Module 3 decubitus 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module 3 decubitus 1"

Transcriptie

1 Module 3 decubitus 1

2 Definitie van decubitus De term decubitus is afgeleid van het Latijnse woord decumbere wat zich neerleggen betekent. Het verschijnsel decubitus is zo oud als de mensheid. In de middeleeuwen werd al weefselversterf geconstateerd bij zieke mensen, vooral bij stervende patiënten. In 1777 introduceerde Wohlleben het woord decubitus. Hij sprak van gangraena per decubitum wat wil zeggen: weefselversterf door te gaan liggen. Naast decubitus worden ook de termen doorliggen en drukplek gehanteerd. Ten onrechte verwijzen deze termen slechts beperkt naar de oorzaken van decubitus, namelijk naar druk en het effect van liggen. Decubitus kan volgens de CBO richtlijn Decubitus (2002) omschreven worden als; Weefselversterf veroorzaakt door de inwerking op het lichaam van druk-, schuif- en wrijfkrachten of een combinatie daarvan. Onder druk worden krachten verstaan die loodrecht op de huid worden uitgeoefend. Onder schuifkrachten worden krachten verstaan die evenwijdig aan de huid worden uitgeoefend (zoals op de huid van de stuit en billen bij het onderuitzakken in bed). Als een kracht evenwijdig aan het weefsel wordt uitgeoefend en deze kracht groter is dan het kleefvermogen van de huid op de onderlaag, dan zal de huid schuren over de onderlaag. In dat geval spreken we van wrijfkrachten (zoals op de huid van de stuit en billen bij het verplaatsen van een patiënt van een brancard naar een bed). Wonden ontstaan door wrijfkrachten (schaafwonden) worden in de Belgische richtlijnen (Defloor et al.,2004) niet als decubitus gezien, aangezien in deze gevallen geen weefselversterf optreedt ten gevolge van zuurstoftekort. De 3 verantwoordelijke krachten in beeld. Door deze krachten ontstaat er lokale ischemie (zuurstof tekort) wat uiteindelijk kan leiden tot weefselversterf (necrose). Door druk en schuifkrachten kan er vanuit het niets een diepe wond ontstaan terwijl bij wrijving de beschadiging oppervlakkig is. 2

3 Indeling naar ernst De European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) en het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO onderscheiden 4 graden van decubitus: Graad 1: Graad 2: Graad 3: Graad 4: Niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid. Verkleuring van de huid, warmte, oedeem en verharding zijn andere mogelijke kenmerken. Oppervlakkig huiddefect van de opperhuid (epidermis), al dan niet met aantasting van de huidlaag daaronder (dermis). Het defect manifesteert zich als een blaar of een oppervlakkige ontvelling. Huiddefect met schade of necrose van huid en onderhuids weefsel (subcutis). De schade kan zich uitstrekken tot aan het onderliggende bindweefselvlies (fascie). Uitgebreide weefselschade of weefselversterf (necrose) aan spieren, botweefsel of ondersteunende weefsels, met of zonder schade aan opperhuid en lederhuid. Graad 1 Graad 2 Graad 3 Graad 4 Behalve de ernst van decubitus kan ook het risico op het ontwikkelen van decubitus worden vastgesteld. Dit kan aan de hand van risicoscore lijsten. Hiervan zijn er verschillende in omloop. Enkele voorbeelden zijn; CBO score lijst Norton Waterlow Braden Prevalentie Sinds 1998 wordt er jaarlijks een prevalentie onderzoek gecoördineerd door de Universiteit van Maastricht. Dit onderzoek vindt plaats bij intra- en extramurale zorginstellingen. Door middel van deze landelijke registratie wordt één keer per jaar, op een gelijk moment, met een uniform instrument, de prevalentie van decubitus binnen alle aangemelde zorginstellingen vastgesteld. Prevalentie wordt gedefinieerd als het aantal patiënten ten opzichte van het totale aantal patiënten dat op een bepaald meetmoment binnen een instelling decubitus heeft. Ook geeft het inzicht in welke mate protocollen met betrekking tot preventie en behandeling worden toegepast. Indien een ander inzicht moet worden verkregen is incidentie de aangewezen methode. Bij deze methode krijgt men informatie over de oorzaken van het ontstaan van decubitus en effectiviteit van preventie. Bij de landelijke prevalentie meting maakt men gebruik van de Bradenschaal. De Bradenschaal, voor het eerst gepubliceerd in 1985, bestaat uit 6 items: zintuiglijke waarneming, activiteit, mobiliteit, vochtigheid, voedingstoestand en frictie/schuifkracht. Scores kunnen variëren tussen 6 en 23. Het meest gebruikte afkappunt bedraagt 17 (een patiënt met een score lager dan 17 wordt beschouwd als een risicopatiënt). Een lage score gaat gepaard met een hoger decubitus risico. 3

4 Bergstrom et al. beklemtonen dat elke instelling/eenheid die een risicoschaal gebruikt, een eigen afkappunt zou moeten bepalen dat voor de eigen instelling het best de groep patiënten identificeert die risico lopen op decubitus. Dat betekent dat iedere instelling hiertoe een wetenschappelijk onderzoek zou moeten opzetten. Het meest gebruikte afkappunt van de Bradenschaal bedraagt 17 en van de Nortonschaal 12. De Bradenschaal Norton gebruikt vijf parameters; aan elke parameter kan men een score van 1 tot 4 geven. De maximumscore bedraagt 20, de minimumscore 5. Patiënten met een score lager dan 12 worden beschouwd als risicopatiënten. De Nortonschaal Alg; Lich Geestelijke activiteit Mobiliteit incontinentie toestand toestand 1: Slecht Onbewust Bedgebonden Immobiel Volledig(urine+faeces) 2: Matig Verward Stoelgebonden Ernstig beperkt Geregeld 3: Redelijk Apathisch Ambulant+hulp Licht beperkt Af en toe 4: Goed Goed Ambulant Volledig niet De cijfers (prevalentie van decubitus in de periode van 2001 t/m 2005 in %) instelling Acute zorg Ac. zkh 18,4 16,5 14,7 14,8 15,6 Alg. zkh 22,3 22,3 22,2 18,7 17,0 Chron. zorg VP 33,4 33,0 28,8 30,5 25,4 VZ 14,6 16,2 13,3 16,1 13,3 Thuiszorg TZ 20,5 18,5 16,7 14,2 12,2 4

5 Uit deze tabel blijkt dat er langzaam maar zeker een daling in de prevalentie valt te constateren voor de algemene ziekenhuizen, de verpleeghuizen en de thuiszorg. Bij de academische ziekenhuizen zien we dit verschijnsel (nog) niet, terwijl bij de verzorgingshuizen de prevalentie nog te zeer schommelt om er uitspraken over te doen. Kosten van decubitus In 1999 werd een onderzoek naar de kosten van decubitus in Nederland uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek bedragen de totale kosten van decubituszorg 500 miljoen euro. Het aandeel in de totale besteding van de gezondheidszorg is 1,3 %. Dat maakt decubitus in financieel opzicht tot de vierde aandoening van Nederland. Wanneer de decubitus graad oploopt, nemen de kosten toe. Ze bestaan vooral uit personele kosten. Materiële kosten leveren een beperkte bijdrage. Met name de aan de decubitus gerelateerde opname en verlenging van de opnameduur in het ziekenhuis leiden tot zeer hoge kosten. Uit een onderzoek is gebleken dat een graad 3 van decubitus de opnameduur met zo n drie weken kan verlengen. Duur van de wonden (%) Acute zorg Chronische zorg Thuiszorg Duur Ac. zkh Alg. zkh VP VZ TZ < 2 weken 55,5 58,5 28,7 18,7 14,6 Tussen 2 wkn en 3 mnd 35,3 30,6 38,4 24,6 38,5 Tussen 3 en 6 mnd 1,5 2,9 12,8 13,2 16,0 Tussen 6 mnd en 1 jaar 0,6 0,5 6,7 10,9 9,8 > 1 jaar 1,1 1,0 8,1 17,1 17,1 Oorzaken en risicofactoren voor het ontstaan van decubitus Eenvoudig gezegd zijn er maar 3 oorzaken voor het ontstaan van decubitus, namelijk druk-, schuif- en wrijfkrachten. Andere factoren die invloed hebben op het ontstaan van decubitus noemt men de risicofactoren en die zijn te verdelen in uitwendige en inwendige factoren. Voorbeelden van uitwendige factoren zijn immobiliteit en inactiviteit, dit speelt met name bij ouderen en ernstig zieke mensen een grote rol. De inwendige factoren zijn patiëntgebonden factoren en worden ook wel samengevat onder het begrip weefseltolerantie. Dit is een verzameling van factoren die het risico van de patiënten beïnvloedt zonder de druk en/of schuifkrachten te beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn; voedingstoestand, circulatie ( verhoogde bloedbezinking en zuurstofgehalte van het bloed), leeftijd (aantal bloedvaatjes per oppervlakte huid neemt af). Verder wordt er ook nog gesproken over de risico indicatoren. Dit zijn factoren waarvan niet bewezen is dat ze in verband staan tot het ontstaan van decubitus. Het zijn geen veroorzakers maar geven wel een voorspellende waarde voor de kans op decubitus ontwikkeling. Men denkt dat ondervoeding en incontinentie een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van decubitus maar dit wordt niet door wetenschappelijke resultaten ondersteund. 5

6 De voorkeursplaatsen Decubitus ontstaat daar waar botweefsel dicht onder het oppervlak van de huid ligt. De meest voorkomende plaatsen zijn de stuit en hielen. Dit wordt verklaard door het onderuitschuiven in bed en/of stoel, tijdens de wisselligging of andere transfers van de patiënt. Zo kan het gebruik van een papegaai in bed zorgen voor extra hoge druk- en schuifkrachten op de hielen omdat de patiënt hiermee gaat afzetten om weer hoger in bed te komen. Toch wordt een papegaai soms als preventief middel genoemd??? Zoals op dit figuur te zien is ontstaat de decubitus daar waar de botstructuren dicht onder huid liggen en tevens zijn dit de plaatsen waar in bepaalde houdingen de meeste druk ontstaat. Ellebogen en hielen lopen mede door hoge schuifkrachten tijdens het veranderen van houding een hoog risico. 6

7 Preventieve maatregelen Dit kan verdeeld worden in voorlichting en instructie en de verpleegkundige maatregelen. Voorlichting en instructie: Dit dient zowel aan de patiënt als eventuele mantelverzorger gegeven te worden. Een ondersteuning hierbij kan een patiënten informatie folder zijn. Hierin dient het volgende te staan: - het ontstaan van decubitus - de risicofactoren - de kwetsbare plekken - de te nemen maatregelen (ook door patiënt zelf) Belangrijk is wel om te toetsen of de informatie duidelijk is overgekomen en of de patiënt de preventie maatregelen ook zelf kan toepassen. Verpleegkundige maatregelen: Deze zijn gericht op huidverzorging, mobiliteit, houding, incontinentie en voeding. Huidverzorging: - inspectie van de huid (dagelijks) - maak zoveel mogelijk gebruik van zeepvrije producten - bij gebruik van crème of indifferente zalf, smeren, niet wrijven - zorg voor schone kledij Mobiliteit: - maak gebruik van een schema (voor continuïteit) - dekenboog voor druk ontlasting (zorg wel dat voeten en onderbenen warm blijven) - gebruik drukontlastende hulpmiddelen (matras / kussen / hielbeschermer) Houding: (zithouding) - stoel achterover (halfzittend, ongeveer 60 graden) - armen ondersteunend op armleuning - ondersteuning van de benen waarbij hielen vrij liggen - laat patiënt indien mogelijk regelmatig liften of wat van houding veranderen Houding: (lighouding) - wisselligging om de 2 uur bij een gewoon basis matras - wisselligging om de 4 uur bij een anti-decubitus matras - schema wisselligging: rug, re zijde, rug, li zijde, rug, etc.. - bij rugligging hielen vrij leggen (Waffle foot of kussen) - zijligging 30 graden, rug ondersteunen met een kussen en een kussen tussen de knieën om druk te voorkomen - bedstand indien mogelijk in semi-fowlerhouding (zie afbeelding) 7

8 Incontinentie: (van faeces en/of urine) Dit geeft een verhoogde kans op verweking van de huid, waardoor de kans op decubitus wonden groter wordt. Acties zijn met name gericht op bescherming van de huid. - inventariseer incontinentieprobleem - bespreek mogelijke incontinentiematerialen met patiënt - gebruik een schema voor wisselen van incontinentiemateriaal - voor bescherming van de huid kan men gebruik maken van zinkolie of barrière spray / crème Voeding: Ondervoeding, waarbij men een tekort heeft aan eiwitten, koolhydraten, vitaminen en mineralen, kan aanleiding geven tot het bevorderen van ziekten en afwijkingen. Hierdoor kan decubitus makkelijker ontstaan en indien al aanwezig zal de wondgenezing langzamer verlopen. Draag dus zorg voor voldoende voeding en vocht om ondervoeding te voorkomen. Het beoordelen van de voedingstoestand is een onderdeel van de preventie en/of behandeling. - neem een voedingsanamnese af Indien ondervoeding wordt geconstateerd kunnen de volgende maatregelen worden genomen: - meet 1 x per maand het gewicht en rapporteer gewichtsverlies - consulteer een diëtist - verhoog de energie- en eiwitopname om de negatieve stikstofbalans te herstellen - hef voedingstekorten op, ijzer in voeding is van belang om bloedarmoede te voorkomen (geeft een te lage zuurstofspanning), dit werkt anders vertragend op het genezingsproces - vitamines en mineralen (bv zink) toedienen om herstel van wonden te bevorderen - leg een vochtbalans aan (zeker als een patiënt op een zandbed ligt, heeft dan een extra liter vocht / 24 uur nodig) Behandeling van decubitus Indien een behandeling is gestart dient deze minimaal 1 x per week geëvalueerd te worden. Beoordeling van de volgende aspecten is van belang: - locatie van de wond - kleur van de wond - bepalen van gradering - infectieverschijnselen / geur - grootte en diepte - hoeveelheid exsudaat - pijn - toestand omringende huid Het moge duidelijk zijn dat de keuze van wondverbanden sterk afhankelijk is van bovenstaande items. Het WCS kleurenclassificatie model is goed toepasbaar bij decubitus wonden, met daarbij het vochtaspect in acht genomen. Zoals in module 2 al is aangegeven doorloopt een wond een aantal fysiologische processen om uiteindelijk tot genezing te komen. Het lichaamsweefsel beschikt over dit zelfhelend vermogen. Met de keuze van een verband probeer je de ideale situatie te creëren waarop dit ondersteund wordt. De volgende voorwaarden dienen te worden nagestreefd (wetenschappelijk bewezen): een vochtig wondmilieu > autolytische processen en celmigratie verlopen beter. Belangrijk is de balans tussen vochtproductie van de wond en het absorberend vermogen van het verband. 8

9 necrose verwijderen > voedingsbodem voor bacteriën (uitzondering bij droge necrose zonder tekenen van infectie of abcesvorming). Er zijn verschillende mogelijkheden om necrose te verwijderen: chirurgisch / autolytisch / chemisch / enzymatisch. infectiebestrijding > beoordeel regelmatig de wond op de ontstekingsverschijnselen roodheid, zwelling, pijn, warmte en gestoorde functie. Decubitus wonden zijn bijna altijd gekolonialiseerd door diverse micro-organismen. Dit kan ook positief werken door het aantrekken van macrofagen die de bacteriën opruimen. Pas als er daadwerkelijk een infectie is opgetreden kan men gebruik maken van lokale antiseptica of antimicrobiële middelen, eerder niet i.v.m. cytotoxische effecten. Chloorhexidine en betadinejodium zijn in open wonden met pus en exsudaat minder effectief dan bv oesol paraffine, zilversulfadiazine en honing. grootte, diepte en hoeveelheid exsudaat beoordelen om juist verband te kiezen. Infectie, ondermijning van de wond en mate van exsudaat kunnen tot verschillende product keuzes leiden. pijnbestrijding > decubitus is een pijnlijke aandoening en hier dient aandacht aan besteed te worden. Pijn kan veroorzaakt worden door verbandwisseling, uitdroging van de wond, lokale druk, necrotectomie, andere complicaties of pijn in het algemeen. Toch dient men voorzichtig te zijn met het geven van pijnstilling om de belangrijke signaalfunctie hiervan niet te verliezen. geurbestrijding > een sterk riekende wond is zeer vervelend voor patiënt en omgeving. Met name de anaerobe bacteriën veroorzaken geuroverlast. Men dient frequent te reinigen en een actieve behandeling tegen de bacteriën te starten. Gebruik van geurneutraliserende verbanden kan maar is symptoom bestrijding zonder aanpak van de oorzaak. CBO richtlijnen oorzaak drukkracht schuifkrachten wrijving verweking Oorzaak en maatregelen decubitus behandeling maatregelen Laat de patiënt niet op de decubituswond liggen. Overweeg de patiënt bedrust te geven indien de decubituswond zich op de zitbeenderen bevindt. Intensiveer of start met wisselligging indien mogelijk. Overweeg een antidecubitusmatras en/of zitkussen. Zet het bedsysteem in een Fowlerse houding indien de patiënt in rugligging ligt. Kantel de stoel licht naar achter bij zitten. Positioneer de benen en voeten goed in de stoel. Leg de hielen vrij d.m.v. een kussen onder de onderbenen. Overweeg het gebruik van sokken indien er decubitus aan de hielen is. Ga na of de patiënt in bed of stoel op een verkeerde wijze getild wordt door de zorgverleners en/of familie. Bescherm de huid met een huidbeschermer. 9

10 Wondbehandeling in een overzicht Decubitusgraad Conservatieve Moderne behandeling behandeling Decubitusgraad I Geen wondbehandeling toepassen Geen wondbehandeling toepassen Decubitusgraad II (blaardak Geen wondbehandeling Transparante wondfolie intact) toepassen Decubitusgraad II (ontvelling) en graad III en IV > rode wond Gazen in NaCl 0.9% Vette gazen Zinkolie Hydrocolloïd Hydrogel Hydro-actief verband Huidvervangende wondbedekker Schuimverband Decubitusgraad II (ontvelling) en graad III en IV > gele wond Decubitusgraad II (ontvelling) en graad III en IV > zwarte wond Antibacteriële zalven Eusol paraffine oplossing Droog houden Eusol paraffine oplossing Transparante wondfolie Calciumalginaat Geurneutraliserend verband Hydrocolloïd Schuimverband Zilvernitraat verband Eusol paraffine oplossing Hydrogel Zilvernitraat verband Necrotectomie overwegen Product informatie antidecubitus materialen 1; ligondersteuning Primair doel hiervan is het continueren of herstellen van de bloedcirculatie van de huid. Deze groep van ondersteunende materialen is onder te verdelen in twee groepen, namelijk de drukverdelende (drukreducerend = statisch) en de drukopheffende (drukverplaatsend = alternerend = dynamisch) matrassen/systemen. Drukreducerende materialen proberen de druk rondom de risicoplaatsen zo laag mogelijk te houden door het draagvlak zo groot mogelijk te maken. Dit bereikt men door de patiënt als het ware in het matras te laten zakken waardoor de druk per cm 2 lager wordt. Het Waffle matras is ook op dit principe gebaseerd. Andere voorbeelden zijn; - foammatras - luchtmatras - Low air loss matras - Air fluidized systeem - watermatras - vezelmatras De laatste 2 komen steeds minder vaak voor omdat er ook nadelen aan kleven. Denk bij het watermatras maar aan de gebruiksonvriendelijkheid en temperatuur schommelingen als patiënt regelmatig uit bed komt. Bij alternerende matrassen worden in een tijdscyclus van meestal rond de 5 minuten cellen van een matras opgeblazen terwijl andere cellen gedeeltelijk leeglopen. Hierdoor krijg je bij de opgeblazen cellen een hogere druk terwijl de legere cellen nauwelijks enige druk geven. De cyclus van 5 minuten komt vanuit een slaaponderzoek waarbij werd aangetoond dat een individu in zijn slaap éénmaal per 5 minuten een lichaamsbeweging maakt om middels autoregulatie weefselbeschadiging te voorkomen. Dynamische materialen zijn dus gebaseerd op het systeem van plaatsverandering van de interfacedruk (= contactdruk tussen systeem en patiënt). 10

11 Air Fluidized systeem Low air loss bed Alternerend matras 2; Overige ondersteuningsmaterialen Hieronder vallen de zitkussens, positioneringkussens en hielbeschermers. Zitkussens; Foamkussen > gemaakt van schuimrubber (verschillende soorten) in diverse diktes en met verschillende soorten hoezen. Een elastische, ademende hoes is het meest optimaal. Voorkomt transpiratie en hangmat effect. Luchtkussen > samen met het foamkussen geven deze de laagste interfacedruk. Belangrijk wel is dat de hoeveelheid lucht in het kussen wordt afgestemd op de patiënt. Het is hiermee dus iets gebruiksonvriendelijker dan een foamkussen. Gelkussen > zijn zacht en gevuld met siliconen elastomeren. Vanwege het materiaal geven deze kussens meer kans op broei-effect en door de hoes die vaak niet elastisch is wordt het hangmat effect verhoogd. Wetenschappelijk studies hebben dan ook laten zien dat ze weinig drukverlagend werken. Positioneringkussens > deze bestaan uit schuim of een hoes gevuld met polystyreenkorrels. Ze zijn niet zacht, maar hebben een vaste vorm en dienen om de patiënt in een bepaalde positie te ondersteunen. Het wigkussen helpt op deze wijze bij de wisselligging om de patiënt in een positie van 30º te leggen door het wigkussen onder het matras te plaatsen waardoor deze hoek wordt bereikt. Hielbeschermers > belangrijkste doel is om de druk op de hielen te verminderen of weg te nemen. Ze kunnen verder ook de druk op de voetranden en enkel bij zijligging verminderen. Er zijn vele modellen op de markt waaronder ook de Waffle Foot. Tot slot Bij het gebruik van antidecubitus materialen wordt geadviseerd wisselligging te blijven toepassen, het zijn hulpmiddelen, geen wondermiddelen die decubitus voorkomen. Verder is het belangrijk om het effect van ingezette materialen te blijven observeren om inzet te continueren of aan te passen. 11

- 1 - Decubitusbehandelprotocol

- 1 - Decubitusbehandelprotocol - 1 - Definitie Decubitus is de medische term voor doorliggen, dit betekent weefselversterf, veroorzaakt door de inwerking op het lichaam van druk-, schuif- en wrijfkrachten of een combinatie van deze

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen. Een handleiding voor patiënten en familie

Doorliggen voorkomen. Een handleiding voor patiënten en familie Doorliggen voorkomen Een handleiding voor patiënten en familie Doel van deze folder In deze folder kunt u lezen wat doorliggen (decubitus) is, waar decubitus ontstaat en wat er tegen gedaan kan worden.

Nadere informatie

Wond expertise centrum. Doorliggen voorkomen

Wond expertise centrum. Doorliggen voorkomen Wond expertise centrum Doorliggen voorkomen 1 Iedereen die vanwege ziekte of ongeval in bed, stoel of rolstoel moet blijven kan last krijgen van doorliggen (decubitus). Gelukkig kan decubitus in veel gevallen

Nadere informatie

H.298554.0715. Het voorkomen van doorliggen (decubitus)

H.298554.0715. Het voorkomen van doorliggen (decubitus) H.298554.0715 Het voorkomen van doorliggen (decubitus) Inleiding Iedereen die vanwege ziekte of ongeval in bed, stoel of rolstoel moet blijven kan last krijgen van doorligplekken (decubitus). Gelukkig

Nadere informatie

Ook over incidentie van decubitus is in de literatuur weinig overeenstemming 1.

Ook over incidentie van decubitus is in de literatuur weinig overeenstemming 1. Toolkit Decubitus Doel 1. Het voorkomen van decubitus, zowel in de 1 e als in 2 e lijn. 2. Het adequaat behandelen van decubituswonden. Achtergrond Definitie Decubitus is een beschadiging van de huid of

Nadere informatie

Decubitus (doorliggen)

Decubitus (doorliggen) Decubitus (in de volksmond doorliggen genoemd) treft in Nederland jaarlijks vele duizenden mensen. Decubitus komt vooral voor bij patiënten die langdurig in bed liggen. De gevolgen van decubitus zijn erg

Nadere informatie

Decubituspreventie. Een zaak om je DRUK over te maken. Bos medical products / Care4You

Decubituspreventie. Een zaak om je DRUK over te maken. Bos medical products / Care4You Decubituspreventie Een zaak om je DRUK over te maken Bos medical products / Care4You Doel van dit lesuur basis principe decubitus oorzaken decubitus signaleren decubitus stadia decubitus belangrijke maatregelen

Nadere informatie

De medische term voor doorliggen is decubitus. Het is een beschadiging van de huid. U kunt het krijgen als u veel in één houding ligt of zit.

De medische term voor doorliggen is decubitus. Het is een beschadiging van de huid. U kunt het krijgen als u veel in één houding ligt of zit. Voorkom doorliggen LIGGEN ZITTEN PRAKTISCHE TIPS Wat is het? De medische term voor doorliggen is decubitus. Het is een beschadiging van de huid. U kunt het krijgen als u veel in één houding ligt of zit.

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Inleiding. Preventie van decubitus Principes en materialen & methodes

Overzicht. Inleiding. Inleiding. Preventie van decubitus Principes en materialen & methodes Overzicht Preventie van decubitus Principes en materialen & methodes Prof. dr. Katrien Vanderwee Prof. dr. Tom Defloor Verplegingswetenschap Universiteit Gent Hoe risico bepalen? Preventieprincipes Aanbevelingen

Nadere informatie

Softform Excel. Invacare. Excellente drukverlagende eigenschappen

Softform Excel. Invacare. Excellente drukverlagende eigenschappen Softform Excel Excellente drukverlagende eigenschappen De Softform Excel staat aan de basis van het uitgebreide Softform anti-decubitus matrassen programma. Het matras biedt de gebruiker een hoog comfortniveau.

Nadere informatie

Decubitus (drukplekken, doorliggen)

Decubitus (drukplekken, doorliggen) Decubitus (drukplekken, doorliggen) Als u het risico loopt om decubitus te krijgen of het al heeft, dan is de informatie in deze folder belangrijk. U kunt lezen wat decubitus is, wat de oorzaken zijn

Nadere informatie

Decubituspreventie: een kwaliteitslabel voor een Woon- en Zorgcentrum? Nita Myburgh, Ergotherapeute Rudi logist, Hoofd Bewonerszorg

Decubituspreventie: een kwaliteitslabel voor een Woon- en Zorgcentrum? Nita Myburgh, Ergotherapeute Rudi logist, Hoofd Bewonerszorg Decubituspreventie: een kwaliteitslabel voor een Woon- en Zorgcentrum? Nita Myburgh, Ergotherapeute Rudi logist, Hoofd Bewonerszorg Inhoud: Wie zijn we? Wat doen we? Welke beroepsgroepen werken er? Personeelsbeleid

Nadere informatie

Decubitus preventieprotocol

Decubitus preventieprotocol Decubitus preventieprotocol Inleiding Decubitus of Doorliggen Decubitus is de medische term voor doorliggen, dit betekent weefselversterf, veroorzaakt door de inwerking op het lichaam van druk-, schuif-

Nadere informatie

Vochtletsels Wat is decubitus? Quiz. http://www.puclas.ugent.be/puclas/nl

Vochtletsels Wat is decubitus? Quiz. http://www.puclas.ugent.be/puclas/nl Vochtletsels Wat is decubitus? Quiz http://www.puclas.ugent.be/puclas/nl Incontinentieletsel Smetten Veroorzaakt door incontinentie; Glimmend huidoppervlak; ongelijkmatig verdeelde rode plekken; wegdrukbaar

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Decubitus

Libra R&A locatie Blixembosch. Decubitus Libra R&A locatie Blixembosch Decubitus Als u lang in eenzelfde houding ligt of zit, bestaat de kans op beschadiging van de huid. De medische term hiervoor is: decubitus. Decubitus kan ook ontstaan wanneer

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen Een handleiding voor patiënten en familie

Doorliggen voorkomen Een handleiding voor patiënten en familie Doorliggen voorkomen Een handleiding voor patiënten en familie Inleiding In deze folder kunt u lezen wat doorliggen (decubitus) is, waar decubitus ontstaat en wat er aan gedaan kan worden. De folder vermeldt

Nadere informatie

DECUBITUSPREVENTIE SAMEN DECUBITUSLETSELS VOORKOMEN. - Patiëntinformatie -

DECUBITUSPREVENTIE SAMEN DECUBITUSLETSELS VOORKOMEN. - Patiëntinformatie - DECUBITUSPREVENTIE SAMEN DECUBITUSLETSELS VOORKOMEN - Patiëntinformatie - U verblijft in het ziekenhuis omwille van ziekte, een ongeval of een operatie. Tijdens uw hospitalisatie werd een decubitusletsel

Nadere informatie

Softform Premier Active 2

Softform Premier Active 2 Softform Premier Active 2 Statisch Dynamisch matras De Softform Premier Active 2 is een doorontwikkeling van het klinisch succesvol bewezen Active systeem, met nieuwe eigenschappen (in afwachting van patent)

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen

Doorliggen voorkomen Doorliggen voorkomen Wat is decubitus? Decubitus (doorligplekken) wordt veroorzaakt door voortdurende druk. Door druk wordt de huid en het onderliggende weefsel beschadigd. Decubitus kan in verschillende

Nadere informatie

Het is in uw eigen belang dat u de folder goed doorleest en de adviezen nauwkeurig opvolgt. Dit om een spoedig herstel te bevorderen.

Het is in uw eigen belang dat u de folder goed doorleest en de adviezen nauwkeurig opvolgt. Dit om een spoedig herstel te bevorderen. D e c u b i t u s Deze folder geeft u informatie over Decubitus, wat u kunt doen om het te voorkomen en hoe het wordt behandeld. Deze folder is bedoeld voor als u geopereerd wordt, of gedurende langere

Nadere informatie

Decubitus preventie en behandeling. Mirjam Kempkes Gespecialiseerd verpleegkundige huiddefecten

Decubitus preventie en behandeling. Mirjam Kempkes Gespecialiseerd verpleegkundige huiddefecten Decubitus preventie en behandeling Mirjam Kempkes Gespecialiseerd verpleegkundige huiddefecten Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling Inhoud van de presentatie * * *

Nadere informatie

Hoe ontstaat decubitus?

Hoe ontstaat decubitus? DECUBITUS Wat is decubitus? Decubitus is ernstige beschadiging van de huid als gevolg van permanente druk op- en verminderde bloedvoorziening in een bepaald huidgebied. Decubitus is een veel voorkomende

Nadere informatie

Softform Premier MaxiGlide

Softform Premier MaxiGlide Softform Premier MaxiGlide Anti-decubitus matras dat helpt wrijf- en schuifkrachten te reduceren De Softform Premier MaxiGlide is de matras met het gepatenteerde Glide-mechanisme. De MaxiGlide biedt de

Nadere informatie

Softform Premier. Invacare. Drukverlagend statisch matras

Softform Premier. Invacare. Drukverlagend statisch matras Drukverlagend statisch matras De is ontwikkeld in samenwerking met verpleegkundigen. Het resultaat is een anti-decubitus matras dat is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de hedendaagse verpleegkundige

Nadere informatie

Het voorkómen en behandelen van doorliggen of doorzitten decubitus

Het voorkómen en behandelen van doorliggen of doorzitten decubitus Het voorkómen en behandelen van doorliggen of doorzitten decubitus H06.001-06 Inhoudsopgave Wat is decubitus?... 2 Hoe herkent u de eerste tekenen van doorliggen?... 2 Wanneer heeft u kans op doorliggen?...

Nadere informatie

Doorliggen. Wat kunt u daar aan doen?

Doorliggen. Wat kunt u daar aan doen? Doorliggen Wat kunt u daar aan doen? Waarom dit boekje? Een ziekte of handicap is al vervelend genoeg. Helaas treden vaak ook nog nare bijverschijnselen op. Zo n bijverschijnsel is doorliggen. Het komt

Nadere informatie

Softform Premier Visco

Softform Premier Visco Softform Premier Visco Drukverlagend visco-elastisch matras De Softform Premier Visco is een antidecubitus matras met een dikke visco-elastische binnenlaag. Deze laag past zich aan de vorm van het lichaam

Nadere informatie

Decubitus (Doorliggen / Doorzitten) Wat kan ik doen?

Decubitus (Doorliggen / Doorzitten) Wat kan ik doen? Decubitus (Doorliggen / Doorzitten) Wat kan ik doen? Deze folder is voor u bedoeld als u door ziekte of ongeval veel in bed ligt of lang in een stoel of rolstoel zit. Ook als u binnenkort door een ingreep

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen. Een handleiding voor cliënten en hun verzorgers

Doorliggen voorkomen. Een handleiding voor cliënten en hun verzorgers Doorliggen voorkomen Een handleiding voor cliënten en hun verzorgers Doorliggen voorkomen Waarom deze folder? Ziek zijn of een handicap hebben is al vervelend genoeg. Helaas treden daarbij ook nog vaak

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen

Doorliggen voorkomen Doorliggen voorkomen Inleiding In deze folder kunt u lezen wat doorliggen (decubitus) is, hoe en waar decubitus ontstaat en wat er aan gedaan kan worden. De folder vermeldt tevens maatregelen, die genomen

Nadere informatie

OPSTAAN TEGEN DOORLIGGEN VOORKOMEN VAN DECUBITUS

OPSTAAN TEGEN DOORLIGGEN VOORKOMEN VAN DECUBITUS OPSTAAN TEGEN DOORLIGGEN VOORKOMEN VAN DECUBITUS 25742 Inleiding Deze folder bevat informatie over het voorkomen en/of behandelen van doorliggen, ook wel decubitus genoemd. In deze folder staat beschreven

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE Decubituspreventie

PATIËNTENBROCHURE Decubituspreventie PATIËNTENBROCHURE Decubituspreventie Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is decubitus?... 3 Hoe ontstaat decubitus?... 3 Wanneer heeft u meer kans op decubitus?... 3 Hoe kan u decubitus voorkomen?... 4 Welke

Nadere informatie

Decubitus - Smetten - Vochtletsel

Decubitus - Smetten - Vochtletsel WONDVERZORGING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE Decubitus - Smetten - Vochtletsel WWW.BIOLOGIQ.NL Definitie Decubitus Volgens de NPUAP en EPUAP wordt decubitus als volgt gedefinieerd: Decubitus is een gelokaliseerde

Nadere informatie

Hoe u doorligwonden (decubitus) kunt voorkomen

Hoe u doorligwonden (decubitus) kunt voorkomen Hoe u doorligwonden (decubitus) kunt voorkomen Een handleiding voor patiënten en familie Het doel van deze folder is om u te informeren over wat decubitus is en hoe u dit kunt voorkomen. Decubitus Decubitus

Nadere informatie

Doorliggen. (decubitus) Verpleging

Doorliggen. (decubitus) Verpleging Doorliggen (decubitus) Verpleging Inhoudsopgave Inleiding 4 Wat is doorliggen? 4 Waar ontstaan doorligwonden? 5 Hoe ontstaan doorligwonden? 6 Hoe ziet doorliggen eruit? 8 Hoe doorliggen voorkomen? 8 Tot

Nadere informatie

Mogelijke zorgrisico s tijdens uw ziekenhuisopname

Mogelijke zorgrisico s tijdens uw ziekenhuisopname Mogelijke zorgrisico s tijdens uw ziekenhuisopname Registreren van pijn Voorkomen van ondervoeding Voorkomen van doorliggen (decubitus) Mogelijke zorgrisico s tijdens uw ziekenhuisopname 1. Welkom 3 2.

Nadere informatie

9Decubitus en smetten

9Decubitus en smetten DC 9Decubitus en smetten 1 Inleiding Als helpende zorg en welzijn krijg je te maken met cliënten die veel op bed liggen, of cliënten in een rolstoel. Deze mensen zitten of liggen vaak lang in dezelfde

Nadere informatie

WZH Richtlijn Decubitus

WZH Richtlijn Decubitus WZH Richtlijn Decubitus Deel 3 Informatiefolder Status document: Definitief Ingangsdatum: September 2012 Evaluatiedatum: September 2014 Auteur: Verantwoordelijk: Locatie exemplaren: Bekend bij: Rubriek:

Nadere informatie

Decubitus hoe te voorkomen

Decubitus hoe te voorkomen Decubitus hoe te voorkomen Hoe belangrijk is deze informatie Ziek-zijn of het hebben van een (rolstoelgebonden) handicap kan op het dagelijks leven invloed hebben. Krijgt u daarnaast een complicatie of

Nadere informatie

Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken)

Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken) Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken) Deze folder bevat informatie over het voorkomen en behandelen van doorliggen (decubitus). In deze folder staat beschreven wat u kunt doen om doorliggen

Nadere informatie

Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken)

Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken) 5 Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken) 1 Deze folder bevat informatie over het voorkomen en behandelen van doorliggen (decubitus). In deze folder staat beschreven wat u kunt doen om

Nadere informatie

Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken)

Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken) WONDZORG Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken) ADVIES Preventie en behandeling van decubitus (doorligplekken) Deze folder gaat over het voorkomen en behandelen van doorliggen (decubitus).

Nadere informatie

Decubitus. samen doorligwonden voorkomen

Decubitus. samen doorligwonden voorkomen Decubitus samen doorligwonden voorkomen Inhoud Decubitus 3 Risicofactoren 4 Decubitus voorkomen 5 Niet geschikt 6 Tot slot 7 Contact 7 Ter bevordering van het leesgemak wordt in elke brochure de derde

Nadere informatie

Het voorkomen en behandelen van doorligwonden (decubitus)

Het voorkomen en behandelen van doorligwonden (decubitus) Het voorkomen en behandelen van doorligwonden (decubitus) Deze folder bevat informatie over het voorkomen en behandelen van doorligwonden (decubitus). In deze folder leest u wat u kunt doen om doorligwonden

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen, een handleiding voor patiënten

Doorliggen voorkomen, een handleiding voor patiënten Doorliggen voorkomen, een handleiding voor patiënten Wat is doorliggen? Wanneer u een langere periode in bed moet liggen of vaak in dezelfde houding ligt of zit, krijgt uw huid het zwaar te verduren.

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Decubitus

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Decubitus UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Decubitus Het voorkomen van doorligwonden en de behandeling hiervan voor patiënten met neurologische stoornissen. UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie

Nadere informatie

Doorligwonden (decubitus)

Doorligwonden (decubitus) Doorligwonden (decubitus) Personen die langdurig in een bed, zetel of rolstoel moeten blijven liggen of zitten, kunnen doorligwonden ontwikkelen. Deze wonden kunnen heel wat ongemak en pijn veroorzaken.

Nadere informatie

Door op een eenduidige wijze de juiste graad van de decubitus te definiëren, kan de juiste behandeling worden ingezet.

Door op een eenduidige wijze de juiste graad van de decubitus te definiëren, kan de juiste behandeling worden ingezet. DECUBITUS WONDBESCHRIJVING Observation Decubitus_Wond_Beschrijving File Doc_Obs_Decubitus_Wond_Beschrijving_R1_V1.1.doc Versie documentatie 1.1 Status Draft/ Recquest for Comments / Final Standaard HL

Nadere informatie

Algemeen. Doorliggen voorkomen. www.catharinaziekenhuis.nl

Algemeen. Doorliggen voorkomen. www.catharinaziekenhuis.nl Algemeen Doorliggen voorkomen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG008 / Doorliggen voorkomen / 07-08-2013 2 Doorliggen voorkomen Als u lang

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Decubitus (=doorliggen) Decubitus 1

Patiënteninformatie. Decubitus (=doorliggen) Decubitus 1 Patiënteninformatie Decubitus (=doorliggen) Decubitus 1 Decubitus (=doorliggen) Doorliggen komt voor bij mensen die veel in bed liggen of die langdurig in een (rol) stoel zitten. Voor die mensen, en hun

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen

Doorliggen voorkomen Doorliggen voorkomen Afdeling algemene chirurgie Als u lang in bed moet liggen, vaak in dezelfde houding ligt of veel zit omdat u afhankelijk bent van een (rol)stoel krijgt uw huid het op bepaalde plaatsen

Nadere informatie

Wondzorg. Esther Janssen Wietske van Dongen Verpleegkundige wond en decubituszorg Ziekenhuis Bernhoven

Wondzorg. Esther Janssen Wietske van Dongen Verpleegkundige wond en decubituszorg Ziekenhuis Bernhoven Wondzorg. Esther Janssen Wietske van Dongen Verpleegkundige wond en decubituszorg Ziekenhuis Bernhoven 1 Voorstellen Functie Werkzaamheden Transmuraal Verwijzers 2 Programma; Basis wondzorg Producten en

Nadere informatie

Wondbehandelingsproducten

Wondbehandelingsproducten Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Heelkunde en overige handelingen 97 Wondbehandelingsproducten De behandeling van wonden is gericht op het creëren van een vochtig wondmilieu,

Nadere informatie

TRANSMURALE RICHTLIJN DECUBITUS. De druk eraf!

TRANSMURALE RICHTLIJN DECUBITUS. De druk eraf! De druk eraf! Colon De Transmurale Richtlijn Decubitus is tot stand gekomen met behulp van financiering van VWS en AGIS. De richtlijn is een uitgave van de Stedelijke Coördinatiegroep Decubitus Amsterdam

Nadere informatie

Decubitus. Voorkomen van doorliggen. mca.nl

Decubitus. Voorkomen van doorliggen. mca.nl Decubitus Voorkomen van doorliggen mca.nl Inhoudsopgave Wat is decubitus? 3 Hoe ontstaat decubitus? 3 Op welke plaatsen ontstaat decubitus meestal? 4 Wat kunt u doen om decubitus te voorkomen? 4 Dit doet

Nadere informatie

Preventie van decubitus. Infobrochure voor patiënt en bezoeker

Preventie van decubitus. Infobrochure voor patiënt en bezoeker Preventie van decubitus Infobrochure voor patiënt en bezoeker Inleiding Deze brochure is bestemd voor patiënten die een mogelijk risico vertonen op het ontwikkelen van decubitus en die meer willen weten

Nadere informatie

Decubitus Voorkomen van doorliggen. www.nwz.nl

Decubitus Voorkomen van doorliggen. www.nwz.nl Decubitus Voorkomen van doorliggen www.nwz.nl Inhoud Wat is decubitus? 3 Hoe ontstaat decubitus? 3 Op welke plaatsen ontstaat decubitus meestal? 4 Wat kunt u doen om decubitus te voorkomen? 4 Dit doet

Nadere informatie

PROTOCOL DECUBITUS PREVENTIE DIR 12.136b

PROTOCOL DECUBITUS PREVENTIE DIR 12.136b Postbus 69 / 5900 AR VENLO Auxiliatrixweg 5 595 PN VENLO T: 077 55 9555 / F: 077 5 650 info@dezorggroep.nl www.dezorggroep.nl PROTOCOL DECUBITUS PREVENTIE DIR.6b PROTOCOL GELDEND VOOR DE ZORGGROEP Doel

Nadere informatie

Wondbehandelingsproducten

Wondbehandelingsproducten Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Heelkunde en overige handelingen 94 Wondbehandelingsproducten De behandeling van wonden is gericht op het creëren van een vochtig wondmilieu,

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn decubitus. Barbara den Boogert Wondconsulent Reinier de Graaf Gasthuis Delft

Nieuwe richtlijn decubitus. Barbara den Boogert Wondconsulent Reinier de Graaf Gasthuis Delft Nieuwe richtlijn decubitus Barbara den Boogert Wondconsulent Reinier de Graaf Gasthuis Delft Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Chapter 9. Samenvatting voor niet-ingewijden en leken

Chapter 9. Samenvatting voor niet-ingewijden en leken Chapter 9 Samenvatting voor niet-ingewijden en leken Samenvatting Decubitus (in de volksmond ook wel doorligplek of drukplek genoemd) wordt gedefinieerd als weefselversterf (necrose), als gevolgd van de

Nadere informatie

Doorliggen voorkomen is beter dan genezen

Doorliggen voorkomen is beter dan genezen Patiënteninformatie Doorliggen voorkomen is beter dan genezen rkz.nl Inleiding Mensen die langdurig in dezelfde houding liggen of zitten kunnen last krijgen van doorliggen. De medische term voor doorliggen

Nadere informatie

Decubitus & Wondzorg. Janine Janssen en Jolanda Thiecke 1

Decubitus & Wondzorg. Janine Janssen en Jolanda Thiecke 1 Decubitus & Wondzorg Janine Janssen en Jolanda Thiecke 1 Inhoud presentatie Decubitus: veranderingen nieuwe EPUAP/ NPUAP richtlijn Wondzorg een overview Interactieve casuistiek 2 Decubitus Nieuw volgens

Nadere informatie

Preventie van decubitus, zinvol of niet

Preventie van decubitus, zinvol of niet Preventie van decubitus, zinvol of niet Martin van Leen, Specialist ouderengeneeskunde Avoord Zorg en Wonen, Etten-Leur/Zundert National Prevalence Measurement of Care Problems Disclosure belangen spreker

Nadere informatie

Infobrochure doorligwonden voor de patiënt en zijn familie WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL

Infobrochure doorligwonden voor de patiënt en zijn familie WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL Infobrochure doorligwonden voor de patiënt en zijn familie WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL DOORLIGWONDEN INHOUD Inleiding 5 Wat is een doorligwonde? 6 Hoe treedt ze op? 7 Is het erg? 8 Welke eerste

Nadere informatie

Decubitus nieuwe inzichten vragen een nieuw beleid

Decubitus nieuwe inzichten vragen een nieuw beleid Decubitus nieuwe inzichten vragen een nieuw beleid Tom Defloor Verplegingswetenschap Probleem(pje) Definitie en observatie Risico Preventie principes Preventie Prevalentie Definitie en observatie Definitie

Nadere informatie

Druk- en schuifkrachten

Druk- en schuifkrachten Decubituspreventie betekent samenwerken, elkaars deskundigheid waarderen, gebruiken en handelen volgens een gezamenlijke standaard. Aan decubitus gaan weefselveranderingen vooraf. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Hoe kan u drukletsels (decubitus) voorkomen?

Hoe kan u drukletsels (decubitus) voorkomen? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Hoe kan u drukletsels (decubitus) voorkomen? Preventiefolder

Nadere informatie

Decubitus mij n zorg?

Decubitus mij n zorg? Decubitus mij n zorg? Decubituszorg verbeteren door implementatie en borging van decubitusrichtlijn Prof. dr. J.M.G.A. Schols 2012 -Dept. General Practice and dept. Health Services Research Maastricht

Nadere informatie

Algemeen. Patiënteninformatie. Doorliggen. Voorkomen en behandelen. Slingeland Ziekenhuis

Algemeen. Patiënteninformatie. Doorliggen. Voorkomen en behandelen. Slingeland Ziekenhuis Algemeen Doorliggen i Patiënteninformatie Voorkomen en behandelen Slingeland Ziekenhuis Wat is doorliggen (decubitus) Een doorligplek is een plek waar de huid beschadigd is of beschadigd dreigt te gaan.

Nadere informatie

Doelstelling. Het op een professionele wijze leren kijken, omschrijven/ rapporteren en registreren van een wond volgens het TIME classificatie model.

Doelstelling. Het op een professionele wijze leren kijken, omschrijven/ rapporteren en registreren van een wond volgens het TIME classificatie model. Tijd voor TIME! Doelstelling Het op een professionele wijze leren kijken, omschrijven/ rapporteren en registreren van een wond volgens het TIME classificatie model. Hoe kan ik mijn zorgen en deskundigheid

Nadere informatie

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis

Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de resultaten van het OLV Ziekenhuis voor de kwaliteitsindicatoren van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Goede scores voor het OLV Ziekenhuis Het project Sinds enkele jaren is er meer aandacht

Nadere informatie

Decubitus en microklimaat. Barbara den Boogert Wondconsulent Reinier de Graaf Gasthuis

Decubitus en microklimaat. Barbara den Boogert Wondconsulent Reinier de Graaf Gasthuis Decubitus en microklimaat Barbara den Boogert Wondconsulent Reinier de Graaf Gasthuis Definitie decubitus Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel meestal ter

Nadere informatie

Infobrochure. Doorligwonden (decubitus)

Infobrochure. Doorligwonden (decubitus) Infobrochure Doorligwonden (decubitus) Infobrochure Ziekenhuishygiëne Mevrouw, mijnheer, Doorligwonden vormen een belangrijk probleem in de gezondheidszorg. Ze brengen heel wat ongemakken en kosten met

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Doorligwonden

Patiënteninformatie. Doorligwonden Patiënteninformatie Doorligwonden Inhoud Inleiding... 3 Wat is een doorligwonde?... 3 Hoe ontstaat een doorligwonde?... 3 Op welke plaatsen komt een doorligwonde het vaakst voor?... 4 Het uiterlijk van

Nadere informatie

Klinische scholing wondverband materialen. Bosman

Klinische scholing wondverband materialen. Bosman Klinische scholing wondverband materialen Bosman Kennismaking:Marco 51 jaar Getrouwd 2 kinderen (6 en 10 jaar) Rossum A verpleegkundige (AMC) Oncologie verpleegkundige (Antoni van leeuwenhoekhuis) Verpleegkundig

Nadere informatie

Wat is decubitus? Wanneer ontstaat decubitus?

Wat is decubitus? Wanneer ontstaat decubitus? Wat is decubitus? Decubitus is een letsel dat ontstaat ter hoogte van de huid en de onderliggende weefsels, onder invloed van de aanhoudende druk van het eigen lichaam op een onderlaag. De bloedvaten in

Nadere informatie

Decubituspreventie. informatie voor patiënten

Decubituspreventie. informatie voor patiënten Decubituspreventie informatie voor patiënten INLEIDING 3 HOE ONTSTAAT EEN DOORLIGWONDE? 4 HOE KUNNEN DOORLIGWONDEN VOORKOMEN WORDEN? 4 Wat kunt u zelf doen? Wat mag u in het ziekenhuis als extra preventie

Nadere informatie

Workshop de oudere huid. Henri Post MA-ANP Wond Expertisecentrum Evean Willem Masker Sales/productspecialist BiologiQ

Workshop de oudere huid. Henri Post MA-ANP Wond Expertisecentrum Evean Willem Masker Sales/productspecialist BiologiQ Workshop de oudere huid Henri Post MA-ANP Wond Expertisecentrum Evean Willem Masker Sales/productspecialist BiologiQ Skin tears Skin tears is een scheurwond bij ouderen die ontstaat door frictie en/of

Nadere informatie

STAPPENPLAN DECUBITUS IN DE EERSTE LIJN

STAPPENPLAN DECUBITUS IN DE EERSTE LIJN STAPPENPLAN DECUBITUS IN DE EERSTE LIJN Preventie en behandeling van decubitus. STAP 1: Screenen op decubitus. Hebt u doorligplekken of doorligwonden? Indien vraag 1 met ja wordt beantwoord: ga dan door

Nadere informatie

Richtlijn algemene wondverzorging

Richtlijn algemene wondverzorging Richtlijn algemene wondverzorging Inhoud -De Huid -Soorten wonden -WCS -Vochtig wondmilieu -Producten De huid: epidermis, dermis en subcutis Het grootste orgaan van ons lichaam Opbouw: Opperhuid (epidermis)

Nadere informatie

STIP NIET VAN TOEPASSING. Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

STIP NIET VAN TOEPASSING. Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven STIP (potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Doorligwonden: Een probleem dat we samen kunnen voorkomen!

Doorligwonden: Een probleem dat we samen kunnen voorkomen! Doorligwonden: Een probleem dat we samen kunnen voorkomen! Doorligwonden: een probleem dat we samen kunnen voorkomen! Wellicht hebt u al gehoord over doorligwonden of las u ergens de medische term decubitus.

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Decubitus

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Decubitus Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Decubitus Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Decubitus 1 Inhoudsopgave Decubitus - definities - begrippen...1

Nadere informatie

Decubitus kan veroorzaakt worden door zowel interne als externe factoren.

Decubitus kan veroorzaakt worden door zowel interne als externe factoren. Decubituspreventie Een ernstige complicatie die bij een dwarslaesie of andere aanverwante aandoening kan optreden is decubitus. In dit hoofdstuk komen decubituspreventie en behandeling aan de orde. Normaal,

Nadere informatie

INCONTINENCE - ASSOCIATED DERMATITIS ( I A D) Edwige Strippe Wondconsulente Q Care woundservices B.V.

INCONTINENCE - ASSOCIATED DERMATITIS ( I A D) Edwige Strippe Wondconsulente Q Care woundservices B.V. INCONTINENCE - ASSOCIATED DERMATITIS ( I A D) Edwige Strippe Wondconsulente Q Care woundservices B.V. Studie* 1452 verpleegkundigen 5 Europese landen 20 foto's ( normale huid, decubitus, IAD, combinaties)

Nadere informatie

Regionaal wondzorg formulier

Regionaal wondzorg formulier Regionaal wondzorg formulier Gegevens zorgverlener Naam: Functie:... Werkzaam bij:. Telefoonnummer: E-mail:... Overdracht is voor:.. Instelling:.. Hoofdbehandelaar wondzorg:.. Persoonsgegevens patiënt

Nadere informatie

Belgische Richtlijn 2013 www.decubitus.be. Focus op DECUBITUS... Focus op DECUBITUS... Inhoud. Inhoud. 1/3 onderzoeken = preventie

Belgische Richtlijn 2013 www.decubitus.be. Focus op DECUBITUS... Focus op DECUBITUS... Inhoud. Inhoud. 1/3 onderzoeken = preventie Belgische Richtlijn 2013 www.decubitus.be DECUBITUS Wetenschappelijk onderzoek en zijn beperkingen dr. Dimitri Beeckman Coördinator decubitus onderzoek Universiteit Gent EPUAP Trustee Vijfde Vlaams tweedaags

Nadere informatie

Maatregelen nemen om decubitus te voorkomen bij een zorgvrager

Maatregelen nemen om decubitus te voorkomen bij een zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Maatregelen nemen om decubitus te voorkomen bij een zorgvrager Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

MODERNE WONDZORG TIME ALGORITME IHOR VITENKO

MODERNE WONDZORG TIME ALGORITME IHOR VITENKO MODERNE WONDZORG TIME ALGORITME IHOR VITENKO SYMPOSIUM MODERNE WONDZORG = ALGORITMISCH WONDZORG Patiënt heeft recht op het juiste verband voor de juiste prijs Ihor Vitenko Wondzorgverpleegkundige 08 februari

Nadere informatie

Wondbehandelingsproducten

Wondbehandelingsproducten Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Decubitus 45 Wondbehandelingsproducten De behandeling van wonden is gericht op het creëren van een vochtig wondmilieu, het verwijderen van necrose

Nadere informatie

WZH Richtlijn Decubitus

WZH Richtlijn Decubitus WZH Richtlijn Decubitus Deel 2 Praktische handleiding Status document: Definitief Ingangsdatum: September 2012 Evaluatiedatum: September 2014 Auteur: Verantwoordelijk: Locatie exemplaren: Bekend bij: Rubriek:

Nadere informatie

Kwaliteitsproject. Anti-decubitus: een gestroomlijnd beleid

Kwaliteitsproject. Anti-decubitus: een gestroomlijnd beleid Kwaliteitsproject Anti-decubitus: een gestroomlijnd beleid Aios: Wiesje Bressers Instelling: Maasveld Datum: 16-01-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 a. Achtergrond Blz. 3 b. Prevalentie Blz. 3 c.

Nadere informatie

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen. Hoofdstuk Decubitus

Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen. Hoofdstuk Decubitus Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Decubitus Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Decubitus Inhoudsopgave Huid, bouw en functie... 3 Time-model

Nadere informatie

Adviezen voor patiënten met reumatische aandoeningen

Adviezen voor patiënten met reumatische aandoeningen Adviezen voor patiënten met reumatische aandoeningen Albert Schweitzer ziekenhuis april 2014 pavo 0222 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u een reumatische aandoening heeft. In deze folder

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Decubitus. tijdens uw verblijf in het ziekenhuis

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Decubitus. tijdens uw verblijf in het ziekenhuis Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Decubitus tijdens uw verblijf in het ziekenhuis 1 Als u lange tijd achter elkaar in bed moet liggen of in een (rol)stoel moet

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Doorliggen voorkomen

Patiënteninformatie. Doorliggen voorkomen Patiënteninformatie Doorliggen voorkomen 2 Inhoud Inleiding... 4 Informatie over doorligwonden... 4 Wat is een doorligwonde?... 4 Waar komen doorligwonden voor?... 4 Voorkomen van doorligwonden... 5 Wat

Nadere informatie

Decubituspreventie in de thuiszorg. Informatiebrochure voor patiënten en familie

Decubituspreventie in de thuiszorg. Informatiebrochure voor patiënten en familie Decubituspreventie in de thuiszorg Informatiebrochure voor patiënten en familie imelda omringt u met zorg Inhoud Voorwoord: Wie, Wat en Waarom 3 Verhoogd risico op doorligwonden? 4 Wat zijn risicoplaatsen?

Nadere informatie

Decubitus nieuwe inzichten vragen een nieuw beleid

Decubitus nieuwe inzichten vragen een nieuw beleid Decubitus nieuwe inzichten vragen een nieuw beleid Prof.dr.Tom Defloor Probleem(pje) Probleem(pje) met dank aan E.Koopman Probleem(pje) Jonge vrouw na een normale bevalling. Decubitus ten gevolge van schuifkracht

Nadere informatie

Ouderen en ondervoeding

Ouderen en ondervoeding Ouderen en ondervoeding Rens Henquet, Kaderarts ouderengeneeskunde Angela van Liempd, Huisarts/medisch directeur RCH Ellen Mathijssen, Diëtist De Wever Inleiding Casus Ondervoeding in de huisartsen praktijk,

Nadere informatie