Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: Datum: februari In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie"

Transcriptie

1 Bekendheid VVE-010

2 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax:(010) Website:www.cos.rotterdam.nl 2 Bekendheid VVE meting 1

3 INHOUD Samenvatting 5 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling onderzoek Steekproef en respons 8 2 Resultaten eerste meting Deelname VVE Bekendheid VVE Bekendheid campagne-uitingen VVE Bijlage 15 Bekendheid VVE meting 1 3

4 4 Bekendheid VVE meting 1

5 Samenvatting VVE-010 is een initiatief van de gemeente Rotterdam en woningcorporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam en Com.wonen. VVE-010 is opgericht om de Rotterdamse Verenigingen van Eigenaren te helpen om aan hun verplichtingen te voldoen. Het communicatieplan van VVE-010 bevat een gedetailleerde planning van de inzet van middelen en communicatiedoelstellingen met betrekking tot de naamsbekendheid en propositiebekendheid van VVE-010. Op verzoek van ds+v is een onderzoek opgezet waarbij op twee momenten de naams- en propositiebekendheid wordt gemeten. Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste meting (eind 2010). De tweede meting zal eind 2011/begin 2012 plaatsvinden. VVE Bijna alle appartementseigenaren weten dat men als eigenaar van een appartement automatisch lid is van een Vereniging van Eigenaren (VVE) en de meeste eigenaren (83%) maken ook deel uit van een actieve VVE. Een ruime meerderheid van de eigenaren is het afgelopen jaar tenminste een keer met de VVE bij elkaar gekomen om te vergaderen en bijna driekwart van de eigenaren is over het algemeen aanwezig geweest bij deze vergaderingen. Iets meer dan een op de tien eigenaren heeft geen vergadering van de VVE gehad. Dit komt overeen met het aandeel eigenaren dat deel uitmaakt van een slapende VVE. Nagenoeg alle eigenaren die deel uitmaken van een actieve VVE betalen ook een bijdrage. Eigenaren in adoptiewijken zijn in vergelijking met de appartementseigenaren in overig Rotterdam iets minder vaak op de hoogte van het feit dat ze als eigenaar van een appartement automatisch lid zijn van een VVE. Zij maken dan ook minder vaak deel uit van een actieve VVE en hebben minder vaak vergaderd. Spontane bekendheid VVE-010 Bijna eenderde van de appartementseigenaren heeft wel eens gehoord van VVE-010. Als men al eens van VVE-010 had gehoord is dat in de meeste gevallen omdat men hier via de media (met name door de advertenties in de huis-aan-huisbladen) bekend mee is geworden. In de adoptiewijken had men vaker van VVE-010 gehoord dan in de rest van Rotterdam. Zij geven vaker aan een brief van de gemeente te hebben ontvangen of via de winkel of vrienden/familie met VVE-010 bekend te zijn geworden. Eigenaren buiten de adoptiewijken kennen VVE-010 vaker via de media. Geholpen bekendheid VVE-010 Nadat in de vragenlijst werd toegelicht dat VVE-010 een informatiepunt is voor VVE s, gaf iets meer dan een kwart van de eigenaren aan dit te weten. Enkele eigenaren die al wel eens van VVE-010 hadden gehoord wisten blijkbaar niet dat dit een informatiepunt is voor de VVE s in Rotterdam. Meer dan een kwart van de appartementseigenaren zou niet durven zeggen voor welke zaken men terecht zou kunnen bij VVE-010. Het merendeel van de eigenaren denkt echter dat men er informatie kan krijgen over wet- en regelgeving rondom VVE s en/of over de rechten en plichten van appartementseigenaren. Een wat kleiner deel denkt er terecht te kunnen voor advies over het oprichten van een VVE en/of het beheer van een VVE. Bekendheid VVE meting 1 5

6 Het enige verschil dat zich voordoet tussen appartementseigenaren in adoptiewijken en daarbuiten is dat de eigenaren in adoptiewijken vaker dan de eigenaren in overig Rotterdam denken dat zij bij VVE-010 terecht kunnen voor advies over het onderhoud van de woning en een bijdrage voor het onderhoud. Bekendheid campagne-uitingen De bus- en tramreclame zijn, samen met de voorkant van de winkel, de posters in de metro en de advertenties in de huis-aan-huisbladen, het meest opgevallen (tussen de 12% en 17% bekendheid). Het radiospotje en de homepage zijn het minst gehoord of gezien. In totaliteit heeft 29% van alle eigenaren tenminste een uiting eerder gezien of gehoord. Met uitzondering van het radiospotje en de homepage van VVE-010 zijn de appartementseigenaren in de adoptiewijken vaker bekend met de uitingen dan de eigenaren in overig Rotterdam. Onder de eigenaren in de adoptiewijken heeft 45% tenminste een van de uitingen eerder gezien of gehoord, onder de eigenaren buiten de adoptiewijken is dit aandeel met 19% beduidend lager. Internetbezoek In anderhalf jaar tijd is de website van VVE keer bezocht. In de meeste gevallen is alleen de homepage bekeken en in ongeveer een kwart van de gevallen is ook naar een of meerdere andere pagina s gekeken bezoeken zijn voortgekomen uit de advertentie op Google. Dat is iets minder dan 16% van het totaal aantal bezoeken. Conclusie In het communicatieplan staat een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bekendheid tot en met eind 2010 in Rotterdam en in de adoptiewijken in het bijzonder. In onderstaande tabel wordt onderscheid gemaakt in spontane bekendheid en geholpen / propositiebekendheid. Spontane bekendheid wil zeggen dat men ja heeft geantwoord op de vraag in de enquête Heeft u wel eens gehoord van VVE-010? Geholpen / propositiebekendheid wil zeggen dat men ja heeft geantwoord op de vraag in de enquête VVE-010 is het informatiepunt voor VVE s in Rotterdam. Wist u dat? Doelstellingen en realisatie Totaal Adoptiewijken Overig Rdam Totaal Adoptiewijken Overig Rdam Spontane bekendheid 0% 0% - 31% 45% 22% Geholpen / propositie bekendheid 15% 35% - 26% 38% 18% Uit bovenstaande blijkt dat zowel de doelstellingen wat betreft spontane bekendheid, als de doelstellingen wat betreft de geholpen/propositiebekendheid zijn gehaald. 6 Bekendheid VVE meting 1

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding VVE-010 is een initiatief van de gemeente Rotterdam en woningcorporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam en Com.wonen. VVE-010 is opgericht om de Rotterdamse Verenigingen van Eigenaren te helpen om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit als onderdeel van de aanpak van de gemeente en corporaties om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. VVE- 010 richt zich op het wegwerken van onderhoudsachterstanden en het structureel beheren van de Verenigingen van Eigenaren. Naast een actieve projectmatige aanpak in de adoptiewijken en het aanbieden van VVE-beheer speciaal voor de kleine VVE s heeft VVE-010 een voorlichtende, informerende functie. De doelstellingen van deze voorlichtende functie staan beschreven in het Communicatieplan Voorlichtingsfunctie VVE-010. Zo moeten Rotterdamse appartementseigenaren weten dat VVE-010 bestaat (naamsbekendheid) en waar VVE-010 voor staat (propositiebekendheid). ds+v is opdrachtgever en financier van de voorlichtende functie van VVE-010. Op verzoek van Christine Nieuwenhuis (ds+v, communicatie) heeft het Centrum voor Onderzoek en Statistiek een onderzoek opgezet naar de bekendheid van VVE-010. Het onderzoek bestaat uit twee metingen. In dit rapport worden de resultaten van de eerste meting beschreven. 1.2 Doelstelling onderzoek Het communicatieplan bevat een gedetailleerde planning van de inzet van middelen en communicatiedoelstellingen met betrekking tot de naamsbekendheid en propositiebekendheid van VVE-010. In het plan is apart aandacht besteed aan de acht adoptiewijken. 1 Het doel van het onderzoek is om te achterhalen in welke mate Rotterdamse appartementseigenaren bekend zijn met het bestaan van VVE-010 en weet wat VVE-010 doet. In het communicatieplan zijn daarover streefpercentages opgenomen. Om te achterhalen of de bekendheid met VVE-010 in de loop der tijd is toegenomen, worden twee metingen uitgevoerd. De eerste meting eind 2010, de tweede meting eind 2011/begin De vragenlijst bevat niet alleen vragen over de naamsbekendheid (zowel spontaan als geholpen) en de propositiebekendheid, maar ook over de wijze waarop eigenaren bekend zijn geraakt met VVE-010 (via welke communicatiemiddelen en intermediairen). 1 Oud Charlois, Tarwewijk, Carnisse, Bloemhof-Zuid, Bloemhof-Noord, Hillesluis, Afrikaanderwijk en Oud-Mathenesse. Bekendheid VVE meting 1 7

8 1.3 Steekproef en respons Voor elke meting wordt een steekproef van 2000 appartementseigenaren getrokken: 1000 appartementseigenaren uit adoptiewijken en 1000 appartementseigenaren uit de rest van Rotterdam. Zij ontvangen een schriftelijke uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. In de eerste meting ontvingen de appartementseigenaren een kleurrijke kaart waarmee zij werden uitgenodigd om op internet een korte vragenlijst in te vullen. Zij konden inloggen met een gebruikersnaam en uniek wachtwoord. Ter bevordering van de respons zou elke 50 e inzender een tegoedbon van Wattnou (winkel voor energiebesparing) t.w.v. 25,- ontvangen. Het aantal reacties op de uitnodigingskaart was dermate laag dat besloten is tot een rappelactie waarbij gebruik is gemaakt van de meer klassieke manier van steekproefonderzoek: een gepersonaliseerde brief met schriftelijke vragenlijst in een envelop van de gemeente Rotterdam. Dit resulteerde uiteindelijk in een betere respons. Uiteindelijk hebben in totaal exact 480 appartementseigenaren de vragenlijst ingevuld (62 online en 418 schriftelijk). Dat is een respons van 24%. De respons in de adoptiewijken ligt op 19% en in overig Rotterdam op 29%. Deze uitkomsten zijn in lijn met de meeste andere schriftelijke onderzoeken. Ook daar is te zien dat de respons over heel Rotterdam rond de 30% ligt, maar dat in wijken met bijvoorbeeld veel allochtone Rotterdammers de respons aanzienlijk lager is. Deze groep Rotterdammers blijft voor onderzoeken een lastig te bereiken doelgroep. In de respons zijn de bewoners en appartementseigenaren buiten de adoptiewijken (sterk) oververtegenwoordigd. Daarnaast blijkt dat er in de adoptiewijken in vergelijking met overig Rotterdam veel verhuurders hebben gerespondeerd. De verdeling van de respons ziet er als volgt uit: Totaal Adoptiewijken Overig Rdam # % # % # % Bewoner Verhuurder Totaal In het volgende hoofdstuk worden de resultaten uit het onderzoek besproken. In de bijlage is de vragenlijst opgenomen. 8 Bekendheid VVE meting 1

9 2 Resultaten eerste meting In dit hoofdstuk worden alle resultaten besproken van de eerste meting onder appartementseigenaren. Waar mogelijk worden de uitkomsten uitgesplitst naar adoptiewijk en overig Rotterdam. In de eerste paragraaf zal blijken in hoeverre men bekend is met VVE s en hoe actief of passief men betrokken is bij de eigen VVE. Vervolgens wordt in paragraaf 2 ingegaan op de naamsbekendheid en propositiebekendheid van VVE-010. Uit de laatste paragraaf zal blijken in hoeverre men bekend is met de campagne-uitingen van VVE Deelname VVE Bijna alle appartementseigenaren (97%) weten dat men als eigenaar van een appartement automatisch lid is van een Vereniging van Eigenaren (VVE). Eigenaren in adoptiewijken zijn hier iets minder vaak van op de hoogte dan de eigenaren in overig Rotterdam (95% versus 98%). De meeste eigenaren (83%) maken deel uit van een actieve VVE. Ook hier geldt dat appartementseigenaren in adoptiewijken minder vaak deel uitmaken van een actieve VVE dan eigenaren in de rest van Rotterdam (77% versus 87%). In tabel 1 is te zien hoe vaak men het afgelopen jaar met de VVE heeft vergaderd. Tabel 1: Aantal keer vergaderd in afgelopen 12 maanden Totaal Adoptiewijken Overig Rdam Geen een keer 12% 17% 9% 1 à 2 keer 71% 66% 74% 3 à 4 keer 9% 8% 10% Meer dan 4 keer 3% 2% 3% Weet niet 5% 7% 3% Totaal 100% 100% 100% 83% van de eigenaren is het afgelopen jaar tenminste een keer met de VVE bij elkaar gekomen om te vergaderen. 12% van de eigenaren heeft geen vergadering van de VVE gehad. Dit komt nagenoeg overeen met het aandeel eigenaren dat heeft aangegeven deel uit te maken van een slapende VVE. Het verschil tussen de adoptiewijken en overig Rotterdam is ook hier weer te zien: appartementseigenaren buiten de adoptiewijken hebben vaker vergaderd dan de eigenaren in de adoptiewijken. Aan de eigenaren die in de afgelopen twaalf maanden tenminste een keer hebben vergaderd, is gevraagd of men over het algemeen ook aanwezig is geweest bij deze vergaderingen. Daarnaast is gevraagd of men een bijdrage voor de VVE betaalt. De resultaten op deze vragen worden in tabel 2 weergegeven. Bekendheid VVE meting 1 9

10 Tabel 2: Aanwezig Over het algemeen aanwezig en betaalt een bijdrage Totaal Adoptiewijken Overig Rdam Ja 72% 63% 78% Nee 28% 37% 22% Bijdrage Ja 91% 89% 92% Nee 8% 9% 8% Weet niet 1% 2% - Totaal 100% 100% 100% Bijna driekwart van de eigenaren is over het algemeen aanwezig geweest bij de vergaderingen van de VVE en negen van de tien eigenaren betaalt een bijdrage. Naast het feit dat de appartementseigenaren in overig Rotterdam vaker deel uitmaken van een actieve VVE en vaker hebben vergaderd in het afgelopen jaar, blijkt dat van alle eigenaren die het afgelopen jaar met de VVE hebben vergaderd zij ook vaker aanwezig zijn geweest bij de vergaderingen. Tevens blijkt uit een extra analyse dat, ondanks dat het om kleine aantalen gaat, verhuurders minder vaak bij vergaderingen aanwezig zijn geweest dan bewoners (57% versus 74%). 2.2 Bekendheid VVE-010 Uit voorgaande paragraaf is gebleken dat het merendeel van de appartementseigenaren ook deel uitmaakt van een actieve VVE en tenminste een keer heeft vergaderd in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Wanneer wordt gevraagd of men wel eens heeft gehoord van VVE-010 antwoordt bijna eenderde ja. Iets meer dan tweederde van de appartementseigenaren had nog niet gehoord van VVE-010. In de adoptiewijken, waar ook het informatiepunt van VVE-010 is gevestigd, had men vaker van VVE-010 gehoord dan in de rest van Rotterdam (45% versus 22%). Aan de eigenaren die al eens van VVE-010 hadden gehoord, is gevraagd hoe men bekend is geworden met VVE-010. In tabel 3 worden de antwoorden op deze vraag weergegeven. Tabel 3: Bekend met VVE-010 via (beantwoord door 147 respondenten) Totaal Adoptiewijken Overig Rdam Media 46% 35% 61% Brief gemeente 24% 29% 17% Poster op of in tram / bus / metro 22% 22% 22% Winkel/informatiebalie 12% 16% 8% Vrienden, familie e.d. 11% 13% 8% Informatiebijeenkomst 3% 5% 0% Mw deelgemeente / stadswinkel 3% 4% 3% Mw woningcorporatie 1% 1% 2% Makelaar/notaris 1% 1% 2% Anders 6% 10% 2% 10 Bekendheid VVE meting 1

11 Als men al eens eerder van VVE-010 had gehoord is dat in de meeste gevallen omdat men hier via de media bekend mee is geworden. Dit wordt overigens beduidend vaker door de eigenaren in overig Rotterdam genoemd dan door de eigenaren in de adoptiewijken. Appartementseigenaren in de adoptiewijken zeggen daarentegen vaker een brief van de gemeente te hebben ontvangen. Daarnaast worden de winkel en vrienden / familie vaker als informatiebronnen genoemd. 68 appartementseigenaren hebben aangegeven via de media bekend te zijn geworden met de naam VVE-010. De advertenties in de huis-aan-huisbladen worden door hen het meest genoemd. Dit antwoord wordt door 37 appartementseigenaren genoemd, wat neerkomt op 54%. Van alle eigenaren die de vragenlijst hebben ingevuld komt dit neer op een bekendheid van 8%. Andere media worden door maximaal 14 appartementseigenaren genoemd. Geholpen bekendheid Nadat in de vragenlijst werd toegelicht dat VVE-010 een informatiepunt is voor VVE s, gaf iets meer dan een kwart van de eigenaren aan dit te weten. Dit is iets lager dan de spontane bekendheid. Enkele eigenaren die al wel eens van VVE-010 hadden gehoord wisten blijkbaar niet dat dit een informatiepunt is voor de VVE s in Rotterdam. Zowel aan de eigenaren die nog nooit van VVE-010 hadden gehoord als aan de eigenaren die hier al wel eens van hadden gehoord, is gevraagd voor welke zaken men bij VVE-010 terecht denkt te kunnen. De uitkomsten worden in tabel 4 weergegeven. Tabel 4: Voor welke zaken denkt u bij VVE-010 terecht te kunnen? (propositiebekendheid) Totaal Adoptiewijken Overig Rdam Informatie over wet- en regelgeving rondom VVE s 63% 59% 66% Informatie over rechten en plichten appartementseigenaren 61% 61% 61% Advies over oprichten VVE 42% 37% 45% Beheer van VVE 37% 40% 35% Advies over onderhoud woning 32% 40% 27% Bijdrage voor onderhoud woning 23% 28% 20% Klachten over buren 6% 9% 5% Verkoop/verhuur woning 5% 7% 4% Anders 2% 3% 2% Weet niet 26% 25% 27% Meer dan een kwart van de appartementseigenaren zou niet durven zeggen voor welke zaken men terecht zou kunnen bij VVE-010. Het merendeel van de eigenaren denkt echter dat men er informatie kan krijgen over wet- en regelgeving rondom VVE s en/of over de rechten en plichten van appartementseigenaren. Een wat kleiner deel denkt er terecht te kunnen voor advies over het oprichten van een VVE en/of het beheer van een VVE. Zaken die niet bij VVE- 010 thuishoren (klachten over buren en verkoop/verhuur van woningen) worden duidelijk minder vaak genoemd. Het enige verschil dat zich voordoet tussen appartementseigenaren in adoptiewijken en daarbuiten is dat de eigenaren in adoptiewijken vaker dan de eigenaren in overig Rotterdam denken dat zij bij VVE-010 terecht kunnen voor advies over het onderhoud van de woning en een bijdrage voor het onderhoud. Bekendheid VVE meting 1 11

12 2.3 Bekendheid campagne-uitingen VVE-010 Aan het eind van de vragenlijst is een aantal campagne-uitingen aan alle appartementseigenaren voorgelegd. Bij elke uiting kon men aangeven of men deze al eens eerder heeft gezien of gehoord. Het betrof een radiospotje en de volgende afbeeldingen: Poster in metro Advertenties in huis-aan-huisbladen Bus- en tramreclame Voorkant winkel / informatiebalie Homepage VVE-010 In tabel 5 wordt de bekendheid met de campagne-uitingen getoond. Tabel 5: Heeft u deze uiting wel eens gezien of gehoord? Ja Nee Weet niet Kon spotje niet beluisteren Bus- en tramreclame 17% 75% 9% - Voorkant winkel / informatiebalie 14% 84% 2% - Poster in metro 13% 81% 6% - Advertenties in huis-aan-huisbladen 12% 80% 8% - Radiospotje * 5% 69% 5% 21% Homepage VVE-010 5% 95% - - * Het radiospotje is alleen aan de appartementseigenaren voorgelegd die de vragenlijst online hebben ingevuld. De percentages zijn dan ook alleen gebaseerd op deze respondenten. 12 Bekendheid VVE meting 1

13 Uit tabel 5 blijkt dat de bus- en tramreclame het meest zijn opgevallen, gevolgd door de voorkant van de winkel, de posters in de metro en de advertenties in de huis-aan-huisbladen. Het radiospotje en de homepage zijn door een kleiner deel van de appartementseigenaren eerder gehoord of gezien. In tabel 6 wordt de bekendheid van de uitingen nogmaals weergegeven, maar nu uitgesplitst naar adoptiewijken en overig Rotterdam. Tabel 6: Heeft u deze uiting wel eens gezien of gehoord? % ja Totaal Adoptiewijken Overig Rdam Bus- en tramreclame 17% 24% 12% Voorkant winkel / informatiebalie 14% 29% 4% Poster in metro 13% 19% 9% Advertenties in huis-aan-huisbladen 12% 18% 8% Radiospotje 5% 7% 4% Homepage VVE-010 5% 9% 3% Met uitzondering van het radiospotje en de homepage van VVE-010 zijn de appartementseigenaren in de adoptiewijken vaker bekend met de uitingen dan de eigenaren in overig Rotterdam. In totaliteit heeft 29% van alle eigenaren tenminste een uiting eerder gezien of gehoord. Onder de eigenaren in de adoptiewijken is dit 45%, onder de eigenaren buiten de adoptiewijken is dit aandeel met 19% beduidend lager. Bezoek internetsite Vanaf half juni 2009 tot en met eind 2010, dus in anderhalf jaar tijd is de website van VVE keer bezocht. Het aantal bezoeken is verdeeld over de volgende pagina s: Tabel 7: Aantal bezoeken van de homepage en onderliggende pagina s van VVE-010 tussen en Aantal Percentage Homepage % Veelgestelde vragen % Contact % Voorbeelddocumenten (starterspakket) en folders % Over VVE % Totaal aantal bezoeken % Het betreft overigens het aantal bezoeken aan de website, niet het aantal verschillende bezoekers. Zo kan het zijn - en is het ook zeer waarschijnlijk - dat 1 persoon meerdere keren een bezoek heeft gebracht aan de website en in bovenstaande tabel dus meerdere keren wordt meegeteld. Uit de genoemde resultaten blijkt dat in de meeste gevallen alleen de homepage is bekeken. In ongeveer een kwart van de gevallen is ook naar een of meerdere andere pagina s gekeken bezoeken zijn voortgekomen uit de advertentie op Google. Dat is iets minder dan 16% van het totaal aantal bezoeken. Bekendheid VVE meting 1 13

14 14 Bekendheid VVE meting 1

15 Bijlage Bekendheid VVE meting 1 15

16 Bijlage: Vragenlijst bekendheid VVE Bent u de eigenaar, huurder of verhuurder van de woning op het adres: <voeg adres pand in>? O eigenaar en bewoner O eigenaar en verhuurder O huurder einde vragenlijst 2. Als eigenaar van een appartement bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VVE). Wist u dat u lid bent van een VVE? 3a. Is de Vereniging van Eigenaren (VVE) waar u deel van uitmaakt slapend of actief? O niet actief (slapend) O actief O weet niet 3b. Hoeveel keer heeft de VVE in de afgelopen 12 maanden vergaderd? O geen een keer door naar vraag 3d O 1 à 2 keer O 3 à 4 keer O meer dan 4 keer O weet niet door naar vraag 3d 3c. Bent u over het algemeen bij de vergaderingen van de VVE aanwezig geweest? 3d. Betaalt u een bijdrage voor de VVE? O weet niet 4. Heeft u wel eens gehoord van VVE-010? na vraag 6 door naar vraag 8a 5. VVE-010 is het informatiepunt voor VVE s in Rotterdam. Wist u dat? 16 Bekendheid VVE meting 1

17 6. Voor welke zaken denkt u terecht te kunnen bij VVE-010? (meerdere antwoorden mogelijk) O Voor informatie over wet- en regelgeving rondom VvE s O Voor informatie over de rechten en plichten van appartementseigenaren O Voor advies over het oprichten van een VVE O Voor het beheer van een VVE O Voor advies over het onderhoud van mijn woning O Voor een bijdrage (subsidie) voor onderhoud aan mijn woning O Voor de verkoop of verhuur van mijn woning O Voor klachten over mijn buren O Voor iets anders, namelijk.. O Weet niet <Alleen voorleggen aan respondenten die bij vraag 4 ja hebben geantwoord> 7. Hoe bent u bekend geworden met VVE-010? (meerdere antwoorden mogelijk) O Via vrienden, familie, kennissen of collega s O Via een brief van de gemeente O Via de winkel/informatiebalie aan de Pleinweg O Via een informatiebijeenkomst O Via de media (kranten, internet, televisie, radio, etc.) vraag 7a stellen O Via een poster op of in de tram, bus of metro O Via een medewerker van de deelgemeente of Stadswinkel O Via een medewerker van een woningcorporatie O Via een makelaar of notaris O Anders, namelijk. 7a. U heeft aangegeven via de media bekend te zijn geworden met VVE-010. Kunt u aangeven via welke media? (meerdere antwoorden mogelijk) O De website van VVE-010 O Een andere internetsite O Een programma op TVRijnmond O Een advertentie in een huis aan huisblad O Een advertentie in een ander blad O Een folder O Een radiospotje O Een ander medium, namelijk Bekendheid VVE meting 1 17

18 Aan iedereen> 8a. Toon de poster uit de metro. Heeft u deze poster wel eens gezien? O weet niet 8b. Toon de advertenties uit de huis-aan-huisbladen. Heeft u een van deze advertenties wel eens gezien? O weet niet 8c. Toon de busreclame en tramreclame naast elkaar. Heeft u deze bus- of tramreclame wel eens gezien? O weet niet 8d. Toon de foto van de voorkant van de informatiebalie. Heeft u deze winkel / informatiebalie wel eens gezien? O weet niet 18 Bekendheid VVE meting 1

19 8e. Laat geluidfragment van het radiospotje horen. Heeft u deze advertentie wel eens gehoord? O weet niet O ik kan het spotje niet beluisteren 8f. Laat de homepage van VVE-010 zien. Heeft u deze site wel eens bezocht? O weet niet Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! VVE-010 is een initiatief van de gemeente Rotterdam en woningcorporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam en Com-wonen. VVE-010 wil bijdragen aan het wegwerken van onderhoudsachterstanden en het plegen van goed en structureel onderhoud in Rotterdam, waarbij het belang van de appartementseigenaren centraal staat. Als u kans wilt maken op een cadeaubon van Watt Nou (www.wattnou.nl), ter waarde van 25,-, vult u dan hieronder uw gegevens in. Uw antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt. Naam:. Straat + huisnummer:. Postcode: Plaats:.. Bekendheid VVE meting 1 19

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Bekendheid Mijn loket 2008

Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn Loket 2008 Concept René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Servicedienst Communicatiediensten

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011

Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011 Evaluatie campagne Statenverkiezingen 2011 Martijn Epskamp, René van Duin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) april 2011 In opdracht van Publiekszaken Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond

Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Onderzoek naar de kennis en (potentieel) gebruik door de bevolking Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond Onderzoek naar de kennis en (potentieel)gebruik door de bevolking

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

2012, peiling 3a september 2012

2012, peiling 3a september 2012 resultaten 2012, peiling 3a september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Digipanel Regel het op internet

Digipanel Regel het op internet Digipanel Regel het op internet Afdeling O&S / Afdeling Communicatie Augustus 2011 Achtergrond Het Digipanel onderzoek over de campagne Regel het op internet is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Communicatie

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over subsidieregelingen

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice

Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden. Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Huurdersonderzoek over de voorgenomen komst van het Windmolenpark De Drentse Monden Opdrachtgevers: Lefier en Woonservice Rapportnr. : 13 0021 14 Projectmanager(s) : R. Dreier en J.D. Rotman Datum : Februari

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Rotterdam voor afgestudeerden. Binding van afgestudeerde bestuurskundigen met Rotterdam

Rotterdam voor afgestudeerden. Binding van afgestudeerde bestuurskundigen met Rotterdam Binding van afgestudeerde bestuurskundigen met Rotterdam Binding van afgestudeerde bestuurskundigen met Rotterdam Drs. M.M. Heessels Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Tweede versie maart 2009

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie