Boekman thesaurus on cultural policy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekman thesaurus on cultural policy"

Transcriptie

1 Boekman thesaurus on cultural policy translation of terms english dutch for use of subject terms in the library catalogue April 08

2 abstract arts abstracte kunst abstracting journals (form) referaattijdschriften accessibility toegankelijkheid accountability aansprakelijkheid activities abroad buitenlandse activiteiten actors acteurs administration of justice rechtspraak administrative bodies bestuursorganen administrative procedures administratie administrative structures bestuurlijke verhoudingen adult education volwasseneneducatie adults volwassenen advertising reclame advisory bodies adviesorganen aesthetics esthetica Afghanistan Afghanistan Africa Afrika age groups leeftijdsgroepen aged ouderen Agency for archeology, landscape and monuments (NL) Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten Agency for the Preservation of Monuments and Historic Buildings (NL) Rijksdienst voor de monumentenzorg Agency for the Visual Arts (NL) Rijksdienst beeldende kunst Albania Albanië Alkmaar Alkmaar Almelo Almelo Almere Almere amateur arts amateurkunst Ameland Ameland Amersfoort Amersfoort Amsterdam Amsterdam amusement parks attractieparken analysis analyse anarchism anarchisme ancient time oudheid animated films animatiefilms annual reports (form) jaarverslagen antiquarian bookshops antiquariaten Antwerp Antwerpen Apeldoorn Apeldoorn applied arts toegepaste kunst appraisal beoordeling Arabian Peninsula Arabisch Schiereiland archaeology archeologie archaeology policy archeologiebeleid architects architecten architectural theory architectuurtheorie architecture architectuur architecture policy architectuurbeleid archives archieven archives policy archiefbeleid Argentina Argentinië Arnhem Arnhem art house films artistieke films art societies culturele genootschappen artistic direction artistieke leiding artists kunstenaars artists in residence artists in residence artists' initiatives kunstenaarsinitiatieven artists' materials kunstenaarsmaterialen arts kunst arts awards kunstprijzen arts broadcasting stations kunstzenders arts centres centra voor de kunsten arts collections kunstcollecties arts consultancies kunstbemiddelingsbureaus Arts Council of England (GB) Arts Council of Northern Ireland (UK) Arts Council of Scotland (GB) Arts Council of Wales (GB) arts councils culturele raden (buitenland) arts criticism kunstkritiek arts education kunsteducatie arts education (subject) culturele en kunstzinnige vorming (leervak) arts experts kunstexperts arts history kunstgeschiedenis arts in public spaces kunst in de openbare ruimte arts libraries kunstuitleencentra arts movements kunststromingen arts periodicals kunsttijdschriften arts policy kunstbeleid arts programmes kunstprogramma's arts purchasing schemes kunstkoopregelingen arts robbery kunstroof arts studies kunstwetenschap arts therapy creatieve therapie arts trade kunsthandel arts world kunstwereld Asia Azië Assen Assen associations belangenorganisaties associations of friends vriendenverenigingen auctions veilingen audience acquisition publiekswerving audience research (form) publieksonderzoek audiences publiek audiovisual equipment audiovisuele apparatuur 15/4/2008 p. 1

3 audiovisual media audiovisuele media Australia Australië Austria Oostenrijk automation automatisering avant-garde avant-garde awareness bewustzijn Baltic States Baltische staten behaviour gedrag Belgium België bibliographies (form) bibliografieën bills (form) wetsvoorstellen biographies (form) biografieën BKR (NL) BKR BKR works (NL) BKR-werken Blaricum Blaricum Boekmanstichting (NL) Boekmanstichting (NL) book production boekproductie book trade boekenvak books boeken bookshops boekhandels Bosnia and Hercegovina Bosnië-Herzegovina box office kaartverkoop box-office receipts recette brass bands fanfare Breda Breda broadcasting omroep broadcasting organisations omroeporganisaties broadcasting programmes omroepprogramma's broadcasting stations zenders brochures (form) brochures Brussels Brussel budgets begrotingen building conversions hergebruik gebouwen buildings gebouwen Buildings Agency (NL) Rijksgebouwendienst built environment gebouwde omgeving Bulgaria Bulgarije cabaret cabaret cabaret performers? cabaretiers cable television kabeltelevisie Canada Canada canon canon capitalism kapitalisme career choice beroepskeuze career development loopbaanontwikkeling castles kastelen catering establishments horecagelegenheden Catholicism katholicisme Central Africa Centraal-Afrika Central America Centraal Amerika Central Asia Centraal-Azië Central Europe Midden-Europa central government agencies rijksdiensten central government funding schemes rijksbijdrageregelingen centralization centralisatie ceramics keramiek ceramists pottenbakkers chamber music kamermuziek chamber music ensembles kamermuziekensembles channel profiling netprofilering Chief government architect (NL) Rijksbouwmeester children kinderen China China choreographers choreografen Christianity christendom churches kerken cinema buildings bioscoopgebouwen cinemas bioscopen cinematography filmkunst CIRCLE CIRCLE circus circus cities steden civil law privaatrecht civil rights grondrechten civil society civil society classical dance klassieke dans classical music klassieke muziek code of conduct gedragscode cognitive functions cognitieve functies Cold War Koude Oorlog Collectie Nederland Collectie Nederland collections development collectievorming collections management collectiebeheer collectors verzamelaars colonialism kolonialisme comics strips commentaries (form) commentaren commercial broadcasting commerciële omroep commercial galleries galeries commercial organizations commerciële organisaties commercialization commercialisering commissions opdrachten communes communes communication studies communicatiewetenschap Communism communisme communist parties communistische partijen community arts community arts community centres wijkcentra community theatre community theatre 15/4/2008 p. 2

4 companies gezelschappen comparative research vergelijkend onderzoek compendiums (form) handboeken compensation schadevergoeding competition concurrentie competitions prijsvragen composers componisten composing componeren computers computers conceptual arts conceptuele kunst concert halls concertgebouwen concert recordings concertregistraties conductors dirigenten conference proceedings (form) congresverslagen conferences congressen confessional parties confessionele partijen conflicts conflicten conservation conservering conservatism conservatisme consumers consumenten contemporary arts hedendaagse kunst contracts contracten controversial arts aanstootgevende kunst co-operation samenwerking co-production coproductie copyright auteursrecht copyright infringements auteursrechtdelicten copyright on buildings auteursrecht op bouwwerken copyright on electronic files auteursrecht op elektronische bestanden copyright on image and sound recordings auteursrecht op beeld- en geluidsdragers copyright on literary works auteursrecht op literaire werken copyright on plays and films auteursrecht op toneelstukken en films copyright on radio and television broadcasts auteursrecht op radio- en televisie-uitzendingen copyright on visual arts beeldrecht copyright organizations auteursrechtorganisaties corporate collections bedrijfscollecties corporate training courses bedrijfsopleidingen Council of Europe Raad van Europa courses cursussen covenants convenanten creative artists scheppend kunstenaars creativity creativiteit criminal law strafrecht criminality criminaliteit crisis crisis Croatia Kroatië cultural anthropology culturele antropologie Cultural Capital Culturele Hoofdstad cultural centres culturele centra cultural diffusion cultuurspreiding cultural districts cultuurwijken cultural diversity culturele diversiteit cultural entrepreneurship cultureel ondernemerschap cultural exchanges culturele uitwisseling cultural facilities culturele accommodaties cultural heritage cultureel erfgoed Cultural Heritage Preservation Act (NL) Wet behoud cultuurbezit cultural history cultuurgeschiedenis cultural identity culturele identiteit cultural imperialism cultuurimperialisme cultural industries cultuurindustrie cultural infrastructure culturele infrastructuur cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum (NL) cultuurnota cultural memorandum procedure cultuurnotaprocedure cultural organizations culturele instellingen cultural participation cultuurdeelname cultural pessimism cultuurpessimisme cultural policy cultuurbeleid cultural property cultuurgoederen cultural psychology cultuurpsychologie cultural studies cultuurwetenschap cultural tourism cultuurtoerisme cultural transfer cultuuroverdracht cultural value culturele waarde culture cultuur Culturelink (CI) Culturelink (CI) curriculums leerplannen Czech Republic Tsjechië daily papers dagbladen damage schade dance dans dance companies dansgezelschappen dance education danseducatie dance policy dansbeleid dancers dansers 15/4/2008 p. 3

5 dancing dansen als vrijetijdsbesteding databases databases decentralization decentralisatie decision making besluitvorming Delft Delft Deltaplan cultural conservation (NL) Deltaplan cultuurbehoud democracy democratie democratization democratisering demography demografie Den Bosch Den Bosch Den Haag Den Haag Den Helder Den Helder Department for Culture, Media and Sport (GB) design vormgeving design policy vormgevingsbeleid designers vormgevers developed countries westerse landen developing countries niet-westerse landen development co-operation ontwikkelingssamenwerking Deventer Deventer dialects dialecten dictatorship dictatuur dictionaries (form) woordenboeken didactics didactiek digitise digitalisering directories (form) adresboeken disability insurance arbeidsongeschiktheidsverzekeringen discrimination discriminatie diseases ziekten display rooms and spaces tentoonstellingsruimtes distribution distributie districts stadsdelen documentaries documentaires documentation centra documentatiecentra documentation files documentatiebestanden Dordrecht Dordrecht drama toneel drama education dramatische vorming dramaturgy dramaturgie drawing tekenkunst Drenthe Drenthe Dronten Dronten Dutch Nederlands Dutch Antilles Nederlandse Antillen Dutch-language literature Nederlandstalige literatuur Eastern Europe Oost-Europa economic aspects economische aspecten economic development economische ontwikkeling economic policy economisch beleid economic science economische wetenschap economic theories economische theorieën economic value economische waarde economics economie Ede Ede education onderwijs education of the masses volksopvoeding educational films educatieve films educational innovation onderwijsvernieuwing educational objectives onderwijsdoelen educational organization onderwijsorganisatie educational policy onderwijsbeleid educational programmes educatieve programma's educational services educatieve diensten EFAH EFAH efficiency efficiency Egypt and Sudan Egypte en Sudan eighteenth century achttiende eeuw Eindhoven Eindhoven elections verkiezingen electronic music elektronische muziek elitist culture elitecultuur Emmen Emmen emotions emoties employees werknemers employees' organizations werknemersorganisaties employers werkgevers employment conditions arbeidsvoorwaarden employment contracts arbeidsovereenkomsten employment projects werkgelegenheidsprojecten encyclopaedias (form) encyclopedieën English language Engelse taal English literature Engelse literatuur Enkhuizen Enkhuizen Enschede Enschede entertainment amusement environmental pollution milieuverontreiniging Equity (GB) eroticism erotiek essays (form) essays ethics ethiek Ethiopia and Eritrea Ethiopië en Eritrea ethnic minorities allochtonen ethnology museums volkenkundige musea Europe Europa 15/4/2008 p. 4

6 European Commission Europese Commissie European funds Europese fondsen European Union Europese Unie evaluation evaluatie events manifestaties examinations examens exchange ruil exhibition arrangement tentoonstellingsinrichting exhibition catalogues (form) tentoonstellingscatalogi exhibitions tentoonstellingen exile ballingschap expenditure uitgaven experience beleving experimental arts experimentele kunst experiments experimenten extra-curricular arts education cultuurdeelname in schoolverband extreme right parties rechts-extremistische partijen fans fans Fascism fascisme fashion mode fees honoraria feminism feminisme festivals festivals fibre arts textielkunst fiction fictie film censorship filmkeuring film directors filmregisseurs film houses filmhuizen film industry filmindustrie film policy filmbeleid film production filmproductie film studies filmwetenschap films films final papers (form) scripties final theses (form) proefschriften financial policy financieel beleid financing financiering Finland Finland Flanders Vlaanderen Flevoland Flevoland folk arts volkskunst folk dancing volksdansen folk drama volkstoneel folklore volkskunde folklore museums volkskundemusea Fondazione Fitzcarraldo (IT) Fondazione Fitzcarraldo (IT) foreign cultural institutions buitenlandse culturele instituten foundation courses vooropleidingen kunstvakonderwijs France Frankrijk freedom of expression vrijheid van meningsuiting freedom of press persvrijheid French language Franse taal French literature Franse literatuur Friesland Friesland Frisian Fries functionalism functionalisme fund raising fondsenwerving fundamentalism fundamentalisme funds fondsen furniture design meubelkunst Gaelic Gelderland Gelderland General Administrative Law Act (NL) Algemene wet bestuursrecht General Old Age Pensions Act (NL) AOW Gent Gent German Democratic Republic ( ) Duitse Democratische Republiek ( ) German language Duitse taal German literature Duitse literatuur Germany Duitsland gifts schenkingen glass arts glaskunst globalization globalisering gold and silversmiths' arts edelsmeedkunst Gouda Gouda government regering government expenditure overheidsuitgaven government finances overheidsfinanciën government financing overheidsfinanciering government policy overheidsbeleid government publications (form) overheidspublicaties graphic arts grafische kunsten graphic design grafische vormgeving Greece Griekenland Groningen (province) Groningen (provincie) Groningen (town) Groningen (stad) guidelines (form) richtlijnen Haarlem Haarlem handicapped gehandicapten Harlingen Harlingen harmonization of legislation harmonisatie van wetgeving havo (NL) havo health aspects gezondheidsaspecten health insurance ziektekostenverzekeringen Helmond Helmond Hengelo Hengelo heritage education erfgoededucatie 15/4/2008 p. 5

7 heritage policy erfgoedbeleid higher vocational education hbo Hilversum Hilversum history geschiedenis history (form) geschiedenis history museums historische musea Holland Festival (NL) Holland Festival homosexuals homoseksuelen Hoorn Hoorn hospitals ziekenhuizen houses woonhuizen human geography sociale geografie human resources policy personeelsbeleid Hungary Hongarije Iceland IJsland iconoclasm kunstvandalisme ideologies ideologieën IETM IETM IFACCA IFACCA illicit trade illegale handel illustrations illustraties image imago impresarios impresariaten inaugural speeches (form) oraties income inkomen indexes (form) indexen India India Indonesia Indonesië industrial heritage industrieel erfgoed information and communication technology informatie- en communicatietechnologie information centra informatiecentra information law informatierecht information science informatiewetenschap inner cities binnensteden in-school arts education kunsteducatie op school in-service training bijscholing Instituut Collectie Nederland (NL) Instituut Collectie Nederland instrumental music instrumentale muziek insurance verzekeringen integration integratie intellectual property law intellectueel eigendomsrecht interactive media interactieve media interior design binnenhuisarchitectuur international internationaal international advisory bodies internationale adviesorganen international co-operation internationale samenwerking international cultural conventions internationale culturele verdragen international cultural co-operation internationale culturele samenwerking international cultural policy internationaal cultuurbeleid international law internationaal recht international networks internationale netwerken international organizations internationale organisaties international trade internationale handel internet internet interviews (form) interviews inter-war years Interbellum investments beleggen Iran Iran Iraq Irak Ireland Ierland Irish Islam islam Israel Israël Italian language Italiaanse taal Italian literature Italiaanse literatuur Italy Italië Japan Japan jazz dance jazzdans jazz music jazzmuziek jazz venues jazzpodia jubilee volume (form) jubileumuitgaven Judaism jodendom judicial aspects juridische aspecten judicial policy justitieel beleid juries jury's kitsch kitsch Kulturpolitische Gesellschaft (DE) Kulturpolitische Gesellschaft (DE) labour market arbeidsmarkt labour recruitment arbeidsbemiddeling land use plans bestemmingsplannen landscape architecture landschapsarchitectuur landscape artists landschapskunstenaars landscape arts landschapskunst landscape planning landschapsplanning landscape protection landschapsbescherming language teaching taalonderwijs language use taalgebruik languages talen Laren Laren law recht law enforcing ordehandhaving law relating to designs modellenrecht lectures (form) lezingen Leeuwarden Leeuwarden 15/4/2008 p. 6

8 legal aid rechtshulp legal entities rechtspersonen legal sciences rechtswetenschappen legal status rechtspositie legislation wetgeving Leiden Leiden leisure activies vrijetijdsbesteding leisure studies vrijetijdswetenschappen Lelystad Lelystad liberal parties liberale partijen liberalism liberalisme libraries bibliotheken library buildings bibliotheekgebouwen library collections bibliotheekcollecties library contributions bibliotheekcontributies library management bibliotheekmanagement library policy bibliotheekbeleid library services bibliotheekdiensten library tasks bibliotheektaken library use bibliotheekgebruik Liechtenstein Liechtenstein Liège Luik lifestyles leefstijlen light fiction triviaalliteratuur light music lichte muziek Limburg Limburg linguistics taalkunde listed areas beschermde stadsgezichten literary genres literaire genres literary periodicals literaire tijdschriften literature literatuur literature education literatuuronderwijs literature policy letterenbeleid literature studies literatuurwetenschap literature surveys (form) literatuuronderzoek living history living history living situation leefsituatie loan bruikleen lobbying lobbyen local broadcasting lokale omroep local cultural memoranda (form) gemeentelijke cultuurnota's local history heemkunde loss verlies lotteries loterijen Luxembourg Luxemburg lyricists tekstschrijvers Maastricht Maastricht Macedonia Macedonië management management management consultancies organisatieadviesbureaus management science managementtheorie manuals (form) handleidingen maritime heritage varend erfgoed market markt market research marktonderzoek marketing marketing marketing theory marketingtheorie mass communication massacommunicatie mass media massamedia master's degree programmes masteropleidigen Media Act (NL) Mediawet media arts mediakunst media education media-educatie media industry media-industrie media law mediarecht media policy mediabeleid media use mediagebruik mega events mega-evenementen megacinemas megabioscopen memorials gedenktekens men mannen Meppel Meppel mergers fusies Mexico Mexico Middelburg Middelburg middle ages middeleeuwen Middle America Midden-Amerika Middle East Midden-Oosten mime mime mime artists mimespelers ministries ministeries Ministry of Education, Culture and Science (NL) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap minority languages minderheidstalen modern arts moderne kunst modern dance moderne dans modern music moderne muziek modern theatre modern theater modernism modernisme modernization vernieuwing Moldova Moldavie Moluccas Molukken monuments and historic buildings policy monumentenbeleid moral rights persoonlijkheidsrecht morality moraal motivation motivatie movable heritage roerend erfgoed multidisciplinary arts multidisciplinaire kunst multimedia libraries mediatheken municipal advisory bodies gemeentelijke adviesorganen 15/4/2008 p. 7

9 municipal agencies gemeentelijke diensten municipal bylaws (form) gemeentelijke verordeningen municipal funds gemeentelijke fondsen municipal policy gemeentelijk beleid municipal subsidies gemeentelijke subsidies museology museologie museum buildings museumgebouwen museum catalogues museumcatalogi museum catalogues (form) museumcatalogi museum collections museumcollecties museum education museumeducatie museum finances museumfinanciën museum furniture museummeubilair museum management museummanagement museum policy museumbeleid museum shops museumwinkels museum staff museumpersoneel museum tasks museumtaken museums musea music companies muziekgezelschappen music copyright muziekauteursrecht music education muziekeducatie music genres muziek music industry muziekindustrie music instruments muziekinstrumenten music libraries muziekbibliotheken music policy muziekbeleid music schools muziekscholen music theatre muziektheater musicals musicals musicians musici musicology muziekwetenschap Namur Namen national nationaal national advisory bodies overheidsadviesorganen national budgets rijksbegrotingen national cultural memoranda (form) cultuurnota's van de rijksoverheid national libraries nationale bibliotheken nationalism nationalisme natural disasters natuurrampen natural history natuurhistorie neighbourhoods stadswijken neighbouring rights naburige rechten Netherlands Nederland networks netwerken new media nieuwe media New Zealand Nieuw-Zeeland newspaper articles (form) krantenartikelen night life uitgaan Nijmegen Nijmegen nineteenth century negentiende eeuw noise pollution geluidshinder non-governmental organizations niet-gouvernementele organisaties non-profit organizations non-profit organisaties Noord-Brabant Noord-Brabant Noord-Holland Noord-Holland North America Noord-Amerika Northeastern provinces of the Netherlands Noordoost-Nederland Northern Ireland Noord-Ierland Northwest Africa Noordwest-Afrika Northwestern provinces of the Netherlands Noordwest-Nederland Norway Noorwegen occupational diseases beroepsziekten open-air museums openluchtmusea opera opera opera companies operagezelschappen opera houses operagebouwen operetta operette orchestras orkesten orders in council (form) algemene maatregelen van bestuur organizational structure organisatiestructuur organizations organisaties Östereichische Kulturdokumentation (AU) Östereichische Kulturdokumentation (AU) Otterloo Otterloo out-of-school arts education kunsteducatie buiten school Overijssel Overijssel painting schilderkunst pamphlets (form) pamfletten papers (form) papers parks parken parliament parlement parodies parodieën participation inspraak patronage mecenaat pay television betaaltelevisie pedagogics pedagogiek pensions pensioenen percentage schemes percentageregelingen perception waarneming performances voorstellingen performing artists uitvoerend kunstenaars performing arts podiumkunsten periodical articles (form) tijdschriftartikelen periodical subscriptions (form) tijdschriftabonnementen periodicals tijdschriften 15/4/2008 p. 8

10 periodicals (form) tijdschriften persecution vervolging philosophy filosofie philosophy of culture cultuurfilosofie photographers fotografen photography fotografie pillarization verzuiling planning planning playhouses schouwburgen plays toneelstukken playwrights toneelschrijvers poetry poëzie Poland Polen policy authentication beleidslegitimering policy memorandums (form) beleidsnota's policy planning beleidsplanning policy plans (form) beleidsplannen political parties politieke partijen politics politiek Polynesia Polynesië pop groups popgroepen pop music popmuziek pop venues poppodia popular culture populaire cultuur popular music populaire muziek pornography pornografie Portugal Portugal posters affiches postgraduate education postacademisch onderwijs postmodernism postmodernisme power macht preservation of monuments and historic buildings monumentenzorg price policy prijsontwikkeling primary education basisonderwijs printing houses drukkerijen prisons gevangenissen privacy privacy private financing private financiering private funds particuliere fondsen private initiatives particuliere initiatieven privatization privatisering production productie professional arts education kunstvakonderwijs professional ethics beroepsethiek professional practice beroepspraktijk professional skills professionaliteit professions beroepen professors hoogleraren profit winst profit principle profijtbeginsel prognoses toekomstvisies programming programmering progressive parties progressieve partijen progressiveness progressiviteit project subsidies projectsubsidies projects projecten promotion promotie promotion of reading leesbevordering propaganda propaganda property rights eigendomsrecht protest movements protestbewegingen Protestantism protestantisme provincial advisory bodies provinciale adviesorganen provincial agencies provinciale diensten provincial cultural memoranda (form) provinciale cultuurnota's provincial funds provinciale fondsen provincial policy provinciaal beleid provincial subsidies provinciale subsidies psychiatric patients psychiatrische patienten psychiatry psychiatrie psychoanalysis psychoanalyse psychology psychologie psychotherapy psychotherapie public broadcasting publieke omroep public buildings openbare gebouwen public law publiekrecht public lending right leenrecht public libraries openbare bibliotheken public relations public relations publicity publiciteit publishing houses uitgeverijen pupils leerlingen puppet theatre poppentheater puppeteers poppenspelers quality kwaliteit quality standards kwaliteitsnormen Raad voor cultuur (NL) Raad voor cultuur radio radio radio plays hoorspelen radio programmes radioprogramma's readers (form) readers reading lezen reading habits leesgedrag reading lists (form) literatuurlijsten RECAP RECAP recommendations (form) adviezen recreation policy recreatiebeleid reductions reducties reference works (form) naslagwerken refugees vluchtelingen regional broadcasting regionale omroep regional policy regionaal beleid regions regio's 15/4/2008 p. 9

11 regulations (form) statuten rehearsal studio's oefenruimtes religion religie religious experience religieuze beleving rent huur reorganization reorganisatie repositories depots reproduction reproductie reproduction rights reprorecht Republic of South Africa Republiek Zuid-Afrika resale price maintenance for books vaste boekenprijs resale rights volgrecht research onderzoek research institutions onderzoeksinstellingen research methods onderzoeksmethoden research programmes onderzoeksprogramma's research reports (form) onderzoeksrapporten restoration restauratie retrenchments bezuinigingen return of cultural property teruggave van cultuurgoederen revenues inkomsten reviews (form) recensies revolutions revoluties Roermond Roermond role patterns rolpatronen Romania Roemenië Rotterdam Rotterdam royal decrees (form) koninklijke besluiten royal families vorstenhuizen rural areas landelijke gebieden Russia Rusland safety measures veiligheidsmaatregelen salaries salarissen sales figures verkoopcijfers Scandinavia Scandinavië Schiermonnikoog Schiermonnikoog scholarships beurzen (studiebeurzen) school buildings schoolgebouwen science wetenschap science museums wetenschapsmusea Scotland Schotland Scots screen writers scenarioschrijvers screenplays scenario's sculpture beeldhouwkunst sculpture parks beeldenparken secondary education voortgezet onderwijs security beveiliging self employed zelfstandige ondernemers selling verkoop senior secondary vocational education mbo Serbia and Montenegro Servië en Montenegro seventeenth century zeventiende eeuw shops winkels short films korte films Siberia Siberië sixteenth century zestiende eeuw Slovakia Slowakije Slovenia Slovenië sme's midden- en kleinbedrijf Sneek Sneek social and cultural planning sociale en culturele planning social changes sociale veranderingen social cohesion sociale cohesie social criticism maatschappijkritiek social cultural work sociaal-cultureel werk social economic position sociaal-economische positie social environment sociale omgeving social ethics normen en waarden social function sociale functie social influence sociale invloed social involvement engagement social issues sociale vraagstukken social policy sociaal beleid social position sociale positie social sciences sociale wetenschappen social security sociale zekerheid social status sociale status social theories sociologische theorieën socialism socialisme socialist parties socialistische partijen society maatschappij sociology sociologie sociology of culture cultuursociologie sociology of literature literatuursociologie sociology of music muzieksociologie sociology of the arts kunstsociologie South America Zuid-Amerika South Asia Zuid-Azië Southeast Asia Zuidoost-Azië Southeastern Europe Zuidoost-Europa Southern Africa Zuidelijk-Afrika Southern Europe Zuid-Europa Southern provinces of the Netherlands Zuid-Nederland Spain Spanje Spanish language Spaanse taal spatial planning ruimtelijke ordening spatial planning policy ruimtelijke ordeningsbeleid special education speciaal onderwijs 15/4/2008 p. 10

12 special issues (form) themanummers special libraries speciale bibliotheken Specific Cultural Policy Act (NL) Wet op het specifiek cultuurbeleid sponsor practice sponsorpraktijk sponsor theory sponsortheorie sponsorship sponsoring stage companies toneelgezelschappen stage fright podiumangst standards normen statistical features statistische kenmerken statistics (form) statistieken statutes (form) wetten statutory depository wettelijk depot stipends stipendia street arts straatkunst structuralism structuralisme students studenten studios (work places) ateliers subcultures subculturen subjects leervakken subsidies subsidies subsidy allocation subsidietoekenning subsidy schemes (form) subsidieregelingen supervision toezicht support structure ondersteuningsstructuur Surinam Suriname surveys (form) enquêtes Sweden Zweden Switzerland Zwitserland Taiwan Taiwan talents begaafdheid tax incentives belastingaftrek taxes belastingen teacher training colleges pedagogische academies teachers docenten teaching methods leermethoden technique techniek television televisie television drama televisiedrama television programmes televisieprogramma's terrorism terrorisme Terschelling Terschelling Texel Texel theater on location locatietheater theatre theater theatre companies theatergezelschappen theatre directors theaterregisseurs theatre policy theaterbeleid theatre production theaterproductie theatre recordings theaterregistraties theatre studies theaterwetenschap theatre technology theatertechniek theatres theaters Tilburg Tilburg tourism toerisme trade handel trade shows beurzen (handelsbeurzen) translations vertalingen translators vertalers transport transport Tunesia and Libya Tunesië en Libië Turkey Turkije twentieth century twintigste eeuw twenty first century eenentwintigste eeuw Ukraine Oekraïne underwater archaeology onderwaterarcheologie unemployment werkloosheid unemployment insurance werkloosheidsverzekeringen Unesco Unesco Unidroit Convention Unidroit verdrag United Kingdom Verenigd Koninkrijk United Nations Verenigde Naties United States Verenigde Staten universities universiteiten university education wetenschappelijk onderwijs university libraries universiteitsbibliotheken urban areas stedelijke agglomeraties urban culture stadscultuur urban design stedenbouw urban regeneration stedelijke vernieuwing urban renewal stadsvernieuwing utopias utopieën Utrecht (province) Utrecht (provincie) Utrecht (town) Utrecht (stad) VAT BTW Venlo Venlo video arts videokunst video clips videoclips viewing and listening analysis kijk- en luistergedrag villages dorpen violence geweld virtual reality virtual reality visual artists beeldend kunstenaars visual arts beeldende kunsten visual arts education beeldende kunsteducatie visual arts policy beeldende kunstbeleid visual culture beeldcultuur Vlieland Vlieland Vlissingen Vlissingen vmbo (NL) vmbo vocal music vocale muziek 15/4/2008 p. 11

13 vocational education beroepsonderwijs volunteers vrijwilligers vwo (NL) vwo Wageningen Wageningen Wales Wales Wallonia Wallonië wars oorlogen websites (form) websites weekly magazines weekbladen Welfare Act (NL) Welzijnswet welfare policy welzijnsbeleid welfare services bijstand Welsh welstandstoezicht (NL) welstandstoezicht West Africa West-Afrika West Indies Antillen Western Europe West-Europa women vrouwen work werk work experience placements stages work scholarships werkbeurzen working conditions arbeidsomstandigheden Working Conditions Act (NL) Arbowet working hours werktijden workshops (work spaces) productiehuizen world arts wereldkunst world fairs wereldtentoonstellingen world music wereldmuziek World War I Eerste Wereldoorlog World War II Tweede Wereldoorlog writers schrijvers WWIK (NL) WWIK yearbooks (form) jaarboeken youth jongeren youth centres jongerencentra youth culture jongerencultuur youth literature jeugdliteratuur youth theatre jeugdtheater Yugoslavia ( ) Joegoslavië ( ) Zaanstad Zaanstad Zeeland Zeeland Zeewolde Zeewolde Zuid-Holland Zuid-Holland Zwolle Zwolle 15/4/2008 p. 12

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-GB revisie 24.docx Datum en revisie : november 2013 rev. 24 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 112 titels CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Tot waar de beide zeeën samenkomen : verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden / M. Colpaert, L. Van Lancker [regisseur].

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32

Terminologielijst : Avans Hogeschool Bestandsnaam : Avans NL-EN revisie 25.docx Datum en revisie : juni 2015 rev. 25 Paginanummer : 1 van 32 Paginanummer : 1 van 32 Gele termen zijn Avans-voorkeurstermen of afkomstig uit door Avans ter beschikking gestelde overzichten zie ook: http://nufficglossary.nuffic.nl (gecomprimeerde) tweede bacheloropleiding

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk Oktober 2014 Factsheets FACTSHEETS - overzicht Bacheloropleidingen, Masteropleidingen en Researchmaster-opleidingen; - overzicht

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Huygens ING. Jaarverslag 2012

Huygens ING. Jaarverslag 2012 Huygens ING Jaarverslag 2012 Huygens ING: Op koers Huygens ING: On course Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, of kortweg: Huygens ING, is een instituut van de KNAW. Het instituut is per

Nadere informatie

Appendices Hodex specificatie 3.0.0

Appendices Hodex specificatie 3.0.0 Appendices Hode specificatie 3.0.0 Inhoudsopgave Appendi I profiel typen... 3 Appendi II toelatingseisen... 4 Appendi III titels bij afstuderen... 5 Appendi IV tijdseenheden... 7 Appendi V opleidingsvormen...

Nadere informatie

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output

The Netherlands Interdisciplinary. Demographic Institute NIDI NEW BALANCE. Self Assessment 2007. Part II. Output The Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute NEW BALANCE Self Assessment 2007 Part II Output -OUTPUT Output 2000-2007 Overview... 1 2000... 3 2001... 39 2002... 83 2003... 119 2004... 171 2005...

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

Aanwinsten november 2010

Aanwinsten november 2010 BIBLIOTHEEK CULTUURNETWERK NEDERLAND Aanwinsten november 2010 De bibliotheek van Cultuurnetwerk Nederland heeft in november 202 nieuwe titels toegevoegd aan de collectie. Klik op een van de onderstaande

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Monitoring Safety & Security

Monitoring Safety & Security Monitoring Safety & Security 2013 Annual report Research programme Erasmus School of Law 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1. Introduction... 4 2. Programme strategy in 2013... 6 2.1 Midterm evaluation

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era 1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era Summary Water management in the pre-democratic Netherlands was characterised

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Mapping E-culture ISBN 978-94-90108-01-4 EDITOR

Mapping E-culture ISBN 978-94-90108-01-4 EDITOR Mapping E-culture Mapping E-culture Virtueel Platform Damrak 70-6.54 1012 LM Amsterdam The Netherlands + 31 (0)20 627 37 58 info@virtueelplatform.nl www.virtueelplatform.nl ISBN 978-94-90108-01-4 VIRTUEEL

Nadere informatie

Jaarplan Free Press Unlimited 2014

Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Jaarplan Free Press Unlimited 2014 Management samenvatting In navolging van 2013, voorziet Free Press Unlimited voor 2014 opnieuw een jaar van een aantal belangrijke beleidsmatige beslissingen. Minister

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Annual Report 2013

Utrecht Sustainability Institute. Annual Report 2013 Utrecht Sustainability Institute Annual Report 2013 Utrecht, 21 January 2014 Foreword We would hereby like to present you with the Utrecht Sustainability Institute s annual report for 2013. The main priorities

Nadere informatie

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume University of Groningen, Faculty of Arts, Economic and Social History, Research Centre for Historical Studies Postbox 716, 9700 AS, Groningen. OK in 't Jatstraat

Nadere informatie

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS 0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS Rudi W. Holzhauer Erasmus University of Rotterdam Rob Teijl Dutch Ministry of Justice Copyright 1999 Rudi W. Holzhauer en Rob Teijl Abstract The rise of law and

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

The heritage of World War II in the Netherlands

The heritage of World War II in the Netherlands The heritage of World War II in the Netherlands The development of new criteria to value the traces of World War II in the Netherlands L. Elemans (s1187759) Figure 1: The ladder, symbol for comfort and

Nadere informatie

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10 %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

Landelijke monitoren en kerncijfers

Landelijke monitoren en kerncijfers 170 Boekman 97 De Staat van Cultuur Landelijke monitoren en kerncijfers Ineke van Hamersveld Algemeen en sectorbreed Cross Media Monitor De tweejaarlijkse Cross Media Monitor laat zien waar de creatieve

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE LEERPLAN GRADUAAT BIBLIOTHEEKWEZEN EN DOCUMENTAIRE INFORMATIEKUNDE Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BWDI/04/HOKTSP/M/G

Nadere informatie