Baten in beeld --- Achtergrondpaper voor het. 6 maart Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Baten in beeld --- Achtergrondpaper voor het. 6 maart 2013. Inhoud"

Transcriptie

1 Baten in beeld --- Achtergrondpaper voor het 13 e Clingendael European Health Forum, 6 maart 2013 Inhoud 1. Kosten én baten in beeld Uitgavenbeheersing in de zorg: pijnloze en pijnlijke opties Patiënten over directe en indirecte baten Indirecte baten: impressies uit de recente literatuur Vooraf Diabetes: voorkómen van hypo s en arbeidsverzuim (VS) Vroege behandeling van depressie leidt tot hogere productiviteit en uitgespaarde zorgkosten (Nederland) Minder criminaliteit dankzij ADHD-middelen (Zweden) Weer aan het werk dankzij antiretrovirale middelen (Zuid-Afrika) Indirecte baten in euro s: een voorbeeld Arbeidsgerelateerde baten: we zijn er nog lang niet Conclusies Bijlage 1: Enquêteresultaten TNS-NIPO Bijlage 2: Uitgespaarde zorgkosten door nieuwe geneesmiddelen: wat leren we van econometrisch onderzoek?

2 1. Kosten én baten in beeld De collectief gefinancierde zorguitgaven maken op dit moment ongeveer 10 procent uit van het bruto binnenlands product (BBP). 1 Dat is zo n 60 miljard euro. Per Nederlander, kinderen meegerekend, jaarlijks ruim euro. Voor een gezin met twee kinderen telt dit op tot euro per jaar. Economen verwachten dat de zorguitgaven de komende decennia verder zullen stijgen, tot minstens 15 procent van het BBP in Sommige ramingen komen nog veel hoger uit, tot wel 30 procent van het BBP in Als de zorguitgaven, zoals nu geval is, grotendeels collectief gefinancierd blijven, dan betekent dit een veel hogere belasting- en premiedruk en verdringing van andere productieve overheidsuitgaven zoals onderwijs en infrastructuur. De roep om beheersing van de zorguitgaven zal de komende jaren dan ook luider worden. Om hierbij de juiste keuzes te kunnen maken is een zo compleet mogelijk beeld nodig van de baten van zorg. Alleen dan is immers een goede afweging van kosten en baten mogelijk. Bij de baten van zorg gaat het in de eerste plaats om baten in de vorm van gezondheidswinst, want dat is het hoofdproduct van de gezondheidszorg. Voor de gezondheidszorg als geheel heb ik een aantal jaren gelden becijferd dat de waarde van dit hoofdproduct ruimschoots opweegt tegen de kosten. 2 Dat betekent echter niet dat bij alle zorg de baten de kosten overtreffen. Evenmin sluit dit uit dat de zorg nog doelmatiger kan. Het is aannemelijk dat de gezondheidszorg ook bijproducten oplevert, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsgerelateerde baten. Over de omvang van deze indirecte baten van de zorg is nog weinig bekend, maar hier begint gelukkig verandering in te komen. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat goede zorg de kans op (behoud van) werk vergroot en het ziekteverzuim vermindert. Ook zijn er aanwijzingen dat goede gezondheidszorg (bijvoorbeeld de juiste medicatie) het beroep op 1 Het cijfer van 10 procent van het BBP is gebaseerd op de definitie van het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Ook het CPB komt voor 2011 op 10 procent van het BBP (zie bijvoorbeeld de Macro Economische Verkenning 2012). Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt op een nog veel hoger percentage: volgens het CBS belopen de zorguitgaven bijna 15 procent van het BBP. De oorzaak van dit verschil is dat het CBS een veel ruimere definitie van de zorg hanteert. Zo rekent het CBS ook kinderopvang, sociaal cultureel werk, ARBO-diensten en de opvang van asielzoekers tot de zorg. De BKZ-definitie sluit veel beter aan bij internationaal gangbare definities van de zorg. 2 Zie Marc Pomp, Een beter Nederland: de Gouden Eieren van de Gezondheidszorg, Balans,

3 mantelzorg verkleint, waardoor mantelzorgers meer deelnemen aan betaalde arbeid. Dit paper presenteert een aantal aansprekende voorbeelden van recent onderzoek naar deze indirecte baten van de zorg. Allereerst gaat de volgende paragraaf nader in op de context van kosten/baten-analyses in de zorg. 2. Uitgavenbeheersing in de zorg: pijnloze en pijnlijke opties 3 Het kabinet wil beslissingen over het basispakket in de toekomst meer dan nu het geval is baseren op een vergelijking van kosten en baten. In de terminologie van gezondheidseconomen: het criterium kosteneffectiviteit gaat een grotere rol spelen. Het kabinet verwacht dat dit zal resulteren in forse besparingen op de zorguitgaven. Bij dit kabinetsvoornemen zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Allereerst vormen de uitgaven aan de curatieve zorg niet het probleem als het gaat om de hoge zorguitgaven. Uit OESO-cijfers blijkt dat Nederland vrij sober is wat betreft de uitgaven aan de curatieve zorg (zie onderstaande figuur). We geven daarentegen relatief veel uit aan de langdurige zorg. Het ligt daarom voor de hand de beleidsmaatregelen primair te richten op uitgavenbeheersing in de langdurige zorg. 3 Pijnlijk of pijnloos voor de patiënt. Pijnloze opties voor de patiënt kunnen nog steeds pijnlijk zijn voor zorgaanbieders in de zin van inkomensderving. Dat is echter niet iets waar het beleid zich druk om hoeft te maken. De zorg is voor de patiënt, niet voor de zorgaanbieder. 3

4 De tweede kanttekening betreft pakketverkleining in vergelijking met andere maatregelen. Een forse pakketverkleining zal voor veel patiënten pijnlijk zijn. Zij moeten dan immers meer zelf gaan betalen, zich gaan bijverzekeren via de aanvullende polis, of afzien van (in een aantal gevallen) zinnige zorg. Daarom verdient het de voorkeur om in te zetten op maatregelen die bijdragen aan uitgavenbeheersing maar zonder negatieve effecten op kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. De volgende kansrijke maatregelen voldoen aan dit criterium: 1. terugdringen van praktijkvariatie 2. verhogen van doelmatigheid 3. substitutie naar de 1 e lijn als dat goedkoper is 4. generieke substitutie 3. Patiënten over directe en indirecte baten Hoe kijken patiënten zelf aan tegen de (directe en indirecte) baten van hun geneesmiddelen? Om hier een beeld van te krijgen heeft TNS-NIPO in opdracht van AMCHAM in januari 2013 een enquête uitgevoerd onder een panel van ruim 1137 respondenten, waaronder 813 chronisch zieken. De enquête bevatte onder meer de volgende stellingen: 4

5 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik. 1 Me lichamelijk ziek voelen 2 Minder last hebben van bijwerkingen 3 Pijn hebben \ meer pijn hebben 4 Me psychisch minder goed voelen 5 Mindere kwaliteit van leven hebben 6 Niet meer leven 7 Een minder goed liefdesleven hebben 8 Meer moeite hebben met huishoudelijk werk 9 Niet goed voor mijn kinderen kunnen zorgen 10 Meer zorg nodig hebben 11 Niet of minder kunnen deelnemen aan betaalde arbeid* 12 Me vaker ziek moeten melden* 13 Niet (of minder) kunnen sporten * Alleen ingevuld door chronisch zieken met een baan, N=283 Respondenten hebben geantwoord op basis van een vijf-punts-schaal: 1 helemaal mee 2 grotendeels mee 3 4 grotendeels niet mee 5 helemaal niet mee Bijlage 1 bevat een grafische samenvatting van de antwoorden van de respondenten. Om de grafieken overzichtelijk te houden is de vijf-punts-schaal ingedikt tot een drie-punts-schaal, waarbij 1 en 2, en 4 en 5 zijn samengevoegd: on 5

6 De grafieken geven steeds de absolute aantallen respondenten (ongewogen). Door absolulate aantallen te presenteren (in plaats van procenetn), ziet de lezer ook meteen dat de meeste chronisch zieken tot de 60+ categorie behoren. Een blik op de grafieken in bijlage 1 maakt duidelijk dat veel mensen met een chronische aandoening menen dat hun geneesmiddelen de kwaliteit van leven heeft verbeterd. Veel werkenden met een chronsiche aandoeningen verwachten bovendien dat zij zonder hun geneesmiddelen minder zouden deelnemen aan betaalde arbeid en zich vaker ziek zouden hebben moeten melden. Ook verwachten veel respondenten dat zij zonder geneesmiddelen vaker zorg nodig zouden hebben gehad. Het geheel overziend vormen de enquêteresultaten een goede illustratie van de diversiteit aan directe en indirecte baten van geneesmiddelen. 4. Indirecte baten: impressies uit de recente literatuur 4.1. Vooraf Deze paragraaf presenteert een aantal uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar de indirecte baten van (veelal farmacologische) zorg. De selectie van voorbeelden is gebaseerd op een literatuursearch voor de genoemde aandoeningen. Naast deze aandoenings-specifieke voorbeelden is er ook een econometrische literatuur over het effect van nieuwe geneesmiddelen (doorgaans niet uitgesplitst naar aandoening) op uitgespaarde zorgkosten elders in de zorg. Deze literatuur leidt niet tot eenduidige uitkomsten, vermoedelijk vanwege methodologische problemen en tekortkomingen in het achterliggende datamateriaal. Bijlage 2 gaat hier nader op in. 6

7 4.2. Diabetes: voorkómen van hypo s en arbeidsverzuim (VS) Een veelvoorkomend probleem bij diabetes is zogeheten hypoglykemie of kortweg hypo. Een hypo is het gevolg van een te lage bloedglucosespiegel. Insuline en tabletten die de insuline-afgifte stimuleren kunnen een hypo uitlokken. Een hypo uit zich onder meer in de vorm van vermoeidheid, transpireren en duizeligheid. In ernstige gevallen leidt een hypo tot een (levensgevaarlijk) coma. Moderne insuline-preparaten en andere moderne middelen verkleinen de kans op een hypo. De lichamelijke klachten waaronder vermoeidheid die het gevolg zijn van een hypo maken het aannemelijk dat hypo s ook leiden tot meer arbeidsverzuim en lagere productiviteit. Het beschikbare onderzoek ondersteunt deze hypothese. Brod et al. (2011) 4 hebben voor vier landen het effect van Non-Severe Hypoglycemic Events (NSHE) op arbeidsverzuim verzuim onderzocht. Een NSHE is een hypo maar niet zo ernstig is dat direct hulp nodig is. Onderstaande grafiek vat hun bevindingen samen. De belangrijkste conclusie is dat in ongeveer 1 op de 5 hypo s tot arbeidsverzuim leidt. HYPO S LEIDEN TOT MEER VERZUIM Van alle respondenten met een NSHE de afgelopen maand: % dat zich hierdoor ziek heeft gemeld op het werk NSHE tijdens werktijd NSHE buiten werktijd NSHE 's nachts Totaal VS VK Duitsland Frankrijk Bron: Brod et al Brod et al. The Impact of Non-Severe Hypoglycemic Events on Work Productivity and Diabetes Management, Value Health 2011;14:

8 Uit ander onderzoek is bekend dat de juiste medicatie de kans op een hypo kan verkleinen. Een voorbeeld van dergelijk onderzoek is samengevat in onderstaande figuur. DE JUISTE GENEESMIDDELEN LEIDEN TOT MINDER HYPO S Bron: Hermansen et al. Diabetes Care 2006;29: Een gerelateerd onderzoek rond dit thema is Shelton Brown et al. (2011). 5 Zij hebben onderzocht of beter diabetesmanagement leidt tot meer deelname en hogere productiviteit. Hun belangrijkste conclusies luiden als volgt: If the A1C level for an adult with diabetes fell by 10% due to better diabetes management, the likelihood of working increased by 0.44%. En: For men, a 10% reduction in blood sugar levels raised log wages by 0.62%. Bij de interpretatie van deze resultaten is van belang dat de gemiddelde Hba1c-waarde van de mannen in hun onderzoek ruim 9 was. De streefwaarde in Nederland bij diabetespatiënten is 7%. Een daling van 9% naar 7% is een daling van 30%. Goed diabetesmanagement levert bij de deelnemers 5 H. Shelton Brown et al., Diabetes and Employment Productivity: Does Diabetes Management Matter? Am J Manag Care. 2011;17(8): ). Zie ook Leiter LA, Yale JF, Chiasson JL, et al. Assessment of the impact of fear of hypoglycemic episodes on glycemic and hypoglycemia management. Can J Diabetes. 2005;29:

9 aan het onderzoek van Shelton Brown et al. (2011) dan 1,3% extra arbeidsparticipatie op, plus een productiviteitsstijging van bijna 2% Vroege behandeling van depressie leidt tot hogere productiviteit en uitgespaarde zorgkosten (Nederland) Onderzoek van Smit et al. (2006) richt zich op vroege detectie en preventieve behandeling van subklinische depressie. 7 Smit et al. rekruteerden hiertoe proefpersonen in de wachtkamer van een huisarts. Doel van deze studie was om te onderzoeken of het mogelijk is om het ontstaan van depressieve stoornissen te voorkómen. Alle patiënten die de huisarts bezochten, werden gescreend in de wachtkamer. In totaal werden 3825 patiënten gescreend, van wie er 216 met een subklische depressie gerandomiseerd verdeeld werden over de interventiegroep (begeleide zelfhulp met telefonische ondersteuning) of een controlegroep (gebruikelijke zorg). In dit geval is gebruikelijke zorg waarschijnlijk (de auteurs laten zich hier niet over uit) hetzelfde als niets doen tot het moment dat de patiënt een depressieve stoornis heeft ontwikkeld. Smit et al. (2011) vatten de uitkomsten als volgt samen: Primary care patients with subthreshold depression benefited from minimal contact psychotherapy as it reduced the risk of developing a full-blown depressive disorder from 18% to 12%. Voor ons doel is relevant dat gedurende de meetperiode de kosten van de interventie (gemiddeld 423 euro) ruimschoots werden goedgemaakt door a. besparingen op andere zorguitgaven en b. de 6 In een ander onderzoek rapporteren Tunceli et al. (2007) effecten van HbA1c op verzuim.6 Hun conclusie luidt als volgt:..employed men and women with A1C>10% lost an additional 5.4 h (P < 0.05) and 4.4 h (P < 0.01), respectively, in the past 4 weeks. Ook hier geldt dat moderne diabeteszorg help om de HbA1c waarde te verlagen, en dus bijdraagt aan een lager ziekteverzuim. Tunceli, K. et al., 2007, Glycemic Control and Absenteeism Among Individuals With Diabetes Diabetes Care May : Smit, F. et al., Cost-effectiveness of preventing depression in primary care patients: a Randomised trial, Journal of Psychiatry (2006), 188, Bij subklinische depressies zijn er depressieve klachten zonder dat voldaan is aan de criteria voor een depressieve stoornis. Zie ook Cuijpers, P. en F. Smit, Subklinische depressie: een klinisch relevante conditie?, Tijdschrift voor Psychiatrie, 2008, vol. 50 no. 8. 9

10 monetaire waarde van meer deelname aan betaalde arbeid en hogere productiviteit op het werk (zie onderstaande tabel). Per saldo leverde de interventie netto een besparing op te opzichte van gebruikelijke zorg van bijna 2000 euro. Annual per capita cost ( ) Experimental group (E) Control group (C) Difference (E C) Mean (s.e.) Mean (s.e.) Diff. (s.e.) P Direct medical costs Intervention GP Antidepressants Other medical Direct non-medical costs Indirect non-medical costs Work loss Work cut-back Domestic Total cost Bron: Smit et al

11 4.4. Minder criminaliteit dankzij ADHD-middelen (Zweden) 8 In een recent artikel laten Lichtenstein et al. (2012) zien dat ADHD-patiënten minder vaak crimineel gedrag vertonen als zij geneesmiddelen tegen ADHD gebruiken. 9 Het onderzoek is gebaseerd op gegevens over 25,656 patiënten in de periode De resultaten zijn grafisch weergegeven in onderstaande grafiek. Het volgende citaat vat de conclusies van de onderzoekers samen: As compared with nonmedication periods, among patients receiving ADHD medication, there was a significant reduction of 32% in the criminality rate for men [...] and 41% for women. [ ]These findings raise the possibility that the use of medication reduces the risk of criminality among patients with ADHD. MINDER CRIMINALITEIT DOOR ADHD-MIDDELEN, ZWEDEN Bron: Lichtenstein et al., Ander onderzoek laat zien dat ADHD leidt tot slechtere arbeidsmarktuitkomsten op latere leeftijd. Zie Jason Fletcher, The Effects Of Childhood ADHD On Adult Labor Market Outcomes, Health Econ. (2013), epub ahead of print. 9 Paul Lichtenstein et al., Medication for Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Criminality, N Engl J Med 2012; 367: , November 22,

12 4.5. Weer aan het werk dankzij antiretrovirale middelen (Zuid-Afrika) In een onderzoek op basis van Zuid-Afrikaanse gegevens laten Bor et al. (2012) zien dat het gebruik van antiretrovirale middelen door HIV-patiënten leidt tot vrijwel volledige terugkeer naar de arbeidsmarkt. 10 Zie onderstaande figuur. HERSTEL VAN DEELNAME AAN BETAALD WERK BIJ HIV-PATIËNTEN, ZUID-AFRIKA Bron: Bor et al Bor et al. In A Study Of A Population Cohort In South Africa, HIV Patients On Antiretrovirals Had Nearly Full Recovery Of Employment, Health Aff 2012;31:

13 5. Indirecte baten in euro s: een voorbeeld Voor een volledige kosten/baten analyse moeten we niet alleen wat de baten van zorg zijn in termen van gezondheid, arbeidsparticipatie, vermeden zorgkosten etc. We moeten deze baten ook kunnen waarderen in euro s. Pas dan is het immers mogelijk te bepalen of de kosten de baten overtreffen. Door verschillende onderzoeksresultaten uit de (internationale) literatuur te combineren, aangevuld met een aantal plausibele aannames, is het vaak mogelijk dit te doen. Dat levert geen harde cijfers op, maar wel een bruikbare indicatie. Bij wijze van illustratie presenteert deze paragraaf de resultaten van een case study over de directe en indirecte baten van nieuwe geneesmiddelen bij reumatische artritis. Het betreft zogeheten biologicals (met name TNF-alfaremmers). Het voorbeeld is ontleend aan een later dit jaar te publiceren onderzoek voor Nefarma. Reumatische artritis (RA) is een aandoening waarbij gewrichten chronisch ontstoken zijn. Het klassieke ziekteverloop is chronisch en veelal progressief, met onomkeerbare gewrichtsschade. In Nederland lijden een kleine mensen aan de aandoening, waarvan ongeveer 60% jonger is dan 65 jaar. Voor de toekomst wordt een stijging van het aantal patiënten verwacht als gevolg van bevolkingsgroei en vergrijzing. Patiënten met RA komen in aanmerking voor behandeling met een biological indien zij onvoldoende reageren op oudere, goedkopere geneesmiddelen. Dat succesvolle behandeling van RA bij een deel van de patiënten bijdraagt aan deelname aan betaalde arbeid en verminderd verzuim is aannemelijk, omdat een substantieel deel van de patiënten jonger is dan 65 jaar. Zie onderstaande grafiek. AANTAL PATIËNTEN MET RA NAAR LEEFTIJD mannen vrouwen Bron: Gommer AM (RIVM), Poos MJJC (RIVM). Reumatoïde artritis (RA): prevalentie, incidentie en sterfte naar leeftijd en geslacht. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. 13

14 waarde in euro's Onderstaande figuur brengt de verschillende baten van de behandeling van RA met biologicals in beeld. Het betreft steeds de gemiddelde baten in euro s per gebruiker van biologicals, dus inclusief gebruikers ouder dan 65 jaar. De directe baten in de vorm van gezondheidswinst zijn het grootst ( QALY-winst, waarbij QALY staat voor quality adjusted life year). Maar de indirecte baten, vooral in vorm van arbeidsgerelateerde baten, zijn ook substantieel. DIRECTE EN INDIRECTE BATEN BIOLOGICALS BIJ REUMATOÏDE ARTRITIS 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 QALY-w inst patient Arbeidsmarktbaten Bespaarde zorgkosten Arbeidspart. mantelzorg QALY-w inst mantelzorg Bron: Later dit jaar te verschijnen rapport voor Nefarma 14

15 6. Arbeidsgerelateerde baten: we zijn er nog lang niet De voorbeelden in de vorige twee paragrafen maken duidelijk dat de zorg nu al substantieel bijdraagt aan het verminderen van arbeidsverzuim en het bevorderen van het arbeidsaanbod. Toch zijn we er nog lang niet. Chronische aandoeningen resulteren nog steeds in grote economische kosten in de vorm van meer verzuim en minder deelname aan betaalde arbeid. Wat betreft verzuim: recent hebben De Graaf et al. (2011) 11 op basis van een representatieve steekproef van ruim werkenden de kosten van verzuim bij chronische somatische en psychische aandoeningen in beeld gebracht. De totale kosten waren volgens deze schatting ruim 7 miljard euro in het peiljaar En dit betreft alleen tijdelijke verzuim en het productiviteitsverlies van mensen met een baan. Er zijn ook mensen die door hun aandoening(en) helemaal geen baan hebben. Schattingen hiervan bij twee chronische aandoeningen diabetes en depressie, aandoeningen die veel mensen treffen in de arbeidsgerelateerde leeftijd (jonger dan 65) staan in onderstaande tekstkaders. Maatschappelijke kosten lagere arbeidsparticipatie door diabetes Poortvliet et al. (2007) citeren onderzoek waaruit de volgende cijfers naar voren komen: Arbeidsparticipatie en arbeidsongeschiktheid, jaar Mensen met diabetes Algemene bevolking Arbeidsparticipatie 40% 63% Arbeidsongeschiktheid 27% 9% Bron: Poortvliet et al., Als deze cijfers een causaal effect weergeven, dan betekent dit een zeer fors verlies aan arbeidsparticipatie. In de arbeidsgerelateerde leeftijdsgroepen hebben 300 duizend personen diabetes (type I of II). 13 Als deze personen ruim 20% minder vaak deelnemen aan betaalde arbeid, dan betekent dit een verlies van 60 duizend productieve jaren als we uitgaan van voltijdsbanen. Bij een modaal inkomen (op dit moment euro per jaar) vertegenwoordigt dit een economische waarde van 2 miljard euro per jaar. 11 De Graaf, M. et al., Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden: Resultaten van de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2), Trimbos Instituut Utrecht, Poortvliet, M. et al. (2007), Diabetes in Nederland: Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst, RIVM Rapport / Bron: CBS Statline. 15

16 Maatschappelijke kosten lagere arbeidsparticipatie door depressie Meijer et al. (2006) rapporteren dat van de 992 duizend mensen die in 2002 arbeidsongeschikt waren (WAO, WAZ en Wajong), ongeveer 53 duizend de diagnose depressieve episode hadden gekregen; dat is 5% van het totaal.14 Gewaardeerd tegen een modaal inkomen (33 000) betekent dit in euro s van nu een maatschappelijke kostenpost van ruim 1,7 miljard euro. 7. Conclusies Goede (o.a. farmaceutische) zorg levert niet alleen gezondheidswinst op, maar ook een breed scala aan indirecte baten: Meer deelname aan betaalde arbeid Hogere productiviteit op het werk Minder arbeidsverzuim Uitgespaarde zorgkosten Minder overbelaste mantelzorgers Meer menselijk kapitaal Minder criminaliteit Een recente enquête door TNS-NIPO onder patiënten met chronische aandoeningen maakt het aannemelijk dat deze baten reëel zijn. Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit voor aandoeningen als HIV, reuma, ADHD, depressie, diabetes. We kunnen deze indirecte baten (in ieder geval voor een deel) uitdrukken in euro s. Dat maakt een complete kosten/batenanalyse van nieuwe geneesmiddelen en andere vormen van zorg mogelijk. Er zijn sterke aanwijzingen dat de indirecte baten fors zijn, en soms zelfs de uitgaven aan een middel helemaal rechtvaardigen. Deze conclusie is van belang in het licht van het kabinetsvoornemen om pakketbeslissingen in de toekomst meer dan nu het geval is te baseren op een vergelijking van kosten en baten. In de 14 Meijer, S. et al. (2006), Gezond verstand: Evidence-based preventie van psychische stoornissen. 16

17 terminologie van gezondheidseconomen: het criterium kosteneffectiviteit gaat een grotere rol spelen bij pakketbeslissingen. Voor juiste keuzes over toelating van zorg is het dan belang dat zowel de directe als de indirecte baten op de juiste wijze worden meegenomen bij pakketbeslissingen. Op dit moment gebeurt dit onvoldoende, deels door het ontbreken van voldoende empirische onderbouwing van de indirecte baten. 17

18 Bijlage 1: Enquêteresultaten TNS-NIPO Deze bijlage bevat een grafische weergave van de in paragraaf 0 beschreven TNS-NIPO enquête. Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik niet meer leven x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 18

19 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik een mindere kwaliteit van leven hebben x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 19

20 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik me psychisch minder goed voelen x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on 100 *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 20

21 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik meer zorg nodig hebben x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 21

22 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik niet goed voor mijn kinderen kunnen zorgen x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 22

23 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik niet kunnen werken x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 23

24 Als ik geen medicijnen zou gebruiken, zou ik me vaker ziek moeten melden op mijn werk x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 24

25 Als ik geen medicijnen zou gebruiken, zou ik niet of minder kunnen sporten x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on 100 *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNO-NIPO 25

26 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik meer moeite hebben met huishoudelijk werk x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 26

27 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik me lichamelijk ziek voelen x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand reuma artrose on on on hoge bloeddruk 100 ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 27

28 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik een minder goed liefdesleven hebben x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on 100 kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNS-NIPO 28

29 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik meer pijn hebben x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNO-NIPO 29

30 Zonder mijn huidige geneesmiddelen zou ik minder last hebben van bijwerkingen x-as: aantal personen* hart- en v aat diabetes astma copd on on on kanker psy chische aand. reuma artrose on on on hoge bloeddruk ov erige chr zktn on on *Respondenten hebben soms meerdere chronische aandoeningen Bron: TNO-NIPO 30

31 Bijlage 2: Uitgespaarde zorgkosten door nieuwe geneesmiddelen: wat leren we van econometrisch onderzoek? Eerder onderzoek van de Amerikaanse onderzoeker (en eerdere Clingendael-spreker) Frank Lichtenberg lijkt uit te wijzen dat innovatieve geneesmiddelen zeer forse besparingen op zorgkosten elders opleveren. 15 In een artikel uit 1996 kwam hij zelfs tot de conclusie dat elke dollar uitgegeven aan nieuwe geneesmiddelen netto ruim 2 dollar aan besparingen oplevert elders in de zorg: A 1$ increase in pharmaceutical expenditure is associated with a $3.65 reduction in hospital care expenditure (ignoring any indirect cost of hospitalization), but it may also be associated with a $154 increase in expenditure on ambulatory care. In een later artikel (2009) komt hij op basis van nieuwere gegevens, ditmaal uitsluitend voor de behandeling van hart- en vaatziekten, tot een soortgelijke conclusie: 16 The estimates also indicate that the use of newer cardiovascular drugs has reduced the average length of stay and the age-adjusted cardiovascular mortality rate, but not the number of potential years of life lost due to cardiovascular disease before age 70 per population. The estimates indicate that if drug vintage had not increased during , hospitalization and mortality would have been higher in We estimate that per capita expenditure on cardiovascular hospital stays would have been 70% ($89) higher in 2004 had drug vintage not increased during Per capita expenditure on cardiovascular drugs would have been lower in 2004 had drug vintage not increased during However, our estimate of the increase in expenditure on cardiovascular hospital stays is about 3.7 times as large as our estimate of the reduction in per capita expenditure for cardiovascular drugs that would have occurred ($24). 15 Lichtenberg, F. R. 1996, Do (More and Better) Drugs Keep People out of Hospitals? American Economic Review 86 (2): Lichtenberg, F. R. Are the Benefits of Newer Drugs Worth Their Cost? Evidence from the 1996 MEPS. Health Affairs 20 (5): Lichtenberg, F. R Benefits and Costs of Newer Drugs: An Update. Working Paper National Bureau of Economic Research. Zie ook: Civan, A, et al. The effect of newer drugs on health spending: do they really increase the costs? Health Econ May;19(5): Frank Lichtenberg, Have newer cardiovascular drugs reduced hospitalization? Evidence from longitudinal country-level data on 20 OECD countries, health econ. 18: (2009). 31

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

onderdeel van: Brancherapport algemene ziekenhuizen 2010

onderdeel van: Brancherapport algemene ziekenhuizen 2010 Appendix: schattingsmethode van de baten van de ziekenhuiszorg onderdeel van: Brancherapport algemene ziekenhuizen 2010 NVZ vereniging van ziekenhuizen 1/23 Inhoud 1.1 Omschrijving methode... 3 1.1.1 Directe

Nadere informatie

Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003. Zorg voor euro s - 5

Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003. Zorg voor euro s - 5 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003 Zorg voor euro s - 5 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003 Een verkenning van verschillen naar sociaal-economische

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie

Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl

Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Gezondheid en zorg in cijfers 2014 Gezondheid en zorg in cijfers 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Kosten en baten van participatiebeleid

Kosten en baten van participatiebeleid Amsterdam, januari 2007 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kosten en baten van participatiebeleid Lucy Kok Peter Hop Hettie Pott-Buter Met medewerking van Peter Berkhout

Nadere informatie

Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelasting in Nederland

Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelasting in Nederland Gezondheidsschade en kosten als gevolg van RSI en psychosociale arbeidsbelasting in Nederland Dr. Birgitte Blatter Dr. Irene Houtman Drs. Seth van den Bossche Drs. Karolus Kraan Drs. Swenneke van den Heuvel

Nadere informatie

Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid

Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid Drs. W.P. Vlakveld & dr. R.J. Davidse R-2011-6 Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid Geschatte toename

Nadere informatie

International Health Policy Survey 2014

International Health Policy Survey 2014 International Health Policy Survey 01 Commonwealth Fund Onderzoek onder 55-plussers in 11 landen Dr. MJ Faber T van Loenen, MSc Prof. dr. GP Westert Radboudumc Scientific Institute for Quality of Healthcare

Nadere informatie

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtgever SZW Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtnemer Panteia, Research voor Beleid / L. de Ruig, M. van Oploo, M. Hollander Onderzoek Hoe meer soms

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg?

E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? A. Notenboom I. Blankers R. Goudriaan W. Groot Het rapport is te downloaden van www.ape.nl Nadere inlichtingen:

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM VOOR WERK GEVERS IN NEDERLAND

DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM VOOR WERK GEVERS IN NEDERLAND DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM VOOR WERK GEVERS IN NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 3 2. Methode 4 3. Resultaten 5 3.1 De kosten van wel en niet werkgerelateerd verzuim 5 3.2 De kosten van verzuim door psychosociale

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland

Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland RIVM rapport 260604001/2004 Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland E.J.I. Hoogendoorn 1,2, T.L. Feenstra 1,2, M.P.M.H. Rutten-van Mölken 2 1 Centrum voor preventie

Nadere informatie

Groen, gezond en productief

Groen, gezond en productief sustainability Groen, gezond en productief The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB NL): natuur en gezondheid kpmg.nl T h e E c o n o m i c s o f E c o s y s t e m s & B i o d i v e r s i t y Inhoudsopgave

Nadere informatie

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van:

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van: Zorg blijft Financiering groeien onder druk Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 November 2011 ISBN 978-90-5833-533-3 CPB Policy Brief 2011/11 Trends

Nadere informatie

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Ouderdom komt met gebreken Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Ondervoeding onderschat

Ondervoeding onderschat Ondervoeding onderschat Amsterdam, juli 2014 In opdracht van de VNFKD Ondervoeding onderschat De kosten van ondervoeding en het rendement van medische voeding Lucy Kok Robert Scholte met medewerking van

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Laaggeletterdheid en Gezondheid Stand van zaken

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Laaggeletterdheid en Gezondheid Stand van zaken Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Laaggeletterdheid en Gezondheid Stand van zaken Iris van der Heide Jany Rademakers U vindt dit rapport en

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk Opdrachtgever RWI De lange weg naar werk Conclusie Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek / I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop... [et al.] Onderzoek De lange weg naar werk: beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

De kosten van criminaliteit

De kosten van criminaliteit De kosten van criminaliteit Amsterdam, mei 2007 Onderzoek in opdracht van het WODC De kosten van criminaliteit Een onderzoek naar de kosten van criminaliteit voor tien verschillende delicttypen Inge Groot

Nadere informatie