Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer IMr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 11 november INLEIDING In aansluiting op de brief dd. 26 juni 1986 inzake de Voortgang Woningbouw per ultimo mei informeer ik u thans over de voortgang van de indiening van subsidie-aanvragen voor de nieuwbouw van woonruimten, de verbouwactiviteiten en de woningverbetering, per ultimo september De voortgang is vergeleken met het beschikbare landelijke programma voor 1986 en de ntingenten per provincie. Tevens zijn bijlagen toegevoegd, waarin de landelijke cijfers met betrekking tot de indiening en afhandeling zijn opgenomen. 2. SAMENVATTING EN NCLUSIES 2.1. Nieuwbouw (en verbouw) van woonruimten In alle nieuwbouwcategorieën zijn - per ultimo september - ruim voldoende plannen ingediend om het programma volledig te benutten. De programma's in de sociale huursector, de premiekoop-a en de vrije sector met eenmalige bijdrage van f2 (een nieuwe categorie, welke in 1986 is ingevoerd ten behoeve van de bouw in stadsvernieuwingsgebieden) zijn in alle provincies volledig belegd met ingediende plannen. In de overige nieuwbouwcategorieën, te weten: - de premiehuurbeleggingssector - de premiekoop-b-sector - de vrije sector met eenmalige bijdragen van f65 is op landelijk niveau sprake van ruim voldoende planaanbod, maar is - door onvolledige indiening in een paar provincies - sprake van een herverdelingsruimte van enige honderden woningen tussen de provincies. De herverdelingsruimte is overigens - in vergelijking met voorgaande jaren - uiterst beperkt, en zal - voor zover mogelijk - in de premiehuursector Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 1

2 primair worden benut voor het minimaliseren van de overgangsprobfématiek welke zou ontstaan wanneer per een nieuwe premiehuurbeleggingsregeling zou worden geïntroduceerd. Het verbouwprogramma ten slotte wordt met ruim 2 eenheden onderschreden. In verband met de toegestande tweezijdige flexibiliteit tussen het verbouwprogramma en het programma in de sociale huursector zal de beschikbare budgettaire ruimte worden benut voor het realiseren van een aantal extra sociale huurwoningen Woningverbetering Op landelijk niveau zijn meer dan voldoende plannen voorhanden om het programma in de vooroorlogse en naoorlogse verbetercategorieën volledig met beschikkingen te kunnen beleggen. Relatief is echter wel sprake van een achterblijven van plannen in de particuliere huursector (in het bijzonder uit de naoorlogse periode). Tegenover dit negatief beeld in de particuliere huursector staat een zeer groot planaanbod in de overige verbetercategorieën. De beschikbare herverdelingsruimte in de woningverbetering kan derhalve benut worden om een deel van dit extra planaanbod te honoreren.. NIEUWBOUW EN VERBOUW.1. Indiening van plannen.1.1. Sociale huursector en verbouw Tussen de sociale huursector en de verbouw was in 1986 voor het eerst sprake van tweezijdige flexibiliteit. Van deze flexibiliteitsmogelijkheden is op ruime schaal gebruik gemaakt. In de meeste provincies bestond minder animo voor plannen in de verbouw terwijl er een extra vraag was naar nieuwbouw van sociale huurwoningen. Dit heeft tot gevolg gehad dat per 1 oktober voor 4118 sociale huurwoningen aanvragen zijn ingediend, terwijl er 41 0 op het programma staan. Daarnaast zijn er voor bijna 55 woningen aanvragen ingediend, waarvoor in 1986 geen ntingent beschikbaar was. In de verbouw daarentegen zijn slechts voor 2470 woonruimten aanvragen ingediend, terwijl het programma voor de verbouw 0 bedroeg, onderscheiden in 10 woonruimten door woningsplitsing en 20 woonruimten door verbouw van bestaande panden. Met name de planindiening in de woningsplitsing is achtergebleven (slechts de helft (59) van het programma is met plannen belegd). Per saldo zijn binnen het totale nieuwbouw- en verbouwprogramma in de sociale sector van 44 0 woningen woningen ingediend, die passen binnen de provinciale ntingentsruimte. Het overblijvende aantal (222), waar een overblijvend budget mee is gemoeid van f 16,11 miljoen, komt in aanmerking voor herverdeling over de provincies. Per ultimo september zijn - mede ten gevolge van de slechte spreiding van de planindiening door de gemeenten - voor slechts sociale huurwoningen en voor 242 verbouwwoonruimten beschikkingen afgegeven. Dit betekent, dat 62% van het programma nog in het laatste kwartaal van 1986 van een beschikking moet worden voorzien Marktsector met premie Per ultimo september zijn voor 8777 premiehuur-beleggerswoningen plannen ingediend, die passen binnen het ntingent. Voor nog eens ruim 15 premiehuur-beleggerswoningen is in 1986 geen ntingentsruimte aanwezig. Ten dele (409 woningen, 72%) is hierbij sprake van zgn. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 2

3 «knipplannen». Dit betekent dat - zonder bijzondere maatregelen - voor 409 woningen volgend jaar nog het thans vigerend beleggersregime moet worden voortgezet. Van eerdergenoemd aantal van 8777 zijn slechts 2442 woningen reeds beschikt (28%). De overige plannen moeten - na een toets op de verhouding kosten-kwaliteit - nog deze maanden van een beschikking worden voorzien. De herverdelingsruimte bedraagt 22 woningen. Het programma voor premiekoop-a-woningen (2) is geheel met plannen belegd; het premiekoop-b programma (60) op na. Deze drie woningen pasten niet meer binnen het Zuidhollandse ntingent voor deze categorie. Het aantal reeds beschikte woningen in beide categorieën bedraagt respectievelijk (61%) en 706 (62%) en is dus aanzienlijk hoger dan in de sociale huursector en de premiehuur-beleggingssector. Zowel in de premiekoop-a als de premiekoop-b woningen zijn grote hoeveelheden plannen in voorraad, die moeten worden doorgeschoven naar volgend jaar..1.. Vrije sector met eenmalige bijdrage Per ultimo september zijn de in categorie vrije sector met eenmalige bijdrage van f65 voor woningen aanvragen ingediend die binnen de beschikbare ntingentsruimte konden worden gehonoreerd; voor nog eens bijna 25 woningen was geen ntingentsruimte aanwezig. De 222 woningen die van het programma resteren (ingeleverd door Overijssel en Zuid-Holland) kunnen derhalve gemakkelijk worden herverdeeld over de andere provincies. In alle provincies zijn de ntingenten voor de vrije sector met eenmalige bijdrage van f20 0 omgezet in plannen. In deze categorie is een herverdeling dan ook niet aan de orde. Het aantal woningen dat reeds in beschikkingen is vervat bedraagt voor deze twee categorieën respectievelijk (6%) en 558 (56%). Het percentage koopwoningen in de categorie vrije sector met eenmalige bijdrage van f65 bedraagt 75%. In de nieuwe categorie vrije sector met eenmalige bijdrage van f20 0 is de verhouding koop/huur: 70%/0%. Tabel 1. Voortgang indiening nieuwbouw en verbouwplannen Programma Aan plannen Beschikbaar voor 1986 ingediend vóór herverdeling Sociale huurwoningen incl. verbouw Premiehuurbeleggers woningen Premiekoop-A won. Premiekoop-B won. Vrije sector f 65 bijdrage Vrije sector f 20 0 bijdrage Herverdeling Bij de herverdeling in de nieuwbouwsector en de verbouw heeft een aantal overwegingen een rol gespeeld: 1. Het zoveel mogelijk beperken van knipplannen in de premiehuur beleggerscategorie in verband met een eventuele wijziging van de regelgeving per 1 januari Het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke provinciale ntingenten voor de nieuwbouw en verbouw in totaal. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17

4 Bij de herverdeling zijn voorts betrokken de resultaten van de «onderlinge» noordelijke herverdeling (tussen Groningen, Friesland, Drenthe), terzake waarvan in een eerder stadium is afgesproken, dat de resultaten van deze onderlinge herverdeling in 1986 zullen worden gerespecteerd, mits e.e.a. het ruimtelijk beleid niet doorkruist. Het bovenvermelde uitgangspunt «in afwachting van een eventuele wijziging van de regelgeving minimaliseren van de mogelijke overgangsproblematiek in de premiehuur-beleggerssector», is - daar waar de beide principes voor herverdeling niet in alle opzichten te verenigen bleken - als meest richtinggevend criterium voor de herverdeling gehanteerd. De 22 overgebleven woningen in de premiehuur-beleggerssector zijn geheel benut voor het in 1986 honoreren van «oorspronkelijke knipplannen 1987». Daarnaast is de overgebleven ruimte in de verbouwsector (16,11 miljoen) - voorzover niet te beleggen met verbouwplannen - benut voor het realiseren van een 17-tal goedkope rporatiewoningen, welke oorspronkelijk ten laste van het beleggersntingent waren ingediend. Door deze omzetting naar de sociale sector ontstaat een extra ruimte van 17 woningen in de beleggerssector, waarmee het restant aan «knipplannen 1987» zo goed als volledig gehonoreerd kan worden. In bijlage 1 is voor die categorieën die voor een herverdeling in aanmerking komen aangegeven welke effecten dit heeft op de provinciale ntingenten. 4. WONINGVERBETERING 4.1. Verbetering van vooroorlogse huurwoningen Indiening van plannen Bij de woningverbetering is, mede als gevolg van het grote aandeel plannen in budgetgemeenten, het gros van het programma pas eind september ingediend. De in bijlage 4 opgenomen grafieken illustreren dit. In de sector verbetering van vooroorlogse woningen was per ultimo augustus nog slechts 0% van het programma aan plannen ingediend. Ook hier waren met name de budgetgemeenten laat met het indienen van plannen. Voorts is in ruime mate gebruik gemaakt van de flexibiliteitsmogelijkheden, die in 1986 binnen de jaarklassen tussen verbetercategorieën bestonden. Ten gevolge van het enigszins achterblijvend planaanbod in de vooroorlogse particuliere huursfeer wordt per saldo meer gerealiseerd in de verbetering van woningwetwoningen en in het aangekocht bezit. Ultimo september was ten behoeve van de verbetering van vooroorlogse woningwetwoningen voor f 620,69 miljoen aan plannen ingediend (programma: f6 miljoen zie tabel 2). Daarnaast konden Friesland, Gelderland en Limburg het hun toegewezen ntingent niet geheel benutten, zodat het bedrag dat deze provincies hebben teruggegeven (f 1,56 miljoen) besteed wordt voor herverdeling (zie paragraaf 4.1.2). Het programma voor verbetering van aangekocht bezit (f 6 miljoen) was voor 97% belegd met ingediende plannen (f584, miljoen). Vier provincies, te weten Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg hebben hun ntingenten niet geheel kunnen benutten c.q. konden geen gebruik maken van de flexibiliteit om budgetten aan te wenden voor andere categorieën. In totaal houden deze vier provincies f 19,67 miljoen over. Ook dit bedrag is over de overige provincies herverdeeld. In veel provincies is sprake van een geringer planaanbod voor de verbetering van vooroorlogse particuliere huurwoningen dan het ntingent groot is. In de meeste gevallen is, binnen de marges van de flexibiliteitsgrenzen, budget vanuit deze categorie overgeheveld ten behoeve van de Tweede Kamer, veraaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 4

5 verbetering van woningwetwoningen en aangekocht bezit. Tevens zijn er drie provincies die hun budget niet hebben kunnen uitputten dan wel geen gebruik konden maken van de flexibiliteit (Groningen, Drenthe en Zeeland). Er is in totaal voor f201,77 miljoen aan plannen ingediend (82%); terwijl f6,1 miljoen wordt teruggegeven ten behoeve van de herverdeling. Tenslotte zijn in de categorie verbetering van domeinenwoningen géén plannen ingediend. Tabel 2. Uitputting programma's verbetering van vooroorlogse huurwoningen per 1 oktober 1986 (bedragen in miljoenen guldens) Programma Aan plannen Extra planaanbod ingediend ' Woningwetwoningen 6, 620,69 98,05 Aangekocht bezit 6, 584, 102,74 Particuliere huurwon. 246, 201,77,91 Domeinenwoningen 1,1 0, 0, Totaal 1459,1 1406,46 204,70 Herverdelingsruimte 52,67 1 Binnen de provinciale ntingenten met inachtneming van flexibiliteits regels Herverdeling In totaal is f52,67 miljoen beschikbaar voor herverdeling over de provincies. Hierbij hebben de volgende principes een rol gespeeld: 1. Het zoveel mogelijk benaderen van de omvang van de oorspronkelijke provinciale budgetten voor de totale categorie verbetering van vooroorlogse woningen. 2. Het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke landelijke programma's in de verschillende categorieën.. Het vermijden van het «knippen» van plannen tegen de achtergrond van de eventuele wijziging van de regelgeving voor woningverbetering per Binnen deze randvoorwaarden is, rekening houdend met het in de verschillende provincies aanwezige planaanbod en de - veelvuldig - toegepaste flexibiliteit, tot een herverdeling van gelden overgegaan. Bij de domeinenwoningen waren per ultimo september in geen der provincies plannen ingediend. Een nader uitgevoerde inventarisatie leert, dat vóór 1 januari 1987 geen aanvullend planaanbod is te verwachten. Overigens kan worden opgemerkt, dat het subsidieregime voor verbetering van domeinenwoningen in 1987 niet verandert en identiek blijft aan het regime 1986 (jaarlijkse bijdragen). Ook uit dien hoofde behoeven derhalve geen problemen te ontstaan, wanneer het voor domeinenwoningen in 1986 bestemde bedrag (f 1,1 miljoen) in het kader van de herverdeling wordt bestemd voor verbetering van woningwetwoningen. Rekening houdend met het resterend planaanbod bij de verbetering van particuliere woningen (f,91 miljoen) resteert in deze categorie een bedrag van f40,2 miljoen, dat is toegevoegd aan het budget voor de verbetering van woningwetwoningen en aangekocht bezit. De voor de herverdeling beschikbare bedragen in de categorieën woningwet (f 1,56 miljoen) en aangekocht bezit (f 19,67 miljoen), alsmede de naar deze categorieën overgehevelde budgetten uit de particuliere sector (f40,2 miljoen) en de domeinenwoningen (f 1,1 miljoen) zijn vervolgens verdeeld over het overvloedige aanbod van plannen in de verschillende provincies, hierbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hiervoor genoemde uitgangspunten voor de herverdeling. De resultaten staan vermeld in bijlage 2. Tweede Kamer, vergaderjaar , 197 hfdst. XI, nr

6 In het voorgaande is de voortgang van de (vooroorlogse) woningverbetering uitgedrukt in miljoenen guldens en niet in aantallen verbeterde woningen. Opgemerkt kan worden, dat - ten gevolge van de spreiding van de plannen naar verbeterniveaus - waarschijnlijk méér aantallen dan geprogrammeerd tegen lagere gemiddelde verbeterkosten dan geprogranv meerd worden gerealiseerd. Op grond van de indiening per 0 september 1986 en de herverdeling van de budgettaire ruimte kan de volgende prognose worden gegeven van de te realiseren aantallen en de te verwachten gemiddelde stichtingskosten over 1986 in de vooroorlogse woningverbetering: Programma 1986 Piognose realisatie 1986 v.o. woningwet 10 0 af 60 0 ca. 1 0 a ca. f 49 0 v.o. aangekocht bezit 10 0 af 60 0 ca a ca. f 4 0 va. particuliere huur 4 1 af 60 0 ca. 7 1 a ca. f 29 0 Domeinenwoningen 175a f 750 Totaal af ca. 4 1 a ca. f Bij bovenstaande gemiddelde stichtingskostenbedragen moet worden aangetekend, dat de gemiddelde kosten sterk worden beïnvloed door de hoge aantallen laagniveau-ingrepen (wind- en waterdicht maken). In het «aangekocht ex-particulier bezit» bij voorbeeld variëren de verbeterkosten tussen circa f50 per woning (eerste fase: wind- en waterdicht maken) en circa f115 0 per woning (definitieve hoogniveaurenovatie). Met ingang van 1 januari 1987 zal de voortgangsregistratie zodanig worden ingericht, dat een onderscheid kan worden gemaakt in verbeteringen (duurder dan f20 0) en anderssoortige ingrepen Verbetering van naoorlogse huurwoningen Indiening van plannen In de sector verbetering van naoorlogse huurwoningen is het animo tot het indienen van verbeteringsplannen in relatie tot het programma voor de twee categorieën duidelijk verschillend. Voor de verbetering van naoorlogse woningwetwoningen is relatief meer belangstelling dan voor de verbetering van particuliere huurwoningen. Voor verbetering van woningwetwoningen is per 1 oktober voor f297,4 miljoen aan plannen ingediend; f2,7 miljoen is beschikbaar voor herverdeling omdat in drie provincies (Gelderland, Flevoland en Zuid-Holland) het beschikbare budget niet volledig met plannen kan worden ingevuld. Daartegenover staat dat er nog een extra vraag bestaat in deze categorie voor in totaal ruim f2 miljoen. Van het beschikbare budget voor de verbetering van particuliere huurwoningen van f20 miljoen is slechts 40% met plannen ingevuld (f7,8 miljoen). Tabel. Uitputting programma's verbetering naoorlogse huurwoningen per 1 oktober 1986 (bedragen in miljoenen guldens) Programma Aan plannen ingediend ' Extia planaanbod Woningwetwoningen Particuliere hum won., 20, 297,4 7,8 2,7 0,22 Totaal Herverdelingsru imte 20, 05,17 14,8 2,95 ' Binnen de provinciale ntingenten met inachtneming van flexibiliteitsgi enzen.. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 6

7 Herverdeling Ook bij de herverdeling van de naoorlogse verbeteringscategorieën hebben de principes zoals vermeld in 4.1 2,een rol gespeeld, zij het dat het tweede principe, het zoveel mogelijk benaderen van de oorspronkelijke landelijke programma's in de verschillende categorieën, niet geheel kon worden gevolgd. Vanwege het zeer geringe extra aanbod aan plannen bij de particuliere huurwoningen (f 0,22 miljoen), zal het totaalbudget in deze categorie voor slechts f 8,05 miljoen worden benut. Het restant, f 11,95 miljoen, is gebruikt om in de categorie woningwetwoningen enigszins tegemoet te komen aan de overvloedige vraag naar aanvullend budget. Dit heeft geleid tot de cijfers die staan vermeld in bijlage. De voortgang van de (naoorlogse) woningverbetering is in het voorgaande uitgedrukt in miljoenen guldens en niet in aantallen verbeterde woningen. Op grond van de planindiening per 0 september 1986 en de herverdeling van de beschikbare budgettaire ruimte kan de volgende prognose worden gegeven van de te realiseren aantallen en de te verwachten gemiddelde stichtingskosten in het jaar 1986 in de sector van de naoorlogse woningverbetering. Programma 1986 Prognose realisatie 1986 n.o. woningwet n.o. particuliere huur 0 0 a f a f 0 0 ca a ca. f 20 0 ca. 1 1 a ca. f 22 0 Totaal 2 0 a f 0 0 ca a ca. f Bijzondere categorieën Verbetering van studenteneenheden Voor de verbetering van studenteneenheden, welke zijn gebouwd onder verantwoordelijkheid van de Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Landbouw en Visserij is in 1986 een budget beschikbaar van f 50 miljoen. Ultimo september was ruim 60% van dit programma met plannen belegd: f0,27 miljoen. Momenteel wordt nog hard gewerkt om een aantal plannen in te dienen. Daarom is op dit moment, in overleg met het GOS, vooralsnog niet tot herverdeling overgegaan Nieuwbouw/verbetering van bejaardenoorden Conform de afspraken met betrokken instanties door mijn voorganger, zal herverdeling in deze categorie pas plaatsvinden in de eerste helft van november. Ultimo september was circa 50% van de budgettaire ruimte met plannen belegd. Verwacht wordt, dat de indiening van plannen per ultimo oktober 1986 aanzienlijk hoger zal zijn. Ik hoop u aldus naar genoegen te hebben geïnformeerd over de voortgang van de woningbouw per ultimo september De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, E. Heerma Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr

8 Bijlage 1 Herverdeling nieuwbouw Oorspronkelijke ntingenten, mutaties als gevolg van flexibiliteit en herverdeling, en nieuwe ntingenten voor de sociale huurwoningen/ verbouw, premiehuur-beleggerswoningen en vrije sectorwoningen met eenmalige bijdrage van f 65 Sociale h uurwoniny en Premiehuur- belegge rs- Vrije sector met Premie- Saldo ten inclusief verbouw woningen eenmalii je bijdrage van ko op op zichte van f 65 B hel : r- spronkelijk totaal provinciaal ntingent 1.1 i? ' Groningen* Friesland* Drenthe* Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Hol land Zuid-Holland Zeeland Noord "Brabant Limburg Totaal Oorspronkelijk ntingent. 7 Mutaties. ' Nieuw ntingent. * Inclusief verwerking «onderlinge» noordelijke herverdeling. Tweede Kamer >"-gaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 8

9 Bijlage 2 Herverdeling woningverbetering vooroorlogs (in miljoenen guldens) Woningwetwoninger i Aangekocht bezit Particuliere Do mei- Saldo t.o.v. huurwon inge n ner 1 WO" oorspronke- nin gen lijk budget i - ' j ' ' 2 > Groningen * 11,40 + 9,55 20,95 6,05 _ 1,1 4,92 8,58 _,86 4,72 + 4,56 Friesland * 12,12 7,4 4,78 4,62-4,62 0 5,16 +,91 9,07 8,05 Drenthe* 0 f 0, ,48 0,48 0,48 0,0 0,18 + 0,90 Overijssel 27,18 f 4,68 1,86 9,71-7,2 2,9 8,82-1,28 7,54,92 Gelderland 6,54-10,42 26,12 6,02 + 6,9 12,95 1,50-1,70 11,80-5,19 Flevoland Utrecht 1,8 + 2,5,91 16,2 0 16,2 14,88 1,2 1,56 + 1,21 Noord-Holland 196, ,01 24,6 214,56-22,88 191,68 76,62 9,99 66,6 + 14,14 Zuid Holland 214,62-15,09 199,5 16,0 + 52,47 68,77 95,04-2,24 71, ,14 Zeeland ,16 14,16 5,04-5,04 0 2,94 2,15 0,79 2,0 Noord Brabant 41,64 + 8, 49,97 12,18-6,90 5,28 1,8-1,4 11,95 0 Limburg 19,50-1,80 17,17 9, , 6,60 + 1,04 7,64 2,6 Totaal 6, f 4, 64, 6, + 10,12 610,12 246, - 40,2 205,68-1,1 + 1,1 1 Oorspronkelijk budget. : Mutaties ten gevolge van onderuit" putting respectievelijk aanvullende toedeling. Nieuwe budget. * Inclusief verwerking onderlinge noordelijke herverdeling. Tweede Kamer, vergaderjaar , 19 7 hfdst. XI, nr. 17 9

10 Bijlage Herverdeling woningverbetering naoorlogs dn miljoenen guldens) Woningwetwoningen Particuliere huurwoningen Saldo ten opzichte van oorspronkelijk budget I 5.1 I 2 1 Groningen" 11,84 + 1,25 1,09 0,65 + 0,15 0,80 + 1,40 Friesland* 11,62 + 1,17 12,79 0,59-0, 0,26 + 0,84 Drenthe* 8,40 + 0,85 9,25 0,19-0,17 0,02 + 0,68 Overijssel 20,0 + 2,0 22,06 1,25-0,49 0,76 + 1,54 Gelderland 1,97-1,82 0,15 2,5-1,88 0,47 -,70 Flevoland 1,67-0,14 1,5 0,1-0,1 0-0,45 Utrecht 17, ,15 0,96 0 0,96 0 Noord-Holland 5,70 + 5,8 59,08,20-1,98 1,22 +,40 Zuid-Holland 82,99-0,77 82,22 5,15 -,49 1,66-4,26 Zeeland 6,24 + 0,66 6,90 0,62-0,54 0,08 + 0,12 Noord-Brabant,97 + 1,29 5,26 2,75-1,46 1,29-0,17 Limburg 20,42 + 2,05 22,47 1,99-1,46 0,5 + 0,59 Totaal, + 11,95 11,95 20, - 11,95 8, Oorspronkelijk budget. 2 Mutaties ten gevolge van onderuitputting respectievelijk aanvullende toedeling. ' Nieuwe budget. * Inclusief verwerking onderlinge noordelijke herverdeling. Tweede Kamer, vergaderjaar , 197 hfdst. XI, nr

11 ! v er l o op piani n d i en i ng 1985 en 1986 afd.p^p 128-, soc i a. I e huur se kt or! I < -t O) Q- "cü' L 8 " -h </> X 1 n n 88- bfl 40-J ' ^ i n g e d i e n d 8 b m i ingediend o5 I ' i i ft i D e s c n i k t o b beschikt 85 i y. apï

12 verloop planindien ing 1985 en 198b afd.pt<p 180 premi e h u. u r beleg g e r 5 5 a> o. ;*; CU J-I < -i CU -\ ~a>' cu en i ^1 o ZT 80- b0- «É ll l^^ i nged end. 8b inged. e n d 8 5 E5 2 bes c h kt 8b b e 5 c h kt 8 5 X N>

13 v e r l o o p pi a n i n d i e n I ri g 1985 en 1986 afd.p^p premie koop i 1 o. CU < -i CQ CU Q,2 cu' CU L ^1 m i n g e d e n d Sb i n g e d e n d 85 besch kt 8b 8b b e 5 c h kt 85 GO a p r 5 e p T i 0 V 0. y C

14 verloop plan i ndie ni ng i 9 85 en 196 I OA Pi afu. rsct i ii_ premiekoop B 5 * < CU o.,-* O)' O) I 10 ^1 ^ ifig ï e d i e n d 8 b! i ;--j c '--v : ti i i Uk öü i esch i kt o e 5 c ri i KT o r i Q p o k t 'Il O V ie (

15 v e r i o o p pi am i n d i en i n g 1985 en 19 b b af d. Pi. P vr i je sektor mei eenmal i ge b i jdrage f6508,- mge i n g e besc b 6 5 C

16 e r loop piani n di en ing 1986 r i n.v n 1 vr i je 5e kior me t e enma l i ge b i jdi age = 080 s O) < n CQ Ql Q- 'S' O) T u li kfl. 40 / / / / / / / / / s / inged e n d. 8b besch ki 6b o o) O) 0. a-c / / / ; / / / - ^ /./ / jan t e b mi t apr mei jun jul aug ^ep o kt nov dec

17 verloop p lan ifldi en i ïï f 1 y ü5b en 186 afd.p&p 1 'T! A i ü lö I verbouw I I O f"» 11 i.' i t i i f < -\. Q> 1 "Öj' Q) b0 ^ 1 i n g e d i e n d 8b i n y e d i e n d ^1 dfl- 1 1 t f 1 b e s c h i k + 8b bes chi kt 85 t >< B 5SS f^^vvv^^sss^??^^^^^^: jan apr mei a u g s e p o k t n o v d e

18 ve r l o o p piani n di e n i ng 1985 en 18 b afd.p&p */ 18 v er b Quw bestaande p ande n O. CU < -i CQ CU D..-i 'S' CU L o a 11 I,M ^ ^??- H^l g flrxss>.». S>* s S S X? f i n y e d i e n d Sb i n g e d i e n d. 85 ^ ^ bes cn i kt 8 b b e 5 c h i k t 0 E u J O o 20^

19 v e r l o o p pi aïi i n d i en i n g en 198b afd.p&p 120 verbouw door woningsptitsing I O) 80 < -i Q).1 "üi' 1 ^1 ^ b0h 40- ' 4 / H /JÉ jngedi end 8b j n g e d i e n d 85 b e s c h I k t 8 b beschikt 85 >< S^ss ^ "..".."'.".^.^." ^ ^ c---^=i-cfls 8 jan f eb mi t api me i jun i u i a u o D y u o k t n o v d e c

20 v e r loop pi an i n d i en i ÏI g 1985 en 186 afd.pikp % 19 v o o r o o r l o g 5 e h u, u r w o n i n g e n t n a> o. O) < -* CQ O) o. 'S' cu as 1 a hfl. dfl J $< RS^S; SiÉH/ -T 1 -- ^cv. v. ">-- *-. v. ^-. ^-- >t"-- ^5? m i ri g e cl en tl 8b inged end 85 oes c h kt 8b 8b bes c h kt 85 en X O U L 8 U Q S 9 D O k t Tl O V d ê

21 ve r l o o p piani n di e n in g en afd.p^p v o o r o o r l oof 5 e wo n i riqfw e t w o n i n g e n 1?0. o. CU < -t a>,-\ "öj' L CXI ^ f 1 /SS*** 1 / i n g e a i e n d 8 b i n g e d i e n d 85 beschikt 8b 1 1 '! f D G b C M! K T 85 o. 20 0

22 7* verloop p \ an iridi e 1._ i ' o o r o o r L o g e ac*n O'S K G C y r i n o r -i. ". o t o J H ij l :i Pu i y o b 1 d afd.p&p re won in gen i 2flt~ / --^ < 1 tq Q) 'S' 01 f, 1? «._ ^_ ^._ ^, ngecuena ab gedi end SE L ^1 dls. ae icn 1 kt -- besc n 1 KT 85! Q- X jan feb mr t apr n"y i j 1. a i., o p o k t n o v d e c

23 e r l o o p piani n di e ni n en 1986 afd.p^p v o oro o rlog j? par t iculi e r e huu r wo n i n y e n 12( ï---.. f I < O) D..^ 'S' ü ^1 ^1 1- hfi A '1 4 'i!! J I J! CSSxS KSSs il ^ n g e d i e n d 8 b JQ 1 n o e d. i e n 0. o u 1 D.?fl_

24 ver LOOD D L-an i nd -i Q n 198b afd.p&p % naoor loqjy paï't i cl '. i yrs huu? won i nyen s 7fl h i/'l < cs O) Q- a> 'S' O) 05 Rfl_ 4L? 1 fl - i n y e d e n d 8b i n y e d e ÏI d 85 J Wï bes c h kt 8b u y _i o 11 kt 85 I * <^tli J._ -v_ -v_ -«_ -v>t

25 ver LOOD D tan in< i i e" er 1985 en 198b r nrt H. at cl. PScP n o o i i. o T s < yg ÏI, n Qwe I wo Ï'I i ÏÏ o e n 120^ s CL 1. I { 8 -^ ^>-N>->, ^ ^ i n g e d y 11 o. 8b i n g e d e n d 85 c» o en b e s c h k t b e 5 c h,-+- 8b 85 CJ1 i a n f eb mi dpi me i juï'i ju!, auy sep o kt nov dec

26 ver l o o p plan i nd i en i n g 1985 en 198b afd.p&p - 1. (i n x n a o o i i. o g b e h u u r w o n i n g e n ï ^ O) < -i Q) Q)' CU L ^1 R0- BÉM i Jilllllll i n g e d i e d n 8b Ingpdi en d 85 m besc hi kt 86 beschikt 85?0H

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties)

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) Verbetering positie en zeggenschap huurders Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) 11 oktober 2005 I Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Opdracht

Nadere informatie

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies maart 2009 Rfv /2/ Inhoud /3/ Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Algemeen 15 1.1 Adviesaanvraag 15 1.2 Bestuurlijke achtergrond 16 1.3

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Langdurige Zorg Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr.

EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING. - eindrapport - drs. J.E. Soethout. Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. EVALUATIE NIEUWE BEROEPSPROCEDURE STUDIEFINANCIERING - eindrapport - drs. J.E. Soethout Amsterdam, september 2003 Regioplan publicatienr. 1066 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 2 2 Wat was het (heffingskorting) groen beleggen beleid? 3 2.1 Doel

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Restauratie en onderhoud van monumenten. Marktverkenning tot 2018

Restauratie en onderhoud van monumenten. Marktverkenning tot 2018 Restauratie en onderhoud van monumenten Marktverkenning tot 2018 Restauratie en onderhoud van monumenten Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw.

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

De nieuwe woningnood

De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood Auteur Drs. Nico Schouten De nieuwe woningnood april 2004 Wetenschappelijk Bureau SP Vijverhofstraat 65 3032 SC ROTTERDAM T (010) 243 55 59 F (010) 243 55 66 wetenschappelijkbureau@sp.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Eindrapport Cebeon, 5 april 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding, doel en vragen onderzoek... 3 1.2 Medewerking GGD en en gemeenten...

Nadere informatie