Boekman thesaurus on cultural policy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekman thesaurus on cultural policy"

Transcriptie

1 Boekman thesaurus on cultural policy translation of terms english dutch for use of subject terms in the library catalogue April 08

2 abstract arts abstracte kunst abstracting journals (form) referaattijdschriften accessibility toegankelijkheid accountability aansprakelijkheid activities abroad buitenlandse activiteiten actors acteurs administration of justice rechtspraak administrative bodies bestuursorganen administrative procedures administratie administrative structures bestuurlijke verhoudingen adult education volwasseneneducatie adults volwassenen advertising reclame advisory bodies adviesorganen aesthetics esthetica Afghanistan Afghanistan Africa Afrika age groups leeftijdsgroepen aged ouderen Agency for archeology, landscape and monuments (NL) Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten Agency for the Preservation of Monuments and Historic Buildings (NL) Rijksdienst voor de monumentenzorg Agency for the Visual Arts (NL) Rijksdienst beeldende kunst Albania Albanië Alkmaar Alkmaar Almelo Almelo Almere Almere amateur arts amateurkunst Ameland Ameland Amersfoort Amersfoort Amsterdam Amsterdam amusement parks attractieparken analysis analyse anarchism anarchisme ancient time oudheid animated films animatiefilms annual reports (form) jaarverslagen antiquarian bookshops antiquariaten Antwerp Antwerpen Apeldoorn Apeldoorn applied arts toegepaste kunst appraisal beoordeling Arabian Peninsula Arabisch Schiereiland archaeology archeologie archaeology policy archeologiebeleid architects architecten architectural theory architectuurtheorie architecture architectuur architecture policy architectuurbeleid archives archieven archives policy archiefbeleid Argentina Argentinië Arnhem Arnhem art house films artistieke films art societies culturele genootschappen artistic direction artistieke leiding artists kunstenaars artists in residence artists in residence artists' initiatives kunstenaarsinitiatieven artists' materials kunstenaarsmaterialen arts kunst arts awards kunstprijzen arts broadcasting stations kunstzenders arts centres centra voor de kunsten arts collections kunstcollecties arts consultancies kunstbemiddelingsbureaus Arts Council of England (GB) Arts Council of Northern Ireland (UK) Arts Council of Scotland (GB) Arts Council of Wales (GB) arts councils culturele raden (buitenland) arts criticism kunstkritiek arts education kunsteducatie arts education (subject) culturele en kunstzinnige vorming (leervak) arts experts kunstexperts arts history kunstgeschiedenis arts in public spaces kunst in de openbare ruimte arts libraries kunstuitleencentra arts movements kunststromingen arts periodicals kunsttijdschriften arts policy kunstbeleid arts programmes kunstprogramma's arts purchasing schemes kunstkoopregelingen arts robbery kunstroof arts studies kunstwetenschap arts therapy creatieve therapie arts trade kunsthandel arts world kunstwereld Asia Azië Assen Assen associations belangenorganisaties associations of friends vriendenverenigingen auctions veilingen audience acquisition publiekswerving audience research (form) publieksonderzoek audiences publiek audiovisual equipment audiovisuele apparatuur 15/4/2008 p. 1

3 audiovisual media audiovisuele media Australia Australië Austria Oostenrijk automation automatisering avant-garde avant-garde awareness bewustzijn Baltic States Baltische staten behaviour gedrag Belgium België bibliographies (form) bibliografieën bills (form) wetsvoorstellen biographies (form) biografieën BKR (NL) BKR BKR works (NL) BKR-werken Blaricum Blaricum Boekmanstichting (NL) Boekmanstichting (NL) book production boekproductie book trade boekenvak books boeken bookshops boekhandels Bosnia and Hercegovina Bosnië-Herzegovina box office kaartverkoop box-office receipts recette brass bands fanfare Breda Breda broadcasting omroep broadcasting organisations omroeporganisaties broadcasting programmes omroepprogramma's broadcasting stations zenders brochures (form) brochures Brussels Brussel budgets begrotingen building conversions hergebruik gebouwen buildings gebouwen Buildings Agency (NL) Rijksgebouwendienst built environment gebouwde omgeving Bulgaria Bulgarije cabaret cabaret cabaret performers? cabaretiers cable television kabeltelevisie Canada Canada canon canon capitalism kapitalisme career choice beroepskeuze career development loopbaanontwikkeling castles kastelen catering establishments horecagelegenheden Catholicism katholicisme Central Africa Centraal-Afrika Central America Centraal Amerika Central Asia Centraal-Azië Central Europe Midden-Europa central government agencies rijksdiensten central government funding schemes rijksbijdrageregelingen centralization centralisatie ceramics keramiek ceramists pottenbakkers chamber music kamermuziek chamber music ensembles kamermuziekensembles channel profiling netprofilering Chief government architect (NL) Rijksbouwmeester children kinderen China China choreographers choreografen Christianity christendom churches kerken cinema buildings bioscoopgebouwen cinemas bioscopen cinematography filmkunst CIRCLE CIRCLE circus circus cities steden civil law privaatrecht civil rights grondrechten civil society civil society classical dance klassieke dans classical music klassieke muziek code of conduct gedragscode cognitive functions cognitieve functies Cold War Koude Oorlog Collectie Nederland Collectie Nederland collections development collectievorming collections management collectiebeheer collectors verzamelaars colonialism kolonialisme comics strips commentaries (form) commentaren commercial broadcasting commerciële omroep commercial galleries galeries commercial organizations commerciële organisaties commercialization commercialisering commissions opdrachten communes communes communication studies communicatiewetenschap Communism communisme communist parties communistische partijen community arts community arts community centres wijkcentra community theatre community theatre 15/4/2008 p. 2

4 companies gezelschappen comparative research vergelijkend onderzoek compendiums (form) handboeken compensation schadevergoeding competition concurrentie competitions prijsvragen composers componisten composing componeren computers computers conceptual arts conceptuele kunst concert halls concertgebouwen concert recordings concertregistraties conductors dirigenten conference proceedings (form) congresverslagen conferences congressen confessional parties confessionele partijen conflicts conflicten conservation conservering conservatism conservatisme consumers consumenten contemporary arts hedendaagse kunst contracts contracten controversial arts aanstootgevende kunst co-operation samenwerking co-production coproductie copyright auteursrecht copyright infringements auteursrechtdelicten copyright on buildings auteursrecht op bouwwerken copyright on electronic files auteursrecht op elektronische bestanden copyright on image and sound recordings auteursrecht op beeld- en geluidsdragers copyright on literary works auteursrecht op literaire werken copyright on plays and films auteursrecht op toneelstukken en films copyright on radio and television broadcasts auteursrecht op radio- en televisie-uitzendingen copyright on visual arts beeldrecht copyright organizations auteursrechtorganisaties corporate collections bedrijfscollecties corporate training courses bedrijfsopleidingen Council of Europe Raad van Europa courses cursussen covenants convenanten creative artists scheppend kunstenaars creativity creativiteit criminal law strafrecht criminality criminaliteit crisis crisis Croatia Kroatië cultural anthropology culturele antropologie Cultural Capital Culturele Hoofdstad cultural centres culturele centra cultural diffusion cultuurspreiding cultural districts cultuurwijken cultural diversity culturele diversiteit cultural entrepreneurship cultureel ondernemerschap cultural exchanges culturele uitwisseling cultural facilities culturele accommodaties cultural heritage cultureel erfgoed Cultural Heritage Preservation Act (NL) Wet behoud cultuurbezit cultural history cultuurgeschiedenis cultural identity culturele identiteit cultural imperialism cultuurimperialisme cultural industries cultuurindustrie cultural infrastructure culturele infrastructuur cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum procedure cultuurnotaprocedure cultural organizations culturele instellingen cultural participation cultuurdeelname cultural pessimism cultuurpessimisme cultural policy cultuurbeleid cultural property cultuurgoederen cultural psychology cultuurpsychologie cultural studies cultuurwetenschap cultural tourism cultuurtoerisme cultural transfer cultuuroverdracht cultural value culturele waarde culture cultuur Culturelink (CI) Culturelink (CI) curriculums leerplannen Czech Republic Tsjechië daily papers dagbladen damage schade dance dans dance companies dansgezelschappen dance education danseducatie dance policy dansbeleid dancers dansers 15/4/2008 p. 3

5 dancing dansen als vrijetijdsbesteding databases databases decentralization decentralisatie decision making besluitvorming Delft Delft Deltaplan cultural conservation (NL) Deltaplan cultuurbehoud democracy democratie democratization democratisering demography demografie Den Bosch Den Bosch Den Haag Den Haag Den Helder Den Helder Department for Culture, Media and Sport (GB) design vormgeving design policy vormgevingsbeleid designers vormgevers developed countries westerse landen developing countries niet-westerse landen development co-operation ontwikkelingssamenwerking Deventer Deventer dialects dialecten dictatorship dictatuur dictionaries (form) woordenboeken didactics didactiek digitise digitalisering directories (form) adresboeken disability insurance arbeidsongeschiktheidsverzekeringen discrimination discriminatie diseases ziekten display rooms and spaces tentoonstellingsruimtes distribution distributie districts stadsdelen documentaries documentaires documentation centra documentatiecentra documentation files documentatiebestanden Dordrecht Dordrecht drama toneel drama education dramatische vorming dramaturgy dramaturgie drawing tekenkunst Drenthe Drenthe Dronten Dronten Dutch Nederlands Dutch Antilles Nederlandse Antillen Dutch-language literature Nederlandstalige literatuur Eastern Europe Oost-Europa economic aspects economische aspecten economic development economische ontwikkeling economic policy economisch beleid economic science economische wetenschap economic theories economische theorieën economic value economische waarde economics economie Ede Ede education onderwijs education of the masses volksopvoeding educational films educatieve films educational innovation onderwijsvernieuwing educational objectives onderwijsdoelen educational organization onderwijsorganisatie educational policy onderwijsbeleid educational programmes educatieve programma's educational services educatieve diensten EFAH EFAH efficiency efficiency Egypt and Sudan Egypte en Sudan eighteenth century achttiende eeuw Eindhoven Eindhoven elections verkiezingen electronic music elektronische muziek elitist culture elitecultuur Emmen Emmen emotions emoties employees werknemers employees' organizations werknemersorganisaties employers werkgevers employment conditions arbeidsvoorwaarden employment contracts arbeidsovereenkomsten employment projects werkgelegenheidsprojecten encyclopaedias (form) encyclopedieën English language Engelse taal English literature Engelse literatuur Enkhuizen Enkhuizen Enschede Enschede entertainment amusement environmental pollution milieuverontreiniging Equity (GB) eroticism erotiek essays (form) essays ethics ethiek Ethiopia and Eritrea Ethiopië en Eritrea ethnic minorities allochtonen ethnology museums volkenkundige musea Europe Europa 15/4/2008 p. 4

6 European Commission Europese Commissie European funds Europese fondsen European Union Europese Unie evaluation evaluatie events manifestaties examinations examens exchange ruil exhibition arrangement tentoonstellingsinrichting exhibition catalogues (form) tentoonstellingscatalogi exhibitions tentoonstellingen exile ballingschap expenditure uitgaven experience beleving experimental arts experimentele kunst experiments experimenten extra-curricular arts education cultuurdeelname in schoolverband extreme right parties rechts-extremistische partijen fans fans Fascism fascisme fashion mode fees honoraria feminism feminisme festivals festivals fibre arts textielkunst fiction fictie film censorship filmkeuring film directors filmregisseurs film houses filmhuizen film industry filmindustrie film policy filmbeleid film production filmproductie film studies filmwetenschap films films final papers (form) scripties final theses (form) proefschriften financial policy financieel beleid financing financiering Finland Finland Flanders Vlaanderen Flevoland Flevoland folk arts volkskunst folk dancing volksdansen folk drama volkstoneel folklore volkskunde folklore museums volkskundemusea Fondazione Fitzcarraldo (IT) Fondazione Fitzcarraldo (IT) foreign cultural institutions buitenlandse culturele instituten foundation courses vooropleidingen kunstvakonderwijs France Frankrijk freedom of expression vrijheid van meningsuiting freedom of press persvrijheid French language Franse taal French literature Franse literatuur Friesland Friesland Frisian Fries functionalism functionalisme fund raising fondsenwerving fundamentalism fundamentalisme funds fondsen furniture design meubelkunst Gaelic Gelderland Gelderland General Administrative Law Act (NL) Algemene wet bestuursrecht General Old Age Pensions Act (NL) AOW Gent Gent German Democratic Republic ( ) Duitse Democratische Republiek ( ) German language Duitse taal German literature Duitse literatuur Germany Duitsland gifts schenkingen glass arts glaskunst globalization globalisering gold and silversmiths' arts edelsmeedkunst Gouda Gouda government regering government expenditure overheidsuitgaven government finances overheidsfinanciën government financing overheidsfinanciering government policy overheidsbeleid government publications (form) overheidspublicaties graphic arts grafische kunsten graphic design grafische vormgeving Greece Griekenland Groningen (province) Groningen (provincie) Groningen (town) Groningen (stad) guidelines (form) richtlijnen Haarlem Haarlem handicapped gehandicapten Harlingen Harlingen harmonization of legislation harmonisatie van wetgeving havo (NL) havo health aspects gezondheidsaspecten health insurance ziektekostenverzekeringen Helmond Helmond Hengelo Hengelo heritage education erfgoededucatie 15/4/2008 p. 5

7 heritage policy erfgoedbeleid higher vocational education hbo Hilversum Hilversum history geschiedenis history (form) geschiedenis history museums historische musea Holland Festival (NL) Holland Festival homosexuals homoseksuelen Hoorn Hoorn hospitals ziekenhuizen houses woonhuizen human geography sociale geografie human resources policy personeelsbeleid Hungary Hongarije Iceland IJsland iconoclasm kunstvandalisme ideologies ideologieën IETM IETM IFACCA IFACCA illicit trade illegale handel illustrations illustraties image imago impresarios impresariaten inaugural speeches (form) oraties income inkomen indexes (form) indexen India India Indonesia Indonesië industrial heritage industrieel erfgoed information and communication technology informatie- en communicatietechnologie information centra informatiecentra information law informatierecht information science informatiewetenschap inner cities binnensteden in-school arts education kunsteducatie op school in-service training bijscholing Instituut Collectie Nederland (NL) Instituut Collectie Nederland instrumental music instrumentale muziek insurance verzekeringen integration integratie intellectual property law intellectueel eigendomsrecht interactive media interactieve media interior design binnenhuisarchitectuur international internationaal international advisory bodies internationale adviesorganen international co-operation internationale samenwerking international cultural conventions internationale culturele verdragen international cultural co-operation internationale culturele samenwerking international cultural policy internationaal cultuurbeleid international law internationaal recht international networks internationale netwerken international organizations internationale organisaties international trade internationale handel internet internet interviews (form) interviews inter-war years Interbellum investments beleggen Iran Iran Iraq Irak Ireland Ierland Irish Islam islam Israel Israël Italian language Italiaanse taal Italian literature Italiaanse literatuur Italy Italië Japan Japan jazz dance jazzdans jazz music jazzmuziek jazz venues jazzpodia jubilee volume (form) jubileumuitgaven Judaism jodendom judicial aspects juridische aspecten judicial policy justitieel beleid juries jury's kitsch kitsch Kulturpolitische Gesellschaft (DE) Kulturpolitische Gesellschaft (DE) labour market arbeidsmarkt labour recruitment arbeidsbemiddeling land use plans bestemmingsplannen landscape architecture landschapsarchitectuur landscape artists landschapskunstenaars landscape arts landschapskunst landscape planning landschapsplanning landscape protection landschapsbescherming language teaching taalonderwijs language use taalgebruik languages talen Laren Laren law recht law enforcing ordehandhaving law relating to designs modellenrecht lectures (form) lezingen Leeuwarden Leeuwarden 15/4/2008 p. 6

8 legal aid rechtshulp legal entities rechtspersonen legal sciences rechtswetenschappen legal status rechtspositie legislation wetgeving Leiden Leiden leisure activies vrijetijdsbesteding leisure studies vrijetijdswetenschappen Lelystad Lelystad liberal parties liberale partijen liberalism liberalisme libraries bibliotheken library buildings bibliotheekgebouwen library collections bibliotheekcollecties library contributions bibliotheekcontributies library management bibliotheekmanagement library policy bibliotheekbeleid library services bibliotheekdiensten library tasks bibliotheektaken library use bibliotheekgebruik Liechtenstein Liechtenstein Liège Luik lifestyles leefstijlen light fiction triviaalliteratuur light music lichte muziek Limburg Limburg linguistics taalkunde listed areas beschermde stadsgezichten literary genres literaire genres literary periodicals literaire tijdschriften literature literatuur literature education literatuuronderwijs literature policy letterenbeleid literature studies literatuurwetenschap literature surveys (form) literatuuronderzoek living history living history living situation leefsituatie loan bruikleen lobbying lobbyen local broadcasting lokale omroep local cultural memoranda (form) gemeentelijke cultuurnota's local history heemkunde loss verlies lotteries loterijen Luxembourg Luxemburg lyricists tekstschrijvers Maastricht Maastricht Macedonia Macedonië management management management consultancies organisatieadviesbureaus management science managementtheorie manuals (form) handleidingen maritime heritage varend erfgoed market markt market research marktonderzoek marketing marketing marketing theory marketingtheorie mass communication massacommunicatie mass media massamedia master's degree programmes masteropleidigen Media Act (NL) Mediawet media arts mediakunst media education media-educatie media industry media-industrie media law mediarecht media policy mediabeleid media use mediagebruik mega events mega-evenementen megacinemas megabioscopen memorials gedenktekens men mannen Meppel Meppel mergers fusies Mexico Mexico Middelburg Middelburg middle ages middeleeuwen Middle America Midden-Amerika Middle East Midden-Oosten mime mime mime artists mimespelers ministries ministeries Ministry of Education, Culture and Science (NL) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap minority languages minderheidstalen modern arts moderne kunst modern dance moderne dans modern music moderne muziek modern theatre modern theater modernism modernisme modernization vernieuwing Moldova Moldavie Moluccas Molukken monuments and historic buildings policy monumentenbeleid moral rights persoonlijkheidsrecht morality moraal motivation motivatie movable heritage roerend erfgoed multidisciplinary arts multidisciplinaire kunst multimedia libraries mediatheken municipal advisory bodies gemeentelijke adviesorganen 15/4/2008 p. 7

9 municipal agencies gemeentelijke diensten municipal bylaws (form) gemeentelijke verordeningen municipal funds gemeentelijke fondsen municipal policy gemeentelijk beleid municipal subsidies gemeentelijke subsidies museology museologie museum buildings museumgebouwen museum catalogues museumcatalogi museum catalogues (form) museumcatalogi museum collections museumcollecties museum education museumeducatie museum finances museumfinanciën museum furniture museummeubilair museum management museummanagement museum policy museumbeleid museum shops museumwinkels museum staff museumpersoneel museum tasks museumtaken museums musea music companies muziekgezelschappen music copyright muziekauteursrecht music education muziekeducatie music genres muziek music industry muziekindustrie music instruments muziekinstrumenten music libraries muziekbibliotheken music policy muziekbeleid music schools muziekscholen music theatre muziektheater musicals musicals musicians musici musicology muziekwetenschap Namur Namen national nationaal national advisory bodies overheidsadviesorganen national budgets rijksbegrotingen national cultural memoranda (form) cultuurnota's van de rijksoverheid national libraries nationale bibliotheken nationalism nationalisme natural disasters natuurrampen natural history natuurhistorie neighbourhoods stadswijken neighbouring rights naburige rechten Netherlands Nederland networks netwerken new media nieuwe media New Zealand Nieuw-Zeeland newspaper articles (form) krantenartikelen night life uitgaan Nijmegen Nijmegen nineteenth century negentiende eeuw noise pollution geluidshinder non-governmental organizations niet-gouvernementele organisaties non-profit organizations non-profit organisaties Noord-Brabant Noord-Brabant Noord-Holland Noord-Holland North America Noord-Amerika Northeastern provinces of the Netherlands Noordoost-Nederland Northern Ireland Noord-Ierland Northwest Africa Noordwest-Afrika Northwestern provinces of the Netherlands Noordwest-Nederland Norway Noorwegen occupational diseases beroepsziekten open-air museums openluchtmusea opera opera opera companies operagezelschappen opera houses operagebouwen operetta operette orchestras orkesten orders in council (form) algemene maatregelen van bestuur organizational structure organisatiestructuur organizations organisaties Östereichische Kulturdokumentation (AU) Östereichische Kulturdokumentation (AU) Otterloo Otterloo out-of-school arts education kunsteducatie buiten school Overijssel Overijssel painting schilderkunst pamphlets (form) pamfletten papers (form) papers parks parken parliament parlement parodies parodieën participation inspraak patronage mecenaat pay television betaaltelevisie pedagogics pedagogiek pensions pensioenen percentage schemes percentageregelingen perception waarneming performances voorstellingen performing artists uitvoerend kunstenaars performing arts podiumkunsten periodical articles (form) tijdschriftartikelen periodical subscriptions (form) tijdschriftabonnementen periodicals tijdschriften 15/4/2008 p. 8

10 periodicals (form) tijdschriften persecution vervolging philosophy filosofie philosophy of culture cultuurfilosofie photographers fotografen photography fotografie pillarization verzuiling planning planning playhouses schouwburgen plays toneelstukken playwrights toneelschrijvers poetry poëzie Poland Polen policy authentication beleidslegitimering policy memorandums (form) beleidsnota's policy planning beleidsplanning policy plans (form) beleidsplannen political parties politieke partijen politics politiek Polynesia Polynesië pop groups popgroepen pop music popmuziek pop venues poppodia popular culture populaire cultuur popular music populaire muziek pornography pornografie Portugal Portugal posters affiches postgraduate education postacademisch onderwijs postmodernism postmodernisme power macht preservation of monuments and historic buildings monumentenzorg price policy prijsontwikkeling primary education basisonderwijs printing houses drukkerijen prisons gevangenissen privacy privacy private financing private financiering private funds particuliere fondsen private initiatives particuliere initiatieven privatization privatisering production productie professional arts education kunstvakonderwijs professional ethics beroepsethiek professional practice beroepspraktijk professional skills professionaliteit professions beroepen professors hoogleraren profit winst profit principle profijtbeginsel prognoses toekomstvisies programming programmering progressive parties progressieve partijen progressiveness progressiviteit project subsidies projectsubsidies projects projecten promotion promotie promotion of reading leesbevordering propaganda propaganda property rights eigendomsrecht protest movements protestbewegingen Protestantism protestantisme provincial advisory bodies provinciale adviesorganen provincial agencies provinciale diensten provincial cultural memoranda (form) provinciale cultuurnota's provincial funds provinciale fondsen provincial policy provinciaal beleid provincial subsidies provinciale subsidies psychiatric patients psychiatrische patienten psychiatry psychiatrie psychoanalysis psychoanalyse psychology psychologie psychotherapy psychotherapie public broadcasting publieke omroep public buildings openbare gebouwen public law publiekrecht public lending right leenrecht public libraries openbare bibliotheken public relations public relations publicity publiciteit publishing houses uitgeverijen pupils leerlingen puppet theatre poppentheater puppeteers poppenspelers quality kwaliteit quality standards kwaliteitsnormen Raad voor cultuur (NL) Raad voor cultuur radio radio radio plays hoorspelen radio programmes radioprogramma's readers (form) readers reading lezen reading habits leesgedrag reading lists (form) literatuurlijsten RECAP RECAP recommendations (form) adviezen recreation policy recreatiebeleid reductions reducties reference works (form) naslagwerken refugees vluchtelingen regional broadcasting regionale omroep regional policy regionaal beleid regions regio's 15/4/2008 p. 9

11 regulations (form) statuten rehearsal studio's oefenruimtes religion religie religious experience religieuze beleving rent huur reorganization reorganisatie repositories depots reproduction reproductie reproduction rights reprorecht Republic of South Africa Republiek Zuid-Afrika resale price maintenance for books vaste boekenprijs resale rights volgrecht research onderzoek research institutions onderzoeksinstellingen research methods onderzoeksmethoden research programmes onderzoeksprogramma's research reports (form) onderzoeksrapporten restoration restauratie retrenchments bezuinigingen return of cultural property teruggave van cultuurgoederen revenues inkomsten reviews (form) recensies revolutions revoluties Roermond Roermond role patterns rolpatronen Romania Roemenië Rotterdam Rotterdam royal decrees (form) koninklijke besluiten royal families vorstenhuizen rural areas landelijke gebieden Russia Rusland safety measures veiligheidsmaatregelen salaries salarissen sales figures verkoopcijfers Scandinavia Scandinavië Schiermonnikoog Schiermonnikoog scholarships beurzen (studiebeurzen) school buildings schoolgebouwen science wetenschap science museums wetenschapsmusea Scotland Schotland Scots screen writers scenarioschrijvers screenplays scenario's sculpture beeldhouwkunst sculpture parks beeldenparken secondary education voortgezet onderwijs security beveiliging self employed zelfstandige ondernemers selling verkoop senior secondary vocational education mbo Serbia and Montenegro Servië en Montenegro seventeenth century zeventiende eeuw shops winkels short films korte films Siberia Siberië sixteenth century zestiende eeuw Slovakia Slowakije Slovenia Slovenië sme's midden- en kleinbedrijf Sneek Sneek social and cultural planning sociale en culturele planning social changes sociale veranderingen social cohesion sociale cohesie social criticism maatschappijkritiek social cultural work sociaal-cultureel werk social economic position sociaal-economische positie social environment sociale omgeving social ethics normen en waarden social function sociale functie social influence sociale invloed social involvement engagement social issues sociale vraagstukken social policy sociaal beleid social position sociale positie social sciences sociale wetenschappen social security sociale zekerheid social status sociale status social theories sociologische theorieën socialism socialisme socialist parties socialistische partijen society maatschappij sociology sociologie sociology of culture cultuursociologie sociology of literature literatuursociologie sociology of music muzieksociologie sociology of the arts kunstsociologie South America Zuid-Amerika South Asia Zuid-Azië Southeast Asia Zuidoost-Azië Southeastern Europe Zuidoost-Europa Southern Africa Zuidelijk-Afrika Southern Europe Zuid-Europa Southern provinces of the Netherlands Zuid-Nederland Spain Spanje Spanish language Spaanse taal spatial planning ruimtelijke ordening spatial planning policy ruimtelijke ordeningsbeleid special education speciaal onderwijs 15/4/2008 p. 10

12 special issues (form) themanummers special libraries speciale bibliotheken Specific Cultural Policy Act (NL) Wet op het specifiek cultuurbeleid sponsor practice sponsorpraktijk sponsor theory sponsortheorie sponsorship sponsoring stage companies toneelgezelschappen stage fright podiumangst standards normen statistical features statistische kenmerken statistics (form) statistieken statutes (form) wetten statutory depository wettelijk depot stipends stipendia street arts straatkunst structuralism structuralisme students studenten studios (work places) ateliers subcultures subculturen subjects leervakken subsidies subsidies subsidy allocation subsidietoekenning subsidy schemes (form) subsidieregelingen supervision toezicht support structure ondersteuningsstructuur Surinam Suriname surveys (form) enquêtes Sweden Zweden Switzerland Zwitserland Taiwan Taiwan talents begaafdheid tax incentives belastingaftrek taxes belastingen teacher training colleges pedagogische academies teachers docenten teaching methods leermethoden technique techniek television televisie television drama televisiedrama television programmes televisieprogramma's terrorism terrorisme Terschelling Terschelling Texel Texel theater on location locatietheater theatre theater theatre companies theatergezelschappen theatre directors theaterregisseurs theatre policy theaterbeleid theatre production theaterproductie theatre recordings theaterregistraties theatre studies theaterwetenschap theatre technology theatertechniek theatres theaters Tilburg Tilburg tourism toerisme trade handel trade shows beurzen (handelsbeurzen) translations vertalingen translators vertalers transport transport Tunesia and Libya Tunesië en Libië Turkey Turkije twentieth century twintigste eeuw twenty first century eenentwintigste eeuw Ukraine Oekraïne underwater archaeology onderwaterarcheologie unemployment werkloosheid unemployment insurance werkloosheidsverzekeringen Unesco Unesco Unidroit Convention Unidroit verdrag United Kingdom Verenigd Koninkrijk United Nations Verenigde Naties United States Verenigde Staten universities universiteiten university education wetenschappelijk onderwijs university libraries universiteitsbibliotheken urban areas stedelijke agglomeraties urban culture stadscultuur urban design stedenbouw urban regeneration stedelijke vernieuwing urban renewal stadsvernieuwing utopias utopieën Utrecht (province) Utrecht (provincie) Utrecht (town) Utrecht (stad) VAT BTW Venlo Venlo video arts videokunst video clips videoclips viewing and listening analysis kijk- en luistergedrag villages dorpen violence geweld virtual reality virtual reality visual artists beeldend kunstenaars visual arts beeldende kunsten visual arts education beeldende kunsteducatie visual arts policy beeldende kunstbeleid visual culture beeldcultuur Vlieland Vlieland Vlissingen Vlissingen vmbo (NL) vmbo vocal music vocale muziek 15/4/2008 p. 11

13 vocational education beroepsonderwijs volunteers vrijwilligers vwo (NL) vwo Wageningen Wageningen Wales Wales Wallonia Wallonië wars oorlogen websites (form) websites weekly magazines weekbladen Welfare Act (NL) Welzijnswet welfare policy welzijnsbeleid welfare services bijstand Welsh welstandstoezicht (NL) welstandstoezicht West Africa West-Afrika West Indies Antillen Western Europe West-Europa women vrouwen work werk work experience placements stages work scholarships werkbeurzen working conditions arbeidsomstandigheden Working Conditions Act (NL) Arbowet working hours werktijden workshops (work spaces) productiehuizen world arts wereldkunst world fairs wereldtentoonstellingen world music wereldmuziek World War I Eerste Wereldoorlog World War II Tweede Wereldoorlog writers schrijvers WWIK (NL) WWIK yearbooks (form) jaarboeken youth jongeren youth centres jongerencentra youth culture jongerencultuur youth literature jeugdliteratuur youth theatre jeugdtheater Yugoslavia ( ) Joegoslavië ( ) Zaanstad Zaanstad Zeeland Zeeland Zeewolde Zeewolde Zuid-Holland Zuid-Holland Zwolle Zwolle 15/4/2008 p. 12

Boekman thesaurus cultuurbeleid. Alfabetische lijst

Boekman thesaurus cultuurbeleid. Alfabetische lijst Boekman thesaurus cultuurbeleid Alfabetische lijst April 2008 1890-1900 1900-1910 1910-1920 1920-1930 1930-1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020 aansprakelijkheid

Nadere informatie

Boekman thesaurus cultuurbeleid cultural policy. Dutch - English

Boekman thesaurus cultuurbeleid cultural policy. Dutch - English Boekman thesaurus cultuurbeleid cultural policy Dutch - English April 2008 Inhoud Content facet categorie category page 1 Kunst- en cultuurbeleid Arts and cultural policy 1 2 Kunst algemeen en per sector

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Boekman thesaurus cultuurbeleid cultural policy. Dutch - English

Boekman thesaurus cultuurbeleid cultural policy. Dutch - English Boekman thesaurus cultuurbeleid cultural policy Dutch - English 11 January 2011 Inhoud Content categorie category page Kunst- en cultuurbeleid Arts and cultural policy 1 Kunst algemeen en per sector Art

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Collectie COM: Communicatiewetenschap

Collectie COM: Communicatiewetenschap Inhoud Collectie 2 Plaatsingssysteem 3 Hoofdindeling 4 Indeling met subrubrieken 5 Geografische codes 10 Handboeken en naslagwerken 11-1 - Collectie De collectievorming richt zich op materiaal dat voor

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

TIME. NL Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 19:30-21:30. NL Communication Science 19:00-21:30 TIME

TIME. NL Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 19:30-21:30. NL Communication Science 19:00-21:30 TIME 1 Monday, 15 February 2016 Graduate School of Communication Communicatiewetenschap 19:30-21:30 Communicatiewetenschap voor hbo-studenten 19:30-21:30 Communication Science 19:00-21:30 Graduate School of

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2012 gesteld op 45.000. In totaal zijn 4.896 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2012 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Leids register van opleidingen 2005-2006

Leids register van opleidingen 2005-2006 Type CROHO-naam van de opleiding graad e vertaling instructietaal studielast CROHO Faculteit der Archeologie B Archeologie Bachelor of Arts Archaeology 180 56703 01-09-2002 31-12-2007 M Archaeology Master

Nadere informatie

Motivatie en/of toelichting door de student / motivation and/or explanation by the student

Motivatie en/of toelichting door de student / motivation and/or explanation by the student AP - KA Academiejaar 2017-2018- Beeldende Kunsten (BK) - Grafisch ontwerp AP - KA Academic year 2017-2018- Fine Arts (FA) - Graphic design Aanvraagformulier voor vrijstellingen / Request for transfer of

Nadere informatie

Leids Universitair Register Opleidingen

Leids Universitair Register Opleidingen Pagina 1 van 7 Leids Universitair Register Opleidingen 2004-2005 ECTS CROHO Datum eerste inschrijving Einde accreditatie Faculteit der Archeologie Faculty of Archaeology B Archeologie Bachelor of Arts

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

De indeling van de sector Taal & Cultuur

De indeling van de sector Taal & Cultuur De indeling van de sector Taal & Cultuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Kunst 2 Talen 3 Filosofie en ethiek 4 Religie 5 Geschiedenis

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2013 gesteld op 46.000. In totaal zijn 4.314 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2013 alle lopers % uitval

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Letterkunde/ cultuur Taalkunde. Filologie Letterkunde Taalkunde Taalvaardigheid. Filmwetenschap Literatuurwetenschap

Letterkunde/ cultuur Taalkunde. Filologie Letterkunde Taalkunde Taalvaardigheid. Filmwetenschap Literatuurwetenschap Leids Universitair Register Opleidingen 2011-2012 Faculteit der Geesteswetenschappen Bacheloropleidingen 2011-2012 Blz. 1 Masteropleidingen (aansluitend) 2011-2012 Blz. 4 Masteropleidingen (niet- aansluitend)

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Academiejaar Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design

Academiejaar Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design Academiejaar 2015-2016- Beeldende Kunsten- afstudeerrichting Theaterkostuum / Costume Design Naam student, name student : Voornaam student, first name student : Datum aanvraag (dd/mm/jjjj), date request

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid van Nederland en de rol van World Trade Centers Drs. Nicolaas Waaning MBA Senior Adviseur Amsterdam, 5 juni 2013 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15

Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 18:15 Art History of the Low Countries Drift 21, zaal :30 19:15 MASTER S PROGRAMME INFORMATION EVENING 1 FEBRUARY 2017 Session name Location Start End Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25, zaal 1.01 Ancient, Medieval and Renaissance Studies Drift 25,

Nadere informatie

Programma/Programme EU/EER Non EU/EER

Programma/Programme EU/EER Non EU/EER Actuele Sociale vraagstukken 10.512 15.575 American Studies 10.512 15.575 Ancient, Medieval and Renaissance Studies (research) 10.512 15.575 Applied Cognitive Psychology 10.512 15.575 Applied Ethics 10.512

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400)

Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400) Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400) U bent werkzaam als rechter, raadsheer, officier van justitie of advocaat-generaal;

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 December 2009 Enige notities bij het "Overzicht van de Rubrieksindeling van de Bibliotheek van de

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013

De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 De omvang van de kunst- en cultuursector: inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013 Cijfermateriaal getoond bij de presentatie tijdens het Paradiso-debat op 28 augustus 2011 Berenschot heeft onderzoek

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010

Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting Feiten en trends 2010 Studentenhuisvesting - Feiten en trends 2010-1- Studenten Aantal ingeschreven voltijd studenten in bekostigde HBO- en WO-instellingen in Nederland 2009-2010 2008-2009

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

Europese Agenda Stad. Nicolaas Beets. Speciaal Gezant voor de. Eindhoven

Europese Agenda Stad. Nicolaas Beets. Speciaal Gezant voor de. Eindhoven Europese Agenda Stad Nicolaas Beets Speciaal Gezant voor de Europese Agenda Stad Eindhoven 23 mei 2017 https://english.eu2016.nl/documents/videos/2016/05/30/urban-agenda Europese Agenda Stad De Europese

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS: TOEKOMST-BESTENDIG?

HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS: TOEKOMST-BESTENDIG? HET VLAAMS SECUNDAIR ONDERWIJS: TOEKOMST-BESTENDIG? Dirk Van Damme OECD/EDU twitter @VanDammeEDU Het Vlaamse secundair onderwijs: toekomstbestendig? Wat bedoelen we met toekomstbestendig: Efficiëntie:

Nadere informatie

AMC Graduate School of Medical Science Geneeskunde NL AMC, Meibergdreef 15

AMC Graduate School of Medical Science Geneeskunde NL AMC, Meibergdreef 15 Programme Language Location General Sessions Thursday, 16 February 2017 Hoe kies ik een Master? NL Oudemanhuispoort 4 6 Hoe kies ik een Master? NL Plantage Muidergracht 12 Monday, 13 February 2017 Amsterdam

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1)

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1) Propedeuse (60 studiepunten) 1) CB0004 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen 10 (Introduction to Cultural Sciences) CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken 5 (Introduction to Art

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

Inhoud. Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL

Inhoud. Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL Inhoud Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL Wat is EUMA? European Management Assistants Opgericht in 1974 Internationaal kwaliteitsnetwerk van ca. 1.500 professionele management ondersteuners

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

De kwaliteit van het openbaar bestuur in 36 landen. Pepijn van Houwelingen en Evert Pommer

De kwaliteit van het openbaar bestuur in 36 landen. Pepijn van Houwelingen en Evert Pommer De kwaliteit van het openbaar bestuur in 36 landen Pepijn van Houwelingen en Evert Pommer Het rapport Public sector achievement in 36 countries: a comparative assessment of inputs, outputs and outcomes

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Master plans for an efficient portfolio

Master plans for an efficient portfolio Leeuwarden Groningen Assen Alkmaar Amsterdam Haarlem Hoofddorp/Schiphol Zwolle Lelystad Apeldoorn Deventer Almelo Master plans for an efficient portfolio Den Haag Rijswijk Rotterdam Leiden Utrecht Amersfoort

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37 41 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 37 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg,

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF KENNISREGIO VLAANDEREN: STERKTES EN UITDAGINGEN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF Dirk Van Damme OECD/EDU/IMEP Twitter: @VanDammeEDU Korea Russian Federation Poland Slovenia Czech Republic Slovak Republic

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Democratie op bestelling?

Democratie op bestelling? Democratie op bestelling? De Arabische Lente en andere seizoenen Studium Generale Universiteit Twente 1 november 2011 Jaap de Wilde Afdeling Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie (IBIO)

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Overzicht van de Collectie Algemeen (klik op de rubriek in het overzicht om een uitgebreide rubrieksindeling te zien)

Overzicht van de Collectie Algemeen (klik op de rubriek in het overzicht om een uitgebreide rubrieksindeling te zien) Overzicht van de Collectie Algemeen (klik op de rubriek in het overzicht om een uitgebreide rubrieksindeling te zien) 000 001-005 010-043 061-159 170-264 280-295 305-310 323-372 375-520 s 525-575 580-725

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 119

TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 119 16 (1980) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1980 Nr. 119 A. TITEL Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan; Tokio, 22 april 1980 B. TEKST Cultural

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

ABIV C18 1 8/23/2014 ABIV C18 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN. Cees Momentum

ABIV C18 1 8/23/2014 ABIV C18 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN. Cees Momentum ABIV C18 1 8/23/2014 ABIV C18 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Cees Momentum ABIV C18 2 8/23/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Cees Momentum School/instelling Algemeen College Klas/groep

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 35 (1961) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 15 A. TITEL B. TEKST Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 De tekst van het Handvest is geplaatst

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys Inleiding TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000 2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope.

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope. MinervaEC MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008 http://www.minervaeurope.org/ Hans van der Linden 11 december 2007 Coördinerend netwerk

Nadere informatie