en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven T U} Technische Universiteit Unlversity of Technology

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven T U} Technische Universiteit Unlversity of Technology"

Transcriptie

1 4673 en corporaties CM.M. van der lande November 2010 e Eindhoven Unlversity of Technology T U} Technische Universiteit

2 SAMENWERKINGSVOORBEREIDING BIJ WIJ KH ERSTRUCTU RERING: een door gemeenten en corpor~ties te h~nteren theoreti5ch raamwerk. OnderzD<lk uilj;evoerd door C.M,M.(René) v;m d...-zande 057<646 Technis<h e Univer>iteit Eindhoven Fileult" it Bouwkunde Archite<\ure Building 000 Planning Re'l Estote MI""gerT>lmt & Develo~t 11 ooveml>er <010 Af.tud.. ~mmj.. ie Dhr. Of. Of. U.A.M. Smeet. (voorzitter) Technische Univer,iteit Eindhov"" fil<:ulteit Bouwkunde Re~ E.tat" Management & Developm""t Tule Technische Universiteit [lndhoven University of Technology Mw. Ir. Ing. l.i..jon...,n Technisch e Univer.lt~t Eindhoven Faculteit Bouwkurlde Re.1 (,t.te Man~"",ent & Development Dhr. S,U. Mlu,sen MRE Techni><:h e UnMlf,it";! Eindhov!'fl FiKul!ei! Bouwl;umle Real E,tote Man. gem",,' & o..veio~1 ~..!.. leide.. of.tudeerbedrijf Dhr. Ir. P. Kor,t MRE Beir>l: Groep Eindhoven Dhr. Dr. ). van der Werf Blink Groep Elndhow.: n -,

3 DANKWOORD 'Be'lnt... iij begint'. Een t>ell'l'ld ge,egde dat niet all""" geldt >'OOr h"rstructurerir>gsumenwe rking; het w" ook ~.n l~p.s<ini op mijn.fstudel'rproce. 0.. "",>Ie m nden h;od ik, ond~nks de ""Ie literatuur die ik inml~l. had t>estudeerd, namelijk moeite mei hel formuleren ~.n het or1de,-,oel<spl'n_ Durdoor kwam hel onder,oei: niet bep~aid uit de, t.rtbl<>kke n. Ondilflks dilt heb ik me de voorbije nes"" mland..., met iwle inler~", _diept in het onderwerp en heb ik ple.;e, gehad in het werken un mijn dstude('rproject. Na een.omer la"i doorl*>et""e!1 wa,en Wi het tu.. encolloquium de... te comour"" v~n...,., Iheorfe over,amenwerki"i',oorberl'idiroo:: zichtbaar, N. de """;ge feedback heb ik het onderzoe k de lu Iste m'md"" in "..". troonw...'nellinll ku"",,n brengen. Ik ben don ook tevrede n 0_ het bereikte re$ullaot en h ~.-I g"...".d de.fgl'lopen m".nden,,owel inhoudelijk ol, over me, ell. Dit was niet mogelijk gl'w"",t,onder mijn l>egeleid e.-., die telken, weer op Ulnstructieve wijle met mij (Ie di. IOOi zijn, oobl'gaan, Met Ingrid koo ik van. 1 mom ent ~ goee ~, ik had het Bel/oe! dat ze telken< t><.greep wa. r ik n!'e" wilde en dat w., lijn prate n. Z. is positiel ingesteld en <Ut g. f mij vertroowen. Zo koo ik na ieder t><.beleiding,ge>!>,ek vol goede m<>e<j... rder werken. St~~ heelt zich. 1$ tweede be(leleider op de.chterbrood met mijn onder,oek bemoeid en heelt mij dnrin ~oorzien van waardel101ie tip<. Het. Muoier"" t>ij Elrink Groep heb ik. l,,eer positief er",ren. In de eerste p~1< omdat hier wederom ~ b"lleleiders 'I0OI" mij ki. ar.torkien: Peter en JooSt. Peter bewnkte het. Igehe le pi""tj e en neelt me Bedur...t.. de rit regelm. tig de juiste rkhting op moeten sturen. Zijn erv.ring heeft eraan bijgedrage<l dat ik!'en beeld heb gel:r"llen v.n na.. het er in de praktijk.. n toe gl<1t. De pr.ktijk is <OmS veel romplexer: en soms juist veel simpeler dan de theorle. Bij Joost kon ik. Itijd terecht met mijn vem. ai en... gen en met hem heb ik dan ook bijn. wekelij'" om talelgl'leten, D-e probl.,.,mpunten waren na d", t>espreklngen.ltijd weer vernolp"" "" zo nielp Joost mij tellens... n s t. p~ verd er. Daarn st neb ik bij Brlnk G..,.,p getlruik ku..., m.ken ~.n de experti'" v"n mijn [olleg<l's. Het was een en",me toeg""""gd e W' Mde om over mijn onderzoek te kunnen sparren met hen. " I met al wil ik mijn begeleiders e n coher;:.', ontzettend bedank..., want zonder jullie had ik dit e indresultut niet kunnen re.liseren! Tot slot wil Ik de ilelnt"""';ew<!e p. rtij"" bedank.." 'o'o()i" hun medewe rking. Ren4i van der ZInde Eindhov..", nmember 2010 AI> _.C.... M_.. Z... '--

4 SAMENVATTING PROBLEMEN IN OE S.&.MENWEHINGSVOOUEREIDING BIJ ME RSTR UCTUR H ING VR.&. GEN OM EEN OPLOSSING He..!r",tur ~Mng I' het ""rne rke n y,n de po,itie v~ undod1tswijken door mtdd~ van ly5ieke ini,epen aan woninavoorr. ad en woonomge... ng' (her)<>ntwlkkeh"li v,n woningen en het voorz;.rn.,gen;oorjbod en ",grepen in d.. openbare ruimte. Er u ""en. Iferl ~ prooi"",,,,, "p In het poroce< v.n wijkher,tructurering. Dit heeft vertraging,. hoge ko.ten en ach!erblij~el'ld e woningbouwproductie JI< gevolg. Onder 'ndere d~.rdoor wonen oog te veel Nederlande... in wijken met... n Rei.tie"" leefb~arheid. Een bel~n8mjk probleem is dot de g"",,,,,nte en corpor.tle de,.menwerklng onvold~d e voorbereiden, wurqoor de,e... menwerkir.g """ slechte.tart kent, mei v"e poroblemen, HOOfDVR... G EN ONDERlOHSOPHT Uit I:>ovennunde unleidins volgt d. hoold... S... n het ondenoel:: HM Jwn rit! saltl(rlwerkinq bij wiikherstfuçturrrinasgpggvea bl!t~ r word~n l!(l9rbrrrid door d~ initiatif:[neme", kijk~",i vanuit M opga",,? H~l IIler"uuronderzoek. expertinterview. voorbeeldproject... ee!1 expertmeeting net>ben aeieid tot net opsteh..., ""n een 'theoreti<cn ra.mw~rk, Dit dient,i. richtlijn voor e.n ge.tructureerd voorbereidiri85proce. Hel voliem dit... mwerk v<)i"mgeven v.n de..,menwerking aj bijdr.g... un het verminderen von de kam "p <amenwerklng<prol)lemen. Het rnmwerk i. middel. ee n c... tudy gevalideerd... a,mgep'ht. BEVINDINGEN lite~ "'TU U ~ ONDEftZOH Oe hefllfyctyreriniuqpl!'''' wordt benoderd al. een vc>l"m van gel>iedsontwikke!ing. Oe inv"'teringen in de grqnd en de vo'1!!oedexploit.tie live,'... vei) worden d""rt>ij.1. de twee nooldactivileiten beschouwd. Gmd.t de,e inve.teringen mntgevend 'ijn voor het inrkl1t... van de s.m<ln_rl<ing. Zodoende lijn alle we rkznmheden te herleiden nur een v.n beide hoofdacti'o'óteiten. HerJlructurering i< een v.n de meeste ~omplexe vc>l"men van g!'bied.ontwikke!ing, 0.. complexiteit wordt verooruakt door l i ",nc~l e tekorten. de unwe,igooid v. n vekl.t.keholders. OOii;e ri<ico's. de I'''ie loojkijd "" hel """'nlpperd eigendom. Oe dgelen v.n de hef!1ructurering op wijkniveau wonien vert.aid naar en bereikt door verschi ll ende de elproj ecten. zo,ls 'kleine' gebied50ntwikke!ingen. 0.. mkehglderl gemeente e n c<)i"por.tie treden op <>Is initiatiefrl<lm<lrs bij her.tructureril\i, v. n_ljle hun Ijlrote l)ei.ngen e n Gmd",ij dqorgun$ veel grondpo.ities hel>ben, Dit 800ft h"" de... ijneid om te bep. len ol. W'f'II'Ieer en w.t '10<)1" p"tr.efl,ij willen 5electeren. Daarvoor komen een aantal typen marktpartijen in be<.ld: Projectontwikke l rs. beleggers. bouwer. of combin.tre. da.rvan, Zij inve.teren n.icoor"llend In de Ijlrex enlol vex. Grondbe,lt v.n de,e p'r1ljen in hef!1ructur",inll'wijk~n komt slecht, incid... tool voor. o..,e p"tljen kunr.en een oontr"t sluiten met de oorpo"tie en,ijn ",doende,amenwerkinll'partr>er. AIM,eurs. Zij he hl>en expertise over.pedflek~ onderdelen v.n het proces van pr<>î""t en get>ied,ontwikkeling en worden hiervoor iecontracteerd en betaald door de gemeente. corpor,,;e of een.fldere marktpartij. Advi.eur< hebben een on.fhankelljke po<l~ e en om dit te wurbqrgen. hebben zij ~een finand~e belangen bij projecten, Ze beh."lien de bel.roge n vljl1 de Op<jrKhtgever in net,amenwerkinll'verband. Gedelegeerde ontwikkelaan, ZIJ verrkl1ten de,ellde werh.amhede n al< rl.icod"gende mor",p'rtije n. m.ar dragen g""n risico en werken op boosi, v.n een lee. Ze worden gecontracteerd door Ij:em... te. corpor.tie ol marktpartijen. Doordat het er de.wijn van heelt d.t projectontwikkelaars in <leed. minde", mate dudwerkelljk ri<ko'$, '" I'" I>otrtfllool _... ""...,._-.,;m,., Oot. "" """'""'" _."." "~ _,on """""_ on ""' In<'dt"" """,,"""""0";"''', 0..., is..' _.,.., ro.lco...-. In ""' on_...,""""'"" ""~" ''''' "'''JO'OI',..

5 overneme!1 von de initi~tief""""''',.t~t h<lt ~erdi""model van d. risicodr.gende m" 'tp" tij en ter discus,",. Het betalen... " partners voor hun l>est~dde uren, in pi;\<l\$ van voor de (rilet) gedrogen M<ico'., i. in de Mbii<' toekom,t n~.r v...w",nting een. Itern.~ eve samenwerldng$vorm. Sj!nenwtrl;ing in """ wijkh<m;!ruclureril'lgsopg.ve w<)i"dt gedefinl~rd.1$ het voor lanlle termijn &e,amenlijk optrede"..;on p;ortijen om.en g~~ $Ch.ppelij' ~ te hereiken, d<)ol",",1 delen van,eggen<dlap.." ri<ico'. op bmi. van contr~ue! e overeenstemming_ [)e,,, samenwer.ing 1$ nood.. ~k omdat Ile"n _"'" partij M opg;ive,ellst~ig k~ en wil uitvooren vanwege de r.oge risl«>', en benodigde "xperti<" en het inve,t...-ing,volum<l_ Er i. pa. sprak" van een ho!r.tructu rering$samenw<'rking wan"..., ",ee'dere partijen op OfIdef,t nde wij,,, ".",enwerken: t)etrckkenh el d van gemeente "" corpor31~' ) in de &rondex~ilatie v.",,1 de initiatieffa,e, ol; betrokkenheid van corp",... tiejsj.." "",rktpartljlen) In de Brond- en/ol v~.tgoed<l.ploitni e v, nd uiterlijk net!>egin v.n de 1>o~lb.~rheidsontwerpl~..., Doorj.an. Immen nalle!\oeg ~1Ie li""",,;;;1e <on""!uenti,,, v.n riskc', in een... oject voor rekenir.g v.n de partij die v",antwoordelijk is voor re, pectievelijk de grood- <miol v~,tgoede.ploit ' tie_ W, nneer een corpoulle of &"",,,,,,,te nsi<o', wil delen, betekent dit dot zij ook zeggens<h.p en een deel v.n het rendemeni (wln'l of veni"') deelt. ~,METE~ING WORDT 9!R,IU Mn HN G!HRUCTUUERD ~OO R SE R EIDINGSP R OnS!-lel IIle... luuronderzoek I>eeft óleleid tot de opzet van """ g",tructur""rd voorbereidir>g$proce.: een Ihe."..,llscile weers.ve over hoe men in de... lctijl: te werk zou """"ten g.on, ge"".roo h<lt the<jfjtikij raamwerk voor iamenw",kinilsvoorpertiding. Dit Pest t uit de onderdelen.. menwerking.voorbe reiding e n.amenw",kin&.vormgeving. Zie figuur 0.1. P.rtijen moeten Pewu.ter voor elk. ar kiezen, door de plonkar.kterislio!'ken en hun eigen positi e ('will en' en 'kunnen') Ie beoordelen. o..ze drie tnem.', zijn d.~oe ond",vercleeld in 13 vari.~l e n: onderwe rpen waaroyer men """.ntwoord/oordeel di ent te formuleren, Teven, moet men hierun ee n wegingsfactor toekennen, In h<lt onderzoek zijn de...-b.nden tusse n de sa menwerking.voorbereldlng- en vormgeving onderzocht en toekl'ii<:ht. De input leidt»er v.rl.ooie tot een voor~eur ow:r een ond erdeel van de s.menwerking,vormgeving, die be.t t uit: 0.. t.~kverde~n8: welke p'rtijen.ijn betrokken en 'OlM is 00n rol'? 0.. risicove rde ling lu,,,,,, partijen in de Hrond- en vasthoede)[pl<>it.tie;!-lel ",Iectiemomenl v.n de marktl>"rtij, ""t r.. mwerk moet gezien worden.1s een ricntlijn, Tot nu toe ontbreekt het in de Iheorie en praklijk.an ee n dergelijk overzi<ht. HART MET D, INVENTARI,ATlE VAN PLAN~ARHTE R IHIHEN, WILLEN EN KUNNEN 0.. eerste st.p in h<lt r;oomw",k i, h<lt inventari,eren v.n de.ntwoorden op de,,,,,iabeien in hel onderdeel.amenwerking,voorbe reiding. D.t begint met de RI.nk.r. kterittiel<en. welke,~men de eomplexileil 'Illn de opgave PePi'len, puur kijkend n... de pi.nk~.. kterisli eken, gekit in sommige gevallen: hoe OOi'" de oompkl.iteit, hoe groter de omv.ng. hoe hoger het risicoprofiel, el cele"" hoe vaker men (Vroei) een partner.;01... Ieeteren. Dit onder.oek betoogt echter d't het gut om de, fwegins van j)i.nkanlcteristiel<en, willen en kunnerl; du, boyen.st nde bevinding moet worden hetrokken in het tola aloordeel. In het thema ~ omschrijven de initîllti efnemers hun ""orteuren 0_...,.,.anlal variabelen. lroere vari.b. le heeft ~ n a nd e r~ invtoe-d op de $lmenwerl<lngsvormlle'l1"ól; vandaar dat men priorit,.;ten.;oi moeten,tel Jen. 0.. luk- en rl$lcoverdelinh in de... x wordl net """''' t>epa.ld door de r\si<""ttitude. Het 'kun~n' van de inlllmlefnemer,!leeft in,jet" in hun (on)mogl'lijkheden. De voor de gemeente ~nodigde expertl~, cap"",leil en finartelele middelen v",minderen n.arm.te er in pl ts van een.ctief voor ~ n fadillerend grondt>eleid (mei bijbehorend grond<>.ploit.tiemodelj wordt geko.en (en vice ver.. voor de corporalie). '_iv

6 Samenwerkingsvoorbereiding.. SamenwerkingsvormgevIng DE VO ~ MGEVING VAN SAM,NWEHING De!ilakverdellng geeft oan welke panij"" betrokken 'ijn p ~ r e'r>ioltotlwnde rd ed en welke r<>,ij dilarîn OObben. 0.. rol van de gemeente wordt ~ ~ be<dlr~n door het geko,en grond~";d, ",tief olf.dliterend. De reikwijdte viln de,amenwminol omschrij ft de rol van de marktpartij: betrol<kenhei(j bij de integrale oogave of bij een. Igebokend deel (alleen,pecilieke functies). MuktpartlJ"" werken voor. 1 "men met (midde ljgrote corpor.tie. bij grote opg.ven in (m iddeljgrote ilemeenten. voor de r i ~overd e linb in de lii"e. lijn er vijf mogehjke exploitatiemodellen mei ~ varl<!r...,de verdehng von risioo en,e!ll!enschap. liij liet trilditionele en,ellreil lisati" model is er ileen sprake van samenwerking. De conce.,ie is het mee.t voorkomende model waarbij wel <prake i, von,omenwerking. de bouwdaim wgl"dt ' elden gebruikt en de joint venture eigenlijk alleen in een samenwerking tu,,,,,, gem""nle en corporj!lle. Het grql"ld.exr>io itatiemrxlel k"" per deelproject v.r ~en. terwij l het grondbeleid doorila onj op wljknlveou geldl. De ri~o, in de va,tgeedexpleitatie kunnen in een.. m..nwerking op Iwee monieren lunen corporolie en morl<:tpartij word... v~deeld: SOISO ol grote",leel. bij de morklportij. In de Iweede, lluotie Kiest de corporati e voor een I.. g. "",or, eker rendement terwi~ de marktpartij kan. heeft op win.!, ma., OOK op verlies. -,

7 Marktpartije!1 drogen in oog""""" de helft ~on de projecte n wurin zij samenwerke!1 met een corporat;" net mee.te risico ndere be,ta~r>d e uit de ontwikkeline en.fzet ~.n koopwoninilen e n mmmerdèle r\j;mte. Er 'ijn 5 5ele!:l;"momenten (figuur 0.1) w.~op de initi.tielnemers een marktp ~rtij kunr>en sel~eren. Dele keu,e bein'ik>edt de s.1menwerking in Brote m.te. Htt r'i'ioil'ient i,.fh.nk";ijk van de loege"""llde wa. rde die de marklp~rtij!no'el leveren. Indie!1 een "",rktp.rtij betrokke n wordt bij herstructure rlnfö, is dal v.ak al ""n.1 de iniliatieff..,. Door bij ce>mplexe gebledsontwlkkellr;gen de markt in een vrc>eilijdli,todium Ie belrekken k.., optim.. 1 worden geprofiteerd ~. n de Inbrens ~. n expert;"" en ""I delen van risiw,. Er i, bij herstructure rins echter me>ge lijk ~ een corporalie betrokken die dezellde inb<eng kan le~ e ren. In een expertinterview w... d ge noemd d~t projectch1lwlkkelaars ""air. niet daadwerkelijk ri,ioo', overnemen. CA5ESTUDT De opzet ~. n het theoretisch raamwerk i, i"""lideerd In de praktijk door het te toet,en un een driet.1 nerstructure ringsprojecten: ~i euw Cro05wijk (Rotterdam). SlOkh.5..,lt e!1 GrOl'5eind (boeiden Tilburg). Bij de ve rg~ijking tuuen de Iheorle en het daadwerke~jke nandelen van pmlijen i, gebleken dat: de In theorie en pr.lttijl< gekozen ~ar1abelen en de verb.nden d rtus$en veel gelijke nl. verton en; het lookennen ~.n ""rschillende weging,loctoren nn de v.labelen...",ti""; i, om de gema~kt e keuzen in de pr~klijk te 'reproduceren' met net ra~mwen.. BElANGRIJ (sn CONClUSI ES Het in de praktijk g... lideerde tneoretisch rnmwerk k~ die nen... richtlijn voor het op ie5tructureerde wijze voorberei den en vormgeven ~.n s.1menwerking t>ij w1jkherstructurerinfö, waardoor de k.n, op s.1menwerkingsprob lemen wordt verminderd. MeI nel raamwerk kumen eveue-ens specifieke inhoudelijke II"rtnerseiecti e criteri~ worde n geformuleerd. Door.an de h.nd daarvan te,eleu... en i, de p.rtn... sel~ie beter ge.tructureerd. AANBEVELINGEN 'loof ge meente n en corporaties voor het gebruik van theoreti5ch r.amwert: o n.nteer het rumwe rt op bestuurlijk nil/eau; o zori ervoor d.1 "'ico', d.adwerkelijk overiledragen worden; o I.at uw e.pertlse t>eoordelen. 'loof _er_olgondefloek: o de kml''''' ~"'" adviseurs en ged~ egeerd ontwlkk";""rs bij proje<:t- en iebied'ch1lwikkeli",; o de,ei.lie tu.. en p.rtr>erc,iteri. en.. nbe,te-ding,wetgevlnj;; o is het,.omwerk ook VlOn loep.uing voor.ndere vor",en van gebied50ntwikkelingi AfttJJd«1...,,"'. c......,... ""'" "'... ",,"'<Ç

8 INHOUDSOPGAVE D~n k wo(m"d.... Sam~n~atli n g ;11 Innoud<opga>'e... vi i 1 Inleidlllj wijk~rst r ucture r inbs.opb.ve Sl.keho lders in de.. men werking..._..._... _ So menwerkinl\5vo rmge"';ng s..menwerkirlflsvoorber~in ,..., O~ pi.n k_' <t~ ri st l e k ~n...,...,41 7 H~t 'willen' in <Ie.. m enw~ rkl l'lfl g IM!t 'kunr>en' ""n <Ie initiatiefnemers...,...,...,...,55 9 C~se$tudy Ccnclusies en a;>nbeyeungen U! era!uurllj$!..._ Bijlage A: ProjedCH"ian i,atie en juridisct... lifli.nlsal le Bijlage B: Risko' ~i~age C: Zegl!nschap Bi~.8~ D: Gr<>n<1'.ken BiJ.8~ E: Select;" ~n...,t>e'tedi"" B i jlo8~ F: Experti.e...,

9 1 INLEIDING 1.1AANLEIDING 0.. problematiek op he! gebl ~ d,an leefb aarheid' ln 'ogenn mde 'nr"ld~htswijken' in ons liii1d wordt sind. 1~7 "anlil"""! ml<ld~< het stedelijke wemieuwingsbeleid. Dit beleid gut uit viii1 een integr. le w... kwijze gm fy<ieke, sociale en economism.. a<:hlersllnden l... u8 Ie dringen. Zodoende worden tot minimul 2017 wijken mei ernstige!'fobie""," omlile\lormd 101 ";lile woon-, we rk-, en leefomgevirtgen. De l itu.tie is het meest urgent in de 40 'kradllwijken', "'".. men een bevolking n clrclo inwoners onw.t.!)ijn. 5% v.n de Nederlandse bevoikine (!loog.a,d, De ruimtelijk-economische ofwel fysieke dimensie van de Sle<le\jJke vernieuwing wordt 'wijl:herstruc!urerins' ii""""md. Dit heeft onder andere I r. doel het aantrekken en behou<len van dr..gkr'chllge I)ewGl1er< en hel.",beteren van de concurrentiepositie van de wijk. [);1 wordt gedaan door de dlffer""~111e en verl)et.,,-!r>g var1 het wor>ingaanl>od """ ond er andere sloop!nieouwbouwprojecten en de ve,koop van huurwoningen.. n particuli.,-en. Oaarn st wordt ook de woonomgeving aangepakt door de openbare ruimte en het voocliening""". nbod (winkels, b<ldrijlsruimte, scnolen,.orgl te verbeteren. ~~OBlEMATIE~ W,jkherstructur.,-Ins wordt de luiste j,men se kenm.,-kt door d ~ vekl problemen di. optreden, met grote vertroglngen en hoger~ ko<le n ~< gevolg. De voortgang.an herstructurering Int te w~ nsen ""er a.nge,ie n d ~ ambltle< ulrgedrukt In woningu nuii.,-, (sloop, nieuwbouw, rel'lovatie, verkoe>p) in onvoldoend ~ ""'t~ ierea~seerd worde n. De herkomst.an de problematiek is vierledig: institutioneie problem.,-, in de w.,-k...;j.e van org'nislitie< (1)Ijv. erkokering, ge l)rek nn mandut), de compl ~ xite it.an h ~.. tr'"'turering (bijv. lirlilnciële tekorten, maat,chapj>elijke weerstand), externe lactoren (bijv. <!echte doorstroming woningmarkt, de crisis) en tot.jot sam... werkinllsproblemen tu,.. n de professior1ele uit.oerende partijen. Het oploss... van deze pro~en is natuurlijk roiet "",,>'Oudiil. Dit onderzoek richt.ich op de problemen di~ middel<.. "",nwerking dirpcizi]n op te Io... n ol verminderen. In de,e hoek Is <><11: het m... te voorullia...-: te boei:;en, zo lijkt het. Door de <amenwerkinil te verbeteren, i. men beter in <I.. t om de.ooral gestelde doei... te re. liseren, een goed financieel resultaat te bereiken door 0.'. lage Ia.lko<len, een voor<p<>edill proce. te doorlopen en een hoge kwaliteit van het eindresultaat te bewerkstelliilen. ~AM ~ NW~ ft ~ING BIJ herstructurering wordt door partijen samengewe rkt >'OOr de duik van tien tot t"";ntig ju r. De inlti'tiefnemers van de samenwerking.ijn de gemeente ~ n een of meerdere woningçorporati... Corporatie, doen dj! vanwege het vele grond-. n.astgoedbeût in de wijk en vanwege nun m'atschappelijke t.. k in net kader van de volkshuiwestlng. De gemeente heeft 00< geregeld bezit In de wijl: en heeft eveneens grote belan,.... om de aand.cl1lswijk te hentructureren. De initiatiefnemer<,..an met elk.ar.en <omenwe'klnll u n e n betrekk. n daarbij op e nlll moment.ndere,takelioider<,,oal. marktp. rtijen (0.. projectontwikkeiaar<, bouwbedr1jven, advi..,,,,,), bev.toner, en 1<>I<. 1e ",gani.. t..,. 0.. prole.. lonele partijen zijn in IIrote mate 'tot """'ar ""roordeeld' v.nweile net <impele leit dat lij verschillende doelen, middelen en toellevoellde waarde hebboen, w rdoor,e "k.. r nodig hebben. Hun COn1l>"tentie. b<lpalen mede de ",I d... e kunnen vervullen binnen het stedelijke vernieuwing'proce<, de kwaliteit van de <amenwerking en de meerw. arde die.e kunnen Ie""ren..../b..""'.. ~...,. '"_ "'.._"". on ~,", bij......, "", ""'.. «><, "" """. '"" """..' oe>told {ll1io,,", 200\lI0, p. ~ r. Do " <Ib>.I rnrid "",,;t _ " tl<oor""010...,.,..,.r '!Ir.., ~ "'"' sociu\ I'r<loko., ooo-i'ioii'ikc"- ><:titot,ta fldo.c,.., '\oofbat.',..;;,... ~..._Ol"ok._;.~ K"-, _..,_.,

10 SLECHT VOOR8EREIDINGSPROCES rlerstructureri"lt en samenwerki"i'prot>lemotim lijken n.nd In Nlnd r.. g.. n. Misverstand""" miscommunic.tie en rul~ lijn naml'lijk... Ivoorkomend bij """"",w... klng (kort, D. t I1 _ klnrbur aanielien.. menwerki"i bij nerstructurerinil Innomlelijk en procetm. tig... g comi>l'" 1. E"'" t>f,1. ngrijk ",obieem is volgens ~ort he! onvo ldoende voorbereiden ~an de.. menwerklrli door de Initiatiefneme". WO! volgen, nem relll'lmatig ~oorkomt In de I"... tijk: Op be,tuurlijk nne. u (directeuren, wetoouders) worden afll".ken gem. au om een..,menwming te starten (de ur~entie wordt lievol'ld), ronder d.t nim.an een goed<. onderbouwing t~n srondllag ligt. Het s.menwerkings.proc... wordt oldus te,n," in llani llele!; Dienteng"",o1ge wordt... IIi<lt goed nalled~ht o~er.,. """erwao""..., IIOOdzoal: van de samenweoorli; DurdOGr il ook de toegevoeg'" waarde ~an de andere partij(en) onduidelijk, De p. rtljen k~nn en elka. r meest.1 niet goed ~enoeg, aldu. Kort, Zodoende wordt de.. menwerkin~ ge k~nmeru <:Ioor ~eri<eerde ~erwachtinge n, (onjuilte J t>eeldvorming, wantrouwen, ootero'chte ~ a nn"""", onduide!ijk~ af'pr~ken, et eet... Een voorl)ee ld, H~t be~ d.t een partij veel fin. nci~ "",rmoge n r.eeft, k. n t>ijvoorb<leld tot de V<lrwachting.,iden d~t ~I met d e '~ p~tij..,m~ngew e ru g;aat wgrden, del e 001:; bereid i. ~el'i geld in net ",oje<:t te in~~steren. Dit I1 n~tuurlijk niet p", der.. it ;" wam. Ah; men er tijdens oot proces Knter komt dat de _w.chting niet uitkomt, k.n dit een negatief effect op de.amenw... king h<lbl>en. (Kort, p. 54) Op het uitvoerend n!\le. u hebben p.rtij ~ n het gevoel min of mhr met eb..- ge<onlront"",d te worden, Da. rdoor ontst.ot twijfe l. Hel Is ook niet eenvoudiq om goed te weten wo! je aan een Mldere partij hebt en ",!!d1!s te weten wat de doei$lellingen. belangen en capkiteiten v,," de. nd... lijn. De totst.ndkoming van.~m en werking en het verdere ~erioop 'IJn daarmee $I""dl w~... een loekl"oc~s OPlOSSI NG'iRICHTING Wot kan er gedaan word en om de sl"",hte start ~on samenwerkinll (... rriolle lijk een sled\t vervolfl) te ~oorkomenl Volgens KGrt kumen partijen door lich beter voor te ber.-lden /!ewl/sf(r - of jul$l nlel -!2U elkaar kielft!. Een w,"overwogen ~oorbereidinll'l"oces.ou moeten leide n tot ~en v ~ rmind ~ rln g ~. n d~ kan$ op ",ob.,,,,,,n In de.. m<lnw... kin&. D.t wgrdt bereikt dogr.,. sa menwertlnll op de Julne m. nier ~orm te K"",en, olgestemd op de opk0"'" en de I""it~ van betrokken partijen, Op bnh d ~ anan wordt. 1 d.. niet een part... r g"""lecteerd. In di<l eigen po.it;., komt onder. ndere uit net 'kumen' ~.n de partijen.an bod. E..., t!>kort. an competentie< jen copodteit) bij betrokken portijen is volgens Kort namelijk t... en. een oor k... n... 1 optredende problemen, "ij.telt dat de v... and... de verooudin2en en'" man;"r van samenwerken lussen partijen nieuwe en ondere competent;". v... eisen, Als voorbeeld noemt Kort d. t de ontwikkell"i ~.n competentlel: op het gebied project- en pr"",.ma... gement tijd kost. Niet iedere gemeente of corpontle... de,e competentie bezitten. Een ander aandilchtspunt is de beschikbo.rneid bij betrokken""... n >'OIdoende tec-hnioch eflnooudelijke kennis (bu~. ""ploitatie<, finaricierfnilsconstructl... etc.). Beruste<>d op Kalemi, Grui. en De Zeeuw (2009) louden corporatie<..., marktpartijen me... aan... frefleale moeten doen als net goat om competentie< >'OOI" de (complexe, iangdurige) herstructur... lngsop8. ~e. Z~ moeten geholpen worden "",t net vinden van """ partner di e compleme ntair I.,.odllt d~ toegevoegde w~~de ~an s.men_ri<ing optima~ wordt. DeJong (2009) trekt in h... r=iplle de cooou.ie: De publieke partij dient meer...,d.cn! te be,teden oan de ~oorbereidingen, l~ dient eer", IM f M~ r eiqen hui. op orde te hebben alvoren. de mori<t te ben. deren. All""" op die man;"r kan er op het jui,te mom<lnt de juiste vr' iig a.n de markt worden ii... teid, (p, 74) In de lite ratuur,ijn r.og me... globa le ideehl gevooden over hoe het voorbereidings",ocl!s eruit 'ou moeten lien, mn r het ontbreelct un een uftgewerlcte theorie voor ""'" verb<lterd voorb<lreidingsproces. Het uitgangspunt d lvoor is het denken v.nuit de opg.ve, in plaats van te redeneren ~anuit""'" p. rtij.

11 1.2 PROBLEEMBESCH RIJVING OOEl- EN PROBLEEMSTElLING 0.. probleem.telling die 00 ~nleiding vormt voor dit ooderlg<!k is: Hel onvoldoende voorbere;clen van,amenw",king door 00 initiatiefnemer. dr~gt bij.an Jll"oblemen in die samenw... king. HG<! k.n ~ samenwerking bij wjjkhermyctureri!ll!j.qpgavl'tl M.ter worden voorbereid door 00 inltl.tiefnemers, kijkend vanuit de opt.ve' 0.. doel.telling voor OOt alstudeerooderloek luidt.is volgt: Het irui<htmijk maken v.n de wijze wnr"ij ~ samenwerking bij wijkherstructurering b-eler k.n woroon voorbereid, te n einde ~ k;al"!s op samenwerkingsproblemen te... mlnde ren. De m.a t,d1appe~jke relevantie v.n t>et ondeuoel; i. dot een betere samenwerking '<)rbt voor een e ffi<~nlere in,et... n gemeenschi1psgmd bij h",.tructur""îi1ii. Tt""". lijn de bewgners in de u nda,htswijken In Nedenl nd gebaat b-ij een W... e s.menwerking. e>mdat dit l>ijdr.. gt un e"" u np~k met een hgf!e r tempo en een M.t... e kw.~tert OEELVRAq:EN De prot>leemstelling wordt oode!verdeeid in..en aanl.1 deelvragen, ",ol. hieronder weerg"f!e""n. Daarbij is het hoofdstuk ve rmeid w.arln de,e vragen ""antwoord worden. Hl: H3: H4: HS: H6: H7,1: H6,7,1: Wat is een wijkher, tructur",ingsopgiove? Welke... keh<>den 'ijn betrol:ken in ~.amenw... king? H"" kan.. menw... king in een wijkherstuctureringsol'f!'ve vormgeg"",en worden, met het oog "IJ t>et voorbe~dirlgsproces? Koe ki n r.et Jll"oces vi n samenwerklnllsvoorbereidlnli besenr"",,,,, worden, ft"" kan een her'tructur... irlgsopgave b",ct>r"""" worden? Koe k. n de positie v;al"! de initi l tiefne mer. In de, amenw... klnll be.enr"",en word"", Wil i, het verb.nd tu<sen de samenwerkingsvoorbereiding en de samenwerking zeil? 1.3 ON DERZOEKSOPZET FÎ\luur 1.2 geeft de opbouw v.n het ofldenoek we... Het vermeldt welke methoden wor<len gebruikt "" wil het d~ emin is. In 00 ~t eratuurstudie, de expertintefviews en de voorbeeldprojecten wordt ge,ocht na.r het.ntwoord "IJ de deelvragen. Oa.rdoor wordt wwel inzicht in de tr.eorie ~s de priktijk verkregen. Do: CGndusles...,

12 uil dil """,I~ "" ~ I"""n lhetlrelisch r~amw""" aver hole het voorb ~ r eid ing,proc es _ beterd k. n w<>rden. 011 w<>rdl ""'" "r1gescherpl door... e.perlm""tln g (... discussiebijeenkom,1 bij hel,iagebedrijl). D~ rrlll \/(llgl een ClO$eSludy, wn rir1 eni<~e projecten wolfden ondeuochl door mid~ van proj..ctinl<>rmolie en interviews met t>etrokke n partije n/persone n. Dele '~..,>Iudy t>eeft;ol, doo om oot theoretioch r;wmwerk te valideren en wa. n<>dig ~an te ""ssen. Tenslotte worden conclusie. en. anbevelingen geformuleerd. 1.4 AFSTUDEERBEDRIJF Srink Groep 12&1 medewerkers) is ;oetiel in management, advies en. Ulom.liSffing voor boow, hul. veslino! en va,tgoed. De ergarlisat... speelt ver.mill~ rohen In proces,en op OOt ter",ln van get>ledsontwlkk~lns. vastgoedadvie" bouwmonagemlidt en huisvestings-, ooderhouds- en kosten- en kwallt ~ lsadvies. Het oode.-,oek vindt ;>I>ot. ~ de bu.ines.unrt 'Project- en GebledsOntw1kke llnl!' (22 medewe rkers). PGO fungeert.1, ad";,,,ur in complexe traje<ten voor o.o. ov...-heden, corpor'lie., projeaontw1kkel. ars en lor, - en onderwijsin,tellingen. Voorbeelden hierv. n zijn: inhoudelijk adviseren 0IIeI" de flnandeel--economlsche ha.lbaarheid van... n project,.anbe<t~in ll sstrategie bij ilebi~,ontw1kkellng, dealmaking of het rekene n a~..., gronde.ploitatiemodel. 1.5 LEESWIJZER Deze r.pportage best t uit 10 hoofdstukken. Het ~t...-.tuurond"'-loek i. toegelicht In hoofdstukk... 2 tot en met 8. o.t OOgInt met 'de wijkherstrudurerinil5ojli've' in hoofdstuk 2. vervolgens wordt Ingeg a~ op de stakeholders in de samenwerking, wa.rln de rol van """"r andere de semt'ente, celrpor.tle en m ~ rktp~ljen in herstructurering duide~jk wordt. Het >'ierde hoofd,tuk be.wijh hoe dele panijen samenwerken ~ n het geeft de inhoudelijke ",rmgevi!l(l v. n samenwerklnlil w ~... Het proces van samenwerkingsvoorbere iding i. uitl'l!llgelet in hoofdstuk 5. Daar w<>rde n ook de e erste conlour... van het lheoretisch rnmwerk,;ehtbur genu.kt. De irwullinil d. arvan ilebeurt aan de h. nd van hoofdstuk 6, 7 en 8 w in ;ochtereenvolgens de ~. nk... kteristieken, het 'wiften' "" het 'kunn",,' worden omschrev... aa n de han d van varilobe ie n. fiet raamwerk wordt ietoetst in de ca."'tudy in hoofdstuk 9. ""I Intste r.oofdstuk bev~t conclusi es en a. nbeveli!l(len.,/,w (,,,ki< '... c......, """ Z,,,,*

13 2 DE WIJKHERSTRUCTURERINGSOPGAVE I~ dit hco!dtfuk werd! MI Ml]rlp wifkh~mrucrur~rirr~ ~ ~ïnrroducurd, [H I!t! rst~ poragfaof licllt tm wat oandochtsllllilk~n ~ijn. I'~rd~r werdt h~rsrr""tu~rlng Mscn,,"lIf'n al< 1.'Ofm mn sre""'ljk~ _ern;"uwing ~ n al. verm.on g~bim.ontwikk~ii"fj. Dok wordt g~k~k~n naar "" VOOI'!gang van ih"lifrljdu,-",ing. DaOffI(}(Jst w""ft uirun g~,.t waf d~ Mmrucru,,"rlng!laPQa~ op zowel wfjk- als def!!projectnivf!ou inhoudt. Z.l AANDACHTSWIJKEN In deze paraeraaf wordt nel cnl5ta>n van aandacht'wijken' kort toegelicht. Daarbij.. 8et>ruik g!'ll1.akt V~ de <tudle vi n V. n Bloo'. (2001!) en de NO!l StedeHJke Vernieuw/ni NROM, 1997), Veel vi n de huidi!!".andachtswijken in Ne<j... land zijn in de wedero~uwp'"'fiode "" de Tweede Were ldoor1og ilebouwd. 0.. klassieke 'tadsv... nieuwfng in de Jor,," '70 en '80 leidde tot grootschalige reno""ii,,, en n;"uwbouw von woonwijken. De eenzijdige fvsoel;e benadering uit deze...-ioo.. h""ft echter ileleid tot prot.lem"" In ""et naoorloise woonwijken. Er werd destijd. weinig vooruitgang geboekt binn"" de...aa.l-maatsch.ppelijke context. A.andochtswijken t.o. t>ben daarom vanwege het grote aande.1 oociole huurwonl"llen een... Iatief,wakke posit.., in de stedelijke en regional e woningmarkt gehegen, Dit wordt verste rkt door een aantal fysieke kenmerken ""n de woningvoorraad. Mede door onduidelijke beh""rsitu.tle, voor ' emipublieke ruimten, de grootschalige "P,et e n ><>dale achterstand"" zijn de wijken in verval g... nkt. Volgen, VROM ~ft t.o.t ",mensp" van aanood van"" vra.g "".r woningen ertoe geleid dot in veei.tede n een ""nzijdige woninll""""aod is ontsta.n, gedrnnin""rd door goedkope en steed. minde r gewilde meergelin<woningen, Oe hierboven ge.met<le situat.., leidde e rtoe d.t de ""erheid in 19'97 middel. het sre<kiuke W!mleuwjngsl>l'lfid opnieuw prioriteit g;ol aan het opios.en VM1 ct.. Kht... t~nd"" in de VOOI"- e n MOOrloise woonwijken op roet gebied van wonen en leefomgeving, In 2003 werd door VROM gecon.tateerd dot de.. n""k van de stedelijke vernie uwing niet het gewen.te eff«t had. Dit was de.. nleiding tot de '56-wijk",,~onpa<' om zodoe nde de voortgang 'o'lin de stedelijke vernie uwing te.timuleren in prioritaire wijk"". Voorm alig mini.t... \,logein, van Wooe n. Wijken en Integulie IWWI) bracht li ter meer lew... n door veertig.. ndachtswijken, ook well>ekend.ij 'krachtwijken. In achttien ge meente< te.electeren om extra in te inve.t... en. AMO 2010 is deze wlj'ena.npak in volle gang en dit zal ""i tot zeker 2017 voortdure n {VROM. 2010). Dat gel)eurt am1 de hand van wijkactiepl annen, waann op ct.. tt.o.m a'. wonen, leren "" opgroeien, w... k"". integr... "" e n vei ligh ei d gefocu.t wordt. Oe t.,..l eke u npak I' e..., van de 'poren w.. rop v... bete ring»laat. moe/vinden. ~R08LEM~mK IN ~~ND~CHTS\\IIJKEN Volgen. Vogelaar 12007) i. in aandachtswijke n sprake van een uomulati e.. n fy.ie'e. <)(OIo. i-cultureie e n...aaaleconomiscl1e achter.tanden "" prot>lem en. Oe ke nmerken hiervan.ijn {in me... ol mindere mate ): e.n gemiddeld genomen loag inkomen, een h"l!e werkloo.heid, woningen v~ e"" lage kwaliteit. een hoog erva... n <oelole e n fy,;"ke overlast, hoge vertluiscijlers, Mt gevoel bij de bewone r> d.t. e.kh niet/minder gezond voelen en een hoog aandeel all«htone bewon... Oe wooingvoorrnd i. eenzijdig ""'I meer dan drie kwart ""iaie huurwoni"llen "" voornamelijk meerge.ln.wonlngen, De,e leiten resulter"" volgen. Mt Mini.t... ie v~ VROM {1997) in een afnemende i e efb a. r~klln de wi'" ~n in een neg;oliel im~go. De wijk kan verarmen, er kon.pr" e lijn van <oelaie.panningen e n de e.ploitat;" van woning"", voonieningen "" bedrijven kan ri.icovol wcm"de n. in ct.. WIJk kan ook spra"" lijn van vandalj,me en Woo_.-. "';ft..., --, of «""""'"""'" ko"'''_ -... po-liktljt.ok... onp<ld.~ Hnw<nt,.;;un, A1t.._ t<'''.<n ~)o """', -'<JO,,",,,,,"';jO.., ",,","';joon. "'"..,,.., prooloom... " dil_rook..."di",",,,, _"",.,.;~ _ t-o...-dat _ objodlof l:ijt.t... po-_"'>tlol:. nod> _....." of ~ 1",_ OF Von,

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING.

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. Mei 2013 Het denken in reële opties is waardevol! EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. AUTEUR: L.L.C.C.

Nadere informatie

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties

Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties Is it all about the money...? Een onderzoek t.b.v. de ontwikkeling van hoogwaardige middelgrote stationslocaties C.A.M. Hoedjes, 2006 Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Leerstoelgroep:

Nadere informatie

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake JAARGANG 5 NUMMER 3 OKTOBER 2009 M A G A Z I N E Onderkennen e van grenzen e n is wezenlijke e randvoorwaarde Inzicht en overzicht geven, oplossingen aandragen Typisch een vraag voor, is rake formulering

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak

Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak Sociaal en fysiek verbonden: het geheim van het hoe Verbinding door confrontatie bij sociaal-fysieke wijkaanpak KEI kennis centrum stede lijke vernieuwing Inhoud Inleiding 3 Inleiding 3 Weerbarstige materie

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Nederlandse Zorgautoriteit Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Dilrapport heeft 78 pagina's 13XOO103199GRN/Cenzi2 27 februari 2013 Cl 2013 KPMGA

Nadere informatie

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Verslag Raad van Toezicht 2009............................................. 07 Inleiding..............................................................

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens?

Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens? Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens? Onderzoek naar ketensamenwerking in de corporatiesector Rotterdam, april 2011 Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft Drs. Ing. Gerard van Bortel Drs.

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN EEN MIDDEL VOOR GEBIEDSONTWIKKELING BIJ BEDRIJVENTERREINEN COLOFON Titel: Lokale

Nadere informatie

Werken aan maatschappelijk rendement

Werken aan maatschappelijk rendement Contactpersonen Paulien van der Hoeven Werken aan maatschappelijk rendement Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s in het sociale domein Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement

Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement ARR 2009 BWK 4268 Waarde en Risico Ziekenhuisvastgoed Een onderzoek naar de waardebepalende factoren van ziekenhuisvastgoed en de invloed daarvan op het rendement Afstudeeronderzoek Technische Universiteit

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Voorwoord. Leren schakelen

Voorwoord. Leren schakelen Voorwoord De wijkaanpak staat volop in de schijnwerpers. Het gaat dan onder meer om hoeveel prachtwijken er moeten komen, hoeveel daarin wordt geïnvesteerd, hoe dat wordt opgebracht en welke aandachtsvelden

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie