Besluitenlijst College B&W Cuijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst College B&W Cuijk"

Transcriptie

1 Vergadering: 3 ADV/C/18/03780 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Euregio: Raadsvergadering, donderdag 7 juni 2018 vanaf uur te Wageningen 2. Werkorganisatie CGM: Afscheidsreceptie Gert Zegers, donderdag 7 juni 2018 van uur te Cuijk 3. GGD Hart voor Brabant: Themabijeenkomst Veehouderij en gezondheid, vrijdag 8 juni 2018 van uur te Sint-Michielsgestel 4. SBO: Conferentie Versnelling aanpak Ondermijning, donderdag 21 juni 2018 van uur te Amsterdam 5. Goei Leven: Nacht van een Goei Leven, zaterdag 23 juni 2018, Land van Cuijk 6. Renske Natuurlijke Diervoeding: 25 jarig bestaan, zaterdag 30 juni 2018 te Cuijk 7. Wethoudersvereniging: Wethoudersconferentie, dinsdag 27 en woensdag 28 november Brabant Remembers: Crossroads 40-45, Informatiebijeenkomst en workshops t.g.v. 75 jaar Brabant Leven in Vrijheid Informatiebijeenkomst: woensdag 6 juni 2018 van uur te 's-hertogenbosch Workshops: donderdag 21 of woensdag 27 juni 2018 van uur te 's-hertogenbosch 9. Vereniging (Oud) Militairen Cuijk: Jaarlijks lokale Veteranenbijeenkomst, zaterdag 9 juni 2018 van uur te Cuijk 1. De burgemeester zal aanwezig zijn. 2. De wethouders Stoffels en Hendriks zullen aanwezig zijn. 3. De burgemeester zal aanwezig zijn. 4. Voor kennisgeving aangenomen. 5. De collegeleden zullen bezien of er goede mogelijkheden zijn om deel te nemen. 6. Wethouder Jilisen zal aanwezig zijn. 7. Voor kennisgeving aangenomen. 8. De afdeling communicatie zal met de burgemeester de mogelijkheden bekijken. 9. De burgemeester zal aanwezig zijn en mogelijk ook wethouder Hendriks. 4 ADV/C/18/03784 Z/C/17/48188 Bedrijfsvoering M.F.R.A. Jilisen Jaarstukken 2017 gemeente Cuijk De jaarrekening 2017 sluit met een bruto positief resultaat van In het raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan tot het doen van een aantal budgetoverhevelingen voor in totaal en een storting van van de vrijgevallen voorziening onderhoud gebouwen in de reserve GHIP. Het netto resultaat van wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 1

2 Vergadering: 1. Het raadsvoorstel behorende bij de jaarstukken 2017 vast te stellen. 2. De portefeuillehouder financiën te mandateren voor de afwikkeling van de jaarrekening ADV/C/18/03788 Z/C/18/52423 Bedrijfsvoering M.F.R.A. Jilisen Kadernota gemeente Cuijk In de Kadernota zijn tal van ontwikkelingen opgenomen, die een beslag leggen op de financiële middelen, zodanig dat er geen sprake is van een positief meerjarenperspectief. Met name invloed op de uitkomsten van de Kadernota 2019 hebben diverse posten in programma 2 (openbare ruimte), ontwikkelingen in de jeugdzorg en de kosten van de werkorganisatie CGM. Ondanks het voordelige resultaat van de maart-circulaire 2018 is er sprake van een aanzienlijk tekort: voor het jaar 2019 wordt het tekort geraamd op 2,2 miljoen, aflopend naar een tekort van voor het jaar De periode in aanloop naar de behandeling van de Programmabegroting zal moeten worden gebruikt om de mogelijkheden in beeld te brengen om in de volle breedte van de begroting kosten te reduceren of inkomsten te genereren. De kadernota wordt exclusief de meicirculaire 2018 aangeboden. Via een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire Vast te stellen het raadsvoorstel Kadernota ADV/C/18/03782 Z/C/18/52424 Bedrijfsvoering M.F.R.A. Jilisen 1e bestuursrapportage (burap) 2018 gemeente Cuijk Een bestuursrapportage is een voortgangsrapportage op de (beleids)speerpunten en worden financiële afwijkingen gemeld. De voorliggende 1e bestuursrapportage 2018 beslaat de periode januari tot en met maart De 1e bestuursrapportage 2018 sluit met een nadelig saldo van Het saldo van de begroting 2018 komt hierdoor uit op nadelig. Vast te stellen het raadsvoorstel 1e bestuursrapportage

3 Vergadering: 7 ADV/C/18/03749 Z/C/18/52352 Bedrijfsvoering Raadsvoorstel jaarstukken 2017 en programmabegroting Werkorganisatie CGM Het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM heeft de jaarstukken 2017 en de programmabegroting opgesteld. Het Bestuur stelt de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om uiterlijk 4 juli 2018 hun zienswijze over deze stukken (inclusief resultaatbestemming) kenbaar te maken. Geadviseerd wordt om de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de stukken en geen zienswijze in te dienen. Vast te stellen het raadsvoorstel Jaarstukken 2017 en programmabegroting werkorganisatie CGM. 8 ADV/C/18/03767 Z/C/17/48004 In procedure brengen ontwerpuitwerkingsplan 'Cuijk, De Valuwe, fase 4' Het voorontwerpuitwerkingsplan heeft gedurende 2 weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het plan zijn er zijn geen inspraakreacties ingediend. Ook het vooroverleg geeft geen aanleiding tot wijziging van het plan. De formele procedure kan thans worden gestart door ter inzage legging van het ontwerpuitwerkingsplan. Instemmen met het ontwerp-uitwerkingsplan 'Cuijk, De Valuwe fase 4' en het plan vrijgeven voor ter inzage legging. 10 ADV/C/18/03743 Z/C/18/55484 G.M.P. Stoffels Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk (BCA) De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) heeft de jaarrekening 2017 en begroting 2019 aangeboden aan de gemeente. De BCA stelt haar deelnemers in de gelegenheid een reactie te geven en zienswijze in te dienen. De jaarrekening en begroting van de BCA zijn losgekoppeld van de ODBN in het besluitvormingstraject. Het valt nog wel onder een gemeenschappelijke regeling met de ODBN. Voorgesteld wordt om het raadsvoorstel vast te stellen. Het raadsvoorstel jaarrekening 2017 BCA en begroting 2019 BCA vast te stellen. 3

4 Vergadering: 11 ADV/C/18/03761 Z/C/18/54788 Raadsvoorstel jaarstukken 2017 en begroting 2019 RAV Brabant MWN Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt door het bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) jaarlijks een jaarrekening en begroting opgesteld en aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Voordat het Algemeen Bestuur van de RAV de jaarrekening en begroting vaststelt, zijn de gemeenten in de gelegenheid zich hierover uit te spreken. Voorgesteld wordt de gemeenteraad een zienswijze voor te leggen waarbij wordt ingestemd met de jaarrekening en de begroting. Het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit inzake de jaarstukken 2017 en begroting 2019 van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) vast te stellen. 12 ADV/C/18/03495 Z/C/17/41673 Subsidie 2018 Sociom en Centrum Jeugd en Gezin Cuijk In 2017 is de samenwerking van Sociom met de gemeenten in het Land van Cuijk naar aanleiding van alle structuurwijzigingen in het Sociaal Domein sinds 2015, verder uitgekristalliseerd. Dit leidt tot een wijziging in de subsidierelatie die de gemeenten met Sociom onderhouden. Met dit voorstel stemt het college in met de brede opdracht (het sociaal werk en maatschappelijke ondersteuning) van Sociom De financiële middelen die voorheen in de brede opdracht van Sociom zaten voor de uitvoering van de jeugdzorg binnen het Basisteam Jeugd en Gezin worden overgeheveld na het budget van het CJG. Tevens accepteert u om namens het Land van Cuijk subsidie te verlenen aan Sociom voor inzet in het CJG. 1. De subsidierelatie met Sociom (voorheen de brede opdracht) vanaf 2018 te splitsen in 2 subsidies: de brede opdracht en jeugdzorg. 2. De subsidie 2018 voor Sociom voor de brede opdracht (inclusief Appke en Zin) vast te stellen op , De voorheen geoormerkte bijdrage in de brede opdracht voor het basisteam Jeugd en Gezin van ,00 over te hevelen naar de integrale begroting 2018 Jeugdzorg Land van Cuijk. 4. Het mandaat van de gemeenten Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis om in het kader van de uitvoering van de jeugdzorg subsidie te verlenen aan Sociom te accepteren. 5. De subsidie 2018 van de 5 gemeenten in het LvC voor Sociom voor de Jeugdzorg ten behoeve van het Land van Cuijk vast te stellen op ,00. 4

5 Vergadering: 13 ADV/C/18/03703 Z/C/17/39586 Definitieve inleg in begroting 2017 jeugdzorg regio NOB Op 30 januari jl. heeft u ingestemd met het voorstel van de centrumgemeente s-hertogenbosch tot voorlopige inleg in de begroting 2017van de regio Noord Oost Brabant voor de uitvoering van de jeugdzorg. Inmiddels zijn de definitieve cijfers 2017 bekend geworden en kan de inleg voor 2017 definitief worden vastgesteld. Het is een eis van de gemeentelijke accountant binnen het proces van de gemeentelijke jaarrekening dat u een expliciet besluit hierover neemt. De inleg 2017 is gecontroleerd door de accountant van de centrumgemeente en is voorzien van een gewaarmerkte verantwoording. Op het onderzoek van de accountant van de centrumgemeente heeft een review plaats gevonden door de accountants van de regiogemeenten. De definitieve inleg 2017 in de regiobegroting jeugdzorg NOB voor Cuijk vast te stellen op en in te stemmen met de ontvangen verantwoordingsdocumenten. 15 ADV/C/18/03771 Z/C/18/52968 Begroting 2019 en jaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit. Eerder dit jaar ontving U de kadernota 2019 met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting De begroting is hierop een vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige routeboekje voor De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze begroting eens of oneens is. Hetzelfde geldt voor het jaarverslag Aan de raad wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 en de jaarrekening Vast te stellen het raadsvoorstel en concept raadbesluit inzake begroting 2019 en jaarverslag. 5

6 Vergadering: 16 ADV/C/18/03774 Z/C/18/53045 Verzoek incidentele subsidie sponsoring MV Juliana Music Night 2018 en De Gouden Rozenbottels De muziekvereniging Juliana in Haps vraagt voor 2 grote muziek evenementen een bijdrage van 1.600,-- in totaal. Het is alleszins redelijk een bijdrage te leveren aan 2 cultureel-recreatieve evenementen die het dorp, maar ook de ommelanden bijeenbrengen. Het tekent Haps en zijn leefbaarheid. Met het voorstel om 1.000,- bij te dragen, levert de gemeente een bijdrage om aan te geven dat we de evenementen met alle inspanningen steunen en waarderen. Toe te kennen een bijdrage van 1.000,-- aan MV Juliana Haps ten behoeve van 2 muziekevenementen. 17 ADV/C/18/03785 Z/C/18/51967 Subsidieverzoek Buurtzorg Nederland Vanuit Buurtzorg Nederland is een subsidieverzoek ontvangen voor een bijdrage in de kapitaal- en exploitatiekosten van het Wijksteunpunt Cuijk/Boxmeer. Zij doen hiermee een beroep op de middelen uit de voormalige Regeling Zorginfrastructuur vanuit het ministerie van VWS. Deze regeling is per 1 januari 2018 beëindigd en de middelen zijn overgeheveld naar de gemeenten via het gemeentefonds. Voorgesteld wordt om het subsidieverzoek af te wijzen op grond van artikel 4, lid A Algemene Subsidieverordening Cuijk Af te wijzen het subsidieverzoek van 2800,- van Buurtzorg Nederland. 18 ADV/C/18/03787 Z/C/17/42938 Subsidie 2018 Stichting MEE Noordoost Brabant In 2017 is de samenwerking van MEE met de gemeenten in het Land van Cuijk naar aanleiding van structuurwijzigingen in het Sociaal Domein sinds 2015, verder uitgekristalliseerd. Dit leidt tot een wijziging in de subsidierelatie die de gemeenten met MEE onderhouden. Met dit voorstel worden de financiële middelen die voorheen in de subsidie MEE zaten voor de uitvoering van de Jeugdzorg binnen het Basisteam Jeugd en Gezin overgeheveld naar de integrale begroting 2018 Jeugdzorg Land van Cuijk. Tevens wordt de subsidie aan MEE t.a.v. maatschappelijke ondersteuning in 2018 vastgesteld. 6

7 Vergadering: 1. De subsidierelatie met MEE vanaf 2018 te splitsen in twee subsidies: subsidie MEE jeugdzorg en subsidie MEE maatschappelijke ondersteuning. 2. De subsidie MEE maatschappelijke ondersteuning in 2018 vast te stellen op , De voorheen geoormerkte bijdrage in de subsidie MEE voor het Basisteam Jeugd en Gezin van ,00 over te hevelen naar de integrale begroting 2018 Jeugdzorg Land van Cuijk. 4. Het mandaat van de gemeenten Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis om in het kader van de uitvoering van de jeugdzorg subsidie te verlenen aan MEE te accepteren. 5. De subsidie 2018 voor MEE, voor de vijf gemeenten van het Land van Cuijk gezamenlijk, voor de jeugdzorg ten behoeve van het Land van Cuijk vast te stellen op , ADV/C/18/03775 Z/C/18/55339 Publiek Programmabegroting 2019 en Jaarverantwoording 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord De Veiligheidsregio Brabant-Noord biedt de gemeente de Jaarverantwoording en de resultaatbestemming over 2017 en de Programmabegroting 2019 aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De begroting 2019 komt overeen met het beleidskader Wel is de loon- en prijsinflatie aangepast aan de laatst bekende gegevens. Dit heeft een nadelig financieel effect. Vast te stellen het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aangaande de Jaarverantwoording 2017 en Programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 21 ADV/C/18/03758 Z/C/18/55695 Raadsvoorstel jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hart voor Brabant Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt door het bestuur van de GGD Hart voor Brabant jaarlijks een jaarverslag en een begroting opgesteld en aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Voordat het Algemeen Bestuur van de GGD HvB de jaarstukken 2017 en begroting 2019 vaststelt, zijn de gemeenten in de gelegenheid zich hierover uit te spreken. Voorgesteld wordt de gemeenteraad een zienswijze voor te leggen waarbij wordt ingestemd met de jaarstukken en de begroting. 7

8 Vergadering: Het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit over de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen. 22 ADV/C/18/03740 Z/C/18/55094 M.F.R.A. Jilisen Raadsvoorstel jaarrekening 2017 en begroting 2019 Regionaal Bureau Leerplicht Van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RBL BNO) is de jaarrekening 2017 en begroting 2019 ontvangen. Deze dienen voorgelegd te worden aan de raad zodat de raad zijn zienswijze (wensen en bedenkingen) kenbaar kan maken. Hiertoe is een raadsvoorstel opgesteld. Aan de raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze te geven op deze stukken. Vast te stellen het raadsvoorstel betreffende de jaarrekening 2017 en begroting 2019 van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost. 8

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/18/02708 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 22 mei 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris C.C. Boode 0. ADV/M/15/09664 Z/M/15/15761 Secretaris C.C. Boode Agenda college 1. ADV/M/15/09658

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Aanwezigen: Burgemeester, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris J.P.P.S. Ruyters 1. ADV/M/18/11064 Z/M/17/50227 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 1. ADV/M/17/10599 Z/M/16/38342 Secretaris C.C. Boode Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 14 februari 2017 7. ADV/M/17/10595 Z/M/17/40014 A.A.M.J. Walraven Kadernota en begroting 2018 Regionaal

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/03027 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Museum Het Petershuis: Barokconcert t.g.v. 400 jr stadhuis Gennep, zaterdag 10 juni 2017 om 20.00 uur te Gennep

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03716 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Gemeente Cuijk: Herdenking, zondag 13 mei 2018 van 10.30-12.30 uur te Katwijk 2. Gemeente Sint-Michielsgestel: Afscheidsreceptie

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 4 ADV/C/17/03427 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Industriële Kring LvC en N-L: Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 12 januari 2018 vanaf 18.00 uur te Boxmeer 1. Wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Loco-burgemeester M.F.R.A. Jilisen, wethouders,, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 D/19/109626 Z/18/220961 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 8 januari

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/19/222563 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 14 mei 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Burgemeester, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen,, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/16/01969 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 16 februari 2016 1. Agrifood

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Z/19/222563 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 8 januari 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03548 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Vijfsterrenlogistiek: Masterclass Digitalisering in de sector, donderdag 22 februari 2018 van 8.30-13.15 uur te Oss 2. Regio

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 4 D/19/136112 Z/18/220961 Secretaris Uitnodigingen 01. Brabant Water: AVA Brabant Water NV, vrijdag 21 juni 2019 van 11.00-12.30 uur in Rosmalen 02. Züblin HSM: Start bouw fietsbrug, dinsdag

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02818 Z/C/16/38280 Secretaris Uitnodigingen d.d. 21 februari 2017 1. Land van Cuijk: Raadsconferentie woensdag 22 februari 2017 om 19.30 te Cuijk 2. AgriFood Capital: Werkbijeenkomst Health

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/03070 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. ZWK Vereniging Cuijk: Jubileum t.g.v. 50-jarig bestaan, zondag 9 juli 2017 om 13.00 uur te Cuijk 2. Gemeente

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 4 ADV/C/16/02468 Z/C/15/25150 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Vastgoedsociëteit LvCM: Excursie steenfabriek vrijdag 23 september 2016 van 12.00-20.00 uur vanuit Boxmeer 2. Toneelvereniging

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/18/02575 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 6 februari 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester L. Roolvink, wethouders A.M. Hensich-Hulsman, P.H.F.M. van Dieperbeek,, secretaris J.J.L. Heerkens 2. ADV/G/18/02688 Z/G/17/50225 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 4 ADV/C/18/04118 Z/C/17/50224 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Reg Bureau voor Toerisme LvC: Gluren bij de Buren, van 9.30-12.00 uur, donderdag 22 november 2018 Grafschafter

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/16/02577 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Het Doehuis: Officiële opening vrijdag 18 november 2016 van 14.00-17.00 uur te Cuijk 2. BTV De Beijerd en t Riet: Ledenvergadering

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/16/02499 Z/C/15/25150 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Brabant Woont Slim: Kickoff campagne Opening digitale loket, woensdag 5 oktober 2016 van 9.30-11.30 uur te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/16/02705 Z/C/16/38280 Secretaris Uitnodigingen d.d. 3 januari 2017 1. JVC Cuijk: Nieuwjaarsreceptie, zaterdag 7 januari 2017 om 15.00 uur te Cuijk 2. Gemeente Oss: Werksessie Wonen met ondersteuning

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 D/18/102590 Z/C/17/50224 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Stichting G-Support: Sport en Spel Carrousel, zaterdag 1 december 2018 van 14.00-17.00 uur te

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/02748 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Provincie Noord-Brabant: Eerste Brabantse Regiotafel Ruimtelijke Adaptatie donderdag 2 februari 2017 van 10.00-13.00

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01577 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Tewaterlating Voetveer Zeldenrust, zaterdag 17 oktober 2015, 13.30 uur te Schouwburg Cuijk/Kade Cuijk. 2. Intocht St. Nicolaas

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/15/01807 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Nutricia: Informatiebijeenkomst voor omwonenden maandag 21 december 2015 van 19.30-21.30 uur te Cuijk 2. Josten Meubelen: Toost t.g.v. 50

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/03342 Z/C/16/38280 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Ontwikkelbijeenkomst meerjarenprogramma Agrifood LVC, woensdag 29 november 2017 van 17.00-19.30 te Beers 2. VNG: BALV en Bestuurdersdag

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/03133 Z/C/16/38280 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Duisburg: Ruhrorter Hafenfest, vrijdag 18 augustus 2017 van 17.00-23.00 uur te Duisburg 2. Nijmeegse Fiets-4daagse: Startmoment, donderdag

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Burgemeester W.A.G. Hillenaar, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen,, secretaris R.H.M.A. Rongen 4 ADV/C/16/01985 Z/C/15/25150 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen

Nadere informatie

Overzicht zienswijzen gemeenten Land van Cuijk conceptbeleidskaders 2018 gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden

Overzicht zienswijzen gemeenten Land van Cuijk conceptbeleidskaders 2018 gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden Boxmeer Cuijk Grave Veiligheidsregio Brabant Noord Beleidskader 2018 GGD Hart Brabant Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord Kaderbrief 2018 beleidskader, met dien verstande dat belangrijke

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/03248 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Samen Stevensbeek: Boekpresentatie Grenzenloze Gerechten, zondag 8 oktober 2017 te Stevensbeek 2. Industriële

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester, wethouders, M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel en secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/16/02682 Z/C/15/25150 Secretaris Coördinatieoverleg Land van Cuijk Samenvatting: Vergaderdocumenten

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/04007 Z/C/17/50224 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. AgriFood Capital: Feestelijke kick-off bijeenkomst Duurzaam en Gezond aan Tafel, woensdag 10 oktober 2018 van

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/16/01510 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 16 februari 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/03369 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Rijksoverheid: Startbijeenkomst project Ingeschakeld, donderdag 23 november 2017 van 13.30-16.00 uur te Veghel 2. AgriFood

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 4 december 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01651 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. VNG, Congres Sociaal Domein in uitvoering, maandag 23 november 2015 09.30-16.00 uur te Nieuwegein. 2. Wethoudersvereniging, 4e

Nadere informatie

3 Afscheid van de heer R. Crouwers als lid van de raad van de gemeente Cuijk. 4 Voorstel inzake toelating en beëdiging van raadslid Müskens

3 Afscheid van de heer R. Crouwers als lid van de raad van de gemeente Cuijk. 4 Voorstel inzake toelating en beëdiging van raadslid Müskens Agenda Gemeenteraad Deze vergadering wordt live uitgezonden via internet. Ga voor deze of andere uitzendingen naar onze streamingsite. De meeste voorstellen zijn aan de orde geweest in een van de commissies.

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester W.A.G. Hillenaar, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen,, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/15/01709 Z/C/15/15759 Bedrijfsvoering W.A.G. Hillenaar

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 2. D/19/139167 Vaststellen besluitenlijst incl. aanvulling college 28 mei 2019 Z/19/222611 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat 3. D/19/138684 Z/19/222611 Ingekomen stukken college 3 juni 2019 Bedrijfsvoering/HJIB/

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Burgemeester, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/14/00427 Z/C/14/07902 Secretaris R.H.M.A. Rongen Uitnodigingen week

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/15/01262 Z/C/15/15759 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. (week 20) 1. Gemeente Boxmeer: Afscheidsbijeenkomst wethouder E. Ronnes maandag 18 mei 2015 van 15.30-19.00 uur te Boxmeer 2.

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/03323 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. IKC Dassenburcht: Nationaal schoolontbijt, vrijdag 10 november 2017 om 8.30 uur te Cuijk 2. Provincie Noord-Brabant:

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/16/02693 Z/C/15/25150 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Gemeente Heumen: Afscheid burgemeester Paul Mengde donderdag 22 december 2016 om 18.30 uur te Malden 2. Comité

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/16/02594 Uitnodigingen d.d. Z/C/15/25150 1. ProDemos: Bijeenkomsten Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen! Secretaris vrijdag 25 november 2016 van 13.30-18.00 uur te Oss W.A.G.

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel *Z0184C81A92* documentnr.: INT/G/16/26685 zaaknr.: Z/G/16/29445 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 26 augustus 2016 Portefeuillehouder : A.M. Henisch-Hulsman

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 23 januari Voorstel van : college van burgemeester en wethouders. Onderwerp : Kadernota ODBN 2019

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 23 januari Voorstel van : college van burgemeester en wethouders. Onderwerp : Kadernota ODBN 2019 GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 23 januari 2018 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Kadernota ODBN 2019 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders,, secretaris C.C. Boode 1. ADV/M/16/10510 Z/M/15/15761 Bedrijfsvoering C.C. Boode Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling collegeoverleg

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03529 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Lokaal FNV LvC: Verkiezingsdebat d.d. dinsdag 6 maart 2018 van 19.30-21.30 uur te Cuijk 2. Bestuur en Werkgroep Molenstraat:

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. D/19/131994 Vaststellen besluitenlijst incl. aanvulling college 23 april 2019 Z/19/222611 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat A.A.M.J. Walraven 3. D/19/131995 Z/19/222611 Bedrijfsvoering/HJIB/

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.M.H. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,,, secretaris J.J.L. Heerkens. 3. D/18/106899 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat A.M.H. Roolvink

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester, wethouders, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/16/02156 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Werkgroep Kerkenpad

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01730 Z/C/15/15759 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1.OndernemersLift+: Eindpresentaties Innovation in a Week vrijdag 20 november 2015 van 13.30-18.00 uur te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: 0. ADV/M/15/09555 Agenda college 1. ADV/M/15/09548 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 10 maart 2015 2. ADV/M/15/09553 Ingekomen stukken week 11 De ingekomen stukken van week

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01150 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. (week 13) 1. Provincie Noord-Brabant: Bijeenkomst Een slimme senior is problemen voor! donderdag 16 april 2015 van 13.30-16.30 uur,te

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/02866 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Dansgroep De Zelfkanthennekes: Opening danstoernooi, zondag 26 maart 2017 om 9.00 uur te Haps 2. Vijfsterren

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01824 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Gemeente Berg en Dal: Nieuwjaarsreceptie, maandag 4 januari 2016 vanaf 20.00 uur te Berg en Dal. 2. AVG Beheer Heijen BV: Nieuwjaarsreceptie,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01511 Z/C/15/15759 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Plezant: Muziektheatervoorstelling Lef zondag 6 september 2015 om 14.30 uur te Radio Kootwijk 2. Museum Petershuis:

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/16/02438 Z/C/15/25150 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodiging d.d. 01. Oktoberfest Cuijk, vrijdag 14 oktober 2016 te Cuijk. 02. Wereld Alzheimer Dag, zaterdag 17 september 2016, 14.00-17.00 uur

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Openbare besluitenlijst Collegevergadering Datum 28-05-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie Bestuurskamer (2.58) Voorzitter Aanwezigen H.A.G. Hellegers D. van Deurzen, G. van Heeswijk, H.A.G. Hellegers, F.J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Aanwezig: Burgemeester, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, J. Joon, secretaris J.J.L. Heerkens 2. ADV/G/16/01497 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 2 februari

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/16/02047 Z/C/15/25150 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. Businessclub JVC: Businessclubavond dinsdag 22 maart 2016 te Boxmeer 2. Dorpsraad Beers: Opening Idop projecten

Nadere informatie

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van 12 februari 2019

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10747 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 12 juni 2017 4. ADV/M/17/10729 Z/M/16/38185 A.A.M.J. Walraven Keuze voor kunstwerk

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 D/19/142718 Z/18/220961 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen 01. Merletcollege: Afscheid Paul Metzemaekers: woensdag 3 juli 2019 van 16.00-18.00 uur in Cuijk 02. Provincie Noord-Brabant:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/15/01059 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. 24 februari 2015 (week 9) 1. Museum Petershuis: Opening expositie Tra-Art zaterdag 28 februari 2015 om 15.00 uur, te Gennep 2. Team Doejemee:

Nadere informatie

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw.

Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2015/2095 Raadsvergadering : 20 oktober 2016 Agendapunt : Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw. Aanleiding Voor de uitvoering van de Participatiewet en

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 4. ADV/M/18/11409 Z/M/18/61250 Sociaal Domein/Werk en Inkomen machtiging tot vertegenwoordiging De in dit voorstel genoemde kwaliteitsmedewerkers bezwaar en beroep van de Afdeling Sociaal

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/03447 Z/C/16/38280 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Agrofood: Uitreiking Agrofoodpluim, donderdag 21 december 2017 om 09.00 uur te Boxmeer 2. Comité Nieuwjaarsontmoeting Haps: Nieuwjaarsontmoeting,

Nadere informatie

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel *Z01821BCE26* documentnr.: INT/M/16/26561 zaaknr.: Z/M/16/29446 Raadsvoorstel Onderwerp : Toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Datum college : 22 augustus 2016 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02331 Z/G/16/38339 Secretaris A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 5 september 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3. ADV/C/14/00663 Z/C/14/07902 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen week 41 1. Gemeente Boxmeer: Uitreiking gids Langs de Bataafse rivier woensdag 15 oktober 2014 van 10.00-11.00 uur, te Oeffelt 2.

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/16/02277 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. De Zonnebloem afd. Cuijk: Zonnebloemdag woensdag 29 juni 2016 van 10.30-17.00 uur te Cuijk 2. Stichting Invitare: Afscheidsreceptie Hans Bouwhuis

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03887 Z/C/17/50224 Uitnodigingen d.d. 1. CO-Creatietraject Cuijk 2018: 21-08 20-09 11-10 01-11 23-11 24-11 2. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 12-09-2018 E-facturatie bijeenkomst,

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10917 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 31 oktober 2017 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters 4. ADV/M/17/10911 Z/M/17/48998 Bedrijfsvoering A.A.M.J. Walraven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen, R.G. Poel, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/16/02069 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst - College van B&W

Openbare besluitenlijst - College van B&W Datum 23-04-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie B&W kamer Voorzitter B. Koelewijn Openbare besluitenlijst - College van B&W 1. Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van 16 april 2019 19INT00476

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester L. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, D.B. Joosten, secretaris J.J.L. Heerkens 3. ADV/G/18/02926 Z/G/17/50225 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. Besseling en J. ; secretaris:

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/18/03492 Z/C/17/50224 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. AgriFood Capital: Regiodag, donderdag 25 januari 2018 te Uden 2. Gemeente Uden: Gesprek cliëntenraden jeugdigen, woensdag 28

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/16/02000 Z/G/15/25151 Secretaris A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 13 december 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Vergadering: 1. ADV/M/17/10906 Z/M/16/38342 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl aanvulling college 24 oktober 2017 4. ADV/M/17/10900 Z/M/17/48436 Evaluatie sociale kernteams Cuijk,

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: 1. ADV/M/18/11031 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d. 23 januari 2018 Z/M/17/50227 Besluitenlijst incl. aanvulling college d.d. 23 januari 2018. Vastgesteld. 2. ADV/M/18/11032

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting Zaaknummer: Z - 17031253 Documentnummer: INT - 1720005 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 25 APRIL 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Registratienummer: Onderwerp: Voorstel Zienswijze Kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland

Registratienummer: Onderwerp: Voorstel Zienswijze Kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland Onderwerp: Voorstel Zienswijze kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland Samenvatting: Het dagelijks bestuur van de GGD ZW heeft haar kadernota 2016 ingediend en vraagt om een zienswijze van uw gemeenteraad.

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Geachte raadsleden,

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Geachte raadsleden, Datum 2 juli 2019 Gemeenteraden Kenmerk 19.0011822 Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Inlichtingen S. von dem Borne Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren Telefoon (06) 82 013339 Onderwerp Reactie

Nadere informatie

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 juni 2015. P-Besluitenlijst week 24. 151 VB Uitwerken mogelijkheden pilot hennepteelt Bijgaande commissienotitie voorleggen aan raadscommissie F&B om

Nadere informatie