STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer"

Transcriptie

1 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT ED SITTARD

2 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer Studiepunten : 5 ects Studielast : 140 uur Duur : 10 weken Voertaal : Nederlands Toetsing : schriftelijke rapportage presentatie verdediging FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT ED SITTARD

3 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 1 Context Het schip Onderneming kiest het ruime sop 3 2 Opdrachten Deelspecificaties Op weg naar je vaarbewijs - op weg naar ondernemerschap Jouw anker - het ondernemingsplan Het project De context - de randvoorwaarden Opdracht / Deelspecificatie 1 Externe analyse - Macro analyse Opdracht / Deelspecificatie 2 Externe analyse - Meso analyse Opdracht / Deelspecificatie 3 Strategiekeuze Opdracht / Deelspecificatie 4 Vormgeving - Juridisch Opdracht / Deelspecificatie 5 Vormgeving - Financieel 9 3 Beoordeling Het beroepsproduct Beoordelingscriteria beroepsproduct Toetsparagraaf Aanwezigheidsplicht/uit de groep plaatsing Deliberatie 13 4 Projectorganisatie Start van het project Projectmatig werken Fasering Coaching van het project Weekplanning Studiebelasting Verplichte literatuur Aanbevolen literatuur Websites 19 5 Competenties en relatie met andere studieonderdelen Competenties Relatie met andere studieonderdelen 21 Bijlagen 1 Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst 2 Schrijven van een Plan van aanpak 3 Beoordelingsformulier schriftelijke rapportage ondernemingsplan 4 Aanwijzingen inzake het schrijven van het Ondernemingsplan 5 Checklist presentatievaardigheden 6 Format peer-assessment projectonderwijs

4 1 Context Het schip Onderneming kiest het ruime sop Bill Gates - de kapitein van het schip Microsoft - gelooft sterk in hard werken. Hij is ervan overtuigd dat, wanneer je je verstand goed gebruikt, je vrijwel alles kunt bereiken. Als kind was Bill Gates ambitieus, intelligent en concurrerend. Deze kwaliteiten hielpen hem de top te bereiken in het beroep waarvoor hij koos. Toen hij het schip Microsoft te water liet, deed hij dat vanuit een visie: Een computer op elk bureau èn Microsoft software op elke computer. Bill is een visionaire kapitein en werkte hard om zijn visie gestalte te geven. Zijn geloof in het verstand en in hard werken bracht hem daar waar hij vandaag met zijn schuit is beland. Hij gelooft niet in dom geluk of in de hand van God, maar wel in je inzetten en daarin concurrerend ofwel onderscheidend zijn. Succesvol het schip Onderneming te water laten en vervolgens sturen doe je met verstand, door hard werken en door je te onderscheiden van anderen. De beginnende kapitein doet er dan ook goed aan om vanuit een realistische visie zijn toekomstige vaarbewegingen met het nodige verstand opvallende ofwel onderscheidende handen en voeten te geven. Dit doet hij door het opstellen van een ondernemingsplan, noem het maar een vaarplan: hierin geeft hij die handen en voeten naam. De basis van elk vaar-/ondernemingsplan is de visie van de kapitein/ondernemer om met een schip Onderneming op een bepaalde wijze (zakelijk) succesvol te zijn. De startende ondernemer baseert zijn wens om zakelijk actief te worden en te zijn dan ook op drie kernvragen, namelijk: - waarom ga ik varen/ondernemen? - waarin ga ik varen/ondernemen? - hoe ga ik varen/ondernemen? De startende onderneming is dus eigenlijk een schip dat te water gelaten wordt en vervolgens het ruime sop kiest. Het is echter volstrekt zinloos het schip Onderneming maar wat doelloos te laten ronddobberen. De schuit wordt dan namelijk snel overgeleverd aan de elementen van de natuur en zal onherroepelijk op de klippen lopen. De kapitein doet er dan ook goed aan een bestemmingshaven te kiezen om daarna kordaat koers te zetten richting die haven. Onder die bestemmingshaven verstaan we de hoofddoelstelling die de startende ondernemer probeert te realiseren. In het kiezen van de bestemmingshaven is realisme een vereiste: de hoofddoelstelling moet - gelet op de capaciteiten van het schip Onderneming - duidelijk èn bereikbaar zijn. Zo ga je toch hachelijke avonturen tegemoet als je met een rubberen bootje al roeiende de overtocht Hoek van Holland New York wil maken. Ken de sterkten en zwakten van je schip, want om aantrekkelijke bestemmingshavens te kunnen bereiken moet het te water gelaten schip Onderneming de open zee op en. op die omgeving berekend ofwel ingericht zijn! 3

5 De omgeving (maatschappij) vormt voor de startende ondernemer de te bevaren zee. Die zee biedt hem kansen om aantrekkelijke bestemmingshavens snel en succesvol te bereiken. Maar. die zee kan ook verraderlijk en bedreigend zijn en het schip uit zijn lood doen geraken en/of de kapitein tot koerswijziging dwingen. Kortom: een zinvolle en succesvolle reis voor de schuit Onderneming vereist voorbereiding. Het kiezen van een bereikbare bestemmingshaven, het in kaart brengen van de te bevaren wateren en zeeën (hoe woelig, rustig, stormachtig zijn deze, welke andere schepen kom ik daar tegen èn moet ik deze omzeilen of misschien zelfs wel enteren, enz.?), het op basis daarvan opstellen van je vaarofwel ondernemingsplan en het inrichten van je schuit staan binnen het Project van Course 1 nadrukkelijk centraal. Trossen los, all hands on deck en een behouden vaart! 4

6 2 Opdrachten - Deelspecificaties Op weg naar je vaarbewijs - op weg naar ondernemerschap 2.1 Jouw anker - het ondernemingsplan Het mag inmiddels duidelijk zijn dat je in dit Project een eerste vaarplan gaat maken voor het te water te laten schip Onderneming. Wanneer je als afgestudeerde van de opleiding People & Business Management het beroepenveld betreedt, zul je hoe dan ook met het vaar-/ondernemingsplan van de onderneming, waarvoor je gaat werken, geconfronteerd worden. In dat vaar-/ondernemingsplan wordt - naast de beantwoording van eerder genoemde kernvragen - richting gegeven aan de vele activiteiten van de onderneming zoals inkoop, organisatie, productie, financiering en verkoop. Je kunt je voorstellen dat je als toekomstige werknemer/opvarende niet om zo n ondernemings-/vaarplan heen kunt. De taken die jij op het gebied van organisatie, economie, personeelsbegeleiding, aansturing e.d. krijgt, zijn ontleend aan dat ondernemingsplan en dienen tegen de achtergrond van dat plan begrepen en verantwoord te worden. Je wordt een deel van het schip en de door jou te leveren bijdrage aan een behouden en succesvolle vaart ontleen je aan het ondernemingsplan, maar breng je conform dat plan ook in overeenstemming met de bijdragen die jouw collega s te leveren hebben. Na verloop van tijd zul je niet alleen op een passieve wijze met ondernemingsplannen geconfronteerd worden (door er jouw specifieke taken aan te ontlenen), maar ook op een actieve wijze: je bouwt mee aan het ondernemingsplan door vanuit jouw deskundigheid allerlei inzichten en te verrichten activiteiten in te brengen. Het gegeven dat je als toekomstige werknemer niet om de facetten van het maken van een ondernemingsplan heen kunt maakt een confrontatie ermee binnen je huidige opleiding noodzakelijk. Het onmiddellijk, bij aanvang van je opleiding, centraal stellen van dat ondernemingsplan doen we héél bewust. In het vervolg van je opleiding krijg je namelijk met allerlei deelterreinen van ondernemerschap te maken: interne organisatie, financiering, personeelsbeleid, internationalisering, recht, commercieel beleid, bestuurlijke vernieuwing, onderhandelingsvaardigheid, administratieve organisatie, sociale vaardigheden, enz. Die deelterreinen staan niet los van elkaar en zijn allemaal èn in een bepaalde samenhang aan de kapstok met de naam ondernemingsplan te hangen. In de loop van de komende studiejaren bekwaam jij je binnen elk van die afzonderlijke deelterreinen. Omdat we je echter op het hart willen drukken dat op het schip Onderneming alles met alles moet samenhangen, reiken we meteen in het begin van je opleiding die kapstok aan in de hoop dat je deze blijft zien als een begrijpelijke en logische context voor al die afzonderlijke deelterreinen en de daarin vervatte taken, waarmee je èn binnen de opleiding èn in het beroepenveld geconfronteerd gaat worden. Om in scheepvaarttermen te blijven: laat het ondernemingsplan een vertrouwd en veilig anker worden en blijven. 5

7 2.2 Het project Je gaat een schip te water laten je gaat een onderneming starten! Jij bent de startende ondernemer en je ideeën over succesvol zaken doen ga je ontvouwen. De activiteiten om die ideeën concreet te maken inclusief de daarbij in te zetten middelen ga je op een gestructureerde wijze op papier zetten en tenslotte ter beoordeling aanbieden aan de bank. Dit laatste om van die bank de financiering dus het vertrouwen in jouw plan te krijgen teneinde je ideeën ook daadwerkelijk waar te kunnen maken. Het schriftelijk op te stellen en vervolgens mondeling te presenteren ondernemingsplan kent drie pijlers. A. De resultaten van een externe analyse ofwel omgevingsanalyse met behulp waarvan de haalbaarheid van ideeën over het op de markt brengen van een product wordt bepaald en waarmee vervolgens een haalbaar en uitverkoren productidee wordt omgezet in een concreet op de markt te introduceren product. Het waarin van het prille ondernemerschap komt hier uitvoerig aan de orde. B. Het maken van strategische keuzen. Op basis van de keuze gemaakt onder A. ga je thans bepalen vanuit welke intentie (lees: doelstellingen) je welke strategische vertrekpunten en welke marktbenaderingstrategieën je verkiest om met je onderneming een (blijvende) plek op de markt te veroveren. Het waarom en het hoe van je ontluikend ondernemerschap claimen thans nadrukkelijk je aandacht. C. Het kiezen van de vormgeving. De startende onderneming wordt thans opgetuigd. Op zowel juridisch als op financieel-economisch terrein moet helderheid komen. Op genoemde terreinen worden door jou besluiten genomen met het doel te voldoen aan specifieke randvoorwaarden, die de weg naar het zakelijk succes flankeren. Het waarmee krijgt in de hier bedoelde vormgeving de nodige aandacht. 2.3 De context - de randvoorwaarden Ondernemerschap vraagt om creativiteit. Reden om je als startende ondernemer hierin ook alle vrijheid te gunnen. Om het proces, waarin je als startende ondernemer stapt, toch enige algemene kaders te geven spreken we met jou de toepassing van de navolgende randvoorwaarden af. 1. Je mag best met allerlei spontane productideeën beginnen, maar op basis van de externe analyse (zie 2.2 onder A.) kies je uiteindelijk één product, waaromheen je jouw onderneming en dus je aanstaande ondernemingsplan bouwt. Dat ene product kan een tastbaar product maar kan ook een dienst zijn. Daarnaast kan dat ene product ook een productklasse zijn (bv. auto), een productlijn (bv. personenauto) of een producttype (bv. middenklasse personenauto). Let wel: het moet een product(idee) zijn dat een plek krijgt in een bedrijfstak, waarover informatie te verzamelen valt!! 2. Je begint bescheiden. Je wordt niet als multinational geboren! Hard werken èn met verstand, weet je nog? Daarom start je als MKB-er. Jouw te starten onderneming gaat behoren tot het Midden- en Kleinbedrijf en is qua nationaliteit een Nederlandse onderneming. 3. Mede met het oog op je keuze gemaakt onder 1. kun je je startende onderneming de gedaante geven van een dienstverlenend bedrijf (product = niet-tastbaar), van een handelsbedrijf (product = tastbaar) of van een productiebedrijf (product = tastbaar). 6

8 4. De markt, die je met je startende onderneming gaat veroveren ofwel de zee die je met het schip Onderneming gaat bevaren, is een regionale, een provinciale of een nationale. Dit betekent dat we niet proberen voor de jonge onderneming internationale markten te openen. 5. De door jou te starten onderneming is BTW-plichtig en heeft minstens één persoon in loondienst. Het oprichten van een NV of BV is niet toegestaan! We spreken af dat je kunt kiezen voor òf een eenmanszaak of een VOF. Iedere ondernemer kan minimaal en maximaal aan eigen vermogen in de onderneming inbrengen. Dit betekent dat als je de onderneming opzet als een eenmanszaak het beschikbare eigen vermogen minimaal en maximaal bedraagt. Besluit je als groep een VOF op te richten dan verandert het maximaal in te brengen bedrag aan eigen vermogen! 6. Voor degenen die op het idee zouden komen je begint géén nieuwe onderneming door de overname van een bestaand bedrijf. Als startende ondernemer bouw je je bedrijf vanuit het niets op. Het vaarplan in onderdelen in opdrachten De bank, waarmee je in gesprek wilt komen met het doel de nodige financiering voor je startende onderneming te regelen, neemt van jou een ondernemingsplan op schrift in ontvangst dat bestaat uit 5 deelspecificaties. Aan de basis van jullie ondernemingsplan ligt een plan van aanpak, dat jullie bij aanvang van het project tezamen met een daarbij ook op te stellen samenwerkingsovereenkomst opnemen in de Bijlagen van jullie ondernemingsplan. 2.4 Opdracht / Deelspecificatie Externe analyse Macro analyse Nadat je één of meerdere ideeën hebt gekozen, die (kunnen) leiden tot het product waaromheen je jouw onderneming en dus je aanstaande ondernemingsplan gaat bouwen (zie 2.3 randvoorwaarden) analyseer je de macro omgeving waarop de aanstaande bedrijvigheid van jouw onderneming gericht wordt respectievelijk waarbinnen die bedrijvigheid zal plaatsvinden. Je brengt de omstandigheden van en de ontwikkelingen binnen die macro omgeving in kaart. Het gaat dan met name om dié omstandigheden en ontwikkelingen welke voor jouw startende onderneming in het algemeen en voor jouw productideeën in het bijzonder van belang zijn. De in de macro omgeving opgespoorde omstandigheden en ontwikkelingen kun je vervolgens vertalen in kansen en bedreigingen. Van de kansen kun je handig gebruik maken in het geven van concrete (en succesvolle) vorm aan je onderneming, aan de bedrijvigheid ervan, en - niet in de laatste plaats - aan je productidee. De bedreigingen vormen een gevaar. Je dient ze hoe dan ook onder ogen te zien om vervolgens je af te vragen hoe je daarmee om moet gaan in de opbouw van je onderneming alsook in de concretisering van je productidee. Op basis van de resultaten van de macro analyse wordt jouw idee voor een als startende onderneming op de markt te introduceren product nader gedetailleerd. 7

9 2.5 Opdracht /Deelspecificatie 2 Externe analyse Meso analyse Na een analyse van de macro omgeving komt thans de voor jouw startende onderneming meest nabije omgeving onder de loep: de meso omgeving. Vergelijkbaar met onderdeel 1 breng je in dit onderdeel de omstandigheden van en de ontwikkelingen binnen die meso omgeving in kaart. Het gaat dan met name om die omstandigheden en ontwikkelingen die voor jouw startende onderneming in het algemeen en voor jouw productideeën in het bijzonder van belang zijn. Een onderzoek van deze meso omgeving is gebaseerd op een viertal afzonderlijke analyses en wel de volgende. - Afnemers analyse - Bedrijfstak analyse (incl. toepassing van het 5 krachtenmodel van Porter) - Concurrentie analyse - Distributie analyse De in de meso omgeving opgespoorde omstandigheden en ontwikkelingen kun je vervolgens vertalen in kansen en bedreigingen. Van de kansen kun je handig gebruik maken in het geven van concrete (en succesvolle) vorm aan je onderneming, aan de bedrijvigheid ervan, en - niet in de laatste plaats - aan je productidee. De bedreigingen vormen een gevaar. Je dient ze hoe dan ook onder ogen te zien om vervolgens je af te vragen hoe je daarmee om moet gaan in de opbouw van je onderneming alsook in de concretisering van je productidee. Op basis van de resultaten van de meso analyse wordt jouw idee voor een als startende onderneming op de markt te introduceren product nog verder gedetailleerd i.c. geconcretiseerd. 2.6 Opdracht / Deelspecificatie 3 Strategiekeuze Na het in kaart hebben gebracht van de omgeving, waarbinnen jouw startende onderneming gaat acteren, is het thans hoogste tijd om principiële ofwel strategische keuzes te maken. De aanstaande bedrijvigheid van je onderneming moet naam èn richting krijgen. Leidraad daarbij is de zogenaamde 5A-vraagstelling: 1. Welke Arena wil/ga ik betreden? [marktsegmentatie? en de keuze van de entreestrategie!] 2. Welke Ambitie(s) heb ik als ondernemer? [missie visie doelstellingen] 3. Waarin zitten mijn Advantages? [profilering positionering: Hoe kom je boven het maaiveld uit? ofwel Hoe ga je de concurrentie te lijf?] 4. Welke Activiteiten ontwikkel ik om succes te realiseren? [alleen, alliantie, joint venture, fusie,?] 5. Hoe verkrijg je Acces tot de verkozen arena? [psychologisch = promotie / fysiek = distributie] Tip: 1. Vertaal de ontwikkelingen, trends en feiten, die je hebt waargenomen in je externe analyses (macro en meso) - met als achtergrond het product dat je binnenkort op de markt hoopt te introduceren - in kansen en bedreigingen. (N.B. als het goed is deed je dit al binnen deelopdracht 1 respectievelijk deelopdracht 2) 2. Baseer mede op deze kansen en bedreigingen de principiële keuzen die je binnen deelopdracht 3 maakt: de invulling van de 5 A s - de bepaling van je strategie. 8

10 2.7 Opdracht / Deelspecificatie 4 Vormgeving - Juridisch Als startende ondernemer heb je terdege rekening te houden met een aantal juridische aspecten van het ondernemerschap. Je kiest voor je onderneming een juridische vorm en de fiscus vindt op dat moment dat je als ondernemer BTW-plichtig bent en dat je je dient te houden aan allerlei administratieve verplichtingen. Nogal wat afnemers willen weten hoe veilig je product is en daarbij is juridisch van belang te weten wie waarvoor verantwoordelijk en/of aansprakelijk is als je product op een of meerdere onderdelen niet veilig blijkt te zijn. En dan hebben we het nog maar niet over fysieke schade die door (verkeerd!?) gebruik van je product kan ontstaan. Welke afspraken gelden eigenlijk op het moment dat je jouw product verkoopt? Je komt dan in aanraking met juridische zaken als de algemene voorwaarden en de koopovereenkomst. In het door jou aan de bank aan te reiken ondernemingsplan dient ook ruimte te zijn gereserveerd voor aspecten van en de gemaakte keuzes betreffende de juridische vormgeving van de te starten onderneming. Je beschrijft èn verantwoord de gemaakte keuzen en/of de noodzakelijke inrichting inzake de 1. ondernemingsvorm incl. invulling en bijvoegen van het formulier nodig ter inschrijving van je onderneming in de registers van de Kamer van Koophandel; 2. inschrijving handelsregister; 3. handelsnaam; 4. algemene voorwaarden 5. de bovenstaande 4 elementen moeten per se opgenomen worden in de juridische vormgeving van het ondernemingsplan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid er naar eigen inzicht een 5 e juridisch element aan toe te voegen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld: vergunningen, relevante regelgeving, productaansprakelijkheid. 2.8 Opdracht / Deelspecificatie 5 Vormgeving - Financieel Money makes the world go round maar ook jouw onderneming. Zonder financiële onderbouwing van je plannen om succesvol zaken te gaan doen, zal de bank weinig vertrouwen hebben in diezelfde plannen. Het is dan ook van belang een doortimmerd financieel plan in je ondernemingsplan op te nemen, waarin je laat zien wat jouw plannen vooralsnog zullen gaan opbrengen èn zullen kosten. In de financiële planning moet je ervan uitgaan dat je jouw onderneming opricht per 1 januari In het opstellen van het financieel plan gelden de navolgende deelvragen i.c. randvoorwaarden. Dit om de financiële vormgeving binnen bepaalde perken te houden. - Stel een Investeringsbegroting op voor het jaar Houd er rekening mee dat de onderneming beschikt over vaste activa zoals inventaris, auto s, gebouwen en natuurlijk vlottende activa. - Stel aan de hand van de investeringsbegroting een Financieringsplan op. Houd er rekening mee dat de onderneming wordt gefinancierd met eigen vermogen, een langlopende lening en met kort vreemd vermogen. - Combineer de investeringsbegroting en de financieringsbegroting tot een Openingsbalans per 1 januari Stel voor het jaar 2013 de Exploitatiebegroting op. - Stel de Liquiditeitsbegroting voor het jaar 2013 op. - Stel de geprognosticeerde Eindbalans per 31 december 2013 op. 9

11 3 Beoordeling Het project wordt afgerond met het: a) in schriftelijke vorm inleveren van het beroepsproduct ofwel het Ondernemingsplan incl. bijlagen en het vervolgens mondeling presenteren van dat plan; b) individueel verdedigen van het project tijdens de Verdediging. 3.1 Het beroepsproduct Het beroepsproduct bestaat uit het Ondernemingsplan dat op schrift en ter onderbouwing van de aanvraag tot (mede-)financiering van de startende onderneming aan de bank wordt aangeboden. Het ondernemingsplan stellen jullie op conform de daartoe in de theorie en in de praktijk geldende regels in het algemeen en conform de binnen deze handleiding gestelde regels in het bijzonder. Wat dit laatste betreft wordt de structuur van het plan bepaald door de aan de orde te stellen beroepsproductonderdelen zoals genoemd en verduidelijkt in hoofdstuk 2. Aan de concretisering van deze structuur geven jullie invulling door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst en door het opstellen van een plan van aanpak. Deze samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 1) en het opgestelde en door jullie toegepaste plan van aanpak (zie bijlage 2) nemen jullie als bijlagen op in het beroepsproduct. Let wel: A. Het ondernemingsplan wordt op schrift èn in 2-voud ingeleverd!! B. De hoofdstructuur van het ondernemingsplan doet volledig recht aan de beroepsproductonderdelen / de deelspecificaties: - Externe analyse > macro analyse (DESTEP: kansen en bedreigingen) > meso analyse (Afnemers-, Bedrijfstak-, Concurrentie- en Distributie-analyse: kansen en bedreigingen) > totaaloverzicht van kansen en bedreigingen - Strategisch plan (5 A s: Missie/Visie incl. het model van Abell, Entree-, Concurrentie- en Positioneringsstrategie) - Vormgeving > juridische vormgeving (Ondernemingsvorm, Inschrijving Handelsregister, Handelsnaam, Algemene Voorwaarden) > financiële vormgeving (Investeringsbegroting, Financieringsplan, Openingsbalans, Exploitatiebegroting, Liquiditeitsbegroting, Eindbalans) C. Het bovenstaande laat onverlet dat jullie je kunnen/mogen laten inspireren door de indeling van het ondernemingsplan zoals dat in de praktijk gehanteerd wordt. 3.2 Beoordelingscriteria beroepsproduct Het in schriftelijke vorm ingeleverde beroepsproduct i.c. het ondernemingsplan wordt op basis van de navolgende criteria beoordeeld: zie ook bijlage 3 - het beoordelingsformulier!! 1. Inhoudelijke volledigheid: staat alles in het plan? 2. Inhoudelijke juistheid: is alles hetgeen het plan bevat juist? 3. Consistentie: is alles hetgeen het plan bevat (daar waar nodig is) in overeenstemming met elkaar? 4. Correcte chronologie: is alles hetgeen het plan bevat in de juiste volgorde geplaatst? 5. Communicatieve correctheid: lay-out, begrijpelijk taalgebruik, overzichtelijkheid? Conform de eisen van de training zakelijk schrijven! 6. Randvoorwaardelijk toegestaan: is alles hetgeen het plan bevat conform de vooraf gestelde randvoorwaarden? 10

12 7. Onderbouwing: worden de gemaakte en in het plan opgenomen keuzen op een voldoende kwalitatief niveau inhoudelijk en methodisch verantwoord en lijden deze keuzen tot zowel een bruikbaar als haalbaar ondernemingsplan? 3.3 Toetsparagraaf De hier van toepassing zijnde toetsparagraaf geldt voor alle projecten in leerjaar 1 en 2 van PBM (Course 1 t/m 8). In deze toetsparagraaf is naar evenwicht nagestreefd tussen groepsbeoordelingen en individuele beoordelingen. In de linkerkolom staan de groepsbeoordelingen; in de rechterkolom de individuele beoordelingen. Hierdoor werk je samen met de groep, maar kun je je tevens individueel positief onderscheiden. Bij de groepsbeoordelingen kijken we vooral vanuit de invalshoek van de bedrijven/opdrachtgevers. Bij de individuele beoordelingen is de invalshoek meer de opleiding en de verantwoording die vanuit de opleiding gevraagd wordt. Groepsbeoordeling weging Individuele beoordeling 1. Beroepsproduct 75% 3.Literatuur wordt (individuele afwijking besproken en je via peer-assessment krijgt feedback mogelijk) Bodemcijfer 5,5 2. Presentatie beroepsproduct Bodemcijfer 5,5 25% 4. Verdediging Bodemcijfer 5,5 weging voldaan/niet voldaan (voorwaardelijk voor afronden individuele beoordeling) 100% Eindcijfer project (1 cijfer) 70% (groepsbeoordeling) 30% (individuele beoordeling) 1. Beroepsproduct Waarde voor student Hier kun je als groep laten zien in hoeverre je in staat bent om een beroepsrelevant product te maken. Je start met een realistisch probleem in het beroepsveld. Gedurende 8 weken heb je de mogelijkheid deze vraag/opdracht(en) te beantwoorden. Het zijn complexe vraagstukken met verschillende invalshoeken. Hierdoor leer je problemen integraal te benaderen. Beoordelingscriteria De beoordelingscriteria om te komen tot het groepscijfer voor het beroepsproduct staan vermeld in deze studiehandleiding. Daarnaast krijg je halverwege het project van jouw collega-studenten een beoordeling op je beroepshouding (professionele houding) door middel van een peerassessment. Met deze feedback kun je de sterke punten vasthouden en de mindere punten aanpakken. In week 8 volgt dan een laatste beoordeling door je collega s. De projectbegeleider kan individueel afwijken van het groepscijfer op basis van deze peer-assessments. Herkansing Het beroepsproduct lever je in week 8 in bij de projectbegeleider. Wanneer het onvoldoende is (lager dan een 5,5) moet je het als groep repareren binnen 3 weken. 2. Presentatie beroepsproduct Waarde voor student Hier kun je als groep laten zien in hoeverre je in staat bent om een beroepsrelevant product onder de aandacht te brengen van de opdrachtgever. Je laat in een presentatie zien wat de 11

13 vraag was, wat de oplossing is en welke overwegingen en onderbouwing hieraan te grondslag liggen. Ook voor de presentatie geldt dat de opdrachtgever het uitgangspunt is. Iedere student bereidt de gehele presentatie voor. De projectbegeleider zal aan het begin van de presentatie-bijeenkomst een aantal studenten selecteren die de presentatie verzorgen (de begeleider beslist tevens welke student welk onderdeel voor zijn/haar rekening neemt). De overgebleven studenten beantwoorden vragen van de toehoorders aan het einde van de presentatie. Beoordelingscriteria De presentatie staat gepland in week 8 op maandag. De beoordelingscriteria worden vooraf bekend gemaakt. Herkansing Als het cijfer van de presentatie onvoldoende is (lager dan een 5,5) moet de presentatie opnieuw worden gedaan in week Literatuur Waarde voor student Hier kun je individueel laten zien in hoeverre je in staat bent om de theorie toe te passen bij de casus van het project. Vragen van opdrachtgevers los je niet op door iets te proberen of alleen te googelen. Een solide theoretische onderbouwing is een must voor elke opdrachtgever. Beoordelingscriteria In week 4 is tijd gereserveerd om de literatuur te bespreken die absoluut noodzakelijk is om tot een goed onderbouwd eindproduct te komen. De projectbegeleider zal aan elke student individueel vragen stellen over deze literatuur. De antwoorden van elke student worden beoordeeld met voldaan of niet voldaan. Om de individuele beoordelingslijn (en vervolgens de gehele beoordeling) af te kunnen sluiten dient elke student een voldaan te scoren. Herkansing Indien het niet gelukt is om een voldaan te scoren vindt de herkansing van de literatuurbespreking plaats in week Verdediging Waarde voor student Hier kun je individueel laten zien in hoeverre je in staat bent om een beroepsrelevant product te verdedigen in een mondelinge setting. Hier komen vragen aan de orde over de onderbouwing, de verantwoording voor bronnengebruik etc. Ook kan toelichting gevraagd worden op de gemaakte keuzes. Wanneer je 8 weken lang goed hebt meegewerkt aan het eindproduct, dan is de verdediging een mooi moment om dit te laten zien. Beoordelingscriteria De verdediging staat gepland in week 10. De beoordelingscriteria worden vooraf bekend gemaakt. Let wel, indien het beroepsproduct niet met een voldoende kan worden beoordeeld, vindt er geen verdediging plaats maar ontvangt de groep in plaats daarvan feedback ten behoeve van het herschrijven van het rapport. Herkansing Het bodemcijfer is een 5,5. Wanneer het cijfer lager is moet je individueel herkansen binnen 3 weken. 12

14 3.4 Aanwezigheidsplicht/uit de groep plaatsing Elke student, die deelneemt aan het project, mag - mits daar zwaarwegende reden toe is - maximaal 20% van de officieel geplande projectbijeenkomsten afwezig zijn. Deze bepaling is als volgt opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding PBM: Voor de deelname aan de projectlijn geldt een 80 % aanwezigheidsverplichting. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde aanwezigheidsnorm van 80 % kan de leerlijn dit studiejaar niet afgesloten worden en zal deze het volgende studiejaar herkanst moeten worden. (bijlage 1 OER ) Regeling Uit groep plaatsing student 1. Alleen studenten kunnen beslissen dat een medestudent uit de groep wordt gezet. 2. Een student kan alleen uit de groep gezet worden als voldaan is aan de volgende voorwaarden: De gehele groep, behalve degene die uit de groep gezet wordt, dient unaniem dezelfde mening te hebben; De student die uit de groep gezet wordt, dient eerst een schriftelijke waarschuwing te hebben gekregen en de mogelijkheid om zijn gedrag of inzet te verbeteren; De groep legt de redenen van het uit de groep zetten van een medestudent schriftelijk en met handtekeningen vast; De projectbegeleider wordt nadrukkelijk bij dit proces betrokken en zijn mening wordt uitdrukkelijk gevraagd. 3. Een student kan in principe te allen tijde uit de groep gezet worden. 4. Een student die uit de groep geplaatst is kan hiertegen in beroep gaan bij de examencommissie. 3.5 Gegevens voor deliberatie De observaties van het gedrag van een student door verschillende docenten in projecten, trainingen, praktijk en SLB worden gebruikt om een besluit te nemen over de studiehouding van een student in het eerste leerjaar. Dit besluit wordt twee keer genomen tijdens leerjaar 1(aan het einde van periode 1 en aan het einde van periode 3). Hier is steeds 1 EC aan verbonden. Indien de studiehouding en het gedrag voldoende zijn, wordt 1 EC toegekend. Zo niet, dan wordt de student opgeroepen voor een gesprek met de coördinator van de majorfase. Naar aanleiding hiervan stelt de student een plan van aanpak op met als doel de studiehouding van de student zodanig te verbeteren dat de student alsnog in aanmerking komt voor de betreffende EC. Dit plan van aanpak dient te worden ingeleverd bij de studieloopbaanbegeleider en de coördinator majorfase. Voor een gedetailleerde omschrijving van de procedure zie de Onderwijs- en Examenregeling (OER)

15 4 Projectorganisatie Aan het project wordt gewerkt in een projectgroep, die bestaat uit ca. 6 studenten. De PBMcoördinator van de course, waartoe het project behoort, vormt de projectgroep d.w.z. wijst de leden van de groep op voorhand aan. De verdeling van de taken voor en door de projectgroep moet zodanig zijn dat elk van de groepsleden met een ander onderwerp of projectdeel belast wordt dan de andere leden. Naast de individuele bijdrage van elk groepslid is de hele groep verantwoordelijk voor het eindproduct. Dat betekent dat ieder groepslid naast de eigen inbreng weet heeft van datgene wat door de overige leden waarom, wanneer en hoe wordt ingebracht in het ontwerp van het beroepsproduct. En dat hij of zij actief deelneemt aan de besprekingen die in het kader van het project (moeten) plaatsvinden, aan de besluitvorming die dit binnen de projectgroep met zich meebrengt en de genomen besluiten onderschrijft en daarover ook individueel verantwoording kan afleggen. Elke bijeenkomst van de projectgroep wordt bondig genotuleerd. In de notulen worden de werkafspraken en de planning bijgehouden. De notulen worden wekelijks naar de groepsleden en naar de coach gestuurd. Het geheel wordt gearchiveerd i.c. bewaard en is op elk moment door de projectcoach in te zien. 4.1 Start van het project De samenstelling van de projectgroep wordt door de PBM-coördinator kenbaar gemaakt vóór aanvang van de startbijeenkomst die aan het eind van de eerste week van Course Projectmatig werken Jullie zijn als groep verantwoordelijk voor de voortgang en de resultaten van het project. Het initiatief ligt van meet af aan bij de projectgroep, ook in het informeren van degene die nauw bij het project betrokken is: de projectcoach. Jullie leggen een archief aan respectievelijk beheren een archief van stukken, die de groep in de loop en ten behoeve van het project produceert. Tijdens de coaching-bijeenkomsten - en niet alleen daar - wordt het beroepsproduct (het ondernemingsplan) opgebouwd en besproken. Het uiteindelijke beroepsproduct wordt aangevuld met het individuele procesverslag, waarin ieder teamlid reflecteert op het groepsproces en op zijn eigen rol en op die van het team als geheel daarin. 4.3 Fasering Een van de kenmerken van projectmatig werken is fasering van de werkzaamheden. Fasering helpt jullie in het aansturen van het project. Per fase maak je een zo goed mogelijke schatting van de duur. En je sluit elke fase af met een evaluatiemoment of mijlpaal om te meten of je tot zover binnen de geraamde tijd bent gebleven. Tevens wordt aan het eind van elke fase besloten om door te gaan dan wel te stoppen. Wij kiezen voor een algemene fasering in vijf fasen. 14

16 Fase Deelproduct 1. Oriëntatiefase Het contract / de werk(wijze)-afspraken 2. Analyse- en ontwerpfase Het plan van aanpak 3. Realisatiefase Het concept ondernemingsplan 4. Opleverings- en rapportagefase Het definitieve ondernemingsplan 5. Verantwoordfase De mondelinge presentatie en verantwoording Het contract en het plan van aanpak gaan vergezeld van een verslag waarin jullie de inhoud van deze twee deelproducten verantwoorden en onderbouwen. Naar aanleiding van dit materiaal neemt de projectcoach een 'go/no go' besluit. Natuurlijk komt het voor dat het materiaal moet worden bijgesteld voordat het 'go kan worden uitgesproken, maar echte 'no go' besluiten komen in de regel weinig voor. Fase 1 Oriëntatie Wat de bank in het ondernemingsplan wil zien, lijkt op het eerste gezicht vaak eenduidig. Pas als je samen met de andere projectgroepsleden de behoeften van de bank i.c. de aan een ondernemingsplan te stellen eisen nader bestudeert, blijken er toch verschillende interpretaties mogelijk. De discussie naar aanleiding van die interpretaties helpt je een projectopdracht te destilleren. Afspraken over de projectbeheersing maak je in ditzelfde stadium. De resultaten van dit alles leggen jullie vast in een contract, vergezeld van een verslag waarin jullie de inhoud van het contract verantwoorden. Heeft de projectcoach het contract goedgekeurd, dan zetten projectgroep en projectcoach (in zijn rol van bank) hun handtekening voor akkoord. Het contract bevat in elk geval de volgende gegevens. De formulering van het probleem en /of de vraag van de bank alsmede de hieruit afgeleide projectopdracht De voorlopige omschrijving van het beoogde beroepsproduct De beschrijving van de manier waarop de projectgroep in de komende fase wil komen tot de constructie van het beroepsproduct: vorm en wijze van samenwerken, afspraken over de vergaderdiscipline, over de te bezetten rollen, over de werkverdeling, enz. De namen, adressen en telefoonnummers van de bij het project betrokken teamleden (zie ook bijlage 1) Fase 2 Analyse en ontwerp In deze fase onderzoeken jullie alles wat binnen de beroepspraktijk relevant is voor het project. Je doet uitspraken over het te ontwikkelen product en de criteria waaraan dit project moet voldoen en geeft aan hoe d.w.z. via welke aanpak (lees: structurering en planning van jullie activiteiten) je denkt het product te realiseren. Deze fase resulteert in een plan van aanpak (zie ook de bijlage 2). Het plan van aanpak omschrijft op zakelijke wijze de volgende onderwerpen. Probleem- en doelstelling De definitieve specificaties van het product Activiteitenplanning Organisatie projectteam Werkplanning en taakverdeling Raming van tijd: weekplanning, gespecificeerd naar student Hoofdstukindeling eindrapport Fase 3 Realisatie In fase 3 realiseert de projectgroep de feitelijke opdracht en geeft antwoord op de gestelde vragen en construeren jullie stap voor stap het ondernemingsplan inclusief de op basis daarvan te geven mondelinge presentatie en verantwoording. 15

17 Fase 4 Oplevering en rapportage Fase 4 is de fase van oplevering van de gevraagde oplossing c.q. product(en) en de rapportage hiervan. Jullie bundelen de afzonderlijke bijdragen van fase 3 en integreren ze in een eindrapport. Aan het slot van deze fase wordt de schriftelijke rapportage door de projectcoach beoordeeld (zie ook bijlage 3 het beoordelingsformulier). Fase 5 Verantwoording Het op schrift gestelde ondernemingsplan wordt door de makers mondeling gepresenteerd, toegelicht en verantwoord. Dit laatste geschiedt mede op basis van vragen, welke aan de startende ondernemers worden gesteld door de projectcoach en zijn collega. De volgende afspraken gelden daarbij. a. De mondelinge presentatie geschiedt door een groep van 3 à 4 studenten (dit betekent dat de gehele projectgroep wordt gesplitst, waarbij elke deelgroep presenteert en verantwoording aflegt). b. Tijdsindeling: 15 minuten presentatie (elke student neemt een presentatiedeel voor zijn rekening en presenteert daar ca. 5 minuten over) + 20 minuten vraagstelling + 10 minuten overleg coaches + 10 minuten beoordeling en feedback door coaches. 4.4 De coaching van het project Iedere projectgroep krijgt bij de werkzaamheden begeleiding van een projectbegeleider. Jullie kunnen - afhankelijk van het al dan niet gepland zijn van een hoorcollege - in een bepaalde week rekenen op drie à vier uur rechtstreekse begeleiding. De projectbegeleider is goed op de hoogte van de voortgang en de kwaliteit van jullie project. Hij/zij kan problemen signaleren, suggesties doen en aanwijzingen en/of opdrachten geven. Maak goed gebruik van die begeleiding! Vooral in het begin van het project kan de begeleider je groep een duwtje in de goede richting geven. Niet door voor te zeggen, maar door jullie te helpen zelf aan de slag te gaan en jezelf de juiste vragen te laten stellen. De vragen, die de begeleider stelt, zullen vooral gericht zijn op het inzichtelijk maken van jullie werkzaamheden. Op basis daarvan kan de groep weer helder verder denken over de te volgen strategie. De projectbegeleider begeleidt niet alleen, hij/zij beoordeelt ook: zowel het eindproduct als de beslisdocumenten die aan het eindproduct vooraf gaan. Naar aanleiding daarvan neemt de begeleider 'go/no go'-beslissingen. De projectbegeleider is formeel ook de ontvanger van jullie project: het ondernemingsplan. Het is aan jullie om met de projectbegeleider afspraken te maken over de verschillende taken en de wijze van rapporteren. 4.5 Weekplanning Het navolgende schema toont de positionering van de projectonderdelen over de ter beschikking staande weken voor het project van Course 1. Zie deze positionering als een zeer serieuze indicatie (let wel: het moment van oplevering van het beroepsproduct en het moment van de presentatie en verdediging ervan liggen uiteraard onwrikbaar vast). 16

18 Week 1 PB* Week 2 PB Week 3 PB Week 4 PB Week 5 PB Week 6 PB Week 7 PB Week 8 PB Presentatie Week 9 Week 10 Verdediging Onderdeel 1 Macro analyse 1 uur hoorcollege in week 2/3 (Macro/Meso omgeving) Onderdeel 2 Meso analyse Onderdeel 3 Strategisch plan 1 uur hoorcollege aan het begin van week 4 (Strategie) Onderdeel Juridische en financiële vormgeving 1 uur hoorcollege aan het begin van week 6 (Recht) en aan het begin van week 7 (Financiën) Inleveren beroepsproduct eind week Verdediging in week 10 17

19 4.6 Studiebelasting Vertalen we de diverse activiteiten naar studiebelastingsuren dan moet je voor het project uitgaan van de lastenverdeling zoals weergegeven in onderstaande schema. M Week College Coachinggesprek Groepswerkzaamheid en zelfstudie uren uren uren = verdediging reserve totaal Aantal colleges 4 à 1 uur = 4 uur Projectbijeenkomsten = 29 uur Groepswerkzaamheden/zelfstudie = 111 uur Totale studielast 5 ec à 28 uur = 140 uur 4.7 Verplichte literatuur M. Harlaar en H. Droste / Persoonlijk Ondernemerschap in een notendop / Wolters Noordhoff / isbn Studiehandleiding Project Starter aan het roer / drs. Henk A.G. Rombouts / via de opleiding Dia s getoond tijdens de diverse hoorcolleges: zie Blackboard 18

20 4.8 Aanbevolen literatuur Alsem / Strategische marketingplanning - Theorie, technieken, toepassingen / laatste druk Stenfert Kroese / isbn x Douma, S. / Ondernemingsstrategie / vanaf 4 e druk Wolters Noordhoff / isbn Grit, Roel / Projectmanagement / 4 e druk / Wolters Noordhoff / isbn Grit, Roel / Zo maak je een Ondernemingsplan / Wolters Noordhoff / isbn Jong, P. de en J. Verdegaal / Je eigen bedrijf van student naar ondernemer / laatste druk Boom Onderwijs / isbn Klerks, T. en H. Meerman / Omgevingsanalyse - omgevingsfactoren vanuit praktijksituaties /1 e druk Wolters Noordhoff / Marijs, A. en W. Hulleman / Macro-economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving / 4 e druk / Wolters Noordhoff / isbn Meer, P.O. van der / Ondernemerschap in hoofdlijnen een integrale aanpak / Wolters Noordhoff / isbn Sten-van t Hoff, J. van en M. Knappen / Begin een bedrijf / 1 e druk / Wolters Noordhoff / isbn Verhage, B. / Inleiding tot de marketing / vanaf 3 e druk / Wolters Noordhoff / isbn Websites Boom Onderwijs / Hoofdbedrijfschap Detailhandel / Kamer van koophandel / Ondernemersloket Gemeente Sittard-Geleen / (kies: digitaal loket ondernemersloket) Rabobank / 19

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 9 Projectplan en projectmanagement 5. Wat is een project? 6.2 Wat is projectmatig werken? 8.3 Welke elementen spelen een rol bij een projectplan? 23.4 Knelpunten

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie