Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie Juridische structuur Doelstelling Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in Financiële opzet en positie Beleid en beleidskeuzes Risicobeheer 19 3 Verslag van het vermogensbeheer Marktontwikkelingen Rendement beleggingen totale portefeuille Rendementen pensioenrekening individuele deelnemers Maatschappelijk verantwoord beleggen 33 4 Pensioenen Pensioencommunicatie Pensioenregeling Wet en regelgeving, relevante ontwikkelingen 41 5 Actuariële analyse 47 6 Besturing en naleving wetgeving Algemeen Bestuursaangelegenheden Bestuurscommissies Goed Pensioenfondsbestuur Informatie vanuit toezicht van DNB en AFM Deskundigheids en integriteitstoets en opleiding Gedragscodes Geschillen Deelnemersraad Organisatie en uitvoering Uitvoeringskosten Statutenwijziging 59 7 Verwachte gang van zaken 60 8 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening 65 9 Overige gegevens Statutaire regelingen omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Actuariële verklaring Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten 97 Bijlagen 98 2

3 Kerncijfers Bedragen x Aantal verzekerden (per einde van het jaar) Deelnemers, actief en voortgezet Gewezen deelnemers Ingegane pensioenen Totaal aantal verzekerden Pensioenen Kostendekkende premie Feitelijke premie Uitvoeringskosten Uitkeringen Toeslagverlening Inactieve deelnemers Saldo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Overige pensioenen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vermogen en solvabiliteit Aanwezig eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogen (PW art. 131) Vereist eigen vermogen (PW art. 132) Voorziening pensioenverplichtingen Dekkingsgraad 104,0% 91,3% 92,4% 99,1% 100,0% Gemiddelde duration 14,4 14,9 16,3 15,7 15,0 Actieve deelnemers 13,8 15,4 16,8 15,9 14,4 Gewezen deelnemers 17,8 18,6 23,2 22,5 21,5 Gepensioneerde deelnemers 10,5 10,9 11,1 10,5 9,5 Duration vastrentende waarden 9,7 7,7 10,8 9,3 7,1 Rentetermijnstructuur 2,7% 2,4% 2,7% 3,5% 3,9% Beleggingen Balanswaarde Directe beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten Inclusief premie vanuit de borgstelling 3

4 Beleggingsportefeuille Vastgoedbeleggingen Aandelen Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen en liquiditeiten Totaal beleggingen Beleggingsrendement Totale portefeuille 5,3% 9,6% 4,0% 5,8% 15,4% Benchmarkrendement portefeuille 5,2% 10,4% 3,7% 5,8% 14,5% 4

5 Bestuursverslag 5

6 Woord van de voorzitter In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid in 2013, de achterliggende overwegingen bij de vaststelling van het beleid en de uitkomsten hiervan voor Stichting Voorzieningsfonds Getronics (SVG). Financiële positie Het jaar 2013 stond in het teken van de afloop van het kortetermijnherstelplan. De centrale vraag was of de dekkingsgraad eind 2013 hoger zou zijn dan de kritische grens van het minimaal vereist eigen vermogen (104,0%). Dit is helaas niet gelukt. De dekkingsgraad eind 2013 bedroeg 100,8%. Dit heeft tot gevolg dat het pensioenfonds heeft moeten besluiten om per 1 april 2014 voor het eerst de pensioenen te verlagen met 3,2%. Het pensioenfonds heeft in tegenstelling tot andere pensioenfondsen niet eerder de pensioenen verlaagd. De dekkingsgraad is ten opzichte van eind 2012 met 9,5%-punt gestegen tot 100,8% ultimo Deze stijging is te danken aan het beleggingsrendement, het effect van de Rentetermijnstructuur en het vorderen van het restant van de éénmalige borgstelling van de werkgever. Als gevolg van de korting, is de dekkingsgraad in de jaarrekening 104,0% (100,8%+3,2%korting). Beleggingsrendement De stemming op de financiële markten werd in 2013 vooral beïnvloed door het beleid van de centrale banken. Daarnaast verbeterden de economische cijfers gedurende het jaar en dit duidde op het aantrekken van de economische groei in grote delen van de wereld. Wel waren de onderlinge verschillen tussen de verschillende gebieden groot. Door de verbeterde macro-economische ontwikkelingen stegen de Nederlandse en Duitse lange rente. Zo steeg de Duitse 30-jaars rente van 2,1% per eind 2012 naar 2,7% per eind De rendementen van de beleggingen waren in 2013 positief. Het totaalrendement op de beleggingen bedroeg in ,3% (2012 9,6%). Dit percentage is inclusief de afdekking van het renterisico en valutarisico. Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door het rendement op de beleggingen in aandelen. De pensioenregeling van SVG is een beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). De ingelegde premies voor (gewezen) deelnemers worden op risico van de (gewezen) deelnemers belegd in de zogeheten collectieve portefeuille of in één van de Life Cyclebeleggingsmixen. Het rendement van de collectieve portefeuille bedroeg in ,9% (2012 8,8%). De rendementen van alle Life Cycle beleggingsmixen waren in 2013 positief. Evaluatie herstelplan In 2009 heeft het pensioenfonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het herstelplan wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie per 31 december 2013 is op 12 februari 2014 ingediend bij DNB. Uit de evaluatie blijkt dat het pensioenfonds op basis van de dekkingsgraad ultimo 2013, ondanks de in het herstelplan opgenomen maatregelen, het positieve beleggingsrendement over 2013 en het vorderen van de éénmalige borgstelling van de werkgever, onvoldoende is hersteld. Op grond van deze evaluatie heeft het bestuur voor moeten besluiten om de pensioenen per 1 april 2014 te verlagen met een uniform kortingspercentage van 3,2%. De verlaging geldt voor iedereen: pensioengerechtigden, actieve deelnemers en gewezen deelnemers. De kortingsmaatregel is beoordeeld door DNB en akkoord bevonden. Daarnaast heeft de deelnemersraad een positief advies gegeven over de kortingsmaatregel. Risicomanagement Het afgelopen jaar heeft het bestuur aandacht besteed aan het risicomanagement. Jaarlijks wordt een inventarisatie uitgevoerd om de risico s die het pensioenfonds loopt in 6

7 kaart te brengen. Per risico zijn twee bestuursleden benoemd die verantwoordelijk zijn voor de monitoring van het risico. Op kwartaalbasis wordt over alle risico s gerapporteerd. Communicatie Een belangrijke taak van het pensioenfonds is het verzorgen van een goede communicatie met alle belanghebbenden. De website wordt gebruikt voor nieuwsberichten en de publicatie van de dekkingsgraad. In 2013 heeft het pensioenfonds een presentatie gegeven tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Getronics. Doel van deze bijeenkomst is het informeren van de pensioengerechtigden en het vergroten van de dialoog. Tijdens deze bijeenkomst stond de financiële positie van het pensioenfonds centraal. Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan is van oordeel dat het bestuur in 2013 als goed bestuur heeft gehandeld. Het bestuur heeft daarbij taakbewust de belangen van betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever gediend. Visitatiecommissie Begin 2014 heeft de visitatiecommissie een visitatie uitgevoerd over het verslagjaar De visitatiecommissie heeft als overall oordeel dat het bestuurlijk functioneren van het fonds van een uitstekend niveau is. De aanbevelingen van de visitatiecommissie worden in 2014 opgepakt. In dit jaarverslag wordt onder hoofdstuk uitgebreider stilgestaan bij de uitkomsten en aanbevelingen van de visitatiecommissie. Aanpassing regeling Per 1 januari 2013 is met een positief advies van de deelnemersraad de pensioenregeling aangepast. Door deze aanpassing voldoet de pensioenregeling aan de nieuwe fiscale wetgeving (ingevoerd per 1 januari 2014). De voornaamste reden voor deze aanpassing van de pensioenregeling is dat hierdoor de mogelijkheid bestaat om bij een hoge korting van de pensioenen, deze verlaging te spreiden over de jaren 2014 en De voornaamste aanpassingen zijn de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar, de aanpassing van de beschikbare-premiestaffel aan de nieuwe fiscale pensioenwetgeving en de verlaging van de franchise van naar Bestuur Het bestuur heeft in 2013 aandacht besteed aan Goed Pensioenfondsbestuur. Er is aandacht besteed aan de deskundigheid en de competenties van bestuursleden en de continuïteit van het bestuur. Zo heeft het bestuur de deskundigheid getoetst en heeft het bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd. In 2013 hebben zich geen bestuurswisselingen voorgedaan. Nieuw bestuursmodel Per 1 juli 2014 treedt de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen in werking. De doelen van de wet zijn het versterken van het intern toezicht en het vergroten van de deskundigheid van het bestuur van pensioenfondsen. Het bestuur kan kiezen uit vijf bestuursmodellen. De belangrijkste keuzes gaan over de organisatie van het interne toezicht in of buiten het bestuur en het wel of niet toevoegen van onafhankelijke deskundigen aan het bestuur. Het bestuur heeft in 2013 veelvuldig gesproken over het te kiezen model. Uiteindelijk heeft het bestuur vooralsnog gekozen voor het zogenaamde paritaire model. Dit model lijkt veel op het huidige model. Een consequentie van de nieuwe wetgeving is wel dat de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan samengaan. Zowel de deelnemersraad als het verantwoordingsorgaan zijn om advies gevraagd. In het voorjaar van 2014 vindt de concrete invulling van het nieuwe bestuursmodel plaats. 7

8 Het jaar 2013 was kortom een bewogen jaar voor het pensioenfonds. Ook 2014 zal geen rustig jaar worden en zal in het teken staan van de implementatie van het nieuwe bestuursmodel en het nieuwe pensioencontract. We nodigen u graag uit tot het lezen van dit jaarverslag. Amsterdam, 25 april 2014 F.H.K. Ooms 8

9 1 Algemene informatie 1.1 Juridische structuur Stichting Voorzieningsfonds Getronics (SVG) is statutair gevestigd te Amsterdam ten kantore van KPN Corporate Market BV. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer De feitelijke vestiging is TKP Pensioen BV, Europaweg 27, 9723 AS, Groningen. SVG is een ondernemingspensioenfonds. De stichting heeft sinds haar oprichting in 1985 tot doel de uitvoering te verzorgen van de pensioenvoorzieningen welke voor de medewerkers van KPN Corporate Market zijn getroffen. De meeste (gewezen) deelnemers van SVG nemen deel aan de flexibele Getronicspensioenregeling. Deze regeling heeft het karakter van een premieovereenkomst. Daarnaast voert het fonds nog een aantal regelingen uit voor gesloten groepen van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Deze regelingen worden gekarakteriseerd als een uitkeringsovereenkomst. De uitvoering van de pensioenregeling heeft het bestuur uitbesteed aan TKP Pensioen B.V. (TKP) te Groningen. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door TKP Investments B.V. (TKPI). Het bestuur heeft met ingang van 1 januari 2012 een herverzekeringscontract afgesloten met Nationale-Nederlanden voor dekking van het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico. Dit contract heeft een looptijd tot 31 december Er worden jaarlijks premies betaald aan de herverzekeraar. Er is geen sprake van winstdeling. Daarnaast voert Aon Consulting Nederland CV adviserende diensten uit op actuarieel gebied. Uitgangspunt bij de uitbesteding is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het bestuur laat zich terzijde staan door de externe certificerende actuaris van Aon Consulting Nederland CV en de externe accountant PwC. 1.2 Doelstelling Het pensioenfonds draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de in de pensioenovereenkomst gedefinieerde pensioenregelingen voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. Het pensioenfonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenregeling van KPN Corporate Market BV en de met haar gelieerde Nederlandse ondernemingen, voor zover de medewerkers niet deelnemen aan een andere pensioenregeling. De doelstelling van SVG is om binnen de grenzen van haar middelen de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het fonds voorziet hiertoe in het streven van hoofdsombehoud van de SVG-regeling (Premieovereenkomst) en in het in stand houden van nominale aanspraken voor ingegane pensioen en pensioenaanspraken van de overige pensioenregelingen (DB-aanspraken). Daarnaast streeft het fonds naar het 9

10 waardevast houden van de ingegane pensioenen, de opgebouwde pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken van de overige regelingen. Deze toeslagverlening is voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat er geen recht op toeslagverlening is en het voor de langere termijn niet zeker is of en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Ook draagt het fonds zorg voor duidelijke en klantgerichte communicatie met alle belanghebbenden. Het fonds heeft beleid ontwikkeld op het gebied van financiering, toeslagverlening, beleggingen, risicomanagement en communicatie om de genoemde doelstellingen te bereiken. Dit beleid is vastgelegd in diverse documenten, waarvan de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) het belangrijkste is. De ABTN is voor het laatst geactualiseerd in het vierde kwartaal van Personalia Bestuur SVG heeft een paritair samengesteld bestuur en bestaat uit drie werkgeversvertegenwoordigers, drie werknemersvertegenwoordigers en één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. In 2013 heeft het bestuur namelijk besloten het bestuur uit te breiden met één lid namens de pensioengerechtigden. Het bestuur heeft een aantal commissies ingesteld en wordt terzijde gestaan door een adviserend- en certificerend actuaris en een externe accountant, een deelnemersraad en een verantwoordingsorgaan. Het pensioenfonds heeft geen personeel in dienst, alle werkzaamheden (pensioenadministratie, vermogensbeheer, communicatie, etc.) zijn uitbesteed. Benoemd door de werkgever Naam Functie in bestuur Bestuurslid vanaf Bestuurslid Tot Functie/in dienst van F.H.K. Ooms Voorzitter Directeur Compensation & Benefits KPN J.K. Dijkstra Bestuurslid IT Program Director E.F.M Meurs Bestuurslid Director Finance Benoemd namens de deelnemers Naam Functie in bestuur Bestuurslid Bestuurslid Functie/in dienst vanaf Tot van A.C. Mögelin Secretaris Consultant M.H.B. Ebbers Bestuurslid Directeur J. Phaff Bestuurslid Competence Manager Benoemd namens de pensioengerechtigden Naam Functie in bestuur Bestuurslid Bestuurslid Functie/in dienst vanaf Tot van C. Rollfs of Roelofs Bestuurslid * Gepensioneerd * De heer Rollfs of Roelofs is door het bestuur voorgedragen als bestuurslid bij DNB. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag was de formele goedkeuring van DNB nog niet ontvangen. De heer Phaff is per 1 maart 2014 afgetreden als bestuurslid. De procedure voor de invulling van deze vacante positie is in het eerste kwartaal van 2014 opgestart. Deelnemersraad De deelnemersraad is samengesteld uit deelnemers en pensioengerechtigden. De 10

11 deelnemersraad vergadert ten minste tweemaal per jaar samen met het bestuur. Bij belangrijke onderwerpen vraagt het bestuur advies aan de deelnemersraad. Dit zijn onderwerpen zoals wijzigingen van de statuten, wijzigingen van het pensioenreglement, toeslagbeleid, wijziging van de uitvoeringsovereenkomst en vaststelling van het jaarverslag, ABTN of een langetermijnherstelplan. De deelnemersraad heeft alle rechten die op grond van de Pensioenwet toekomen aan de deelnemersraad van een ondernemingspensioenfonds. De deelnemersraad is als volgt samengesteld: Naam Vertegenwoordiger van Vanaf Tot Functie in deelnemersraad R. Zuidhof Deelnemers Voorzitter G. de Jong Deelnemers Secretaris Vacature Vacature Vacature Deelnemers Deelnemers Deelnemers B. Bloemendal Gepensioneerden Lid In het jaar 2013 heeft het bestuur zorggedragen voor de opvulling van een tweetal vacatures. Dit heeft er toe geleid dat de heer Zuidhof en de heer Bauer zijn toegetreden tot de deelnemersraad. Door de overgang per 1 januari 2014 van een grote groep medewerkers van KPN Corporate Markets naar KPN zijn er wederom een drietal vacatures ontstaan. Zowel de heer Weggeman, de heer Kleingeld en de heer Bauer zijn per 1 januari 2014 geen lid meer van de deelnemersraad. De procedure voor vervanging van deze leden is in 2014 opgestart. Verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan van de stichting bestaat uit drie leden, te weten één vertegenwoordiger van de werkgever, één vertegenwoordiger van de deelnemers en één vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd en over de naleving van de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur. Het bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur ten aanzien van het uitgevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen. Dit oordeel is opgenomen in paragraaf 7.4.2: Verslag verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld: Naam Vertegenwoordiger van Vanaf Tot Functie E.J.K Offereins Deelnemers Business Consultant A. Ribbink Werkgever Director Finance, Consultant Risk en Compliance C. Rollfs of Roelofs Pensioengerechtigden Gepensioneerd 11

12 De heer Van Kints is per 1 mei 2013 afgetreden als voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. Vanaf 1 augustus 2013 is de heer Ribbink, namens de werkgever, als voorzitter van het verantwoordingsorgaan benoemd. Aangezien de periode van de heer Rollfs of Roelofs per 1 mei 2013 verliep, heeft het bestuur de heer Rollfs of Roelofs voorgedragen voor een nieuwe periode. Aangezien zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, heeft het bestuur de heer Rollfs of Roelofs voor een nieuwe periode van drie jaren benoemd. Indien DNB goedkeuring geeft aan de benoeming van de heer Rollfs of Roelofs als bestuurslid zal het bestuur zich beraden over de invulling van de vacature. Visitatiecommissie Voor de invulling van het intern toezicht heeft het fonds gekozen voor een visitatiecommissie. De visitatiecommissie is eind 2009 ingesteld. In 2013 heeft het bestuur een tweetal nieuwe leden benoemd voor de visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat uit: A. M.J. de Bekker(voorzitter) A.A. van Hienen mw. A.J.E.M. Vollenbroek Communicatiecommissie De verantwoordelijkheid van de communicatiecommissie is het bestuur te adviseren over alle communicatieaangelegenheden. De communicatiecommissie is als volgt samengesteld: De heer J. Phaff (voorzitter) De heer A.C. Mögelin De heer J.K. Dijkstra Bij formele goedkeuring van DNB inzake de benoeming van de heer Rollfs of Roelofs zal deze de heer Phaff vervangen als lid van de communicatiecommissie. Beleggingscommissie De verantwoordelijkheid van de beleggingscommissie is het bestuur te adviseren over beleggingsaangelegenheden in brede zin. Dit betreft zowel advies over het algemene beleggingsbeleid als over meer specifieke zaken, waaronder het gebruik van derivaten en de afweging tussen actief en passief beleggen. De beleggingscommissie heeft als taak het opstellen van het beleggingsplan, het monitoren van de activiteiten van de vermogensbeheerders en het laten uitvoeren van een beleggingsbeleid op basis van de strategische benchmark. De strategische benchmark vertaalt de beleidsuitgangspunten naar concrete beleggings- en performancedoelstellingen. De beleggingscommissie is als volgt samengesteld: De heer F.H.K. Ooms (voorzitter) De heer E.F.M. Meurs De heer J.K. Dijkstra De heer M.H.B. Ebbers De heer J. Mensonides (extern adviseur) Audit en Financiële Commissie De Audit en Financiële Commissie staat het bestuur bij in de voorbereiding van besluiten die zich richten op de algemene financiële gang van zaken binnen het pensioenfonds. De Audit en Financiële Commissie is als volgt samengesteld: De heer E.F.M. Meurs (voorzitter) De heer M.H.B. Ebbers De heer A.C. Mögelin 12

13 Beleggingsadvies / Fiduciair beheer Het fiduciair beheer wordt verzorgd door TKP Investments BV (TKPI) te Groningen. TKPI rapporteert aan het bestuur en de beleggingscommissie. Pensioenadministratie Het pensioenfonds heeft de pensioenadministratie uitbesteed aan TKP Pensioen B.V. te Groningen. Adviserend actuaris Het pensioenfonds wordt voor actuariaat en risicobeheersing op lange termijn ondersteund door de externe adviserend actuaris van Aon Consulting Nederland CV. Certificeerders PwC, externe accountant Aon Consulting Nederland CV, externe actuaris 13

14 2 Financiële positie en beleid in i Financiële opzet en positie Dekkingsgraad De dekkingsgraad is een maatstaf voor dee financiële positie vann een pensioenfonds. Het geeft het pensioenvermogen als percentage van de contante waarde van de pensioenverplichtingen weer. De dekkingsgraad kan wijzigen door diversee factoren, zoals de ontwikkeling van het beleggingsresultaat, verzekeringstechnische ontwikkelingen en de ontwikkeling van de marktrente. De ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds gedurende g volgt worden weergegeven: het jaar kan als Ontwikkeling dekkingsgraad % 90% 95% % 100% % 105% 110% Dekkingsgraad primo 91,3% Effect verz.techn. oorzaken -0,2% Effect beleggingsresultaat 1,9% Effect a.g.v. van wijziging rentetermijnstructuur 3,7% Effect overige oorzaken 1,5% % Effect premie 2,6% Effect korting 3,2% Dekkingsgraad ultimo 104,0% Effect beleggingsresultaat Het totale beleggingsrendement bedroeg in ,3%; rekening houdende met de benodigdee rentetoevoeging in de verplichtingen hebben de beleggingsresultaten een positief effect op de dekkingsgraad van 1,,9%-punt. Effect korting Het herstelplan van het fonds liep af per 31 december Dee dekkingsgraad diende derhalve gelijk of hoger te zijn dan het minimaal vereist eigen vermogen van 104,0% %. Omdat de initieel geschatte dekkingsgraadd per 31 december ,8% % was, diende het fonds de aanspraken te korten met 3,,2%. Effect wijziging rentetermijnstructuur De voorziening pensioenverplichtingen wordt gewaardeerd op marktwaard de met behulp van de rentetermijnstructuur. De rentetermijnstructuur is variabel. Iederee maand wordt deze door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerd. Een lagere rentetermijnstructuur betekent een hogeree voorziening en vice versa. De stijging vann de rentetermijnstructuur leidde in 2013 tot een daling van de voorziening en dus tot eenn positief effect op de dekkingsgraad van 3,7%. 14

15 Per 30 september 2012 heeft DNB de wijze van vaststelling van de rentetermijnstructuur gewijzigd en moet vanaf die datum de Ultimate Forward Rate (UFR) gebruikt worden voor de waardering van pensioenverplichtingen. Dit houdt in dat de rente voor lange looptijden beweegt richting 4,2%. Hierdoor wordt de berekening van de verplichtingen minder gevoelig voor schommelingen en mogelijk verstoorde marktomstandigheden op de financiële markten. De onderstaande tabel geeft het verloop van de dekkingsgraad over de laatste vijf jaar weer. Ter illustratie zijn daarbij ook vermeld het behaalde beleggingsrendement en de gemiddelde rente van de rentetermijnstructuur ultimo het betreffende jaar Dekkingsgraad 104,0% 91,3% 92,4% 99,1% 100,0% Beleggingsrendement 5,3% 9,6% 4,0% 5,8% 15,4% Gemiddelde rentetermijnstructuur 2,7% 2,4% 2,7% 3,5% 3,9% Effect premie Het effect van de premie op de dekkingsgraad is 2,6% positief. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door de additionele bijdrage van de werkgever uit hoofde van de borgstelling. Ultimo 2013 bedraagt deze extra bijdrage 37,1 miljoen. Effect verzekeringstechnische- en overige oorzaken Het effect van verzekeringstechnische- en overige oorzaken wordt veroorzaakt door relatief geringe afwijkingen in de resultaten ten opzichte van de actuariële uitgangspunten. Deze oorzaken betreffen actuariële resultaten op premies, uitkeringen, kosten en overige zaken waar het resultaat actuarieel afwijkt van de veronderstellingen. Status herstelplan In 2008 is door de kredietcrisis en de dalende rente een dekkingstekort ontstaan. Het bestuur heeft op 31 maart 2009 het korte- en langetermijnherstelplan vastgesteld. Dit plan is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals die door DNB zijn voorgeschreven. Hierbij moet worden opgemerkt dat inherent aan de modelmatige aanpak ook het herstelplan een benadering van de werkelijkheid is. Dit betekent dat de werkelijke ontwikkelingen van de dekkingsgraad kan afwijken van het verwachte herstelpad. Het herstelplan is op 1 april 2009 ingediend bij de toezichthouder DNB. DNB heeft op 3 februari 2011 definitief ingestemd met het herstelplan. Het in 2009 ingediend herstelplan is derhalve nog steeds van toepassing. De belangrijkste kenmerken van het herstelplan zijn: voor het kortetermijnherstel wordt een periode van vijf jaar gehanteerd, eindigend op 31 december 2013; de premie is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de uitvoeringsovereenkomst; er is geen rekening gehouden met het verstrekken van toeslagen; het beleggingsbeleid gedurende de herstelperiode is zodanig dat geen toename van het risico plaatsvindt, gemeten op het niveau van het vereist eigen vermogen; De inkooptarieven die geldig waren op het moment van het ingaan herstelplan (2009) zijn gehanteerd. Er is geen rekening gehouden met de reglementaire mogelijkheid om de inkooptarieven te verhogen met de solvabiliteitsbuffer. 15

16 Jaarlijks wordt het herstelplan geëvalueerd. In de in februari 2014 ingediende evaluatie van het herstelplan naar de situatie ultimo 2013 is een verwachte dekkingsgraad per eind 2013 opgenomen van 100,8%. Dit is onvoldoende om het minimaal vereist eigen vermogen van 104,0% te bereiken binnen de wettelijke termijn. Op grond van deze evaluatie heeft het bestuur moeten besluiten om de pensioenaanspraken te korten met 3,2%. In 2013 loopt de dekkingsgraad achter op de in het herstelplan verwachte dekkingsgraad. Onderstaand overzicht geeft dit weer: Verwacht 2013 (in %) Werkelijk 2013 (in %) Dekkingsgraad per 31 december ,0 91,3 Premie (inclusief 0,3 2,6 borgstelling) Sturingsmiddelen Toeslagen 0,0 0,0 Beleggingen 2,6 1,9 Rentetermijnstructuur/UFR 0,0 3,7 Overige Effect van uitkeringen, kosten, kanssystemen en waardeoverdrachten. -0,4 1,3 Subtotaal 100,8 Korting 3,2 Dekkingsgraad per 31 december ,5 104,0 Borgstelling Ten gevolge van de financiële crisis is de dekkingsgraad van SVG tot onder het minimaal vereist eigen vermogen gedaald. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden heeft de werkgever zich bereid verklaard een borgstelling ten behoeve van het pensioenfonds te verlenen. Deze borgstelling is vastgelegd in een aanvulling op de uitvoeringsovereenkomst tussen het fonds en de werkgever. Er is een borgstelling overeengekomen van maximaal 12,5 miljoen op jaarbasis voor de jaren 2010 tot en met 2013, met een maximum van 50 miljoen over deze gehele periode. Gezien de dekkingsgraad ultimo 2013 en de korting, heeft het bestuur het resterende gedeelte van 37,1 miljoen opgeëist bij de werkgever. Door het opvragen van de de borgstelling valt de korting lager uit. 2.2 Beleid en beleidskeuzes Het bestuur heeft beleid ontwikkeld op het gebied van financiering, beleggingen en toeslagen om de risico s en de financiële positie van het pensioenfonds te beheersen. Bij het maken van beleidskeuzes worden de belangen van alle belanghebbenden evenwichtig afgewogen. Het beleid moet worden uitgevoerd binnen de kaders van de pensioenovereenkomst Financieringsbeleid Uitvoeringsovereenkomst In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken opgenomen tussen het pensioenfonds en de aangesloten ondernemingen. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door elk van de partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twaalf maanden. In deze overeenkomst is onder andere de financiering van de pensioenregeling geregeld en de rechten en plichten van de werkgever ten opzichte van het pensioenfonds. In de uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat de maximale werkgeversbijdrage, inclusief de bijdrage van de medewerkers, 16% van de loonsom bedraagt. Bij de uitvoeringsovereenkomst is een addendum bijgevoegd waarin de eenmalige borgstelling is vastgelegd. Het fonds is met de werkgever een borgstelling 16

17 overeengekomen van maximaal 12,5 miljoen op jaarbasis voor de jaren 2010 tot en met 2013 (zijnde 50 miljoen totaal). Indien in een voorafgaand jaar geen aanspraak is gemaakt op het maximale bedrag van 12,5 miljoen, mag het restant saldo worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Zodoende kan het maximum bedrag ad 12,5 miljoen in één jaar worden overschreden, dit in tegenstelling tot de totaalsom in vier jaar. Gezien de financiële positie eind 2013 is de borgstelling volledig gevorderd bij de werkgever. Premiebeleid Het pensioenfonds heeft het premiebeleid vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. De jaarlijkse premie voor de KPN Corporate Market-pensioenregeling is gelijk aan de som van de op individuele basis vast te stellen beschikbare premie, vermeerderd met de werkgeversopslag. Periodiek wordt een prognose gemaakt van de benodigde kostendekkende premie. De kostendekkende premie is opgebouwd uit de actuariële premie benodigd voor de pensioenverplichtingen, de opslagen voor de instandhouding van het vereist eigen vermogen (solvabiliteitsopslag) en een opslag voor de uitvoeringskosten van het pensioenfonds. Afhankelijk van de uitkomst van deze prognose kan worden besloten tot inzet van de diverse sturingsmiddelen die de stichting tot zijn beschikking heeft. Naast de KPN Corporate Market-regeling voert het pensioenfonds nog een aantal overgangs- en pensioenregelingen voor kleine gesloten groepen van deelnemers uit. De lasten van deze regelingen komen, behoudens de regelingen waarin sprake is van een deelnemersbijdrage, geheel ten laste van de werkgever. ABTN De actuarieel en bedrijfs technische nota (ABTN) geeft de centrale criteria aan op basis waarvan het (financieel) beleid van een pensioenfonds wordt gevoerd. Het opstellen van een ABTN is een verplichting, die voortvloeit uit de Pensioenwet (PW). De ABTN heeft de bedoeling het actuariële en bedrijfstechnische beleid transparant te maken en heeft dus de hoedanigheid van een bedrijfsplan dat het algeheel functioneren inzichtelijk maakt. Voor het pensioenfonds dwingt de ABTN ertoe zich te vergewissen van alle samenhangende aspecten van bedrijfsvoering, financieringsbeleid en risico's en vormt voor DNB een integrale informatiebron bij de uitoefening van het toezicht. In 2013 is de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota door het bestuur geactualiseerd. Kostendekkende premie Volgens het financieel toetsingskader (FTK) moet de kostendekkende premie uit een aantal onderdelen bestaan. De kostendekkende premie bestaat uit de volgende onderdelen: - de actuarieel benodigde premie voor de onvoorwaardelijke onderdelen van de pensioenregeling; - de solvabiliteitspremie voor het bereiken dan wel in stand houden van het vereist eigen vermogen; - de premie om de uitvoeringskosten te financieren. Het fonds maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de kostendekkende premie te dempen. De kostendekkende premie over 2013 bedraagt 22,1 miljoen (2012: 29,9 miljoen). In 2013 bedraagt de feitelijke premie 51,4 miljoen (2012: 33,0 miljoen). Dit betreft de 17

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2013 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden.

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden. Inhoudsopgave 1 Profiel 3 2 Persoons- en adresgegevens ultimo 2007 4 3 Kerncijfers 5 4 Verslag van het Bestuur 6 4.1 Gang van zaken in 2007 6 4.2 Organisatie in 2007 8 4.3 Financiële positie 10 4.4 Pensioenen

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie