Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland"

Transcriptie

1 Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2013 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten in Gelderland Provincie Gelderland

2 Provincie Gelderland Economie en Samenleving Bureau Economisch Onderzoek Postbus GX Arnhem Overname van cijfers is toegestaan mits bron duidelijk vermeld wordt: PWE-Gelderland 2013 Een digitale versie van dit rapport is te vinden op:

3 Over het materiaal De PWE voert jaarlijks onderzoek uit naar de Gelderse werkgelegenheid. De eerste uitkomsten van het onderzoek 2013 worden in dit document gepresenteerd. Hoewel veel bedrijven reageren op de enquête is de respons geen 100%. Daarom is middels ophoging/bijschatting voor elk non-responsbedrijf (vestiging) een schatting van de werkgelegenheid gemaakt. Daarnaast wordt steeds gekeken in hoeverre de gegevens corresponderen met die uit voorgaande jaren. Anders dan bij andere bronnen is sprake van een compleet register waarin ook de historie van individuele bedrijven wordt bijgehouden. Dat maakt het mogelijk om analyses te doen op elk gewenst ruimtelijk en/of sectoraal niveau. De PWE onderscheidt zich daarmee van andere bronnen. De PWE verbetert continu haar historische gegevens. Eventueel geconstateerde fouten, omissies of dubbeltellingen worden met terugwerkende kracht doorgevoerd. Maar ook gemeentelijke herindelingen en SBI-conversies worden op deze wijze verwerkt. Dat maakt het mogelijk om consistente ontwikkelingen weer te geven door de tijd. Het is daardoor echter niet mogelijk de gegevens uit deze rapportage naast die van eerdere rapportages te leggen, analyses dienen plaats te vinden binnen de actuele database, d.w.z. met de (historische) gegevens zoals die momenteel in het PWE-bestand zijn opgenomen. Voor nadere informatie over de werkwijze en definities wordt verwezen naar bijlage F.

4 Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 In Gelderland waren op 1 april mensen werkzaam. Dat waren er minder dan in De werkgelegenheid daalde het afgelopen jaar met -1,4%. Door deze ontwikkeling ligt de werkgelegenheid weer ongeveer op een niveau van 2007/2008. Tot het eerste jaar van de crisis was sprake van jaarlijks een forse toename van het aantal banen. Vanaf 2008 lag de werkgelegenheid ongeveer op een gelijk niveau. Dit jaar is voor het eerst sprake van een sterke afname van het aantal banen Aantal banen Gelderland Het banenverlies heeft zich voorgedaan in vrijwel alle sectoren. Alleen de sectoren vervoer en zakelijke dienstverlening zagen het aantal banen iets toenemen. Met name het banenverlies bij de bouw (bijna 5.000) is dramatisch te noemen. Ook een sector als de gezondheidszorg, jarenlang de banenmotor, heeft het afgelopen jaar banenverlies (-1.130) te zien gegeven. De bezuinigingen bij de overheid beginnen zich ook te vertalen in afname van de werkgelegenheid (-1.320). Andere sectoren met aanzienlijk banenverlies zijn detailhandel (bijna banen) en nog steeds de industrie (-1.730) Banen Ontwikkeling Sector absoluut in % A Landbouw/Visserij ,9% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,6% DE Nutsbedrijven ,1% F Bouwnijverheid ,0% GA Groothandel ,9% GB Detailhandel/autohandel ,7% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,2% I Horeca ,3% K Financiële instellingen ,0% LN Zakelijke dienstverlening ,5% O Openbaar bestuur ,5% P Onderwijs ,8% Q Gezondheidszorg ,6% RS Overige dienstverlening ,2% Alle sectoren ,4%

5 Opvallend is dat het aantal bedrijven nog steeds blijft toenemen. Het afgelopen jaar groeide het aantal bedrijven met tot Wel wordt de groei jaarlijks kleiner. In het topjaar 2007 nam de bedrijvenpopulatie toe met De toename is sindsdien geleidelijk afgenomen tot dit jaar. Met name bij de zakelijke dienstverlening groeide het aantal bedrijven nog fors. In de bouw was voorgaande jaren nog een forse groei van het aantal bedrijven; hier is nu sprake van een stabilisatie. Het afnemend aantal bedrijven bij de landbouw en de financiële sector past in de trend van de afgelopen jaren. Bedrijven Ontwikkeling Sector absoluut in % A Landbouw/Visserij ,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,2% DE Nutsbedrijven ,4% F Bouwnijverheid ,4% GA Groothandel ,9% GB Detailhandel/autohandel ,7% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,4% I Horeca ,7% K Financiële instellingen ,4% LN Zakelijke dienstverlening ,4% O Openbaar bestuur ,9% P Onderwijs ,3% Q Gezondheidszorg ,3% RS Overige dienstverlening ,6% Alle sectoren ,7% De dynamiek achter deze aantallen bedrijven is nog groter. Zo blijkt dat in de periode ongeveer nieuwe bedrijven zijn gestart en dat bedrijven gestopt zijn. Zowel voor de starters als stoppers gaat het in tweederde van de gevallen om eenmansbedrijven. Het aantal eenmansbedrijven blijft toenemen. In 2004 was het aandeel eenmansbedrijven nog 43%, momenteel is dat 60% (97.200). De eenmansbedrijven zijn goed voor 10% van de Gelderse werkgelegenheid. In regionaal perspectief blijkt dat alle regio s banen hebben verloren met uitzondering van Food Valley. Deze regio lijkt de koppositie overgenomen te hebben van Rivierenland. In de periode tot 2008 groeide Rivierenland meer dan gemiddeld, sinds de crisis vallen de ontwikkelingen in Rivierenland tegen. Het beeld van de Achterhoek blijft ongunstig. Ook voor deze regio geldt dat de periode al een banenverlies liet zien (jaarlijks -0,2%). Dit jaar is de krimp met -2,5% fors. Voor de Stedendriehoek gold dat tot en met vorig jaar een vrij gunstige ontwikkeling te zien was. Dit jaar ligt de ontwikkeling net iets onder het gemiddelde van Gelderland. De ontwikkelingen op de Noord Veluwe en de Stadsregio liggen vrij dicht tegen het gemiddelde cijfer aan. In absolute termen tikt het banenverlies in de Stadsregio stevig aan. WGR-regio Ontwikkeling Ontwikkeling Banen 2013 abs. in % gemiddeld in % Stedendriehoek ,7% 0,4% Achterhoek ,5% -0,2% Stadsregio Arnhem-Nijmegen ,5% 0,2% Rivierenland ,2% -0,2% Food Valley ,3% 1,0% Noord Veluwe ,2% 0,4% Gelderland ,4% 0,2%

6 Een blik op de aandachtssectoren/top-sectoren levert een diffuus beeld op. Een aantal daarvan ontwikkelt zich beter dan gemiddeld (met name creatieve sector en de medische sector), echter ook enkele sectoren ontwikkelen zich juist wat minder goed (maakindustrie en het agrocluster). Index werkgelegenheid: 2004= Alle sectoren Food Gelderland Agro Health Medisch Maak T&L Vrijetijdseconomie Creatief EMT

7

8 Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2013 Gelderland BIJLAGEN Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Bijlage A: Ontwikkeling aantal vestigingen naar sector, Gelderland Bijlage B: Werkgelegenheidsontwikkeling Gelderland, COROP en WGR-regio s Bijlage C: Werkgelegenheid 2013 naar type baan en vestigingen naar SBI-afdeling Gelderland en WGR- gebieden Bijlage D: Werkgelegenheidsstructuur en aantallen vestigingen 2013, naar gemeente en regio Bijlage E: Werkgelegenheidsontwikkeling , naar gemeente en regio Bijlage F: Methode en definities Bijlage G: WGR-regio s BijIage H Organisatie PWE Noot: indien in een bijlage de waarde 0 is vermeld, betekent dit minder dan 5.

9 Bijlage A1: Ontwikkeling aantal vestigingen naar sector, Gelderland SBI-Afdeling Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening bosbouw Visserij en kweken van vis en schaaldieren Winning van aardolie en aardgas Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale prod Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van prod. van metaal (geen machines en app.) Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van overige machines en apparaten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van overige transportmiddelen Vervaardiging van meubels Vervaardiging van overige goederen Reparatie en installatie van machines en apparaten Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas Winning en distributie van water Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Sanering en overig afvalbeheer Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen, aanhangers Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) Detailhandel (niet in auto's e.d.) Vervoer over land Vervoer over water Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor vervoer Post en koeriers Logiesverstrekking Eet- en drinkgelegenheden

10 SBI-Afdeling Uitgeverijen Productie en distributie van films en televisieprogramma s Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Telecommunicatie Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz) Overige financiële dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies Holdings (geen financiële), interne concerndiensten Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Speur- en ontwikkelingswerk Reclame en marktonderzoek Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling Veterinaire dienstverlening Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie Beveiliging en opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Kunst Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen Loterijen en kansspelen Sport en recreatie Levensbeschouwelijke en politieke organisaties Reparatie van computers en consumentenartikelen Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche Alle sectoren Noot: 0 betekent minder dan 5

11 Bijlage A2: Ontwikkeling aantal eenmansbedrijven naar sector, Gelderland SBI-Afdeling Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening bosbouw Visserij en kweken van vis en schaaldieren Winning van aardolie en aardgas Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale prod Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van prod. van metaal (geen machines en app.) Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van overige machines en apparaten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van overige transportmiddelen Vervaardiging van meubels Vervaardiging van overige goederen Reparatie en installatie van machines en apparaten Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas Winning en distributie van water Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Sanering en overig afvalbeheer Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen, aanhangers Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) Detailhandel (niet in auto's e.d.) Vervoer over land Vervoer over water Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor vervoer Post en koeriers Logiesverstrekking Eet- en drinkgelegenheden

12 SBI-Afdeling Uitgeverijen Productie en distributie van films en televisieprogramma s Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Telecommunicatie Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz) Overige financiële dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies Holdings (geen financiële), interne concerndiensten Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Speur- en ontwikkelingswerk Reclame en marktonderzoek Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling Veterinaire dienstverlening Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie Beveiliging en opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Kunst Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen Loterijen en kansspelen Sport en recreatie Levensbeschouwelijke en politieke organisaties Reparatie van computers en consumentenartikelen Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche Noot: 0 betekent minder dan

13 Bijlage B: Werkgelegenheidsontwikkeling Gelderland, COROP en WGR-regio s Gelderland, alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,5% -1,9% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% -1,6% DE Nutsbedrijven ,4% -0,1% F Bouwnijverheid ,3% -8,0% Ga Groothandel ,4% -0,9% Gb Detailhandel/Autohandel ,7% -1,7% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,2% 0,2% I Horeca ,5% -1,3% K Financiële instellingen ,7% -1,0% LMN Zakelijke dienstverlening ,3% 0,5% O Openbaar bestuur ,0% -2,5% P Onderwijs ,4% -0,8% Q Gezondheidszorg ,4% -0,6% RS Overige dienstverlening ,1% -2,2% Alle sectoren ,2% -1,4% Gelderland, grote banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,7% -4,0% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,8% -1,3% DE Nutsbedrijven ,7% 0,9% F Bouwnijverheid ,2% -8,2% Ga Groothandel ,8% -0,4% Gb Detailhandel/Autohandel ,0% -1,6% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,4% -1,6% I Horeca ,4% 1,9% K Financiële instellingen ,0% -1,8% LMN Zakelijke dienstverlening ,2% 0,4% O Openbaar bestuur ,9% -2,7% P Onderwijs ,4% -0,1% Q Gezondheidszorg ,3% -0,1% RS Overige dienstverlening ,2% -1,5% Alle sectoren ,2% -1,3%

14 Gelderland, kleine banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,0% 8,4% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% -1,3% DE Nutsbedrijven ,5% -35,8% F Bouwnijverheid ,0% -3,8% Ga Groothandel ,7% -3,8% Gb Detailhandel/Autohandel ,5% -1,7% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,2% 12,2% I Horeca ,7% -5,1% K Financiële instellingen ,1% -24,2% LMN Zakelijke dienstverlening ,4% 0,5% O Openbaar bestuur ,1% 33,8% P Onderwijs ,4% -8,0% Q Gezondheidszorg ,6% -2,7% RS Overige dienstverlening ,1% -5,4% Alle sectoren ,1% -1,6% Gelderland, uitzendbanen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,9% 12,1% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,7% -4,3% DE Nutsbedrijven ,4% -3,5% F Bouwnijverheid ,6% -6,1% Ga Groothandel ,8% -4,9% Gb Detailhandel/Autohandel ,7% -15,7% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,3% -3,3% I Horeca ,0% -2,8% K Financiële instellingen ,6% 29,4% LMN Zakelijke dienstverlening ,9% 1,6% O Openbaar bestuur ,2% -7,2% P Onderwijs ,1% 11,9% Q Gezondheidszorg ,0% -0,6% RS Overige dienstverlening ,1% 1,0% Alle sectoren ,2% -1,8%

15 COROP Veluwe alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,9% -1,6% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,5% 0,5% DE Nutsbedrijven ,0% 1,2% F Bouwnijverheid ,1% -5,0% Ga Groothandel ,4% -0,1% Gb Detailhandel/Autohandel ,5% -1,6% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,1% -1,0% I Horeca ,8% -2,2% K Financiële instellingen ,7% -0,9% LMN Zakelijke dienstverlening ,8% 1,3% O Openbaar bestuur ,2% -3,5% P Onderwijs ,9% -0,6% Q Gezondheidszorg ,2% 1,7% RS Overige dienstverlening ,8% -5,0% Alle sectoren ,8% -0,8% COROP Achterhoek alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,2% -3,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,7% -0,9% DE Nutsbedrijven ,1% 1,3% F Bouwnijverheid ,6% -12,2% GA Groothandel ,2% -1,6% GB Detailhandel/Autohandel ,2% -2,5% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,1% -1,1% I Horeca ,4% -0,1% K Financiële instellingen ,3% -2,3% LN Zakelijke dienstverlening ,3% 3,6% O Openbaar bestuur ,2% -4,7% P Onderwijs ,3% -1,7% Q Gezondheidszorg ,9% -4,2% RS Overige dienstverlening ,9% 0,4% Alle sectoren ,5% -2,4%

16 COROP Arnhem- Nijmegen alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,7% -3,3% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,6% -2,9% DE Nutsbedrijven ,9% -1,1% F Bouwnijverheid ,7% -10,6% Ga Groothandel ,5% -2,2% Gb Detailhandel/Autohandel ,3% -1,8% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,4% 4,5% I Horeca ,8% -2,6% K Financiële instellingen ,4% -1,1% LMN Zakelijke dienstverlening ,3% -1,1% O Openbaar bestuur ,2% -0,7% P Onderwijs ,4% -1,0% Q Gezondheidszorg ,5% -1,1% RS Overige dienstverlening ,3% -0,6% Alle sectoren ,2% -1,5% COROP Zuid-West Gelderland alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,8% 1,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,4% -5,8% DE Nutsbedrijven ,2% 1,0% F Bouwnijverheid ,0% -5,6% Ga Groothandel ,5% 0,0% Gb Detailhandel/Autohandel ,6% -0,4% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,3% -4,7% I Horeca ,2% 4,3% K Financiële instellingen ,9% 1,9% LMN Zakelijke dienstverlening ,7% 0,7% O Openbaar bestuur ,6% -1,9% P Onderwijs ,4% 1,7% Q Gezondheidszorg ,7% 1,8% RS Overige dienstverlening ,0% -2,3% Alle sectoren ,1% -1,2%

17 WGR Stedendriehoek alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,2% -9,0% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,8% 2,8% DE Nutsbedrijven ,4% 3,0% F Bouwnijverheid ,3% -12,1% Ga Groothandel ,3% -2,5% Gb Detailhandel/Autohandel ,9% -2,3% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,4% 1,5% I Horeca ,2% -1,4% K Financiële instellingen ,4% -3,9% LMN Zakelijke dienstverlening ,8% 0,5% O Openbaar bestuur ,9% -4,5% P Onderwijs ,3% -3,1% Q Gezondheidszorg ,1% 0,2% RS Overige dienstverlening ,8% -3,7% Alle sectoren ,4% -1,7% WGR Achterhoek alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,1% -0,4% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,6% -3,6% DE Nutsbedrijven ,0% 2,5% F Bouwnijverheid ,6% -11,0% Ga Groothandel ,7% -1,1% Gb Detailhandel/Autohandel ,2% -2,2% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,1% -2,4% I Horeca ,3% -0,7% K Financiële instellingen ,0% -4,8% LMN Zakelijke dienstverlening ,7% 5,2% O Openbaar bestuur ,1% -3,8% P Onderwijs ,5% -1,5% Q Gezondheidszorg ,4% -3,8% RS Overige dienstverlening ,9% -0,5% Alle sectoren ,2% -2,5%

18 WGR Stadsregio alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,8% -3,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,2% -2,8% DE Nutsbedrijven ,8% -1,2% F Bouwnijverheid ,7% -10,8% Ga Groothandel ,4% -2,1% Gb Detailhandel/Autohandel ,3% -1,7% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,3% 4,5% I Horeca ,8% -2,7% K Financiële instellingen ,4% -1,3% LMN Zakelijke dienstverlening ,3% -1,2% O Openbaar bestuur ,2% -0,6% P Onderwijs ,4% -1,0% Q Gezondheidszorg ,4% -1,1% RS Overige dienstverlening ,2% -0,6% Alle sectoren ,2% -1,5% WGR Rivierenland alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,8% 1,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,3% -6,0% DE Nutsbedrijven ,6% 1,3% F Bouwnijverheid ,2% -5,7% Ga Groothandel ,6% -0,1% Gb Detailhandel/Autohandel ,6% -0,7% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,4% -4,4% I Horeca ,2% 4,2% K Financiële instellingen ,3% 2,9% LMN Zakelijke dienstverlening ,7% 0,7% O Openbaar bestuur ,6% -2,2% P Onderwijs ,3% 1,3% Q Gezondheidszorg ,1% 1,4% RS Overige dienstverlening ,9% -2,4% Alle sectoren ,2% -1,2%

19 WGR Food Valley alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,3% -0,2% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,1% -0,1% DE Nutsbedrijven ,9% 0,9% F Bouwnijverheid ,1% -4,5% Ga Groothandel ,4% 2,2% Gb Detailhandel/Autohandel ,5% -2,1% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,3% -1,1% I Horeca ,3% -0,7% K Financiële instellingen ,9% 11,2% LMN Zakelijke dienstverlening ,2% 2,4% O Openbaar bestuur ,8% -1,4% P Onderwijs ,0% 1,2% Q Gezondheidszorg ,9% 1,2% RS Overige dienstverlening ,7% -0,8% Alle sectoren ,0% 0,3% WGR Noord Veluwe alle banen Gemiddelde groei A Landbouw/Visserij ,0% -1,7% BC Industrie/Delfstoffenwinning ,2% 3,0% DE Nutsbedrijven ,8% -7,7% F Bouwnijverheid ,3% -1,2% Ga Groothandel ,5% -3,3% Gb Detailhandel/Autohandel ,2% -0,8% HJ Vervoer, opslag en communicatie ,1% -3,9% I Horeca ,0% -3,2% K Financiële instellingen ,4% -9,1% LMN Zakelijke dienstverlening ,3% -0,4% O Openbaar bestuur ,6% -4,5% P Onderwijs ,9% -0,5% Q Gezondheidszorg ,6% 0,9% RS Overige dienstverlening ,6% -8,6% Alle sectoren ,4% -1,2%

20 Bijlage C1: Werkgelegenheid 2013 naar type baan, vestigingen naar sbi-afdeling, Gelderland Grote Kleine Uitzend- Alle Vesti- SBI-Afdeling Banen Banen krachten Banen gingen 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening bosbouw Visserij en kweken van vis en schaaldieren Winning van aardolie en aardgas Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van tabaksproducten Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale prod Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van prod. van metaal (geen machines en app.) Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van overige machines en apparaten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van overige transportmiddelen Vervaardiging van meubels Vervaardiging van overige goederen Reparatie en installatie van machines en apparaten Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas Winning en distributie van water Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Sanering en overig afvalbeheer Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen, aanhangers Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) Detailhandel (niet in auto's e.d.) Vervoer over land Vervoer over water Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor vervoer Post en koeriers Logiesverstrekking Eet- en drinkgelegenheden

21 Grote Kleine Uitzend- Alle Vesti- SBI-Afdeling Banen Banen krachten Banen gingen 58 Uitgeverijen Productie en distributie van films en televisieprogramma s Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Telecommunicatie Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz) Overige financiële dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies Holdings (geen financiële), interne concerndiensten Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Speur- en ontwikkelingswerk Reclame en marktonderzoek Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling Veterinaire dienstverlening Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie Beveiliging en opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Kunst Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen Loterijen en kansspelen Sport en recreatie Levensbeschouwelijke en politieke organisaties Reparatie van computers en consumentenartikelen Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche Alle sectoren noot: 0 betekent minder dan 5

22 Bijlage C2: Werkgelegenheid 2013 naar type baan, vestigingen naar sbi-afdeling, WGR- Stedendriehoek Grote Kleine Uitzend- Alle Vesti- SBI-Afdeling Banen Banen krachten Banen gingen 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening bosbouw Visserij en kweken van vis en schaaldieren Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale prod Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van prod. van metaal (geen machines en app.) Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van overige machines en apparaten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van overige transportmiddelen Vervaardiging van meubels Vervaardiging van overige goederen Reparatie en installatie van machines en apparaten Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Sanering en overig afvalbeheer Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen, aanhangers Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) Detailhandel (niet in auto's e.d.) Vervoer over land Vervoer over water Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor vervoer Post en koeriers Logiesverstrekking Eet- en drinkgelegenheden

23 Grote Kleine Uitzend- Alle Vesti- SBI-Afdeling Banen Banen krachten Banen gingen 58 Uitgeverijen Productie en distributie van films en televisieprogramma s Telecommunicatie Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz) Overige financiële dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies Holdings (geen financiële), interne concerndiensten Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Speur- en ontwikkelingswerk Reclame en marktonderzoek Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling Veterinaire dienstverlening Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie Beveiliging en opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Kunst Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen Loterijen en kansspelen Sport en recreatie Levensbeschouwelijke en politieke organisaties Reparatie van computers en consumentenartikelen Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche Alle sectoren Noot: 0 betekent minder dan 5

24 Bijlage C3: Werkgelegenheid 2013 naar type baan, vestigingen naar sbi-afdeling, WGR- Achterhoek Grote Kleine Uitzend- Alle Vesti- SBI-Afdeling Banen Banen krachten Banen gingen 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening bosbouw Winning van delfstoffen (geen olie en gas) Dienstverlening voor de winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale prod Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van prod. van metaal (geen machines en app.) Vervaardiging van computers, elektronische en optische mach Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van overige machines en apparaten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van overige transportmiddelen Vervaardiging van meubels Vervaardiging van overige goederen Reparatie en installatie van machines en apparaten Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Sanering en overig afvalbeheer Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen, aanhangers Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) Detailhandel (niet in auto's e.d.) Vervoer over land Vervoer over water Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor vervoer Post en koeriers Logiesverstrekking Eet- en drinkgelegenheden

25 Grote Kleine Uitzend- Alle Vesti- SBI-Afdeling Banen Banen krachten Banen gingen 58 Uitgeverijen Productie en distributie van films en televisieprogramma s Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Telecommunicatie Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz) Overige financiële dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend goed Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies Holdings (geen financiële), interne concerndiensten Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Speur- en ontwikkelingswerk Reclame en marktonderzoek Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling Veterinaire dienstverlening Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie Beveiliging en opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheidszorg Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Kunst Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen Loterijen en kansspelen Sport en recreatie Levensbeschouwelijke en politieke organisaties Reparatie van computers en consumentenartikelen Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche Alle sectoren Noot: 0 betekent minder dan 5

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 214 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015 Colofon: Titel: Wurkgelegenheid Fryslân Opdrachtgever: Provincie Fryslân Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 4 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2012 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Beleids- en Geo-Informatie

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Knoop Plaats Knooppuntontwikkeling Rijksoverheid Structuurvisie 2012 Regeerakkoord 2012 Concessie 2015 Provincie en regio SprintStad.nl Provincie en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 40 6 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (35) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Bijlage - Tabellen. Ongevallen op de arbeidsplaats ,9% ,7% 1,9% Ongevallen op de arbeidsweg ,1% 23.

Bijlage - Tabellen. Ongevallen op de arbeidsplaats ,9% ,7% 1,9% Ongevallen op de arbeidsweg ,1% 23. Bijlage - Tabellen Tabel 1 : Vergelijking van de verdeling in absolute en relatieve frequentie van de verkeersongevallen naar de plaats van het ongeval met het geheel van de ongevallen 2008 % van de Ongevallen

Nadere informatie

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

02 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 02 mei 2013 Statistisch Bulletin 13 18 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland. Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2018

Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland. Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2018 Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2018 Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2018 De uitvoering van de

Nadere informatie

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

3 mei Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 3 mei 2012 Statistisch Bulletin 12 18 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

6 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 6 september 2012 Statistisch Bulletin 12 36 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 49 8 december 2016 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland. Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2017

Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland. Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2017 Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2017 De uitvoering van de PWE 2017 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten in Gelderland

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 1 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Informatievoorziening Postbus

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân

Wurkgelegenheid Fryslân Wurkgelegenheidsonderzoek 2010_Opmaak 1 04-06-12 10:45 Pagina 1 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 20 Doel van dit rapport: Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 20 in Fryslân Uitkomsten

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2016

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2016 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2016 Colofon: Titel: Wurkgelegenheid Fryslân Opdrachtgever: Provincie Fryslân Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2011 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2011 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten in Gelderland

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2010-2014 September 2016 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Groei Haagse werkgelegenheid zet door

Groei Haagse werkgelegenheid zet door Thema: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

Documentatierapport Patentaanvragen

Documentatierapport Patentaanvragen Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Patentaanvragen Datum: 29 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen FME

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen FME Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FME CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer 303239-01 EBD/EBH 16 juni 2017 kennisgeving

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage 'Maastricht aan het Werk 2014. Deze rapportage is een vervolg op de in de afgelopen jaren door E til uitgebrachte publicatiereeks 'Maastricht aan het Werk' en geeft

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse aanbod en gebruikstabellen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële

Microdata Services. Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële ondernemingen (NFO) Datum: 7 augustus 2018 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële

Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële ondernemingen (NFO) Datum: 8 april 2015 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau September Kunstlaan Brussel

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau September Kunstlaan Brussel Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Milieubelastingen naar economische activiteit 2011-2015 September 2017 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail: contact@plan.be http://www.plan.be

Nadere informatie

Uitsplitsing verbruik elektriciteit en aardgas naar verbruiksschijf energiebelasting

Uitsplitsing verbruik elektriciteit en aardgas naar verbruiksschijf energiebelasting Uitsplitsing verbruik elektriciteit en aardgas naar verbruiksschijf energiebelasting Ruud Remko Holtkamp Ruud Colenberg Otto Swertz CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 www.os-groningen.nl info@os.groningen.nl 050-367 5462 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 23 5 juni 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 27 3 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Januari 2014 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp) en het aantal vestigingen in de gemeente

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2018

Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2018 Wurkgelegenheid Fryslân 2018 Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2018 Colofon: Titel: Wurkgelegenheid Fryslân Opdrachtgever: Provincie Fryslân Uitvoering: Adviespool/onderdeel Beleidsonderzoek Redactie:

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid in % 2 1,7 1,5 1,1 0,5 -0,5 -1,5 -1,4. -2 Totaal banen Grote banen Kleine banen

Ontwikkeling werkgelegenheid in % 2 1,7 1,5 1,1 0,5 -0,5 -1,5 -1,4. -2 Totaal banen Grote banen Kleine banen Het betreft de uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2017. Deze factsheet is een visuele weergave van de ontwikkeling van de Friese werkgelegenheid. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 332/ BIJLAGE I AFVALPRODUCTIE SECTIE 1. Dekking SECTIE 2.

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 332/ BIJLAGE I AFVALPRODUCTIE SECTIE 1. Dekking SECTIE 2. L 332/6 9.12.2002 BIJLAGE I AFVALPRODUCTIE SECTIE 1 Dekking De statistieken worden opgesteld voor alle activiteiten die vallen onder secties A tot en met Q van de NACE Rev. 1. Onder deze secties vallen

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Inleiding Het bruto binnenlands product (BBP) van een land of regio is de som van

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014 Rapportage Gemeente Tilburg Afdeling Informatievoorziening Team Informatie- en Kenniscentrum Januari 2015 .. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Grote banen: banen van 15 uur of meer Kleine banen: banen van minder dan 15 uur Peildatum: 1 april. Ontwikkeling werkgelegenheid in % 1,5

Grote banen: banen van 15 uur of meer Kleine banen: banen van minder dan 15 uur Peildatum: 1 april. Ontwikkeling werkgelegenheid in % 1,5 Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2017. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Energieinvesteringsaftrek. Jaarverslag 2013

Energieinvesteringsaftrek. Jaarverslag 2013 Energieinvesteringsaftrek (EIA) Jaarverslag 2013 1 Binnen het Ministerie van Economische Zaken zijn per 1 januari 2014 de uitvoeringsorganisaties Agentschap NL en Dienst Regelingen in één organisatie overgegaan

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers Regio september 208 Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers regio In aansluiting op de brochure Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers is in deze factsheet aanvullende arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

De Gelderse Werkgelegenheid

De Gelderse Werkgelegenheid De Gelderse Werkgelegenheid presentatie van: - schattingsmodel - resultaten februari 1996 Menno Waisweer Bureau Economisch Onderzoek afdeling Economische Zaken postbus 9090, 6800 GX Arnhem telefoon: 026-3599150

Nadere informatie

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2)

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) 1 Introductie van nieuwe activiteitennomenclatuur (nace rev2) 1.1. Algemeen Periodiek worden activiteiten- en productclassificaties herzien. Dit

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

SBI-indeling, omzetontwikkeling, omzetniveau en internationale handel in goederen van de leden van de FME en aangesloten brancheverenigingen

SBI-indeling, omzetontwikkeling, omzetniveau en internationale handel in goederen van de leden van de FME en aangesloten brancheverenigingen SBI-indeling, omzetontwikkeling, omzetniveau en internationale handel in goederen van de leden van de FME en aangesloten brancheverenigingen CBS September 2018 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT. Tabel 1 Kerncijfers van de werkgelegenheid: Werkzame personen en vestigingen. 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling 2010-2011

VLUGSCHRIFT. Tabel 1 Kerncijfers van de werkgelegenheid: Werkzame personen en vestigingen. 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling 2010-2011 VLUGSCHRIFT Vlugschrift werkgelegenheid 2011 Inleiding In dit vlugschrift wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen beschreven. De gegevens komen uit

Nadere informatie

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid.

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid. Van: "Holkema, Menno" Aan: wgr Datum: 23-12-2014 15:37:34 Onderwerp: Cijfers werkgelegeheid 2014 (uitkomsten provinciaal werkgelegenheidsonderzoek) Bijlagen: Factsheet_werkgelegenheid.pdf

Nadere informatie

bestemmingsplan Dorpsstraat 22 Nieuw- Roden ontwerp

bestemmingsplan Dorpsstraat 22 Nieuw- Roden ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat 22 Nieuw- Roden ontwerp bestemmingsplan Bijlage regels Dorpsstraat 22 Nieuw-Roden ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat 22 Nieuw-Roden Inhoudsopgave Bijlage regels 5 Bijlage

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2017 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid opgenomen voor de vier kwartalen van 2018 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers

Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers september 208 Regio Food Valley Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers regio Food Valley In aansluiting op de brochure Onderwijs en arbeidsmarkt in cijfers is deze aanvullende

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen ENVAQUA Dutch Environmental & Water Technology Association CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

Beschikbaarheid BiZ-rapporten

Beschikbaarheid BiZ-rapporten Beschikbaarheid BiZ-rapporten Versie: 8 SRA- in Zicht Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E biz@sra.nl I www.sra.nl/biz Inhoudsopgave 1 Advisering, onderzoek en overige specialistische

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Inleiding Het bruto binnenlands product (BBP) van een land of regio is de som van

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen NRK Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie CBS Den Haag Henri Faasdreef 32 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +3 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Luchtemissierekeningen

Luchtemissierekeningen Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Luchtemissierekeningen 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail: contact@plan.be http://www.plan.be

Nadere informatie

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100

Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 Basisverlegging Producentenprijzen Index, 2015=100 28 februari 2018 samenvatting trefwoorden Beschrijving basisverlegging Producentenprijzen Index naar 2015=100 inclusief koppeladvies. Producentenprijzen

Nadere informatie

VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL

VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL 10 november 2015 Prof. Dr. Oedzge Atzema Olaf Koops Msc Dr. Walter Manshanden Dr. Han Olden Daniel Speldekamp MSc AANLEIDING Regionale koplopers

Nadere informatie

Economie en ondernemen

Economie en ondernemen Economie en ondernemen SAMENVATTING 42.156 BBP per inwoner, groeiend 19.155,8 miljoen euro BBP arr. Turnhout, groeiend 44% van de groei is toe te schrijven aan industrie Sterkste economische sectoren m.b.t.

Nadere informatie