Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233."

Transcriptie

1 Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

2

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER Geluidszone Grenswaarden Correctie ex. artikel 110g Wet geluidhinder 2 3. UITGANGSPUNTEN Het plan Verkeersgegevens Speulderweg Paleisweg 3 4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN 4 5. MAATREGELEN 5 6. CONCLUSIE 6 laatste bladzijde 6 bijlagen aantal bladzijden I Situering 2 II Modelgegevens 1 III Berekeningsresultaten 2 GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 2009

4 1. INLEIDING Buro voor bouwkunde Ermelo is voornemens een nieuwbouwwoning van twee bouwlagen te realiseren aan de Paleisweg 6-8 te Garderen. De bestaande woning op de locatie zal worden geamoveerd. De nieuwe woning zal nagenoeg op dezelfde plek ten opzichte van de Paleisweg worden gerealiseerd. In bijlage I is een tekening van de situatie opgenomen. De nieuwbouwlocatie is gelegen binnen de wettelijke zone (200 meter) van de Paleisweg en de Speulderweg. Ten oosten van de nieuwbouwlocatie is een inrichting gelegen. De afstand van de nieuwe woning tot de inrichting verandert niet ten opzichte van de bestaande woning. De geluidsbelasting ten gevolge van de inrichting zal derhalve niet relevant wijzigen en is niet meegenomen in het onderzoek. In het voorliggend akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting op de nieuwbouwwoning als gevolg van de Speulderweg en de Paleisweg berekend en vervolgens getoetst aan de grenswaarden zoals die zijn gesteld in de Wet geluidhinder. In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader omschreven. Hoofdstuk 3 bevat de uitgangspunten en vervolgens staan de resultaten in hoofdstuk 4 gepresenteerd. Hoofdstuk 5 bevat de mogelijke maatregelen en tenslotte bevindt zich de conclusie in hoofdstuk 6. GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 1

5 2. WETTELIJK KADER 2.1. Geluidszone In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn zones langs wegen aangegeven waarin extra aandacht besteedt dient te worden aan geluidhinder. De zonebreedtes zijn zo bepaald dat buiten de zones over het algemeen geen geluidsniveaus voorkomen die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De nieuwbouwwoning ligt binnen de zone (200 meter) van de Paleisweg en van de Speulderweg Grenswaarden Voor de gevelbelasting op nieuwe woningen als gevolg van wegverkeer geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 db. Voor nieuw te bouwen woningen in buitenstedelijk gebied bedraagt de hoogst toelaatbare gevelbelasting met ontheffing 53 db. Voor vervangende nieuwbouw bedraagt de hoogst toelaatbare gevelbelasting met ontheffing 63 db (conform art. 83 lid 6). Indien een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, dient de geluidswering van de nieuw te bouwen woningen dusdanig te zijn dat als gevolg van het wegverkeerslawaai het maximaal toegestane binnenniveau van 33 db in verblijfsgebieden van de woning niet wordt overschreden. Aangezien er een bestaande woning op de nieuwbouwlocatie wordt geamoveerd, kan in het voorliggend akoestisch onderzoek uitgegaan worden van een maximale ontheffingswaarde van 63 db, conform vervangende nieuwbouw Correctie ex. artikel 110g Wet geluidhinder In artikel 110g van de Wet geluidhinder is geregeld dat de Minister van VROM kan bepalen dat in de berekening van de geluidsbelasting een correctie moet worden meegenomen omdat het verkeer in de toekomst, als gevolg van strengere eisen aan voertuigen en banden. Het onderhavige akoestisch onderzoek is gebaseerd op het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder Ingevolge artikel 3.6 van dit voorschrift bedraagt de aftrek bij wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of meer, 2 db en 5 db bij wegen met een lagere snelheid. Op de berekende waarden van de heersende en toekomstige geluidsbelastingen, wordt de van toepassing zijnde aftrek toegepast. De representatieve snelheid op de Speulderweg bedraagt 50 km/uur. De Paleisweg ligt gedeeltelijk binnen de bebouwde kom, waar een maximum snelheid van 50 km/uur geldt. Op deze wegen bedraagt de gehanteerde aftrek derhalve 5 db. Op de Paleisweg buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km/uur. Hier wordt een aftrek van 2 db toegepast. GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 2

6 3. UITGANGSPUNTEN 3.1. Het plan Het plan voorziet in het realiseren van een nieuwbouwwoning aan de Paleisweg 6-8 te Garderen. De bestaande woning op de locatie zal worden geamoveerd. De nieuwe woning zal op nagenoeg dezelfde locatie worden gerealiseerd. In bijlage I is een tekening van de situatie opgenomen. De nieuwe woning, met een hoogte van 8 meter, zal uit twee woonlagen bestaan Verkeersgegevens Speulderweg De verkeersgegevens voor de Speulderweg zijn aangeleverd door de gemeente Barneveld. De verkeersintensiteit bedraagt 3685 mvt/etm werkdag. Aangezien het weekdaggemiddelde niet voorhanden is, is in dit onderzoek uitgegaan van het werkdaggemiddelde. Bij de metingen zijn geen verdelingen gemaakt, daarom is uitgegaan van de standaardverdelingen uit de Handleiding omgevingslawaai van het ministerie van VROM (2004). Hierbij is uitgegaan van een 30 km/uur weg, aangezien er weinig vrachtverkeer rijdt. Verder is aangenomen dat het percentage middelzwaar verkeer gelijk is aan het percentage zwaar verkeer. De metingen hebben plaatsgevonden in Voor het bepalen van de verkeersintensiteit van het peiljaar 2020 is uitgegaan van een autonome verkeersgroei van 2 % per jaar. Het wegdektype van de Speulderweg is Dicht Asfalt Beton (DAB) (referentiewegdek) en de maximumsnelheid bedraagt 50 km/uur Paleisweg Voor de Paleisweg zijn geen verkeersgegevens bekend. Er is in het voorliggend onderzoek uitgegaan van een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen voor het jaar Ook hier is uitgegaan van een autonome verkeersgroei van 2 % per jaar en zijn de standaardverdelingen toegepast. Het wegdektype van de Paleisweg is asfalt met een grove oppervlaktetextuur (type oppervlaktebewerking in Geomilieu v referentiewegdek) en de maximumsnelheid bedraagt 50 km/uur binnen de bebouwde kom en 80 km/uur buiten de bebouwde kom. tabel 3.1. Verkeersintensiteiten van de Speulderweg en de Paleisweg voor het peiljaar 2020 weg type wegdek snelheid toek. etmaal uurgemiddelde verdeling (km/uur) intensiteit (2020) (dag/avond/nacht) (lv/mv/zv) Speulderweg DAB (referentiewegdek) ,2/2,4/0,7 dag: 98/1/1 avond: 98,6/0,7/0,7 nacht: 99/0,5/0,5 Paleisweg asfalt met een grove oppervlaktetextuur (oppervlaktebewerking) 50 (binnen bebouwde kom) 80 (buiten bebouwde kom) 622 7,2/2,4/0,7 dag: 98/1/1 avond: 98,6/0,7/0,7 nacht: 99/0,5/0,5 GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 3

7 4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN Met behulp van het softwarepakket Geomilieu, versie 1.30, is een akoestisch overdrachtsmodel opgesteld conform Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder De geluidsbelasting op de gevel van de nieuwbouwwoning ten gevolge van wegverkeer is per weg bepaald. De invoergegevens van dit model zijn opgenomen in bijlage II. De geluidsbelasting (inclusief aftrek art. 110g Wgh) ten gevolge van het wegverkeer op de Speulderweg ter plaatse van de nieuwbouw woning aan de Paleisweg 6-8 bedraagt maximaal 36 db op 4,5 meter hoogte. Ten gevolge van de Paleisweg bedraagt de geluidsbelasting maximaal 53 db en wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 db wordt met 5 db overschreden ter plaatse van de nieuwbouwwoning. De maximale ontheffingswaarde van 63 db voor vervangende nieuwbouw wordt niet overschreden. Tevens wordt, uitgaande van de situatie nieuwbouw de maximale ontheffingswaarde van 53 db niet overschreden. De volledige berekeningsresultaten, inclusief aftrek conform Artikel 110g van de Wgh, zijn opgenomen in bijlage III. GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 4

8 5. MAATREGELEN Bij het bestrijden van geluidhinder worden drie soorten geluidsbeperkende maatregelen onderscheiden. Deze zijn in volgorde van prioriteit opgenomen: 1. bronbestrijding; 2. beperking van de geluidsoverdracht; 3. beschermen van de ontvanger. ad 1. Primair staat de bestrijding van de geluidhinder bij de bron. De bestrijding bij de bron is in principe vaak de meest effectieve methode, dit is echter niet altijd mogelijk. Geluidsbeperkende maatregelen bij de bron brengen relatief zeer hoge kosten met zich mee. Aangezien het hier om de bouw van slechts één woning gaat, zullen deze maatregelen niet kosteneffectief zijn. ad 2. Indien bestrijding bij de bron niet mogelijk is of onvoldoende effect sorteert, moet gekeken worden naar maatregelen in het overdrachtsgebied. Geluidswallen en schermen kunnen alleen effectief zijn als deze voldoende lang en hoog zijn. De hoogte is afhankelijk van de ligging van de afscherming. De verkeersveiligheid, welstandsoverwegingen en de financiële consequenties spelen hierbij een belangrijke rol. Een scherm of wal is over het algemeen pas financieel haalbaar indien een grote groep woningen of andere geluidsgevoelige objecten hiermee gebaat zijn. Ook niet-geluidsgevoelige gebouwen (bijvoorbeeld kantoren) kunnen als afscherming dienst doen. Gezien het hier een situatie net buiten de bebouwde kom betreft, is het plaatsen van geluidschermen uit veiligheidsoverwegingen, maar ook vanuit stedelijke inpassing niet gewenst. Daarnaast zal gezien het hier slechts één woning betreft zullen overdrachtsmaatregelen niet kosteneffectief zijn. ad 3. De laatste methode van geluidhinderbestrijding, de gevelisolatie, is noodzakelijk om, in die situaties waar de geluidsbelasting op de gevel niet voldoende kan worden teruggebracht, een aanvaardbaar leefklimaat binnen de woningen of andere gebouwen te bereiken. De verhoogde geluidsbelasting blijft dan in stand; hiervoor moet eerst toestemming worden verleend door Burgemeester en Wethouders. Het toepassen van geluidisolatie is een mogelijke oplossing. Wel zal aangetoond moeten worden dat conform art. 3.2 van het Bouwbesluit de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een karakteristieke geluidswering heeft, die niet kleiner is dan het verschil tussen de berekende gecumuleerde gevelbelasting en het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 db, met een minimum van 20 db(a). Om te kunnen voldoen aan het binnenniveau dient voor de nieuw te bouwen woning de karakteristieke geluidswering minimaal 22 db(a) te bedragen (de gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 55 db). Aangezien voor nieuwbouw woningen een minimale gevelwering van 20 db(a) is vereist conform het Bouwbesluit, zal aanvullend beoordeeld moeten worden of voldaan wordt aan het vereiste binnenniveau. GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 5

9 6. CONCLUSIE Buro voor bouwkunde Ermelo is voornemens een nieuwbouwwoning van twee bouwlagen te realiseren aan de Paleisweg 6-8 te Garderen. De bestaande woning op de locatie zal worden geamoveerd. De nieuwbouwlocatie is gelegen binnen de wettelijke zone van de Paleisweg en de Speulderweg. De geluidsbelasting op de nieuwbouwwoning als gevolg van deze wegen is berekend en vervolgens getoetst aan de grenswaarden zoals die zijn gesteld in de wet geluidhinder. De berekende geluidsbelasting (inclusief art. 110g Wgh) ten gevolge van de Speulderweg en de Paleisweg ter plaatse van de nieuwbouwwoning aan de Paleisweg 6-8 bedraagt respectievelijk maximaal 36 db en 53 db. De voorkeursgrenswaarde van 48 db wordt met 5 db overschreden ten gevolge van de Paleisweg. Met een maximale geluidsbelasting van 53 db wordt de hoogst toelaatbare gevelbelasting met ontheffing van 63 db voor vervangende nieuwbouw niet overschreden. Voor de woning zal een hogere waarde procedure gestart moeten worden. Hierbij dient te worden voldaan aan de gestelde eis van een binnenniveau van 33 db(a) conform het Bouwbesluit. Om te kunnen voldoen aan het binnenniveau dient voor de nieuw te bouwen woning de karakteristieke geluidswering minimaal 22 db(a) te bedragen. In een aanvullend onderzoek zal de benodigde gevelwering, met de daarbij behorende materiaal keuze (glas/ventilatie) bepaald moeten worden. Daarnaast zal op basis van het gemeentelijk geluidbeleid aangegeven moeten worden of voldaan wordt aan de daarin gestelde eventuele aanvullende eisen, zoals een geluidluwe zijde. GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 6

10 BIJLAGE I Situering GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 2009

11 opslagloods hoofdwerkplaats 2001 nieuw woonhuis bestaand woonhuis werkplaats 1915 situatie, nieuw schaal: 1 : 500 Kadastrale gemeente: Garderen Sectie: B Perceel: 2204 Bestaande bebouwingsoppervlak: 185m² Nieuw bebouwingsoppervlak: 150m² Postlaantje 1-J Postbus AD Ermelo T F opdrachtgever: project: projectstatus: onderdeel: ontwerp: tekenwerk: datum: schaal: formaat: projectnummer: wijziging: wijziging: Fam. Klop Nieuwbouw woning Bestemmingsplanwijziging Situatie akoestisch onderzoek BvB AG : 500 A bladnummer: S00 wijziging: wijziging: wijziging: wijziging:

12 0 m 40 m schaal = 1 : Jun 2009, 15:28 Paleisweg 6-8 Akoestisch onderzoek Paleisweg Paleisweg Speulderweg Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [Paleisweg Paleisweg 6-8], Geomilieu V1.21

13 BIJLAGE II Modelgegevens GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 2009

14 Paleisweg 6-8 Garderen Bijlage Modelgegevens: wegen Model: Kopie van Aanpassing Paleisweg 6-8 oktober 2009 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006 Naam Omschr. Hbron Wegdek V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A) %Int.(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) 2 Speulderweg 0,75 referentiewegdek ,00 7,20 2,40 0,70 98,00 98,60 99,00 1,00 0,70 0,50 1,00 0,70 0,50 1 Paleisweg 0,75 oppervlakbewerking ,00 7,20 2,40 0,70 98,00 98,60 99,00 1,00 0,70 0,50 1,00 0,70 0,50 1 Paleisweg 0,75 oppervlakbewerking ,00 7,20 2,40 0,70 98,00 98,60 99,00 1,00 0,70 0,50 1,00 0,70 0,50 Geomilieu V :28:03

15 BIJLAGE III Berekeningsresultaten GDN1-2 Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen definitief 02 d.d. 10 november 2009

16 Paleisweg 6-8 Garderen Bijlage Berekeningsresultaten: Speulderweg Rapport: Resultatentabel Model: Kopie van Aanpassing Paleisweg 6-8 oktober 2009 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: Speulderweg Groepsreductie: Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A 1,50 32,9 28,0 22,6 32,8 1_B 4,50 33,8 28,9 23,5 33,7 2_A 1,50 32,1 27,3 21,9 32,1 2_B 4,50 33,0 28,2 22,8 33,0 3_A 1,50 20,9 16,1 10,7 20,9 3_B 4,50 27,1 22,3 16,8 27,0 4_B 4,50 24,4 19,6 14,2 24,4 5_A 1,50 30,4 25,5 20,1 30,3 5_B 4,50 31,4 26,6 21,2 31,4 6_A 1,50 32,0 27,1 21,7 31,9 6_B 4,50 33,0 28,1 22,7 32,9 7_A 1,50 35,5 30,6 25,2 35,4 7_B 4,50 36,5 31,6 26,2 36,4 8_A 1,50 35,3 30,5 25,1 35,3 8_B 4,50 36,3 31,5 26,1 36,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :33:38

17 Paleisweg 6-8 Garderen Bijlage Berekeningsresultaten: Paleisweg Rapport: Resultatentabel Model: Kopie van Aanpassing Paleisweg 6-8 oktober 2009 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: Paleisweg Groepsreductie: Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A 1,50 53,0 48,2 42,8 53,0 1_B 4,50 53,1 48,4 43,0 53,1 2_A 1,50 51,7 46,9 41,5 51,6 2_B 4,50 52,0 47,2 41,9 52,0 3_A 1,50 49,1 44,4 39,0 49,1 3_B 4,50 47,9 43,1 37,8 47,9 4_B 4,50 46,8 42,0 36,6 46,7 5_A 1,50 40,1 35,3 29,9 40,0 5_B 4,50 42,1 37,3 31,9 42,1 6_A 1,50 41,4 36,6 31,3 41,4 6_B 4,50 43,3 38,5 33,2 43,3 7_A 1,50 50,1 45,3 39,9 50,1 7_B 4,50 50,6 45,8 40,4 50,5 8_A 1,50 51,8 47,0 41,6 51,8 8_B 4,50 52,0 47,2 41,8 52,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :32:38

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Projectnummer. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocaties.

Projectnummer. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocaties. Aanslagsweg 22 Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD BORNE J. Coster Klaas Kloosterweg Oost 155 7951 PK STAPHORST 7622 LD Borne telefoon 0541-539333 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet www.munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

Datum: 23 april 2009 Ons kenmerk: SK703 Project: Nieuwbouw woonhuis aan de Bosweg te Amersfoort Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 23 april 2009 Ons kenmerk: SK703 Project: Nieuwbouw woonhuis aan de Bosweg te Amersfoort Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten IntROnet BV T.a.v. mevrouw I. Brouwer Grote Spui 35 3813 EZ Amersfoort T: (0548) 63 64 20 F:

Nadere informatie

IDDS Noordwijk B.V. Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan Bluesroute te Middelburg

IDDS Noordwijk B.V. Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan Bluesroute te Middelburg IDDS Noordwijk B.V. Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Bluesroute te Middelburg 1. INLEIDING Voor IDDS voert Witteveen+Bos een akoestisch onderzoek uit naar het bestemmingsplan Bluesroute te Middelburg.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek De Omloop ong., Almkerk

Akoestisch Onderzoek De Omloop ong., Almkerk Akoestisch Onderzoek De Omloop ong., Almkerk 2012-3006 7 maart 2012 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl

Nadere informatie

Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouwplan Schipbeeksweg, te Bathmen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20176261.R02.V01 Document: 17911

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Loogstraat 23 te Brunssum 11/02292/V/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

BEREKENING GEVELBELASTING. Loogstraat 23 te Brunssum 11/02292/V/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Rapportnummer Dossiernummer 11/02292/V/M/JZ M19517.02 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een handelsnaam van Triple A adviseurs B.V. Kerkstraat 4,

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI OUDENDIJK (ONG.) TE DORDRECHT akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Oudendijk (ong.) te Dordrecht Opdrachtgever Harm Post Advies Cronjéweg 15 6861 CD Oosterbeek

Nadere informatie

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen locatie Eschrand. te Vragender

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen locatie Eschrand. te Vragender Geluidbelasting wegverkeer op woningen locatie Eschrand te Vragender versie 16 april 2012 opdrachtnummer 12-051 datum 16 april 2012 opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur

Nadere informatie

Datum: 3 oktober 2017 Ons kenmerk: JVB17398 Project: Uitbreiding Dudok Studio s te Oosterbeek Betreft: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Datum: 3 oktober 2017 Ons kenmerk: JVB17398 Project: Uitbreiding Dudok Studio s te Oosterbeek Betreft: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Greenhouse Advies B.V. T.a.v. mevrouw P. Fijma Huismansstraat

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Mezenbergerweg. te Doornspijk

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Mezenbergerweg. te Doornspijk Geluidbelasting wegverkeer op woningen Mezenbergerweg te Doornspijk versie 9 december 2010 opdrachtnummer 10-261 datum 9 december 2010 opdrachtgever Slaa+Van Asselt Architecten BNA Industrieweg 75 8071

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Donzel 109, Nistelrode. Gemeente Bernheze

Rapport akoestisch onderzoek Donzel 109, Nistelrode. Gemeente Bernheze Rapport akoestisch onderzoek Donzel 109, Nistelrode Gemeente Bernheze Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Donzel 109, Nistelrode Gemeente Bernheze Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI NIEUWBOUW NACHTEGAALLAAN TE MELDERSLO

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI NIEUWBOUW NACHTEGAALLAAN TE MELDERSLO AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI NIEUWBOUW NACHTEGAALLAAN TE MELDERSLO Rapportage akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw Nachtegaallaan te Melderslo Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Poelsestraat

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Poelsestraat Geluidbelasting wegverkeer op woningen Poelsestraat te Winssen versie 4 juni 2012 opdrachtnummer 12-080 datum 4 juni 2012 opdrachtgever Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur Dorpssingel 12 6642 BE Beuningen

Nadere informatie

ERMILIEU & PLANOLOGIE Uw partner voor milieu (planologisch) advies

ERMILIEU & PLANOLOGIE Uw partner voor milieu (planologisch) advies ERMILIEU & PLANOLOGIE Uw partner voor milieu (planologisch) advies t Lookwartier AKOESTISCH ONDERZOEK ten behoeve van de reconstructie van de Keppelseweg en de Ds. Van Dijkweg met de aanleg van de Ruimzichtlaan

Nadere informatie

WONINGBOUW BUURTWEG, OEKEN. - akoestisch onderzoek - GEMEENTE BRUMMEN

WONINGBOUW BUURTWEG, OEKEN. - akoestisch onderzoek - GEMEENTE BRUMMEN WONINGBOUW BUURTWEG, OEKEN - akoestisch onderzoek - GEMEENTE BRUMMEN bmn-006 13 januari 2011 Woningbouw Buurtweg, Oeken - akoestisch onderzoek - Gemeente Brummen projectnummer: bmn-004 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Meekertweg te

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Meekertweg te Geluidbelasting wegverkeer op woning Meekertweg te Winterswijk versie 11 oktober 2011 opdrachtnummer 11-206 datum 13 oktober 2011 opdrachtgever Bouwk. Tekenburo Wim Lobeek bv Weurden 39 7071 NH Winterswijk

Nadere informatie

Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ontwikkeling appartementengebouw aan het Verzetsplein te Amersfoort Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper,

Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg SM ARNHEM. Geachte heer Kuiper, Aanslagsweg 22 Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Kuiper Makelaardij De heer T. Kuiper Apeldoornseweg 105 6816 SM ARNHEM 7622 LD Borne telefoon 074 7676 007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. 3BM Architectuur T.a.v. de heer E.B. van Luttikhuizen Wattstraat LV Zwijndrecht

Grenswaarden wegverkeerslawaai. 3BM Architectuur T.a.v. de heer E.B. van Luttikhuizen Wattstraat LV Zwijndrecht Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 3BM Architectuur T.a.v. de heer E.B. van Luttikhuizen

Nadere informatie

1 GRENSWAARDEN WEGVERKEERSLAWAAI. Kobessen Milieu T.a.v. de heer J. Geerdink Postbus CA Arnhem

1 GRENSWAARDEN WEGVERKEERSLAWAAI. Kobessen Milieu T.a.v. de heer J. Geerdink Postbus CA Arnhem Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Kobessen Milieu T.a.v. de heer J. Geerdink Postbus

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de 48/ db geluidscontouren

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER NIEUWBOUW 2 WONINGEN MELATENWEG TE HORST

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER NIEUWBOUW 2 WONINGEN MELATENWEG TE HORST AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEER NIEUWBOUW 2 WONINGEN MELATENWEG TE HORST akoestisch onderzoek wegverkeer nieuwbouw 2 woningen Melatenweg te Horst Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD 094-024 GEMEENTE VALKENSWAARD Bestemmingsplan Kerkakkerstraat Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai maart 2010 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BELEID EN REGELGEVING... 4 2.1. Landelijk beleid en regelgeving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan t Auerschoot Gemeente Gemert-Bakel

Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan t Auerschoot Gemeente Gemert-Bakel Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan t Auerschoot Gemeente Gemert-Bakel Maart 2017 Algemeen / inleiding In het kader van het bestemmingsplan t Auerschoot in Bakel heeft Drieweg Advies BV een akoestisch

Nadere informatie

BM Projectontwikkeling Akoestisch onderzoek woningbouwproject Stevensweg Oudendijk 75, Dordrecht

BM Projectontwikkeling Akoestisch onderzoek woningbouwproject Stevensweg Oudendijk 75, Dordrecht Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) BM Projectontwikkeling Akoestisch onderzoek woningbouwproject Stevensweg Oudendijk 75, Dordrecht INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Wet geluidhinder

Nadere informatie

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Koraal Vastgoed De heer E. Kuijpers Postbus 29 8280 AA GENEMUIDEN telefoon 074 7676007 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal H.H.J. Heuker of Hoek De heer H.H.J. Heuker of Hoek Gronausestraat 9 7559 JW HENGELO telefoon 0541 531 538 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Kemperbergerweg 221 Geluidbelasting wegverkeer op woning Kemperbergerweg 221 te Arnhem versie 9 oktober 2012 opdrachtnummer 12-125 datum 9 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Fabriekstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur

Nadere informatie

Westeinde 76 & Oosteinde 56 58, Nieuwleusen. -akoestisch onderzoek- Gemeente Dalfsen

Westeinde 76 & Oosteinde 56 58, Nieuwleusen. -akoestisch onderzoek- Gemeente Dalfsen Westeinde 76 & Oosteinde 56 58, Nieuwleusen -akoestisch onderzoek- Gemeente Dalfsen dsn-230 16 maart 2010 Westeinde 76 & Oosteinde 56-58, Nieuwleusen - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen projectnummer:

Nadere informatie

Pieter Kramerstraat 49a Zuidoostbeemster Grontmij

Pieter Kramerstraat 49a Zuidoostbeemster Grontmij Akoestisch onderzoek Pieter Kramerstraat 49a Zuidoostbeemster Grontmij 29 oktober 2015 Project Akoestisch onderzoek Document Pieter Kramerstraat 49a Zuidoostbeemster Status Definitief 02 Datum 29 oktober

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI WIJZIGING OVERDRACHTSMAATREGEL VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI WIJZIGING OVERDRACHTSMAATREGEL VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI WIJZIGING OVERDRACHTSMAATREGEL VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN wegverkeerslawaai Wijziging overdrachtsmaatregel Velmolen Oost fase 3 te Uden Opdrachtgever Gemeente Uden

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning perceel Horsterweg 217

Geluidbelasting wegverkeer op. woning perceel Horsterweg 217 Geluidbelasting wegverkeer op woning perceel Horsterweg 217 te Ermelo versie 25 juni 2012 opdrachtnummer 12-091 datum 25 juni 2012 opdrachtgever Schreuder Adviseurs Postbus 195 380 AD Putten auteur A.D.

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel Gemeente: Uden Projectgegevens:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Nistelrodeseweg

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Nistelrodeseweg Geluidbelasting wegverkeer op woningen Nistelrodeseweg te Heesch versie 17 februari 2011 opdrachtnummer 11-055 datum 17 februari 2011 opdrachtgever Familie Zegers Nistelrodeseweg 53 5384 PM Heesch auteur

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI WOLFHEZERWEG 6B TE OOSTERBEEK GEMEENTE RENKUM

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI WOLFHEZERWEG 6B TE OOSTERBEEK GEMEENTE RENKUM AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI WOLFHEZERWEG 6B TE OOSTERBEEK GEMEENTE RENKUM Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wolfhezerweg 6b te Oosterbeek in de gemeente Renkum Opdrachtgever Harm Post Advies

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Ottenweg 45. te Oldebroek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Ottenweg 45. te Oldebroek Geluidbelasting wegverkeer op woningen Ottenweg 45 te Oldebroek versie 23 februari 2012 opdrachtnummer 11-290 datum 23 februari 2012 opdrachtgever J. Evink Ottenweg 45 8096 PV Oldebroek auteur A.D. Postma

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dorpsstraat 28a in Pesse Datum: 24 mei 2017 Opdrachtgever Kikkers Verhuur p/a Hoogeveenseweg

Rapport: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dorpsstraat 28a in Pesse Datum: 24 mei 2017 Opdrachtgever Kikkers Verhuur p/a Hoogeveenseweg Rapport: 20171174 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dorpsstraat 28a in Pesse Datum: 24 mei 2017 Opdrachtgever Kikkers Verhuur p/a Hoogeveenseweg 43a 7933 PE Pesse Contactpersoon: dhr. H. Kikkers Uitgevoerd

Nadere informatie

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

projectnummer Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Hulshof Architecten B.V. Mevrouw I. Hulshof Postbus 2935 2601 CX DELFT telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVER- KEERSLAWAAI STEEG 1B TE EWIJK

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVER- KEERSLAWAAI STEEG 1B TE EWIJK AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVER- KEERSLAWAAI STEEG B TE EWIJK Rapportage akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Steeg b te Ewijk Opdrachtgever Gemeente Beuningen Van Heemstraweg AE Beuningen GL Rapportnummer.00

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ruimte voor Ruimte woning Melatenweg te Horst

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ruimte voor Ruimte woning Melatenweg te Horst Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ruimte voor Ruimte woning Melatenweg te Horst Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Ruimte voor Ruimte woning Melatenweg te Horst Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: mro b.v. Ter attentie van: de heer R. Brink. mevrouw ing. H.M.C. ten Hove-Santegoeds

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: mro b.v. Ter attentie van: de heer R. Brink. mevrouw ing. H.M.C. ten Hove-Santegoeds Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. De heer G.P.J. Veenman Postbus GC AMERSFOORT. Geachte heer Veenman,

Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. De heer G.P.J. Veenman Postbus GC AMERSFOORT. Geachte heer Veenman, Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. De heer G.P.J. Veenman Postbus 2570 3800 GC AMERSFOORT telefoon 074 7676007 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI VAN HEEMSTRAWEG 26 TE BEUNINGEN

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI VAN HEEMSTRAWEG 26 TE BEUNINGEN AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI VAN HEEMSTRAWEG 26 TE BEUNINGEN akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Van Heemstraweg 26 te Beuningen Opdrachtgever Pieter Oosterhout Buro voor Architectuur Dorpssingel

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: Project locatie: Opsteller: M153184.001.001/JGO de heer E.

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Smitterijhof te Haaksbergen

Rapport. Akoestisch onderzoek Smitterijhof te Haaksbergen Rapport Aveco de Bondt Akoestisch onderzoek Smitterijhof te Haaksbergen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Datum: 2 augustus 2013 Ons kenmerk: PC8797 Project: Woning Fort Oranje 27 te Woerden Betreft: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Datum: 2 augustus 2013 Ons kenmerk: PC8797 Project: Woning Fort Oranje 27 te Woerden Betreft: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 mro b.v. T.a.v. mevrouw C. van Berkom t Zand 30

Nadere informatie

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden

Ingenieursbureau Spreen Figuur 1 Wegen, objecten en bodemgebieden De Stijll bv t.a.v. dhr. G. Reitsema Van Limburg Stirumstraat 19 7901 AM Hoogeveen Betreft : Notitie akoestisch onderzoek Hoogeveenseweg 13 te Zuidwolde Projectnr. : 20130724 Datum : 15 april 2013 Behandeld

Nadere informatie

3 augustus 2012 Gemeente Mill en Sint Hubert Stefan Hermsen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plan Bosrand III

3 augustus 2012 Gemeente Mill en Sint Hubert Stefan Hermsen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plan Bosrand III 3 augustus 2012 Gemeente Mill en Sint Hubert Stefan Hermsen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai plan Bosrand III 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Mill en Sint Hubert is een akoestisch onderzoek

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER 4 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN 6 4 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN 9 5 CONCLUSIES 11

1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER 4 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN 6 4 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN 9 5 CONCLUSIES 11 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 WETTELIJK KADER 4 3 UITGANGSPUNTEN EN RESULTATEN 6 4 VERZOEK TOT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN 9 4.1 Bronmaatregelen 9 4.2 Overdrachtsmaatregelen 9 4.3 Verzoek hogere waarden

Nadere informatie

Reconstructie Maatweg en nieuwbouw woningen aan de Schans te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Reconstructie Maatweg en nieuwbouw woningen aan de Schans te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Reconstructie Maatweg en nieuwbouw woningen aan de Schans te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Reconstructie Maatweg en nieuwbouw woningen aan de Schans te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Geofox-Lexmond bv De heer M. van der Made. Postbus CE TILBURG. Geachte heer Van der Made, Aanslagsweg LD Borne

Geofox-Lexmond bv De heer M. van der Made. Postbus CE TILBURG. Geachte heer Van der Made, Aanslagsweg LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Geofox-Lexmond bv De heer M. van der Made telefoon 074 7676007 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet www.munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Plan Tuunterstraat te Winterswijk

Akoestisch onderzoek Plan Tuunterstraat te Winterswijk Akoestisch onderzoek Plan Tuunterstraat te Winterswijk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Plan Tuunterstraat te Winterswijk projectnummer

Nadere informatie

Reconstructie Maatweg en nieuwbouw woningen aan de Schans te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Reconstructie Maatweg en nieuwbouw woningen aan de Schans te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Reconstructie Maatweg en nieuwbouw woningen aan de Schans te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Reconstructie Maatweg en nieuwbouw woningen aan de Schans te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Vissenberg II en. Voreneindseweg te Sprundel

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Vissenberg II en. Voreneindseweg te Sprundel Geluidbelasting wegverkeer op woningen Vissenberg II en Voreneindseweg te Sprundel versie 8 maart 2012 opdrachtnummer 11-295 datum 9 maart 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 2 5831 GJ Boxmeer

Nadere informatie

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder 2017 / 25711 Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Smidstraat 1-3 te Gendt

Berekening gevelbelasting. Smidstraat 1-3 te Gendt Berekening gevelbelasting Smidstraat 1-3 te Gendt Berekening gevelbelasting Smidstraat 1-3 te Gendt Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M140547.001.001/JGO Wilbert Stek Adres opdrachtgever: Smidstraat

Nadere informatie

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost V.O.F. De Beemster Compagnie Akoestisch onderzoek plan De Nieuwe Tuinderij west en oost INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.1.1. Wet geluidhinder 2 2.1.2. Reken-

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Rijksstraatweg 139 te Beek-Ubbergen

Berekening gevelbelasting. Rijksstraatweg 139 te Beek-Ubbergen Berekening gevelbelasting Rijksstraatweg 139 te Beek-Ubbergen Berekening gevelbelasting Rijksstraatweg 139 te Beek-Ubbergen Rapportnummer: Naam opdrachtgever: Gemeente Groesbeek mevrouw H. Schot Adres

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer. op woningbouwlocatie. landgoed Eelink te

Geluidbelasting wegverkeer. op woningbouwlocatie. landgoed Eelink te Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie landgoed Eelink te Winterswijk versie 19 juli 2010 opdrachtnummer 10-136 datum 19 juli 2010 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder 2017 / 6585 Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende

Nadere informatie

4 juni 2014 X GB

4 juni 2014 X GB datum: rapportnummer: 4 juni 2014 X1635-1-GB opdrachtgever: Boot organiserend ingenieursburo, dhr. W. Franken onderwerp: Rapportage betreffende een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Doornenburgsestraat 28 te Gendt

Berekening gevelbelasting. Doornenburgsestraat 28 te Gendt Berekening gevelbelasting Doornenburgsestraat 28 te Gendt Contourberekening Doornenburgsestraat 28 te Gendt Rapportnummer: Naam opdrachtgever: M140902.001/JGO Mevrouw T. Rensen Adres opdrachtgever: Doornenburgsestraat

Nadere informatie

Ontwerp Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Reconstructieonderzoek aanpassing Kamperweg gemeente Noordoostpolder. Datum 13 november 2013

Ontwerp Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Reconstructieonderzoek aanpassing Kamperweg gemeente Noordoostpolder. Datum 13 november 2013 Ontwerp Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Reconstructieonderzoek aanpassing Kamperweg gemeente Noordoostpolder Datum 13 november 2013 Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/torm/141 Uitgegeven

Nadere informatie

Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle

Project begeleid wonen Händellaan 239/241 te Zwolle 10 Akoestisch onderzoek Expertisecentrum Zwolle ECL Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 44 82 Fax (038) 498 27 41 h.van.drongelen@zwolle.nl www.zwolle.nl Project

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie T.a.v. de heer W. Bekke Twentepoort 16a 7609 RG Almelo

BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie T.a.v. de heer W. Bekke Twentepoort 16a 7609 RG Almelo Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 BJZ.nu Ruimtelijke ordening en projectrealisatie

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120 AV CONSULTING B.V. NL15 RABO 0307 33 99 20. KvK Gouda 29037057 L Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv www.av-consulting.n1 NL - 8033.00.591.B.01 Rapport AV.0958 10 november 2011 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Nadere informatie

Woningbouw Driemarkweg, Winterswijk. akoestisch onderzoek. Gemeente Winterswijk

Woningbouw Driemarkweg, Winterswijk. akoestisch onderzoek. Gemeente Winterswijk Woningbouw Driemarkweg, Winterswijk akoestisch onderzoek Gemeente Winterswijk wtw-013 11 november 2010 Woningbouw Driemarkweg, Winterswijk - akoestisch onderzoek - Gemeente Winterswijk projectnummer: wtw-005

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: Eelerwoude Ter attentie van: de heer G. Kersten

NOTITIE 1 INLEIDING. Ten behoeve van: Eelerwoude Ter attentie van: de heer G. Kersten Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Plangebied Schoolstraat Wessem

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Plangebied Schoolstraat Wessem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (fase 1) Plangebied Schoolstraat Wessem december 2009 projectnummer: Versie 1: december 2009 in opdracht van Renovatiebouw Paul Corstjens Postbus 3534 6017 ZG Thorn

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Zusterhuis te Soest

Nieuwbouwlocatie Zusterhuis te Soest Nieuwbouwlocatie Zusterhuis te Soest Akoestisch onderzoek Definitief In opdracht van: Macéka Vastgoed Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 28 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader...

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek Veldweg te Dalfsen

betreft Akoestisch onderzoek Veldweg te Dalfsen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen De heer S. Slagter Hessenweg 101 7722 PK Dalfsen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 14.147b1 Oude Egberink & Partners T.a.v. Patrick Oude Egberink Boddenkampsingel 86-88 7514 AR Enschede Betreft : akoestisch onderzoek woningen Oldenkotsedijk

Nadere informatie

1.1 WETTELIJK KADER WEGVERKEERSLAWAAI 1.2 UITGANGSPUNTEN. Landgoed Tongeren B.V. mevrouw dr.s J.B.C. Rauwenhoff Postbus AA Maarn

1.1 WETTELIJK KADER WEGVERKEERSLAWAAI 1.2 UITGANGSPUNTEN. Landgoed Tongeren B.V. mevrouw dr.s J.B.C. Rauwenhoff Postbus AA Maarn Aveco de Bondt retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen bezoekadres Reggesingel 2 Landgoed Tongeren B.V. mevrouw dr.s J.B.C. Rauwenhoff Postbus 26 3950 AA Maarn postbus postcode telefoon telefax e-mail

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort

Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort aan Gemeente Zandvoort van R. van Vliet t.a.v. telefoon 075-6553548 datum 25 april 2017 onderwerp Geluidonderzoek bestemmingsplan Nieuw Noord Zandvoort - Zandvoort Met bestemmingsplan Nieuw Noord maakt

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel

Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel Rossinistraat 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 Akoestisch rapport - Geluidbelasting van de gevel Project: Woningen, Perceel naast Delwijnsekade 11 te Delwijnen Opdrachtnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan DEK-terrein Medemblik. Gemeente Medemblik

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan DEK-terrein Medemblik. Gemeente Medemblik NOTITIE Onderwerp Project Opdrachtgever Projectcode 106005 Status Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan DEK-terrein Medemblik. Gemeente Medemblik Definitief Datum 13 februari 2018 Referentie 106005/18-002.228

Nadere informatie

GEMEENTE BEUNINGEN. Bestemmingsplan Postkantoorstraat 9 te Weurt. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

GEMEENTE BEUNINGEN. Bestemmingsplan Postkantoorstraat 9 te Weurt. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai GEMEENTE BEUNINGEN Bestemmingsplan Postkantoorstraat 9 te Weurt Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Juni 2012 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BELEID EN REGELGEVING... 4 2.1. Landelijk beleid en regelgeving

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Oosterdalfsen II. - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen

Oosterdalfsen II. - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen Oosterdalfsen II - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen dsn-244 1 oktober 2012 Oosterdalfsen II - akoestisch onderzoek - Gemeente Dalfsen projectnummer: dsn-048 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Nistelrodeseweg 4 te Uden

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Nistelrodeseweg 4 te Uden Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Colofon Onderzoek : Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nistelrodeseweg 4 Projectleider : ing. T. Verhoeven Opdrachtgever : Gemeente Uden Uw kenmerk : - Ons kenmerk

Nadere informatie

60 Appartementen Uilennest - Hollenwand te Hattem

60 Appartementen Uilennest - Hollenwand te Hattem Akoestisch onderzoek Expertisecentrum Omgevingsadvies CONCEPT Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 44 82 Fax (038) 498 27 41 h.van.drongelen@zwolle.nl www.zwolle.nl

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Schuttershoefweg ong. te Chaam

Akoestisch Onderzoek Schuttershoefweg ong. te Chaam Akoestisch Onderzoek Schuttershoefweg ong. te Chaam Akoestisch Onderzoek Schuttershoefweg ong. te Chaam Projectnummer : VL.1021.RO1 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 november 2010 Auteur : P. Kraaij Opdrachtgever

Nadere informatie

BVA. Heerderweg 78, Epe. - akoestisch onderzoek - Gemeente Epe. 15 september 2014 Projectnummer 1177

BVA. Heerderweg 78, Epe. - akoestisch onderzoek - Gemeente Epe. 15 september 2014 Projectnummer 1177 BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Heerderweg 78, Epe - akoestisch onderzoek - Gemeente Epe 15 september 2014 Projectnummer 1177 Heerderweg 78, Epe - akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134373.R03.V02 Document:

Nadere informatie