STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG " BOEKJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 39" BOEKJAAR"

Transcriptie

1 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG " BOEKJAAR ZWAANSVLIET AP AMSTERDAM TELEFOON (020) FAX (020) INTERNE'I'

2 INHOUD 1. PROFIEL 3 2. KERNCIJFERS 4 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR 3.1 Voorwoord Ontwikkelingen boekjaar Financiële gang van zaken Statutaire functionarissen JAARREKENING Balans per 31 december Staat van balen en lasten boekjaar Toelichting behorende tot dejaarrekening Toelichting op de balans Toelichling op de staat van baten en lasten OVERIGE GEGEVENS 5.1 Statutaire winstverdeiing Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 26

3 1. PROFIEL Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimediabranche sinds 1973 de collectieve bedrijfstakspaarloonregeling en de vrijwillige extra spaarloonregel ing. De weikgever draagt op grond van de cao voor de werknemer jaarlijks een percentage van het brutoloon af aan het SGB (in 2011 was dat 1,00% tol een maximum van 493), tenzij de werknemer de keuze heeft gemaakt voor deelname aan de levensloopregeling of uitbelating in de vorm van loon. Hel SGB schrijft het spaarloon bij op ccn geblokkeerde rekening op naam van de betreffende deelnemer. Na vier volle kalenderjaren valt het s-paarloon over één kalenderjaar vrij en wordt dan overgeschreven naar de vrije spaarrekening. De deelnemer ontvangt over de uitslaande tegoeden jam^lijks renle. In aanvulling op de bedrijfstakregeling kan, als de werkgever daarvoor afspraken maakt, extra spaarloon worden opgebouwd tot het toegestane fiscale maximum. Sinds enige jaren is dat 613. Voor de werknemer is het spaarloon vrij van heffing loonbelasting, heffing premies sociale verzekeringen en grafische fondsen. De werkgever betaalt wel een loonheffing van 25% over het spaarloon.

4 2. KERNCIJFERS Aan het einde van resp. over de jaren 2007 t/m 2011 Bedragen in duizenden euro 's AANTAL WERKGEVERS Aangesloten werkgevers AANTAL WERKNEMERS Actieve werknemers LOON EN SPAARLOON Premieloon werkgevers Collecti ef spaarloon e , , e e EXTRA SPAARLOON EN VERLOFSPAREN Extra spaarloon en verlofsparen RENTE Rentebij schrij vmg Rentevergoeding in % * - geblokkeerde spaarrekeningen - vrije spaarrekeningen - verlofspaarrekeningen ,5 1, ,1 1, ,6 2, ,8 3,5 3, ,7 3,5 3,6 UITBETALINGEN Spaarloon ADMINISTRATl EKOS len e * BELEGGINGEN Balanswaarde beleggingen Beleggingsopbrengsten e e Totaal rendement in % 2,2 1,9 4,6 2,2 3,5 VERMOGEN Spaarsaldi e Algemene reserve e Beleggingsreserve e Totaal e e * De vermelde rentepercentages zijn Jaargemiddelden.

5 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR 3.1 Voorwoord Met het jaarverslag 2011 legt hel bestuur van het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) aan belanghebbenden verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast wordt op een aantal voor het fonds belangrijke terreinen een vooruitblik gegeven. Dejaarrekening 2011 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De controleverklaring is opgenomen op pagina 25. Financiële positie SGB In 2011 oversteeg het volume aan uitkeringen de mleg van deelnemers, waardoor het belegd vermogen afnam tot 181,0 miljoen eind Het totaal van de algemene reserve en de beleggingsreserve daalde in 2011 marginaal tol 11,8 miljoen. De reservepositie van het fonds, de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de spaarloontegoeden van deelnemers, vevbeverde en steeg van 106,6% naar 106,8%. In 2011 heeft de regering besloten om spaarloon regelingen per I januari 2012 afte schaffen. Deelnemers hebben de mogelijkheid om vanaf dat moment hun saldo in een keer op le nemen. Het fonds zal de beschikbare reserves afbouwen en ten gunste brengen van de deelnemers. Vanaf 1 januari 2012 zal een spaarrente worden vergoed van 4,0%. Deelnemers die gedurende het eerste halfjaar van 2012 hun volledige saldo opnemen, krijgen 101% van hun tegoed uitgekeerd. Alternatieven voor de bedrijfsspaarregelingen De politiek werkt aan de introductie van de Vitaliteitsregeling. Daarmee moeten werknemers in slaat worden gesteld een goede balans te vinden tussen betaald werk, zorgtaken, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd. Een werkelijke verhoging van de arbeidsparticipatie kan alleen worden bereikt als er genoeg mogelijkheden zijn om werk op flexibele wijze te combineren met andere activiteiten. De verwachting is dal de levensloopregeling en hel spaarloon worden geïntegreerd in deze VilaJileitsregeling. De regeling zal niet kunnen worden gebruikt voor vervroegd uittreden. Gezien de verwachte wettelijke vereisten is hel niel te verwachten dat het SGB de Vitaliteitsregeling zal uitvoeren. Tot slot Het bestuur bedankt de Deelnemersraad SGB voor haar inbreng en adviezen die in 2011 zijn uitgebracht.

6 3.2 Ontwikkelingen boekjaar 2011 Algemeen Via de collectieve cao-spaarregeling van het SGB, waarbij via de werkgever 1,00% van het gemaximeerde brutoloon wordt gespaard, werd 11,0 miljoen op de spaarrekeningen bijgeschreven. Aan extra spaarloon werd voor 5,1 miljoen bijgeschreven. In 2010 was dal respectievelijk 11,6 miljoen en 5,2 miljoen. De afiiame van het spaarvolume wordt veroorzaakt door de teruglopende werkgelegenheid in de grafimediabranche. Als gevolg van technologische ontwikkelingen, internationale concurrentie en de conjunctuurgevoeligheid van de producten en diensten nam het aanlal deelnemers met 4% af van naar De deelname aan SGB heeft ook in 2011 weinig concurrentie ondervonden van de levensloopregeling. Het aantal werknemers dat deelneemt aan de levensloopregeling bleef mei 401 deelnemers stabiel. Het spaarloonfonds wil een rente vergoeden die gemiddeld op of boven de rente ligt die andere spaarloonaanbieders in Nederland hanteren. De in 2011 vergoede rente op de geblokkeerde rekening lag in lijn met de doelstelling van hel fonds. Over de geblokkeerde spaarloontegoeden is een gemiddelde rente vergoed van 2,5%, de gemiddelde marktrente voor vergelijkbare rekeningen bedroeg 2,1%. De gemiddelde rentevergoeding op de vrije spaartegoeden bedroeg 1,4%. De beleggingsopbrengsten waren niet toereikend om, na aftrek van de operationele kosten, de gemiddelde marktrente van 2,1 % te evenaren. In dit verslag wordl achtereenvolgens aandacht besleed aan achterliggende exleme en inteme ontwikkelingen, de ontwikkelingen van de spaarrekeningen en de vergoede rente, de in rekening gebrachte administratiekosten en de ontwikkelingen in het vermogensbeheer ten behoeve van hel fonds. Economische ontwikkelingen en de vermogenspositie SGB Als gevolg van de schuldencrisis van de zuidelijke Eurolanden en leriand zijn in het verleden door liet bestuur nieuwe uitgangspunten voor het financieel beleid vastgesteld. Hierin is bepaaid dat SGB moet worden beschouwd als een korte termijn belegger vanwege de grote en veelal abrupte invloed van overheidsmaatregelen op het fonds. Invloeden die zich de laatste jaren ook diverse malen hebben gemanifesteerd. Derhalve heeft hel bestuur bepaald dat gezien de doelstelling van het fonds, een beperkt risico gelopen kan worden met de beleggingen. Als gevolg van het regeringsbesluit om hel spaarloon af te.schaffen, is van overheidswege bepaald dat sinds begin 2012 behalve de vrije spaartegoeden, ook de geblokkeerde spaartegoeden direct opvraagbaar zijn. Het bestuur heeft het beleggingsbeleid hierop aangepast. Met beleggingsbeleid voor 2012 houdt in dat gelden voor een deel op deposito worden aangehouden, voor een deel in staatsobligaties van de hoogste kwaliteit en voor het restant in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Vanwege de aanhoudende onrust werden de perifere staatsobligaties en die van Frankrijk in de tweede helft van 2011 verkocht en op deposito geplaatst. Het ligl in de bedoeling om een deel van deze opbrengst medio 2012 her tc beleggen in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Daarmee kan het effectief rendement van de portefeuille worden verbeterd, hetgeen gunstig is voor de uit te keren rente op spaartegoeden. In lijn met de uitgangspunten heefi het fonds de rente voor de tegoeden op de geblokkeerde rekeningen in 2011 ongewijzigd gelaten op 2,5%. De rente over de vrije spaarrekening is per I januari 2011 verlaagd van 2,0% naar 1,5%, en per 1 april 2011 verlaagd van 1,5% naar 1,0%. In verband met de afschaffing van het spaarloon per 1 januari 2012 heeft hel bestuur besloten om de renle op de vrije rekening per 1 november 2011 te verhogen naar 2,5%. Als gevolg van het gevoerde beleid, de ontwikkelingen op de financiële markten en hel bedrag aan opnames, heeft het fonds haar relatieve vermogenspositie kunnen versterken. De

7 reservcpositie eind 2011 bedroeg 106,8% legen 106,6% eind Het fonds heeft een solide portefeuille met een beperkt risico. Beëindiging van de spaarloonregeliog Eind 2011 heeft de regering besloten om de fiscale faciliteiten voor hel spaarloon per 1 januari 2012 af te schaffen. Vanaf deze datum wordt er derhalve geen spaarloon meer opgebouwd. De reserve van het fonds van circa 12 miljoen zal worden afgebouwd en ten gunste komen van de deelnemers. Het opbouwen van reserves was nodig om spaarloon toe le kennen aan werknemers voor wie door de werkgever geen spaarloon is gestort als gevolg van faillissement, om beleggingsrisico's af te dekken en om een zekere stabiliteit van de renle te waarborgen (egalisatiereserve). Vanwege de aanstaande beëindiging van de spaarloonregeling heeft hel bestuur er voor gekozen om de rente vanaf 1 november 2011 van de geblokkeerde rekening en de vrije rekening gelijk le trekken naar 2,5%. Vanaf I januari 2012 is de rente verhoogd naar 4,0%. Alle spaarsaldi slaan vanaf 1 januari 2012 op de vrije rekening. Gedurende de periode 1 januari tot 1 juli 20)2 wordt bij opn^ne van het gehele spaarsaldo een bedrag uitbetaald ter hoogte van 101% van het gehele spaarsaldo. Op deze wijze komt de reserve toe aan de deelnemers. Uitvoering levensloop De levensloopregeling kan op grond van de wel alleen worden uitgevoerd door banken, verzekeraars en toegelaten instellingen zoals beheerders van beleggingsfondsen. Voor de uilvoering van de levensloopregeling is een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Om deze reden is de uitvoering belegd bij KAS BANK N.V. Ongeveer 1% van de grafici maakt gebruik van de levensloopregeling. Communicatie Het spaarloonfonds 7.et voor het contact met haar deelnemers eigentijdse middelen in. Dat betekent dat in toenemende mate elektronisch wordt gecommuniceerd. Ook vanuil kostenperspeciief is dal positief Zo wordt hel jaarlijkse fiscaal overzicht van hel spaartegoed uitsluitend nog elektronisch via beschikbaar gesteld. Via deze beveiligde website kunnen deelnemers de opgave voor hun belastingaangifte downloaden en de gegevens overnemen. Via die website kunnen deelnemers ook hun spaarloonsaldo raadplegen en desgewenst overboekingen verrichten van de vrije spaarrekening naar hun persoonlijke bankrekening. Het fonds handhaaft voor bepaalde groepen deelnemers vooralsnog de verzending van de papieren rekeni ngoverzichten. Sinds december 2011 beschikt het fonds over een eigen website ( Op deze website is algemene informatie opgenomen over de spaarloonregeling en de extra spaarloonregeling. Daamaast zijn opgenomen de brochure SGB-spaarregelingen, vragen cn antwoorden, de statuten cn reglementen van het fonds en de samenstelling, agenda en notulen vmi de Deelnemersraad. Wijzigingen statuten en reglementen ln 2011?,ijn er aanpassingen doorgevoerd in het Spaarloonreglement. De statuten en het Reglement voor de Geschillencommissie zijn ongewijzigd. Spaarloonreglement Artikel 2 (Spaarloon): De definitie van het loonbegrip is per I januari 2011 gewijzigd. Tot die datum werd het brutoloon sociale verzekeringen gehanteerd, beter bekend als het bruto-sv of coördinatieloon. Vanaf 2011 wordl het brutoloon gehanteerd. Deze wijziging is op bedrijfstakniveau financieel

8 neutraal doorgevoerd. Om deze reden leidde de aanpassing van het loonbegrip lol wijzigingen van de heffingsgrondslag, hel maximum premieloon en de premiehoogte. Vanwege de beëindiging van de spaarloonregeling per 1 januari 2012 is de verplichte betaling door werkgevers op 0,0% gesteld.

9 3.3 Financiële gang van zaken Werkgevers Aan het einde van 2011 zijn (v.j ) werkgevers bij het fonds aangesloten. De verdeling van het aantal werkgevers aan het einde van het jaar naar de verechiliende sectoren van de grafimediabedrijfstak is aangegeven in hel hiernavolgende overzicht. SECTOREN Grafische bedrijven Zeefdnikbedrij ven Grafimedia cao Reprografische bedrijven Aan het grafisch bedrijf verwante bedrijven die uitsluitend op vrijwillige basis deelnemen Papiergroothandel 3 3 Dagbladbedrij ven Tolaal Werknemers Hel aanlal werknemers dat per 31 december 2011 in dienst is van de hiervoor genoemde werkgevers en op wie de spaarioonregeling van toepassing is, bedraagt (v.j. 32,081). In het lotaal aantal werknemers zijn aan het einde van het versla^aar 3,676 (v.j ) vrijwillige deelnemers begrepen. Eind 2011 is het aantal deelnemers dat gebruik maakt van de levensloopregeling ongewijzigd gebleven met 401 (v.j. 401). Het is niet toegestaan om gelijktijdig deel te nemen aan de spaarloon- en de levensloopregeling. De verdehng tussen de saldi van de geblokkeerde en vrije rekeaiingen per 31 december 2011 is in hel onderstaande schema weergegeven. SGB beheert rekeningen. Bedragen in duizenden euro 's OVERZICHT SPAARREKENfiM^GEN Bedragen Deelnemers PER 31 DECEMBER 2011 Geblokkeerde spaarioon rekeningen 59,508 Vrije spaarrekeningen Tolaal Toelichting: Wanneer een werknemer m een andere branche gaal werken, wordt de deelname aan SGB beëindigd als het spaarsaldo wordt opgenomen. Zolang een ex-werknemer nog een tegoed op de SGB-spaarloonrekening heefi staan, wordt de deelneming aan hetfonds echter normaal voohgezei, zij het dal geen spaarloon meer wordt bijgeschreven. Üe jaarlijhse reniehijhoeking wordt voordzet. Van het totaal van spaarloanrckeninghouders nemen eind deelnemers actief deel. Loonbedrag voor spaarloonhefting Het brutoloon van werknemers waarover bij de werkgevers spaarloon werd geheven bedraagt in het verslagjaar miljoen (v.j miljoen). Dil betekent een daling van 7% (vj. een daling van 11%) ten opzichte van vorig jaar. Hel spaarloon over 2011 bedraagt 1,00% van

10 10 het brutoloon. Bij de vaststelling van dit brutoloon geldt een maximum van 188,88 per dag bij 261 sv dagen, of 189,60 per dag bij 260 sv dagen. Rentevergoeding spaarrekeningen SGB stelde in het verslagjaar de renle die over de tegoeden op de spaarrekeningen wordt vergoed, maandelijks vast. In 2011 bedraagt de gemiddelde rentevergoeding over de geblokkeerde spaarrekeningen 2,5% en over de vrije spaarrekeningen 1,4%. De rente over de geblokkeerde rekening wordt jaarlijks achteraf op 1 januari bijgeschreven op de vrije rekening, Deelnemers kunnen direct na de rcntebijschrijving over hun rentevergoeding beschikken. Ontwikkeling volume Het spaarloon over 2011 bedraagt volgens de jaarafi-ckcning 11,0 miljoen (v.j. 11,6 miljoen). Dit betekent een daling van 5,2%. Uit de algemene middelen van het fonds is inclusief correctie voorgaande jaren (v.j ) aan spaarloon voor arbeidsongeschikte werknemers gedurende hel derde ziektejaar gefinancierd. Op grond van de mogelijkheid lol afdracht van extira spaarloon is mei betrekking tot hetjaar ,1 miljoen (v.j. 5,2 miljoen) afgedragen. De ontwikkeling van het totale saldo van de spaarrekeningen gedurende dit verslagjaar is hiema vermeld: In duizenden euro's Saldopcr31 december Bij inzake de collectieve spaarloonregeling: Spaarloon 2011 jaarafrekening Spaarloon 3^ ziektejaar inclusief correcties voorgaand jaar Correcties spaarloon voorgaand jaar -/ Bij inzake de vrijwillige spaarloonregeling: Extra spaarloon 2011 Correcties extra spaarloon voorgaande jaren -/ lf.016 Vervallen spaarsaldi In 2011 bijgeschreven rente Af: Uitbetaald in Mutatie 2011 Saldo per 31 december /

11 11 Uitbetaling spaarsaldi Bij de spaarloonregeling is sprake v^ een opschuifsysleem. De spaargelden vallen vrij nadat hel geld vier volle kalenderjaren op de geblokkeerde rekening heeft gestaan. In een aanlal m het reglement genoemde gevallen is tussentijdse uitbetaling mogelijk. In het volgende overzicht zijn de uitbetaalde spaarsaldi weergegeven, uitgesplitst per reden van uitbetaling. In tolaal is in 2011 aan (vj ) deelnemers 27,7 miljoen (vj. 70,5 miljoen) uitbetaald. Als gevolg van de door de overheid geboden mogelijkheid om in 2010 geblokkeerde saldi over de jaren 2006 t/m 2009 ineens op te nemen, werd er in het vorige jaar voor e 32 miljoen extra gedeblokkeerd, wat resulteerde in een extra uitbetaling van 42,8 miljoen. REDEN VAN UITBE TALING Aantal ln duizenden Gemiddelden euro 's in euro 's Algemene uitbetaling: Vrije rekening 1 september 2005/2010 maatregel , Tussentijdse uitbetaling: starten eigen bedrijf aankoop woning lijfrenteverzekering en/of kapitaalverzekering aankoop eftectcn i.v.m. werknemer sparticipati e prepensioen studiekosten compensatie onbetaald verlof kosten kinderopvang Totaal ,296 Totaal vorigjaar Administratiekosten Hel spaarloon wordt onverkort op de spaarloomekeningen van de deelnemers bijgeschreven. De kosten voor het voeren van de administratie van SGB betreffen het aandeel in de administratiekosten van Timeos (voorheen Grafische Bedrijfsfondsen). Deze kosten hebben betrekking op het uilvoeren van de administratie, het beheren van het belegd vermogen en de bestuursondersteuning. De in rekening gebrachte kosten daalden van 1,07 miljoen in 2010 naar 1,04 miljoen in De kosten per actieve rekeninghouder bedroegen 34 per jaar (vj. 34). De kosten per rekeninghouder (inclusief ex-werknemers) bedroegen ongeveer 11 per jaar (v.j. 12). Uitgedrukt in een percentage van de gemiddeld uitstaande spaargelden bedroegen de adminislratiekosten 0,60% (vj. 0,59%). Beleggingen De schuldencrisis van de zuidelijke Eurolanden continueert. Dit heeft geresulteerd in een vlucht naar kwaliteit en liquiditeit. Hierdoor is de kapitaalmarktrente op de kemlanden van de Eurozone verder gedaald. Met bezuinigingsmaatregelen van de overheden, accommoderende monetaire politiek, creatie van opkoopfondsen voor staatsobligaties en initiatieven om de economische groei le

12 12 stimuleren, wordt geü-acht de crisis te bezweren. Echter, pijnlijke maatregelen voor burgers cn bedrijfsleven veriagen het draagvlak van deze maatregelen. Hierdoor erodeert de politieke haalbaarheid, met name in de zuidelijke Eurolanden. De politieke onzekerheid is in het voorjaar van 2012 nog eens verscherpt door verkiezingen c.q, referenda in onder meer Frankrijk, Griekenland en Ierland. Het is daarmee de vraag of de diverse maatregelen wel uitgevoerd kuimen worden en het beoogde effect zullen sorteren. De hiennee gepaard gaande financiële, economische en politieke onzekerheden drukken de economische groei. Vanwege de aanhoudende onrust werden de perifere staatsobligaties en die van Frankrijk in hel vierde kwartaal van 2011 verkocht. In anticipatie op verwachte extra opvragingen van spaartegoeden werden deze vrijkomende gelden voor een deel op deposito geplaatst. Het ligt in de bedoeling om een deel van deze opbrengst medio 2012 her te beleggen in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Daarmee kan het effectief rendement worden verbeterd, hetgeen gunstig is voor de uit tc keren rente op spaartegoeden. Gezien hel opvraagpatroon m de eerste maanden van 2012 heeft hel bestuur geconcludeerd dat de deelnemers aan het spaarloonibnds veel waarde hechten aan de vermogensvorming die het fonds ondersteunt. In 2011 daalde het belegde vermogen met 8,0 miljoen tot een bedrag van 181,0 miljoen, een daling van 4%. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door de opname van spaargelden. Het saldo van bijboekingen en uitbetalingen bedroeg negatief 11,5 miljoen tegen negatief 53,7 miljoen vorigjaar. De beleggingsopbrengsten waren met 4,0 miljoen lager dan vorig jaar ( 4,5 miljoen). Hel lolaal rendement lag met 2,2% wel hoger dan het afgelopen jaar (1,9%). Uet totale belegde vermogen is per ultimo 2011 geheel belegd ïn vastrentende waarden in euro's. De gemiddelde couponrente gemeten naar nominale waarde bedraagt 3,9% (vj. 3,8%) bij een gemiddelde looptijd van 1,6 jaar (vj. 1,7 jaar). Het belang in staatsleningen, de grootste categorie binnen de vastrentende waarden, daalde als percentage van de totale portefeuille van 55,5% naar 33,2%. Het belang in financiële instellingen steeg van 29,5% naar 31,7% en dat in overige leningen daalde van 15,0% tot 9,7%. Per ultimo 2011 wordt in verband mei de afschaffing van het spaarloon een percentage van 25,4% aan deposito's aangehouden. De totale beleggingsopbrengsten, inclusief de interest rekening-courant Timcos, daalden in hel boekjaar naar 4,0 miljoen van 4,5 miljoen vorig jaar. Van de opbrengsten bedroeg hel directe resultaat 6,6 miljoen (v.j. 8,4 miljoen) en het saldo van gerealiseerde en ongerealiseerde waardcmutatics, het indirecte resultaat, 2,6 miljoen negatief (v.j. 3,9 miljoen negatief). Doordal de beleggingsportefeuille aan hel begin van hel jaar voor een belangrijk deel boven pari noleerde, wordt door het verloop van de tijd een koersverlies geleden. De relatief hoge coupon wordt hiermee teruggebracht tot de lagere marktrente. Het behaalde totaalrendemenl op basis van waardering naar marktwaarde bedroeg 2,2% (v.j. 1,9%). Gezien de moeilijke marktomstandigheden stemt dit rendement tot tevredenheid.

13 13 De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeling van de beleggingen inclusief de verdeling naar looptijd. Bedragen in duizenden euro 's BELEGGINGEN Balanswaarde % Balanswaarde % VASTRENTEiWE WAARDEN Euro: Staatsleningen , ,5 Financiële instellingen , ,5 Deposito's ,4 Overige , ,0 Totaal vastrentende waarden , ,0 waarvan: looptijd >3 -<5 jaar , ,3 looptijd >1 - <3 jaar , ,9 looptijd tol l jaar , ,8 Tolaal beleggingen , ,0

14 Statutaire functionarissen rer 31 december 2011 Bestuur SGB De bestuurssamenstelling is tijdens het verslagjaar gewijzigd: De heer T.W. van den Broek is per 1 januari 2011 afgetreden en de ontstane vacature is niet ingevuld. De heer F. de Haan is per 1 januari 2011 opgevolgd door de heer B. van Iren. De heer B. van Iren is benoemd tol voorzitter van werknemerszijde. De heer M. de Mooij is per I januari 2011 opgevolgd door de heer J,K. Wamaar. De heer J.K. Wamaar is benoemd tot secretaris van werknemerszijde. De heer L.J. Hoogenboom is per 1 april 2011 opgevolgd door de heer M.M. Jansen. De heer H.A. Elzerman is per I mei 2011 opgevolgd door de heer P.J.J. Nijenhuis. De heer drs R. Degenhardt is per 1 september 2011 afgetreden en de ontstane vacature is niet ingevuld. De heer Hoogenboom heeft zich gedurende tientallen jaren voor de sociale fondsen ingezet. Begin 2012 is hij helaas overleden. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn inzet gedurende zijn actieve jaren. Het bestuur heeft besloten om de beslaande vacatures van werkgeverszijde en werknemerszijde voorlopig niet in te vullen. Het aantal bestuursleden is daardoor in de praktijk op zes gesteld in plaats van acht. De bestuursleden worden volgens een rooster van aftreden voor vier jaar aangewezen en zijn telkens nadien terstond herbenoembaar. De samenstelling van het bestuur is per ultimo 2011 als volgt: Naam functie *) aanwijzende aftreden volgens Organisatie **) rooster B. van Iren voorzitter FNV KIEM ultimo 2015 M,M. Jansen secretaris KVGO ultimo 2015 W.F. Nak voorzitter KVGO ultimo 2014 P.J.J, Nijenhuis lid NVJ ultimo 2015 R.W. Schets lid KVGO ultimo 2012 J.K. Wamaar secretaris CNV Media ultimo 2014 *J De heren Van Iren en Warnaar waren in 2011 fungerend voorzitter resp. secretaris. **J Werkgeversorganisatie: Koninklijk Verbond voor Grafische Ondememingen (KVGO). Werknemersorganisaties: FNV Kunsten Informatie en Media (FNV KIEM); CNV Media; Nederiandse Verenigingvoor Journalisten (MVJ). Deelnemersraad De samenstelling van de deelnemersraad is per ultimo 2011 als volgt: aangewezen door FNV Kunsten Informatie en Media: W.H.J. Dubbelmg J.H. de Graaf F.P.M. Haselaar F.J. Hoefiiagcls C.A.M. Hoendervangers H. J^sen R. Munnekc T.H. Oosterloo R. Veldhuizen 7 vacatures aangewezen door CNV Media: CW. van der Laken G. Poldervaart J. Rooiman vacature

15 15 Commissie voor Beleggingen en risicomanagement Vanaf 2011 is de Commissie voor Beleggingen en risicomanagement niet meer actief voor SGB, omdat er gezien de doelstellingen van het fonds volledig in vastrentende waarden wordt belegd. Hiermee is de portefeuille zodanig vereenvoudigd dat er geen input van een beleggingscommissie meer benodigd is. Geschillencommissie De Geschillencommissie oordeelt en beslist bij wijze van bindend advies over haar voorgelegde geschillen, voortvloeiende uit of rechtstreeks verband houdende met de toepassing van: de statutaire bepalingen inzake de werkingssfeer, werkgever of werknemer (behoudens het gestelde omtrent vrijwillige deelneming) en de bepalingen van het Spaarloonreglemenl. Tijdens hel versla^aar is de samenstelling van de Commissie gedeeltelijk gewijzigd. Per 1 februari 2011 is de heer Dienske teruggetreden en de heer 'I'. van Veen is namens de aanwijzende organisatie KVGO in diens plaats getreden. De samenstelling van de Geschillencommissie is per ultimo 2011 als volgt: Naam functie aanwijzende organisatie T. van Veen lid KVGO R.E. van Kesteren fimgereivd voorzitter in 2011 CNV Media J. Spaargaren lid FNV KIEM B. Wals fimgerend voorzitter in 2012 KVGO Secretariaat van de Commissie: Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan mw. mr. S.J. Schijf Postbus HD AMSTERDAM Uitvoeringsorganisatie De slichling heeft geen personeel in dienst. Hel bestuur heeft de uitvoering van de administratie, het vermogensbeheer en de bestuursondersteuning gedelegeerd aan een uitvoeringsorganisatie, fimeos (voorheen Grafische Bedrijfsfondsen). Om dit nader vorm te geven is tussen Timeos en SGB een concept uitbe.stedmgsovereenkomst opgesteld. Deze wordl in de eerste helft van 2012 formeel afgerond. Amsterdam, 5 juni 2012 Bestuur van de Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Voorzitters: Secretarissen: B. van Iren M.M. Jansen W.F. Nak J.K.Wamaar

16 16 4. JAARREKENING BALANS PER 3l DECEMBER 20IÏ ln duizenden eura 's ACTIVA BELEGGINGEN Vastrentende waarden VORDERINGEN OP KORTE TERMUN Lopende interest Timeos Overige vorderingen Liquide middelen , PASSIVA RESERVES Algemeen Beleggingen SPAARREKENINGEN Geblokkeerde spaarloonrekeningen Vrije spaarioonrekeningen SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Timeos Werkgevers Overige schulden

17 STAAT VAN BATEN EN LASIKN BOEKJAAR 2011 ^" duizenden euro's BATEN Opbrengst beleggingen Vervallen spaarloonsaldi LASTEN Rente op spaarrekeningen Administratiekosten Spaarloonbijdrage derde ziektejaar Mutatie voorziening vordering werkgevers Spaarloonbelasting 3, , Resultaat boekjaar Aanwending resultaat boekjaar; Beleggingsrescrvc Algemene reserve

18 4 J TOELICHTING BEHORENDE TOT DE J,\ARREKENLNG 2011 (Bedragen in duizenden euro 's) De doelomschrijving van de stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven, gevestigd te Amsterdam, bestaat statutair uit "de bevordering van het duurzaam bezit resp. het bevorderen van verlof door middel van sparen van de werknemers in de grafische bedrijven." GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. SCHAITINGEN EN VERONDERSTEllINGEN De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en iasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Voortschrijdend inzicht kan ertoe leiden dat de schattingen, voor zover van materieel belang, aangepast worden en daarmee ook de prognose. De financiëie verwerking van deze aanpassingen vindt plaats in de huidige verslagperiode, OPNAME VAN EEN ACTIEF OF EEN VERPLICHTING Ëen actief vvordt in éc balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dal de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer bet Waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van balen en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van hel economisch potentieel, samenhangend mcl een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang bettouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een Vermeerdering van een verplichting, heett plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's mei belrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa cn verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf hel tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum cn niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post 'nog af te wikkelen transacties'. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn. SALDEBING VAN EEN ACTIEF EN EEN VERPLICHTING Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of conttactuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af le wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen

19 19 financiële activa en fmanciële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen, BATEN EN LASTEN Voor zover niet anders is aangegeven worden baten en lasten opgenomen in het resultaat van hetjaar waarop zij betrekking hebben. ACTIVA BELEGGINGEN VERWERKING VAN WAARDEVERANDERINGEN VAN BELEGGINGEN Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongcreaüseerde waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van balen en lasten opgenomen. VASTRENTENDE WAARDEN De vastrentende waarden worden gewa^deerd op de actuele waarde ultimo boekjaar. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN WIJtKGEVERS De vorderingen op werkgevers worden gewaardeerd op de nominale waarde v^i de te vorderen premies verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid. Als gevolg van terugbetalingen in verband met te hoge voorschotten, is er per saldo sprake van credit saldi die opgenomen zijn onder schulden op korte termijn. OVERIGE VORDERINGEN De overige vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde verminderd mcl de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid. PASSIVA RESERVES ALGEMEEN De algemene reserve is hel ter vrije besteding van het bestuur blijvende gedeelte van de middeien, dat uitgaat boven de verplichtingen cn de voorzieningen. Deze reserve dient als rente-egalisatiereserve. BELEGGINGEN De beleggingsrescrvc dient ter dekking van risico's ïn de beleggingen. Deze reserve wordt op een zodanig niveau vastgesteld dat deze voldoende is om de maximaal veronderstelde daling van de waarde van de beleggingen le kunnen opvangen. BEPALING VAN HET RESLILTAAI Voor zover niet anders ïs aangegeven worden baten en lasten opgenomen in het jaar waarop zij beti^ekking hebben. Herwaarderingen van beleggingen zijn opgenomen in de opbrengst beleggingen. Het saldo van de staat van baten en lasten muteert de algemene reserve. De inleg spaarloon van 2011 is gebaseerd op schattingen. Zodra de definitieve jaaropgaven over 2011 bekend zijn, vindt er een verrekening plaats. Als de jaarrekening getekend wordt, zijn alle definitieve jaaropgaven verwerkt. Hel verschil tussen de eindafrekening en de geschatte premie komt ten lasle c.q. ten gunste van het volgende boekjaar.

20 TOEUCHTING OP DE BALANS ACTIVA 2011 In duizenden euro 's 2010 BELEGGfi^GEN OBLIGATIES Baianswaarde einde vorig boekjaar Aankopen Afiossingen / verkopen Mutaties wegens waardering tegen actuele waarde Balanswaarde einde boekjaar (Nominale waarde einde boekjaar ; einde vorig boekjaar ) DEPOSITO'S Balanswaarde einde vorig boekjaar Aankopen Aflossingen / verkopen Mutaties wegens waardering tegen actuele waarde Baianswaarde einde boekjaar 46,000 TOTAAL VASTRENTENDE WAARDEN Balanswaarde einde vorig boekjaar Aankopen Aflossingen / verkopen Mutaties wegens waardering tegen actuele waarde Balanswaarde einde boekjaar ,009

SGB JAARVERSLAG 2014. stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS

SGB JAARVERSLAG 2014. stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar. Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS SGB JAARVERSLAG 2014 stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrij'ven 42^ boelijaar Inhoud 1. PROFIEL 2. KERNCIJFERS VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord Ontwikkelingen boekjaar 2014 Financiële gang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 42e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 541

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2011 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2011 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2011 39e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 5418418

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 40e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON 020 5418418

Nadere informatie

sgb JAARVERSLAG 2010 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb JAARVERSLAG 2010 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb JAARVERSLAG 2010 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2010 38e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON

Nadere informatie

Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Jaarverslag JL (J \J y 376 boekjaar

Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven. Jaarverslag JL (J \J y 376 boekjaar Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag JL (J \J y 376 boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6 442 911 INTERNET WWW.GBF.NL Inhoud SPAARLOONFONDS

Nadere informatie

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb 2009 STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 37e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418

Nadere informatie

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB

LIQUIDATIEVERSLAG F WG S GB Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven A SF F WG S GB G R A F I M E D I A F O N D S E N LIQUIDATIEVERSLAG STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgb STICHTING SPAARLOONFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN sgbstichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2008 36e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418

Nadere informatie

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar

Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar FWG JAARVERSLAG 2014 Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven 4(f boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSU\G VAN HET BESTUUR Voorwoord 4 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW 1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2014 40e

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Liquidatieverslag 01/01/2012 t/m 21/03/2012 STICHTING SPAARFONDS WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Grafimedia fondsen in t kort

Grafimedia fondsen in t kort Grafimedia fondsen in t kort Informatie voor werkgevers over: aansluiting bij de grafimedia fondsen deelneming en premie inhoud van de bedrijfstakregelingen Deze brochure is uitgebracht namens het Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

STICHTING FONDS WERKTUDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 36" BOEKJAAR

STICHTING FONDS WERKTUDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 36 BOEKJAAR STICHTING FONDS WERKTUDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2010 36" BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020) 6442 911 INTERNET WWW.GBF.NL

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2012 38e

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Jaarverslag 2012 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwg 2009 STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwgstichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2009 35e boekjaar

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar

Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar FWG JAARVERSLAG 2015 Stichting Fonds Werl(tijdvermindering Oudere Wericnemers in de Grafisclie Bedrijven (in liquidatie) 41^ boekjaar Inhoud 1. PROFIEL 2 2. KERNCIJFERS 3 3. VERSLAG VAN HET BESTUUR Voorwoord

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Jaarrekening 2013-2014 Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Algemene gegevens 3 1.2 Sponsorcontracten 3 1.3 Sponsorbijeenkomsten 3 1.4 Samenstelling bestuur en directie

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V.

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Financieel verslag Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 2013 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwg STICHTING FONDS WERKTIJDVERMINDERING OUDERE WERKNEMERS IN DE GRAFISCHE BEDRIJVEN fwgstichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2008 34e boekjaar ZWAANSVLIET

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN JAARVERSLAG 2013 STICHTING ALGEMEEN SOCIAAL FONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN S ch ng Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven Jaarverslag 2013 73e boekjaar ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V.

FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie