Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2016 sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:"

Transcriptie

1 Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector V&V n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten, een vraag de situatie van de individuele zorgaanbieder betrof of indien de gestelde vraag geen feitelijke vraag betrof, dan is deze niet opgenomen. Het kan dus voorkomen dat de door u gestelde vraag niet (letterlijk) terugkomt in de Nota van inlichtingen. Waar vragen of bezwaren betrekking hebben op landelijk uniform beleid (bijlage 1 met addenda) zijn de antwoorden hierop eveneens landelijk afgestemd.

2 Vraag heeft betrekking op hoofdstuk Vraag heeft betrekking op paragraaf CZ paragraaf VV Vraag 0. Algemeen 1.1 Inleiding Ten tijde van de publicatie van het Inkoopdocument is er nog geen definitieve besluitvorming m.b.t. onderwerpen zoals subsidieregelingen, huishoudelijke hulp (MPT), hulpmiddelen, verkeerde bedden en woningaanpassingen. Hoe vindt de verwerking van deze regelingen in de tarieven plaats? Worden er voorbehouden gemaakt m.b.t. de tarieven (m.n. voor VPT en MPT). 0. Algemeen N.v.t. Daar waar de kwetsbare oudere in toenemende mate thuiswonend is, zijn de regelingen qua financiering van deze doelgroep onvoldoende geharmoniseerd. Dat heeft betrekking op consulten eerstelijn voor de specialist ouderengeneeskunde die niet zijn opgenomen in de module kwetsbare ouderen van de huisarts. Wordt nu gefinancierd vanuit de subsidieregeling, waarvan onduidelijk is wat ermee gebeurt. Hetzelfde geldt voor de gedragswetenschapper eerstelijn. Dit geldt ook voor de tijdelijke opvang voor de ouderen (of subsidieregeling of WMO) zonder dat daarvoor behandeling en verpleging geboden kan worden. Welke inspanningen levert het Zorgkantoor in deze om ook op dit aspect in samenwerking met de zorgverzekeraars duidelijkheid te bieden? Welke invloed heeft toekomstige besluitvorming op het macrobudget? Antwoord Deze zaken zullen door de NZa worden opgenomen in de beleidsregels die in juli 2015 worden gepubliceerd. De huidige subsidieregelingen behandeling en eerstelijnsverblijf zullen in doorlopen op gelijke wijze als in Zowel landelijk, in ZN verband, als intern is CZ zich nu al aan het voorbereiden op de overheveling naar het Zvw domein in Uitgangspunten in de zorginkoop 1. Uitgangspunten in de zorginkoop 1. Uitgangspunten in de zorginkoop 1. Uitgangspunten in de zorginkoop 1. Uitgangspunten in de zorginkoop 1.1 Inleiding Wij veronderstellen dat CZ m.b.t. nieuwe protocollen en richtlijnen bedoeld dat deze vanaf inwerkingtreding worden geïmplementeerd en snapt dat deze niet meteen vanaf publicatie gerealiseerd zijn. Klopt deze veronderstelling? 1.1 Inleiding Wat is het beleid van CZ voor wat betreft 24-uurs bereikbaarheid bij de leveringsvormen MPT/PGB. Zijn hier productie afspraken voor te maken? 1.1 Inleiding Wat is het beleid van CZ voor wat betreft behandeling bij de leveringsvormen VPT, MPT/PGB. Zijn hier productie afspraken voor mogelijk? 1.1 Inleiding In de inleiding wordt er aangegeven dat als er wijzigingen/voorwaarden optreden de zorgaanbieder zich moet committeren aan deze veranderende voorwaarden. We willen hierbij de opmerking willen plaatsen dat het ons bevreemd dat er na het tekenen van de overeenkomst de spelregels eenzijdig kunnen worden aangepast en wij als zorgaanbieder deze nieuwe spelregels moeten accepteren en implementeren. 1.1 Inleiding Kan ook begeleiding groep en huishoudelijke zorg worden geleverd in geval van MPT, of valt dit onder de financiering gemeente? Dat is juist, de zorgaanbieder dient deze echter wel binnen afzienbare tijd te implementeren. Het zorgkantoor zal daarvoor telkens een termijn geven. De 24-uurs bereikbaarheidsfunctie MPT wordt conform het Inkoopdocument V&V (zie bladzijden 15 en 16) een standaard productieafspraak gemaakt van 5% van het volume PV en VP. Voor de 24-uurs bereikbaarheidsfunctie PGB kunnen geen natura afspraken worden gemaakt. VPT s inclusief behandeling worden alleen afgesproken indien de zorgaanbieder kan toelichten hoe en waarom de component Wlz-behandeling wordt vormgegeven. Bij het VPT en MPT valt de algemeen medische zorg onder verantwoording voor de huisarts. Het betreft hier enkel aanpassingen in vanwege eventuele wijzingen op landelijk niveau van wetgeving, protocollen of richtlijnen, die worden vastgesteld en in werking treden en die (mede) betrekking hebben op de zorg waarop de overeenkomst die CZ zorgkantoor sluit met gecontracteerde zorgaanbieders. Door in te schrijven gaat een zorgaanbieder hiermee akkoord. Ook voor CZ zorgkantoor geldt dat zij die wijzigingen niet zelf tot stand brengt en de gewijzigde regels heeft te aanvaarden. Zowel begeleiding groep als huishoudelijke zorg kunnen in onderdeel zijn van een Modulair Pakket Thuis en worden in dat geval gefinancierd vanuit de Wlz.

3 1. Uitgangspunten in de zorginkoop 1. Uitgangspunten in de zorginkoop 1. Uitgangspunten in de zorginkoop 1.1 Inleiding Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen, moet je o.a. voldoen aan de bijbehorende bijlage bij dit inkoopdocument, waaronder protocol crisiszorg, meerzorg e.d. Hoe verhouden deze protocollen zich tot het alleen leveren van overbruggingszorg en vpt door een extramurale zorgaanbieder zonder functie verblijf. Dienen ook zij hier inhoudelijk aan te voldoen? 1.1 Inleiding CZ wijst erop dat voorwaarden opgenomen kunnen worden in nader uit te geven documenten. De zorgaanbieder moet bij inschrijving dus akkoord geven op voorwaarden die eventueel op een later moment pas bekend zijn? Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' 1.3 Uitgangspunten in de zorginkoop In bijlage 4 van het Inkoopkader ZN is aangegeven dat zorgaanbieders één of meerdere voorstellen voor ontwikkelplannen kunnen aanleveren, die logischerwijs volgen uit de zelfanalyse of prioriteiten binnen hun organisatie. Het ontwikkelplan dient bij voorkeur alle ingrediënten te bevatten in de kolommen, ten minste de volgende ingrediënten: - Een beschrijving van de doelstelling. De doelstelling moet gericht zijn op de cliënt (kolom C). - De wijze waarop de zorgaanbieder dit resultaat behaalt (globaal plan van aanpak, kolom D). CZ geeft in haar Zorginkoopdocument aan dat het voorstel ontwikkelplan ten minste een beschrijving geeft van de resultaten waartoe het ontwikkelplan leidt, dat deze cliëntgericht zijn, en dat de wijze waarop de zorgaanbieder deze resultaten behaalt beschreven worden. Hierbij staat expliciet vermeld dat het gaat om SMART geformuleerde afspraken. VRAAG: Juist het SMART formuleren van de ontwikkelplannen vergt een intensieve inspanning van zorgaanbieders, en het is niet conform het landelijke beleid. Wij gaan ervan uit dat het SMART formuleren van het voorstel ontwikkelplan de voorkeur van CZ heeft maar nog geen verplichting is, zoals dat ook uit het landelijk inkoopkader is beschreven. Is deze veronderstelling juist? Is CZ bereid dit te verduidelijken en te beschrijven conform het landelijke kader? Zo nee, waarom is CZ niet bereid zich te houden aan het landelijk overeengekomen beleid? Wij willen in aanmerking komen voor een van de 200 pilot projecten van VWS. De uitslag hiervan doorkruist het tijdspad van de zorginkoop. Biedt het tijdspad van de zorginkoop later nog mogelijkheden om projecten toe te voegen aan het ontwikkelplan. Indien een zorgaanbieder deze prestaties niet levert, hoeft een zorgaanbieder hier niet aan te voldoen. Het zorginkoopdocument V&V is op 1 juni gepubliceerd. Ten tijde van publicatie van het inkoopdocument moest landelijk nog definitieve besluitvorming plaatsvinden over diverse onderwerpen. Landelijke besluiten zijn ook voor CZ zorgkantoor een gegeven. Dit is geen harde eis, maar CZ zorgkantoor is van mening hoe SMARTer een ontwikkelplan wordt ingediend, hoe beter de dialoog kan worden gevoerd. Net zoals ZN wil CZ zorgkantoor zoveel mogelijk ruimte bieden aan de dialoog. Hoe beter de dialoog kan worden voorbereid, des te beter kan het uiteindelijke resultaat zijn voor de cliënten. Tot het moment van bespreking ontwikkelplannen in de dialoog kunnen plannen worden toegevoegd. Ook tijdens de dialoog kan dit aan de orde komen. Na afronding van de dialoog en vaststelling van de definitieve ontwikkelplannen kunnen geen projecten meer worden toegevoegd. 2.1 Uitgangspunten inkoopprocedure In hoeverre heeft de zorgaanbieder de plicht om een klanttevredenheidsmeting uit te voeren? Zo ja, hoe vaak moet die meting worden uitgevoerd? Dient de meting te gebeuren volgens de CQ index door een geaccrediteerd bureau? Dit is opgenomen in het programma van Eisen paragraaf 2.2: De zorgaanbieder meet minimaal tweejaarlijks (V&V) de cliëntervaring. De zorgaanbieder maakt hierbij gebruik van de indicatoren uit het voor de sector geldende landelijk kwaliteitskader. Voor de V&V levert de zorgorganisatie de gegevens aan conform de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen ZN, ActiZ en BTN.

4 2.1 Uitgangspunten inkoopprocedure 2.2 De inkoopprocedure In het Inkoopkader Langdurige Zorg van ZN wordt ook gesproken over de meerjarige overeenkomst als stimulans voor kwaliteitsverbetering. Conform dit inkoopkader bestaat de inkoopprocedure uit vijf stappen en hoeven zorgaanbieders met een meerjarige overeenkomst de eerste vier stappen niet te doorlopen. Waarom wijkt CZ af van deze inkoopvoorwaarde? Tekst in Inkoopkader ZN (pag. 11) luidt:"om onnodige administratieve lasten te voorkomen, kunnen verpleeghuislocaties die straks door de selectie voor de best practices zijn gekomen, het plan dat is gemaakt voor deze selectie ook indienen voor de zorginkoop Wlz. Het plan kan onderdeel uitmaken van de zelfanalyse en het voorstel ontwikkelplan dat een zorgaanbieder indient bij het zorgkantoor". Hoe ziet CZ dit precies? VWS maakt op 21 juli bekend welke plannen in aanmerking komen als best practice. De tijdsspanne tussen en sluitingstermijn van de inschrijving bij het zorgkantoor is erg kort om daarna eventueel nog een herzien plan op te stellen. In hoeverre is er nog sprake van vermindering van administratieve lasten indien je 2 scenario's (in verschillende formats) moet opstellen (zelfanalyse en plan voor VWS)? De planning Publicatie sectorale ruimte op , in hoeverre vindt hiervan een update plaats gedurende het jaar in het kader van zichtbaarheid mogelijkheden en risico's voor een zorgaanbieder? De planning De verzending van de voorlopige uitkomsten tariefbepaling, volumebepaling vindt plaats uiterlijk Op moet de definitieve afspraak bij de Nza zijn ingediend. Deze tussenliggende periode is te kort voor een dialoog met het zorgkantoor / bezwaar hiertegen te maken. Op bladzijde 11 van het Inkoopkader is aangegeven: Welke gegevens de zorgaanbieder jaarlijks wel moet aanleveren, hangt af van de wijze waarop het zorgkantoor omgaat met de tweejarige overeenkomst, of en op welke wijze het zorgkantoor jaarlijks de verbeterafspraken herijkt, waaronder de prijs en het volume en de overeengekomen ontwikkelplannen, is te lezen in de regionale paragraaf van het zorgkantoor. Dit is in het inkoopdocument van CZ zorgkantoor uitgewerkt." CZ zorgkantoor is niet afgeweken van het ZN Inkoopkader maar heeft gebruik gemaakt van de vrijheid die zorgkantoren is gelaten. Bij inschrijving dienen de concept ontwikkelplannen ingediend te worden. Dat kan ook een project zijn in het kader van de VWS 200 verpleeghuisinitiatieven zijn. In de dialoog kan de inhoud van de ontwikkelplannen nog wijzigen en/of kunnen ontwikkelplannen worden toegevoegd. Tijdens de dialoog zal dit aan de orde komen. Na de dialoog worden de ontwikkelplannen definitief vastgesteld. Na afronding van de dialoog en vaststelling van de definitieve ontwikkelplannen kunnen geen projecten meer worden toegevoegd. Gedurende het jaar zal CZ zorgkantoor een update geven over de sectorale ruimte. De dialoog zal voor 23 september plaats moeten vinden. Daarnaast kan men tegen de uitkomst daarvan altijd bezwaar aantekenen binnen de vervaltermijn van 20 dagen Stap 3 'Toets van CZ zorgkantoor op toetredingseisen' Stap 4 Indienen zelfanalyse en voorstel ontwikkelplan Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' Op pagina 11 wordt het volgende vermeld: CZ zorgkantoor neemt een besluit over de toekenning en de hoogte van de tariefopslag en hanteert daarbij de volgende beoordelingsprocedure waarbij gebruik gemaakt kan worden van een toetsingscommissie. Kan CZ aangeven hoe de ontwikkelplannen getoetst gaan worden en aan welke SMART geformuleerde toetsingscriteria getoetst wordt? Hoe gaat CZ om met de extra dag in vanwege het schrikkeljaar? In de laatste alinea op pag. 8 wordt gesproken over 'de doelstellingen die CZ zorgkantoor van belang acht'. Welke doelstellingen zijn dit? Begrijpen wij het goed dat na de dialoog de ontwikkelplannen aangepast kunnen worden voordat ze voor definitieve beoordeling naar de toetsingscommissie gaan? In het Inkoopdocument V&V is beschreven op welke wijze en aan de hand van welke criteria de ontwikkelplannen beoordeeld worden. De criteria zijn zodanig dat hierover in de dialoog concrete invulling en SMART afspraken gemaakt worden. Bij het maken van de initiële productieafspraak wordt geen rekening gehouden met het effect van de schrikkeldag CZ zorgkantoor vindt kwaliteit erg belangrijk. Daarnaast heeft CZ twee beleidsspeerpunten, dementie en wondzorg. Naar deze onderwerpen zal tijdens de dialoog ook worden gevraagd. Dat is juist. Na afloop van de dialoog stuurt de zorgaanbieder de definitieve ontwikkelplannen aan de zorginkoper. Op deze plannen vindt de definitieve beoordeling plaats. De toetsingscommissie heeft een taak voor zover de zorgaanbieder en zorginkoper niet tot overeenstemming komen over de definitieve ontwikkelplannen.

5 2.2.4 Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' De zorgaanbieder dient een zelfanalyse en voorstellen per ontwikkelplan in te dienen ten behoeve van de prijsopslag. Is het de bedoeling dat er een format per stichting ingevuld wordt of moet er een format per organisatieonderdeel (instelling) aangeleverd worden? De zorgaanbieder mag hier zelf een keuze in maken, het is echter wel belangrijk dat de gehele cliëntengroep meegenomen wordt Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' Kunnen projecten die in 2015 zijn ondersteund door het zorgkantoor met een tariefopslag, indien deze (1) qua uitvoering e/o implementatie doorlopen in en (2) voldoen aan de criteria voor ontwikkelplannen cf. inkoop, in dat kader opnieuw voor opslag in aanmerking komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in hoeverre kan dan (in het kader van lasten vermindering) het invullen van het format hiervoor beperkt worden? Zorgaanbieders werkzaam in meerder regio's dienen per regio zelfanalyse en ontwikkelplan indienen. Vraag: Geldt dit ook als een aanbieder in het gebied geen intramurale voorziening heeft. In dus hooguit een deel van een MPT? Met een beperkte omvang qua volume? Wij hebben een aantal best practices en projecten ingediend naar aanleiding van de oproep van staatsecretaris Van Rijn om een aantal best practices voor de verpleeghuiszorg aan te leveren. Deze zijn bij uw inkoper al in het bezit. Is deze informatie voldoende op het gebied van smart formuleren van een ontwikkelplan? administratieve lastenverlichting als doel vermeld. Waarom worden deze functies dan niet afgestemd. Indien de plannen voor 2015 aan de criteria van voldoen en het plan in daadwerkelijk resultaten geeft, kan het ingediend worden. Dit geeft echter niet automatisch de volledige tariefopslag. Indien een zorgaanbieder in aanmerking wil komen voor de tariefopslag binnen een regio dienen de ontwikkelplannen betrekking te hebben op de cliëntgroep die binnen deze regio bediend wordt. Pilots ingediend bij VWS kunnen ook bij CZ zorgkantoor worden ingediend als ontwikkelplan. Dit is echter geen garantie dat de volledige tariefopslag toegekend wordt Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' Erkent CZ Zorgkantoren het ontwikkelplan ingediend i.h.k.v. verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg indien dit plan is geselecteerd voor VWS project " 200 instellingen best practices". Betekent dit dan bij selectie van het ontwikkelplan een vrijstelling voor het indienen van een verbeterplan i.h.k.v. de zorginkoop? En betekent dit dat de tariefsopslag bij selectie " automatisch" 3% is? Pilots ingediend bij VWS kunnen ook bij CZ zorgkantoor worden ingediend als ontwikkelplan. Dit is echter geen garantie dat de volledige tariefopslag toegekend wordt Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' Wat zijn de mogelijkheden om meerdere dialogen te voeren om zo gezamenlijk tot een optimaal definitief ontwikkelplan te komen? (bijv. 1. Globaal plan van aanpak bespreken, 2 voorlopig ontwikkelplan bespreken, 3 definitief plan bespreken) Vanwege de korte tijdsplanning is ervoor gekozen om één dialoog te voeren over de ontwikkelplannen. Het kan zijn dat in één gesprek overeenstemming wordt bereikt, maar als dat niet het geval is, zal de dialoog worden voortgezet totdat overeenstemming is bereikt of vastgesteld wordt dat overeenstemming niet mogelijk is Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' CZ geeft in haar Zorginkoopdocument aan dat CZ een toetsingskader hanteert ter bepaling van de tariefsopslag. Wij gaan ervan uit dat deze beoordeling wordt toegepast op het definitieve ontwikkelplan dat na de dialoog wordt ingediend door de zorgaanbieder, en niet op de voorstellen voor de ontwikkelplannen. Is deze veronderstelling juist? Dat is juist. De beoordeling wordt toegepast op het definitieve ontwikkelplan Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' CZ geeft in haar inkoopdocument aan dat zorgaanbieders afspraken in het ontwikkelplan SMART moeten formuleren. Kan CZ in haar inkoopdocument dan ook SMART aangeven wat een proportionele doelgroep is en wanneer de kosten van het project in verhouding staan tot de incentive die er tegen over staat? Tijdens de dialoog tussen de zorgaanbieder en zorginkoper zal dit in afstemming worden bepaald.

6 2.2.4 Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' Stap 4 'Indienen zelfanalyse en ontwikkelplan' Stap 5 (Verbeter) afspraken vaststellen Het blijft onduidelijk hoe het zorgkantoor in om wil gaan met de huidige VPT 1, 2 en 3 en een mogelijke afbouw. Kunt u dit voor ons verduidelijken? Het zorgkantoor geeft aan dat conform de overeenkomst leidend blijft bij het opnemen de volgorde van de wachtlijst alsmede de keuzevrijheid van de cliënt leidend, ongeacht van de ingestelde zorgzwaartemix. Ondanks dat regelmatig bezien zal worden of de ZZP nog aansluit bij de zorgbehoefte van de cliënt, kan een (fors) hogere concentratie van zorgzwaarte van nieuw opgenomen cliënten bij een zorgaanbieder resp. een locatie optreden, die tot gevolg heeft dat de zorgzwaarte in de bekostiging structureel te kort schiet. Hoe stuurt het zorgkantoor in dergelijke gevallen de cliënten opdat per saldo een sluitende bekostiging mogelijk blijft? De mogelijke tariefopslag n.a.v. de ingediende ontwikkelplannen is 3%. a. Hoeveel ontwikkelplannen mag een zorgaanbieder indienen? b. Indien meerdere ontwikkelplannen ingediend mogen worden, worden deze plannen allemaal beoordeeld door het zorgkantoor? c. Zo ja, hoe wordt de mogelijke tariefopslag dan verdeeld over de verschillende plannen? d. Hoe bepaalt het zorgkantoor welk deel van de 3% beschikbaar wordt gesteld o.b.v. van de ontwikkelplannen? e. Is het mogelijk om in de dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder de ingediende ontwikkelplannen dusdanig aan te passen dat het maximale tarief wordt overeengekomen? Komt iedere zorgaanbieder in aanmerking voor het in dialoog bijstellen en of verbeteren van ontwikkelplannen of zit daar ook taakstelling in? Kan het plan ook worden afgekeurd zonder kans op verbetering bijstelling? Het tarief van VPT gaat van 100% van NZa tarief in 2015 naar 96% waarom is gekozen voor deze forse wijziging? in 1e alinea van paragraaf 'bepaling van het tarief' wordt aangegeven dat het maximum NZa-tarief bepaald wordt door de generieke korting en de taakstelling Geldt het jaar 2015 alleen voor de 'taakstelling', of ook voor de 'generieke korting'. Wordt bij de jaaraanduiding '2015' inderdaad 2015 bedoeld of het jaar? Aanvullend er is altijd een 0 situatie waarbij ene aanbieder verder is dan andere. In hoeverre wordt je gestraft als je voorop loopt? Betreffende de te verdienen tariefopslag van 3%. Vraag: Wil dit zeggen dat een organisatie die alles op orde heeft en dus geen ontwikkelplan indient, het lage tarief van 93% krijgt? Waarom niet hoger? De cliënt met een lage VPT moet de keuze maken tussen opname (ZZP) of de Wmo. Het ministerie van VWS overweegt het overgangsrecht met één jaar te verlengen. Dat zou betekenen dat in dat geval alle cliënten tot eind de indicatie behouden die zij nu hebben. Het zorgkantoor monitort de toegang van zorg op regioniveau. CZ zorgkantoor stuurt cliënten niet, maar laat hen kiezen. Het primaat ligt bij de cliëntkeuze, waarbij het zorgkantoor op dit moment nog geen uitspraken kan doen over mogelijke wijzigingen van de ZZP-mix op zorgaanbiedersniveau in relatie tot wijzigingen op regioniveau. CZ zorgkantoor heeft geen maximum gesteld aan het aantal in te dienen ontwikkelplannen. Alle plannen worden beoordeeld. Voor het toekennen van de prijsopslag wordt gekeken naar het totaal van de ingediende plannen. Het zorgkantoor hanteert daarbij het beschreven toetsingskader en de uitkomsten van de dialoog. Inderdaad is het mogelijk om in de dialoog de plannen zodanig aan te passen dat de maximale tariefopslag wordt behaald. Alle zorgaanbieders die een zelfanalyse en ontwikkelplan hebben ingediend, kunnen deze in de dialoog verbeteren indien nodig. Bij het vaststellen van de tarieven hebben wij ons gebaseerd op de maatregelen die opgenomen zijn in de Kaderbrief. CZ zorgkantoor hanteert voor de generieke korting die gelijk is als de gehanteerde generieke korting in CZ zorgkantoor is van mening dat iedere zorgaanbieder kan verbeteren op kwaliteit, waardoor er geen discriminatie plaatsvindt. Zorgaanbieders die voorop lopen, krijgen door in gesprek te gaan met de zorginkoper juist de mogelijkheid hun visie verder toe te lichten op welke wijze zij de kwaliteit nog verder kunnen verbeteren. Dat is juist. CZ zorgkantoor vindt kwaliteit erg belangrijk en is van mening dat iedere zorgaanbieder zich kan verbeteren op kwaliteit.

7 Bij het beoordelen van een plan scoor je bij impact voor cliënten, ambitie en proportionaliteit een voldoende of onvoldoende. De uitgewerkte beoordelingsaspecten zijn vrij summier. Wanneer komt er een nadere uitwerking? Het maximum NZa tarief is 1% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Wat is hier de reden van? In deze paragraaf wordt expliciet aangegeven dat het zorgkantoor voor een bandbreedte in het tarief hanteert van 3%, tussen een minimum van 93% en een maximum van 96%. Het zorgkantoor wijkt af van de door de Nza berekende tarieven voor zorg, gebaseerd op landelijk gangbare zorgprofielen. De eerste vraag is waarom het zorgkantoor ervan uitgaat dat de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve zorg geleverd kan worden voor een substantieel lager tarief? De tweede vraag is waarom het zorgkantoor een generieke en niet terug te verdienen korting van 4% hanteert? Bepaling van het tarief: Wat wordt bedoeld met taakstelling? Door wie is dit bepaald? Op basis waarvan is deze bepaald? Kunt U deze taakstelling toelichten zodat transparant is waarmee rekening moet worden gehouden? De beoordelingsaspecten worden niet verder uitgewerkt. Het is niet de bedoeling van zorgkantoren om toe te werken naar zogenaamde afvinklijstjes. Nadere uitwerking van deze aspecten zal in de ontwikkelplannen vorm gegeven moeten worden, en vervolgens besproken worden in de dialoog. De bovengrens van het tarief is in het Inkoopdocument V&V van CZ zorgkantoor met 1% gedaald. Voor heeft VWS een korting toegepast op de contracteerruimte van de zorgkantoren. Deze door VWS toegepaste generieke korting is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Het zorgkantoor heeft de verantwoordelijkheid om het door VWS in de Kaderbrief uitgewerkte beleid concreet uit te werken in het Inkoopbeleid voor de zorgkantoren. De bovengrens van het tarief is in het Inkoopdocument V&V van CZ zorgkantoor met 1% gedaald. Voor heeft VWS een korting toegepast op de contracteerruimte van de zorgkantoren. Deze door VWS toegepaste generieke korting is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Het zorgkantoor heeft de verantwoordelijkheid om het door VWS in de Kaderbrief uitgewerkte beleid concreet uit te werken in het Inkoopbeleid voor de zorgkantoren. De door VWS toegepaste kortingen zijn verwerkt in de generieke korting. De generieke korting is het verschil tussen het maximale NZa tarief en het maximaal te behalen tarief. Het zorgkantoor bepaalt de hoogte van de generieke korting. Deze wordt onder andere gebaseerd op kortingen van VWS op de contracteerruimte. Alle zorgkantoren hanteren een generieke korting. Ook in voorgaande jaren heeft CZ zorgkantoor een generieke korting toegepast op de tarieven. Twee van de drie eisen aan het verkrijgen van de tariefsopslag zijn onduidelijk. "De mate waarin de ambitie van het ontwikkelplan in verhouding staat met de aard, omvang en verbetercapaciteit van de zorgaanbieder." "De proportionaliteit van het totaal van de voorgestelde plannen ten opzichte van de omvang van de te maken productieafspraken bij de zorgaanbieder." Vraag: Wat wordt er bedoeld met 'de mate'? Wat wordt er bedoeld met 'proportionaliteit?' U stelt dat de ontwikkelplannen o.a. beoordeeld worden op de mate waarin de ambitie van het ontwikkelplan in verhouding staat met de aard, omvang en verbetercapaciteit van de zorgaanbieder. Hoe wordt dit bepaald? Kun u hier een voorbeeld van geven? De mate en proportionaliteit worden in de dialoog tussen de zorgaanbieder en zorginkoper in overeenstemming bepaald. De mate hiervan wordt tijdens de dialoog tussen de zorgaanbieder en zorginkoper bepaald. Bovengrens t.o.v. maximaal Nza tarief is 96% voor. Voor 2015 was dit 97%, andere zorgkantoren kiezen hier niet voor, vanwaar deze keuze van CZ? De motivatie voor deze keuze is gelegen is het besluit van VWS om voor een korting toe te passen op de contracteerruimte van de zorgkantoren. Deze door VWS toegepaste generieke korting is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Het zorgkantoor heeft de verantwoordelijkheid om het door VWS in de Kaderbrief uitgewerkte beleid concreet uit te werken in het Inkoopbeleid voor de zorgkantoren. CZ zorgkantoor heeft er voor gekozen om de door VWS toegepaste korting te verwerken in de generieke korting.

8 CZ ligt in het inkoopdocument nergens toe waarom de grens van het basistarief, de bandbreedte en de bovengrens wederom is verlaagd t.o.v. voorgaande jaar. Hierdoor vermindert de financiële ruimte om te investeren in kwaliteit en innovatie, hetgeen uiteindelijk ten koste gaat van de cliënt. De ondergrens van het tarief is in het inkoopdocument van CZ zorgkantoor met 1,5% gedaald, de bovengrens met 1,0%. Voor heeft VWS een korting toegepast op de contracteerruimte van de zorgkantoren. Deze door VWS toegepaste generieke korting is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Het zorgkantoor heeft de verantwoordelijkheid om het door VWS in de Kaderbrief uitgewerkte beleid concreet uit te werken in het Inkoopbeleid voor de zorgkantoren. De door VWS toegepaste kortingen zijn verwerkt in de generieke korting. De bandbreedte is conform de in het ZN inkoopkader en door alle zorgkantoren gehanteerde 3%. Aangezien CZ zorgkantoor in 2015 een bandbreedte hanteerde van 2,5%, is het basistarief 0,5% meer gedaald dan de bovengrens. Het basistarief is ten opzichte van vorig jaar in feite met 1,5% verlaagd. Vraag: Kunt u dit beargumenteren of is dit een vergissing? CZ hanteert een lager basistarief (en ook maximaal te behalen tarief) dan de andere zorgkantoren. Bent u zich bewust van de consequenties van een dergelijke extra korting voor de kwaliteit van zorg (bijvoorbeeld omdat hierdoor minder formatie zorgmedewerkers kan worden ingezet)? De ondergrens van het tarief is in het Inkoopdocument V&V van CZ zorgkantoor met 1,5% gedaald. Voor heeft VWS een korting toegepast op de contracteerruimte van de zorgkantoren. Deze door VWS toegepaste generieke korting is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Het zorgkantoor heeft de verantwoordelijkheid om het door VWS in de Kaderbrief uitgewerkte beleid concreet uit te werken in het Inkoopbeleid voor de zorgkantoren. De door VWS toegepaste kortingen zijn verwerkt in de generieke korting. Ja, maar we gaan er van uit dat voor dit tarief nog steeds kwalitatief goede zorg geleverd kan worden. De veronderstelling dat een lager tarief leidt tot minder formatie en vervolgens tot een lagere kwaliteit van zorg delen wij niet. De afgelopen jaren zien wij dat een nieuwe manier van werken kan leiden tot doelmatigere inzet van personeel en hogere kwaliteit van leven van de cliënt. Mogen er voor verschillende producten zoals zzp en vpt dezelfde ontwikkelplannen worden ingediend? De ontwikkelplannen zijn gebaseerd op een zelfanalyse. Het kan zijn dat uit de zelfanalyse blijkt dat voor ZZP en VPT dezelfde ontwikkelingen wenselijk zijn, dan kunnen de plannen gecombineerd worden. Zorgaanbieders dienen dit tijdens de dialoog met de zorginkoper te bespreken. Vaststellen van het toetsingskader ter bepaling van de tariefopslag: Waar ligt de lat? Hoe wordt gewaarborgd dat zorgaanbieders die reeds hoge kwaliteit leveren hiervoor beloond worden? Hoe wordt de geleverde kwaliteit versus financiële haalbaarheid gewaarborgd? Hoe wordt de context/historie van de organisatie meegenomen? Hoe beoordeelt u de proportionaliteit van het totaal van de voorgestelde plannen ten opzichte van de omvang van de te maken productieafspraken bij de zorgaanbieder? Kunt u de norm hiervoor kwantificeren? Bv. uitgedrukt in percentage investering (voor ontwikkelplannen) t.o.v. productieafspraken. Is dit op voorhand te bepalen? Hoe gaat CZ zorgkantoor meten of de mate van ambitie in het ontwikkelplan in verhouding staat met aard, omvang en verbetercapaciteit van de aanbieder? Dit is op voorhand niet te bepalen. In de dialoog wordt bekeken in hoeverre de lat hoog genoeg ligt bij voorgestelde ontwikkelplannen. Hierbij dient de zelfanalyse als startpunt voor de dialoog. Dit is op voorhand niet te bepalen. In de dialoog wordt bekeken in hoeverre de voorgestelde ontwikkelplannen proportioneel zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de opbrengst van de toe te kennen prijsopslag ten opzichte van de begroting van het ontwikkelplan. Dit zal gebeuren op basis van de zelfanalyse, het ontwikkelplan maar ook op basis van andere bronnen zoals inspectierapporten, cliënttevredenheidsmeting, de huidige productieafspraken etc.

9 Proportionaliteit: CZ stelt eisen aan het verkrijgen van de tariefopslag van 3%. De ontwikkelplannen worden beoordeeld op basis van drie aspecten, waaraan punten worden toegekend. Vraag: bent u het met ons eens dat het effect voor de cliënt niet hetzelfde is als het realiseren van een besparing en ook niet de doelstelling hoeft te zijn? Het feit dat de kosten van het project niet in verhouding staan met de besparing, leidt tot het niet behalen van de 3%. Conform het plan van de Staatssecretaris, verwoord in de nota Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen, moet het dit jaar juist om kwaliteit gaan en hierbij in overweging nemend dat de zorg al met 1,5% wordt gekort. Vraag waarom is doelmatigheid een issue in de puntentelling om voor de toeslag van 3% in aanmerking te komen Een 'besparing' mag bezien worden in brede zin, dus niet alleen in financiële zin (minder kosten), maar ook als verbetering van kwaliteit bij gelijkblijvende kosten (meer kwaliteit voor hetzelfde geld). Wat gebeurt er met de resterende 4% (t.o.v. bovengrens t.o.v. max. Nza tarief) van het Nza tarief? Gelden de basis- en opslag percentages ook voor het NHC/ NIC deel van het tarief? Er is geen sprake dat de 4%, ofwel de generieke korting, 'resteert'. VWS heeft kortingen toegepast op de contracteerruimte van de zorgkantoren. Deze door VWS toegepaste generieke korting is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Het zorgkantoor heeft de verantwoordelijkheid om het door VWS in de Kaderbrief uitgewerkte beleid concreet uit te werken in het Inkoopbeleid voor de zorgkantoren. De door VWS toegepaste kortingen zijn verwerkt in de generieke korting. het NHC en NIC wordt toegevoegd aan het tarief na vaststelling van de percentages. Welke eisen stelt CZ aan de meetwijzen en meetfrequentie door zorgaanbieder van de verandering die cliënten merken van inspanningen van zorgaanbieders om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Het staat de zorgaanbieder vrij om op eigen wijze aan te geven hoe (vaak) het effect van de voorgestelde ontwikkeling gemeten wordt. Tijdens de dialoog zal dit aspect aandacht krijgen en zal de zorginkoper bij een eventuele onduidelijkheid vragen om toelichting en eventuele aanpassing van het plan. In het laatste aandachtbolletje (onderaan p.9) staat dat het plan dient te voorzien in een actuele klantbehoefte. Hoe dienen we 'klantbehoefte' te interpreteren? Is de 'klant' de verzameling cliënten? Dient "behoefte" conform de behoeftenpyramide van Maslow geïnterpreteerd te worden? Staat dit niet haaks op een belangrijk uitgangspunt "cliëntgerichtheid" in de zorginkoop (dat wij lezen als zo goed mogelijk inspelen op de wensen van de 'individuele' cliënt)? Het staat de zorgaanbieder vrij om op eigen wijze aan te geven hoe de voorgestelde ontwikkeling een positief effect bewerkstelligt voor haar cliënten. Tijdens de dialoog zal dit aspect aandacht krijgen en zal de zorginkoper bij een eventuele onduidelijkheid vragen om toelichting en eventuele aanpassing van het plan. Wanneer een zorgaanbieder besluit om naast de leveringsvorm ZZP ook MPT en VPT aan te bieden aan cliënten, wat betekent dit dan voor de contractruimte? Zijn de leveringsvormen MPT en VPT substitutie voor ZZP of wordt contractruimte uitgebreid? Hierover kan de zorgaanbieder in gesprek gaan met de zorginkoper. Wat zijn de overwegingen van CZ om ten opzichte van 2015 het basistarief met 1,5% te verlagen? Wat wordt er met de op die manier verkregen budgetruimte gedaan? Kan CZ toelichten waarom het basistarief bij CZ lager ligt dan bij andere Zorgkantoren? Hoewel het basistarief gedaald is met 1,5%, is de bovengrens van het tarief met 1% gedaald. De reden hiervoor is dat de tariefopslag voor kwaliteitsafspraken ten opzichte van 2015 verhoogd is met 0,5%. Daarnaast heeft VWS een korting toegepast op de contracteerruimte. Deze is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief.

10 Het maximaal haalbare tarief voor is 96% van het maximum NZA tarief. Dit is wederom een daling t.o.v. het voorgaande jaar (1%). Wat is de motivatie van het ZK om het tarief jaarlijks te verlagen? en verwacht het Zorgkantoor geen gevolgen voor de kwaliteit/verschraling van zorg? Hoewel het basistarief gedaald is met 1,5%, is de bovengrens van het tarief met 1% gedaald. De reden hiervoor is dat de tariefopslag voor kwaliteitsafspraken ten opzichte van 2015 verhoogd is met 0,5%. Daarnaast heeft VWS een korting toegepast op de contracteerruimte. Deze is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. CZ zorgkantoor verwacht geen gevolgen voor kwaliteit vanwege de tariefopslag die behaald kan worden ter bevordering van kwaliteit. Naast de korting op het volume, wordt er totaal ook nog 1 procentpunt gekort op de prijs ten opzichte van de bovengrens van de NZA prijs (t.o.v. voorgaand jaar). Vraag: wat is de reden van deze korting? Hoewel het basistarief gedaald is met 1,5%, is de bovengrens van het tarief met 1% gedaald. De reden hiervoor is dat de tariefopslag voor kwaliteitsafspraken ten opzichte van 2015 verhoogd is met 0,5%. Daarnaast heeft VWS een korting toegepast op de contracteerruimte. Deze is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Wil CZ aangeven hoe de generieke korting en taakstelling 2015 zoals die leidt tot -4% t.o.v. Nza max is opgebouwd? Kunt u beargumenteren waarom het basistarief t.o.v. vorig jaar in feite met 1,5% is verlaagd? Of is dit een vergissing Vraag Kan gesteld worden dat de klanten met alternatieve zorg die niet wenswachtend zijn tot MPT gerekend worden. Zo ja: Ontvangen aanbieders hiervoor een nieuwe toewijzing? U stelt dat de ontwikkelplannen o.a. beoordeeld worden op het effect van de voorgestelde ontwikkelingen voor de cliënt. Hoe wordt dit bepaald? Wat beoogt CZ Zorgkantoor hiermee? Punt 2: De mate waarin de ambitie van het ontwikkelplan in verhouding staat met de aard, omvang en verbetercapaciteit van de aanbieder. Kan het zorgkantoor dit punt nader concretiseren hoe dat getoetst gaat worden. Welke mate van ambitie verwacht het ZK en hoe wordt dat objectief gerelateerd aan de aard, omvang en verbetercapaciteit van de aanbieder? Hoewel het basistarief gedaald is met 1,5%, is de bovengrens van het tarief met 1% gedaald. De reden hiervoor is dat de tariefopslag voor kwaliteitsafspraken ten opzichte van 2015 verhoogd is met 0,5%. Daarnaast heeft VWS een korting toegepast op de contracteerruimte. Deze is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Hoewel het basistarief gedaald is met 1,5%, is de bovengrens van het tarief slechts met 1% gedaald. De reden hiervoor is dat de tariefopslag voor kwaliteitsafspraken ten opzichte van 2015 verhoogd is met 0,5%. Daarnaast heeft VWS een korting toegepast op de contracteerruimte. Deze is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Bij wenswachtend wordt overbruggingszorg aangevraagd middels een alternatieve toewijzing. Hetzelfde dient te gebeuren bij het MPT. Bij het MPT wordt de inzet echter beoordeeld op doelmatigheid en inhoud door het zorgkantoor. Bij akkoord volgt een beschikking. Bij overbruggingszorg geldt enkel een budgettair plafond. Past de alternatieve zorgaanvraag daarbinnen, dan wordt deze automatisch geaccordeerd. Ontwikkelplannen dienen er op gericht te zijn dat er meerwaarde voor de cliënt wordt gegenereerd. De cliënt staat centraal en het is belangrijk dat de resultaten van ontwikkelplannen direct merkbaar moeten zijn voor de cliënt. Op bladzijde 9 en 10 van het Inkoopdocument V&V zijn de beoordelingscriteria verder uitgewerkt. Omdat de ontwikkelplannen maatwerk zullen zijn is het op voorhand niet mogelijk te bepalen hoe de plannen objectief gerelateerd kunnen worden. Zorgaanbieders dienen dit tijdens de dialoog met de zorginkoper te bespreken. Bij de beoordeling van de ontwikkelplannen wil CZ als criterium toepassen dat het plan voorziet in een "actuele klantbehoefte". Nu zijn behoeften niet altijd zichtbaar in manifeste vragen (voorbeeld: klanten van banken hadden destijds geen behoefte aan geldautomaten, totdat ze er waren...) Zo ook zijn cliënten in de V&V vaak even gewend als gehecht aan de bestaande zorgverleningspraktijk. Vernieuwingen t.o.v. de huidige praktijk kunnen heel wel tegemoet komen aan een (latente) behoefte van een (toekomstige) cliënt terwijl daarom door de "gehospitaliseerde" cliënt (van nu) niet "gevraagd" wordt. Kan CZ in dit perspectief het begrip "actuele" in dit criterium wat verder inkleuren Tijdens de dialoog tussen de zorgaanbieder en zorginkoper zal dit in afstemming worden bepaald.

11 Hoe gaat CZ zorgkantoor de proportionaliteit van het totaal van de voorgestelde plannen ten opzichte van de omvang van de te maken productieafspraken meten? Van belang is dat de voorgestelde ontwikkelplannen in verhouding staan tot de omvang van de productieafspraken bij de zorgaanbieder. Wanneer een zorgaanbieder besluit om MPT en VPT als leveringsvorm aan te bieden, worden aanbieders dan gecompenseerd voor het verlies op vastgoed? Vastgoed is de eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. aan het einde van pagina 9 wordt aangegeven dat de 'punten' toegekend worden o.b.v. het 'toetsingskader'. Kunt u aangeven op basis van welke criteria en afweegpunten besloten wordt of de in de tabel op pag. 10 vermelde (sub)beoordelingscriteria een 'voldoende' of een 'onvoldoende' scoren. En is dit voor de zorgaanbieder toetsbaar? Wordt de overwegingen in geval van het toekennen aan de aanbieder (schriftelijk) gemotiveerd? Wat is de reden voor de bovengrens van het tarief t.o.v. het maximaal NZa tarief? - M.a.w. wat is het doel van het hanteren van maximale NZatarieven? punt 3 idem tot hoever gaat deze proportionaliteit? Graag concreter. Voldoende of onvoldoende is ter beoordeling van de zorginkoper. Dit is toetsbaar want dit wordt in dialoogvorm overeengekomen. In het geval van een meningsverschil is de toetsingscommissie voor de zorgaanbieder beschikbaar (zoals beschreven op pagina 11 van het Zorginkoopdocument V&V ). Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en gemotiveerd. VWS heeft een korting toegepast op de contracteerruimte. Deze is door CZ zorgkantoor verwerkt in een korting op het tarief. Daarnaast ligt er een taakstelling die toegepast wordt door CZ zorgkantoor. Wat proportioneel is, wordt in dialoogvorm met de zorginkoper overeengekomen. ZK Menzis biedt 93,5% als basistarief, Achmea biedt 94% als basistarief. Wil en kan CZ hierin meegaan? Zie bladzijde 17 van het Inkoopkader langdurige zorg ZN. Ieder Zorgkantoor is vrij om haar eigen basistarief te kiezen. CZ zorgkantoor heeft als basistarief 93%. Dit is gebaseerd op de financiële ruimte die CZ zorgkantoor heeft. Op pagina 10 wordt toegelicht hoe de punten voor de verschillende criteria, waar het ontwikkelplan aan moet voldoen, worden toegekend. Hoe wordt er omgegaan met de puntentelling als een zorgaanbieder meerdere plannen in dient? Wordt bij meerdere plannen de criteria per plan beoordeeld of wordt er op totaalniveau beoordeeld? Onder het punt 'Proportionaliteit: een plan is voldoende als ' wordt vervolgens 'project' als term gebruikt. Wordt bedoeld dat het plan in één of meerdere projecten dient uitgewerkt te worden? (Op p. 8 laatste alinea wordt aangegeven dat 'In het voorstel voor een ontwikkelplan beschrijft de zorgaanbieder op basis van de zelfanalyse een of meerdere ontwikkelplannen...) Een van de aspecten die getoetst worden is de proportionaliteit. Bij een hoge uitgangswaarde zullen de investeringen niet hoog zijn. Is deze bepaling niet discriminerend voor organisaties die reeds een hoge kwaliteit van zorg hebben? Hoe wordt kwaliteit meegewogen bij de criteria voor de puntentoekenning bij proportionaliteit? Een plan hoeft niet altijd te leiden tot een besparing in euro s. Zowel micro als macro. Het kan ook gaan om meer kwaliteit voor hetzelfde geld of dat er maatschappelijk gezien een besparing kan worden gerealiseerd (bijvoorbeeld kosten bij gemeenten of bij Zvw uitsparen). Naar onze mening zouden er veel minder punten moeten worden toegekend aan effficiency (dus investering en besparing) en zouden er vervolgens ook punten moeten zijn te verdienen voor kwaliteit. Bij meerdere plannen wordt er op totaalniveau beoordeeld. CZ zorgkantoor geeft zorgaanbieders de ruimte om het aantal projecten/plannen zelf te bepalen. CZ zorgkantoor is van mening dat iedere zorgaanbieder kan verbeteren op kwaliteit, waardoor er geen discriminatie plaatsvindt. CZ zorgkantoor vindt kwaliteit erg belangrijk. Een 'besparing' mag dan ook bezien worden in brede zin, dus niet alleen in financiële zin (minder kosten), maar ook als verbetering van kwaliteit bij gelijkblijvende kosten (meer kwaliteit voor hetzelfde geld).

12 In het kader van de toetsing van de verbeterplannen zijn criteria geformuleerd. Onder proportionaliteit wordt de investering en besparing genoemd. Hoe toetst de toetsingscommissie die proportionaliteit? Er wordt gesproken over proportionaliteit. Een ontwikkelplan moet voldoende zijn op dat punt. Dat is het als de kosten in verhouding staan tot de incentive en het project een besparing met zich meebrengt. Hoe meet het zorgkantoor c.q. de toetsingscommissie van het zorgkantoor deze items en wat zijn daarbij de criteria en zijn die criteria SMART geformuleerd? De proportionaliteit wordt tijdens de dialoog tussen de zorgaanbieder en zorginkoper overeengekomen. De uitkomst van de tariefopslag, waar proportionaliteit een onderdeel van is, wordt in dialoogvorm met de inkoper overeengekomen. In het geval van een meningsverschil is de toetsingscommissie voor de aanbieder beschikbaar (zoals beschreven op pagina 11 van het Inkoopdocument V&V ). Het is aan de zorgaanbieder om een SMART geformuleerd voorstel in te dienen. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt hier in de dialoog aan gewerkt. CZ geeft in haar Zorginkoopdocument aan dat de ontwikkelplannen worden beoordeeld op drie aspecten; een daarvan in de impact voor cliënten. Daarbinnen wordt gesteld dat een plan voldoende is als onder andere de cliëntenraad bij het ontwikkelplan betrokken is. VRAAG: Binnen onze organisatie vindt regelmatig overleg plaats met de cliëntenraad. Daarin worden alle vereiste punten besproken zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Op welke wijze zou volgens CZ de betrokkenheid van de cliëntenraad bij de ontwikkelplannen moeten worden vormgegeven? In welke mate moet de Centrale Cliëntenraad bij de plannen betrokken worden? Het is onze volle intentie om de CCR te betrekken bij onze zelfevaluatie en de ontwikkelplannen. Dit ligt ook in de lijn met onze dialoog met de CCR over het jaarplan. Op welke wijze wordt beoordeeld of de Cliëntenraad voldoende betrokken is? En wanneer moet dit gerealiseerd zijn? De zorgaanbieder maakt zelf de keuze wanneer de cliëntenraad betrokken wordt. Dit kan bijvoorbeeld bij de dialoog of bij de ontwikkeling van de plannen. De cliëntenraad dient echter vóór de definitieve beoordeling betrokken te zijn. De zorgaanbieder maakt zelf de keuze wanneer de cliëntenraad betrokken wordt. Dit kan bijvoorbeeld bij de dialoog of bij de ontwikkeling van de plannen. De cliëntenraad dient echter vóór de definitieve beoordeling betrokken te zijn. Wat wordt precies bedoeld met "de cliëntenraad erbij betrokken is"? Wij begrijpen dat er bijeenkomsten voor cliëntenraden worden georganiseerd. Wat wordt daar toegelicht? Als in de zomerperiode een extra cliëntenraad moet worden georganiseerd, voorzien wij een planningsprobleem aan hun zijde. U geeft aan dat bij de ontwikkelplannen de cliëntenraad betrokken moet zijn. Wij onderschrijven dat we de cliëntenraad moeten betrekken/informeren bij ontwikkelingen die als doel hebben om de zorg/leefklimaat te verbeteren. Verwacht u van ons dat we voor 1 augustus de cliëntenraad volledig hebben betrokken bij de vorming van de plannen? of kan dat ook na 1 augustus? De zorgaanbieder maakt zelf de keuze wanneer de cliëntenraad betrokken wordt. Dit kan bijvoorbeeld bij de dialoog of bij de ontwikkeling van de plannen. De cliëntenraad dient echter vóór de definitieve beoordeling betrokken te zijn. De zorgaanbieder maakt zelf de keuze wanneer de cliëntenraad betrokken wordt. Dit kan bijvoorbeeld bij de dialoog of bij de ontwikkeling van de plannen. Echter dient de cliëntenraad vóór de definitieve beoordeling betrokken te zijn. Bij de tariefsopslagen wordt melding gemaakt van hoe deze gewaardeerd worden (puntentoekenning). In hoeverre is de puntentoekenning een subjectieve dan wel objectieve meting/beoordeling? Deze puntentoekenning wordt tijdens de dialoog besproken, waardoor ontwikkelplannen nog bijgesteld kunnen worden. De uiteindelijke puntentoekenning wordt gedaan door de zorginkoper na het indienen van de definitieve ontwikkelplannen. Onder het punt 'Ambitie', laatste aandachtsbolletje: wat houdt "de lat hoog genoeg is gelegd" in? Welke criteria gelden hiervoor? Is dit een subjectieve beoordeling door de zorginkoper? Dit wordt in de dialoog in samenspraak tussen zorgaanbieder en zorginkoper bepaald.

13 Onder ambitie punt 4 wordt vermeld dat: het plan past bij de missie en/of doelgroep van de organisatie en de lat hoog genoeg wordt gelegd. Hoe wordt hoog genoeg hier gedefinieerd? Komt dit in overleg met de zorginkoper tot stand? Welke criteria gelden hiervoor? Is dit een subjectieve beoordeling door de zorginkoper? Hanteert CZ criteria op basis waarvan het aantal punten wordt bepaald op de drie beoordelingsaspecten? Hoe meet CZ de impact op cliënten, hoe bepaalt CZ het ambitieniveau van de organisatie i.r.t. de verbetercapaciteit van de organisatie, hoe bepaalt CZ of de mate van investering (is dit gelijk aan hoogte van de (toegekende) prijsopslag?) in proportie staat tot het rendement van de investering (ontwikkeling/ verbetering)? Dit wordt tijdens de dialoog tussen de zorgaanbieder en de zorginkoper bepaald en overeengekomen. Het project moet een besparing opleveren, Hoe definieert het zorgkantoor de besparing? Valt hier ook onder meer kwaliteit voor het zelfde geld? Een 'besparing' mag bezien worden in brede zin, dus niet alleen in financiële zin (minder kosten), maar ook als verbetering van kwaliteit bij gelijkblijvende kosten (meer kwaliteit voor hetzelfde geld) Waarom moet een project een besparing met zich meebrengen? Kan toch ook een kwaliteitsverbetering zijn? Een 'besparing' mag bezien worden in brede zin, dus niet alleen in financiële zin (minder kosten), maar ook als verbetering van kwaliteit bij gelijkblijvende kosten (meer kwaliteit voor hetzelfde geld). Proportionaliteit: een plan is voldoende als de kosten in verhouding staan tot de incentive die er tegenover staat en als het project een besparing met zich meebrengt. Wat heeft een besparing met proportionaliteit te maken? De focus zou hier toch moeten liggen op kwaliteitsverbetering? Proportionaliteit: een plan is voldoende als het een besparing met zich meebrengt. Toegekende punten zijn er 2. Met name bij kwaliteitsverbetering gaan de kosten veelal voor de baten uit. Output kan winst opleveren voor verbeteren kwaliteit van leven zonder dat dit een herleidbare kostenbesparing met zich mee brengt. M.a.w.: impact cliënten wordt hoog gewaardeerd, maar voor de besparing scoor je al 2 punten minder. Wordt de telling dan bijgesteld? Een 'besparing' mag bezien worden in brede zin, dus niet alleen in financiële zin (minder kosten), maar ook als verbetering van kwaliteit bij gelijkblijvende kosten (meer kwaliteit voor hetzelfde geld). Een 'besparing' mag bezien worden in brede zin, dus niet alleen in financiële zin (minder kosten), maar ook als verbetering van kwaliteit bij gelijkblijvende kosten (meer kwaliteit voor hetzelfde geld). Een van de criteria waar het ontwikkelplan aan moet voldoen is dat het ontwikkelplan een besparing met zich meebrengt. Gaat het hier uitsluitend om een besparing in financiën voor de Wlz? Hoe wordt omgegaan bij een besparing die niet in de Wlz maar bijvoorbeeld in de Zvw tot uiting komt? In het gehele document wordt het cliëntbelang voorop gesteld. Gekeken naar de beoordelingspunten van de opslag, is het merkwaardig dat de cliënt geen zwaardere wegingsfactor heeft. Van de 13 punten gaan er 5 naar impact cliënten (4 naar ambitie en 4 naar proportionaliteit). Vraag: Waarom heeft het cliëntbelang bij de wegingsfactoren geen zwaardere weging gekregen? Een 'besparing' mag bezien worden in brede zin, dus niet alleen in financiële zin (minder kosten), maar ook als verbetering van kwaliteit bij gelijkblijvende kosten ('meer kwaliteit voor hetzelfde geld'). De ontwikkelplannen worden beoordeeld op de effecten voor Wlz-cliënten. Het cliëntbelang heeft bij het toetsingskader wel degelijk een zwaardere weging gekregen. Dit in de vorm van het minimaal te moeten behalen punten op het cliëntbelang voor de hoogte van de tariefopslag. Hoe worden de criteria rondom 'impact cliënten' gemeten? Welke criteria worden daarbij voor de 4 genoemde 'weegpunten' gehanteerd. En in welke mate zijn die SMART? Het zorgkantoor heeft geen standaard doelstellingen geformuleerd, omdat zij er van uit gaan dat er verschillen bestaan tussen de verbeterpunten van zorgaanbieders. Het self-assment van de zorgaanbieder geeft inzicht in de verbeterpunten, waarna in de dialoog verschillende criteria worden besproken.

14 Door de late publicatie van documenten en de deadline voor inschrijving is er onvoldoende ruimte om de zelfanalyse en ontwikkelplan samen met de cliëntenraad goed inhoud te geven. We zien bij CZ nog geen initiatieven om de cliëntenraad voor te lichten. Volgens het Inkoopkader langdurige zorg, ZN, pg 7, gebeurt e.e.a. deze zomer. Er is nog geen publieksversie van het inkoopdocument gepubliceerd en er hebben nog geen regiobijeenkomsten plaatsgevonden voor cliëntenraden. Bij proportionaliteit wordt gesproken over een incentive. Wordt hiermee strikt en alleen de te verkrijgen tariefopslag bedoeld, of mag dit ook een andere incentive zijn? En moet die incentive dan financieel zijn of mag het ook een meer abstracte incentive zijn? Waarom bestaat de toetsingscommissie slechts uit medewerkers van CZ, kan hiervoor ook ACTIZ of VWS worden ingeschakeld? Aanvullend; wij snappen de termijnen niet i.r.t. volgende alinea waar staat dat in alle gevallen 9 okt besluit genomen wordt over toekenning opslagen? De zorgaanbieder maakt zelf de keuze wanneer de cliëntenraad betrokken wordt. Dit kan bijvoorbeeld bij de dialoog of bij de ontwikkeling van de plannen. De cliëntenraad dient echter vóór de definitieve beoordeling betrokken te zijn. Een publieksversie van het zorginkoopdocument wordt in juli 2015 gepubliceerd. In de zomer worden bijeenkomsten georganiseerd voor cliëntenraden voor zover daar behoefte aan is. Met het criterium 'incentive' wordt in dit geval de financiële vertaling van de toegekende prijsopslag bedoeld. CZ zorgkantoor is verantwoordelijk voor de verdeling van de regionale contracteerruimte en draagt dus ook de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de toetsingscommissie en de beslissingen die de commissie neemt. Zorgbelang wordt ingeschakeld voor advies wanneer zorgaanbieder en zorginkoper niet tot een overeenstemming komen. 9 oktober 2015 dienen alle afspraken rondom prijsopslagen definitief in de CZ systemen verwerkt te zijn. De toetsingscommissie bestaat uit een team medewerkers van CZ Zorgkantoor. Vanuit transparantie lijkt ons dit geen goede zaak. Daarnaast geeft u aan dat u de Cliëntenraden een grotere rol zou willen laten spelen. Is het niet verstandig om bij de toetsingscommissie leden van Cliëntenraden van zorginstellingen te betrekken? In aansluiting op voorgaande vraag: Indien zorginkoper en zorgaanbieder in de dialoog tot overeenstemming komen over de ontwikkelplannen houdt dit ons inziens ook in dat er (in principe) overeenstemming is over de score op de criteria ten aanzien van de drie beoordelingsaspecten en de daaraan verbonden prijsopslag. Indien het besluit van CZ zorgkantoor over de toekenning en de hoogte van de tariefopslag hiervan zou afwijken en 'de zorgaanbieder is het niet eens met dit besluit, staat de bezwaarprocedure open zoals omschreven in dit Zorginkoopdocument'. Waar staat deze bezwaarprocedure? (of wordt het proces bedoeld zoals beschreven wanneer zorginkoper en zorgaanbieder niet tot overeenstemming kunnen komen?) Wanneer neemt CZ zorgkantoor een besluit over de toekenning en de hoogte van de tariefopslag? Bij de toetsingscommissie is ook een externe partij betrokken. Indien de toetsing niet tot een akkoord leidt, wordt een externe partij, te weten Zorgbelang Nederland, om advies gevraagd. De bezwaarprocedure is de beschreven procedure op pagina 7 van het Zorginkoopdocument V&V. De voorlopige toekenning van het tarief zal op 9 oktober 2015 worden verzonden.

15 Om in aanmerking te komen voor een tweejarige overeenkomst dient de zorgaanbieder te voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de Inschrijvingsverklaring. Eén van de voorwaarden is dat de continuïteit van de zorgaanbieder voldoende geborgd moet zijn en dat bij aanbieders, die behoren tot een concern waarvan een of meerdere organisatorische eenheden actief zijn in een ander domein (bijv. Zvw of Wmo), er geen sprake mag zijn van een negatieve reserve voor het concern als geheel als voor een organisatieonderdeel. Het is duidelijk dat het Zorgkantoor een relatie legt tussen de zorg voor continuïteit van de onderneming en het willen aangaan van een tweejarig contract. Hoe wordt ermee omgegaan als een aanbieder weliswaar een negatieve reserve heeft op een organisatieonderdeel (hetgeen ook is op te maken uit de Jaarrekening), echter de continuïteit van zorgverlening bij de te contracteren zorgaanbieder is volledig geborgd? Is overleg met het Zorgkantoor mogelijk om dit toe te lichten, zodat de aanbieder alsnog in aanmerking kan komen voor een tweejarig contract? Ivm termijnen situatie 2e aandachtstreepje binnen welke termijn moet ontwikkelplan opnieuw besproken worden en geeft toetsingscommissie dan ook concrete criteria waarop? 3e aandachtsstreepje eveneens binnen welke termijn? In vervolg op vorige vraag. Er staat: " CZ neemt een besluit over toekenning en hoogte van de tariefsopslag". Hoe verhoudt zich dat met het gegeven dat er overeenstemming moet zijn in het dialoog. CZ schakelt Zorgbelang Nederland in als zorgaanbieder en zorginkoper niet tot een akkoord komen betreffende de tariefopslag. CZ geeft aan de cliëntenraden een duidelijkere positie te geven. Heeft CZ overwogen de cliëntenraad om advies te vragen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst van die afweging? Toetsingscommissie t.b.v. vaststellen van tariefopslag: Is de toetsingscommissie sectorspecifiek (VVT) samengesteld? Uit welke functionele disciplines is de toetsingscommissie samengesteld? U spreekt over een één- of tweejarig contract maar niet over een 3 jarig contract welke wel als bijlage 2 in de addenda van Zorgverzekeraars Nederland is toegevoegd onder de naam Bijlage 2 overeenkomst zorgkantoor - zorgaanbieders WLZ. Bent u bereid om ook eventueel een 3 jarig contract aan te gaan? 2de alinea: Ons is niet duidelijk wie binnen CZ zorgkantoor het besluit neemt over de puntentoekenning en hoogte van de tariefopslag. Ingeval zorginkoper en zorgaanbieder in dialoog tot overeenstemming komen over de ontwikkelplannen (c.q. gemaakte ontwikkelafspraken) toetst de beoordelingscommissie (enkel) of het beoordelingsproces zorgvuldig wordt (werd?) doorlopen. Welk beoordelingsproces wordt bedoeld? Een van de uitsluitingsgronden voor een tweejarige overeenkomst is als er sprake is van een negatief eigen vermogen per Er is geen vaste termijn. Dit traject moet wel afgerond zijn voor 9 oktober zodat de initiële productieafspraak vastgesteld en ingediend kunnen worden bij de NZa. Er wordt getracht om binnen de dialoog tot overeenstemming te komen. Als dat wordt gerealiseerd neemt CZ zorgkantoor dat als besluit over. Zo niet, dan wordt de procedure gevolgd zoals omschreven in het inkoopdocument. Het zorgkantoor heeft dit overwogen, maar heeft ervoor gekozen om Zorgbelang in te schakelen vanwege het instellingsoverschrijdend belang bij de uitkomst van de toetsing: de opslag drukt immers op de beschikbare middelen. In de toetsingscommissie zitten de vijf beleidsmedewerkers uit de drie Wlz sectoren, daarnaast een jurist en op afroep een medewerker van Zorgadvies. In ZN verband is afgesproken dat een driejarige overeenkomst alleen in de sector GGZ mogelijk is. In de sectoren V&V en GZ zijn alleen een- en tweejarige overeenkomsten mogelijk. Deze werkwijze wordt door alle zorgkantoren gehanteerd. Indien de zorgaanbieder en zorginkoper tot overeenstemming komen, zal de toetsingscommissie niet ingeschakeld worden.

16 Het doel van de dialoog is overeenstemming bereiken over de ontwikkelplannen. Betekent dit dat er in de dialoog ook overeenstemming is over: de waardering per uitgewerkt aspect (criteria) in het ontwikkelplan (score: voldoende of onvoldoende) en daaruit volgend ook over de tariefsopslag? De toetsingscommissie bestaat uit team medewerkers CZ. Hoe is de objectiviteit van dit team gewaarborgd? Pas na het in het gelijk stellen van de zorginkoper en het niet eens zijn hiermee door de aanbieder kan Zorgbelang ingeschakeld worden. Het blijft een zwaarwegend advies waar de manager V&V van het zorgkantoor een besluit over neemt. Als het mogelijk is om n.a.v. de evaluatie de opslag (gedeeltelijk) terug te vorderen, waarom wordt dan niet de volle 100% toegekend bij de initiële productieafspraak? Gaat het zorgkantoor ervan uit dat 25% van de doelen niet behaald zal worden. Dat getuigt van weinig vertrouwen. Realiseert het ZK zich dat het 1 jaar later toekennen van 25% van opslag grote consequenties heeft financieel voor aanbieders. Dit zeker i.c.m. het maar voor 95% kunnen afspreken van het productie volume. En het niet volledig kunnen afspreken van de geleverde overproductie. Is het mogelijk een 2-jarig contract af te sluiten in combinatie met ontwikkelplannen met een doorlooptijd van 1 jaar? wordt er bevoorschot o.b.v. initiële afspraak of wordt alleen bevoorschot o.b.v. het basistarief van 93% Geldt bij een 2 jarig contract het overeengekomen prijsopslag% voor beide jaren? Zowel het tarief als het volume worden ook bij een tweejarige overeenstemming jaarlijks opnieuw vastgesteld. Wat is dan de waarde van een tweejarige overeenkomst? Wat is concreet het voordeel van een tweejarige overeenkomst, als tarief, volume, én voorwaarden jaarlijks wijzigen? Alleen het feit dat geen nieuw ontwikkelplan hoeft worden gemaakt? Maar de tussen evaluatie is toch net zoveel werk? Welke voordelen ziet CZ Zorgkantoor voor de zorgaanbieder in het aanbieden van een 2-jarig contract? Zowel de prijs als het volume worden slechts voor 1 jaar overeengekomen. Wat voor nut heeft een 2-jaarlijkse overeenkomst indien zowel het volume als tarief opnieuw worden vastgesteld? Alleen het verlichten van administratieve lasten? Doel: investeren door zorginstelling in kwaliteit en innovatie kan dus niet worden bereikt. Tijdens de dialoog tussen de zorgaanbieder en zorginkoper zullen een aantal aspecten worden uitgediept die nog niet voldoende in het ontwikkelplan beschreven zijn. De tariefopslag zal aan de hand van de definitieve plannen worden bepaald, die na de dialoog moet worden ingediend door de zorgaanbieder. De objectiviteit is geborgd doordat in het geval het zorgkantoor en de zorgaanbieder er niet uitkomen, Zorgbelang Nederland als onafhankelijke derde om een zwaarwegend advies wordt gevraagd. De sectormanager dient te motiveren als het advies van Zorgbelang Nederland niet gevolgd wordt. CZ zorgkantoor gaat er van uit dat alle gemaakte afspraken worden nagekomen. In ZN Inkoopkader is op bladzijde 17 aangegeven dat zorgkantoren zorgaanbieders willen belonen voor het daadwerkelijk realiseren van de afspraken zoals deze zijn overeengekomen in de definitieve ontwikkelplannen. CZ zorgkantoor gaat er van uit dat alle gemaakte afspraken worden nagekomen. In ZN Inkoopkader is op bladzijde 17 aangegeven dat zorgkantoren zorgaanbieders willen belonen voor het daadwerkelijk realiseren van de afspraken zoals deze zijn overeengekomen in de definitieve ontwikkelplannen. Wij spreken tegen 95% van het volume af om de cliëntkeuze verder te versterken. Voor het later toekennen van de 25% tariefsopslag is gekozen omdat het gaat om future performance. Pas als het resultaat bereikt is, volgt de financiële beloning. Dat is mogelijk. De bevoorschotting zal worden gedaan op basis van het basistarief van 93% + 0,75% van de bepaalde tariefopslag. De tariefopslag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De toegevoegde waarde ligt vooral in de kwalitatieve aspecten m.b.t. de prijsopslag. De verbeterafspraken mogen nu binnen 2 jaar worden uitgevoerd met een tussentijdse evaluatie na een jaar. Hierdoor is meer continuïteit gewaarborgd. De zorgaanbieder heeft de zekerheid dat hij ook in 2017 een overeenkomst krijgt en de inschrijfprocedure niet gevolgd hoeft te worden. De zorgaanbieder hoeft voor de zorginkoop 2017 niet opnieuw in te schrijven. Daarnaast kan een ontwikkelplan voor twee jaar worden ingediend, waardoor kwaliteitsafspraken voor langere periode kunnen worden gemaakt. De zorgaanbieder hoeft voor de zorginkoop 2017 niet opnieuw in te schrijven. Daarnaast kan een ontwikkelplan voor twee jaar worden ingediend, waardoor kwaliteitsafspraken voor langere periode kunnen worden gemaakt.

17 Moment van toekenning tariefopslag: het toekennen van de tariefopslag op 2 momenten past niet bij het uitgangspunt 'high trust- high penalty'. Hoewel CZ geen tussentijdse tariefaanpassing doet om de administratieve last te verlichten, betekent dit dat de onzekerheid eenzijdig bij de zorgaanbieder wordt gelegd. Door deze onzekerheid zal er vertraging ontstaan in het beschikbaar krijgen van de middelen voor cliënten. Vraag: de toekenning 100% te doen o.b.v. het genoemde uitgangspunt 'high trust- high penalty'. Is er bij aangaan van een 2-jarige overeenkomst de mogelijkheid om in 2017 (dus na ommekomst van de 2 jaren 2015 en ) deze opnieuw aan te gaan voor wederom 2 jaar, zodat het aangaan van een 2 jarige overeenkomsten nu echt effect heeft naar de langere termijn (zodat niet na 2 jaar opnieuw vanuit een nulpositie overeenkomsten aangegaan moeten worden)? X is één stichting onder één stichtingsbestuur bestaande uit verschillende organisatieonderdelen binnen de stichting. Binnen X zijn organisatieonderdelen actief op het gebied van Wlz, Wmo en Zvw. X definieert haar reserves op stichtingsniveau, niet op het niveau van organisatieonderdelen. Per 31 december 2014 is voor de X sprake van een positieve RAK. Streven en prognose is dat ook op 31 december 2015 sprake zal zijn van een positieve reserve op stichtingsniveau. X blijft de bestemmingsreserve op stichtingsniveau definiëren. Voldoet X, bij een positieve RAK op 31 december 2015, aan die betreffende eis om in aanmerking te komen voor een tweejarig contract? In het document wordt gesproken over een tweejarenovereenkomst Vraag: Wat is het voordeel van de tweejaren overeenkomst? Immers, prijs en volume worden evengoed jaarlijks bepaald en in plaats van een nieuw plan in te dienen wordt er een tussentijdse evaluatie verwacht. En welke 'garanties' geeft deze overeenkomst? CZ geeft in haar Zorginkoopdocument aan dat bij een tweejarige overeenkomst afhankelijk is van de grootte / complexiteit van het ontwikkelplan of voor 2017 reeds een nieuw ontwikkelplan moet worden ingediend. Naar onzer mening is dit in strijd met het ZN inkoopkader die duidelijk stelt op pagina 11 dat bij een tweejarige overeenkomst de stappen 1 tot en met 4 (inclusief ontwikkelplan) niet opnieuw hoeven te worden doorlopen. Is CZ bereid de paragraaf aan te passen en uit te gaan van een tweejarig ontwikkelplan? Zo niet, op basis van welke voorwaarden beslist CZ of het gaat om een eenjarig of tweejarig ontwikkelplan? Als een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een tweejarig contract en als de overeenkomst 2017 aanpassingen kent, heeft de zorgaanbieder dan de mogelijkheid om vragen te stellen en bezwaar aan te tekenen? Als een zorgaanbieder tweejarige ontwikkelplannen indient, hoe werkt het dan met de prijsopslag, geldt deze voor 2 jaar (dus 3% in en 2017) of wordt er dan voor 2017 opnieuw beoordeeld? Dit is niet mogelijk op grond van landelijk uniform bepaald beleid. Een tweejarige overeenkomst heeft betrekking op en Voor 2018 kan opnieuw een (meerjarige) overeenkomst aan worden gegaan indien dit binnen de inkoop- en beleidskaders valt en de zorgaanbieder aan de dan geldende vereisten voor een overeenkomst voldoet. De vraag is eigenlijk niet meer te beantwoorden omdat de maatstaf is aangepast: Een van de uitsluitingsgronden voor een tweejarige overeenkomst is als er sprake is van een negatief eigen vermogen per Een zorgaanbieder hoeft voor de zorginkoop 2017 niet opnieuw in te schrijven. Daarnaast kan het ontwikkelplan een tijdspanne van twee jaar omvatten. Een zorgaanbieder hoeft voor de zorginkoop 2017 niet opnieuw in te schrijven. Daarnaast kan het ontwikkelplan een tijdspanne van twee jaar omvatten. Uit het ontwikkelplan zelf moet blijken of het een doorlooptijd van 1 of 2 jaar heeft. Dit wordt in de dialoog besproken. Een zorgaanbieder mag conform de dan geldende procedure vragen stellen en/of bezwaar aantekenen. Het is mogelijk om een tweejarige afspraak te maken. Echter, het is vanwege de onzekere contracteerruimte voor 2017 niet mogelijk om nu al een toezegging te doen dat de opslag voor 2017 ook 3% is. Voor 2017 zal de tariefopslag opnieuw worden beoordeeld.

18 Hier wordt melding gemaakt van het feit dat het tarief en het volume bij de tweejaarlijkse overeenkomst toch opnieuw worden vastgesteld. Volume kunnen wij ons iets bij voorstellen. Tarief? Wij gaan ervan uit dat de opslagpercentages echter wel voor 2 jaar gelden. We dienen toch een plan voor twee jaar in? Of hebben we dat verkeerd begrepen? Zit er geen risico in dat in het tijdpad, bij een (onverhoopt) negatieve uitkomst van de (tussen)evaluatie, het te laat is om ontwikkelplannen bij te stellen of te actualiseren voor 2017? Om in aanmerking te komen voor een tweejarige overeenkomst mogen onderdelen van concern geen negatieve eigen reserve hebben. Bij opstartende onderdelen zoals onze stichting kan dat een probleem zijn. Is het mogelijk aanvullend een eis te stellen t.o.v. geconsolideerde eigen vermogen van een bepaald minimum. Door deze bepaling gaan kleine organisatie onderdelen leidend worden of een organisatie in aanmerking komt voor een twee jarig contract terwijl de core business en het EV geconsolideerd ruim voldoende kunnen zijn. Wanneer is een afspraak niet voldoende nagekomen, zijn hier richtlijnen voor en wat kunnen de genoemde consequenties zijn? Uitgangspunt volumevaststelling: U geeft een aantal regels waarbinnen het volume voor wordt vastgesteld. Enerzijds geeft u aan dat de afspraak gedurende het jaar kan worden aangepast op basis van de realisatie. Later geeft u aan dat er geen substitutie mogelijk is bij gedeclareerde zorgverzwaring tussen en binnen het volume op het totaal van de hoge ZZP s. Wat is nu leidend? Kunt u een rekenvoorbeeld geven hoe u de regels m.b.t. vaststellen volume hanteert. Het tarief wordt voor één jaar vastgesteld. De plannen kunnen twee jaar omvatten, de tariefopslag wordt echter voor 2017 opnieuw vastgesteld. Bij de evaluatie zal rekening gehouden worden met het bijstellen/actualiseren van de ontwikkelplannen voor In de Nota van Inlichtingen wordt de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een tweejarige overeenkomst als volgt aangepast: Om in aanmerking te komen voor een tweejarige overeenkomst dient de zorgaanbieder dit aan te geven in de Inschrijvingsverklaring en zowel te voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in het ZN Inkoopkader alsmede aan de volgende aanvullende voorwaarde. De continuïteit van zorgverlening bij de te contracteren zorgaanbieder dient voor de contractperiode voldoende geborgd te zijn. De beoordeling geschiedt op basis van (de omvang van) het eigen vermogen. CZ zorgkantoor stelt als voorwaarde dat er sprake is van een positief eigen vermogen per 31 december Indien bij de evaluatie blijkt dat de afspraken niet zijn nagekomen wordt de tariefopslag (deel) teruggevorderd. Dit wordt d.m.v. het toetsingskader geëvalueerd. De consequenties voor 2017 zijn onder andere dat het ontwikkelplan opnieuw zal moet worden opgesteld of aangepast. Bij het maken van de productieafspraken zijn de regels zoals beschreven in het Zorginkoopdocument V&V leidend. Vervolgens wordt op basis van de daadwerkelijke realisatie, met toepassing van de beschreven regels de afspraak waar nodig herzien. Bepaling van het volume. De initiële productieafspraak wordt voor de intramurale zorg (incl. VPT) op 95% gezet. De resterende 5% wordt volgend in de keuze van de cliënt ingezet. Welke risico s op onbetaalde productie loopt een aanbieder hierbij? Betekent dit dat de productie geleverd aan de cliënten die boven deze 95% grens vallen ook daadwerkelijk betaald wordt? Is daar een maximum aan verbonden? Wanneer weet een zorgaanbieder of hij meer produceert dan zijn productieafspraak? Bij het maken van de productieafspraken zijn de regels zoals beschreven in het Zorginkoopdocument V&V leidend. Vervolgens wordt op basis van de daadwerkelijke realisatie, met toepassing van de beschreven regels, de afspraak waar nodig herzien. Het is aan de zorgaanbieder zelf door tijdige en juiste declaraties bij te houden hoe zich de eigen realisatiecijfers zich ontwikkelen. Hoe komt de productieafspraak voor (extramurale) overbruggingszorg tot stand? Bij het maken van productieafspraken voor overbruggingszorg worden het tarief en het volume bepaald conform de inkoopprocedure MPT zoals beschreven in hoofdstuk 2 van het Zorginkoopdocument Wlz van CZ zorgkantoor.

19 Er mag op zorgaanbieder niveau geen zorgverzwaring tussen en binnen het volume op de hoge ZZP s plaatsvinden. Wat moet een zorgaanbieder doen indien het zorgkantoor cliënten met zwaardere ZZP aanbiedt? Cliëntenstop invoeren voor hogere ZZP s? Dat is toch niet wenselijk? Het uitgangspunt bij de volumevaststelling is de herschikte productieafspraak Gezamenlijk vormt dit de maximum initiële afspraak. CZ zorgkantoor hanteert bij de initiële productieafspraak 95% van het volume ZZP en VPT. Welke productieafspraak hanteert CZ voor bestaande extramurale zorgaanbieders die overbruggingszorg gaan leveren en voor nieuwe aanbieders die VPT willen gaan leveren? Binnen de gemaakte productieafspraak, de ZZP-mix en de totale cliëntenpopulatie kan een zorgaanbieder flexibel inspelen op de zorgvragen en daarmee op de zorgzwaarteverschuivingen. CZ zorgkantoor hanteert dan de werkwijze beschreven op pagina 17 van het Zorginkoopdocument V&V, productieafspraak voor nieuwe zorgaanbieders. Overbruggingszorg zal op dezelfde wijze als MPT worden ingekocht. Betreffende de initiële productieafspraak 95% v.h. volume ZZP en VPT en 90% v.h. volume MPT. Vraag: Indien uit hoofde van realisatiecijfers deze 5% resp. 10% niet of niet geheel nodig mocht zijn wordt niet vermeld hoe dat geld dan terug komt naar de zorg. Is deze "winst" in dat geval voor CZ resp. wordt dan dan opnieuw terug gegeven aan VWS en in beide gevallen onthouden aan de directe zorg? Zo ja waarom? Zo neen, hoe komen deze middelen dan alsnog naar deze V&V regio? CZ zorgkantoor maakt productieafspraken tegen een volume van 90% en 95%. Hierdoor kan met de overige 5% en 10% cliëntvolgende bekostiging plaatsvinden. Hoe verhoudt de tekst die onder de derde en vierde bullit staat zich met hetgeen beschreven staat op pagina 17 laatste alinea van het ZN inkoopdocument over persoonsvolgende bekostiging? Hoe wordt het kasjaarbasiseffect van overheidsmaatregelen en beëindiging overgangsrecht laag ZZP precies berekend? Graag een voorbeeld. Welk beleid hanteert CZ bij een overproductie van zorg? Wordt er rekening gehouden met een historisch onevenredige verdeling van capaciteit (aantal bedden per 80-plussers), regionale verschillen? CZ zorgkantoor maakt productieafspraken tegen een volume van 95%. Hierdoor kan met de overige 5% persoonsvolgende bekostiging plaatsvinden. Binnen de gemaakte productieafspraak, de ZZP-mix en de totale cliëntenpopulatie kan een zorgaanbieder flexibel inspelen op de zorgvragen en daarmee op de zorgzwaarteverschuivingen. CZ zorgkantoor volgt hierbij het afbouwpercentages van VWS zoals weergegeven in tabel 5 op bladzijde 14 van het Inkoopdocument V&V. Wat betreft de beëindiging overgangsrecht laag ZZP wordt bij VPT/MPT gekeken naar het aandeel van de zorglevering aan cliënten met een laag ZZP in CZ zorgkantoor zal ten tijde van de herschikkingen bekijken waar knelpunten in de regio zijn, waarbij de overige 5%/10% ingezet kan worden op persoonsvolgende bekostiging. Het declaratietarief gelijk is aan het tarief bij de initiële afspraak. Klopt het dat het declaratie tarief dan gelijk aan 93% + 75% van de toegekende opslag, dus maximaal 95,25%? Bepaling volume: kan het door het zorgkantoor nièt reserveren van de 5% per zorgaanbieder er toe leiden dat een lagere productie in de eerste helft van het jaar (bij een zorgaanbieder) niet meer gecompenseerd kan worden door een hogere productie in de 2e helft van het jaar (bij die zorgaanbieder), omdat deze 'productieruimte' c.q. deze 5% reeds is weggegeven aan een andere zorgaanbieder? Dan wel hoe waarborgt het zorgkantoor dat dit zich niet gaat voordoen? Deze vragen bestaan zowel t.a.v. het voor te bepalen initiële productievolume, als voor de herschikkingsmomenten gaande het jaar. Dat is juist. Dat kan hier inderdaad toe leiden. Het zorgkantoor kan niet waarborgen dat dit zich niet voor zal doen. De korting op de volumes genereert immers alleen geld ten kosten van zittende cliënten of moeten we dat anders zien. De bedoeling van de 95% afspraak is niet om geld te genereren, maar om voldoende op de cliëntkeuzes gedurende het jaar te kunnen anticiperen.

20 Hoe verhoudt het zich dat de overgebleven 5% / 10% volgend is aan keuze van de cliënt. Die 5 en 10% is immers gebaseerd op volumes die al bij aanbieder aanwezig is en dus die keuze al gemaakt heeft. Het is budget van zittende cliënten! Waarom is er gekozen om de volume-afspraken voor MPT op 90% te zitten i.p.v. 95% bij ZZP en VPT De resterende 5% of 10% zal derhalve niet per zorgaanbieder worden gereserveerd. CZ Zorgkantoor houdt zodoende voldoende middelen beschikbaar om volgend te zijn in de keuze van de cliënt en om knelpunten op te lossen gedurende het jaar. Wat wordt verstaan onder knelpunten en hoe en wanneer kunnen zorgaanbieders aanspraak maken op de reservering van 5 of 10 %? Afbouw lage ZZP's: in de eerste zin van de laatste alinea op pagina 13 wordt aangegeven dat initieel het productievolume bepaald wordt o.b.v. de 'herschikte productie-afspraak 2015'. Betekent dit dat uitgegaan wordt van feitelijke realisatie lage ZZP's in (de 1e helft van) 2015, of wordt er in de herschikte productie-afspraak 2015 (t.o.v. de realisatie van de lage ZZP's over het 1e halfjaar 2015) nog een taakstelling voor deze lage ZZP's opgenomen? Toekenning prijsopslag op 2 momenten. Wanneer ontvangt het ZK de tweede tranche exact in het voorschot? (pas nadat aangepast tarief na 1 nov door NZA is verwerkt (dus pas december of later?) In zowel het inkoopkader ZN als in de regionale paragraaf wordt gesproken over administratieve lastenverlichting. Vraag: deze administratieve lastenverlichting wordt nog niet als zodanig ervaren. Kunt u aangeven waaruit de administratieve lastenverlichting volgens u bestaat? (SMART). Volumevaststelling vindt plaats op basis van de herschikte productieafspraak Kan een zorgaanbieder over afspraken maken voor het leveren van VPT en MPT als die zorgaanbieder in 2015 geen VPT en MPT heeft geleverd? In vervolg hierop is het dan ook mogelijk om een volledige PA te maken voor alle zittende cliënten in juni 2015? Die klanten hebben hun keuze immers gemaakt! In de vierde bullit staat echter de niet te honoreren overproductie. Hoe moeten we dat zien overproductie is immers productie geleverd aan cliënten die hun keuze gemaakt hebben. Stopt het overgangsrecht per of zullen er nog steeds extramurale prestaties geleverd worden in? 1e zin: Welke tariefsaanpassing wordt hier bedoeld? De gehele prijsopslag of 25 % van de toegekende prijsopslag? De initiële productieafspraak is de startafspraak. Mocht in de loop van blijken dat de cliëntkeuze tot verschuivingen tussen zorgaanbieders leidt, hebben wij zodoende de mogelijkheid de keuzes van cliënten te vertalen naar aangepaste productieafspraken. De reden hiervoor is dat de doorstroom (in- en uitstroom) van cliënten die zorg verzilveren in een MPT doorgaans hoger is (lees: een minder lange periode in zorg zijn) dan bij cliënten die zorg verzilveren in een ZZP of VPT. Deze reservering zal tijdens de herschikking worden verdeeld. De reservering is bedoeld om voldoende te kunnen anticiperen op de cliëntkeuze in. Dit betekent niet dat de feitelijke realisatie als uitgangspunt wordt genomen. Zoals geformuleerd op pagina 13 van het Inkoopdocument V&V kan hier wel rekening mee worden gehouden. Dit is uniform landelijk beleid. Binnen CZ zorgkantoor zal die bij de tweede herschikking (augustus) worden verwerkt. Een aantal zaken dragen bij aan administratieve lastenverlichting: onder andere de mogelijkheid voor een tweejarige overeenkomst, de beperkte uitvraag van documenten, uniformering van het landelijk inkoopkader. Een zorgaanbieder kan inschrijven voor MPT en VPT indien hij aan de gestelde voorwaarden voldoet. Het is niet mogelijk om een afspraak voor 100% te maken. Wij gaan ervan uit - en dat is uit het verleden ook zo gebleken - dat in de loop van het jaar cliënten uit zorg gaan en andere cliënten in zorg komen. Om hierbij de cliëntkeuze leidend te maken, houden wij 5% aan voor knelpunten. Het overgangsrecht zal ook in doorlopen. Het ministerie van VWS overweegt het overgangsrecht met één jaar te verlengen. Dat zou betekenen dat in dat geval alle cliënten tot eind de indicatie behouden die zij nu hebben. Hiermee wordt de uiteindelijke toegekende tariefopslag bedoeld, die wordt vastgesteld na de evaluatie in augustus.

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering.

De drie thema s met een uniform criterium voor onze sector zijn kwaliteit, innovatie en integrale benadering. Notitie Datum 3 juli 2014 Onderwerp Overzicht inkoopbeleid 2015 Contact Mevr. drs. B. R. (Bianca) Roos 030 27 39 410 broos@vgn.nl Inleiding In deze notitie vindt u een overzicht van het inkoopbeleid 2015,

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inkoopprocedure 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 09167532, Univé Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 37122493, en Trias

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopprocedure Wet langdurige zorg 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Zorgaanbieders die voor het jaar 2016 een éénjarige of nog geen overeenkomst hebben met Zorgkantoren Coöperatie VGZ 5 2 Zorgaanbieders

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector V&V en de overeenkomst Wlz 2017 n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector V&V en de overeenkomst Wlz 2017 n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector V&V en de overeenkomst Wlz n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te vinden

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Publicatiedatum: 30 juni 2017 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2016. 5 Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 Publicatiedatum: 1 juni 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEHANDICAPTENZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Inkoopkader langdurige zorg 2016 GZ 1 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR V&V. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR V&V. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR V&V Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 Publicatiedatum: 1 juni 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Ingrid Renes 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom en introductie 2 Landelijk Inkoopkader Wlz 2017 3 De hoofdlijnen van het Wlz inkoopbeleid van Zilveren

Nadere informatie

Aanvraagprocedure extra middelen kwaliteit verpleeghuiszorg

Aanvraagprocedure extra middelen kwaliteit verpleeghuiszorg Aanvraagprocedure extra middelen kwaliteit verpleeghuiszorg Met deze publicatie informeren wij u over het proces voor het indienen van aanvragen voor de extra middelen voor verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg.

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wlz zorgcontractering 2017: Samenspraak over zorg 19 mei 2016. Welkom!

Informatiebijeenkomst Wlz zorgcontractering 2017: Samenspraak over zorg 19 mei 2016. Welkom! Informatiebijeenkomst Wlz zorgcontractering 2017: Samenspraak over zorg 19 mei 2016 Welkom! Programma 13.30 uur Opening en welkom door de voorzitter, (Harrie Sitvast, ActiZ) 13.40 uur Actuele stand van

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1582 18 januari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 januari 2016, kenmerk

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inhoud 1. Leeswijzer... 4 2. Regionale inkoopprocedure... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Inkoopprocedure bestaande

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017

Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Aanvullende publicatie op het landelijke inkoopkader 2017 Zorgverzekeraars Nederland Mei2017 (versie 0.2) Verduidelijking en correctie beleid zorgkantoren 2017 op 3 thema s De zorgkantoren hebben naar

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg 2017 Experiment Persoonsvolgende bekostiging Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 CZ ZORGKANTOOR V&V EXPERIMENT REGIO ZUID-LIMBURG PERSOONSVOLGENDE BEKOSTIGING IN HET

Nadere informatie

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg VOORBEHOUD ZN gaat met dit inkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit inkoopdocument. De mogelijkheid

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en Leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg # wzgld Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis Wonen en zorg Inkoop Wlz 2017 Het Zorgkantoor Grootste zorgverzekeraar in regio beheert zorgkantoor 32 zorgkantoren Menzis in 3 regio s; Arnhem, Groningen

Nadere informatie

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Rapportage ActiZ Enquête Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017 Periode 3 Mei 2017 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017 Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/16/19c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Agenda Inleiding Stand van zaken 2013 Visie op nieuwe zorgaanbieders Marktanalyse Zorginkoopproces Financiën Gelegenheid tot het stellen van vragen Ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c BELEIDSREGEL BR/REG-17141 Budgettair kader Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016

Inkoopdocument Wlz 2016 Inkoopdocument Wlz 2016 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord en leeswijzer

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlzuitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging Inhoudsopgave - Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zeeland

Marktanalyse 2016 Zeeland Marktanalyse 2016 Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zeeland. In deze

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie