DCE-01/ Datum 1 oktober 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DCE-01/55199. Datum 1 oktober 2001"

Transcriptie

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) Telefax (070) Uw brief Onderwerp Behandeling 2 e en 3 e Nederlandse rapportage voor CEDAW Ons kenmerk DCE-01/55199 Datum 1 oktober 2001 Tijdens de 25 e zitting op 6 juli jl. in New York van het Comité voor de Uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen (CEDAW Comité), zijn het 2 e en 3 e Nederlandse rapport in het kader van het VN-Vrouwenverdrag besproken. Op 10 september 2001 is het./. schriftelijk verslag van het CEDAW Comité ontvangen (bijlage). Mede namens de Ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, en de Minister van Justitie informeer ik u over de resultaten. Algemeen Tijdens de zitting werden naast de Nederlandse rapporten ook de rapporten van de Nederlandse Antillen en Aruba besproken. De Nederlandse Antillen en Aruba werden bij de behandeling vertegenwoordigd door de permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk bij de Verenigde Naties. Het CEDAW Comité had naast de rapporten van de Nederlandse regering ook de beschikking over de rapporten van Equality (namens 23 vrouwenorganisaties) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Voorafgaand aan het gesprek met de Nederlandse delegatie heeft het Comité gesproken met vertegenwoordigers van Nederlandse en Arubaanse NGO s. De dialoog met het Comité is in een open en constructieve sfeer verlopen. Positief was het Comité over het (in het Engels vertaalde) Meerjarenbeleidsplan emancipatie en in het bijzonder over de instelling van een Nationaal Rapporteur Mensenhandel en de

2 2 initiatieven met betrekking tot dagindeling, levensloop en de verankering van emancipatie in het reguliere beleid. Het Comité stelde kritische vragen over de lage arbeidsparticipatie van vrouwen en het grote aantal deeltijdbanen, de bescherming van illegale prostituees en slachtoffers van vrouwenhandel, het geringe aantal vrouwen in topfuncties, loondiscriminatie en de positie van zwarte- migranten- en vluchtelingenvrouwen. Verslag en Aanbevelingen Het verslag van het CEDAW Comité bevat 46 aanbevelingen en conclusies. Opvallend daarbij is dat deze ook over onderwerpen gaan die tijdens de zitting niet aan de orde zijn geweest. In het hierna volgende wordt voor zover nu al mogelijk ingegaan op het verslag voor zover het de Nederlandse rapporten betreft. De Nederlandse Antillen en Aruba zullen zelf reageren. In dit verband zij opgemerkt dat de aanbeveling van het Comité om de Nederlandse Antillen en Aruba te ondersteunen bij de verbetering van de positie van vrouwen in Koninkrijksverband, besproken zal worden. Het Comité doet een aantal aanbevelingen over de positie van vluchtelingen- en migrantenvrouwen. Hierover zal in de vierde internationale rapportage (2004) op basis van de nationale rapportage, die in 2002 zal verschijnen, en die deze materie tot onderwerp heeft, nader ingegaan worden. De aanbevelingen van het CEDAW Comité zullen daarbij uiteraard betrokken worden evenals het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) Geweld tegen Vrouwen. Ook zal het advies van de Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (AVEM), dat begin 2002 wordt verwacht, hierbij betrokken kunnen worden. Tijdens de zitting is ook het prostitutiebeleid aan de orde geweest. Het Comité is geïnteresseerd in de ontwikkelingen en de resultaten met betrekking tot de opheffing van het bordeelverbod. Hierover zal in de vierde internationale rapportage op basis van de evaluatie van de wet nader worden gerapporteerd aan het CEDAW. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel zal in haar jaarlijkse rapport aandacht besteden aan de positie van prostituees die niet uit de Europese Unie afkomstig zijn. De zorg van het Comité over de toegankelijkheid van pensioenen en gezondheidszorg voor oudere vrouwen deel ik niet. Deze zijn voor vrouwen en mannen in ieder geval formeel gelijkelijk toegankelijk. In algemene zin zal dit onderwerp nog aan de orde komen in de verkenning levensloop. Het Comité zette vraagtekens bij een politieke partij (SGP) die vrouwen van het lidmaatschap uitsluit. De vraag of artikel 7 van het VN-Vrouwenverdrag de lidstaten verplicht om aan organisaties met een publieke functie een verbod op te leggen om bij de toelating tot het lidmaatschap, bij de selectie voor bestuursfuncties of bij de keuze van

3 3 kandidaten voor openbare verkiezingen onderscheid te maken op grond van geslacht, is uitvoerig aan de orde geweest bij de parlementaire behandeling van de goedkeuringswet voor het VN-Vrouwenverdrag, in de Tweede Kamer zowel schriftelijk als in het plenaire TK-debat van juni/juli 1990, in de Eerste Kamer schriftelijk. Het regeringsstandpunt komt erop neer dat de Nederlandse wetgever meent dat artikel 7 van het VN-Vrouwenverdrag met zich brengt dat de overheid moet verzekeren dat individuele vrouwen toegang hebben tot (onder meer) de politieke partij van hun keuze, maar dat zij een beleidsvrijheid heeft bij het vormgeven aan deze verdragsverplichting. De regering ziet diverse redenen tot grote terughoudendheid met het geven van nieuwe wettelijke voorschriften. In de eerste plaats zijn hier uiteenlopende grondrechten en fundamentele rechten en vrijheden in het geding, waarvan de onderlinge verhouding zeer zorgvuldige afweging behoeft. In de tweede plaats dient acht te worden geslagen op het beleid met betrekking tot artikel 20 boek 2 BW. Op grond van dit artikel kan een rechtspersoon, waarvan de werkzaamheden of het doel in strijd zijn met de openbare orde, op vordering van het Openbaar Ministerie verboden worden verklaard en ontbonden. Van deze mogelijkheid wordt - voor zover het gaat om politieke partijen - bij de bestrijding van discriminatie pas gebruik gemaakt indien de discriminatie of het aanzetten daartoe zodanige vormen aannemen dat er sprake is van stelselmatige, zeer ernstige verstoring van het democratische proces. In de derde plaats krijgt handhaving van bestaande voorschriften tegen discriminatie reeds bijzondere aandacht. Zo wordt in artikel 16 van de Wet subsidiëring politieke partijen voorzien in een regeling die politieke partijen, die op grond van de anti-discriminatiebepalingen in het Wetboek van Strafrecht (de artikelen 137 c, d, e, f, of g, en artikel 429 quater) worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete, voor een nader bepaalde periode van rechtswege hun aanspraken op subsidie en zendtijd ontneemt. Ondanks de conclusie van het Comité meent de regering dat met de huidige Nederlandse wetgeving wordt voldaan aan de verplichtingen op grond van artikel 7 van het VN- Vrouwenverdrag. De opvatting van het Comité dat het naamrecht in strijd is met het gelijkheidsbeginsel wordt niet gedeeld. Ook gaat het CEDAW Comité er ten onrechte vanuit dat indien ouders niet tot overeenstemming kunnen komen over de achternaam van hun kind, het kind altijd de achternaam van de vader krijgt. Dit is slechts het geval wanneer de ouders getrouwd zijn. In alle andere gevallen (niet getrouwd, kind al dan niet erkend door de vader) krijgt het kind, bij gebrek aan overeenstemming tussen de ouders, de achternaam van de moeder. Dit is bepaald omdat het onwenselijk is dat de achternaam van het kind onbepaald blijft totdat beide ouders tot overeenstemming zijn gekomen. De regeling is vervat in het Burgerlijk Wetboek en wordt ondersteund door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (zaak nr /98, Bijleveld vs. Nederland), waarin het Hof het verschil in behandeling redelijk en proportioneel achtte. In de 4 de internationale rapportage zal op verzoek van het Comité ook aandacht besteed worden aan specifieke gezondheidsproblemen bij vrouwen zoals HIV/AIDS, alcohol- en tabaksverslaving.

4 4 Tot slot was het Comité positief over het in gang zetten van de bekrachtiging van het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag. Het desbetreffend wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (mr. A.E. Verstand-Bogaert) Committee on the Elimination of Discrimination against Women Twenty-fifth session 2-20 July 2001 Consideration of reports of States parties The Netherlands (Advance Unedited Version) Second and third periodic reports 1. The Committee considered the second and third periodic reports of the Netherlands (CEDAW/C/NET/2 and Add.1 and 2, CEDAW/C/NET/3 and Add.1 and 2) at its 512th and 513th meetings, on 6 July (a) Introduction by the State party 2. In introducing the second and third periodic reports, the representative of the Kingdom of the Netherlands indicated that the Netherlands had fully endorsed the Convention and that, during recent decades, a genuine revolution had taken place in the labour market, whereby while in 1988 only a third of women had paid employment, in 2001 the level of participation had risen to 52 per cent. There was, however, still evidence of a "male breadwinner's model of society", as shown by the low numbers of women in senior positions, in technical professions and the large number of women who had part-time jobs which did not provide economic independence. The representative indicated that the Government would remain firm on accelerating the emancipation process. 3. The representative underscored the fact that paid employment was a prerequisite for economic independence and that women's economic independence contributed to a more equal balance of power, which had proved to be the most effective instrument for preventing and combating violence against women. Participation of women in the labour force was the focus of the Government's recent Multi-year Plan on Emancipation Policy, which involved all government ministries. Concrete targets included that 65 per cent of women would have paid employment by 2010 and that 60 per cent of women who currently had part-time jobs would be fully economically independent. 4. The representative indicated that labour participation by women could be increased only through a reallocation of care tasks between women and men and that a number of measures had been taken in that regard, including doubling the capacity of child-care facilities; the introduction of a Work and Care Bill,

5 5 which included four weeks' leave for foster parents or parents of adopted children; flexible use of the three-months parental leave provisions; 10 days' leave per year to take care of a sick child, partner or parent; and a law giving employees a right to work more or less hours per week. Additionally, the "Daily Routine" project, which aimed at a better alignment of education, child care and leisure facilities, had been established. The Government would be delineating a "Daily Routine" policy in the near future. 5. The strategy of gender mainstreaming had been accepted by the Government and all departments had a responsibility for gender mainstreaming, with each having formulated measurable emancipation tasks. Examples in this regard included a new tax system, which promoted the economic independence of women; the preparation of a tax measure aimed at facilitating women's re-entry into the labour market; and efforts to increase the number of black, ethnic minority and refugee women in local councils. 6. Domestic violence was still a serious problem in the Netherlands, and the Minister of Justice had submitted to the Parliament a plan of action against domestic violence, which included more severe punishments against the perpetrators of domestic violence. In accordance with European Union policy, the Netherlands had appointed a national rapporteur on trafficking in persons and was the first country of the European Union to do so. 7. The representative of the Netherlands highlighted aspects of the Multi-year Plan on Emancipation Policy, including a life-cycle project, which examined diversity in lifestyles. 8. On behalf of the Government of the Netherlands Antilles, another representative explained the restructuring programme and aggressive economic policy in place and indicated that while obstacles existed, developments in gender equality had taken place. Among these were the coming into force of the first part of a new civil code, which abolished a number of discriminatory laws and granted women equal rights in issues pertaining to marriage and the family. Irretrievable breakdown had been delineated as the only ground for divorce and either spouse could request termination of the marriage on that ground. Differences in status between children born in and out of wedlock had been eliminated; a law had been enacted which provided protection to domestic workers, most of whom were women; and termination of labour contracts on the basis of marriage and pregnancy had been prohibited. In addressing increased sexual violence against women, the penal code had been amended to increase the maximum punishment available for sexual offences and special training had been given to police officers in dealing with victims of domestic violence. Campaigns condemning violence against women had also been carried out in collaboration with local non-governmental organizations. The representative indicated that regional collaboration on gender issues between Aruba, Suriname and the Netherlands Antilles was being expanded. 9. Turning to developments in Aruba on behalf of the Government of Aruba, the representative indicated that a National Bureau of Women's Affairs had been established in 1996, and that had had an important role in raising awareness of women's rights, existing discriminatory laws and traditional attitudes and practices. Owing to limited resources, most of the Bureau's projects had been carried out within the context of the regional collaboration between Aruba, Suriname and the Netherlands Antilles. The three countries had agreed to develop projects on job training for women; gender awareness training for media personnel; sexuality and reproductive health of teenage mothers; and violence against women. A regional meeting would be held on women's participation in leadership and decision-making. The Aruban parliament had approved a new civil code which eliminated existing discriminatory laws, and a medical insurance scheme aimed at providing health care for all persons had been introduced. Efforts were under way to counteract violence against women, including through the establishment of a shelter for battered women and the introduction of draft amendments to the criminal code, which had included marital rape. Also of importance was the establishment of a UNAIDS Theme Group for the prevention and control of HIV/AIDS in Aruba. In closing, the representative mentioned several few remaining areas of concern, including sex-segregation in the labour force, with the employment of women concentrated in the lowerskilled and lower-paid occupations, and low levels of women's participation in politics and decisionmaking. (b) Concluding comments of the Committee

6 6 Introduction 10. The Committee commends the Government of the Netherlands on its second and third periodic reports, which are in accordance with the Committee's guidelines for the preparation of periodic reports. It commends the Government for the comprehensive written replies to the questions posed by the Committee's pre-session working group, and the oral presentation of the delegation which sought to clarify the current situation of women in the Kingdom of the Netherlands, including in the Netherlands Antilles and Aruba, and provided additional information on the implementation of the Convention. The Committee also welcomes the written responses to a number of its additional questions posed during constructive dialogue which were provided in the final week of the session. 11. The Committee congratulates the Government for its high-level delegation, headed by the Secretary of State for Social Affairs and Employment. The Committee appreciates the constructive and frank dialogue that took place between the delegation and the members of the Committee, but regrets that no representatives of the Governments of the Netherlands Antilles and Aruba were able to be part of the delegation which presented the reports as this would have enhanced the constructive dialogue. Positive aspects 12. The Committee commends the Government on its conceptual approach to the implementation of each article of the Convention which incorporates, wherever applicable, three policy levels: achievement of complete equality for women before the law; improvement of the position of women; and efforts to confront the dominant gender-based ideology. 13. The Committee commends the Government on its extensive programme of legislative and administrative reforms which contribute to the implementation of the Convention. 14. The Committee also commends the Government on its programme to combat trafficking, particularly on the appointment of a National Rapporteur on Traffic in Persons, whose aim is to provide the Government with recommendations on how best to tackle the problem of trafficking, and for its commitment to combat this phenomenon at the European Union level. 15. The Committee commends that Government for its willingness to place objections to reservations entered by other States parties that it considers incompatible with the object and purpose of the Convention. 16. The Committee also commends the Government for having accepted the amendment to article 20, paragraph 1, of the Convention. 17. The Committee welcomes the establishment in Aruba in 1996, in accordance with the Committee's recommendations, of a National Bureau on Women's Affairs. Factors and difficulties affecting the implementation of the Convention 18. The Committee notes that there are no significant factors or difficulties which prevent the effective implementation of the Convention in the Kingdom of the Netherlands. Principal areas of concern and recommendations 19. The Committee expresses concern that the Netherlands' policy of balanced division of paid work and unpaid care has not produced expected results, as the burden of unpaid care still falls mainly on women. The Committee is also concerned that women who work outside the home devote twice as much time as men to unpaid work, and that there are still insufficient child-care places. 20. The Committee recommends that the policy of balanced division of paid work and unpaid care be reviewed. It also recommends that greater efforts be devoted to the development of additional programmes and policies to encourage men to share family and caring responsibilities. The Committee

7 7 also recommends that the Government ensure the availability of sufficient child-care places, and an uninterrupted long school day. 21. Despite efforts to combat discrimination in the Netherlands, the Committee expresses concern at the continuing discrimination against immigrant, refugee and minority women who suffer from multiple discrimination, based on their sex and ethnic background in society at large as well as in their own communities, particularly with respect to education, employment and violence against women. The Committee is also concerned about manifestations of racism and xenophobia in the Netherlands. 22. The Committee urges the Government to take effective measures to eliminate discrimination against immigrant, refugee and minority women, both within their communities and society at large. It urges the Government to respect and promote the human rights of women over discriminatory cultural practices, and take effective and proactive measures, including awareness-raising and community sensitizing programmes, to combat patriarchal attitudes, practices and stereotypical roles and to eliminate discrimination and violence against women in immigrant and minority communities. The Committee also urges the Government to eliminate xenophobia and racism in the Netherlands by strengthening its efforts to combat the activities of racist and xenophobic groups based in the Kingdom of the Netherlands. 23. The Committee is concerned about the lack of information in the reports on the de facto situation of women of ethnic and minority communities in respect to their access to education, employment and health services. It is also concerned at the limited information on their freedom from violence, including through female genital mutilation, domestic violence and honour crimes, as well as other discriminatory practices such as polygamy, early marriage and forced pregnancy. 24. The Committee urges the Government to provide in its next report detailed information, including statistics disaggregated by sex and ethnicity on the implementation of the Convention with respect to different ethnic and minority groups resident in the territory of the State party. 25. Noting the recent legislation on the abolition of the ban on brothels, which came into effect in October 2000, the Committee underlines the fact that prostitution poses risks for women of exploitation and violence. 26. The Committee urges the Government to begin monitoring this law immediately and provide, in its next report, an assessment of the intended, as well as unintended effects of the law, including with respect to risks of violence and to health, in particular in regard to those women without residence permits who are engaged in prostitution. The Committee also urges the Government to increase its efforts to provide training and education for prostitutes in order to ensure that they have a full range of options for earning their livelihood. 27. The Committee is concerned about non-european women who have been trafficked who fear expulsion to their countries of origin and who might lack the effective protection of their Government on their return. 28. The Committee urges the Government of the Kingdom of the Netherlands to ensure that trafficked women are provided with full protection in their countries of origin or grant them asylum/refugee status. 29. Although acknowledging the efforts undertaken by the Government in solving the problem of discrimination faced by women at the work place through all the legislative measures aimed at improving women's economic status, including, inter alia, the Work and Care Bill, the Flexibility and Security Act, the Working Conditions Act and the Working Hours (Adjustment) Act, the Committee expresses concern over continuing discrimination in employment and business enterprises. The Committee is also concerned with the "horizontal" and "vertical" gender segregation of the labour market, and the concentration of women in part-time employment. The Committee is concerned that in the private sector women earn on average 23% less than men, although when "corrected" in light of the work they do and their personal characteristics, this differential is reduced to 7%. 30. The Committee urges the Government to increase its efforts to eliminate stereotypes relating to

8 8 traditional areas of employment and education for women. The Committee recommends efforts to improve the conditions for working women so as to enable them to choose full-time, rather than parttime employment, in which they are currently overrepresented. It also urges the Government to eliminate the discrimination part-time workers face in relation to overtime. 31. The Committee is concerned that elderly women might be marginalized within, as well as insufficiently covered by, the health insurance and pension systems and urges the Government to pay special attention to the needs of elderly women in Daily Routine programmes. 32. The Committee is concerned about the low presence of women in high-ranking posts in all areas, and particularly in academia where, according to 1996 figures, women hold only 5 per cent of professorships. The Committee is also concerned about the low participation of women in political and public life. In the present Government, women hold per cent of posts in ministries whereas, according to 1998 figures, only 7.5 per cent of posts at the level of ambassadors, permanent representatives and consulsgeneral are filled by women. 33. The Committee urges the Government to make efforts to facilitate an increase of the numbers of women in high-ranking posts. It recommends the adoption of proactive measures to encourage more women to apply for these positions, as well as through the implementation of temporary special measures in accordance with article 4, paragraph 1, of the Convention, where necessary including in decisionmaking in politics, the economy and academia. 34. The Committee notes with concern that in the Netherlands there is a political party represented in the Parliament which excludes women from membership which is a violation of article 7c of the Convention. 35. The Committee recommends that the State party take urgent measure to address this situation, including through the adoption of legislation that brings the membership of political parties into conformity with the obligations under article The Committee is concerned that there is insufficient information on the issue of HIV/AIDS is included in the reports and requests the Government to provide such information in its next periodic report in accordance with the Committee's general recommendation The Committee is concerned at the absence of information in the reports of tobacco and alcohol addiction among women. It is also concerned at the absence of information on drug addiction among women, particularly in light of the decriminalization of the use of certain drugs. The Committee requests that information on these areas be provided in the next report, and taking account of paragraph 10 of its general recommendation 24 on women and health, on any meaures to address these issues. 38. The Committee is concerned that the new Law on Names provides that where the parents cannot reach an agreement as to the name of a child, the father has the ultimate decision. The Committee considers that this contravenes the basic principle of equality in the Convention and, in particular, article 16 (g). 39. The Committee recommends that the Government review the Law on Names and amend it to comply with the Convention. 40. The Committee found it difficult to evaluate the implementation of the Convention in the Netherlands Antilles and Aruba because no representatives of the Governments of those territories were part of the delegation which presented their reports. 41. The Committee urges the Government of the Netherlands to ensure that the Governments of the Netherlands Antilles and Aruba are sufficiently supported so that they can be part of the delegation of the Kingdom of the Netherlands when it presents its next periodic report to the Committee. 42. Based on the information provided, the Committee expresses concern about the status of women in the Netherlands Antilles and Aruba where, despite the strides that have been made towards

9 9 strengthening women's legal position, gender equality is far from being achieved, and gender-based stereotypes persist. The Committee is particularly concerned about the negative effects which the Structural Adjustment Programmes might have on women in the Netherlands Antilles as well as on the limited resources available to the National Bureau of Women's Affairs in Aruba, which might prevent the effective implementation of projects aimed at empowering women. 43. The Committee urges the Government of the Netherlands to strengthen its economic support to the Netherlands Antilles and Aruba, particularly support for programmes on capacity-building to better achieve gender equality, including support for the implementation of the Convention. 44. Noting the positive contributions of the Netherlands to the process of elaboration of the Optional Protocol, the Committee urges the Government to ratify that instrument as soon as possible. 45. The Committee requests the Government to respond to the concerns expressed in the present concluding comments in its next periodic report under article 18 of the Convention. 46. The Committee requests the wide dissemination in the Kingdom of the Netherlands, including the Netherlands Antilles and Aruba, of the present concluding comments in order to make the people of the Kingdom of the Netherlands, and particularly government administrators and politicians, aware of the steps that have been taken to ensure de jure and de facto equality for women and the future steps required in that regard. It also requests the Government to continue to disseminate widely, in particular to women's and human rights organizations, the Convention and its Optional Protocol, the Committee's general recommendations, the Beijing Declaration and Platform for Action, and the results of the twentythird special session of the General Assembly entitled "Women 2000: gender equality, development and peace in the twenty-first century".

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 35 (1961) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 15 A. TITEL B. TEKST Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 De tekst van het Handvest is geplaatst

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100 56 (1974) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 100 A. TITEL Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage; Genève, 6 april 1974 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document. Raad van de Europese Unie Brussel, 3 februari 2017 (OR. en) 10702/96 DCL 1 PI 54 CULT 90 DERUBRICERING van document: 10702/96 CONFIDENTIEL d.d.: 18 oktober 1996 nieuwe status: Betreft: Publiek Voorbereiding

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65 S (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- JAARGANG 1975 Nr. 65 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van Swaziland inzake de toepassing van het op

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien); Straatsburg, 27 november 2008

TRACTATENBLAD VAN HET. Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien); Straatsburg, 27 november 2008 37 (2008) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 241 A. TITEL Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien); Straatsburg, 27 november 2008 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138 18 (2007) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2007 Nr. 138 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien); Straatsburg, 27 november 2008

TRACTATENBLAD VAN HET. Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien); Straatsburg, 27 november 2008 37 (2008) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 135 A. TITEL Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien); Straatsburg, 27 november 2008 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Voorzorg is niet onredelijk WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Kindermobieltjes en voorzorg Child warning over mobile phones Parents should ensure their children use mobile phones

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Programma. 1. Introductie 2. Quiz vragen

Programma. 1. Introductie 2. Quiz vragen 1. Introductie 2. Quiz vragen Programma 2. Geschiedenis VN-Kinderrechtenverdrag 3. Kinderrechtenspel 4. Kindermishandeling volgens het VN- Kinderrechtenverdrag 5. Wat zegt het VN-Kinderrechtencomité over

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind Artikel 7 1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie

Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Geïntegreerde ex ante impactanalyse bij de Europese Commissie Peter Lelie Europese Commissie - DG EMPL 7-Oct-09 Directoraat-Generaal for Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Eenheid Sociale

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 16 (1969) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 131 A. TITEL Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele,

Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, Kunst(raad) en Samenleving Evert Bisschop Boele, 17-12-2014 Lectoraat Lifelong Learning in Music Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen Abigail Gilmore Raising our Quality of Life:

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92 19 (1953) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2005 Nr. 92 A. TITEL Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Ceylon * inzake luchtvaartdiensten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1982 Nr. 98

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1982 Nr. 98 21 (1982) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1982 Nr. 98 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël houdende

Nadere informatie

Multi sectoral approach to prevent and combat violence against women & girls more effective. Thera van Osch, OQ Consulting BV

Multi sectoral approach to prevent and combat violence against women & girls more effective. Thera van Osch, OQ Consulting BV Multi sectoral approach to prevent and combat violence against women & girls more effective Thera van Osch, OQ Consulting BV OQ Consulting BV - Sustainable Social Innovations INHOUDSOPGAVE 1. Vormen van

Nadere informatie

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland

Outline. International Child Abduction Incoming Cases. A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland International Child Abduction Incoming Cases A comparison between the Netherlands, England & Wales, Sweden and Switserland Merel Jonker Christina G. Jeppesen de Boer 26 November 2015 Outline Background

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 172

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 172 36 (1969) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 172 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches?

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches? HUMAN RIGHTS Alternative Approaches? Utrecht, 3 april 2008 Peter van Krieken Toegang tot het loket Artseneed - artsenleed Samenleving v. individu 1ste generatie v. 2e generatie rechten China EVRM General

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118 12 (2006) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2006 Nr. 118 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen. Mark van Rijn 14 October 2004

Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen. Mark van Rijn 14 October 2004 Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen Mark van Rijn 14 October 2004 Een jaar geleden... Heineken verwijderd uit DJSI STOXX Positie binnen FTSE4Good onder druk Heineken scoort laag

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252 49 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 252 A. TITEL Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te s-gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43 (1964) Nr. 1 TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN JAARGANG 1964 Nr. 43 A. TITEL Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0079 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer injectiesysteem fischer FIS EM 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het "Wetsvoorstel"

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208) het Wetsvoorstel Additionele vragen inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende

Nadere informatie

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij Collectief Inclusief Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelijking De internationale context

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 135 22 (1980) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1980 Nr. 135 A, TITEL Overeenkomst inzake economische en industriële samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL PRESTATIEVERKLARING Nr. 0072 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: injectiesysteem fischer FIS V 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Lijm anker te gebruiken in beton Beoogd gebruik Voor bevestigen

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 135 14 (1991) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 135 A. TITEL Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Australië inzake de verlening

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

EU Data Protection Wetgeving

EU Data Protection Wetgeving Fundamentals of data protection EU Data Protection Wetgeving Prof. Paul de Hert Vrije Universiteit Brussel (LSTS) 1 Outline -overzicht -drie fundamenten -recente uitspraak Hof van Justitie Recht op data

Nadere informatie

Vraagstelling en aanpak onderzoek naar handhaving EVOA

Vraagstelling en aanpak onderzoek naar handhaving EVOA 1 Internetbijlage bij het rapport Handhaving Europese regelgeving voor afvaltransport Vraagstelling en aanpak onderzoek naar handhaving EVOA 4 oktober 2012 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie