Feitenonderzoek De Boonacker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitenonderzoek De Boonacker"

Transcriptie

1 Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO mdp

2 Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker Inleiding Aanleiding onderzoek Opdrachtformulering Uitvoering van het onderzoek De opzet van het rapport 3 2. Feitenrelaas De Boonacker Inleiding De fase van vergunningverlening Start werkzaamheden en verzakkingen Opbouwwerkzaamheden tot oplevering De taken van de gemeente Inleiding De gemeente als dienstverlener De gemeente als bestuur De gemeente als organisatie Reflectie op het handelen Inleiding De gemeente als dienstverlener De gemeente als bestuur De gemeente als organisatie Bejegening en vertrouwen Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Aanbevelingen 31 Bijlagen 1. Geïnterviewde personen 2. Geraadpleegde documenten 3. Website voor omwonenden

3 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding voor het feitenonderzoek (1.2), de opdrachtformule- ring (1.3) en de uitvoering van het onderzoek (1.4). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer (1.5). 1.2 Aanleiding onderzoek De gemeenteraad van Purmerend heeft op 27 mei 2010 een besluit genomen tot wijziging van het bestemmingsplan en het verlenen van een bouwvergunning voor de Nieuwstraat Het besluit betreft de realisatie van bouwproject De Boonacker 1 ), een privaat initiatief voor 20 appartementen, drie winkelruimten en een parkeerkelder 2 ). Al snel na de start van de werkzaamheden kregen omliggende panden te maken met verzakkingen. De bouwwerkzaamheden werdenen door de projectontwikkelaar gestaakt. Mede als gevolg van de verzakkingen kreeg het private bouwproject tevens een publieke (en publiekrechtelijke) dimensie. Daarbij is het voor de gemeente van belang af te wegen welke rol zij oppakt en hoe ver zij daarin moet en/of wil gaan. De gemeenteraad van Purmerend heeft ten aanzien van het voorgaande behoefte aan een reconstructie van de feiten in een feitenrelaas en wil daaraan conclusies en aanbevelingen verbinden om een lerend effect te sorteren voor toekomstige situaties. De raad heeft het college verzocht een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de gang van zaken. Het gaat daarbij om de rol van de verschil- lende bij het bouwproces betrokken actoren en de communicatie rondom het bouwproces. Het onderzoek betreft de feiten vanaf het moment van indienen nen van een aanvraag voor een sloopver- gunning (2009) tot en met de oplevering van de bouwwerken (maart 2013). Hierbij dienen naast de feiten ten aanzien van (de voortgang van) het bouwproject vooral de communicatie over de problematiek en de wijze van reageren en handelen door de gemeente (en andere actoren) te worden onderzocht. Daarbij is het van belang dat alle betrokken partijen de gelegenheid krijgen om hun ervaringen/visie vanuit hun perspectief weer te geven. Het onderzoek is extern verricht om de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. 1.3 Opdrachtformulering Vanwege haar ervaring met soortgelijke onderzoeken heeft de gemeente Purmerend Twynstra Gudde benaderd om het onafhankelijk nkelijk onderzoek uit te voeren. Twynstra Gudde heeft voor de benodigde specifieke juridische kennis op het terrein van bouw en vastgoed een beroep gedaan op legalhoek uit Amsterdam. De volgende opdrachtformulering is voor het uitvoeren van het onderzoek gehanteerd: 1 ) Gedurende de bouw werd naar het project verwezen als Nieuwstraat 22-38, maar in deze rapportage gebruiken wij doorgaans de naam De Boonacker, zoals het complex nu wordt genoemd. 2 ) Bestemmingsplan Nieuwstraat , p.7. Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 1/31

4 Twynstra Gudde en legalhoek verrichten een feitenonderzoek naar de gang van zaken omtrent het bouwproject De Boonacker vanaf het moment van indienen van een aanvraag voor een sloopvergunfeitenonderzoek bevat conclusies en aanbeve- lingen die erop zijn gericht om de gemeente lering te laten trekken uit de gebeurtenissen voor toekom- ning tot en met de oplevering van de bouwwerken. Het stige situaties. Het feitenonderzoek heeft geleid tot voorliggend onderzoeksrapport. Het doel van het rapport is het geven van inzicht in de feitelijke gang van zaken (feitenrelaas), alsmede het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen, gericht op het leren. 1.4 Uitvoering van het onderzoek Het onderzoek is verricht in de maanden augustus tot en met november Om het feitenrelaas zo objectief mogelijk in beeld te kunnen brengen, is gebruik gemaakt van verschillende methoden van dataverzameling, te weten documentenonderzoek en interviews. De gemeentelijke organisatie heeft de documentatie waaruit het relevante handelen van de diverse actoren blijkt of waar dit handelen op is gebaseerd (onderliggende stukken) aan de onderzoekers overhandigd. Ook hebben de onderzoekers de beschikking gekregen over notities van de bewonerscommissie Nieuwegracht e.o. en haar adviseur. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de gebruikte documentatie (bijlage 2). Naast documentenonderzoek heeft eveneens dataverzameling plaatsgevonden door middel van semigestruc- tureerde gesprekken met betrokkenen. Dit betreft interviews met onder meer omwonenden 3 ), de bewonerscommissie en haar adviseur, de adviseur van de gemeente, betrokkenen uit de ambtelijke organisatie en het bestuur van de gemeente. Een overzicht van geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage 1. Ondanks herhaalde verzoeken van de zijde van de gemeente Purmerend hebben de projectontwikke- laar (Linden Groep) en aannemer (BAM) aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan het feitenonderzoek in de vorm van een interview. Wel was hun correspondentie ten aanzien van het dossier beschikbaar vanuit het archief van de gemeente. Het feit dat zowel projectontwikkelaar als aannemer geen medewerking wilde verlenen, heeft consequenties voor de reikwijdte van het onder- zoek ten aanzien van het handelen van deze actoren; ten aanzien van dit handelen kon op deze wijze immers geen wederhoor worden toegepast. Op basis van de op bovenbeschreven wijze verkregen inzichten hebben wij het feitenrelaas gerecon- strueerd, dat ter validatie is voorgelegd aan de ambtelijke organisatie en de bewonerscommissie Nieuwegracht e.o. Bij de reconstructie van het feitenrelaas hebben wij in het kader van de behapbaaren het detailniveau dat heid soms keuzes moeten maken welke feiten wel en niet zijn opgenomen daarbij wordt gehanteerd. De focus heeft hierbij gelegen op relevante feiten die tevens van belang zijn voor het handelen van de gemeentelijke organisatie in toekomstige gevallen. Het verleden kan niet worden veranderd, maar er kan wel van worden geleerd. 3 ) Omwonenden van de Nieuwegracht en de Nieuwstraat zijn door middel van een brief door ons verzocht om medewerking te verlenen aan het feitenonderzoek. Zij konden via een speciaal ingerichte website (zie bijlage 3) aangeven of zij dit wilden doen door middel van een gesprek, door middel van een telefoongesprek of door middel van het schriftelijk (via de website) aanleveren van informatie. ie. Vier individuele omwonenden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door middel van een gesprek (2) of telefoongesprek (2). Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 2/31

5 1.5 De opzet van het rapport De verdere opbouw van het rapport is als volgt: in hoofdstuk 2 is het feitenrelaas gereconstrueerd op zo objectief mogelijke wijze, zonder normering of oordeel. In hoofdstuk 3 is een kader geschetst voor het handelen van de gemeente, opgebouwd vanuit de verschillende rollen die de gemeente geacht wordt te vervullen. In hoofdstuk 4 wordt op het handelen, zoals dat naar voren komt in het feitenrelaas, gereflecteerd - op basis van het in hoofdstuk 3 geschetste kader. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 3/31

6 2. Feitenrelaas De Boonacker 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk is het feitenrelaas De Boonacker beschreven. Dit feitenrelaas start met de fase van vergunningverlening (2.2). Vervolgens komt de fase van de start van de werkzaamheden en verzakkingen aan de orde (2.3). Het feitenrelaas wordt afgesloten met de fase van opbouwwerkzaamheden tot oplevering (2.4). 2.2 De fase van vergunningverlening De fase van vergunningverlening heeft betrekking op het moment van aanvraag van de benodigde vergunningen om te slopen en te bouwen tot het moment dat de daartoe benodigde vergunningen worden verleend. planvorming Voor de herontwikkeling van de voormalige Zijpgarage en enkele aangrenzende panden aan de Nieuwstraat in Purmerend is een bouwplan ontwikkeld. Daarbij wordt uitgegaan van de sloop van de gebouwen Nieuwstraat en de bouw van 20 appartementen, 3 winkelruimten en een parkeer- kelder met 37 parkeerplaatsen 4 ) 5 ). Het bouwplan waarover hier wordt gesproken, is afkomstig van Linden Groep - De Where Vastgoed (verder: LG). Het bouwproject heeft de naam De Boonacker gekregen. De eerste gesprekken met de gemeente over de herontwikkeling verliepen tussen LG en de toenmalige wethouder Ruimtelijke Ordening. In gezamenlijkheid tussen LG, een architectenbureau en de gemeente zijn de plannen vervolgens tot stand gekomen. De gemeente had destijds een stedenbouwkundige in dienst, die in het begin namens de gemeente betrokken was. Omwonenden die de plannen ter ore waren gekomen, hebben in november 2007 voor het eerst contact gezocht met de wethouder Ruimtelijke Ordening en de wens geuit om vanwege het ingrijpende karakter van de ontwikkeling actief te worden geïnformeerd. Figuur 2.1. Impressie voorzijde bouwproject De Boonacker 6 ) sloopvergunning 2009 Op 9 april 2009 dient LG een aanvraag in voor het slopen van bouwwerken inclusief bijbehorende funderingen op de percelen Nieuwstraat De sloopwerkzaamheden bestaan uit het slopen van 4 ) Ruimtelijke onderbouwing Zijpgarage Nieuwstraat in het kader van een projectbesluit, concept, 14 mei ) In 2005 is door de gemeenteraad van Purmerend bepaald dat uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen is, dat deze op eigen terrein voorzien in een parkeerruimte. De parkeernorm voor nieuwe woningen is 1,3 parkeerplaats per woning, voor detailhandel 2,3 parkeerplaats per 100 m 2 bvo. Bron: Parkeren in binnenstad Purmerend en omgeving; Parkeerbeleid , 8 februari ) Bron figuur: Bestemmingsplan Nieuwstraat Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 4/31

7 bouwvergunning damwand de voormalige Zijpgarage, Nieuwstraat 22-34, tot en met de fundering en de asbestsanering van de opstallen. Voor Nieuwstraat 36 en 38 betreft het de fundering. Op 18 mei 2009 wordt deze vergunning verleend conform de Gemeentelijke Bouwverordening Purmerend (versie 26 oktober 2008). Aan de vergunning zijn door de gemeente op basis van deze verordening voorschriften (SV ) verbon- den. Het bij de sloopvergunning behorende Sloopdocument van Arie Hollenberg Sloop- en Milieuwerken B.V. vermeldt onder meer dat de belendende percelen voorafgaand aan de werkzaamheden zowel interieur als exterieur zijn opgenomen, dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen en dat na afronding van de sloop op en voorafgaand aan het plaatsen van de damwand een tussenop- name wordt uitgevoerd om de staat van de belendingen te bepalen. Voor het plaatsen van damwanden rondom de bouwput van project Nieuwstraat te Purmerend is een aparte bouwvergunningprocedure doorlopen. De aanvraag voor het plaatsen van de damwand is apart gedaan, om reden van noodzakelijke bodemsanering. Door de damwandconstructie apart te vergun- nen, kan de bodemsanering eerder plaatsvinden, voordat de bouwvergunning van het woongebouw en winkels is verleend. De provinciale vergunning voor de bodemsanering heeft namelijk een beperkte geldigheidsduur. De damwanden zijn benodigd om de grond te kunnen afgraven ten behoeve van de sanering en (uiteindelijk) de aanleg van de ondergrondse parkeergarage. De bouwvergunning is aangevraagd op 3 augustus 2009 en afgegeven op 19 augustus 2009 (BV09-210). Inzake deze bouwvergunning zijn geen bezwaren en geen beroepschriften ontvangen. Om de bouwplannen van LG te realiseren, bleek een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit onder meer vanwege de geplande parkeerkelder onder de nieuwbouw, een overschrijding van de diepte van het bouwwerk (van voor- tot achtergevel) op een aantal plaatsen (appartementen en trappenhuis), de toegestane bouwhoogte en pandbreedte. Hierbij is gekozen voor een zogenaamde gemeentelijke coördinatieregeling, wat erop neerkomt dat de bestemmingsplanprocedure en de aanvraag voor de bouwvergunning zijn gecoördineerd en een gezamenlijk besluit tot vaststelling kennen. De Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet maken het mogelijk dat het nieuwe bestem- mingsplan op basis van deze regeling de juridische grondslag vormt voor het bouwplan. Op 8 oktober 2009 wordt het plan voor het eerst besproken in de commissie SOB (stedelijke ontwikke- ling en beheer) van de gemeenteraad. Een meerderheid geeft groen licht, maar vraagt specifiek aandacht voor de muurhoogte van het bouwproject in relatie tot bezonning van een van de omwonenden. Het herziene bestemmingsplan (ontwerpbestemmingsplan Nieuwstraat 22-38, d.d. 17 september 2009) heeft van 17 november 2009 tot t en met 28 december 2009 ter inzage gelegen. Aan de wettelijke kennisgevings- en terinzageleggingsvereisten is voldaan. Tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan is op 30 juni 2009 een informatieavond voor omwonenden georganiseerd door LG en op 15 december 2009 door de gemeente. Van beide avonden zijn verslagen opgesteld. Op het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente dertien zienswijzen ontvangen, waarvan er twaalf tijdig zijn ontvangen en daarmee ontvankelijk zijn verklaard. coördinatieregeling; bestemmingsplan én bouwvergunning damwandconstructie nader beschouwd Op de informatieavond op 15 december 2009 richt een groot deel van de vragen van omwonenden zich op de damwandconstructie in nabijheid van de bestaande woningen. Hoewel vergunning hiertoe reeds was verleend - en het onderwerp daarmee in beginsel geen deel uitmaakte van de avond - zegde de gemeente een second opinion toe op de technisch inhoudelijke beoordeling van de bouw- aanvraag voor de damwand. De gemeente heeft deze op onderdelen laten controleren door externe partij ABT uit Delft 7 ). Het oordeel van ABT (d.d. 1 maart 2010) luidde dat de berekeningen conform de vigerende voorschriften zijn gemaakt en dat de vergunning terecht is verleend. ABT doet daarnaast een aantal aanbevelingen voor verbeteringen ter zake van het aantal toe te passen sen stempelramen en 7 ) Brief gemeente Purmerend, Controle bouwvergunning stukken BV damwand Nieuwstraat 26 t/m 38 te Purmerend, 18 januari Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 5/31

8 het trillingsvrij inbrengen van de damwand. Ook adviseert ABT een monitoringsplan op te stellen, waarin zakkingscriteria zouden moeten worden opgenomen. Omwonenden worden van de onder- zoeksresultaten op de hoogte gebracht 8 ). In de tussentijd heeft LG laten onderzoeken of de damwand zou kunnen vervallen indien er geen ondergrondse parkeergarage zou worden aangelegd. Haar adviseur De Ruiter Boringen en Bemalinzou blijven (zij het een iets gen geeft aan dat ook in dat geval plaatsing van een damwand benodigd kleinere), voor de sanering van de verontreinigde bodem. Bovendien zou LG dan volgens haar adviseur het gevaar lopen dat de beschikking op het bestaande saneringsplan door de Provincie Noord-Holland zou worden ingetrokken, hetgeen tot vertraging van het project zou leiden 9 ). vaststelling bestemmingsplan/ verlening bouwvergunning 2010 In een Memorie van antwoord (februari 2010) heeft de gemeente haar reactie op de ingediende zienswijzen kenbaar gemaakt. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan en het bouwplan. In de genoemde Memorie geeft de gemeente onder meer het volgende aan: - de gemeente toetst het bouwplan aan de eisen die gelden voor het verlenen van een bouwvergundeze eisen wordt voldaan, wordt de bouwvergunning verleend. Dit volgt uit het ning. Indien aan limitatief/imperatief stelsel van de Woningwet bij bouwvergunningverlening. Dit betekent dat als de bouwvergunning voldoet aan de eisen die in de Woningwet genoemd worden, de bouwvergunning moet worden verleend. - de gemeente gaat geen nulmeting van de woningen (laten) uitvoeren. De hoofdaannemer, die de bouwwerkzaamheden uitvoert, is verantwoordelijk voor eventuele schade die deze werkzaamheden veroorzaken. Het laten uitvoeren van een nulmeting is daarmee een verantwoordelijkheid van de aannemer. Figuur 2.2. Verbeelding bestemmingsplan 8 ) Brief van de gemeente Purmerend aan omwonenden inzake nieuwbouw Nieuwstraat locatie Zijp, 18 maart ) Brief De Ruiter Boringen en Bemalingen BV aan Linden Groep De Where Vastgoed BV inzake Bodemsanering Nieuwstraat te Purmerend, 22 februari Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 6/31

9 De commissie SOB van de gemeente Purmerend vergadert op 12 mei 2010 opnieuw over het bouwinspreekrecht. Raadsleden stellen, mede naar project. Vijf omwonenden maken gebruik van het aanleiding daarvan, nadere vragen aan het college. De wethouder Ruimtelijke Ordening zegt aanvuldoor middel van een memo 10 ). Daarin lende informatie toe en beantwoordt de vragen een week later wordt ingegaan op een en aantal waarborgen in het project (uitgevoerde nulmeting en herhalingsmetin- gen, monitoring, verzekering en communicatie). Voor de gemeente zelf ziet de wethouder een rol in toezicht en handhaving. En [..] daarnaast kunnen bewoners zich tot de gemeente wenden, wanneer zij klachten hebben. Bij de gemeente is een projectleider aangewezen voor dit project. Op 27 mei 2010 neemt de gemeenteraad (met drieëndertig stemmen voor en twee tegen) het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Nieuwstraat en daarmee verlening van de bouwvergunning (BV09-197). De raad vraagt daarbij door middel van een motie (D66) aandacht voor communicatie richting omwonenden. In de motie wordt het college verzocht op essentiële momenten tijdens de ontwikkeling van Nieuwstraat zorg te dragen voor een actieve informatie-uitwisseling tussen bewoners, projectontwikkelaar en gemeente door middel van een in te stellen werkgroep. Deze werkgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk persoon/organisatie en de resultaten worden teruggekoppeld naar de raad. 11 ) Het college zegt daarop toe een platform in te stellen voor vragen en/of communicatie. Dit betreft een vertegenwoordiging van omwonenden, projectontwikkelaar/aannemer en de gemeente Purmerend 12 ). Het college stelt de raad wel voor om dit te doen zonder onafhankelijk voorzitter, want dan pas krijg je discussie over status en wie is dan exact verantwoordelijk 13 ). De raad gaat mee in het voorstel van het college (en verwerpt de motie met tien leden voor en vijfentwintig tegen). Het gemeentebestuur heeft met het instellen van het platform gekozen voor een nadrukkelijke ke positionering in het geheel. Tegen de besluiten van de gemeenteraad is door geen van de belanghebbenden beroep ingesteld bij de Raad van State. Evenmin is een verzoek tot voorlopige voorziening aangevraagd. communicatie Op 14 juni 2010 vindt een overleg plaats tussen omwonenden, LG en de gemeente in het kader van de communicatie rond de nieuwbouw, alsmede het meten en monitoren. De omwonenden wordt verzocht om een afvaardiging samen te stellen die de omwonenden representeert in een vaste overleggroep waarin omwonenden, LG en gemeente zitting hebben teneinde regelmatig informatie uit te wisselen 14 ) 15 ). 10 ) Memo wethouder aan de leden van de gemeenteraad inzake Bestemmingsplan Nieuwstraat, 19 mei 2010,. 11 ) D66, Motie bestemmingsplan Nieuwstraat 22-38, 27 mei ) D66, Gespreksmemo Nieuwstraat tbv commissie SOB (zonder datum). 13 ) Uispraak van de wethouder Ruimtelijke Ordening in de raadsvergadering van 27 mei 2010, via purmerend.raadsinformatie.nl. 14 ) Brief van de gemeente Purmerend, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, inzake nieuwbouw aan de Nieuwstraat, 24 juni ) Tot aan de oplevering van De Boonacker is genoemde overleggroep circa twintig keer bijeengekomen. Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 7/31

10 2.3 Start werkzaamheden en verzakkingen De fase Start werkzaamheden en verzakkingen heeft betrekking op de start van de sloop- en bouwwerkzaamheden en de verzakkingen die als gevolg van de bouwwerkzaamheden optreden 16 ). sloopwerkzaamheden De sloopwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in het voorjaar/de zomer van 2009 en zijn zonder noemenswaardige bijzonderheden verlopen. monitoringsplan Voor de daadwerkelijke start van de werkzaamheden verzoekt de gemeente LG om een monitorings- plan voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het monitoringsplan wordt opgesteld door BouwRisk en gaat in op het monitoren van trillingen, grondwaterstanden en deformaties gedurende het realiseren van de bouwkuip. Voor deze onderdelen worden in het plan aannames gedaan van te verwachten gevolgen die kunnen optreden door de bouwwerkzaamheden 17 ). Een concept van het plan is door de gemeente beoordeeld en geaccordeerd. Het definitieve monitoringsplan dateert van 6 augustus start werkzaamheden trekken van de palen, werkzaamheden stilgelegd In augustus 2010 kunnen de bouwwerkzaamheden starten. Al snel blijkt dat er in de bouwrijp veronfunderingspalen aanwezig derstelde grond op het perceel Nieuwstraat nog oude niet ingemeten zijn. Deze palen liggen zo diep dat eerst grond moet worden afgegraven alvorens deze kunnen worden getrokken. Een behoorlijk aantal funderingspalen bevindt zich op het tracé waar de damwand is voorzien. De projectontwikkelaar bekijkt of het mogelijk is om het bouwproject op andere wijze in het perceel in te passen, maar ziet hiertoe geen optie conform de bestaande bouwplannen. Ook zou dit onherroepelijk leiden tot een nieuwe procedure voor vergunningaanvraag. Besloten wordt om de oude funderingspalen uit de grond te trekken. Met verschillende adviseurs wordt door de aannemer beke- ken conform welke werkmethode de palen het beste kunnen worden getrokken. Besloten wordt dat dit de sleufkistmethode is 18 ). De gemeente stelt daarbij als voorwaarde dat de werkzaamheden plaatsvin- den onder het regime van het bestaande monitoringsplan, waarvan de grenswaarden immers betrek- king hebben op de omringende bouwwerken 19 ). Wanneer wordt gestart met het op deze wijze trekken van de palen, treden al snel verzakkingen op bij een aantal nabijgelegen woningen, waardoor scheurvorming ontstaat. Bewoners hebben hierover klachten ingediend en de gemeente adviseert de aannemer om de werkzaamheden ter plekke te staken, totdat er met de betrokken omwonenden onenden een voor alle partijen werkbare afspraak is gemaakt voor de hervatting van het laatste deel van deze werkzaamheden. De aannemer staakt vervolgens de werkzaamheden. De raad wordt hiervan door het college op de hoogte gesteld 20 ). De bewonerscommissie Nieuwegracht e.o. schrijft eveneens een brief aan de gemeenteraad waarin zij haar licht op de zaak werpt 21 ). 16 ) In de fase van vergunningverlening viel het dossier De Boonacker hoofdzakelijk onder de wethouder met de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Na vergunningverlening is het dossier overgegaan naar de wethouder met de portefeuille Toezicht en Handhaving. 17 ) De grenswaarden zijn afkomstig uit een naslagwerk met betrekking tot zakkingscriteria, de CUR-publicatie ) Het verwijderen van de palen vindt dan plaats door de kist met een kraan zo ver mogelijk in de grond te drukken. Als dat niet meer gaat wordt normaliter de grond binnen de container zo ver verwijderd dat de kist wel weer dieper kan worden wegge- drukt. Dat proces zet zich voort tot de gewenste diepte is bereikt en de paalkoppen in het zicht zijn gekomen. Deze worden vervolgens getrokken, waarna het onstane gat wordt volgezet met cement-bentoniet. Bron: ABT, second opinion met betrek- king tot de methode van verwijderen houten palen nabij belendingen in plan Nieuwstraat te Purmerend, Delft 8 november ) Verslag Nieuwstraat overleg verwijderen heipalen, 22 september ) Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad van Purmerend inzake Nieuwbouwproject Linden Groep aan de Nieuwstraat, 20 oktober ) Brief van Werkgroep bewoners Nieuwegracht aan raadsleden, fractievoorzitters en leden commissie SOB van 21 oktober Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 8/31

11 Na de staking wordt door LG onderzocht op welke wijze de werkzaamheden voortgezet zouden kunnen worden. De meest geëigende en veilige toepasbare methodiek blijkt de (eerder gekozen) methode met een sleufkist te zijn, zij het met een op onderdelen aangepaste werkwijze. Deze werkwij- ze dient strikt te voldoen aan opgegeven methodieken en goed te worden gemonitord. Om die reden stelt de projectontwikkelaar voor dat zij dagelijks permanent toezicht laat houden op de werkzaamheden. Daarbij zouden continu hoogtemetingen moeten worden uitgevoerd, zodat direct kan worden geconstateerd of verzakkingen plaatsvinden en in welke mate. De projectontwikkelaar zegt bovendien toe, dat eventuele schade die alsnog optreedt door LG zal worden hersteld naar het punt zoals het zich bevond ten tijde van de vastgestelde 0-meting door Perfect Bouw 22 ). Constructieadviesbureau Steens B.V. heeft in opdracht van LG berekeningen gemaakt voor de te construeren sleufkist. De gemeente Purmerend heeft technisch adviesbureau ABT om een second opinion ten aanzien van het geheel gevraagd. ABT beoordeelt de door Geomet voorgestelde werkwij- ze en begeleiding van de uitvoering door middel van metingen als verantwoord en passend bij de omstandigheden. ABT verwacht dat zakking van belendingen beperkt blijft en de constructieve veiligheid van belendingen niet in gevaar zal komen. Op 23 november 2010 laat het college van B&W aan LG weten op basis s van de hiervoor beschreven verbeterde werkmethode van oordeel te zijn dat er geen bezwaren zijn tegen het uitvoeren hiervan 23 ). Ook geeft het college aan de situatie opnieuw te beoordelen op het moment dat zich nieuwe problemen voordoen. De werkzaamheden kunnen worden voortgezet. vervolg werkzaamheden De werkzaamheden gaan verder. De controles op de werkzaamheden worden door de gemeente geïntensiveerd. In een brief van het college aan de gemeenteraad (14 december 2010) wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken van het bouwproject in de Nieuwstraat ). In deze brief staat beschreven dat sinds de verbeterde werkmethode nog geen verzakkingen zijn geconstateerd die de grenswaarden overschrijden (maximale verzakking 5 mm.). BouwRisk voert in opdracht van LG dagelijks metingen uit om te bepalen of de grenswaarden niet worden overschreden. Na ontvangst worden de meetgegevens beoordeeld door de gemeente op de grenswaarden en worden de meetgegevens doorgegeven aan de bewonerscommissie. Overleg met de bewonerscommissie vindt tweewekelijks plaats. Hierbij geeft de gemeente toelichting op de gang van zaken en kunnen vragen worden gesteld aan de gemeente. Sinds begin december 2010 heeft de bewonerscommissie ondersteuning euning van een externe adviseur. Een motie in de gemeenteraad van 16 december 2010 om een mediator aan te stellen, behaalt geen meerderheid d (19 tegen, 14 voor), maar geeft wel aan dat het bouwproject nadrukkelijk in de politieke schijnwerpers staat. opnieuw staking werkzaamheden 2011 Op 5 januari 2011 blijkt uit de (door BouwRisk verrichte) hoogtemetingen inzake zettingen van de bodem dat er meer dan 5 mm zetting is opgetreden bij het gebruik van de sleufkist in combinatie met het trekken van de palen. Conform het eerder genoemde Geomet-rapport zijn de werkzaamheden op basis daarvan door LG op vrijdag 7 januari 2011 opnieuw gestaakt. Ondanks deze staking van werkzaamheden zijn op maandag 10 januari toch heipalen verwijderd, op basis waarvan de gemeente Purmerend richting LG aangeeft dat daarmee het vertrouwen is geschaad. Op 7 en 11 januari heeft 22 ) Brief van Linden Groep - De Where Vastgoed aan de gemeente Purmerend inzake Methodiek aanwezige heipalen i.c.m. sanering, Amsterdam, 28 oktober 2010; Brief van Linden Groep - De Where Vastgoed aan omwonenden inzake Project Nieuwstraat te Purmerend, Amsterdam, 8 december ) Brief van het college van B&W van de gemeente Purmerend aan Linden Groep - De Where Vastgoed BV inzake Beoordeling rapporten inzake het voortzetten van de werkzaamheden aan de Nieuwstraat te Purmerend, Purmerend, 23 november ) Brief van het college van B&W aan de gemeenteraad van 14 december Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 9/31

12 overleg plaatsgevonden tussen bewoners, LG en gemeente, onder leiding van een bemiddelaar van het Nederlands Mediation Instituut. Daarbij is door LG vertrouwen gewekt om tot een goede oplossing te komen 25 ). uitwerking mediation De mediation leidt ertoe dat LG in overleg gaat met gedupeerde bewoners om afspraken te maken over het herstel van de schade en de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Correspondentie over en weer tussen LG en bewoners/bewonerscommissie leidt aanvankelijk tot de nodige toenadering op het gebied van het kunnen vervolgen van de werkzaamheden en afspraken over het afhandelen van de schade. De gesprekken over schadeafhandeling lijken op enig moment tot overeenstemming te leiden, maar uiteindelijk lukt dat toch niet. LG laat de schadeafhandeling dan over aan de verzekeraar. Bij brief van 15 februari 2011 geeft het college van B&W (mede naar aanleiding van een brief van LG van 3 februari 2011) de afspraken over het hervatten van de werkzaamheden als volgt weer: 26 ) 1. Tijdens het indrukken van de damwanden worden alle gebouwen grenzend aan het bouwter- rein, continue op zakking gemeten (door middel van rondmeting). 2. Resultaten van deze metingen worden dagelijks, door de gemeente Purmerend, per met de bewonersvertegenwoordiging en haar adviseur gecommuniceerd. 3. Hoofdaannemer BAM informeert de betrokken bewoners over de bereikbaarheid van de woningen, de voortgang en planning van de werkzaamheden. 4. Trillingen veroorzaakt door de inzet van materieel worden op basis van het monitoringsplan BouwRisk op de gevolgen beoordeeld. Bij trillingshinder worden de werkzaamheden niet ge- staakt, tenzij een calamiteit zich voordoet. 5. Als de grenswaarde (genoemd in het monitoringsplan BouwRisk d.d. 6 aug. 2010) wordt overschreden, staken de damwandwerkzaamheden niet. Tenzij tijdens de werkzaamheden een calamiteit zich voordoet. Gestreefd wordt om bij het indrukken van de damwanden bin- nen de zetting van 5 mm te blijven, uitgaande van de 0 meting zoals door BouwRisk is vastgelegd bij het installeren van de continue rondmeting zoals onder punt 1 is beschreven. Indien er verondersteld wordt dat deze grenswaarden worden overschreden, zal er nader overleg tussen de partijen plaatsvinden. 6. Bij calamiteiten en kunnen de werkzaamheden in overleg met de betrokken bewoners, BAM, De Where Vastgoed B.V. en de gemeente Purmerend worden opgeschort. Een calamiteit kan zijn: een dusdanige zetting bij één van de belendingen, waardoor de veiligheid (constructieve- en gebruiksveiligheid) eiligheid) in het geding komt. Bij een calamiteit wordt overleg gevoerd met alle betrokkenen. Doel van dit overleg: aandragen van een acute deugdelijke bouwkundige oplossing voor de calamiteit en hoe de werkzaamheden, op de kortst mogelijke termijn, kunnen worden voortgezet. 7. In de brief van 3 februari 2011 heeft De Where Vastgoed verder aangegeven dat zij, in samenhang met de voornoemde werkafspraken, akkoord gaat met het aanbrengen van voor- spanning op het tweede stempelraam door middel van het aanbrengen van opdraaibare vijzels. De additionele kosten voor deze extra maatregelen bedragen volgens de opgave van De Where Vastgoed circa ,--. De bewonerscommissie onderschrijft de zeven uitgangspunten voor het hervatten van de werkzaam- heden, maar wil daarmee pas akkoord gaan wanneer er sprake is van sluitende afspraken over het herstel van de schade aan de woningen van een aantal gedupeerde bewoners 27 ). Het college van 25 ) Gemeente Purmerend, Brief college van burgemeester en wethouders aan Linden Groep - De Where Vastgoed B.V. betreffende werkzaamheden perceel Nieuwstraat te Purmerend, 14 januari ) Zie: Brief van de Linden Groep - De Where Vastgoed aan de bewonersvertegenwoordiging Nieuwe Gracht 6 t/m 19 van 3 februari 2011 en Brief van het college van B&W van de gemeente Purmerend aan De Where Vastgoed BV van 15 februari ) wisseling tussen LG en de bewonerscommissie d.d. 4 februari Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 10/31

13 B&W geeft aan LG aan dat het onder voorwaarde van navolging van de voornoemde zeven punten geen bezwaar heeft tegen het voortzetten van de werkzaamheden. Wel geeft het college aan er vanuit te gaan dat LG in overleg blijft met de gedupeerden om te komen tot schadeafwikkeling. Op 18 februari ontvangen de omwonenden een brief van BAM met een aankondiging en planning van verdere werkzaamheden. toezicht op de constructieve veiligheid In het kader van voornoemde uitgangspunten 5 en 6 intensiveert de gemeente het toezicht nog verder. In een memo aan de wethouder wordt hierover gerapporteerd 28 ). Omliggende bouwwerken worden continu gemeten op zakkingen. De gemeente krijgt de monitoringsgegevens en beoordeelt deze. Zo nodig wordt een adviesbureau ingeschakeld voor een second opinion. Indien er zakkingen plaatsvindan wordt per situatie afgewogen of de veiligheid van het gebruik en de constructie van het desbetreffende bouwwerk in het geding is. De afspraak is gemaakt dat wanneer dat het geval is, wordt bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden om het gevaar weg te nemen (zoals stempels plaatsen, staken werkzaamheden, verbieden werkmethode, den of schademeldingen worden gedaan, nader onderzoek). Na het beëindigen van het indrukken van de damwanden zijn alle aangrenzende bouwwerken door de bouwinspecteur en de constructeur van de gemeente Purmerend bezocht en geïnspecteerd op constructieve- en gebruiksveiligheid. Bij geen van de geïnspecteerde bouwwerken is onveiligheid in het gebruik of in de constructie geconstateerd. Een aantal specifieke panden is bezocht door een extern constructiebureau (Steens) om vast te stellen of bij de komende graafwerkzaamheden in de bouwkuip van het bouwproject de verzakte aanbouwen de eventuele zettingen bij deze werkzaamheden veilig kunnen doorstaan. De bouwinspecteur en de gemeentelijke constructeur inspecteen gebruiksveiligheid. Indien nodig worden maatregelen getroffen om de veiligheid zeker te stellen. Hierover worden dan afspraken met de betrokken bewoners gemaakt. Als daar aanleiding voor is, worden de inspecties uitgebreid naar ren een aantal panden eenmaal per week op constructie- andere adressen en/of worden de inspectiefrequenties opgevoerd. opvolging schadeafwikkeling en explicitering rol gemeente Bij gebrek aan verdere voortgang inzake de schadeafwikkeling doen de omwonenden een beroep op de wethouder om zich hiervoor in te zetten. In een overleg met omwonenden in april 2011 geeft de wethouder aan zich daartoe te zullen inspannen. Hij zegt een overleg tussen LG en de bewoners toe over het maken van afspraken over het herstel van de woningen van de omwonenden aan wie is toegezegd dat LG zou zorgen voor schadeherstel. Ook zal worden onderzocht of het toezicht moet worden verbeterd met het oog op de bewaking van de constructieve veiligheid van de woningen en of het de bevoegdheid van de gemeente is om een funderingsonderzoek te laten uitvoeren. Het overleg tussen LG, omwonenden en gemeente vindt plaats op 29 april In het overleg komt men tot afspraken dat: (1) de wethouder het initiatief zal nemen om een bijeenkomst te beleggen met aannemer BAM, de verzekeraar, LG, de gemeente en de bewoners om op zo kort mogelijke termijn tot een ordentelijke schadeafwikkeling te komen zonder procedureleed (2) LG met de verzekering van BAM zal nagaan hoe en in hoeverre het verzekeringsproces kan worden bekort (3) de wethouder zal uitzoeken wat precies de specifieke gemeentelijke verantwoordelijkheid is in deze kwestie mede in verband met de gemeentemonumenten 29 ) en (4) de wethouder onderzoekt of de gemeente, krachtens nieuwe wet- en regelgeving, schadegeld kan voorschieten 30 ). In de weken na het overleg informeert de wethouder over de uitkomsten. Op 4 mei 2011 vindt een terugkoppeling plaats tussen de bewonerscommissie ssie en ambtenaren van de gemeente waarin de gemeente uiteenzet hoe zij tegen de gemeentelijke verantwoordelijkheid aankijkt. De gemeente heeft de bevoegdheid om funderingsonderzoek te laten doen, maar maakt daar alleen 28 ) Ambtelijke memo aan de wethouder inzake Nieuwstraat 22-38, 22 april ) Een aantal panden rond het gebied van het bouwproject is aangewezen als gemeentelijk monument, waarvan een deel deze status heeft verkregen per 22 februari 2011, tijdens de bouwwerkzaamheden. 30 ) Bewonersoverleg Bouwproject Nieuwstraat Purmerend, verslag bijeenkomst 29 april Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 11/31

14 gebruik van ingeval de constructieve veiligheid in gevaar komt. Als de fundering wordt onderzocht, wordt getoetst of deze voldoet aan de minimale eisen van bestaande bouw (Woningwet en Bouwbeblijkt dat de fundering niet aan die eisen voldoet (bijvoorbeeld paalrot of er ontbreekt een fundering) dan is de eigenaar van het bouwwerk daarvoor verantwoordelijk. De eigenaar is op grond van de Woningwet verantwoordelijk voor de staat van het pand. De eigenaar dient in dat geval sluit 2003). Als maatregelen te treffen omtrent de fundering zodat het pand aan de desbetreffende eisen van het Bouwbesluit 2003 voldoet 31 ). De wethouder geeft (naar aanleiding van het overleg van 29 april 2011) richting de bewonerscommissie aan dat gemeentemonumenten onder de Monumentenverordening (2010) van de gemeente Purmerend vallen. Wanneer door de bouwwerkzaamheden in het plangebied schade aan de gemeentelijke monumenten ontstaat, zal voor het herstel van de schade veelal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden wordt namelijk gezien als een wijziging van een gemeentelijk monument. De eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen in aanmerking komen voor restauratiesubsidie. Deze restauratiesubsidie kan wellicht een tegemoetko- ming zijn in de kosten van herstel, tenzij de kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed door een verzekering of vanuit overeenkomsten in het kader van de aansprakelijkheid. Ten aanzien van het voorschieten van schadegeld door de gemeente geeft de wethouder aan dat de wet- en regelgeving over het voorschieten van schadegeld betrekking heeft op geldschulden tussen bewoners en gemeente. Dat is hier niet van toepassing. Het betreft primair een private kwestie. Daarom ziet de gemeente geen rol in de schadeafhandeling zelf. Hoewel de gemeente Purmerend geen partij is, wil de wethouder wel meedoen in de zin van stimuleren en bestuurlijke druk uitoefenen om partijen bij elkaar te brengen inzake de schadeafhandeling. Voor de wethouder is dit de invulling van een actieve bijdrage van de gemeente. Hij geeft aan toe te blijven zien op (de voortgang van) het traject van schadeafhandeling 32 ). Op 15 juni 2011 vindt een door BAM georganiseerde (door de wethouder op 29 april toegezegde) bijeenkomst plaats met omwonenden over de afhandeling van de schade. Er wordt door BAM uitleg gegeven over de schadeafhandelingsprocedure. Alle redelijke kosten voor onderzoek en (contra)expertise kunnen bij de verzekeraar worden ingediend en de verwachting wordt uitgesproken dat omwonenden het schadeverhaal rond zouden kunnen hebben op het moment dat de begane grond vloer is aangelegd. Op dat moment is dat voorzien in november/december Het verslag van de bijeenkomst geeft aan dat de vergadering in goede orde is verlopen en dat de omwonenden hebben aangegeven voldoende te zijn geïnformeerd. vijzeldruk Op 27 juni 2011 stuurt de gemeente een brief aan LG met betrekking tot het zevende uitgangspunt inzake het aanbrengen van voorspanning op het tweede stempelraam door middel van het aanbrengen van opdraaibare vijzels 33 ). De gemeente heeft daartoe op 20 juni 2011 documenten van LG ontvangen en vervolgens beoordeeld. Naar aanleiding van de beoordeling verzoekt de gemeente om een verdere detailuitwerking op twee onderdelen (het vijzelen/toe te passen vijzeldruk en bepaling van de verplaatsing van de damwanden). De detailuitwerkingen die daarop door LG worden aangeleverd, zijn door de gemeente beoordeeld en ter advisering voorgelegd aan ABT. Op grond daarvan geeft het college van B&W op 1 juli 2011 aan niet akkoord te gaan met de ingediende constructieberekeningen en nadere detailuitwerkingen, tenzij wordt voldaan aan een drietal aanvullende (bouwtechnische) 31 ) Gemeente Purmerend, verslag inzake overleg funderingsonderzoek, 4 mei ) Ambtelijke memo inzake beantwoording actiepunten nav overleg 29 april 2011, 12 mei 2011 en mail van de wethouder aan de bewonerscommissie van 24 mei ) Brief van de gemeente Purmerend, afdeling VTH, aan De Where Vastgoed B.V. inzake verzoek om nadere detailuitwerking vijzelen met opdraaibare aibare vijzels en toe te passen vijzeldruk (Nieuwstraat te Purmerend), 27 juni Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 12/31

15 voorwaarden 34 ). De bewonerscommissie geeft vervolgens door middel van een brief aan het college van B&W aan dat zij van mening is dat de ambtelijke organisatie (VTH) met de brief van 27 juni 2011 op eigen houtje heeft geacteerd en dat een van de volgens de commissie belangrijkste (technische aanvullende) afspraken, gemaakt in een overleg op 22 juni 2011 tussen de gemeente, ABT en de adviseur van de bewonerscommissie, daarin ontbreekt 35 ). Het college van B&W beantwoordt de brief op 15 juli 2011 en bericht daarin dat B&W de toezichthoudende en handhavende bevoegdheden van de bouwregelge- ving hebben. Voorts informeert B&W over de stand van zaken en geeft aan wanneer de bewoners- commissie Nieuwegracht e.o. opnieuw zal worden geïnformeerd 36 ). De LG reageert op het schrijven van B&W d.d. 1 juli 2011 met een brief waarin zij aangeeft het oneens te zijn met de handelwijze van de gemeente, maar zich onder protest toch genoodzaakt ziet de door de gemeente voorgestelde wijzigingen door te voeren, teneinde verdere vertraging en schade te voorkomen. Ook stelt LG de gemeente aansprakelijk voor de meerkosten die dit met zich meebrengt. LG beoordeelt ordeelt het besluit van de gemeente als onrechtmatig 37 ). In een reactie op deze brief stelt het college van B&W niet aansprakelijk te zijn. De werkzaamheden omtrent vijzelen en graven lagen reeds stil en de gemeente heeft daartoe geen besluit hoeven nemen. Daardoor is er ook geen sprake van een onrechtmatig genomen besluit. De gemeente ziet het niet vervolgen van de werkzaamheden als een door LG ter harte genomen waarschuwing. De gemeente laat het aan LG hoe zij de werk- zaamheden wil voortzetten, mits door LG aannemelijk kan worden gemaakt dat wordt voldaan aan artikel 4.8 en 4.10 van de bouwverordening (inzake bescherming van de omgeving) 38 ). Op 16 augustus 2011 volgen herziene constructieberekeningen van LG. De gemeente Purmerend verzoekt naar aanleiding daarvan arvan om een gedetailleerde werkomschrijving, een beschrijving van de wijze van monitoring van de werkzaamheden en een omschrijving van het lossen van het stempelraam, alvorens een definitieve beoordeling te geven over het voortzetten van de werkzaamheden 39 ). Op 26 augustus 2011 ontvangt de gemeente Purmerend de benodigde bescheiden. De gemeente heeft uit het oogpunt van zorgvuldigheid gevraagd om een second opinion van ABT. Op basis van de bescheiden en de second opinion van ABT heeft de gemeente geen bezwaren tegen het uitvoeren van de vijzel- en graafwerkzaamheden 40 ). De gemeente stelt de omwonenden op 2 september 2011 per brief op de hoogte van dit besluit en geeft daarbij aan dat het bedrijf BouwRisk (ditmaal in opdracht van de gemeente Purmerend) de belendende gebouwen continu zal meten op zakkingen. Ook de wekelijkse metingen door de gemeentelijke landmeter worden in deze periode uitgevoerd en de bewonerscommissie Nieuwegracht e.o. wordt van de resultaten op de hoogte gehouden 41 ). 34 ) Brief van het college van B&W van de gemeente Purmerend aan De Where Vastgoed B.V. inzake beoordeling nadere detailuitwerkingen inzake het vijzelen met opdraaibare re vijzels en de toe te passen vijzeldruk (Nieuwstraat te Purmerend), 1 juli ) Brief van de bewonerscommissie Nieuwegracht e.o. aan het college van B&W van de gemeente Purmerend inzake voorwaarden met betrekking tot hervatting werkzaamheden Nieuwstraat 22-38, 6 juli ) Brief van het college van B&W van de gemeente Purmerend aan de bewonerscommissie Nieuwgracht e.o. inzake Reactie op de brief d.d. 6 juli 2011 inzake Nieuwstraat 22-38, 15 juli ) Brief van De Where Vastgoed B.V. aan het gemeentebestuur van Purmerend inzake brief van het college van B&W d.d. 1 juli ) Brief van het college van B&W van de gemeente Purmerend aan De Where Vastgoed B.V. inzake reactie op de brief van De Where Vastgoed B.V. van 1 juli 2011 (Nieuwstraat te Purmerend), 19 augustus ) Brief van het college van B&W van de gemeente Purmerend aan De Where Vastgoed B.V. inzake reactie herziene constructieberekeningen Nieuwstraat te Purmerend, 26 augustus ) Brief van het college van B&W van de gemeente Purmerend aan De Where Vastgoed B.V. inzake beoordeling herziene constructieberekeningen en werkplan (Nieuwstraat te Purmerend), 2 september ) Brief van de afdeling VTH van de gemeente Purmerend aan omwonenden, 1 september Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 13/31

16 Op 14 september 2011 worden de werkzaamheden vervolgd. Omwonenden worden hier op 7 september over geïnformeerd door BAM. Ook informeert de wethouder de commissie SOB door middel van een rapportage met de voortgang en stand van zaken 42 ). Deze wijze van rapporteren porteren wordt vanaf dat moment structureel in de commissie SOB. Op 10 oktober 2011 bericht BAM de omwonenden dat de vijzelwerkzaamheden zijn afgerond en er nauwelijks enige vorm van zetting is gemeten. Ook wordt de planning van verdere werkzaamheden geschetst. etst. Op 14 oktober laat BAM een nieuw schrijven uitgaan met nadere uitleg op onderdelen. Daarna volgen regulier informatiebrieven aan omwonenden met betrekking tot specifieke werkzaamheden en de overlast die daarmee gepaard gaat of kan gaan. Er treden nog problemen op bij het inbrengen van de palen, wat meer trillingen veroorzaakt dan verwacht 43 ). Een oplossing hiervoor wordt gevonden in het aanhouden van een rustiger tempo dan voorzien. De verdere werkzaamheden, zoals het ontgraven van de bouwput, verlopen conform plan. BAM houdt rekening met de omstandigheden om onnodige trillingen te voorkomen. Een grondwaterwordt eveneens door tussenkomst van de adviseur van de gemeente (ABT) en de adviseur van de bewonerscommissie opgelost, door het grondwater te infiltreren. probleem dat zich voordoet, 2012 In maart 2012 is de aanleg van de begane grond vloer gereed en kan de opbouw beginnen. 2.4 Opbouwwerkzaamheden werkzaamheden tot oplevering De fase van Opbouwwerkzaamheden tot oplevering start op het moment dat de begane grond vloer is aangebracht, waarmee de opbouwwerkzaamheden van start gaan. De fase loopt tot het moment van oplevering van De Boonacker. toezicht In het kader van het gemeentelijk toezicht continueren de bouwinspecteurs ook in deze fase hun controle of de werkzaamheden conform de bouwregelgeving worden uitgevoerd. Nog altijd vinden er in deze fase wekelijks hoogtemetingen plaats, uitgevoerd door de gemeentelijke landmeter en wordt erop toegezien of de constructieve en gebruiksveiligheid van panden in de omgeving van de bouwplaats in het geding is 44 ). Bij schademeldingen van omwonenden wordt direct op huisbezoek gegaan. Dit doet de gemeentelijke bouwconstructeur eventueel vergezeld met een externe constructeur 45 ). vervolg werkzaamheden opbouwwerkzaamheden In april 2012 informeert de wethouder de commissie SOB dat de saneringswerkzaamheden zijn afgerond en dat de funderingsbalken en betonwanden worden gemaakt. De opbouw is in volle gang. Bij het verwijderen van een deel van de damwanden doen zich onverwacht problemen voor, waardoor voor een andere werkmethode moet worden gekozen. De gemeente stemt hiermee in onder de voorwaarde dat tijdens deze werkzaamheden trillings- en hoogtemetingen worden uitgevoerd. Dit gaat in overleg met de adviseurs van de gemeente (ABT) en de bewonerscommissie. Het heeft niet tot extra zettingen, schade of overlast geleid. De bouw verloopt vanaf dat moment voorspoedig, zij het met enige vertraging. De wethouder blijft de commissie maandelijks informeren n en de frequentie van het overleg met de bewonerscommissie wordt met wederzijdse goedkeuring verlaagd. 42 ) In de rapportage van de wethouder wordt tevens voor het eerst melding gemaakt van beschadiging aan het riool als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Dit onderwerp neemt vanaf dan een groeiende plaats in de communicatie met bewoners en raad in. Het onderwerp valt echter buiten de scope van voorliggend feitenonderzoek naar De Boonacker en komt als zodanig verder niet in deze rapportage aan de orde. 43 ) ABT, Interpretatie trillingsmetingen bouwput, 13 april ) De hoogtemetingen hebben plaatsgevonden tot een week na oplevering van De Boonacker. 45 ) Zie onder meer rapportage laatste stand van zaken Nieuwstraat van de wethouder aan de commissie SOB van 13 maart 2012 en 12 april Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 14/31

17 2013 Op 22 maart 2013 bericht BAM aan de gemeente dat de woningen, daktuin, parkeerkelder en stegen zijn opgeleverd en in gebruik genomen door bewoners/wooncompagnie en dat de winkels 28 maart 2013 worden overgedragen aan LG. Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 15/31

18 3. De taken van de gemeente 3.1 Inleiding In het kader van onderzoek naar het functioneren van gemeenten (zoals bestuurskrachtmetingen of herindelingsonderzoek) wordt veelal uitgegaan van de verschillende rollen die een gemeente geacht wordt te vervullen. Het gaat dan om de gemeente als dienstverlener, de gemeente als bestuur, de gemeente als organisatie en de gemeente als medeoverheid 46 ). Hierna beschrijven wij deze rollen in het licht van het bouwproject De Boonacker in de gemeente Purmerend. Eerst wordt ingegaan op de gemeente als dienstverlener (3.2), waarbij ook het juridisch kader voor de gemeente wordt geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de gemeente als bestuur (3.3) en de gemeente als organisatie (3.4). De rol van de gemeente als medeoverheid is voor de casus van bouwproject De Boonacker niet relevant en wordt verder buiten beschouwing gelaten. 3.2 De gemeente als dienstverlener Voor bouwproject De Boonacker komt de gemeente als dienstverlener in beeld op twee gebieden, te weten de vergunningverlening (sloopvergunning en bouwvergunning) en vervolgens, wanneer de vergunningen zijn verleend, op het gebied van toezicht en handhaving. De gemeente is in het geval van bouwproject De Boonacker geen dienstverlener met betrekking tot het ontwikkelen of aanbieden van woningen/bedrijfsruimte. Zij faciliteert de mogelijkheden hiertoe door deze functies op te nemen in het bestemmingsplan, maar is zelf geen initiatiefnemer. Bouwproject De Boonacker is een privaat initiatief. De onderdelen vergunningverlening en toezicht en handhaving vormen tevens het juridisch kader voor dit onderzoek. Hierna worden in dat verband de wettelijke taken en mogelijkheden ge- schetst van de gemeente op deze onderdelen Vergunningverlening Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om beslissingen te nemen op aanvragen voor een sloopvergunning en bouwvergunning (thans omgevingsvergunning). Vergunningaanvragen worden getoetst aan verschillende vereisten. Het gaat daarbij om: - het bestemmingsplan (ruimtelijke kwaliteit; externe veiligheidsafstanden) - bouwbesluit en bouwverordening (technische veiligheidsvereisten zoals bewapening, valbeveiligin- gen, brandwerendheid) - redelijke eisen van welstand (bouwwerk architectonisch passen in de omgeving). Wordt aan deze criteria voldaan, dan moet de vergunning worden verleend. Er is dan geen weigeringsgrond aanwezig. Een vergunning om te bouwen kan overeenkomstig de Woningwet (tot 1 oktober 2010) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het college niet aannemelijk maken dat het bouwen voldoet aan de voorschriften in het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Hierbij komt het college in enige mate beoordelingsvrijheid toe. 46 ) Er zijn diverse varianten van deze indeling in omloop, maar ze zijn afgeleid van een studie van prof.dr. Th.A.J. Toonen en Moret Ernst & Young (Toonen, Th.A.J., M. van Dam, M. Glim en G. Wallagh, Gemeenten in ontwikkeling Herindeling en kwaliteit, Van Gorcum, Assen, 1998 ). Wij sluiten aan bij de in die studie gehanteerde indeling. Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 16/31

19 Tot 1 oktober 2010 waren deze bevoegdheden gebaseerd op de Woningwet, daarna op de Wabo. Het toetsingskader in het onderhavige geval wordt gevormd door de Woningwet, het Bouwbesluit 2003 en de Gemeentelijke bouwverordening Purmerend van 26 oktober Het Bouwbesluit 2003 bevat voorschriften die zien op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Het Bouwbesluit 2012 trad op 1 april 2012 in werking. Het grootste deel van de techni- sche voorschriften is daarmee in de verordening vervallen en opgenomen in het nieuwe Bouwbesluit. Aan het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften op het gebied van milieu toegevoegd. Op 1 oktober 2010 is de bouwverordening van de gemeente Purmerend aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Wabo. In verband met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 is op 1 april 2012 de bouwverordening door de gemeente Purmerend wederom aangepast. In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen met het oog op de veiligheid in de omgeving. Tevens is bepaald dat maatre- gelen kunnen worden vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. Deze regeling komt vrijwel overeen met de voorschriften als weergegeven in hoofdstuk 4 van de Gemeentelijke bouwverordening Purmerend ten tijde van de vergunningverlening en uitvoering van de werkzaamheden. Een verzoek tot het vaststellen van een bestemmingsplan moet vergezeld gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing. In de onderbouwing wordt ingegaan op relevante omgevingsfactoren en weten regelgeving. Uit de rechtspraak volgt dat de gemeenteraad bij de keuze van de bestemming op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel een afweging dient te maken van alle belangen die betrokken zijn bij de vaststelling van het plan. De gemeenteraad heeft bij de belangenafweging beoordelingsvrij- heid (soms ook beleidsvrijheid genoemd). De voor- en nadelen van alternatieven dienen in die afwe- ging te worden meegenomen. Gaat het om een concrete aanvraag, zoals een aanvraag tot vrijstelling (onder de WRO) of ontheffing (onder de Wro) van het bestemmingsplan, en is een en project op zichzelf aanvaardbaar, dan kan het bestaan van alternatieven slechts dan tot het onthouden van medewerking nopen, indien op voorhand duidelijk is dat door verwezenlijking van alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren Toezicht en handhaving Na de vergunningverlening wordt toezicht gehouden of conform de verleende vergunningen en regelgeving (Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening) wordt gebouwd. Als er overtredingen worden geconstateerd, dan kan een handhavingsprocedure gestart worden. Het college is ten aanzien van toezicht en handhaving het bevoegd gezag. De bescherming van naburige bouwwerken is ten tijde van de werkzaamheden in het project De Boonacker op basis van artikel 7b lid 1 Woningwet geregeld in artikel 4.8 en 4.10 van de Bouwverordening Purmerend 2008 (gewijzigd 1 oktober 2010). Het bouwen moet geschieden op veilige wijze, zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van onder meer naburige bouwwerken (4.8). Het is verboden bij de uitvoering schade of ernstige hinder voor de omgeving te veroorzaken (4.10). Op grond van artikel 4.6 moet de vergunninghouder, zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid, alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken verrichten, welke de gemeente in het kader van de controle op de naleving van de Bouwverordening en het Bouwbesluit nodig acht. Deze regeling is per 1 april 2012 in de Bouwverordening vervallen. Veiligheid wordt vanaf dat moment geregeld door het Bouwbesluit Per 1 april 2007 is een ingrijpende wijziging in de Woningwet ingevoerd, waarmee het uitgangspunt werd verankerd dat de verantwoordelijkheid voor een gebouw bij de eigenaar ligt. Met deze wijziging is niet zozeer de inhoud van de technische eisen veranderd, maar meer de wijze waarop deze door de overheid kunnen worden afgedwongen. De mogelijkheden voor handhaving door de overheid zijn Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 17/31

20 aangepast. Dit is onder meer gedaan door de voorschriften van het Bouwbesluit voor bestaande bouw rechtstreeks bindend te maken, en door de introductie van een zorgplicht. Overeenkomstig artikel 1b lid 2 sub a Woningwet vormt het niveau Bouwbesluit bestaande bouw de absolute ondergrens van eisen waaraan een bestaand gebouw moet voldoen. Op grond van deze bepaling is een gebouweigeaan de voorschriften voor bestaande gebouwen van het Bouwbesluit. Het artikel is geformuleerd als een verbodsbepaling: Het is verboden om een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan Bouwbesluit niveau bestaande naar rechtstreeks gebonden bouw. Overtreding van dit verbod is strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. De gemeente kan handhavend optreden. Het is voor een gemeente niet relevant hoe lang de overtreding al bestond, wie hem heeft veroorzaakt en wie hier vanuit privaatrechtelijk oogpunt financieel voor aansprakelijk is 47 ). De gemeente Purmerend heeft een Handhavingsbeleidsplan Bouwen Purmerend (31 oktober 2007) vastgesteld. Hierin zijn de toezichtsmomenten weergegeven. Deze betreffen onder meer verificatie van gegevens over de bouwplaats, bevestiging van werkafspraken met de bouwer, uitzetten van de bouw/ controle van de uitgezette bouw, heien et cetera. Bij vergunningen is voor de toetsing het onderscheid gemaakt tussen risicovol en niet-risicovol. Bij de risicovolle activiteiten wordt het aantal toezichtsmoafhankelijk van de bij de toetsing geïnventariseerde bijzondere menten vergroot, omstandigheden. 3.3 De gemeente als bestuur De gemeente komt als bestuur in beeld op het strategisch niveau van de dienstverlening (hier door middel van het verlenen van vergunningen en het wijzigen van het bestemmingsplan). In het traject van besluitvorming daartoe zou het uitgangspunt moeten zijn dat belanghebbenden mogelijkheden voor inbreng door middel van overleg en/of inspraak worden geboden en dat de uitkomsten hiervan daadwerkelijk worden meegenomen. In dit verband is een onderzoek van de Rekenkamercommissie Purmerend uit maart 2012 inzake burgerparticipatie in de gemeente Purmerend relevant 48 ). Hierin wordt ingegaan op het participatiebe- leid en -instrumentarium dat de gemeenteraad van Purmerend hanteert. In de rapportage is een model opgenomen van de participatieladder de verschillende niveaus van participatie die de gemeente bij beleidsvorming kan gebruiken en de bestuursstijl, de rol van het bestuur, die daarbij hoort (figuur 3.1). 47 ) Publiekrechtelijke aansprakelijkheid voor gebreken bij bestaande gebouwen, Handboek bouwgebreken, februari 2012 Nieman Raadgevende Ingenieurs ing. J.C. (Jacco) Huijzer LL.B. 48 ) Rekenkamercommissie gemeente Purmerend, Onderzoek burgerparticipatie, maart Feitenonderzoek De Boonacker 20 november 2013 Pagina 18/31

gemeentebestuur Afdeling Concernstaf Aan de gemeenteraad datum 22 november 2013 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1102879

gemeentebestuur Afdeling Concernstaf Aan de gemeenteraad datum 22 november 2013 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1102879 gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Concernstaf Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1102879 datum 22 november 2013

Nadere informatie

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag gemeente Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L20110290 Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag Gemeente Lelystad Stadhuisplein 2 Postbus 91 8200 AB Lelystad U 0320 www.lelystad.nl

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen Zaaknummer: 822352 Vergunninghouder: Maatschap Kloosterman Projectomschrijving: het ontwikkelen van een zonnepanelenpark op het perceel Middenraai 22 te NIEUWEROORD, kadastraal bekend gemeente Westerbork,

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201702001 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vervangen van de houten kozijnen in de voorgevel van de woning Laan Copes v Cattenburch 94

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april WABO Verzenddatum: GEMEENTE KORENDIJK De heer J. Verwaal Dorpsstraat 35 3284 AC ZUID-BEIJERLAND Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Piershil: 9 april 2014 - - WABO-2014-003 Verzenddatum: Bijlagen: Onderwerp: diversen

Nadere informatie

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd]  [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Vondelstraat 52 201608167/6055768 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143 OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: W14/008143 Aanvraag Op 4 maart 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen en verbouwen van een monument op het perceel, kadastraal bekend

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033710 1. Inleiding Op 11 september 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning en het

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201703063 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de voorgevel van de woning met winkel Herman Costerstraat 224 door het plaatsen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013470

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013470 OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013470 Aanvraag Op 17 juni 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 10 woningen aan de Honingzwam en Vliegenzwam plan Zuidbroek

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 901876 1. Inleiding Op 28 maart 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het maken van een aanbouw aan de voorzijde van de woning en het maken

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0084632* *17-0084632* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0333 Aanvraagnummer (OLO) : 2961503 Aanvrager : E.P.C. Sijbers - Wijnhoven Onderwerp : verbouwen van een bestaande schuur tot kleinschalig

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Uitgebreid 2.1-1.c juncto 2.12-1.a.3 of 2; 2.1-1.d/-1.e excl milieuneutraal/1.f; 2.27; 2.19) Aanvrager V.A.L. Vastgoed Dhr. R. Prickartz Meersenhoven 202 6222 PD Maastricht

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201605947/6006109 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 4881 LICHTE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 9 april 2008 ingekomen aanvraag van de heer C. Heuverling, Romboutslaan Dordrecht om aan aanvrager lichte

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201707241 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de achtergevel van de woning Laan van Meerdervoort 930 door het realiseren van

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201704963 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Klimopstraat 91 door het plaatsen van een dakopbouw Adres: Klimopstraat

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033092 1. Inleiding Op 4 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een beweegbare fiets- en voetgangersbrug over de Oude

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd.

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd. Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbouwen van een bedrijfshal op het perceel aan Het Ambacht 12-14 in Westervoort.

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201618323 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het realiseren van een appartement in het kluscomplex Witte de Withstraat 123A Adres: Witte de

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-083 Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader

Nadere informatie

Op 8 oktober 2015 ontvingen wij uw vergunningaanvraag voor het bouwen van een woning voor Kievitsham 9 in Kerkdriel. Hieronder leest u onze reactie.

Op 8 oktober 2015 ontvingen wij uw vergunningaanvraag voor het bouwen van een woning voor Kievitsham 9 in Kerkdriel. Hieronder leest u onze reactie. Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel Dhr. P.J.T. Pompen Edelmanstraat 35 5331 TG KERKDRIEL Onderwerp Ontwerpbesluit Geachte heer Pompen, Op 8 oktober 2015 ontvingen wij uw vergunningaanvraag voor het

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Binckhorstlaan onder 131

Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Binckhorstlaan onder 131 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201609882/6061911 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst Verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard, Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 16 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning. De aanvraag gaat over Rijndijk 65 te Doornenburg.

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Prinses Beatrixlaan 800

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Prinses Beatrixlaan 800 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201617290/6213528 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diversen Datum zie documentenlijst verlening van de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201606376 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de eengezinswoning Zuidenveldlaan 38 door het plaatsen van een dakkapel aan de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

B&W openbare notulen. No. Onderwerp/voorstel. Besluit. Notulen Vaststellen notulen d.d. 12 november 2013. Worden vastgesteld

B&W openbare notulen. No. Onderwerp/voorstel. Besluit. Notulen Vaststellen notulen d.d. 12 november 2013. Worden vastgesteld Datum: 19 november 2013 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester J. Krieger, Wethouder B. Daan, Wethouder G. Nijenhuis, Wethouder R.J. Helm, Wethouder M.J.H. Smulders, Secretaris A. Heiner, Adviseur/notulist B.

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Laan van Meerdervoort 744

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Laan van Meerdervoort 744 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201613958/6101047 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diversen Datum zie documentenlijst verlening van de

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Kiekendiefstraat 1

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Kiekendiefstraat 1 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201614524/6128787 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Fluitschiplaan 6 en 14

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Fluitschiplaan 6 en 14 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201520154/6012924 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zoutkeetsingel - Lijnbaan

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zoutkeetsingel - Lijnbaan Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201508700/5700569 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

BELEIDSREGEL INTREKKEN VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BOUWCOMPONENT OMGEVINGSVERGUNNING HELMOND 2010

BELEIDSREGEL INTREKKEN VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BOUWCOMPONENT OMGEVINGSVERGUNNING HELMOND 2010 Jaar: 2010 Nummer: 49 Besluit: B&W 13 april 2010 Gemeenteblad BELEIDSREGEL INTREKKEN VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BOUWCOMPONENT OMGEVINGSVERGUNNING HELMOND 2010 Burgemeester en wethouders van Helmond,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609426 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van zonnepanelen bij de stadsboerderij Bovendijk 141-143 ten behoeve van energielevering

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken bouwvergunningen. Afdeling B&M Mei 2009 BELEIDSREGELS INTREKKEN BOUWVERGUNNINGEN

Beleidsregels intrekken bouwvergunningen. Afdeling B&M Mei 2009 BELEIDSREGELS INTREKKEN BOUWVERGUNNINGEN Beleidsregels intrekken bouwvergunningen Afdeling B&M Mei 2009 BELEIDSREGELS INTREKKEN BOUWVERGUNNINGEN BMXJH-0900005 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken bouwvergunningen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling...

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN

INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN INTREKKINGSBELEID OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN VAN ÉÉN OF MEER WONINGEN/ APPARTEMENTEN Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van één of meer woningen/ appartementen

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

Focus bij bemalingen

Focus bij bemalingen Focus bij bemalingen Gemeente als toezichthouder Marco Labeur Agenda Projecten Eisen in de omgevingsvergunning Beoordeling door de gemeente en monitoring Samenwerking en afstemming met Waterschap 2 1 Projecten

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten:

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten: OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders hebben op 23 februari 2017 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een woning op het perceel Kwadijk 131a te Kwadijk. De aanvraag is geregistreerd

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201706209 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de voorgevel van de woning Nassauplein 34 door het vervangen van ramen van enkel

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: XXXX adres: XXXX postcode en woonplaats: XXXX ingekomen op: 22-03-2013 geregistreerd

Nadere informatie

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp

Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013 Zienswijzennota realisatie loods Dronryp Inhoud plan Het planvoornemen betreft

Nadere informatie

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor

Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor Beleidsregels gemeente Druten: intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 1. Inleiding De gemeente Druten verleent jaarlijks veel omgevingsvergunningen. Verreweg het grootste deel van die

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING OV

OMGEVINGSVERGUNNING OV Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 31 januari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van een parkeerterrein van Maxima Medisch Centrum door personeel van

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 723720 1. Inleiding Op 22 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning op het

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. Datum: 8 oktober Rapportnummer: 2013/140

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. Datum: 8 oktober Rapportnummer: 2013/140 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer. Datum: 8 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/140 2 Wat ging er aan de klacht vooraf? Verzoeker dient op

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Op 26 mei 2017 ontvingen wij uw aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met garage op het perceel

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201605072 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de kopgevels van de woningen hoek Theresiastraat en Laan van Nieuw Oost-Indie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013967

OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013967 OMGEVINGSVERGUNNING Nummer: D16/013967 Aanvraag Op 9 januari 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 9 woningen met bergingen op het perceel, plaatselijk bekend

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201612043 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de voorgevel van de winkel Fluwelen Burgwal 1B door het wijzigen van het raamkozijn

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning. (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gezien het verzoek ingediend door: XXX adres: XXX postcode en woonplaats: XXX ingekomen op: 25-03-2013 geregistreerd

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG Omgevingsvergunning Documentnummer: 01-CG10-00938 Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 697624 1. Inleiding Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een domino's pizza filiaal op basis van een afhaal- en

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

K E N N I S G E V I N G

K E N N I S G E V I N G K E N N I S G E V I N G Ontwerp- omgevingsvergunning De Vriesstraat 24. Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven maakt op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie