Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer IMr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 11 november INLEIDING In aansluiting op de brief dd. 26 juni 1986 inzake de Voortgang Woningbouw per ultimo mei informeer ik u thans over de voortgang van de indiening van subsidie-aanvragen voor de nieuwbouw van woonruimten, de verbouwactiviteiten en de woningverbetering, per ultimo september De voortgang is vergeleken met het beschikbare landelijke programma voor 1986 en de ntingenten per provincie. Tevens zijn bijlagen toegevoegd, waarin de landelijke cijfers met betrekking tot de indiening en afhandeling zijn opgenomen. 2. SAMENVATTING EN NCLUSIES 2.1. Nieuwbouw (en verbouw) van woonruimten In alle nieuwbouwcategorieën zijn - per ultimo september - ruim voldoende plannen ingediend om het programma volledig te benutten. De programma's in de sociale huursector, de premiekoop-a en de vrije sector met eenmalige bijdrage van f2 (een nieuwe categorie, welke in 1986 is ingevoerd ten behoeve van de bouw in stadsvernieuwingsgebieden) zijn in alle provincies volledig belegd met ingediende plannen. In de overige nieuwbouwcategorieën, te weten: - de premiehuurbeleggingssector - de premiekoop-b-sector - de vrije sector met eenmalige bijdragen van f65 is op landelijk niveau sprake van ruim voldoende planaanbod, maar is - door onvolledige indiening in een paar provincies - sprake van een herverdelingsruimte van enige honderden woningen tussen de provincies. De herverdelingsruimte is overigens - in vergelijking met voorgaande jaren - uiterst beperkt, en zal - voor zover mogelijk - in de premiehuursector Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 1

2 primair worden benut voor het minimaliseren van de overgangsprobfématiek welke zou ontstaan wanneer per een nieuwe premiehuurbeleggingsregeling zou worden geïntroduceerd. Het verbouwprogramma ten slotte wordt met ruim 2 eenheden onderschreden. In verband met de toegestande tweezijdige flexibiliteit tussen het verbouwprogramma en het programma in de sociale huursector zal de beschikbare budgettaire ruimte worden benut voor het realiseren van een aantal extra sociale huurwoningen Woningverbetering Op landelijk niveau zijn meer dan voldoende plannen voorhanden om het programma in de vooroorlogse en naoorlogse verbetercategorieën volledig met beschikkingen te kunnen beleggen. Relatief is echter wel sprake van een achterblijven van plannen in de particuliere huursector (in het bijzonder uit de naoorlogse periode). Tegenover dit negatief beeld in de particuliere huursector staat een zeer groot planaanbod in de overige verbetercategorieën. De beschikbare herverdelingsruimte in de woningverbetering kan derhalve benut worden om een deel van dit extra planaanbod te honoreren.. NIEUWBOUW EN VERBOUW.1. Indiening van plannen.1.1. Sociale huursector en verbouw Tussen de sociale huursector en de verbouw was in 1986 voor het eerst sprake van tweezijdige flexibiliteit. Van deze flexibiliteitsmogelijkheden is op ruime schaal gebruik gemaakt. In de meeste provincies bestond minder animo voor plannen in de verbouw terwijl er een extra vraag was naar nieuwbouw van sociale huurwoningen. Dit heeft tot gevolg gehad dat per 1 oktober voor 4118 sociale huurwoningen aanvragen zijn ingediend, terwijl er 41 0 op het programma staan. Daarnaast zijn er voor bijna 55 woningen aanvragen ingediend, waarvoor in 1986 geen ntingent beschikbaar was. In de verbouw daarentegen zijn slechts voor 2470 woonruimten aanvragen ingediend, terwijl het programma voor de verbouw 0 bedroeg, onderscheiden in 10 woonruimten door woningsplitsing en 20 woonruimten door verbouw van bestaande panden. Met name de planindiening in de woningsplitsing is achtergebleven (slechts de helft (59) van het programma is met plannen belegd). Per saldo zijn binnen het totale nieuwbouw- en verbouwprogramma in de sociale sector van 44 0 woningen woningen ingediend, die passen binnen de provinciale ntingentsruimte. Het overblijvende aantal (222), waar een overblijvend budget mee is gemoeid van f 16,11 miljoen, komt in aanmerking voor herverdeling over de provincies. Per ultimo september zijn - mede ten gevolge van de slechte spreiding van de planindiening door de gemeenten - voor slechts sociale huurwoningen en voor 242 verbouwwoonruimten beschikkingen afgegeven. Dit betekent, dat 62% van het programma nog in het laatste kwartaal van 1986 van een beschikking moet worden voorzien Marktsector met premie Per ultimo september zijn voor 8777 premiehuur-beleggerswoningen plannen ingediend, die passen binnen het ntingent. Voor nog eens ruim 15 premiehuur-beleggerswoningen is in 1986 geen ntingentsruimte aanwezig. Ten dele (409 woningen, 72%) is hierbij sprake van zgn. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 2

3 «knipplannen». Dit betekent dat - zonder bijzondere maatregelen - voor 409 woningen volgend jaar nog het thans vigerend beleggersregime moet worden voortgezet. Van eerdergenoemd aantal van 8777 zijn slechts 2442 woningen reeds beschikt (28%). De overige plannen moeten - na een toets op de verhouding kosten-kwaliteit - nog deze maanden van een beschikking worden voorzien. De herverdelingsruimte bedraagt 22 woningen. Het programma voor premiekoop-a-woningen (2) is geheel met plannen belegd; het premiekoop-b programma (60) op na. Deze drie woningen pasten niet meer binnen het Zuidhollandse ntingent voor deze categorie. Het aantal reeds beschikte woningen in beide categorieën bedraagt respectievelijk (61%) en 706 (62%) en is dus aanzienlijk hoger dan in de sociale huursector en de premiehuur-beleggingssector. Zowel in de premiekoop-a als de premiekoop-b woningen zijn grote hoeveelheden plannen in voorraad, die moeten worden doorgeschoven naar volgend jaar..1.. Vrije sector met eenmalige bijdrage Per ultimo september zijn de in categorie vrije sector met eenmalige bijdrage van f65 voor woningen aanvragen ingediend die binnen de beschikbare ntingentsruimte konden worden gehonoreerd; voor nog eens bijna 25 woningen was geen ntingentsruimte aanwezig. De 222 woningen die van het programma resteren (ingeleverd door Overijssel en Zuid-Holland) kunnen derhalve gemakkelijk worden herverdeeld over de andere provincies. In alle provincies zijn de ntingenten voor de vrije sector met eenmalige bijdrage van f20 0 omgezet in plannen. In deze categorie is een herverdeling dan ook niet aan de orde. Het aantal woningen dat reeds in beschikkingen is vervat bedraagt voor deze twee categorieën respectievelijk (6%) en 558 (56%). Het percentage koopwoningen in de categorie vrije sector met eenmalige bijdrage van f65 bedraagt 75%. In de nieuwe categorie vrije sector met eenmalige bijdrage van f20 0 is de verhouding koop/huur: 70%/0%. Tabel 1. Voortgang indiening nieuwbouw en verbouwplannen Programma Aan plannen Beschikbaar voor 1986 ingediend vóór herverdeling Sociale huurwoningen incl. verbouw Premiehuurbeleggers woningen Premiekoop-A won. Premiekoop-B won. Vrije sector f 65 bijdrage Vrije sector f 20 0 bijdrage Herverdeling Bij de herverdeling in de nieuwbouwsector en de verbouw heeft een aantal overwegingen een rol gespeeld: 1. Het zoveel mogelijk beperken van knipplannen in de premiehuur beleggerscategorie in verband met een eventuele wijziging van de regelgeving per 1 januari Het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke provinciale ntingenten voor de nieuwbouw en verbouw in totaal. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17

4 Bij de herverdeling zijn voorts betrokken de resultaten van de «onderlinge» noordelijke herverdeling (tussen Groningen, Friesland, Drenthe), terzake waarvan in een eerder stadium is afgesproken, dat de resultaten van deze onderlinge herverdeling in 1986 zullen worden gerespecteerd, mits e.e.a. het ruimtelijk beleid niet doorkruist. Het bovenvermelde uitgangspunt «in afwachting van een eventuele wijziging van de regelgeving minimaliseren van de mogelijke overgangsproblematiek in de premiehuur-beleggerssector», is - daar waar de beide principes voor herverdeling niet in alle opzichten te verenigen bleken - als meest richtinggevend criterium voor de herverdeling gehanteerd. De 22 overgebleven woningen in de premiehuur-beleggerssector zijn geheel benut voor het in 1986 honoreren van «oorspronkelijke knipplannen 1987». Daarnaast is de overgebleven ruimte in de verbouwsector (16,11 miljoen) - voorzover niet te beleggen met verbouwplannen - benut voor het realiseren van een 17-tal goedkope rporatiewoningen, welke oorspronkelijk ten laste van het beleggersntingent waren ingediend. Door deze omzetting naar de sociale sector ontstaat een extra ruimte van 17 woningen in de beleggerssector, waarmee het restant aan «knipplannen 1987» zo goed als volledig gehonoreerd kan worden. In bijlage 1 is voor die categorieën die voor een herverdeling in aanmerking komen aangegeven welke effecten dit heeft op de provinciale ntingenten. 4. WONINGVERBETERING 4.1. Verbetering van vooroorlogse huurwoningen Indiening van plannen Bij de woningverbetering is, mede als gevolg van het grote aandeel plannen in budgetgemeenten, het gros van het programma pas eind september ingediend. De in bijlage 4 opgenomen grafieken illustreren dit. In de sector verbetering van vooroorlogse woningen was per ultimo augustus nog slechts 0% van het programma aan plannen ingediend. Ook hier waren met name de budgetgemeenten laat met het indienen van plannen. Voorts is in ruime mate gebruik gemaakt van de flexibiliteitsmogelijkheden, die in 1986 binnen de jaarklassen tussen verbetercategorieën bestonden. Ten gevolge van het enigszins achterblijvend planaanbod in de vooroorlogse particuliere huursfeer wordt per saldo meer gerealiseerd in de verbetering van woningwetwoningen en in het aangekocht bezit. Ultimo september was ten behoeve van de verbetering van vooroorlogse woningwetwoningen voor f 620,69 miljoen aan plannen ingediend (programma: f6 miljoen zie tabel 2). Daarnaast konden Friesland, Gelderland en Limburg het hun toegewezen ntingent niet geheel benutten, zodat het bedrag dat deze provincies hebben teruggegeven (f 1,56 miljoen) besteed wordt voor herverdeling (zie paragraaf 4.1.2). Het programma voor verbetering van aangekocht bezit (f 6 miljoen) was voor 97% belegd met ingediende plannen (f584, miljoen). Vier provincies, te weten Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg hebben hun ntingenten niet geheel kunnen benutten c.q. konden geen gebruik maken van de flexibiliteit om budgetten aan te wenden voor andere categorieën. In totaal houden deze vier provincies f 19,67 miljoen over. Ook dit bedrag is over de overige provincies herverdeeld. In veel provincies is sprake van een geringer planaanbod voor de verbetering van vooroorlogse particuliere huurwoningen dan het ntingent groot is. In de meeste gevallen is, binnen de marges van de flexibiliteitsgrenzen, budget vanuit deze categorie overgeheveld ten behoeve van de Tweede Kamer, veraaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 4

5 verbetering van woningwetwoningen en aangekocht bezit. Tevens zijn er drie provincies die hun budget niet hebben kunnen uitputten dan wel geen gebruik konden maken van de flexibiliteit (Groningen, Drenthe en Zeeland). Er is in totaal voor f201,77 miljoen aan plannen ingediend (82%); terwijl f6,1 miljoen wordt teruggegeven ten behoeve van de herverdeling. Tenslotte zijn in de categorie verbetering van domeinenwoningen géén plannen ingediend. Tabel 2. Uitputting programma's verbetering van vooroorlogse huurwoningen per 1 oktober 1986 (bedragen in miljoenen guldens) Programma Aan plannen Extra planaanbod ingediend ' Woningwetwoningen 6, 620,69 98,05 Aangekocht bezit 6, 584, 102,74 Particuliere huurwon. 246, 201,77,91 Domeinenwoningen 1,1 0, 0, Totaal 1459,1 1406,46 204,70 Herverdelingsruimte 52,67 1 Binnen de provinciale ntingenten met inachtneming van flexibiliteits regels Herverdeling In totaal is f52,67 miljoen beschikbaar voor herverdeling over de provincies. Hierbij hebben de volgende principes een rol gespeeld: 1. Het zoveel mogelijk benaderen van de omvang van de oorspronkelijke provinciale budgetten voor de totale categorie verbetering van vooroorlogse woningen. 2. Het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke landelijke programma's in de verschillende categorieën.. Het vermijden van het «knippen» van plannen tegen de achtergrond van de eventuele wijziging van de regelgeving voor woningverbetering per Binnen deze randvoorwaarden is, rekening houdend met het in de verschillende provincies aanwezige planaanbod en de - veelvuldig - toegepaste flexibiliteit, tot een herverdeling van gelden overgegaan. Bij de domeinenwoningen waren per ultimo september in geen der provincies plannen ingediend. Een nader uitgevoerde inventarisatie leert, dat vóór 1 januari 1987 geen aanvullend planaanbod is te verwachten. Overigens kan worden opgemerkt, dat het subsidieregime voor verbetering van domeinenwoningen in 1987 niet verandert en identiek blijft aan het regime 1986 (jaarlijkse bijdragen). Ook uit dien hoofde behoeven derhalve geen problemen te ontstaan, wanneer het voor domeinenwoningen in 1986 bestemde bedrag (f 1,1 miljoen) in het kader van de herverdeling wordt bestemd voor verbetering van woningwetwoningen. Rekening houdend met het resterend planaanbod bij de verbetering van particuliere woningen (f,91 miljoen) resteert in deze categorie een bedrag van f40,2 miljoen, dat is toegevoegd aan het budget voor de verbetering van woningwetwoningen en aangekocht bezit. De voor de herverdeling beschikbare bedragen in de categorieën woningwet (f 1,56 miljoen) en aangekocht bezit (f 19,67 miljoen), alsmede de naar deze categorieën overgehevelde budgetten uit de particuliere sector (f40,2 miljoen) en de domeinenwoningen (f 1,1 miljoen) zijn vervolgens verdeeld over het overvloedige aanbod van plannen in de verschillende provincies, hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hiervoor genoemde uitgangspunten voor de herverdeling. De resultaten staan vermeld in bijlage 2. Tweede Kamer, vergaderjaar , 197 hfdst. XI, nr

6 In het voorgaande is de voortgang van de (vooroorlogse) woningverbetering uitgedrukt in miljoenen guldens en niet in aantallen verbeterde woningen. Opgemerkt kan worden, dat - ten gevolge van de spreiding van de plannen naar verbeterniveaus - waarschijnlijk méér aantallen dan geprogrammeerd tegen lagere gemiddelde verbeterkosten dan geprogranv meerd worden gerealiseerd. Op grond van de indiening per 0 september 1986 en de herverdeling van de budgettaire ruimte kan de volgende prognose worden gegeven van de te realiseren aantallen en de te verwachten gemiddelde stichtingskosten over 1986 in de vooroorlogse woningverbetering: Programma 1986 Piognose realisatie 1986 v.o. woningwet 10 0 af 60 0 ca. 1 0 a ca. f 49 0 v.o. aangekocht bezit 10 0 af 60 0 ca a ca. f 4 0 va. particuliere huur 4 1 af 60 0 ca. 7 1 a ca. f 29 0 Domeinenwoningen 175a f 750 Totaal af ca. 4 1 a ca. f Bij bovenstaande gemiddelde stichtingskostenbedragen moet worden aangetekend, dat de gemiddelde kosten sterk worden beïnvloed door de hoge aantallen laagniveau-ingrepen (wind- en waterdicht maken). In het «aangekocht ex-particulier bezit» bij voorbeeld variëren de verbeterkosten tussen circa f50 per woning (eerste fase: wind- en waterdicht maken) en circa f115 0 per woning (definitieve hoogniveaurenovatie). Met ingang van 1 januari 1987 zal de voortgangsregistratie zodanig worden ingericht, dat een onderscheid kan worden gemaakt in verbeteringen (duurder dan f20 0) en anderssoortige ingrepen Verbetering van naoorlogse huurwoningen Indiening van plannen In de sector verbetering van naoorlogse huurwoningen is het animo tot het indienen van verbeteringsplannen in relatie tot het programma voor de twee categorieën duidelijk verschillend. Voor de verbetering van naoorlogse woningwetwoningen is relatief meer belangstelling dan voor de verbetering van particuliere huurwoningen. Voor verbetering van woningwetwoningen is per 1 oktober voor f297,4 miljoen aan plannen ingediend; f2,7 miljoen is beschikbaar voor herverdeling omdat in drie provincies (Gelderland, Flevoland en Zuid-Holland) het beschikbare budget niet volledig met plannen kan worden ingevuld. Daartegenover staat dat er nog een extra vraag bestaat in deze categorie voor in totaal ruim f2 miljoen. Van het beschikbare budget voor de verbetering van particuliere huurwoningen van f20 miljoen is slechts 40% met plannen ingevuld (f7,8 miljoen). Tabel. Uitputting programma's verbetering naoorlogse huurwoningen per 1 oktober 1986 (bedragen in miljoenen guldens) Programma Aan plannen ingediend ' Extia planaanbod Woningwetwoningen Particuliere hum won., 20, 297,4 7,8 2,7 0,22 Totaal Herverdelingsru imte 20, 05,17 14,8 2,95 ' Binnen de provinciale ntingenten met inachtneming van flexibiliteitsgi enzen.. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 6

7 Herverdeling Ook bij de herverdeling van de naoorlogse verbeteringscategorieën hebben de principes zoals vermeld in 4.1 2,een rol gespeeld, zij het dat het tweede principe, het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke landelijke programma's in de verschillende categorieën, niet geheel kon worden gevolgd. Vanwege het zeer geringe extra aanbod aan plannen bij de particuliere huurwoningen (f 0,22 miljoen), zal het totaalbudget in deze categorie voor slechts f 8,05 miljoen worden benut. Het restant, f 11,95 miljoen, is gebruikt om in de categorie woningwetwoningen enigszins tegemoet te komen aan de overvloedige vraag naar aanvullend budget. Dit heeft geleid tot de cijfers die staan vermeld in bijlage. De voortgang van de (naoorlogse) woningverbetering is in het voorgaande uitgedrukt in miljoenen guldens en niet in aantallen verbeterde woningen. Op grond van de planindiening per 0 september 1986 en de herverdeling van de beschikbare budgettaire ruimte kan de volgende prognose worden gegeven van de te realiseren aantallen en de te verwachten gemiddelde stichtingskosten in het jaar 1986 in de sector van de naoorlogse woningverbetering. Programma 1986 Prognose realisatie 1986 n.o. woningwet n.o. particuliere huur 0 0 a f a f 0 0 ca a ca. f 20 0 ca. 1 1 a ca. f 22 0 Totaal 2 0 a f 0 0 ca a ca. f Bijzondere categorieën Verbetering van studenteneenheden Voor de verbetering van studenteneenheden, welke zijn gebouwd onder verantwoordelijkheid van de Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij is in 1986 een budget beschikbaar van f 50 miljoen. Ultimo september was ruim 60% van dit programma met plannen belegd: f0,27 miljoen. Momenteel wordt nog hard gewerkt om een aantal plannen in te dienen. Daarom is op dit moment, in overleg met het GOS, vooralsnog niet tot herverdeling overgegaan Nieuwbouw/verbetering van bejaardenoorden Conform de afspraken met betrokken instanties door mijn voorganger, zal herverdeling in deze categorie pas plaatsvinden in de eerste helft van november. Ultimo september was circa 50% van de budgettaire ruimte met plannen belegd. Verwacht wordt, dat de indiening van plannen per ultimo oktober 1986 aanzienlijk hoger zal zijn. Ik hoop u aldus naar genoegen te hebben geïnformeerd over de voortgang van de woningbouw per ultimo september De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, E. Heerma Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr

8 Bijlage 1 Herverdeling nieuwbouw Oorspronkelijke ntingenten, mutaties als gevolg van flexibiliteit en herverdeling, en nieuwe ntingenten voor de sociale huurwoningen/ verbouw, premiehuur-beleggerswoningen en vrije sectorwoningen met eenmalige bijdrage van f 65 Sociale h uurwoniny en Premiehuur- belegge rs- Vrije sector met Premie- Saldo ten inclusief verbouw woningen eenmalii je bijdrage van ko op op zichte van f 65 B hel : r- spronkelijk totaal provinciaal ntingent 1.1 i? ' Groningen* Friesland* Drenthe* Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Hol land Zuid-Holland Zeeland Noord "Brabant Limburg Totaal Oorspronkelijk ntingent. 7 Mutaties. ' Nieuw ntingent. * Inclusief verwerking «onderlinge» noordelijke herverdeling. Tweede Kamer >"-gaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 8

9 Bijlage 2 Herverdeling woningverbetering vooroorlogs (in miljoenen guldens) Woningwetwoninger i Aangekocht bezit Particuliere Do mei- Saldo t.o.v. huurwon inge n ner 1 WO" oorspronke- nin gen lijk budget i - ' j ' ' 2 > Groningen * 11,40 + 9,55 20,95 6,05 _ 1,1 4,92 8,58 _,86 4,72 + 4,56 Friesland * 12,12 7,4 4,78 4,62-4,62 0 5,16 +,91 9,07 8,05 Drenthe* 0 f 0, ,48 0,48 0,48 0,0 0,18 + 0,90 Overijssel 27,18 f 4,68 1,86 9,71-7,2 2,9 8,82-1,28 7,54,92 Gelderland 6,54-10,42 26,12 6,02 + 6,9 12,95 1,50-1,70 11,80-5,19 Flevoland Utrecht 1,8 + 2,5,91 16,2 0 16,2 14,88 1,2 1,56 + 1,21 Noord-Holland 196, ,01 24,6 214,56-22,88 191,68 76,62 9,99 66,6 + 14,14 Zuid Holland 214,62-15,09 199,5 16,0 + 52,47 68,77 95,04-2,24 71, ,14 Zeeland ,16 14,16 5,04-5,04 0 2,94 2,15 0,79 2,0 Noord Brabant 41,64 + 8, 49,97 12,18-6,90 5,28 1,8-1,4 11,95 0 Limburg 19,50-1,80 17,17 9, , 6,60 + 1,04 7,64 2,6 Totaal 6, f 4, 64, 6, + 10,12 610,12 246, - 40,2 205,68-1,1 + 1,1 1 Oorspronkelijk budget. : Mutaties ten gevolge van onderuit" putting respectievelijk aanvullende toedeling. Nieuwe budget. * Inclusief verwerking onderlinge noordelijke herverdeling. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 9

10 Bijlage Herverdeling woningverbetering naoorlogs dn miljoenen guldens) Woningwetwoningen Particuliere huurwoningen Saldo ten opzichte van oorspronkelijk budget I 5.1 I 2 1 Groningen" 11,84 + 1,25 1,09 0,65 + 0,15 0,80 + 1,40 Friesland* 11,62 + 1,17 12,79 0,59-0, 0,26 + 0,84 Drenthe* 8,40 + 0,85 9,25 0,19-0,17 0,02 + 0,68 Overijssel 20,0 + 2,0 22,06 1,25-0,49 0,76 + 1,54 Gelderland 1,97-1,82 0,15 2,5-1,88 0,47 -,70 Flevoland 1,67-0,14 1,5 0,1-0,1 0-0,45 Utrecht 17, ,15 0,96 0 0,96 0 Noord-Holland 5,70 + 5,8 59,08,20-1,98 1,22 +,40 Zuid-Holland 82,99-0,77 82,22 5,15 -,49 1,66-4,26 Zeeland 6,24 + 0,66 6,90 0,62-0,54 0,08 + 0,12 Noord-Brabant,97 + 1,29 5,26 2,75-1,46 1,29-0,17 Limburg 20,42 + 2,05 22,47 1,99-1,46 0,5 + 0,59 Totaal, + 11,95 11,95 20, - 11,95 8, Oorspronkelijk budget. 2 Mutaties ten gevolge van onderuitputting respectievelijk aanvullende toedeling. ' Nieuwe budget. * Inclusief verwerking onderlinge noordelijke herverdeling. Tweede Kamer, vergaderjaar , 197 hfdst. XI, nr

11 ! v er l o op piani n d i en i ng 1985 en 1986 afd.p^p 128-, soc i a. I e huur se kt or! I < -t O) Q- "cü' L 8 " -h </> X 1 n n 88- bfl 40-J ' ^ i n g e d i e n d 8 b m i ingediend o5 I ' i i ft i D e s c n i k t o b beschikt 85 i y. apï

12 verloop planindien ing 1985 en 198b afd.pt<p 180 premi e h u. u r beleg g e r 5 5 a> o. ;*; CU J-I < -i CU -\ ~a>' cu en i ^1 o ZT 80- b0- «É ll l^^ i nged end. 8b inged. e n d 8 5 E5 2 bes c h kt 8b b e 5 c h kt 8 5 X N>

13 v e r l o o p pi a n i n d i e n I ri g 1985 en 1986 afd.p^p premie koop i 1 o. CU < -i CQ CU Q,2 cu' CU L ^1 m i n g e d e n d Sb i n g e d e n d 85 besch kt 8b 8b b e 5 c h kt 85 GO a p r 5 e p T i 0 V 0. y C

14 verloop plan i ndie ni ng i 9 85 en 196 I OA Pi afu. rsct i ii_ premiekoop B 5 * < CU o.,-* O)' O) I 10 ^1 ^ ifig ï e d i e n d 8 b! i ;--j c '--v : ti i i Uk öü i esch i kt o e 5 c ri i KT o r i Q p o k t 'Il O V ie (

15 v e r i o o p pi am i n d i en i n g 1985 en 19 b b af d. Pi. P vr i je sektor mei eenmal i ge b i jdrage f6508,- mge i n g e besc b 6 5 C

16 e r loop piani n di en ing 1986 r i n.v n 1 vr i je 5e kior me t e enma l i ge b i jdi age = 080 s O) < n CQ Ql Q- 'S' O) T u li kfl. 40 / / / / / / / / / s / inged e n d. 8b besch ki 6b o o) O) 0. a-c / / / ; / / / - ^ /./ / jan t e b mi t apr mei jun jul aug ^ep o kt nov dec

17 verloop p lan ifldi en i ïï f 1 y ü5b en 186 afd.p&p 1 'T! A i ü lö I verbouw I I O f"» 11 i.' i t i i f < -\. Q> 1 "Öj' Q) b0 ^ 1 i n g e d i e n d 8b i n y e d i e n d ^1 dfl- 1 1 t f 1 b e s c h i k + 8b bes chi kt 85 t >< B 5SS f^^vvv^^sss^??^^^^^^: jan apr mei a u g s e p o k t n o v d e

18 ve r l o o p piani n di e n i ng 1985 en 18 b afd.p&p */ 18 v er b Quw bestaande p ande n O. CU < -i CQ CU D..-i 'S' CU L o a 11 I,M ^ ^??- H^l g flrxss>.». S>* s S S X? f i n y e d i e n d Sb i n g e d i e n d. 85 ^ ^ bes cn i kt 8 b b e 5 c h i k t 0 E u J O o 20^

19 v e r l o o p pi aïi i n d i en i n g en 198b afd.p&p 120 verbouw door woningsptitsing I O) 80 < -i Q).1 "üi' 1 ^1 ^ b0h 40- ' 4 / H /JÉ jngedi end 8b j n g e d i e n d 85 b e s c h I k t 8 b beschikt 85 >< S^ss ^ "..".."'.".^.^." ^ ^ c---^=i-cfls 8 jan f eb mi t api me i jun i u i a u o D y u o k t n o v d e c

20 v e r loop pi an i n d i en i ÏI g 1985 en 186 afd.pikp % 19 v o o r o o r l o g 5 e h u, u r w o n i n g e n t n a> o. O) < -* CQ O) o. 'S' cu as 1 a hfl. dfl J $< RS^S; SiÉH/ -T 1 -- ^cv. v. ">-- *-. v. ^-. ^-- >t"-- ^5? m i ri g e cl en tl 8b inged end 85 oes c h kt 8b 8b bes c h kt 85 en X O U L 8 U Q S 9 D O k t Tl O V d ê

21 ve r l o o p piani n di e n in g en afd.p^p v o o r o o r l oof 5 e wo n i riqfw e t w o n i n g e n 1?0. o. CU < -t a>,-\ "öj' L CXI ^ f 1 /SS*** 1 / i n g e a i e n d 8 b i n g e d i e n d 85 beschikt 8b 1 1 '! f D G b C M! K T 85 o. 20 0

22 7* verloop p \ an iridi e 1._ i ' o o r o o r L o g e ac*n O'S K G C y r i n o r -i. ". o t o J H ij l :i Pu i y o b 1 d afd.p&p re won in gen i 2flt~ / --^ < 1 tq Q) 'S' 01 f, 1? «._ ^_ ^._ ^, ngecuena ab gedi end SE L ^1 dls. ae icn 1 kt -- besc n 1 KT 85! Q- X jan feb mr t apr n"y i j 1. a i., o p o k t n o v d e c

23 e r l o o p piani n di e ni n en 1986 afd.p^p v o oro o rlog j? par t iculi e r e huu r wo n i n y e n 12( ï---.. f I < O) D..^ 'S' ü ^1 ^1 1- hfi A '1 4 'i!! J I J! CSSxS KSSs il ^ n g e d i e n d 8 b JQ 1 n o e d. i e n 0. o u 1 D.?fl_

24 ver LOOD D L-an i nd -i Q n 198b afd.p&p % naoor loqjy paï't i cl '. i yrs huu? won i nyen s 7fl h i/'l < cs O) Q- a> 'S' O) 05 Rfl_ 4L? 1 fl - i n y e d e n d 8b i n y e d e ÏI d 85 J Wï bes c h kt 8b u y _i o 11 kt 85 I * <^tli J._ -v_ -v_ -«_ -v>t

25 ver LOOD D tan in< i i e" er 1985 en 198b r nrt H. at cl. PScP n o o i i. o T s < yg ÏI, n Qwe I wo Ï'I i ÏÏ o e n 120^ s CL 1. I { 8 -^ ^>-N>->, ^ ^ i n g e d y 11 o. 8b i n g e d e n d 85 c» o en b e s c h k t b e 5 c h,-+- 8b 85 CJ1 i a n f eb mi dpi me i juï'i ju!, auy sep o kt nov dec

26 ver l o o p plan i nd i en i n g 1985 en 198b afd.p&p - 1. (i n x n a o o i i. o g b e h u u r w o n i n g e n ï ^ O) < -i Q) Q)' CU L ^1 R0- BÉM i Jilllllll i n g e d i e d n 8b Ingpdi en d 85 m besc hi kt 86 beschikt 85?0H

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 3 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuïsvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 09

Aantal hypotheken 3e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 januari 2010 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Aantal hypotheken 2e kw 09

Aantal hypotheken 2e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 oktober 2009 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres.

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Je kunt via internet een Valentijnskaart bestellen, versturen en betalen. Deze kaart wordt gewoon met

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag

Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag Datum toekenning certificaat Type certificaat Unie

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18 051 Huisvestingsbeleid woonwagenbewoners Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Regionale bedrijvendynamiek

Regionale bedrijvendynamiek M201224 Regionale bedrijvendynamiek Oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de Nederlandse regio s in de periode 1988-2010 A. Bruins J.A.C. Vollebregt Zoetermeer, juli 2012 Regionale bedrijvendynamiek

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 135 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 20083 Wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven van het

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650)

Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) Aan de besturen van AWBZ-instellingen: - voor geestelijke gezondheidszorg (120) - voor gehandicaptenzorg (600) - voor verpleging en verzorging (650) en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015

1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015. 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1ste BEGROTINGSWIJZIGING 2015 1ste Wijziging van de Begroting 2015 1 ste Begrotingswijziging 2015 1 ste Wijziging van de Begroting 2015 Datum: 18 maart 2015 24 juni 2015 Status: Vastgesteld Omgevingsdienst

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

vrom000845 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer s-gravenhage, 16 oktober 2000

vrom000845 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer s-gravenhage, 16 oktober 2000 vrom000845 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer s-gravenhage, 16 oktober 2000 Naar aanleiding van mijn brief van 31 mei 2000 heeft u mij

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Het jaar van YouTech.nl in cijfers

Het jaar van YouTech.nl in cijfers 2014 Het jaar van YouTech.nl in cijfers In 2014 bezochten 260.378 personen onze website en bekeken ze gemiddeld 1,54 pagina s. Het gemiddelde bezoek duurde ongeveer een minuut en 80% van de bezoekers hield

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Nederlanders tevreden met hun woning

Nederlanders tevreden met hun woning Nederlanders tevreden met hun woning 05 Minder verhuizingen door ingezakte woningmarkt Aantal verhuisde personen zo n 7,5 procent lager in 2009 dan in 2008 Vooral gezinnen van middelbare leeftijd maakten

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie