Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer IMr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 11 november INLEIDING In aansluiting op de brief dd. 26 juni 1986 inzake de Voortgang Woningbouw per ultimo mei informeer ik u thans over de voortgang van de indiening van subsidie-aanvragen voor de nieuwbouw van woonruimten, de verbouwactiviteiten en de woningverbetering, per ultimo september De voortgang is vergeleken met het beschikbare landelijke programma voor 1986 en de ntingenten per provincie. Tevens zijn bijlagen toegevoegd, waarin de landelijke cijfers met betrekking tot de indiening en afhandeling zijn opgenomen. 2. SAMENVATTING EN NCLUSIES 2.1. Nieuwbouw (en verbouw) van woonruimten In alle nieuwbouwcategorieën zijn - per ultimo september - ruim voldoende plannen ingediend om het programma volledig te benutten. De programma's in de sociale huursector, de premiekoop-a en de vrije sector met eenmalige bijdrage van f2 (een nieuwe categorie, welke in 1986 is ingevoerd ten behoeve van de bouw in stadsvernieuwingsgebieden) zijn in alle provincies volledig belegd met ingediende plannen. In de overige nieuwbouwcategorieën, te weten: - de premiehuurbeleggingssector - de premiekoop-b-sector - de vrije sector met eenmalige bijdragen van f65 is op landelijk niveau sprake van ruim voldoende planaanbod, maar is - door onvolledige indiening in een paar provincies - sprake van een herverdelingsruimte van enige honderden woningen tussen de provincies. De herverdelingsruimte is overigens - in vergelijking met voorgaande jaren - uiterst beperkt, en zal - voor zover mogelijk - in de premiehuursector Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 1

2 primair worden benut voor het minimaliseren van de overgangsprobfématiek welke zou ontstaan wanneer per een nieuwe premiehuurbeleggingsregeling zou worden geïntroduceerd. Het verbouwprogramma ten slotte wordt met ruim 2 eenheden onderschreden. In verband met de toegestande tweezijdige flexibiliteit tussen het verbouwprogramma en het programma in de sociale huursector zal de beschikbare budgettaire ruimte worden benut voor het realiseren van een aantal extra sociale huurwoningen Woningverbetering Op landelijk niveau zijn meer dan voldoende plannen voorhanden om het programma in de vooroorlogse en naoorlogse verbetercategorieën volledig met beschikkingen te kunnen beleggen. Relatief is echter wel sprake van een achterblijven van plannen in de particuliere huursector (in het bijzonder uit de naoorlogse periode). Tegenover dit negatief beeld in de particuliere huursector staat een zeer groot planaanbod in de overige verbetercategorieën. De beschikbare herverdelingsruimte in de woningverbetering kan derhalve benut worden om een deel van dit extra planaanbod te honoreren.. NIEUWBOUW EN VERBOUW.1. Indiening van plannen.1.1. Sociale huursector en verbouw Tussen de sociale huursector en de verbouw was in 1986 voor het eerst sprake van tweezijdige flexibiliteit. Van deze flexibiliteitsmogelijkheden is op ruime schaal gebruik gemaakt. In de meeste provincies bestond minder animo voor plannen in de verbouw terwijl er een extra vraag was naar nieuwbouw van sociale huurwoningen. Dit heeft tot gevolg gehad dat per 1 oktober voor 4118 sociale huurwoningen aanvragen zijn ingediend, terwijl er 41 0 op het programma staan. Daarnaast zijn er voor bijna 55 woningen aanvragen ingediend, waarvoor in 1986 geen ntingent beschikbaar was. In de verbouw daarentegen zijn slechts voor 2470 woonruimten aanvragen ingediend, terwijl het programma voor de verbouw 0 bedroeg, onderscheiden in 10 woonruimten door woningsplitsing en 20 woonruimten door verbouw van bestaande panden. Met name de planindiening in de woningsplitsing is achtergebleven (slechts de helft (59) van het programma is met plannen belegd). Per saldo zijn binnen het totale nieuwbouw- en verbouwprogramma in de sociale sector van 44 0 woningen woningen ingediend, die passen binnen de provinciale ntingentsruimte. Het overblijvende aantal (222), waar een overblijvend budget mee is gemoeid van f 16,11 miljoen, komt in aanmerking voor herverdeling over de provincies. Per ultimo september zijn - mede ten gevolge van de slechte spreiding van de planindiening door de gemeenten - voor slechts sociale huurwoningen en voor 242 verbouwwoonruimten beschikkingen afgegeven. Dit betekent, dat 62% van het programma nog in het laatste kwartaal van 1986 van een beschikking moet worden voorzien Marktsector met premie Per ultimo september zijn voor 8777 premiehuur-beleggerswoningen plannen ingediend, die passen binnen het ntingent. Voor nog eens ruim 15 premiehuur-beleggerswoningen is in 1986 geen ntingentsruimte aanwezig. Ten dele (409 woningen, 72%) is hierbij sprake van zgn. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 2

3 «knipplannen». Dit betekent dat - zonder bijzondere maatregelen - voor 409 woningen volgend jaar nog het thans vigerend beleggersregime moet worden voortgezet. Van eerdergenoemd aantal van 8777 zijn slechts 2442 woningen reeds beschikt (28%). De overige plannen moeten - na een toets op de verhouding kosten-kwaliteit - nog deze maanden van een beschikking worden voorzien. De herverdelingsruimte bedraagt 22 woningen. Het programma voor premiekoop-a-woningen (2) is geheel met plannen belegd; het premiekoop-b programma (60) op na. Deze drie woningen pasten niet meer binnen het Zuidhollandse ntingent voor deze categorie. Het aantal reeds beschikte woningen in beide categorieën bedraagt respectievelijk (61%) en 706 (62%) en is dus aanzienlijk hoger dan in de sociale huursector en de premiehuur-beleggingssector. Zowel in de premiekoop-a als de premiekoop-b woningen zijn grote hoeveelheden plannen in voorraad, die moeten worden doorgeschoven naar volgend jaar..1.. Vrije sector met eenmalige bijdrage Per ultimo september zijn de in categorie vrije sector met eenmalige bijdrage van f65 voor woningen aanvragen ingediend die binnen de beschikbare ntingentsruimte konden worden gehonoreerd; voor nog eens bijna 25 woningen was geen ntingentsruimte aanwezig. De 222 woningen die van het programma resteren (ingeleverd door Overijssel en Zuid-Holland) kunnen derhalve gemakkelijk worden herverdeeld over de andere provincies. In alle provincies zijn de ntingenten voor de vrije sector met eenmalige bijdrage van f20 0 omgezet in plannen. In deze categorie is een herverdeling dan ook niet aan de orde. Het aantal woningen dat reeds in beschikkingen is vervat bedraagt voor deze twee categorieën respectievelijk (6%) en 558 (56%). Het percentage koopwoningen in de categorie vrije sector met eenmalige bijdrage van f65 bedraagt 75%. In de nieuwe categorie vrije sector met eenmalige bijdrage van f20 0 is de verhouding koop/huur: 70%/0%. Tabel 1. Voortgang indiening nieuwbouw en verbouwplannen Programma Aan plannen Beschikbaar voor 1986 ingediend vóór herverdeling Sociale huurwoningen incl. verbouw Premiehuurbeleggers woningen Premiekoop-A won. Premiekoop-B won. Vrije sector f 65 bijdrage Vrije sector f 20 0 bijdrage Herverdeling Bij de herverdeling in de nieuwbouwsector en de verbouw heeft een aantal overwegingen een rol gespeeld: 1. Het zoveel mogelijk beperken van knipplannen in de premiehuur beleggerscategorie in verband met een eventuele wijziging van de regelgeving per 1 januari Het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke provinciale ntingenten voor de nieuwbouw en verbouw in totaal. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17

4 Bij de herverdeling zijn voorts betrokken de resultaten van de «onderlinge» noordelijke herverdeling (tussen Groningen, Friesland, Drenthe), terzake waarvan in een eerder stadium is afgesproken, dat de resultaten van deze onderlinge herverdeling in 1986 zullen worden gerespecteerd, mits e.e.a. het ruimtelijk beleid niet doorkruist. Het bovenvermelde uitgangspunt «in afwachting van een eventuele wijziging van de regelgeving minimaliseren van de mogelijke overgangsproblematiek in de premiehuur-beleggerssector», is - daar waar de beide principes voor herverdeling niet in alle opzichten te verenigen bleken - als meest richtinggevend criterium voor de herverdeling gehanteerd. De 22 overgebleven woningen in de premiehuur-beleggerssector zijn geheel benut voor het in 1986 honoreren van «oorspronkelijke knipplannen 1987». Daarnaast is de overgebleven ruimte in de verbouwsector (16,11 miljoen) - voorzover niet te beleggen met verbouwplannen - benut voor het realiseren van een 17-tal goedkope rporatiewoningen, welke oorspronkelijk ten laste van het beleggersntingent waren ingediend. Door deze omzetting naar de sociale sector ontstaat een extra ruimte van 17 woningen in de beleggerssector, waarmee het restant aan «knipplannen 1987» zo goed als volledig gehonoreerd kan worden. In bijlage 1 is voor die categorieën die voor een herverdeling in aanmerking komen aangegeven welke effecten dit heeft op de provinciale ntingenten. 4. WONINGVERBETERING 4.1. Verbetering van vooroorlogse huurwoningen Indiening van plannen Bij de woningverbetering is, mede als gevolg van het grote aandeel plannen in budgetgemeenten, het gros van het programma pas eind september ingediend. De in bijlage 4 opgenomen grafieken illustreren dit. In de sector verbetering van vooroorlogse woningen was per ultimo augustus nog slechts 0% van het programma aan plannen ingediend. Ook hier waren met name de budgetgemeenten laat met het indienen van plannen. Voorts is in ruime mate gebruik gemaakt van de flexibiliteitsmogelijkheden, die in 1986 binnen de jaarklassen tussen verbetercategorieën bestonden. Ten gevolge van het enigszins achterblijvend planaanbod in de vooroorlogse particuliere huursfeer wordt per saldo meer gerealiseerd in de verbetering van woningwetwoningen en in het aangekocht bezit. Ultimo september was ten behoeve van de verbetering van vooroorlogse woningwetwoningen voor f 620,69 miljoen aan plannen ingediend (programma: f6 miljoen zie tabel 2). Daarnaast konden Friesland, Gelderland en Limburg het hun toegewezen ntingent niet geheel benutten, zodat het bedrag dat deze provincies hebben teruggegeven (f 1,56 miljoen) besteed wordt voor herverdeling (zie paragraaf 4.1.2). Het programma voor verbetering van aangekocht bezit (f 6 miljoen) was voor 97% belegd met ingediende plannen (f584, miljoen). Vier provincies, te weten Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg hebben hun ntingenten niet geheel kunnen benutten c.q. konden geen gebruik maken van de flexibiliteit om budgetten aan te wenden voor andere categorieën. In totaal houden deze vier provincies f 19,67 miljoen over. Ook dit bedrag is over de overige provincies herverdeeld. In veel provincies is sprake van een geringer planaanbod voor de verbetering van vooroorlogse particuliere huurwoningen dan het ntingent groot is. In de meeste gevallen is, binnen de marges van de flexibiliteitsgrenzen, budget vanuit deze categorie overgeheveld ten behoeve van de Tweede Kamer, veraaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 4

5 verbetering van woningwetwoningen en aangekocht bezit. Tevens zijn er drie provincies die hun budget niet hebben kunnen uitputten dan wel geen gebruik konden maken van de flexibiliteit (Groningen, Drenthe en Zeeland). Er is in totaal voor f201,77 miljoen aan plannen ingediend (82%); terwijl f6,1 miljoen wordt teruggegeven ten behoeve van de herverdeling. Tenslotte zijn in de categorie verbetering van domeinenwoningen géén plannen ingediend. Tabel 2. Uitputting programma's verbetering van vooroorlogse huurwoningen per 1 oktober 1986 (bedragen in miljoenen guldens) Programma Aan plannen Extra planaanbod ingediend ' Woningwetwoningen 6, 620,69 98,05 Aangekocht bezit 6, 584, 102,74 Particuliere huurwon. 246, 201,77,91 Domeinenwoningen 1,1 0, 0, Totaal 1459,1 1406,46 204,70 Herverdelingsruimte 52,67 1 Binnen de provinciale ntingenten met inachtneming van flexibiliteits regels Herverdeling In totaal is f52,67 miljoen beschikbaar voor herverdeling over de provincies. Hierbij hebben de volgende principes een rol gespeeld: 1. Het zoveel mogelijk benaderen van de omvang van de oorspronkelijke provinciale budgetten voor de totale categorie verbetering van vooroorlogse woningen. 2. Het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke landelijke programma's in de verschillende categorieën.. Het vermijden van het «knippen» van plannen tegen de achtergrond van de eventuele wijziging van de regelgeving voor woningverbetering per Binnen deze randvoorwaarden is, rekening houdend met het in de verschillende provincies aanwezige planaanbod en de - veelvuldig - toegepaste flexibiliteit, tot een herverdeling van gelden overgegaan. Bij de domeinenwoningen waren per ultimo september in geen der provincies plannen ingediend. Een nader uitgevoerde inventarisatie leert, dat vóór 1 januari 1987 geen aanvullend planaanbod is te verwachten. Overigens kan worden opgemerkt, dat het subsidieregime voor verbetering van domeinenwoningen in 1987 niet verandert en identiek blijft aan het regime 1986 (jaarlijkse bijdragen). Ook uit dien hoofde behoeven derhalve geen problemen te ontstaan, wanneer het voor domeinenwoningen in 1986 bestemde bedrag (f 1,1 miljoen) in het kader van de herverdeling wordt bestemd voor verbetering van woningwetwoningen. Rekening houdend met het resterend planaanbod bij de verbetering van particuliere woningen (f,91 miljoen) resteert in deze categorie een bedrag van f40,2 miljoen, dat is toegevoegd aan het budget voor de verbetering van woningwetwoningen en aangekocht bezit. De voor de herverdeling beschikbare bedragen in de categorieën woningwet (f 1,56 miljoen) en aangekocht bezit (f 19,67 miljoen), alsmede de naar deze categorieën overgehevelde budgetten uit de particuliere sector (f40,2 miljoen) en de domeinenwoningen (f 1,1 miljoen) zijn vervolgens verdeeld over het overvloedige aanbod van plannen in de verschillende provincies, hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hiervoor genoemde uitgangspunten voor de herverdeling. De resultaten staan vermeld in bijlage 2. Tweede Kamer, vergaderjaar , 197 hfdst. XI, nr

6 In het voorgaande is de voortgang van de (vooroorlogse) woningverbetering uitgedrukt in miljoenen guldens en niet in aantallen verbeterde woningen. Opgemerkt kan worden, dat - ten gevolge van de spreiding van de plannen naar verbeterniveaus - waarschijnlijk méér aantallen dan geprogrammeerd tegen lagere gemiddelde verbeterkosten dan geprogranv meerd worden gerealiseerd. Op grond van de indiening per 0 september 1986 en de herverdeling van de budgettaire ruimte kan de volgende prognose worden gegeven van de te realiseren aantallen en de te verwachten gemiddelde stichtingskosten over 1986 in de vooroorlogse woningverbetering: Programma 1986 Piognose realisatie 1986 v.o. woningwet 10 0 af 60 0 ca. 1 0 a ca. f 49 0 v.o. aangekocht bezit 10 0 af 60 0 ca a ca. f 4 0 va. particuliere huur 4 1 af 60 0 ca. 7 1 a ca. f 29 0 Domeinenwoningen 175a f 750 Totaal af ca. 4 1 a ca. f Bij bovenstaande gemiddelde stichtingskostenbedragen moet worden aangetekend, dat de gemiddelde kosten sterk worden beïnvloed door de hoge aantallen laagniveau-ingrepen (wind- en waterdicht maken). In het «aangekocht ex-particulier bezit» bij voorbeeld variëren de verbeterkosten tussen circa f50 per woning (eerste fase: wind- en waterdicht maken) en circa f115 0 per woning (definitieve hoogniveaurenovatie). Met ingang van 1 januari 1987 zal de voortgangsregistratie zodanig worden ingericht, dat een onderscheid kan worden gemaakt in verbeteringen (duurder dan f20 0) en anderssoortige ingrepen Verbetering van naoorlogse huurwoningen Indiening van plannen In de sector verbetering van naoorlogse huurwoningen is het animo tot het indienen van verbeteringsplannen in relatie tot het programma voor de twee categorieën duidelijk verschillend. Voor de verbetering van naoorlogse woningwetwoningen is relatief meer belangstelling dan voor de verbetering van particuliere huurwoningen. Voor verbetering van woningwetwoningen is per 1 oktober voor f297,4 miljoen aan plannen ingediend; f2,7 miljoen is beschikbaar voor herverdeling omdat in drie provincies (Gelderland, Flevoland en Zuid-Holland) het beschikbare budget niet volledig met plannen kan worden ingevuld. Daartegenover staat dat er nog een extra vraag bestaat in deze categorie voor in totaal ruim f2 miljoen. Van het beschikbare budget voor de verbetering van particuliere huurwoningen van f20 miljoen is slechts 40% met plannen ingevuld (f7,8 miljoen). Tabel. Uitputting programma's verbetering naoorlogse huurwoningen per 1 oktober 1986 (bedragen in miljoenen guldens) Programma Aan plannen ingediend ' Extia planaanbod Woningwetwoningen Particuliere hum won., 20, 297,4 7,8 2,7 0,22 Totaal Herverdelingsru imte 20, 05,17 14,8 2,95 ' Binnen de provinciale ntingenten met inachtneming van flexibiliteitsgi enzen.. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 6

7 Herverdeling Ook bij de herverdeling van de naoorlogse verbeteringscategorieën hebben de principes zoals vermeld in 4.1 2,een rol gespeeld, zij het dat het tweede principe, het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke landelijke programma's in de verschillende categorieën, niet geheel kon worden gevolgd. Vanwege het zeer geringe extra aanbod aan plannen bij de particuliere huurwoningen (f 0,22 miljoen), zal het totaalbudget in deze categorie voor slechts f 8,05 miljoen worden benut. Het restant, f 11,95 miljoen, is gebruikt om in de categorie woningwetwoningen enigszins tegemoet te komen aan de overvloedige vraag naar aanvullend budget. Dit heeft geleid tot de cijfers die staan vermeld in bijlage. De voortgang van de (naoorlogse) woningverbetering is in het voorgaande uitgedrukt in miljoenen guldens en niet in aantallen verbeterde woningen. Op grond van de planindiening per 0 september 1986 en de herverdeling van de beschikbare budgettaire ruimte kan de volgende prognose worden gegeven van de te realiseren aantallen en de te verwachten gemiddelde stichtingskosten in het jaar 1986 in de sector van de naoorlogse woningverbetering. Programma 1986 Prognose realisatie 1986 n.o. woningwet n.o. particuliere huur 0 0 a f a f 0 0 ca a ca. f 20 0 ca. 1 1 a ca. f 22 0 Totaal 2 0 a f 0 0 ca a ca. f Bijzondere categorieën Verbetering van studenteneenheden Voor de verbetering van studenteneenheden, welke zijn gebouwd onder verantwoordelijkheid van de Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij is in 1986 een budget beschikbaar van f 50 miljoen. Ultimo september was ruim 60% van dit programma met plannen belegd: f0,27 miljoen. Momenteel wordt nog hard gewerkt om een aantal plannen in te dienen. Daarom is op dit moment, in overleg met het GOS, vooralsnog niet tot herverdeling overgegaan Nieuwbouw/verbetering van bejaardenoorden Conform de afspraken met betrokken instanties door mijn voorganger, zal herverdeling in deze categorie pas plaatsvinden in de eerste helft van november. Ultimo september was circa 50% van de budgettaire ruimte met plannen belegd. Verwacht wordt, dat de indiening van plannen per ultimo oktober 1986 aanzienlijk hoger zal zijn. Ik hoop u aldus naar genoegen te hebben geïnformeerd over de voortgang van de woningbouw per ultimo september De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, E. Heerma Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr

8 Bijlage 1 Herverdeling nieuwbouw Oorspronkelijke ntingenten, mutaties als gevolg van flexibiliteit en herverdeling, en nieuwe ntingenten voor de sociale huurwoningen/ verbouw, premiehuur-beleggerswoningen en vrije sectorwoningen met eenmalige bijdrage van f 65 Sociale h uurwoniny en Premiehuur- belegge rs- Vrije sector met Premie- Saldo ten inclusief verbouw woningen eenmalii je bijdrage van ko op op zichte van f 65 B hel : r- spronkelijk totaal provinciaal ntingent 1.1 i? ' Groningen* Friesland* Drenthe* Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Hol land Zuid-Holland Zeeland Noord "Brabant Limburg Totaal Oorspronkelijk ntingent. 7 Mutaties. ' Nieuw ntingent. * Inclusief verwerking «onderlinge» noordelijke herverdeling. Tweede Kamer >"-gaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 8

9 Bijlage 2 Herverdeling woningverbetering vooroorlogs (in miljoenen guldens) Woningwetwoninger i Aangekocht bezit Particuliere Do mei- Saldo t.o.v. huurwon inge n ner 1 WO" oorspronke- nin gen lijk budget i - ' j ' ' 2 > Groningen * 11,40 + 9,55 20,95 6,05 _ 1,1 4,92 8,58 _,86 4,72 + 4,56 Friesland * 12,12 7,4 4,78 4,62-4,62 0 5,16 +,91 9,07 8,05 Drenthe* 0 f 0, ,48 0,48 0,48 0,0 0,18 + 0,90 Overijssel 27,18 f 4,68 1,86 9,71-7,2 2,9 8,82-1,28 7,54,92 Gelderland 6,54-10,42 26,12 6,02 + 6,9 12,95 1,50-1,70 11,80-5,19 Flevoland Utrecht 1,8 + 2,5,91 16,2 0 16,2 14,88 1,2 1,56 + 1,21 Noord-Holland 196, ,01 24,6 214,56-22,88 191,68 76,62 9,99 66,6 + 14,14 Zuid Holland 214,62-15,09 199,5 16,0 + 52,47 68,77 95,04-2,24 71, ,14 Zeeland ,16 14,16 5,04-5,04 0 2,94 2,15 0,79 2,0 Noord Brabant 41,64 + 8, 49,97 12,18-6,90 5,28 1,8-1,4 11,95 0 Limburg 19,50-1,80 17,17 9, , 6,60 + 1,04 7,64 2,6 Totaal 6, f 4, 64, 6, + 10,12 610,12 246, - 40,2 205,68-1,1 + 1,1 1 Oorspronkelijk budget. : Mutaties ten gevolge van onderuit" putting respectievelijk aanvullende toedeling. Nieuwe budget. * Inclusief verwerking onderlinge noordelijke herverdeling. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 9

10 Bijlage Herverdeling woningverbetering naoorlogs dn miljoenen guldens) Woningwetwoningen Particuliere huurwoningen Saldo ten opzichte van oorspronkelijk budget I 5.1 I 2 1 Groningen" 11,84 + 1,25 1,09 0,65 + 0,15 0,80 + 1,40 Friesland* 11,62 + 1,17 12,79 0,59-0, 0,26 + 0,84 Drenthe* 8,40 + 0,85 9,25 0,19-0,17 0,02 + 0,68 Overijssel 20,0 + 2,0 22,06 1,25-0,49 0,76 + 1,54 Gelderland 1,97-1,82 0,15 2,5-1,88 0,47 -,70 Flevoland 1,67-0,14 1,5 0,1-0,1 0-0,45 Utrecht 17, ,15 0,96 0 0,96 0 Noord-Holland 5,70 + 5,8 59,08,20-1,98 1,22 +,40 Zuid-Holland 82,99-0,77 82,22 5,15 -,49 1,66-4,26 Zeeland 6,24 + 0,66 6,90 0,62-0,54 0,08 + 0,12 Noord-Brabant,97 + 1,29 5,26 2,75-1,46 1,29-0,17 Limburg 20,42 + 2,05 22,47 1,99-1,46 0,5 + 0,59 Totaal, + 11,95 11,95 20, - 11,95 8, Oorspronkelijk budget. 2 Mutaties ten gevolge van onderuitputting respectievelijk aanvullende toedeling. ' Nieuwe budget. * Inclusief verwerking onderlinge noordelijke herverdeling. Tweede Kamer, vergaderjaar , 197 hfdst. XI, nr

11 ! v er l o op piani n d i en i ng 1985 en 1986 afd.p^p 128-, soc i a. I e huur se kt or! I < -t O) Q- "cü' L 8 " -h </> X 1 n n 88- bfl 40-J ' ^ i n g e d i e n d 8 b m i ingediend o5 I ' i i ft i D e s c n i k t o b beschikt 85 i y. apï

12 verloop planindien ing 1985 en 198b afd.pt<p 180 premi e h u. u r beleg g e r 5 5 a> o. ;*; CU J-I < -i CU -\ ~a>' cu en i ^1 o ZT 80- b0- «É ll l^^ i nged end. 8b inged. e n d 8 5 E5 2 bes c h kt 8b b e 5 c h kt 8 5 X N>

13 v e r l o o p pi a n i n d i e n I ri g 1985 en 1986 afd.p^p premie koop i 1 o. CU < -i CQ CU Q,2 cu' CU L ^1 m i n g e d e n d Sb i n g e d e n d 85 besch kt 8b 8b b e 5 c h kt 85 GO a p r 5 e p T i 0 V 0. y C

14 verloop plan i ndie ni ng i 9 85 en 196 I OA Pi afu. rsct i ii_ premiekoop B 5 * < CU o.,-* O)' O) I 10 ^1 ^ ifig ï e d i e n d 8 b! i ;--j c '--v : ti i i Uk öü i esch i kt o e 5 c ri i KT o r i Q p o k t 'Il O V ie (

15 v e r i o o p pi am i n d i en i n g 1985 en 19 b b af d. Pi. P vr i je sektor mei eenmal i ge b i jdrage f6508,- mge i n g e besc b 6 5 C

16 e r loop piani n di en ing 1986 r i n.v n 1 vr i je 5e kior me t e enma l i ge b i jdi age = 080 s O) < n CQ Ql Q- 'S' O) T u li kfl. 40 / / / / / / / / / s / inged e n d. 8b besch ki 6b o o) O) 0. a-c / / / ; / / / - ^ /./ / jan t e b mi t apr mei jun jul aug ^ep o kt nov dec

17 verloop p lan ifldi en i ïï f 1 y ü5b en 186 afd.p&p 1 'T! A i ü lö I verbouw I I O f"» 11 i.' i t i i f < -\. Q> 1 "Öj' Q) b0 ^ 1 i n g e d i e n d 8b i n y e d i e n d ^1 dfl- 1 1 t f 1 b e s c h i k + 8b bes chi kt 85 t >< B 5SS f^^vvv^^sss^??^^^^^^: jan apr mei a u g s e p o k t n o v d e

18 ve r l o o p piani n di e n i ng 1985 en 18 b afd.p&p */ 18 v er b Quw bestaande p ande n O. CU < -i CQ CU D..-i 'S' CU L o a 11 I,M ^ ^??- H^l g flrxss>.». S>* s S S X? f i n y e d i e n d Sb i n g e d i e n d. 85 ^ ^ bes cn i kt 8 b b e 5 c h i k t 0 E u J O o 20^

19 v e r l o o p pi aïi i n d i en i n g en 198b afd.p&p 120 verbouw door woningsptitsing I O) 80 < -i Q).1 "üi' 1 ^1 ^ b0h 40- ' 4 / H /JÉ jngedi end 8b j n g e d i e n d 85 b e s c h I k t 8 b beschikt 85 >< S^ss ^ "..".."'.".^.^." ^ ^ c---^=i-cfls 8 jan f eb mi t api me i jun i u i a u o D y u o k t n o v d e c

20 v e r loop pi an i n d i en i ÏI g 1985 en 186 afd.pikp % 19 v o o r o o r l o g 5 e h u, u r w o n i n g e n t n a> o. O) < -* CQ O) o. 'S' cu as 1 a hfl. dfl J $< RS^S; SiÉH/ -T 1 -- ^cv. v. ">-- *-. v. ^-. ^-- >t"-- ^5? m i ri g e cl en tl 8b inged end 85 oes c h kt 8b 8b bes c h kt 85 en X O U L 8 U Q S 9 D O k t Tl O V d ê

21 ve r l o o p piani n di e n in g en afd.p^p v o o r o o r l oof 5 e wo n i riqfw e t w o n i n g e n 1?0. o. CU < -t a>,-\ "öj' L CXI ^ f 1 /SS*** 1 / i n g e a i e n d 8 b i n g e d i e n d 85 beschikt 8b 1 1 '! f D G b C M! K T 85 o. 20 0

22 7* verloop p \ an iridi e 1._ i ' o o r o o r L o g e ac*n O'S K G C y r i n o r -i. ". o t o J H ij l :i Pu i y o b 1 d afd.p&p re won in gen i 2flt~ / --^ < 1 tq Q) 'S' 01 f, 1? «._ ^_ ^._ ^, ngecuena ab gedi end SE L ^1 dls. ae icn 1 kt -- besc n 1 KT 85! Q- X jan feb mr t apr n"y i j 1. a i., o p o k t n o v d e c

23 e r l o o p piani n di e ni n en 1986 afd.p^p v o oro o rlog j? par t iculi e r e huu r wo n i n y e n 12( ï---.. f I < O) D..^ 'S' ü ^1 ^1 1- hfi A '1 4 'i!! J I J! CSSxS KSSs il ^ n g e d i e n d 8 b JQ 1 n o e d. i e n 0. o u 1 D.?fl_

24 ver LOOD D L-an i nd -i Q n 198b afd.p&p % naoor loqjy paï't i cl '. i yrs huu? won i nyen s 7fl h i/'l < cs O) Q- a> 'S' O) 05 Rfl_ 4L? 1 fl - i n y e d e n d 8b i n y e d e ÏI d 85 J Wï bes c h kt 8b u y _i o 11 kt 85 I * <^tli J._ -v_ -v_ -«_ -v>t

25 ver LOOD D tan in< i i e" er 1985 en 198b r nrt H. at cl. PScP n o o i i. o T s < yg ÏI, n Qwe I wo Ï'I i ÏÏ o e n 120^ s CL 1. I { 8 -^ ^>-N>->, ^ ^ i n g e d y 11 o. 8b i n g e d e n d 85 c» o en b e s c h k t b e 5 c h,-+- 8b 85 CJ1 i a n f eb mi dpi me i juï'i ju!, auy sep o kt nov dec

26 ver l o o p plan i nd i en i n g 1985 en 198b afd.p&p - 1. (i n x n a o o i i. o g b e h u u r w o n i n g e n ï ^ O) < -i Q) Q)' CU L ^1 R0- BÉM i Jilllllll i n g e d i e d n 8b Ingpdi en d 85 m besc hi kt 86 beschikt 85?0H

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 3 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuïsvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 57 LIJST VAN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Aantal hypotheken 1e kw 09

Aantal hypotheken 1e kw 09 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 09

Aantal hypotheken 3e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 januari 2010 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Aantal hypotheken 2e kw 09

Aantal hypotheken 2e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 oktober 2009 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in de eerste acht maanden van 2017 onderzoek gedaan naar leningaanvragen ten behoeve

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18 051 Huisvestingsbeleid woonwagenbewoners Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag

Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag Stand van zaken certificering voor natuurbeherende organisaties Versie 20 januari 2016 Naam organisatie Provincie Volgens KHB datum ontvangst aanvraag Datum toekenning certificaat Type certificaat Unie

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 16196 Woningbouwprogramma 1980 Nr. 18 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 16 september 1980 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189 J. Knollema (020) 797 86 22 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 14 september 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011080189

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Colofon Teksten Jeroen de Leede (VNG) Dataverwerking Marieke de Haan (VNG Informatiecentrum) Opmaak Chris Koning (VNG) Januari 2016 2 Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie