CBIVI. , ~, r r r, ~h`~ J~v~,~~~ CBM-,~ ~ ~ Qo~~~hooo~~`~ IIIIIIII I'I'~'II IIIIIIIIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBIVI. , ~, r r r, ~h`~ J~v~,~~~ CBM-,~ ~ ~ Qo~~~hooo~~`~ IIIIIIII I'I'~'II IIIIIIIIII"

Transcriptie

1 CBIVI,~ CBM-,~ R -,~ ~~~ 7626 '~?`~ ~~~ , r ~h`~ J~v~,~~~ ~~o ~`~,~ ~~,~ ~ ~ Qo~~~hooo~~`~ ~, ~, r r r, I ~'IIIIII'I IIIIIIII I'I'~'II g 5 3 IIIIII'IIIIII p 1 IIIIIIIIII I ~ ~ I N ~

2 ,;~,~,~~~.i~.~. ~~;~ i,`ii' ~ ~~,~ ~ 8~~3~ïOTl~EEK TIl.~3URG ARBEIDSONGESCHIKTHEID, SUBJECTIEF ZIEKTEGEVOEL EN COLLECTIEF BELANG Raymond Gradus en Hugo Keuzenkamp FEw 520 I`.. ;,,~ X~., ~ ~

3 ARBEIDSONGESCHIKTHEID, SUBJECTIEF ZIEKTEGEVOEL EN COLLECTIEF BELANG Raymond Gradus en Hugo Keuzenkamp Katholieke Universiteit Brabant Postbus LE Tilburg 1. Inleidingl In tijd afgelopen uitvoeringspraktijk zelfs dat beweerd sociale wetgeving kosten, dan een is er een herziening geweest arbeidsongeschiktheidswetgeving. belang groter aanpassing kritiek veel is Er uitvoeringsstructuur voor wordt WAO- uitkeringen, zoals beheersing duur en hoogte op het kabinet beoogt.2 Van Iperen uitvoeringsorganen betekent een werkgeversvan hij Iperen aan financieel forse en voor pleit het voor waarbij stelselwijziging, verzelfstandigd. worn huidige werknemersorganisaties argumenten theorie moeten aantasting vooral heeft een een in Deze stap machtspositie uitvoeringspraktijk. stelselwijziging producentengedrag aangedragen ontleent. Het ie die is 1 Onze dank gaat uit naar Frans n Heuvel, Marcel Kerkhofs, Ad Kolnaar, Harry Verbon en Marijn Verhoeven voor nuttige suggesties en opmerkingen. Iperen, WAO-aanpak vergt stelselwijziging, Economisch 2 J.Th. Statistische Berichten , p , en H.A. Keuzenkamp, Ministelsel is geen oplossing, Hei Parool,

4 simpel: in het huidige systeem ontbreekt iere prikkel om slechts spaarzaam WAO-claims te honoreren. De lokale uitvoerrs, in hun bedrijfsvereniging of via het GAK, moeten langdurig zieken bij GMD aanmeln, maar maken geen haast met het zetten ze stap. Ook al voorkomt een tijdige aanmelding in veel gevallen dat iemand finitief arbeidsongeschikt raakt, en er dus veel collectieve lasten worn bespaard. Maar ook G MD heeft, ondanks goe bedoelingen, geen grote prikkel om grensgevallen buiten het WAO-circuit te houn. De budgetrestrictie die tot een selectief uitvoeringsbeleid moet dwingen ontbreekt. Een financiële verzelfstandiging uitvoeringsorganen is het bedrijfskundige antwoord op dit gebrek aan prikkels. Wij onrschrijven conclusie Van Iperen volledig. Maar er zijn meer argumenten die tot een pleidooi voor verzelfstandiging aanleiding geven. Onze invalshoek is die vakbondstheorie. Aan hand nkbeeln Calmfors en Driffill laten we zien hoe het in Nerlandse situatie kan gebeuren dat vakbeweging doeleinn nastreeft die voor werknemers als collectief ongewenst zijn. Nadat we in het kort vakbondsvisie op arbeidsongeschiktheid bespreken, gaan we in paragraaf 2 in op onmogelijkheid (door vakbeweging nagestreef) objectieve keuring. In paragraaf 3 gaan we vervolgens in op theorie het vakbondsgedrag en collectieve belangenbehartiging. Paragraaf 4 behanlt vraag hoe een optimale uitvoeringsstructuur er uit kan zien. Hierbij komen ook overwegingen uit verzekeringseconomie aan or. Dc vakl~cweging wi jst ingrepen in duur en hoogte uitkeringen af, en is onrtussen zeer stil over uitvoeringspraktijk. De vakbondshoop is gevestigd op betere arbeidsomstandighen en een strengere keuring. Zo zou een dubbele keuring (door twee verschillen artsen), periodieke herkeuring en een verruiming het begrip passen arbeid tot een kleinere instroom in WAO lein. Volgens twee beleidsmewerkers FNV is korten op uitkering daarom onrechtvaardig, want "In feite zullen namelijk in toekomstige WAO uitsluitend nog onomkeerbare gevallen worn toegelaten." (F. Crone en H. Staal, De Volkskrant, 26 september 1991, Forum). Is het vakbondsoptimisme gerechtvaardigd? Volgens ons niet. Daarvoor 2

5 hebben wi j twee, mogeli jk zelfs drie renen. De eerste heeft te maken met medicalisering arbeidsongeschiktheid, en een misplaatst vertrouwen in objectiveerbaarheid ziekte (zie paragraaf 2). De twee ren heeft te maken met zogenaam hysterese-effecten door verlies menselijk kapitaal, waardoor het toekomstperspectief een geeltelijk arbeidsongeschikte en overigens werkloze baanzoeker weinig rooskleurig is. De r ren voor een misplaatst optimisme heeft te maken met institutionele structuur uitvoering arbeidsongeschiktheidswetten. 2. Medicalisering Economen hebben te snel neiging om te nken dat ziekte en arbeidsongeschiktheid objectief vast te stellen zijn. Terwijl waarheid in ons eigen vak zo ongrijpbaar is, lijkt het alsof dokter met een aantal standaardhanlingen kan vaststellen of iemand ziek is. Het is een voorstelling zaken die niet door medici wordt geeld. S. Knepper, verzekeringsgeneeskundige werkzaam bij GMD te Amsterdam, stelt dan ook: "Arbeidsongeschiktheid kan gekenschetst worn als een met onze cultuur verweven vorm conflictvermijding, waarmee het belangenconglomeraat werkgevers en werknemers door medicalisering fricties in arbeidsrelaties afkoopt." (Ned. 7'ijdschrift voor Geneeskun, 1991, 135 nr. 37, p ). Arbeidsconflicten worn tot ziektebeeln vertaald, in plaats een sociaal-economisch probleem ontstaat daardoor een medisch probleem. Maar het ie dat artsen in staat zijn om 'echt' zieken simulanten te schein, wijst Knepper hand. Deze poortwachtersfunctie, die economen graag aan collega's toenken, verraadt een heimwee naar het 19 eeuwse positivistische ziektebegrip. De wens FNVers om met dubbele keuringen alleen 'objectief' arbeidsongeschikten tot WAO toe te laten is uit invalshoek verzekeringsgeneeskun niet gerechtvaardigd. Ook het SER advies 13 juli jl., volgens welke 3

6 ziekte objectief moet w orn vastgesteld met uitsluiting beleving en sociale context gezondheidsklachten, is daarom weinig meer dan een luchtkasteel.3 Een bekend voorbeeld het probleem bij vaststellen objectieve arbeidsongeschiktheid is dat AIDS patienten. Velen onr hen zijn nog uitstekend in staat om te werken, en doen dat ook. Maar veel anren zijn rmate aangedaan door hun ingestorte toekomstbeeld, dat zij volledig arbeidsongeschikt zijn, of zich zo voelen. De verzekeringsgeneeskundige mag dan 'objectief' bepalen wie hier arbeidsongeschikt is. De medische wetenschap moet daardoor uitspraken gaan doen over problemen die als zodanig niet medisch aard zijn. Dit noemen we medicalisering. Het is een nauwelijks te vermijn ontwikkeling zolang we er een goe ziekte- en arbeidsongeschiktheids-verzekering op na willen houn. Als arts in staat zou zijn om bokken schapen te schein,4 dan zoun financiële of institutionele ingrepen in WAO niet verr nodig zijn. Wij menen echter dat zoiets niet medici verwacht mag worn. Dat neemt overigens niet weg dat dubbele toetsing wel gewenst is, ook als een kleine bijdrage aan rechtsgelijkheid. Er kunnen echter niet te grote verwachtingen aan gekoppeld worn wat betreft een reductie WAO instroom. [n dit verband geloven we ook niet dat het aanpassen het begrip 'passen arbeid' een wonrmidl zal zijn, zoals onlangs VVD, tijns Algemene Beschouwingen, wil doen geloven.s Ook dat begrip is sterk gemedicaliseerd, omdat afschatting altijd nog bepaald wordt door subjectieve ziekteoorlen. Daar komt nog bij dat zelfs als men in staat is om het nieuwe begrip passen arbeid aan het huidige bestand op te leggen, het vraag is of ze mensen op arbeidsmarkt terecht kunnen. De re-integratie wordt sterk belemmerd door zogenoem 'hysterese-effecten'. Iemand die langer dan vier tot zes weken ziek is, 3 SER (1991), Advies over het beleid ten aanzien ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, el [II, p Zoals Christian Mulr wenst te geloven, zie C. Mulr ( 1991), Haagse arbeidsongeschiktheid, Economisch Statistische Berichten Ook het CPB, dat het VVD-alternatief naar verluid doorreken, lijkt veel vertrouwen in ze therapie te hebben. Wij zijn benieuwd naar het mol dat aan berekeningen het CPB ten grondslag ligt. 4

7 blijkt ecn hogc kans te hebben om arbeidsongeschikt te worn, ondanks het feit dat het oorspronkelijke ziektebeeld is verdwenen. Het ziektegevoel bestendigt zichzelf (zie ook het reeds eerr geciteer artikel S. Knepper). }let hysteresebegrip is al bekend als een verklaring voor rigiditeiten op arbeidsrnarkt. Arbeidsmarkthysteris betekent dat een schok op arbeidsmarkt permanente gevolgen heeft. Hiervoor zijn verschillen verklaringen, zoals relatieve verminring menselijk kapitaal (door 'afschrijving' eigen kennis en ervaring geduren een perio werkloosheid of arbeidsongeschiktheid), en ook outsirs-insirs theorie kan verklaren waarom `dropouts' moeite zullen hebben met reintegratie in het arbeidsproces. Mensen, die buiten het arbeidsproces staan, zi jn minr goed in staat om het proces loonvorming te beinvloen. Volgens sommigen is dit een verklaring voor het bestaan en hardnekkigheid het probleem langdurige werkloosheid.6 Men kan een parallel trekken naar het probleem arbeidsongeschiktheid. Uit dit gezichtspunt bezien is het sterk vraag of het mogeli jk is zonr dat er een aquaat en kostbaar scholingsprogramma bestaat om een geelte het huidige bestand arbeidsongeschikten weer in het arbeidsl~roces te laten integreren. We nken dan ook dat er voorzichtig omgesprongen moet worn met het aanpassen het begrip passen arbeid voor het huidige bestand arbeidsongeschikten. 3. De theorie belangengroepen Mo menteel geschiedt uitvoering ziekte- en arbeidsongeschiktheids-wetgeving op bedrijfstakniveau. Er zijn renen 6 Zie bijvoorbeeld J.J. Graafland (1988), Can hysteris explain different labour market operations between Europe and The United States, EUR Discussion paper, 880~, en ook H.A. Keuzenkamp en F. r Ploeg (1990), Perceived constraints for Dutch unemployment policy, CEPR DP 438. S

8 waarom dit minr gewenst is. Afwegingen op het gebied sociale zekerheid, inkomensverling, scholing en rgelijke kunnen centraal, centraal of halverwege worn gemaakt. Er kan daarbij een breuk ontstaan tussen sociale opbrengsten en individuele opbrengsten. Er kan daardoor gemakkelijk een soort Prisoner's dilemma ontstaan tussen collectief en individueel belang, zeker waar concentratieinx laag is (zoals in voedings- en bouwsector). Deze gedachte heeft in economische literatuur nodige aandacht gekregen.~ Uit het empirische onrzoek Calmfors en Driffill blijkt dat er een correlatie bestaat tussen het niveau waar over lonen en overige arbeidsvoorwaarn wordt onrhanld en resultaten economie. Er is sprake een U-vormige curve: lann waar onrhanlingen sterk centraal of sterk centraal worn gevoerd presteren beter als het om werkloosheid of inflatie gaat dan lann met een midnpositie (zoals Nerland). Als ren noemen Calmfors en Driffill dat bij nationale onrhanlingen macro-economische gevolgen bewust worn mee overwogen, terwijl er in geval onrhanlingen op onrnemingsniveau sprake is grote flexibiliteit. Hoewel ieën Calmfors en Driffill betrekking hebben op loononrhanlingen, zijn ze zeer relet voor huidige discussie over WAO. Overigens gaan zij wel in op anre `fiscale externaliteiten'. In het bijzonr bekijken ze situatie, waarbij werkloosheidsuitkeringen gefinancierd worn met inkomstenbelasting. Calmfors en Driffill grijpen terug op theorie collectief gedrag, zoals ze door Olson is geformuleerd.8 Olson stelt dat een economie niet bestaat uit vele atomistische agenten, maar uit een (groeiend) aantal belangengroepen. Olson stelt dat het voor een belangengroep aantrekkelijker kan zijn om voor herverling te vechten, dan voor economische groei. lere belangengroep wil haar aanel in het ~ Zie bijvoorbeeld L. Calmfors en J. Driffill (1988), Bargaining structure, corporatism and macroeconomic performance, Economic Policy p ; en J. Pekharinen, M. Rohjola en B. Rowthorn (1991), Social corporation... a superior economic system? Oxford University Press, Oxford. 8 Zie M. Olson (1965), The logic of collective action, Harvard University Press, en ook zelf auteur (1982) The rtse and cline of nations, Yale University Press, New Haven 6

9 product' 'social taart verlen is gebracht, omg vergroten, kleiner is mindcr gocd maar in kleinere kan hierbij Driffill Deze anr punt dat zijn orn tra off leidt omg door Olson naar enerzijds belangen macht mogelijk belangengroepen worn te voren door hun (zoals hun tot we te bevoorling een later bedrijfstakorganisaties). aan Icn zullen zien, Calmfors en toe dat het niveau waarop een belangengroep druk daaraan daarbij uitoefent daardoor anrzijds vergeleken met kleine belangengroepen slaat gedacht als belangengroepen midlgrote of voegen Een grote vertegenwoordigen.9 wordt. dat verwerven, snoods groot belang voor het effect op economische is performance een economie. In principe eerste erop komt gevoerd gaan voor zi jn neer worn. Op het geschetste dat onrhanlingen die manier niet-coáperatief evenwicht naar in Overheidsingrijpen oplossing veel aandacht zien, indien coáperatief naar S ER vakbeweging gunste ten maar in is SER ooit. in een lein. hoe De het veranren: individuele boodschappenjongen kroonlen en is een is moeten met onrhanlingen dan op haar retour, krijgt onmacht Bovendien zet echter oplossing steeds minr Stekelenburg een macro- we lijkt ze dag, bondsraad. tot inrdaad cosperatief illustratief. centrale bonn. is een eruit Als als speltheorie onrhanlingsuitkomst. discussie aan instituties met daag een worn gegaan. rekening vakbeweging overlegeconomie huidige situatie ingrijpen In De niveau gerechtvaardigd zonr gecentraliseer tussen dat zou vraag, situatie dan veelal dilemma houdt oplossingen. centraler huidige wil zorgen dat uitkomst geval effecten weg verr het karakter economische teruggaan besteed In economie aan op wordt welvaartsniveau men ervoor zijn.10 kan twee een coáperatief evenwicht prisoner's sociaal suboptimaal zal het dilemma niet is toon, Het bijna-accoord, vertegenwoordigers macht, dat vakbeweging werd gesloten, werd onruit gehaald na een veto bondsraad. 9 Olson 1982, p. 31.!0 Zie hiervoor bijvoorbeeld A. Haurie en M. Pohjola (1987), Efficient equilibria in a differential game of capitalism, Journal of Economtc Dynamics and Control, 11, p ; en V. Kaitala en M. Pohjola (1990), capitalism: aggreeable redistribution in velopment and Efficient efficient game equilibria in a two-class neoclassical growth mol, International Economic Review, 31, p

10 De anre oplossing die door Calmfors en Driffill wordt aangedragen is het inbouwen prikkels op micro-economisch niveau. Hierdoor zal econo mische efficiëntie worn vergroot. Als extra argument voeren Pekharinen cs. Europese integratie aan. Zij stellen dat door het wegvallen binnengrenzen competitie tussen bedrijven zal toenemen. Om het bedrijf ineer armslag te geven, dient arbeidsmarkt inflexibiliteit ontdaan te worn. In ze gecentraliseer onrhanlingssituatie zullen er, wege sterke concurrentie, geen afwentelingsmogelijkhen zijn. Hierbi j doet zich dan vraag voor, hoe WAO vorm moet kri jgen als we centrale structuur nastreven. Om afwenteling tegen te gaan, lijkt het het beste o m financiering uitkeringen eveneens te centraliseren. Er zijn echter renen waarom een volledige indívidualisering WAO niet wenselijk is. 4. De uitvoering WAO L. Timmer en M.J. Zaal (voormalige directeur het plaatselijke Amsterdamse GMD kantoor resp. mewerker Rotterdamse GMD) laten er in Volkskrant 26 september 1991 geen twijfel over bestaan dat uitvoering ziekte- en arbeidsongeschiktheidswetgeving momenteel allerberoerdst is. Het PvdA kamerlid Buurmeyer heeft in Twee Kamer voorgesteld om een apart toezichtsorgaan op uitvoering in te stellen, zonr werkgevers en werknemers. De motivering voor dit voorstel is dat huidige ontwrichting WAO me te danken is aan het misbruik dat sociale partners regeling maken. Behalve door het CDA werd dit voorstel kamerbreed gedragen. Staatssecretaris Ter Veld steunt dit voorstel echter niet. In plaats daar ziet ze oplossing in een iets veranr samenstelling het huidige controle-orgaan, Sociale Verzekeringsraad. In het voorstel dat door SVR (gesteund door Ter Veld) werd gedaan, wordt een kamer toezicht ingesteld, met twaalf len waar helft onafhankelijk, en overigen werknemers- 8

11 en werkgeversvertegenwoordigers. Wij nken dat het voorstel Buurmeyer ontoereikend zal zijn, terwi jl we over het compromis Ter Veld en SVR maar helemaal zullen zwijgen. Een centraal controle-orgaan zal, bij afwezigheid prikkels op lokaal niveau, weinig aan huidige lankmoedige uitvoeringspraktijk kunnen veranren. De kleinere belangengroepen op lokaal niveau ( plaatselijke bedrijfsverenigingen, GAKs en GMDs) blijven veel te veel macht houn, zonr geremd te worn door overwegingen het algemeen belang. Individuele afschattingen voor WAO hebben een in hoge mate subjectief karakter. Een centraal orgaan zal nauwelijks in staat zijn om, op grond objectieve criteria, afzonrlijke afschattingen te beoorlen. Zelfs onafhankelijke toezichtshours staan dan voor een hopeloze opgave. Het voorstel Van Iperen, om niet het toezicht maar uitvoering zelf op anre leest te schoeien, biedt dan ook veel meer perspectief. Er moet een prikkel op lokaal niveau worn ingebouwd, om niet al te gemakkelijk op arbeidsongeschiktheids-verzekering aanspraak te kunnen maken. De vraag is op welk niveau prikkel moet werken. Daarbij kan een onrscheid worn gemaakt tussen financiering verzekering, en uitbetaling verzekeringsgeln.ll Kan keuze verzekeraar aan individuele werknemer worn overgelaten, en o mgekeerd? In meest liberale uitvoeringsvariant zal dat het geval moeten zi jn. Maar er kleven bezwaren aan een rgeli jke structuur. Het belangrijkste bezwaar is dat verzekeringsmarkten ondoorgronlijker zijn dan markt voor bananen. De kleine lettertjes verzekeringscontracten zijn voor veel werknemers Chinees. Een keuze maken is dus moeilijk, en kostbaar. Peter Diamond concluert bij een analyse ziektekostenverzekering in Verenig Staten dat ze kosten rmate hoog zijn, dat groepsverzekeringen een sterke voorkeur verdienen.12 Bovendien is het goed mogelijk dat, waar individuele smaakverschillen over gangbare consumptiegoeren erg groot zijn, smaken voor verzekeringspakketten veel minr uiteen lopen. Dat pleit 11 Merk op dat zoiets in het Plan Simons (en eerr het Plan Dekker) voor ziektekostenverzekering ook zit ingebouwd. 12 Zie Peter Diamond (1991), Organizing the health insurance market, Presintial Address to the European Meeting of the Econometric Society, Cambridge, September

12 eveneens voor groepsbeslissingen. De theorie verzekeringseconomie en theorie onvolledige informatie bien verr inzicht in voorwaarn waaraan een alternatief arbeidsongeschiktheids verzekeringsstelsel moet voldoen. De Tilburgse econoom Eric Damme heeft zich met ze theorie bezig gehoun.13 Van Damme stelt dat kopers verzekeringen vaak betere informatie bezitten dan verzekeringsmaatschappijen. Dit probleem, dat aanleiding geeft tot wat in literatuur bekend staat als 'adverse selection', is oorzaak een sterke prijsopdrijving. De goen moeten voor kw an betalen. In dit verband is het overigens wel aardig om op te merken dat verzekeraars, díe blijkens Volkskrant 14 juli j.l. een gat in markt hadn gevonn, nogal prijzig waren. Wil mcn zoals wij iu onr.e inleiding hebben aangegeven ovcrgaan tot een economisering het stelsel arbeidsongeschiktheids-regelingen, dan zal aandacht besteed moeten worn aan het probleem 'adverse selection'. Door Van Damme en anren worn hierbij volgen suggesties gedaan: - het inbouwen eigen risico om 'moral hazard' (misbruik) te voorkomen. - het vastleggen minimale polisvoorwaarn door overheid. - inzicht aan verzekeraar geven in voorafgaan instroomcijfers in ziektewet en WAO (zoals men bij autoverzekeringen het systeem no-claim kent). - voorkomen kartelvorming aan zowel aanbod- als vraagzij. Al met al betekent dit dat als men tot een meer marktconforme manier uitvoering overgaat er nog een belangrijke rol voor overheid lijkt te zi jn weggelegd. Gegeven informatiekosten en problemen die volgens theorie verzekeringen bestaan ligt het voor hand om op bedrijfsniveau WAO verzekeringen af te sluiten, met mogelijk onrnemingsraad als beslisinstantie. De verzekeraar moet vrij gekozen kunnen worn. De verzekeraar kan een GAK-GMD combinatie zijn, die haar kennis en ervaring 13 Eric Damme, 1990, Informatie, Incentives en Economische Efficiency, Inaugerale re KUB, Tilburg University Press. 10

13 in een vrije markt tot ontplooiing kan brengen, maar ook een nieuwe verzekeraar die nkt beter, doeltreffenr en goedkoper te kunnen verzekeren. De baankarakteristieken-databank, die GMD heeft ontwikkeld, moet daarbij algemeen toegankelijk worn. De verzekeraars kunnen voorwaarn stellen voor bedrijfsveiligheid en eventueel voor herintredingsbeleid, maar mogen (gegeven zulke voorwaarn) geen klanten weigeren. Het basispakket kan collectief worn vastgelegd, individuen kunnen eventueel nog beslissen of ze een bepaal vorm 'no claimkorting' willen krijgen ( met een iets lagere premie, en een uitkering die sterker afhangt het arbeidsverlen dan basisvoorziening). Hiermee wordt op zeer beperkte wijze een kapitaalstelsel gecombineerd met een basis een omslagsysteem. Toegankelijkheid blijft daarmee verzekerd, solidariteit en risicoling ook. Daarmee rest het probleem voor kleine onrnemingen (zonr OR) en zelfstandigen. Hier is het mogelijk om speciale 'aanklamppolissen' op te zetten, al dan niet via Kamers Koophanl geregeld. Hoe moet het stelsel worn gefinancierd? Er kan een algemene kas worn ingesteld, die basispremies ontgt en ze vervolgens over concurreren verzekeringsbedrijven uitkeert, met eventueel een risicoprofiel verzekern als nuancering bij uitkeringen aan fondsen. Dat risicoprofiel moet afhangen persoonlijke kenmerken, niet beroepsrisico's. De bouwnijverheid, waar sprake is een relatief hoog arbeidsongeschiktheidsrisico 2,47., zal daardoor een hogere premie gaan betalen dan het bankwezen ( met een risico 1,17.). Dat leidt tot een efficientere kostenverling dan momenteel het geval is. Verkapte subsidies die in huidige structuur zitten ingebakken, zullen verdwijnen. Een goe stelregel bij milieuproblematiek is 'De vervuilcr betaalt'. lletzelf moet geln voor arbeidsomstandighen. 5. Afronding Het in augustus door het kabinet gepresenteer WAO-plan biedt naar ons oorel onvoldoen mogeli jkhen om instroom naar WAO te 11

14 verkleinen, en uitstroom te vergroten. Immers, dit plan laat uitvoeringsorganisaties onverlet. Hierdoor worn verantwoorlijkhen niet op juiste plaats gelegd en blijft het mogelijk Zwarte Piet naar anren door te schuiven. De kloof tussen vakbondsbelang en collectief belang wordt niet kleiner. De verantwoorlijkhen moeten dus naar een lager niveau worn gebracht. Net als bij het Plan Dekker en het Plan Simons zou markt een nadrukkelijker rol in uitvoering dit onrel verzorgingsstaat kunnen spelen. Door concurrentie tussen verzekeraars (waaronr een aantal geprivatiseer GAKs en GMDs, en nieuwe toetrers) en vrije onrhanlingen met bedrijven kan efficiëntie worn verbeterd. Het huidige stelsel verplichte winkelnering zonr premiedifferentiatie belemmert ze efficiëntie. Om het verzekeringsproces in goe banen te lein moet overheid een aantal summiere randvoorwaarn stellen en eenzijdige machtsvorming voorkomen. Het bovenstaan impliceert een minr grote rol belangengroepen (vakbonn en werkgeversorganisaties), maar daar staat tegenover dat onrnerningsran aan betckenis kunnen winnen. Het is natuurlijk vraag waarom vakbeweging sterk vast lijkt te willen houn aan het huidige WAO-stelsel. Een instinctief vasthoun aan een ingeburger machtspositie lijkt daar niet aan vreemd te zijn. Als vakbonn meer oog krijgen voor belangen achterban, en die ook mondiger maakt door uitvoering WAO te herzien, dan wordt daarmee naast het werknemersbelang ook het collectief belang gediend. Dat lijkt ons een goe zaak. Aan ene kant kan afwenteling worn voorkomen, aan anre kant is een kleine belangengroep, werknemersvertegenwoordiging in een bedrijf, in staat om haar belangen goed af te wegen en overeenkomstige doelstellingen te realiseren. Overigens lijkt het er op dat vakbeweging zich zelf ook meer naar het centrale vlak wil verplaatsen. Als we strategienota FNV mogen geloven, dan zou er meer op bedrijfsniveau moeten gebeuren. Wat is er mooier dan met WAO te beginnen? 12

15 1 IN 1990 REEDS VERSCHENEN 419 Bertrand Melenberg, Rob Alessie A method t.o construct: moments in Lhir multi.-aood l.i.fe c,ycle consumpt.iiin mol 420 J. Kriens On the differentiability of the set of efficient (u,cs2) combinations in the Markowitz portfolio selection method 421 Steffen JrGrgensen, Peter M. Kort Optimal dynamic investment policies unr concavé-convex adjustment costs 422 J.P.C. Blanc Cyclic polling systems: limited service versus Bernoulli schedules 423 M.H.C. Paarkooper Parallel normreducing transformations for the algebraic eigenvalue problem 424 Hans Gremmen On the political (ir)relece of classical customs union theory 425 Ed Nijssen Marketingstrategie in Machtsperspectief 426 Jack P.C. Kleijnen Regression Metamols for Simulation with Common Random Numbers: Comparison of Techniques 42~ Harry H. Tigelaar The correlation structure of stationary bilinear processes 428 Drs. C.H. Veld en Drs. A.H.F. Verboven De waarring aanlenwarrants en langlopen call-opties 429 Theo Klunrt en Anton B. 5chaik Liquidity Constraints and the Keynesian Corridor 430 Gert Nieuwenhiiis Central limit theorems for sequences with m(n)-pennt main part 431 Hans J. Gremmen Macro-Economic Implications of Profit Optimizing Investment Behaviour 432 J.M. Schumacher System-Theoretic Trends in Econometrics 433 Peter M. Kort, Paul M.J.J. Loon, Mikulás L.uptacik Optimal Dynamic Eiivironmental Policies of a Profit Maximizing Firm 434 Raymond Gradus Optimal Dynamic Profit Taxation: The Derivation of Feedback Stackelberg Equilibria

16 Jack P.C. Kleijnen Statistics and Deterministic Simulation Mols: Why Not? 436 M.J.G. Eijs, R.J.M. Heuts, J.P.C. Kleijnen Analysis and comparison of two strategies for multi-item inventory systems with joint replenishment costs 437 Jan A. Weststrate Waiting times in a two-queue mol with exhaustive and Bernoulli service 438 Alfons Daems Typologie non-profit organisaties 439 Drs. C.H. Veld en Drs. J. Grazell Motieven voor uitgifte converteerbare obligatieleningen en warrantobligatieleningen 440 Jack P.C. Kleijnen Sensitivity analysis of simulation experiments: regression analysis and statistical sign 441 C.H. Veld en A.H.F. Verboven De waarring conversierechten Nerlandse converteerbare obligaties 442 Drs. C.H. Veld en Drs. P.J.W. Duffhues Verslaggevingsaspecten aanlenwarrants 443 Jack P.C. Kleijnen and Ben Annink Vector computers, Monte Carlo simulation, and regression analysis: an introduction 444 Alfons Daems "Non-market failures": Imperfecties in budgetsector 445 J.P.C. Blanc The power-series algorithm applied to cyclic polling systems 446 L.W.G. Strijbosch and R.M.J. Heuts Molling ( s,q) inventory systems: parametric versus non-parametric approximations for the lead time mand distribution 447 Jack P.C. Kleijnen Supercomputers for Monte Carlo simulation: cross-validation versus Rao's test in multivariate regression 448 Jack P.C. Kleijnen, Greet Ham and Jan Rotmans Techniques for sensitivity analysis of simulation mols: a case study of the C02 greenhouse effect 449 Harrie A.A. Verbon and Marijn J.M. Verhoeven Decision-making on pension schemes: expectation-formation unr mographic change

17 Drs. W. Reijnrs en Drs. P. Verstappen Logistiek management marketinginstrument jaren negentig 451 Alfons J. Daems Budgeting the non-profit organization An agency theoretic approach 452 W.H. Haemers, D.G. Higman, S.A. Hobart Strongly regular graphs induced by polarities of symmetric signs 453 M.J.G. Eijs Two notes on the joint replenishment problem unr constant mand 454 B.B. r Genugten Iterated WLS using residuals for improved efficiency in the linear mol with completely unknown heteroskedasticity 455 F.A. r Duyn Schouten and S.G. Vanneste Two Simple Control Policies for a Multicomponent Maintenance System 456 Geert J. Almekinrs and Sylvester C.W. Eijffinger Objectives and effectiveness of foreign exchange market intervention A survey of the empirical literature 457 Saskia Oortwijn, Peter Borm, Hans Keiding and Stef Tijs Extensions of the T-value to NTU-games 458 Willem H. Haemers, Christopher Parker, Vera Pless and Vlad.imir D. Tonchev A sign and a co invariant unr the simple group Co3 459 J.P.C. Blanc Performance evaluation of polling systems by means of the powerseries algorithm 460 Leo W.G. Strijbosch, Arno G.M. Doorne, Willem J. Selen A simplified MOLP algorithm: The MOLP-S procedure 461 Arie Kapteyn and Aart Zeeuw Changing incentives for economic research in The Netherlands 462 W. Spanjers Equilibrium with co-ordination and exchange institutions: A comment 463 Sylvest.er Eijffinger and Adrian Rixtel 'fhe Japanese financia] system and monetary policy: A scriptive review 464 Hans Kremers and Dolf Talman A new algorithm for the linear complementarity problem allowing for an arbitrary starting point 465 René n Brink, Robert P. Gilles A social power inx for hierarchically structured populations of economic agents

18 1V IN i991 REEDS VERSCHENEN 466 Prof.Dr. Th.C.M,J. Klur.rt - Prof.Dr. A.B.T.M. Schaik Economische groei in Nerland in een internationaal perspectief 467 Dr. Sylvester C.W. Eijff~-nger The convergence of mone~ary policy - Germany and France as an example 468 E. Nijssen Strategisch gedrag, planning binnen COmpllte!'Cranche en prestatie. Een inductieve studie 4b9 Anne n Nouweiand, Peter Borm, Guillermo Owen and Stef Tijs Cost allocation and communication 470 Drs. J. Grazell en Drs. C.H. Veld Motieven voor uitgifte converteerbare obligatieleningen en warrant-obligatieleningen: een agency-theoretische benaring ;;i P.C. ~~an Batenburg, J iír:iens: `~d.~. L.ammerts Bueren and R.H. Veenstra Audit Assurance Mol and Bayesian Discovery Sampling 472 Marcel Kerkhofs Int.ificat.ion and Estimation of Household Production Mols 4~3 Robert P. Gilles, Guillermo Owen, Games with Permission Structures: 474 Jack P.C. Kleijnen Sensitivity Analysis of Simulation Experiments: sion Analysis and Statistical Design Tutorial on Regres- C.P.M. Hoesel An 0(nlogn) algorithm for the controllable machine speeds shop René n Brink The Conjunctive Approach two-machine flow problem with Stephan G. Vanneste A Markov Mol for Opportunity Maintenance 477 F.A. r Duyn Schouten, M.J.G. Eijs, R.M.J. Heuts Coordinated replenishment systems with discount opportunities 478 A. n Nouweland, J. Potters, S. Tijs and J. Zarzuelo Cores and related solution concepts for multi-choice games 479 Drs. C.H. Veld Warrant pricing: a review of theoretical and empirical research 480 E. Nijssen De Miles branche 481 and Snow-typologie: Een exploratieve studie in meubel- Harry G. Barkema Are managers ined motivated by their bonuses?

19 V 482 Jacob C. Engwerda, André C.M. Ran, Arie L. Rijkeboer Necessary and sufficient condítions for the exist~nce of a positive finite solution of the matrix equation X f ATX- A- I 483 Peter M. Kort A dynamic mol of the firm with uncertain earnings and adjustment costs 484 Raymond H.J.M. Gradus, Peter M. Kort Optimal taxation on profit and pollution within a macroeconomic framework 485 René n Brink, Robert P. Gilles Axiomatizations of the Conjunctive Permission Value for Games with Permission Structures 486 A.E. Brouwer ~ W.H. Haemers The Gewirtz graph - an exercise in the theory of graph spectra 48~ Pim Adang, Bertrand Melenberg Intratemporal uncertainty in the multi-good life cycle consumption mol: motivation and application 488 J.H.J. Roemen The long term elasticity of the milk supply with respect to the milk price in the Netherlands in the period Herbert Hamers The Shapley-Entrance Game 490 Rezaul Kabir and Theo Vermaelen Insir trading restrictions and the stock market 491 Piet A. Verheyen The economic explanation of the jump of the co-state variable 492 Drs. F.I..J.W. Manrs en Dr. J.A.C. Haan De orp;anisatorische n5pect,en bij systeemontwikkeling een beschouwing op besturing en veranring 493 Paul C. Batenburg and J. Kriens Applications of statistical methods and techniques to auditing and accounting 494 Ruud T. Frambach The diffusion of innovations: the influence of supply-si factors 495 J.H.J. Roemen A cision rule for the (s)investments in the dairy cow stock 496 Hans Kremers and Dolf Talman An SLSPP-algorithm to compute an equilibrium in an economy with linear production technologies

20 vi 497 L.W.G. Strijbosch and R.M.J. Heuts Investigating several alternatives for estimating the compound lead time mand in an (s,q) inventory mol 498 Bert Bettonvil and Jack P.C. Kleijnen Intifying the important factors in simulation mols with many factors 499 Drs. H.C.A. Roest, Drs. F.L. Tijssen Beheersing het kwaliteitsperceptieproces bij diensten door midl keurmerken 500 B.B. r Genugten Density of the F-statistic in the linear mol with arbitrarily normal distributed errors 501 Harry Barkema and Sytse Douma The direction, mo and location of corporate expansions 502 Gert Nieuwenhuis Bridging the gap between a stationary point process and its Palm distribution 503 Chris Veld Motives for the use of equity-warrants by Dutch companies 504 Pieter K. Jagersma Een etiologie horizontale internationale onrnemingsexpansie 505 B. Kaper On M-functions and their application to input-output mols 506 A.B.T.M. Schaik Produktiviteit en Arbeidsparticipatie 507 Peter Borm, Anne n Nouweland and Stef Tijs Cooperation and communication restrictions: a survey 508 Willy Spanjers, Robert P. Gilles, Pieter H.M. Ruys Hierarchical tra and downstream information 509 Martijn P. Tummers The Effect of Systematic Misperception of Income on the Subjective Poverty Line 510 A.G. Kok Basics of Inventory Management: Part 1 Renewal theoretic background 511 J.P.C. Blanc, F.A. r Duyn Schouten, B. Pourbabai Optimizing flow rates in a queueing network with si constraints 512 R. Peeters On Coloring j-unit Sphere Graphs

~ ~h~ J~~~~o~ CRM ~~ o}o~~~.,`~~,~ ~~, ~~~ o~~ ~~~ e~ ~o ~~ ~`` ' ~~~ ~ 7626 ~~~~~,ep~ 1991 470 ~

~ ~h~ J~~~~o~ CRM ~~ o}o~~~.,`~~,~ ~~, ~~~ o~~ ~~~ e~ ~o ~~ ~`` ' ~~~ ~ 7626 ~~~~~,ep~ 1991 470 ~ CRM ~~ ~`` ' ~~~ ~ 7626 ~~~~~,ep~ 1991 470 ~ ~ ~h~ J~~~~o~ o}o~~~.,`~~,~ ~~, ~~~ o~~ ~~~! ~1~IIIIIIIIIIIIII e~ ~o ~~ ullllf~i ~ui IIIIIIIIVÍll Q~ .:~.}i. ~}~.; -,~ ~,.. ~~..1.~? :-t~~é~ ~~~é~~j~~ MOTIEVEN

Nadere informatie

~ C,~ ~P P~ O ~c--,~.

~ C,~ ~P P~ O ~c--,~. - ~~ " ~ ~ I ~~ ~OP~ tih~ J~~~~o~ O~~o~c.~`~~ ~~~ Q~~~ ~oo~~~~~~ ii~~v~q~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~6 ~9~'~h~~ ~~p~~~~h~~~ ('.~ ~`V ~~ GO Q~ ~C~ P~ ~p ~Q` ~~ ~~ ~~ ~ ~ C,~ ~P P~ O ~c--,~. ~ ~ DE WAARDERING VAN CONVERSIERECHTEN

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Dynamic and Stochastic Planning Problems with Online Decision Making A Novel Class of Models. Maria Lucia Arnoldina Gerarda Cremers

Dynamic and Stochastic Planning Problems with Online Decision Making A Novel Class of Models. Maria Lucia Arnoldina Gerarda Cremers Dynamic and Stochastic Planning Problems with Online Decision Making A Novel Class of Models Maria Lucia Arnoldina Gerarda Cremers Publisher: University of Groningen Groningen The Netherlands Printed by:

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Ons kenmerk W&B/URP/08/17468 Datum 23 juni 2008 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand,

Ons kenmerk W&B/URP/08/17468 Datum 23 juni 2008 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand, Datum 23 juni 2008 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal PvdA voorstellen

Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal PvdA voorstellen CPB Notitie Datum : 27 september 2004 Aan : Tweede kamerfractie PvdA (Martin van Leeuwen) Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal PvdA voorstellen 1 Inleiding De Tweede Kamerfractie van

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

Arbeidsmarktdynamiek en sociale zekerheid: een blik in de toekomst

Arbeidsmarktdynamiek en sociale zekerheid: een blik in de toekomst Arbeidsmarktdynamiek en sociale zekerheid: een blik in de toekomst Frank A.G. den Butter Frank A.G. den Butter VU/RITM NGSZ bijeenkomst Op-Weg-Naar-Huis Aanpak werkloosheid: hervorming of stilstand? UWV,

Nadere informatie

CBM R,~~"~ J~ ~05. ~~~~o~~`~~~~~~

CBM R,~~~ J~ ~05. ~~~~o~~`~~~~~~ CBM R,~~"~ J~ ~05 ~~~~o~~`~~~~~~ Q~~~ h~oo~~~~ ~ IIII IIII IIIIII I I~ II III Ihlllllll IIIII,IIII INI 1 KOTIEVEN VOOR DE UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIELENINGEN EN WARRAN'POBLIGATIELENINGEN drs.

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen. (potentiële) belangenverstrengeling Tijdelijke arbeidsrelaties: Balanceren tussen Flexibiliteit en Zekerheid? Prof. Dr. René Schalk Workshop Drachten, 6 februari 2014 Disclosure belangen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke besluitvorming) Maximumscore 5 15 Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende): 3

Nadere informatie

miiiuu i i uiwi u im iu ii iiii im ii m 530 'i~ ~ ~ ~ ~~~~~

miiiuu i i uiwi u im iu ii iiii im ii m 530 'i~ ~ ~ ~ ~~~~~ CBM ~ R ~,~~ ~,~~,~ J~~~.~o~ O ~,~ ~ ~, ~,~ ~~ ~` ~~~ ~,`~ ~~ ~ ~h~~~ 1996 ~~~~ ~fi 5~~000~~ miiiuu i i uiwi u im iu ii iiii im ii m 530 'i~ ~ ~ ~ ~~~~~ i';'i 4;.t,.~.S. ~~ g~u~.ic~~kg~k Y~LgURG HET STOCHASTISCHE

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus

Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus Trends, 06.06.2013 Is een lage rente (

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Vraag naar arbeid Werkgelegenheid Aanbod van arbeid: b Marktmechanisme Loonkosten per product

Arbeidsmarkt Vraag naar arbeid Werkgelegenheid Aanbod van arbeid: b Marktmechanisme Loonkosten per product Arbeidsmarkt Vraag naar arbeid = mensen Door werkgevers: bedrijven en overheid Werkgelegenheid Hoe lager het loon, hoe groter de vraag naar arbeid Aanbod van arbeid: beroepsbevolking (iedereen tussen de

Nadere informatie

De waardering van aandelenwarrants en langlopende call-opties Veld, C.H.; Verboven, A.H.F.

De waardering van aandelenwarrants en langlopende call-opties Veld, C.H.; Verboven, A.H.F. Tilburg University De waarring van aanlenwarrants en langlopen call-opties Veld, C.H.; Verboven, A.H.F. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version (APA): Veld, C. H., & Verboven,

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Naar een modernere arbeidsmarkt

Naar een modernere arbeidsmarkt Naar een modernere arbeidsmarkt Bas van der Klaauw De arbeidsmarkt is de afgelopen twee decennia sterk veranderd. De instituties hebben die veranderingen niet bij kunnen houden. Ze ontmoedigen mobiliteit.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen in Nederland: de feiten op een rij

Arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen in Nederland: de feiten op een rij Arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen in Nederland: de feiten op een rij Laura Spierdijk University of Groningen May 2016 Inleiding (1) Zelfstandigen zijn sinds augustus 2004 niet meer verplicht verzekerd

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1

DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1 DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1 Dankbaarheid in Relatie tot Intrinsieke Levensdoelen: Het mediërende Effect van Psychologische Basisbehoeften Karin Nijssen Open Universiteit

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Mobiliteit: Egbert Jongen CPB*

Mobiliteit: Egbert Jongen CPB* Mobiliteit: Wat economen willen (en weten) Egbert Jongen CPB* *Deze presentatie is op persoonlijke titel Overzicht presentatie Wat economen weten Wat economen willen Het Oostenrijkse systeem Wat economen

Nadere informatie

Over de interpretatie van schattingen van het private en het sociale rendement van R&D

Over de interpretatie van schattingen van het private en het sociale rendement van R&D CPB Memorandum Hoofdafdelingen : Institutionele Analyse en Bedrijfstakken Afdelingen : Kenniseconomie en Bedrijfstakkencoördinatie Samenstellers : Maarten Cornet, Erik Canton en Alex Hoen Nummer : 27 Datum

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Pensioen in natura of liever flex pensioen?

Pensioen in natura of liever flex pensioen? Pensioen in natura of liever flex pensioen? Casper van Ewijk CPB Universiteit van Amsterdam Netspar 13 mei 2011 5 punten We hebben al pensioen in natura Wat is pensioen? Pensioen en life cycle planning:

Nadere informatie

A day made of glass. h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38

A day made of glass. h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38 A day made of glass h.p://www.youtube.com/watch? v=6cf7il_ez38 HC5: Finance in Entrepreneurship Blok 3: 2011 Ben White & Arnout Kroezen Agenda 1) Why focus on finance ma.ers? 2) Break Even point 5) Prijs

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen.

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen. Groningen Research Institute of Purchasing Lecture 3: E-Contacts Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann NEVI-Chair Purchasing RUG Groningen, RuG Goal Potential EP New roles, opportunities & threats E-Contacts Electronic

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Sociale innovatie bij inkoopbeslissingen: Aanjager voor energiebesparingen? NEVI Inkoopdag, 23 juni 2016, Nieuwegein

Sociale innovatie bij inkoopbeslissingen: Aanjager voor energiebesparingen? NEVI Inkoopdag, 23 juni 2016, Nieuwegein Sociale innovatie bij inkoopbeslissingen: Aanjager voor energiebesparingen? NEVI Inkoopdag, 23 juni 2016, Nieuwegein Bart Vos, Suzanne Brunsting, Marielle Rietkerk Agenda Context: Noodzaak voor energiebesparingen

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Remgeldeffecten van het verplichte eigen risico in de zvw

Remgeldeffecten van het verplichte eigen risico in de zvw Remgeldeffecten van het verplichte eigen risico in de zvw Rudy Douven en Hein Mannaerts Ingezonden brief naar aanleiding van Is de Zorgverzekeringswet een succes? In TPEdigitaal 4(1) pp. 1-24 Wynand van

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Langer werken voor het pensioen

Langer werken voor het pensioen Langer werken voor het pensioen Casper van Ewijk CPB Universiteit van Amsterdam Rotterdam, 20 mei 2005 Oudedag in discussie Nederland verwelkomt de 2,5 miljoenste AOW-er en het aantal zal stijgen tot 4,5

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Aanmelding en informatieverstrekking.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Aanmelding en informatieverstrekking. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van Seniorenregeli Aanmeldi en informatieverstrekki Financieri Premiegrondslag Premieheffi Hoogte en claratie van vergoedi Periodieke toetsi

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar?

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Marketing Strategy Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Wie is Alex Klein? drs. S.A. (Alex) Klein MBA ass. Professor of Marketing Nyenrode Business Universiteit (e-mail: a.klein@nyenrode.nl) Onderzoek:

Nadere informatie

World Class Wind Turbine Maintenance Operational excellence dankzij Condition Based Maintenance

World Class Wind Turbine Maintenance Operational excellence dankzij Condition Based Maintenance World Class Wind Turbine Maintenance Operational excellence dankzij Condition Based Maintenance Kamperland 27 Mei 2014 Twan Kohlen CEO Oliveira International Group Data Informatie - Kennis Doelstelling

Nadere informatie

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu Presentatie Marjolijn Blokzijl OVERZICHT PRESENTATIE Situatieschets Demografische veranderingen Noodzakelijke strategieën Arbeidsparticipatie oudere werknemers

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

For dummies: de economie van een land

For dummies: de economie van een land H2 in het kort V4 For dummies: de economie van een land Consumenten Producenten De markt Bijvoorbeeld Goederenmarkt Arbeidsmarkt Vermogensmarkt Overheid 2 De economie: een groot rollenspel Vier algemene

Nadere informatie

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything:

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression

Nadere informatie

AOW leeftijd, een public finance perspectief

AOW leeftijd, een public finance perspectief AOW leeftijd, een public finance perspectief Casper van Ewijk AOW seminar, Amsterdam 20 november 2017 Vraagstelling Financierbaarheid en AOW leeftijd Verschillende invalshoeken (Intergenerationele) herverdeling

Nadere informatie

Toekomst sociale zekerheid: over provisie, preventie en participatie

Toekomst sociale zekerheid: over provisie, preventie en participatie Toekomst sociale zekerheid: over provisie, preventie en participatie 4-Sep-13 Prof. dr. Nicolette van Gestel Emmie Vossen MSc Dr. Shirley Oomens Dr. David Hollanders Wassenaar, 5 september 2013 Toekomst

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group

Conclusies enquête The Future Group Prof. dr. Henk W. Volberda Politieke Ronde Tafel Alliander 27 Conclusies enquête Flexibilisering van arbeid is een niet te stuiten trend. Het zou goed zijn om hier passend en toekomstgericht beleid op

Nadere informatie

Migratietheorieën in vogelvlucht. Jeroen Doomernik

Migratietheorieën in vogelvlucht. Jeroen Doomernik Migratietheorieën in vogelvlucht Jeroen Doomernik De eerste migrant Neo-klassieke theorie New Economics of Labour Migration De duale arbeidsmarkt World systems Volgmigratie Migratiesystemen Netwerken Institutionalisering

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Be prepared for the future Herman Huidink & Hans de Jong TCF / TRM Basics (I) Werkstromen Tax Tax risk management & control Tax reporting & compliance

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs

Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs Cursus GES Ontwerpsysteem in het Maritiem Onderwijs TNO Bouw Centre for Mechanical and Maritime Structures (CMC) Leo de Vries, M.Sc. Hans van Vugt, M.Sc. Hr. Ms. Rotterdam L.deVries@bouw.tno.nl Stichting

Nadere informatie

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk

Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk Naar een INCLUSIEVE arbeidsmarkt Werkzekerheid: Van Werk Naar Werk OVAL ledenbijeenkomst 6 juni 2017 Green Village, Nieuwegein Dr. Irmgard Borghouts van de Pas i.borghoutsvdpas@uvt.nl borghouts01 Introductie

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink De WIA evaluatie Vermindering jaarlijkse instroom: WAO 2000/2001 100.000 WIA 2009 29.000 Belangrijkste oorzaken: Poortwachter Verlenging loondoorbetaling

Nadere informatie

Duurzaamheid in Agrologistiek

Duurzaamheid in Agrologistiek Duurzaamheid in Agrologistiek Prof. dr. ir. Jack G.A.J. van der Vorst Wageningen Universiteit Doel sessie Gezamenlijk inzicht verkrijgen in duurzame logistiek. Discussie resulterend in: Actiepunten voor

Nadere informatie

Inleiding Wat zijn paradata en welke data voor welk gebruik. verzamelen?

Inleiding Wat zijn paradata en welke data voor welk gebruik. verzamelen? Inleiding Wat zijn paradata en welke data voor welk gebruik Ann Carton verzamelen? Discussiemiddag paradata, Nederlandstalig Platform voor Survey-Onderzoek Brussel, 11 maart 2010 Wat zijn paradata? Data»Gegevens

Nadere informatie

Optimal Reliability Decisions

Optimal Reliability Decisions Mathematical Models for Optimal Reliability Decisions Kurtuluş Barış Öner Radj Bachoe IOP-IPCR Symposium System Availability Up; Life Cycle Cost Down December 2, 2010 Motivation Capital Goods Lifetime:

Nadere informatie

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep

Interessegroep Critical Chain Interessegroep Critical Chain. Agenda. Richard Smal Voorzitter Critical Chain Interesse Groep IPMA Grote projecten plannen: How to plan a battleship! Aarle Rixtel, 24 april 2014 Richard Smal Voorzitter Interesse Groep 20:00 of Critical Change 1 Met dank aan onze sponsors Doelstellingen IPMA Critical

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances

Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances Ed Westerhout CPB Opzet studie Drie vragen staan centraal in de studie: Is er sprake van een vergrijzings- of, beter, houdbaarheidsprobleem? Zo, wat

Nadere informatie