Regeling Beoordelingssystematiek Saxion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Beoordelingssystematiek Saxion"

Transcriptie

1 Regeling Beoordelingssystematiek Saxion Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Medewerker : degene, die op grond van een arbeidsovereenkomst conform de CAO-HBO met de werkgever een dienstverband heeft; b. Werkgever: de Stichting Saxion; c. Beoordelaar: de leidinggevende die de medewerker direct aanstuurt dan wel primair verantwoordelijk is voor de aansturing en die conform de Beoordelingssystematiek Saxion belast is met zowel het voeren van het beoordelings-/plangesprek en het voortgangsgesprek (de gesprekscyclus) alsmede met het geven en opstellen van de beoordeling over het functioneren van de medewerker; d. Functie: het samenstel van werkzaamheden door de medewerker te verrichten krachtens de door de medewerker en de werkgever gesloten arbeidsovereenkomst zoals die geldt gedurende het beoordelingstijdvak; e. Functievervulling: het totaal van prestaties en (opgedragen) gedragingen van de medewerker tijdens de uitoefening van zijn functie gedurende het beoordelingstijdvak; f. Beoordelingstijdvak: de periode waarop de beoordeling betrekking heeft. Dat kan zijn het beoordelingsjaar of een deel van het beoordelingsjaar; g. Beoordelingsperiode: periode van maximaal één jaar (van juli tot juli), op grond waarvan de beoordeling wordt uitgesproken; h. Beoordelings-/plangesprek: het beoordelings-/plangesprek is in de regel een gecombineerd gesprek dat uiteenvalt in een beoordelingsgesprek en een plangesprek. In het beoordelingsgesprek spreekt de beoordelaar zijn/haar oordeel uit over het functioneren van de medewerker (op basis van het van toepassing zijnde functieprofiel) en de aan het functieprofiel gerelateerde resultaataanspraken. Tevens worden in het beoordelingsgesprek de ontwikkelafspraken geëvalueerd. In het plangesprek maken de medewerker en de beoordelaar afspraken over de functievervulling en SMART afspraken ten aanzien van resultaatdoelstellingen (gerelateerd aan het functieprofiel van betreffende medewerker) en de ontwikkelingsdoelstellingen die de medewerker in de komende beoordelingsperiode dient te behalen. Het plangesprek heeft een tweezijdig karakter, hetgeen de medewerker de mogelijkheid biedt om het functioneren van de beoordelaar aan de orde te stellen. i. Voortgangsgesprek: gesprek(ken) tussen medewerker en beoordelaar, waarin op basis van gelijkwaardigheid wordt besproken in hoeverre de medewerker er in slaagt om de doelen gesteld in het beoordelings-/plangesprek te behalen, welke belemmeringen zich voordoen en hoe deze belemmeringen weg te nemen. j. Resultaatafspraken: individuele afspraken over resultaten die betrekking hebben op de uitkomsten van het werk van de medewerker en die gerelateerd zijn aan het op de medewerker van toepassing zijnde functieprofiel. k. Ontwikkelafspraken: individuele afspraken over de ontwikkeling van gedragscompetenties en domeinspecifieke competenties die voorwaarde zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie; l. Gedragscompetenties: gedragsbekwaamheden die, onafhankelijk van het inhoudelijke domein, onderscheidend zijn voor succesvol functioneren; m. Domeinspecifieke competenties: vakinhoudelijke kennis en expertise om in een specifiek inhoudelijk proces resultaat te kunnen leveren; n. SMART: staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en in de Tijd begrensd; o. Rechtspositionele gevolgen in het kader van de gesprekscyclus: gevolgen van rechtspositionele aard die direct of indirect samenhangen met de beoordeling van het functioneren van de medewerker zoals bedoeld. Het betreft: het onthouden van een salarisverhoging zoals bedoeld in artikel H-3 CAO-HBO 2006/2007; het toekennen van een salarisverhoging zoals bedoeld in artikel H-3 CAO-HBO 2006/2007 van 1 of 2 keer het normpercentage zoals dat geldt in de functieschaal die van toepassing is; het (niet) omzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 1. Artikel 2: Beschrijving gesprekscyclus 1. De gesprekscyclus bestaat in de regel uit twee contactmomenten: het beoordelings-/plangesprek en het voortgangsgesprek. 1 Zie art. D-3, lid 5 cao-hbo 2006/2007 Dienst P&O 1 van 7

2 2. De gesprekscyclus heeft een formeel karakter. 3. De gesprekscyclus beslaat één jaar. 4. Het beoordelings-/plangesprek is een gecombineerd gesprek dat uiteenvalt in een beoordelingsgesprek en een plangesprek. 5. Indien de medewerker en/of de beoordelaar het beoordelings-/plangesprek niet als een gecombineerd gesprek wenst te voeren dan wordt dit gesprek gesplitst in twee aparte gesprekken. Artikel 3: Het plangesprek 1. Bij aanvang van het beoordelingsjaar voeren de beoordelaar en de medewerker een plangesprek. Doel van dit gesprek is om afspraken te maken over de in het komende jaar door de medewerker te realiseren resultaatdoelstellingen (gerelateerd aan het op de medewerker van toepassing zijnde functieprofiel) en ontwikkelingsdoelstellingen. De SMART afspraken worden zo vastgelegd dat ze een beoordeling overeenkomstig de beoordelingsmethode volgens artikel 8 van deze regeling mogelijk maken. 2. In het plangesprek worden door beoordelaar en medewerker afspraken gemaakt over noodzakelijke randvoorwaarden die de medewerker mede in staat stellen de afgesproken resultaten te behalen. 3. In het plangesprek wordt zo mogelijk afgesproken wanneer het eerstvolgende beoordelingsgesprek overeenkomstig artikel 5 plaats zal vinden. 4. Indien beoordelaar en medewerker geen overeenstemming bereiken over de te realiseren doelen en/of ondersteuning, dan legt de beoordelaar dit voor bij de naast hogere leidinggevende, die vervolgens beslist. 5. De afspraken worden binnen één maand schriftelijk vastgelegd door de medewerker of de beoordelaar op het gespreksformulier bij deze regeling. De beoordelaar en medewerker tekenen het formulier voor akkoord dan wel voor gezien 2. De beoordelaar behoudt het origineel, de medewerker krijgt hiervan een kopie. Artikel 4: Het voortgangsgesprek 1. Gedurende het jaar onderhouden de medewerker en beoordelaar regelmatig contact met elkaar over de voortgang van de werkzaamheden. 2. In het voortgangsgesprek bespreken medewerker en beoordelaar in hoeverre de medewerker er in slaagt zijn doelen te behalen, welke belemmeringen zich voordoen en hoe deze kunnen worden weggenomen. 3. Op het gespreksformulier worden de relevante zaken uit het gesprek binnen één maand schriftelijk vastgelegd door medewerker of beoordelaar. 4. Indien de medewerker de doelen niet dreigt te halen dient hij de beoordelaar tijdig hierover te informeren. 5. Gedurende het jaar kunnen eventueel, met instemming van beoordelaar, eerdere afspraken over doelen of ondersteuning worden bijgesteld of aangevuld. De gewijzigde afspraken worden binnen tien werkdagen schriftelijk vastgelegd door de medewerker of beoordelaar op het gespreksformulier. 6. De beoordelaar tekent het gespreksformulier voor akkoord, terwijl de medewerker het gespreksformulier voor akkoord dan wel voor gezien tekent. Indien de beoordelaar en medewerker geen overeenstemming bereiken, dan legt de beoordelaar dit voor bij de naast hogere leidinggevende, die vervolgens beslist. De beoordelaar behoudt het origineel, de medewerker krijgt hiervan een kopie. Artikel 5: Het beoordelingsgesprek 1. Aan het einde van een beoordelingsjaar vindt een beoordelingsgesprek plaats. Dit beoordelingsgesprek dient om beargumenteerde uitspraken te doen over het functioneren van de medewerker. Aan de uitkomst van een beoordelingsgesprek kunnen rechtspositionele consequenties worden verbonden. 2. De beoordelaar voert een beoordelingsgesprek, waarbij de volgende vier situaties onderscheiden worden: a) Het reguliere beoordelingsgesprek aan het einde van het beoordelingsjaar, gebaseerd op de afspraken gemaakt tijdens de periode die de gesprekscyclus in beslag neemt; b) Het beoordelingsgesprek bij de overgang van een tijdelijk dienstverband naar een vast dienstverband; c) Het beoordelingsgesprek, indien de beoordelaar voornemens is maatregelen te treffen wegens ongeschiktheid van de medewerker, omdat deze in ernstige mate onbekwaam of ongeschikt blijkt te zijn voor zijn functie, niet zijnde het gevolg van lichamelijke of psychische oorzaken (het zogenaamde disciplinegesprek); d) Het beoordelingsgesprek op initiatief van de medewerker of de beoordelaar indien daartoe aanleiding bestaat. Bedoeld beoordelingsgesprek vindt plaats binnen 15 werkdagen nadat het verzoek daartoe de andere partij heeft bereikt. 2 Normaliter tekent de medewerker voor akkoord. Het voor gezien tekenen impliceert geenszins dat de medewerker de afspraken niet behoort na te komen, daar de medewerker ter zake alsdan een opdracht krijgt. Dienst P&O 2 van 7

3 3. Het beoordelingstijdvak strekt zich niet uit over een periode, welke reeds in een eerdere beoordeling aan de orde is geweest. 4. Het reguliere beoordelingsgesprek vindt niet eerder plaats dan nadat tenminste één voortgangsgesprek heeft plaatsgevonden. In het beoordelingsgesprek wordt mede betrokken hetgeen in het plangesprek én het/de voortgangsgesprek(ken) aan de orde is geweest. 5. Het reguliere beoordelingsgesprek vindt jaarlijks plaats. 6. De onder lid 2 genoemde soorten beoordelingsgesprekken, kunnen, met uitzondering van het onder lid 2.a. genoemde reguliere beoordelingsgesprek, buiten de gesprekscyclus vallen. Artikel 6: Gespreksdeelnemers beoordelings-/plangesprek en hun verantwoordelijkheden 1. De beoordelaar is verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van de beoordeling 3 en informeert de betrokken medewerker minimaal vijf werkdagen van tevoren schriftelijk, dat er een beoordelingsgesprek zal plaatsvinden. In voornoemd schrijven deelt de beoordelaar tevens mee wie bij het gesprek aanwezig zal of zullen zijn. 2. In het belang van een zo juist mogelijke oordeelsvorming dient de medewerker gedurende de beoordelingsperiode de beoordelaar naar behoren te informeren over het functioneren van de medewerker en de mate waarin resultaten worden behaald. Daarnaast is het de beoordelaar toegestaan om gedurende de beoordelingsperiode nadere informatie met betrekking tot het functioneren van de medewerker in te winnen. Met deze informatie dient vertrouwelijk te worden omgegaan, een en ander binnen de kaders van de privacywetgeving. 3. Het is de medewerker toegestaan zich tijdens het beoordelingsgesprek te laten vergezellen door één persoon naar zijn keuze die het beoordelingsgesprek als toehoorder zal bijwonen. 4. De beoordeling wordt opgemaakt door de beoordelaar en schriftelijk vastgelegd op het gespreksformulier. 5. Het gespreksformulier wordt zodanig ingevuld dat met betrekking tot het algemeen functioneren en per resultaatafspraak een omschrijving van het oordeel wordt aangegeven en per ontwikkelafspraak de evaluatie hiervan blijkt. 6. Een samenvatting van het beoordelingsgesprek wordt op het gespreksformulier vastgelegd. De beoordelaar tekent voor akkoord, terwijl de medewerker voor akkoord dan wel voor gezien tekent. 7. Nadat de medewerker het gespreksformulier heeft getekend, deelt de beoordelaar aan de medewerker mee hoe en binnen welke termijnen de medewerker bezwaar kan aantekenen. 8. De medewerker ontvangt na (eenzijdige) ondertekening van het gespreksformulier, daarvan gelijktijdig een afschrift. Dit afschrift is tevens het door de werkgever genomen beoordelingsbesluit zoals bedoeld in artikel 2 van de Bezwaarregeling beoordelen voor Saxion medewerkers. 9. Het gespreksformulier wordt opgenomen in het personeelsdossier. Artikel 7: Beoordeling en koppeling van beoordeling met beloning 1. De beoordelaar doet een uitspraak over de resultaatafspraken. De beoordeling van de medewerker is te herleiden tot mogelijke salarisconsequenties. 2. De beoordeling is: a) uitstekend als boven het bij de functie passende normale niveau is gepresteerd. Een dergelijke beoordeling leidt tot een salarisstijging met een percentage gelijk aan 2 maal het normpercentage. b) goed als op het bij de functie passende normale niveau gefunctioneerd is. Een goede beoordeling geldt als norm en leidt tot een stijging van het salaris met het normpercentage. Het normpercentage is per salarisschaal in de cao vastgelegd. c) onvoldoende als regelmatig of voortdurend onder het bij de functie passende normale niveau gepresteerd is. Een dergelijke beoordeling leidt niet tot een stijging van het salaris. Artikel 8: Beoordelingsmethode Het functieprofiel van de medewerker is het uitgangspunt voor de beoordeling, waarbij duidelijk moet zijn met betrekking tot welke resultaatgebieden van het functieprofiel individuele resultaatafspraken zijn gemaakt. 1. Resultaatafspraken worden op een SMART wijze geformuleerd en betreffen prestatiedoelstellingen. 2. In het plangesprek is aangegeven in welke mate (uitgedrukt in percentages) het oordeel over het bereiken van het resultaat meetelt voor het eindoordeel. Als geen weging is afgesproken tellen alle resultaatafspraken even zwaar. 4. Het eindoordeel van de resultaatafspraken komt als volgt tot stand: 3 Indien de beoordeling niet heeft plaatsgevonden, dan heeft de medewerker de mogelijkheid om het beoordelingsgesprek bij de naast hogere leidinggevende door middel van een schriftelijk verzoek af te dwingen, waarbij deze zorg zal dragen dat de beoordeling alsnog zal plaatsvinden. Dienst P&O 3 van 7

4 Uitstekend: Goed : Onvoldoende : als overwegend (= meer dan 60%) uitstekend is gescoord en er géén onvoldoende is gescoord. als het totaal van de procentuele score van de beoordeling goed en uitstekend 60% of meer is als 41% of meer onvoldoende is gescoord. 5. Voor het maken van ontwikkelafspraken 4 dienen de competentieprofielen en domeinspecifieke competenties als basis. Resultaatafspraken worden beoordeeld, ontwikkelafspraken worden geëvalueerd. 6. De beoordeling van de realisatie van de resultaatafspraken en de evaluatie van de ontwikkelafspraken worden vastgelegd op het gespreksformulier. 7. De uiteindelijke beoordeling, gebaseerd op het oordeel over het algemeen functioneren en het eindoordeel van de resultaatafspraken, wordt opgemaakt met inachtneming van de in de desbetreffende periode opgedragen werkzaamheden en de daaraan verbonden eisen. Indien de feitelijk verrichte werkzaamheden afwijken van de opgedragen werkzaamheden, wordt hiervan op het gespreksformulier melding gemaakt conform artikel 4 lid 4 en 5. Artikel 9: Toetsing van de beoordeling 1. De beoordelaar legt de beoordeling in een gesprek voor aan de medewerker en bespreekt de beoordeling met hem. 2. Eventuele opmerkingen van de medewerker worden op een bijlage bij de beoordeling gevoegd. Artikel 10: Bezwaar 1. Een medewerker die rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan een verzoek tot heroverweging respectievelijk bezwaarschrift indienen tegen een besluit door of namens de werkgever genomen in het kader van een beoordeling. 2. Het verzoek tot heroverweging respectievelijk bezwaarschrift moet worden ingediend conform de Bezwaarregeling beoordelen voor Saxion medewerkers. Artikel 11: Citeertitel en inwerkingtreding Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Beoordelingssystematiek Saxion en treedt in werking met ingang van 1 februari Bezwaarregeling beoordelen voor Saxion medewerkers Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Medewerker: degene, die op grond van een arbeidsovereenkomst conform de CAO-HBO met de werkgever een dienstverband heeft; b) Werkgever: de Stichting Saxion; c) Beoordelaar: de leidinggevende die de medewerker direct aanstuurt dan wel primair verantwoordelijk is voor de aansturing en die conform de Beoordelingssystematiek Saxion belast is met zowel het voeren van het beoordelings-/plangesprek en het voortgangsgesprek (de gesprekscyclus) alsmede met het geven en opstellen van de beoordeling over het functioneren van de medewerker; d) Naast hogere leidinggevende: leidinggevende en eindverantwoordelijke functionaris, die in hiërarchische zin geplaatst is boven de beoordelaar zoals bedoeld in lid c 5 ; e) Beoordelingsperiode: periode van maximaal één jaar, op grond waarvan de beoordeling wordt uitgesproken; f) Beoordelings-/plangesprek: het beoordelings-/plangesprek is in de regel een gecombineerd gesprek dat uiteenvalt in een beoordelingsgesprek en een plangesprek. In het beoordelingsgesprek spreekt de beoordelaar zijn/haar oordeel uit over het functioneren van de medewerker (op basis van het van toepassing zijnde functieprofiel) en de aan het functieprofiel gerelateerde resultaataanspraken. Tevens worden in het beoordelingsgesprek de ontwikkelafspraken geëvalueerd. In het plangesprek maken de medewerker en de beoordelaar SMART afspraken ten aanzien van de resultaatdoelstellingen gerelateerd aan het onderhavige functieprofiel en de 4 Ontwikkelafspraken in het kader van de gesprekscyclus, dus niet zijnde ontwikkelafspraken in het kader van een formele en informele indeling op grond van functieordening. ¹ het betreft hier een cao-term; feitelijk gaat het hier om de directeur van een academie of dienst; wanneer de bezwaarde een directeur betreft, is uiteraard de naast hogere leidinggevende de Raad van Bestuur. Dienst P&O 4 van 7

5 ontwikkelingsdoelstellingen die de medewerker in het komende beoordelingsperiode dient te behalen; g) Functie: het samenstel van werkzaamheden door de medewerker te verrichten krachtens de door de medewerker en de werkgever gesloten arbeidsovereenkomst zoals die geldt gedurende het beoordelingstijdvak; h) Functievervulling: het totaal van prestaties en (opgedragen) gedragingen van de medewerker tijdens de uitoefening van zijn functie gedurende het beoordelingstijdvak; i) Rechtspositionele gevolgen: gevolgen van rechtspositionele aard die direct of indirect samenhangen met de beoordeling over het functioneren van de medewerker. Het betreft: 1) het onthouden van een salarisverhoging zoals bedoeld in artikel H-3 CAO-HBO 2006/2007; 2) het toekennen van een salarisverhoging zoals bedoeld in artikel H-3 CAO-HBO 2006/2007 van een of twee keer het normpercentage zoals dat geldt in de functieschaal die van toepassing is; 3) het (niet) omzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; j) Heroverwegingsfase: procedure en wijze van behandeling van het schriftelijke verzoek van de medewerker aan de beoordelaar om de conclusies van het beoordelingsgesprek te heroverwegen respectievelijk aan te passen; k) Intern bezwaar: de procedure en behandeling van het bezwaarschrift bij de naast hogere leidinggevende en de procedure en behandeling van het bezwaarschrift bij de interne Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen. Artikel 2: Mededeling mogelijkheid van bezwaar Bij het geven van een beoordelingsbesluit zoals bedoeld in artikel 6 lid 8 van de Regeling Beoordelingssystematiek Saxion, wordt aan de medewerker mededeling gedaan van de wijze waarop en de termijnen waarbinnen hij bezwaar kan maken. Artikel 3: Afronding en vastlegging beoordelingsgesprek 1. Conform de Regeling Beoordelingssystematiek Saxion heeft de beoordelaar de samenvatting respectievelijk uitkomsten van het beoordelingsgesprek vastgelegd op het gespreksformulier en heeft hierop expliciet de rechtspositionele gevolgen vermeld. 2. De beoordelaar heeft het gespreksformulier voor akkoord getekend; de medewerker heeft of voor akkoord, of voor gezien getekend. 3. Zo spoedig mogelijk na het beoordelingsgesprek heeft de medewerker een kopie van de door de beoordelaar vastgestelde beoordeling ontvangen. Deze kopie is tevens het door de werkgever genomen beoordelingsbesluit zoals bedoeld in artikel 2 van deze Bezwaarregeling. Artikel 4: Bijstand De medewerker kan zich in de bezwaarprocedure laten bijstaan door een persoon van zijn keuze. Artikel 5: Het heroverwegingsverzoek /-procedure 1. Wanneer de medewerker het gespreksformulier voor gezien heeft getekend en hij het niet eens is met de uitkomsten ervan, kan 6 hij binnen tien werkdagen na ontvangst van het afschrift van het beoordelingsbesluit een gemotiveerd en schriftelijk heroverwegingsverzoek indienen bij de beoordelaar. 2. In het geval dat de medewerker niet in staat is, binnen de termijn zoals gesteld in het vorige lid, zijn heroverwegingsverzoek in te dienen kan hij de beoordelaar verzoeken om uitstel. In het verzoek om uitstel moet worden aangegeven wat de reden is waarom de gestelde termijn niet gehaald kan worden. Indien de reden voor het uitstel, naar het oordeel van de beoordelaar, valide is geeft de beoordelaar een nieuwe termijn aan de medewerker. 3. De beoordelaar nodigt binnen tien werkdagen na ontvangst van het heroverwegingsverzoek de medewerker uit voor een gesprek. 4. Dit gesprek kan ertoe leiden dat de beoordelaar geheel, gedeeltelijk of niet aan de bezwaren van de medewerker tegemoet komt. 5. De beoordelaar bevestigt de conclusies van het gesprek binnen tien werkdagen na het gesprek schriftelijk aan de medewerker. In deze conclusies worden rechtspositionele gevolgen expliciet vermeld. 6. Indien het rechtspositionele gevolg het al dan niet omzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft, kan de medewerker de onderhavige heroverwegingsfase overslaan en direct de procedure van artikel 6 aangaan. 7. Een door de medewerker ingediend heroverwegingsverzoek heeft geen opschortende werking op het door de werkgever genomen beoordelingsbesluit. Artikel 6: De interne bezwaarprocedure 1. Indien de medewerker het niet eens is met de vorm, de inhoud, de rechtspositionele uitkomst van een beoordelingsbesluit dan wel het oneens is met het feit dat zijn beoordelaar een 6 wanneer de medewerker geen enkele positief resultaat verwacht van de heroverwegingsfase, kan direct de interne bezwaarprocedure van artikel 6 worden gestart. Dienst P&O 5 van 7

6 beoordelingsgesprek achterwege laat, kan hij hiertegen bezwaar aantekenen bij zijn naast hogere leidinggevende Hiervoor dient hij binnen 20 werkdagen na ontvangst van de conclusies zoals vermeld in artikel 5 lid 5 een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift in bij de naast hogere leidinggevende Het door de medewerker ingediende en ondertekende bezwaarschrift bevat de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient een afschrift van het gewraakte besluit toegevoegd te zijn. 4. In de situatie dat de medewerker geen gebruik heeft gemaakt van de heroverwegingsprocedure van artikel 5, dan wel het oneens is met het feit dat zijn beoordelaar een beoordelingsgesprek achterwege laat, is de indientermijn van het bezwaarschrift tien werkdagen na de datum van ontvangst van het afschrift van het beoordelingsformulier zoals vermeld in artikel 5 lid 1 resp. de ontvangstdatum van het besluit van de beoordelaar om een beoordelingsgesprek achterwege te laten. 5. De naast hoger leidinggevende dan wel de interne Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen beoordeelt of het bezwaar ontvankelijk is. Een bezwaar is niet ontvankelijk indien de medewerker die het bezwaar heeft ingediend niet rechtstreeks in zijn belang is getroffen en/of indien het bezwaar niet op schrift is gesteld dan wel deugdelijk is gemotiveerd en/of indien de gestelde termijnen zijn overschreden. 6. Als de naast hogere leidinggevende het bezwaar ontvankelijk en gegrond acht, kan hij direct tot een besluit komen. Het desbetreffende besluit wordt binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk aan de medewerker en zijn beoordelaar meegedeeld. 7. Wanneer de naast hogere leidinggevende het bezwaar niet gegrond acht dan wel twijfelt over de gegrondheid van het bezwaar, kan hij binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift de medewerker en/of diens beoordelaar uitnodigen voor een gesprek. Indien de naast hogere leidinggevende na het gesprek van oordeel is dat het bezwaar gegrond is neemt hij binnen tien werkdagen na het gesprek een nieuw beoordelingsbesluit. Indien de naaste hogere leidinggevende op grond van het gesprek geen beslissing kan nemen over de gegrondheid van het bezwaar vraagt hij onverwijld na het gesprek doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift advies aan de interne Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen. 8. In het geval de naast hogere leidinggevende geen termen aanwezig acht voor het in lid 7 bedoelde gesprek, dan wel in het gesprek de twijfel over de gegrondheid of het oordeel van ongegrondheid over het bezwaar niet is weggenomen, vraagt hij onverwijld na het gesprek doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift ten aanzien van het bezwaar advies aan de interne Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen. 9. De interne Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen hoort vervolgens in ieder geval de desbetreffende partijen. 10. De intern Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen toetst het bezwaar procedureel en inhoudelijk en brengt binnen een termijn van 20 werkdagen nadat de adviesaanvraag betreffende het bezwaarschrift door de Commissie is ontvangen een schriftelijk en onderbouwd advies uit aan de naast hogere leidinggevende en de betrokken medewerker. 11. De interne Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen kan besluiten de termijn van 20 werkdagen zoals bedoeld in het vorige lid te verlengen,echter niet nadat daarover overleg heeft plaatsgehad met de naast hoger leidinggevende van de medewerker die het bezwaarschrift heeft ingediend. De betrokken medewerker wordt geïnformeerd over het verlengde termijn. 12. Het advies van de Commissie is voor alle partijen bindend. 13. Een door de medewerker aangetekend bezwaar heeft geen opschortende werking op het door de werkgever genomen beoordelingsbesluit. Artikel 7: Rechtsbescherming 1. De medewerker ondervindt op geen enkele wijze negatieve gevolgen van het feit dat hij gebruik maakt van het recht om bezwaar te maken en in beroep te gaan. 2. In alle gevallen worden de in het geding zijnde rechtspositionele gevolgen met terugwerkende kracht gerealiseerd wanneer de medewerker in het gelijk wordt gesteld. Artikel 8: De interne Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen 1. De commissie bestaat uit drie leden: - één lid en een plaatsvervangend lid, aangewezen door de Raad van Bestuur; - één lid en een plaatsvervangend lid, aangewezen door de personeelsgeleding van de GMR; - een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, door beide leden aan de Raad van Bestuur voorgedragen. 2. De benoeming en ontslag van de commissieleden gebeurt door de Raad van Bestuur. 3. In het geval van een vacature wordt daarin terstond voorzien. 7 Indien de beoordeling niet heeft plaatsgevonden, dan heeft de medewerker de mogelijkheid om het beoordelingsgesprek bij de naast hogere leidinggevende door middel van een schriftelijk verzoek af te dwingen, waarbij deze zorg zal dragen dat de beoordeling alsnog binnen 3 maanden zal plaatsvinden. 8 wanneer de naast hogere leidinggevende feitelijk de Raad van Bestuur betreft, stuurt de Raad het bezwaarschrift onverwijld door naar de interne Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen. Dienst P&O 6 van 7

7 4. De Raad van Bestuur draagt tevens zorg voor de benoeming van een ambtelijk secretaris en een plaatsvervanger. 5. De commissie legt haar werkwijze vast in een reglement. 6. Door bezwaar aan te tekenen verleent de medewerker toestemming aan de interne Saxion Commissie Beoordelingsgeschillen tot inzage van alle door haar relevant geachte stukken uit het personeelsdossier. Dienst P&O 7 van 7

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK Artikel 1- Begripsbepalingen In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: beoordelaar: de hiërarchisch

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Het College van Bestuur besluit, gelet op de artikelen H-3 en N-2 van de vigerende cao-hbo, de regeling beoordelingssysteem HBKMD vast te stellen, die luidt als volgt:

Nadere informatie

Jaar- en beoordelingsgesprek

Jaar- en beoordelingsgesprek Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaar- en beoordelingsgesprek 03/2011 Tel. (020) 59 85400 Fax (020) 59 85454 www.intranet.vu.nl/jaar-en-beoordelingsgesprek

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken Hogeschool IPABO

Reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken Hogeschool IPABO Hogeschool IPABO Auteur : Jan Jobse Bestandsnaam : Versie : 03 Status : definitief Document datum : 14 februari 2006 Aantal Pagina s : 9 (exclusief 2 bijlagen) Wijzigingsblad VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever.

De werkgever kan het gedifferentieerd belonen uitsluitend toepassen op de werknemer die tenminste één half jaar in dienst is van de werkgever. Bijlage 9 Protocol Beoordelingssysteem Met ingang van 2009 (voor de functie dierenarts) kan de werkgever per jaar een beoordelingssysteem voor alle werknemers in zijn onderneming invoeren zoals omschreven

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 787 december 01 REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 01 Burgemeester

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken)

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Nummer: 11.0006848 Versie: 1.0. Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 doc.: pz_alle/regelingen/gesprekscyclus

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 249 12 mei 2016 Regeling gesprekscyclus Werk en Inkomen Lekstroom Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A

Formulier functioneringsgesprek en procedure. Vertrouwelijk. Onderdeel A Formulier functioneringsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele gesprekspartner Functie Datum functioneringsgesprek Datum doelstellingengesprek Onderdeel A Gespreksonderwerpen

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE REGLEMENT ALGEMENE BEPALINGEN VOOR INTERNE COMMISSIES INHOUDSOPGAVE artikel 1 : begripsbepalingen artikel 2 : de commissie artikel 3 : het secretariaat artikel 4 : het bezwaarschrift artikel 5 : bevoegdheden

Nadere informatie

TiU-Klokkenluidersregeling

TiU-Klokkenluidersregeling TiU-Klokkenluidersregeling Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg vindt het wenselijk om in het kader van goed bestuur en een integere en transparante organisatie een heldere procedure

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGLEMENT FUNCTIONERINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Personeelszorg wordt belangrijk gevonden binnen SOPOGO. Wij zien het als een van de belangrijkste taken van de algemeen directeur, schooldirecteuren en de

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie CVDR Officiële uitgave van BAR-organisatie. Nr. CVDR399024_1 16 mei 2017 Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO

Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO Reglement Bezwaren- en geschillencommissie PPO Versie 4 7 februari 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. PPO; Opleidingsinstituut PPO, Postmaster Psychologie en Orthopedagogiek;

Nadere informatie

Beoordelingsreglement

Beoordelingsreglement Beoordelingsreglement van de gemeente Waalwijk 12-0017715 Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Beoordelingsreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Waalwijk;

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken

Regeling beoordelingsgesprekken Regeling beoordelingsgesprekken Traject Activiteit Datum Bestuur Voorgenomen besluit Mei / juni 2010 GMR Instemming art. 23 i Juni 2010 Bestuur Besluit September 2010 Evaluatie 4 jaar 2014 Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum Van Doorkiesnummer Aan. E-mail Kopie aan. Blad 1/5 - Klokkenluiderregeling Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: medewerker: degene die al

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Huishoudelijk Reglement klachtencommissies politie 2013 De klachtencommissies, vertegenwoordigd door haar voorzitters, overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels over hun werkwijze en die van de

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Gemeente Raalte Regeling HRM gesprekken 2.0

Gemeente Raalte Regeling HRM gesprekken 2.0 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28289 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling HRM gesprekken 2.0 Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte, overwegende dat het gewenst is in

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT Versie: definitief 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9506 Reglement Geschillencommissie Studentenstatuut ((vastgesteld College van

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 21726 17 april 2014 Regeling Melding Vermoeden Misstand 2014 Zaaknummer: 1026247 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek Formulier Beoordelen Het beoordelingsformulier is onderverdeeld in drie delen: I) persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en resultaat, II) beoordelingsstaat en III) beoordelingsgesprek. I Persoonsgegevens,

Nadere informatie

Reglement klachten studenten

Reglement klachten studenten Reglement klachten studenten Aeres Hogeschool 24 oktober 2016 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Reglement klachten studenten 24 oktober 2016 Versiebeheer Versiebeheer Versie Datum Auteur Toelichting

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Besluit van burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten, gelet

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk 2: Interne procedure Hoofdstuk 3: Melding aan de Commissie Klokkenluiders Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs

Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder Primair en Voortgezet Onderwijs Oktober 2008 Reglement Bezwarencommissie Functiewaardering Christelijk en Algemeen Bijzonder

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs

Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Klachtenregeling BLM Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave 1 Voorbeeld Procedure Klachtenregeling...1 1.1 Begripsbepalingen...1 1.2 Verantwoordelijkheid bestuur...1 1.3 Klachtencommissie...1 1.4 Compliance

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek onderwijs (gewijzigd per )

Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek onderwijs (gewijzigd per ) 3.a. Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek onderwijs (gewijzigd per 1-7-2008) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN a. bevoegd gezag: het schoolbestuur respectievelijk de rechtspersoon

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Beleid functioneringsgesprekken

Beleid functioneringsgesprekken Beleid functioneringsgesprekken 1 Regeling functioneringsgesprekken Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van St. PCBO Baarn - Soest Voor akkoord: april 2012 De voorzitter van de Stichting PCBO,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo Gesprekkencyclus

Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo Gesprekkencyclus Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 23-5-2016 Directeuren MT 8-3-2016 GMR (instemming) GMR 30-6-2016 College van Bestuur CvB 1-11-2016 Beleidsnotitie Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord

1... Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 9 maart 2015: akkoord Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering 30 maart 2015 Datum: 17 februari 2015 Opsteller: R.G.J. Derksen Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag. University of the Arts The Hague KLOKKENLUIDERSREGELING. Koninklijk Conservatorium Royal Conservatoire

Hogeschool der Kunsten Den Haag. University of the Arts The Hague KLOKKENLUIDERSREGELING. Koninklijk Conservatorium Royal Conservatoire KLOKKENLUIDERSREGELING Hogeschool Klokkenluidersregeling Hogeschool Het College van Bestuur besluit, gelet op Branchecode Governance Hogescholen, de Klokkenluidersregeling HdK vast te stellen, die luidt

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie