CBIVI. , ~, r r r, ~h`~ J~v~,~~~ CBM-,~ ~ ~ Qo~~~hooo~~`~ IIIIIIII I'I'~'II IIIIIIIIII

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBIVI. , ~, r r r, ~h`~ J~v~,~~~ CBM-,~ ~ ~ Qo~~~hooo~~`~ IIIIIIII I'I'~'II IIIIIIIIII"

Transcriptie

1 CBIVI,~ CBM-,~ R -,~ ~~~ 7626 '~?`~ ~~~ , r ~h`~ J~v~,~~~ ~~o ~`~,~ ~~,~ ~ ~ Qo~~~hooo~~`~ ~, ~, r r r, I ~'IIIIII'I IIIIIIII I'I'~'II g 5 3 IIIIII'IIIIII p 1 IIIIIIIIII I ~ ~ I N ~

2 ,;~,~,~~~.i~.~. ~~;~ i,`ii' ~ ~~,~ ~ 8~~3~ïOTl~EEK TIl.~3URG ARBEIDSONGESCHIKTHEID, SUBJECTIEF ZIEKTEGEVOEL EN COLLECTIEF BELANG Raymond Gradus en Hugo Keuzenkamp FEw 520 I`.. ;,,~ X~., ~ ~

3 ARBEIDSONGESCHIKTHEID, SUBJECTIEF ZIEKTEGEVOEL EN COLLECTIEF BELANG Raymond Gradus en Hugo Keuzenkamp Katholieke Universiteit Brabant Postbus LE Tilburg 1. Inleidingl In tijd afgelopen uitvoeringspraktijk zelfs dat beweerd sociale wetgeving kosten, dan een is er een herziening geweest arbeidsongeschiktheidswetgeving. belang groter aanpassing kritiek veel is Er uitvoeringsstructuur voor wordt WAO- uitkeringen, zoals beheersing duur en hoogte op het kabinet beoogt.2 Van Iperen uitvoeringsorganen betekent een werkgeversvan hij Iperen aan financieel forse en voor pleit het voor waarbij stelselwijziging, verzelfstandigd. worn huidige werknemersorganisaties argumenten theorie moeten aantasting vooral heeft een een in Deze stap machtspositie uitvoeringspraktijk. stelselwijziging producentengedrag aangedragen ontleent. Het ie die is 1 Onze dank gaat uit naar Frans n Heuvel, Marcel Kerkhofs, Ad Kolnaar, Harry Verbon en Marijn Verhoeven voor nuttige suggesties en opmerkingen. Iperen, WAO-aanpak vergt stelselwijziging, Economisch 2 J.Th. Statistische Berichten , p , en H.A. Keuzenkamp, Ministelsel is geen oplossing, Hei Parool,

4 simpel: in het huidige systeem ontbreekt iere prikkel om slechts spaarzaam WAO-claims te honoreren. De lokale uitvoerrs, in hun bedrijfsvereniging of via het GAK, moeten langdurig zieken bij GMD aanmeln, maar maken geen haast met het zetten ze stap. Ook al voorkomt een tijdige aanmelding in veel gevallen dat iemand finitief arbeidsongeschikt raakt, en er dus veel collectieve lasten worn bespaard. Maar ook G MD heeft, ondanks goe bedoelingen, geen grote prikkel om grensgevallen buiten het WAO-circuit te houn. De budgetrestrictie die tot een selectief uitvoeringsbeleid moet dwingen ontbreekt. Een financiële verzelfstandiging uitvoeringsorganen is het bedrijfskundige antwoord op dit gebrek aan prikkels. Wij onrschrijven conclusie Van Iperen volledig. Maar er zijn meer argumenten die tot een pleidooi voor verzelfstandiging aanleiding geven. Onze invalshoek is die vakbondstheorie. Aan hand nkbeeln Calmfors en Driffill laten we zien hoe het in Nerlandse situatie kan gebeuren dat vakbeweging doeleinn nastreeft die voor werknemers als collectief ongewenst zijn. Nadat we in het kort vakbondsvisie op arbeidsongeschiktheid bespreken, gaan we in paragraaf 2 in op onmogelijkheid (door vakbeweging nagestreef) objectieve keuring. In paragraaf 3 gaan we vervolgens in op theorie het vakbondsgedrag en collectieve belangenbehartiging. Paragraaf 4 behanlt vraag hoe een optimale uitvoeringsstructuur er uit kan zien. Hierbij komen ook overwegingen uit verzekeringseconomie aan or. Dc vakl~cweging wi jst ingrepen in duur en hoogte uitkeringen af, en is onrtussen zeer stil over uitvoeringspraktijk. De vakbondshoop is gevestigd op betere arbeidsomstandighen en een strengere keuring. Zo zou een dubbele keuring (door twee verschillen artsen), periodieke herkeuring en een verruiming het begrip passen arbeid tot een kleinere instroom in WAO lein. Volgens twee beleidsmewerkers FNV is korten op uitkering daarom onrechtvaardig, want "In feite zullen namelijk in toekomstige WAO uitsluitend nog onomkeerbare gevallen worn toegelaten." (F. Crone en H. Staal, De Volkskrant, 26 september 1991, Forum). Is het vakbondsoptimisme gerechtvaardigd? Volgens ons niet. Daarvoor 2

5 hebben wi j twee, mogeli jk zelfs drie renen. De eerste heeft te maken met medicalisering arbeidsongeschiktheid, en een misplaatst vertrouwen in objectiveerbaarheid ziekte (zie paragraaf 2). De twee ren heeft te maken met zogenaam hysterese-effecten door verlies menselijk kapitaal, waardoor het toekomstperspectief een geeltelijk arbeidsongeschikte en overigens werkloze baanzoeker weinig rooskleurig is. De r ren voor een misplaatst optimisme heeft te maken met institutionele structuur uitvoering arbeidsongeschiktheidswetten. 2. Medicalisering Economen hebben te snel neiging om te nken dat ziekte en arbeidsongeschiktheid objectief vast te stellen zijn. Terwijl waarheid in ons eigen vak zo ongrijpbaar is, lijkt het alsof dokter met een aantal standaardhanlingen kan vaststellen of iemand ziek is. Het is een voorstelling zaken die niet door medici wordt geeld. S. Knepper, verzekeringsgeneeskundige werkzaam bij GMD te Amsterdam, stelt dan ook: "Arbeidsongeschiktheid kan gekenschetst worn als een met onze cultuur verweven vorm conflictvermijding, waarmee het belangenconglomeraat werkgevers en werknemers door medicalisering fricties in arbeidsrelaties afkoopt." (Ned. 7'ijdschrift voor Geneeskun, 1991, 135 nr. 37, p ). Arbeidsconflicten worn tot ziektebeeln vertaald, in plaats een sociaal-economisch probleem ontstaat daardoor een medisch probleem. Maar het ie dat artsen in staat zijn om 'echt' zieken simulanten te schein, wijst Knepper hand. Deze poortwachtersfunctie, die economen graag aan collega's toenken, verraadt een heimwee naar het 19 eeuwse positivistische ziektebegrip. De wens FNVers om met dubbele keuringen alleen 'objectief' arbeidsongeschikten tot WAO toe te laten is uit invalshoek verzekeringsgeneeskun niet gerechtvaardigd. Ook het SER advies 13 juli jl., volgens welke 3

6 ziekte objectief moet w orn vastgesteld met uitsluiting beleving en sociale context gezondheidsklachten, is daarom weinig meer dan een luchtkasteel.3 Een bekend voorbeeld het probleem bij vaststellen objectieve arbeidsongeschiktheid is dat AIDS patienten. Velen onr hen zijn nog uitstekend in staat om te werken, en doen dat ook. Maar veel anren zijn rmate aangedaan door hun ingestorte toekomstbeeld, dat zij volledig arbeidsongeschikt zijn, of zich zo voelen. De verzekeringsgeneeskundige mag dan 'objectief' bepalen wie hier arbeidsongeschikt is. De medische wetenschap moet daardoor uitspraken gaan doen over problemen die als zodanig niet medisch aard zijn. Dit noemen we medicalisering. Het is een nauwelijks te vermijn ontwikkeling zolang we er een goe ziekte- en arbeidsongeschiktheids-verzekering op na willen houn. Als arts in staat zou zijn om bokken schapen te schein,4 dan zoun financiële of institutionele ingrepen in WAO niet verr nodig zijn. Wij menen echter dat zoiets niet medici verwacht mag worn. Dat neemt overigens niet weg dat dubbele toetsing wel gewenst is, ook als een kleine bijdrage aan rechtsgelijkheid. Er kunnen echter niet te grote verwachtingen aan gekoppeld worn wat betreft een reductie WAO instroom. [n dit verband geloven we ook niet dat het aanpassen het begrip 'passen arbeid' een wonrmidl zal zijn, zoals onlangs VVD, tijns Algemene Beschouwingen, wil doen geloven.s Ook dat begrip is sterk gemedicaliseerd, omdat afschatting altijd nog bepaald wordt door subjectieve ziekteoorlen. Daar komt nog bij dat zelfs als men in staat is om het nieuwe begrip passen arbeid aan het huidige bestand op te leggen, het vraag is of ze mensen op arbeidsmarkt terecht kunnen. De re-integratie wordt sterk belemmerd door zogenoem 'hysterese-effecten'. Iemand die langer dan vier tot zes weken ziek is, 3 SER (1991), Advies over het beleid ten aanzien ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, el [II, p Zoals Christian Mulr wenst te geloven, zie C. Mulr ( 1991), Haagse arbeidsongeschiktheid, Economisch Statistische Berichten Ook het CPB, dat het VVD-alternatief naar verluid doorreken, lijkt veel vertrouwen in ze therapie te hebben. Wij zijn benieuwd naar het mol dat aan berekeningen het CPB ten grondslag ligt. 4

7 blijkt ecn hogc kans te hebben om arbeidsongeschikt te worn, ondanks het feit dat het oorspronkelijke ziektebeeld is verdwenen. Het ziektegevoel bestendigt zichzelf (zie ook het reeds eerr geciteer artikel S. Knepper). }let hysteresebegrip is al bekend als een verklaring voor rigiditeiten op arbeidsrnarkt. Arbeidsmarkthysteris betekent dat een schok op arbeidsmarkt permanente gevolgen heeft. Hiervoor zijn verschillen verklaringen, zoals relatieve verminring menselijk kapitaal (door 'afschrijving' eigen kennis en ervaring geduren een perio werkloosheid of arbeidsongeschiktheid), en ook outsirs-insirs theorie kan verklaren waarom `dropouts' moeite zullen hebben met reintegratie in het arbeidsproces. Mensen, die buiten het arbeidsproces staan, zi jn minr goed in staat om het proces loonvorming te beinvloen. Volgens sommigen is dit een verklaring voor het bestaan en hardnekkigheid het probleem langdurige werkloosheid.6 Men kan een parallel trekken naar het probleem arbeidsongeschiktheid. Uit dit gezichtspunt bezien is het sterk vraag of het mogeli jk is zonr dat er een aquaat en kostbaar scholingsprogramma bestaat om een geelte het huidige bestand arbeidsongeschikten weer in het arbeidsl~roces te laten integreren. We nken dan ook dat er voorzichtig omgesprongen moet worn met het aanpassen het begrip passen arbeid voor het huidige bestand arbeidsongeschikten. 3. De theorie belangengroepen Mo menteel geschiedt uitvoering ziekte- en arbeidsongeschiktheids-wetgeving op bedrijfstakniveau. Er zijn renen 6 Zie bijvoorbeeld J.J. Graafland (1988), Can hysteris explain different labour market operations between Europe and The United States, EUR Discussion paper, 880~, en ook H.A. Keuzenkamp en F. r Ploeg (1990), Perceived constraints for Dutch unemployment policy, CEPR DP 438. S

8 waarom dit minr gewenst is. Afwegingen op het gebied sociale zekerheid, inkomensverling, scholing en rgelijke kunnen centraal, centraal of halverwege worn gemaakt. Er kan daarbij een breuk ontstaan tussen sociale opbrengsten en individuele opbrengsten. Er kan daardoor gemakkelijk een soort Prisoner's dilemma ontstaan tussen collectief en individueel belang, zeker waar concentratieinx laag is (zoals in voedings- en bouwsector). Deze gedachte heeft in economische literatuur nodige aandacht gekregen.~ Uit het empirische onrzoek Calmfors en Driffill blijkt dat er een correlatie bestaat tussen het niveau waar over lonen en overige arbeidsvoorwaarn wordt onrhanld en resultaten economie. Er is sprake een U-vormige curve: lann waar onrhanlingen sterk centraal of sterk centraal worn gevoerd presteren beter als het om werkloosheid of inflatie gaat dan lann met een midnpositie (zoals Nerland). Als ren noemen Calmfors en Driffill dat bij nationale onrhanlingen macro-economische gevolgen bewust worn mee overwogen, terwijl er in geval onrhanlingen op onrnemingsniveau sprake is grote flexibiliteit. Hoewel ieën Calmfors en Driffill betrekking hebben op loononrhanlingen, zijn ze zeer relet voor huidige discussie over WAO. Overigens gaan zij wel in op anre `fiscale externaliteiten'. In het bijzonr bekijken ze situatie, waarbij werkloosheidsuitkeringen gefinancierd worn met inkomstenbelasting. Calmfors en Driffill grijpen terug op theorie collectief gedrag, zoals ze door Olson is geformuleerd.8 Olson stelt dat een economie niet bestaat uit vele atomistische agenten, maar uit een (groeiend) aantal belangengroepen. Olson stelt dat het voor een belangengroep aantrekkelijker kan zijn om voor herverling te vechten, dan voor economische groei. lere belangengroep wil haar aanel in het ~ Zie bijvoorbeeld L. Calmfors en J. Driffill (1988), Bargaining structure, corporatism and macroeconomic performance, Economic Policy p ; en J. Pekharinen, M. Rohjola en B. Rowthorn (1991), Social corporation... a superior economic system? Oxford University Press, Oxford. 8 Zie M. Olson (1965), The logic of collective action, Harvard University Press, en ook zelf auteur (1982) The rtse and cline of nations, Yale University Press, New Haven 6

9 product' 'social taart verlen is gebracht, omg vergroten, kleiner is mindcr gocd maar in kleinere kan hierbij Driffill Deze anr punt dat zijn orn tra off leidt omg door Olson naar enerzijds belangen macht mogelijk belangengroepen worn te voren door hun (zoals hun tot we te bevoorling een later bedrijfstakorganisaties). aan Icn zullen zien, Calmfors en toe dat het niveau waarop een belangengroep druk daaraan daarbij uitoefent daardoor anrzijds vergeleken met kleine belangengroepen slaat gedacht als belangengroepen midlgrote of voegen Een grote vertegenwoordigen.9 wordt. dat verwerven, snoods groot belang voor het effect op economische is performance een economie. In principe eerste erop komt gevoerd gaan voor zi jn neer worn. Op het geschetste dat onrhanlingen die manier niet-coáperatief evenwicht naar in Overheidsingrijpen oplossing veel aandacht zien, indien coáperatief naar S ER vakbeweging gunste ten maar in is SER ooit. in een lein. hoe De het veranren: individuele boodschappenjongen kroonlen en is een is moeten met onrhanlingen dan op haar retour, krijgt onmacht Bovendien zet echter oplossing steeds minr Stekelenburg een macro- we lijkt ze dag, bondsraad. tot inrdaad cosperatief illustratief. centrale bonn. is een eruit Als als speltheorie onrhanlingsuitkomst. discussie aan instituties met daag een worn gegaan. rekening vakbeweging overlegeconomie huidige situatie ingrijpen In De niveau gerechtvaardigd zonr gecentraliseer tussen dat zou vraag, situatie dan veelal dilemma houdt oplossingen. centraler huidige wil zorgen dat uitkomst geval effecten weg verr het karakter economische teruggaan besteed In economie aan op wordt welvaartsniveau men ervoor zijn.10 kan twee een coáperatief evenwicht prisoner's sociaal suboptimaal zal het dilemma niet is toon, Het bijna-accoord, vertegenwoordigers macht, dat vakbeweging werd gesloten, werd onruit gehaald na een veto bondsraad. 9 Olson 1982, p. 31.!0 Zie hiervoor bijvoorbeeld A. Haurie en M. Pohjola (1987), Efficient equilibria in a differential game of capitalism, Journal of Economtc Dynamics and Control, 11, p ; en V. Kaitala en M. Pohjola (1990), capitalism: aggreeable redistribution in velopment and Efficient efficient game equilibria in a two-class neoclassical growth mol, International Economic Review, 31, p

10 De anre oplossing die door Calmfors en Driffill wordt aangedragen is het inbouwen prikkels op micro-economisch niveau. Hierdoor zal econo mische efficiëntie worn vergroot. Als extra argument voeren Pekharinen cs. Europese integratie aan. Zij stellen dat door het wegvallen binnengrenzen competitie tussen bedrijven zal toenemen. Om het bedrijf ineer armslag te geven, dient arbeidsmarkt inflexibiliteit ontdaan te worn. In ze gecentraliseer onrhanlingssituatie zullen er, wege sterke concurrentie, geen afwentelingsmogelijkhen zijn. Hierbi j doet zich dan vraag voor, hoe WAO vorm moet kri jgen als we centrale structuur nastreven. Om afwenteling tegen te gaan, lijkt het het beste o m financiering uitkeringen eveneens te centraliseren. Er zijn echter renen waarom een volledige indívidualisering WAO niet wenselijk is. 4. De uitvoering WAO L. Timmer en M.J. Zaal (voormalige directeur het plaatselijke Amsterdamse GMD kantoor resp. mewerker Rotterdamse GMD) laten er in Volkskrant 26 september 1991 geen twijfel over bestaan dat uitvoering ziekte- en arbeidsongeschiktheidswetgeving momenteel allerberoerdst is. Het PvdA kamerlid Buurmeyer heeft in Twee Kamer voorgesteld om een apart toezichtsorgaan op uitvoering in te stellen, zonr werkgevers en werknemers. De motivering voor dit voorstel is dat huidige ontwrichting WAO me te danken is aan het misbruik dat sociale partners regeling maken. Behalve door het CDA werd dit voorstel kamerbreed gedragen. Staatssecretaris Ter Veld steunt dit voorstel echter niet. In plaats daar ziet ze oplossing in een iets veranr samenstelling het huidige controle-orgaan, Sociale Verzekeringsraad. In het voorstel dat door SVR (gesteund door Ter Veld) werd gedaan, wordt een kamer toezicht ingesteld, met twaalf len waar helft onafhankelijk, en overigen werknemers- 8

11 en werkgeversvertegenwoordigers. Wij nken dat het voorstel Buurmeyer ontoereikend zal zijn, terwi jl we over het compromis Ter Veld en SVR maar helemaal zullen zwijgen. Een centraal controle-orgaan zal, bij afwezigheid prikkels op lokaal niveau, weinig aan huidige lankmoedige uitvoeringspraktijk kunnen veranren. De kleinere belangengroepen op lokaal niveau ( plaatselijke bedrijfsverenigingen, GAKs en GMDs) blijven veel te veel macht houn, zonr geremd te worn door overwegingen het algemeen belang. Individuele afschattingen voor WAO hebben een in hoge mate subjectief karakter. Een centraal orgaan zal nauwelijks in staat zijn om, op grond objectieve criteria, afzonrlijke afschattingen te beoorlen. Zelfs onafhankelijke toezichtshours staan dan voor een hopeloze opgave. Het voorstel Van Iperen, om niet het toezicht maar uitvoering zelf op anre leest te schoeien, biedt dan ook veel meer perspectief. Er moet een prikkel op lokaal niveau worn ingebouwd, om niet al te gemakkelijk op arbeidsongeschiktheids-verzekering aanspraak te kunnen maken. De vraag is op welk niveau prikkel moet werken. Daarbij kan een onrscheid worn gemaakt tussen financiering verzekering, en uitbetaling verzekeringsgeln.ll Kan keuze verzekeraar aan individuele werknemer worn overgelaten, en o mgekeerd? In meest liberale uitvoeringsvariant zal dat het geval moeten zi jn. Maar er kleven bezwaren aan een rgeli jke structuur. Het belangrijkste bezwaar is dat verzekeringsmarkten ondoorgronlijker zijn dan markt voor bananen. De kleine lettertjes verzekeringscontracten zijn voor veel werknemers Chinees. Een keuze maken is dus moeilijk, en kostbaar. Peter Diamond concluert bij een analyse ziektekostenverzekering in Verenig Staten dat ze kosten rmate hoog zijn, dat groepsverzekeringen een sterke voorkeur verdienen.12 Bovendien is het goed mogelijk dat, waar individuele smaakverschillen over gangbare consumptiegoeren erg groot zijn, smaken voor verzekeringspakketten veel minr uiteen lopen. Dat pleit 11 Merk op dat zoiets in het Plan Simons (en eerr het Plan Dekker) voor ziektekostenverzekering ook zit ingebouwd. 12 Zie Peter Diamond (1991), Organizing the health insurance market, Presintial Address to the European Meeting of the Econometric Society, Cambridge, September

12 eveneens voor groepsbeslissingen. De theorie verzekeringseconomie en theorie onvolledige informatie bien verr inzicht in voorwaarn waaraan een alternatief arbeidsongeschiktheids verzekeringsstelsel moet voldoen. De Tilburgse econoom Eric Damme heeft zich met ze theorie bezig gehoun.13 Van Damme stelt dat kopers verzekeringen vaak betere informatie bezitten dan verzekeringsmaatschappijen. Dit probleem, dat aanleiding geeft tot wat in literatuur bekend staat als 'adverse selection', is oorzaak een sterke prijsopdrijving. De goen moeten voor kw an betalen. In dit verband is het overigens wel aardig om op te merken dat verzekeraars, díe blijkens Volkskrant 14 juli j.l. een gat in markt hadn gevonn, nogal prijzig waren. Wil mcn zoals wij iu onr.e inleiding hebben aangegeven ovcrgaan tot een economisering het stelsel arbeidsongeschiktheids-regelingen, dan zal aandacht besteed moeten worn aan het probleem 'adverse selection'. Door Van Damme en anren worn hierbij volgen suggesties gedaan: - het inbouwen eigen risico om 'moral hazard' (misbruik) te voorkomen. - het vastleggen minimale polisvoorwaarn door overheid. - inzicht aan verzekeraar geven in voorafgaan instroomcijfers in ziektewet en WAO (zoals men bij autoverzekeringen het systeem no-claim kent). - voorkomen kartelvorming aan zowel aanbod- als vraagzij. Al met al betekent dit dat als men tot een meer marktconforme manier uitvoering overgaat er nog een belangrijke rol voor overheid lijkt te zi jn weggelegd. Gegeven informatiekosten en problemen die volgens theorie verzekeringen bestaan ligt het voor hand om op bedrijfsniveau WAO verzekeringen af te sluiten, met mogelijk onrnemingsraad als beslisinstantie. De verzekeraar moet vrij gekozen kunnen worn. De verzekeraar kan een GAK-GMD combinatie zijn, die haar kennis en ervaring 13 Eric Damme, 1990, Informatie, Incentives en Economische Efficiency, Inaugerale re KUB, Tilburg University Press. 10

13 in een vrije markt tot ontplooiing kan brengen, maar ook een nieuwe verzekeraar die nkt beter, doeltreffenr en goedkoper te kunnen verzekeren. De baankarakteristieken-databank, die GMD heeft ontwikkeld, moet daarbij algemeen toegankelijk worn. De verzekeraars kunnen voorwaarn stellen voor bedrijfsveiligheid en eventueel voor herintredingsbeleid, maar mogen (gegeven zulke voorwaarn) geen klanten weigeren. Het basispakket kan collectief worn vastgelegd, individuen kunnen eventueel nog beslissen of ze een bepaal vorm 'no claimkorting' willen krijgen ( met een iets lagere premie, en een uitkering die sterker afhangt het arbeidsverlen dan basisvoorziening). Hiermee wordt op zeer beperkte wijze een kapitaalstelsel gecombineerd met een basis een omslagsysteem. Toegankelijkheid blijft daarmee verzekerd, solidariteit en risicoling ook. Daarmee rest het probleem voor kleine onrnemingen (zonr OR) en zelfstandigen. Hier is het mogelijk om speciale 'aanklamppolissen' op te zetten, al dan niet via Kamers Koophanl geregeld. Hoe moet het stelsel worn gefinancierd? Er kan een algemene kas worn ingesteld, die basispremies ontgt en ze vervolgens over concurreren verzekeringsbedrijven uitkeert, met eventueel een risicoprofiel verzekern als nuancering bij uitkeringen aan fondsen. Dat risicoprofiel moet afhangen persoonlijke kenmerken, niet beroepsrisico's. De bouwnijverheid, waar sprake is een relatief hoog arbeidsongeschiktheidsrisico 2,47., zal daardoor een hogere premie gaan betalen dan het bankwezen ( met een risico 1,17.). Dat leidt tot een efficientere kostenverling dan momenteel het geval is. Verkapte subsidies die in huidige structuur zitten ingebakken, zullen verdwijnen. Een goe stelregel bij milieuproblematiek is 'De vervuilcr betaalt'. lletzelf moet geln voor arbeidsomstandighen. 5. Afronding Het in augustus door het kabinet gepresenteer WAO-plan biedt naar ons oorel onvoldoen mogeli jkhen om instroom naar WAO te 11

14 verkleinen, en uitstroom te vergroten. Immers, dit plan laat uitvoeringsorganisaties onverlet. Hierdoor worn verantwoorlijkhen niet op juiste plaats gelegd en blijft het mogelijk Zwarte Piet naar anren door te schuiven. De kloof tussen vakbondsbelang en collectief belang wordt niet kleiner. De verantwoorlijkhen moeten dus naar een lager niveau worn gebracht. Net als bij het Plan Dekker en het Plan Simons zou markt een nadrukkelijker rol in uitvoering dit onrel verzorgingsstaat kunnen spelen. Door concurrentie tussen verzekeraars (waaronr een aantal geprivatiseer GAKs en GMDs, en nieuwe toetrers) en vrije onrhanlingen met bedrijven kan efficiëntie worn verbeterd. Het huidige stelsel verplichte winkelnering zonr premiedifferentiatie belemmert ze efficiëntie. Om het verzekeringsproces in goe banen te lein moet overheid een aantal summiere randvoorwaarn stellen en eenzijdige machtsvorming voorkomen. Het bovenstaan impliceert een minr grote rol belangengroepen (vakbonn en werkgeversorganisaties), maar daar staat tegenover dat onrnerningsran aan betckenis kunnen winnen. Het is natuurlijk vraag waarom vakbeweging sterk vast lijkt te willen houn aan het huidige WAO-stelsel. Een instinctief vasthoun aan een ingeburger machtspositie lijkt daar niet aan vreemd te zijn. Als vakbonn meer oog krijgen voor belangen achterban, en die ook mondiger maakt door uitvoering WAO te herzien, dan wordt daarmee naast het werknemersbelang ook het collectief belang gediend. Dat lijkt ons een goe zaak. Aan ene kant kan afwenteling worn voorkomen, aan anre kant is een kleine belangengroep, werknemersvertegenwoordiging in een bedrijf, in staat om haar belangen goed af te wegen en overeenkomstige doelstellingen te realiseren. Overigens lijkt het er op dat vakbeweging zich zelf ook meer naar het centrale vlak wil verplaatsen. Als we strategienota FNV mogen geloven, dan zou er meer op bedrijfsniveau moeten gebeuren. Wat is er mooier dan met WAO te beginnen? 12

15 1 IN 1990 REEDS VERSCHENEN 419 Bertrand Melenberg, Rob Alessie A method t.o construct: moments in Lhir multi.-aood l.i.fe c,ycle consumpt.iiin mol 420 J. Kriens On the differentiability of the set of efficient (u,cs2) combinations in the Markowitz portfolio selection method 421 Steffen JrGrgensen, Peter M. Kort Optimal dynamic investment policies unr concavé-convex adjustment costs 422 J.P.C. Blanc Cyclic polling systems: limited service versus Bernoulli schedules 423 M.H.C. Paarkooper Parallel normreducing transformations for the algebraic eigenvalue problem 424 Hans Gremmen On the political (ir)relece of classical customs union theory 425 Ed Nijssen Marketingstrategie in Machtsperspectief 426 Jack P.C. Kleijnen Regression Metamols for Simulation with Common Random Numbers: Comparison of Techniques 42~ Harry H. Tigelaar The correlation structure of stationary bilinear processes 428 Drs. C.H. Veld en Drs. A.H.F. Verboven De waarring aanlenwarrants en langlopen call-opties 429 Theo Klunrt en Anton B. 5chaik Liquidity Constraints and the Keynesian Corridor 430 Gert Nieuwenhiiis Central limit theorems for sequences with m(n)-pennt main part 431 Hans J. Gremmen Macro-Economic Implications of Profit Optimizing Investment Behaviour 432 J.M. Schumacher System-Theoretic Trends in Econometrics 433 Peter M. Kort, Paul M.J.J. Loon, Mikulás L.uptacik Optimal Dynamic Eiivironmental Policies of a Profit Maximizing Firm 434 Raymond Gradus Optimal Dynamic Profit Taxation: The Derivation of Feedback Stackelberg Equilibria

16 Jack P.C. Kleijnen Statistics and Deterministic Simulation Mols: Why Not? 436 M.J.G. Eijs, R.J.M. Heuts, J.P.C. Kleijnen Analysis and comparison of two strategies for multi-item inventory systems with joint replenishment costs 437 Jan A. Weststrate Waiting times in a two-queue mol with exhaustive and Bernoulli service 438 Alfons Daems Typologie non-profit organisaties 439 Drs. C.H. Veld en Drs. J. Grazell Motieven voor uitgifte converteerbare obligatieleningen en warrantobligatieleningen 440 Jack P.C. Kleijnen Sensitivity analysis of simulation experiments: regression analysis and statistical sign 441 C.H. Veld en A.H.F. Verboven De waarring conversierechten Nerlandse converteerbare obligaties 442 Drs. C.H. Veld en Drs. P.J.W. Duffhues Verslaggevingsaspecten aanlenwarrants 443 Jack P.C. Kleijnen and Ben Annink Vector computers, Monte Carlo simulation, and regression analysis: an introduction 444 Alfons Daems "Non-market failures": Imperfecties in budgetsector 445 J.P.C. Blanc The power-series algorithm applied to cyclic polling systems 446 L.W.G. Strijbosch and R.M.J. Heuts Molling ( s,q) inventory systems: parametric versus non-parametric approximations for the lead time mand distribution 447 Jack P.C. Kleijnen Supercomputers for Monte Carlo simulation: cross-validation versus Rao's test in multivariate regression 448 Jack P.C. Kleijnen, Greet Ham and Jan Rotmans Techniques for sensitivity analysis of simulation mols: a case study of the C02 greenhouse effect 449 Harrie A.A. Verbon and Marijn J.M. Verhoeven Decision-making on pension schemes: expectation-formation unr mographic change

17 Drs. W. Reijnrs en Drs. P. Verstappen Logistiek management marketinginstrument jaren negentig 451 Alfons J. Daems Budgeting the non-profit organization An agency theoretic approach 452 W.H. Haemers, D.G. Higman, S.A. Hobart Strongly regular graphs induced by polarities of symmetric signs 453 M.J.G. Eijs Two notes on the joint replenishment problem unr constant mand 454 B.B. r Genugten Iterated WLS using residuals for improved efficiency in the linear mol with completely unknown heteroskedasticity 455 F.A. r Duyn Schouten and S.G. Vanneste Two Simple Control Policies for a Multicomponent Maintenance System 456 Geert J. Almekinrs and Sylvester C.W. Eijffinger Objectives and effectiveness of foreign exchange market intervention A survey of the empirical literature 457 Saskia Oortwijn, Peter Borm, Hans Keiding and Stef Tijs Extensions of the T-value to NTU-games 458 Willem H. Haemers, Christopher Parker, Vera Pless and Vlad.imir D. Tonchev A sign and a co invariant unr the simple group Co3 459 J.P.C. Blanc Performance evaluation of polling systems by means of the powerseries algorithm 460 Leo W.G. Strijbosch, Arno G.M. Doorne, Willem J. Selen A simplified MOLP algorithm: The MOLP-S procedure 461 Arie Kapteyn and Aart Zeeuw Changing incentives for economic research in The Netherlands 462 W. Spanjers Equilibrium with co-ordination and exchange institutions: A comment 463 Sylvest.er Eijffinger and Adrian Rixtel 'fhe Japanese financia] system and monetary policy: A scriptive review 464 Hans Kremers and Dolf Talman A new algorithm for the linear complementarity problem allowing for an arbitrary starting point 465 René n Brink, Robert P. Gilles A social power inx for hierarchically structured populations of economic agents

18 1V IN i991 REEDS VERSCHENEN 466 Prof.Dr. Th.C.M,J. Klur.rt - Prof.Dr. A.B.T.M. Schaik Economische groei in Nerland in een internationaal perspectief 467 Dr. Sylvester C.W. Eijff~-nger The convergence of mone~ary policy - Germany and France as an example 468 E. Nijssen Strategisch gedrag, planning binnen COmpllte!'Cranche en prestatie. Een inductieve studie 4b9 Anne n Nouweiand, Peter Borm, Guillermo Owen and Stef Tijs Cost allocation and communication 470 Drs. J. Grazell en Drs. C.H. Veld Motieven voor uitgifte converteerbare obligatieleningen en warrant-obligatieleningen: een agency-theoretische benaring ;;i P.C. ~~an Batenburg, J iír:iens: `~d.~. L.ammerts Bueren and R.H. Veenstra Audit Assurance Mol and Bayesian Discovery Sampling 472 Marcel Kerkhofs Int.ificat.ion and Estimation of Household Production Mols 4~3 Robert P. Gilles, Guillermo Owen, Games with Permission Structures: 474 Jack P.C. Kleijnen Sensitivity Analysis of Simulation Experiments: sion Analysis and Statistical Design Tutorial on Regres- C.P.M. Hoesel An 0(nlogn) algorithm for the controllable machine speeds shop René n Brink The Conjunctive Approach two-machine flow problem with Stephan G. Vanneste A Markov Mol for Opportunity Maintenance 477 F.A. r Duyn Schouten, M.J.G. Eijs, R.M.J. Heuts Coordinated replenishment systems with discount opportunities 478 A. n Nouweland, J. Potters, S. Tijs and J. Zarzuelo Cores and related solution concepts for multi-choice games 479 Drs. C.H. Veld Warrant pricing: a review of theoretical and empirical research 480 E. Nijssen De Miles branche 481 and Snow-typologie: Een exploratieve studie in meubel- Harry G. Barkema Are managers ined motivated by their bonuses?

19 V 482 Jacob C. Engwerda, André C.M. Ran, Arie L. Rijkeboer Necessary and sufficient condítions for the exist~nce of a positive finite solution of the matrix equation X f ATX- A- I 483 Peter M. Kort A dynamic mol of the firm with uncertain earnings and adjustment costs 484 Raymond H.J.M. Gradus, Peter M. Kort Optimal taxation on profit and pollution within a macroeconomic framework 485 René n Brink, Robert P. Gilles Axiomatizations of the Conjunctive Permission Value for Games with Permission Structures 486 A.E. Brouwer ~ W.H. Haemers The Gewirtz graph - an exercise in the theory of graph spectra 48~ Pim Adang, Bertrand Melenberg Intratemporal uncertainty in the multi-good life cycle consumption mol: motivation and application 488 J.H.J. Roemen The long term elasticity of the milk supply with respect to the milk price in the Netherlands in the period Herbert Hamers The Shapley-Entrance Game 490 Rezaul Kabir and Theo Vermaelen Insir trading restrictions and the stock market 491 Piet A. Verheyen The economic explanation of the jump of the co-state variable 492 Drs. F.I..J.W. Manrs en Dr. J.A.C. Haan De orp;anisatorische n5pect,en bij systeemontwikkeling een beschouwing op besturing en veranring 493 Paul C. Batenburg and J. Kriens Applications of statistical methods and techniques to auditing and accounting 494 Ruud T. Frambach The diffusion of innovations: the influence of supply-si factors 495 J.H.J. Roemen A cision rule for the (s)investments in the dairy cow stock 496 Hans Kremers and Dolf Talman An SLSPP-algorithm to compute an equilibrium in an economy with linear production technologies

20 vi 497 L.W.G. Strijbosch and R.M.J. Heuts Investigating several alternatives for estimating the compound lead time mand in an (s,q) inventory mol 498 Bert Bettonvil and Jack P.C. Kleijnen Intifying the important factors in simulation mols with many factors 499 Drs. H.C.A. Roest, Drs. F.L. Tijssen Beheersing het kwaliteitsperceptieproces bij diensten door midl keurmerken 500 B.B. r Genugten Density of the F-statistic in the linear mol with arbitrarily normal distributed errors 501 Harry Barkema and Sytse Douma The direction, mo and location of corporate expansions 502 Gert Nieuwenhuis Bridging the gap between a stationary point process and its Palm distribution 503 Chris Veld Motives for the use of equity-warrants by Dutch companies 504 Pieter K. Jagersma Een etiologie horizontale internationale onrnemingsexpansie 505 B. Kaper On M-functions and their application to input-output mols 506 A.B.T.M. Schaik Produktiviteit en Arbeidsparticipatie 507 Peter Borm, Anne n Nouweland and Stef Tijs Cooperation and communication restrictions: a survey 508 Willy Spanjers, Robert P. Gilles, Pieter H.M. Ruys Hierarchical tra and downstream information 509 Martijn P. Tummers The Effect of Systematic Misperception of Income on the Subjective Poverty Line 510 A.G. Kok Basics of Inventory Management: Part 1 Renewal theoretic background 511 J.P.C. Blanc, F.A. r Duyn Schouten, B. Pourbabai Optimizing flow rates in a queueing network with si constraints 512 R. Peeters On Coloring j-unit Sphere Graphs

Wat iedere beleggingsadviseur moet weten in 2011. 12 fondshuizen om in de gaten te houden. BNP Paribas Investment Partners.

Wat iedere beleggingsadviseur moet weten in 2011. 12 fondshuizen om in de gaten te houden. BNP Paribas Investment Partners. BNP Paribas Investment Partners DWS Investments Fility International Hek Value Funds ING Investment Management Invesco ishares Kempen Capital Management Lombard Odier Pictet Funds Wat iere beleggingsadviseur

Nadere informatie

Private verzekering van sociale risico's

Private verzekering van sociale risico's Voorstudies en achtergronden Private verzekering van sociale risico's j. M. Bekkering Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, Den Haag 1994 Bibliotheek ~etenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleiu Plein 1813

Nadere informatie

Hoofdredactie: Fernanda Oliveira Reis. Redactiecomité: Fernanda Oliveira Reis. Enrique Retuerto de la Torre

Hoofdredactie: Fernanda Oliveira Reis. Redactiecomité: Fernanda Oliveira Reis. Enrique Retuerto de la Torre Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding Jean Monnet Huis Bundesallee 22 D-10717 Berlijn Tel.: 49-30+88 41 20 Telex: 184 163 eucen d Fax: 49-30+88 41 22 22 Het is een Europese organisatie,

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat

het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat De auteurs concluderen dat veel hervormingen meer een afscheid van het verleden waren dan een heldere keuze voor een nieuw model. Als gevolg hiervan leverden de hervormingen vaak niet op wat er tevoren

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Agglomeratievoordelen en de REOS

Agglomeratievoordelen en de REOS Roderik Ponds & Otto Raspe Agglomeratievoordelen en de REOS Position paper Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland?

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland? Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Inro rapport 2003-40 Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie

Nadere informatie

Topinkomensgroei als macrofenomeen

Topinkomensgroei als macrofenomeen Topinkomensgroei als macrofenomeen Jasper Lukkezen en Bas Straathof In Nederland verdient 0,1 procent van de bevolking ruim 1,4 procent van het nationale inkomen. Dit aandeel groeit sinds twee decennia

Nadere informatie

De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek

De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek Samenvatting van de onderzoeksresultaten Onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming in het

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Over de wortels van het activerend arbeidsmarktbeleid, waarom wij er zo tuk op zijn en de discussies die ons nog te wachten staan

Over de wortels van het activerend arbeidsmarktbeleid, waarom wij er zo tuk op zijn en de discussies die ons nog te wachten staan Jobs eerst!!! Over de wortels van het activerend arbeidsmarktbeleid, waarom wij er zo tuk op zijn en de discussies die ons nog te wachten staan Benefit and training systems (where that proves necessary)

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein

Decentralisaties in het sociaal domein CPB Notitie 4 september 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 MARKTWERKING EN ARBEIDSVOORWAARDEN DE CASUS VAN HET OPENBAAR VERVOER, DE ENERGIEBEDRIJVEN EN DE THUISZORG AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 Marc van der Meer (redactie) Amsterdam Institute for Advanced

Nadere informatie

Voorwoord. Wouter Kolk

Voorwoord. Wouter Kolk Voorwoord Er zijn wel eens betere tijden geweest voor beleggers. Economische neergang, terroristische aanslagen en boekhoudkundige malversaties maken het leven van een belegger er niet zonniger op. Maar

Nadere informatie

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland HONDERD JAAR SOCIALE ZEKERHEID IN NEDERLAND Redactie: Jos Berghman, Ad Nagelkerke, Kees Boos, Reinoud Doeschot en Gijs Vonk Eburon Delft 2003 ISBN 90 5166 953

Nadere informatie

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht

Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht Dr. Stefan C. Peij Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst Nieuwe arrangementen

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor

HRM. opinie. column. de kwestie HRM. thema. Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan. X-Factor JAARGANG 17 NUMMER 4 MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Lans Bovenberg: het is niet gezond om met pensioen te gaan column XFactor de kwestie Waar werk jij als actuaris het liefst en waarom?

Nadere informatie

Sociale ondernemingen: een verkennend advies

Sociale ondernemingen: een verkennend advies ADVIES 15/03 Mei 2015 Sociale ondernemingen: een verkennend advies SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl 2015, Sociaal-Economische

Nadere informatie

Winst in de eigendomsstructuur

Winst in de eigendomsstructuur Winst in de eigendomsstructuur Amsterdam, februari 2010 In opdracht van NVZ vereniging van ziekenhuizen Winst in de eigendomsstructuur Eigendom, winstbestemming en zeggenschap binnen ziekenhuizen Marco

Nadere informatie

Effecten versoepeling ontslagrecht en preventieprikkel

Effecten versoepeling ontslagrecht en preventieprikkel CPB Notitie Datum : 13 januari 2006 Aan : Ministerie van SZW Effecten versoepeling ontslagrecht en preventieprikkel Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd de effecten van de voorgenomen versoepeling

Nadere informatie