Pensioen. het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen. het buitenland"

Transcriptie

1 Pensioen ontvangen in het buitenland Receiving pension abroad Welke informatie is van belang als u niet in Nederland woont? Stichting Philips Pensioenfonds What information is important if you do not live in the Netherlands?

2 Waar ter wereld u ook woont, Philips Pensioenfonds zorgt ervoor dat u uw Philips-pensioen krijgt. Als u in het buitenland woont of naar het buitenland verhuist, is voor u een aantal zaken anders geregeld. Zaken die van belang zijn voor de betaling van uw pensioen. In deze folder leest u hier meer over. Op de laatste pagina vindt u een checklist. Daar staat in het kort wat u precies moet doen. Wherever you live, Philips Pensioenfonds will ensure that you receive your Philips pension. If you live or move abroad, some of the arrangements are different. This concerns issues that are essential to payment of your pension. This brochure provides specific information, with a checklist on the last page that summarises what exactly is expected from you. 2 Vijf zaken die van belang zijn als u in het buitenland woont De woonplaatsverklaring en Teken van leven De betaling: een eurorekening De belasting: wel of geen loonheffing De zorgverzekering: uw bijdrage Uw persoonlijke situatie: veranderingen Five issues that are essential when you are living abroad The Residence certificate and Certificate of life Pay me nt : a Euro account Ta xe s: income tax or not Healthcare insurance: your contribution Your personal situation: changes

3 1 De woonplaatsverklaring en Teken van leven 1The Residence certificate and Certificate of life Als u in Nederland woont, krijgen wij gegevens over uw persoonlijke situatie automatisch door via uw gemeente. Als u buiten Nederland woont, ontvangen wij deze gegevens niet automatisch. Op het moment dat u met pensioen gaat en buiten Nederland woont, moet u dat vóór de eerste pensioenbetaling aantonen door het verstrekken van een woonplaatsverklaring. Als u al pensioen ontvangt en u verhuist buiten Nederland, dan vragen wij u ook om een woonplaatsverklaring. Daarna vragen wij u jaarlijks in de maand februari om ons een Teken van leven (attestatie de vita) toe te sturen. U kunt deze documenten opvragen bij: de Nederlandse ambassade; de plaatselijke overheid; de burgerlijke stand van uw woonplaats (gemeente of gemeentelijk bestuur); een notaris. Belangrijk: zorg altijd voor een officiële stempel of verklaring van echtheid. 2De betaling: een eurorekening Philips Pensioenfonds betaalt uw pensioen uit in euro s. Het is daarom belangrijk dat u, indien mogelijk, een zogenoemde eurorekening heeft. Als u geen eurorekening heeft, kan het zijn dat u extra kosten moet betalen aan uw bank. Het is niet in alle landen mogelijk om een eurorekening te openen. Informeer hiernaar bij uw lokale bank. U kunt dan mogelijk in een ander land wel een eurorekening openen. Als uw bankrekeningnummer wijzigt, moet u dit aan Philips Pensioenfonds doorgeven via het formulier Bankrekeningnummer. Dit formulier kunt u downloaden via If you live in the Netherlands, we automatically receive details about your personal situation via the municipal records. If you reside outside the Netherlands, we do not automatically receive this information. If you live outside the Netherlands, then when you retire you must demonstrate that before the first payment of your pension by providing us with a Residence certificate. You are also required to provide such a certificate if you are already receiving a pension and relocate outside the Netherlands. Thereafter we shall ask you in February each year to send us a Certificate of life (Attestatie de vita). You can request these documents from: The Dutch embassy; The local government; The municipal records in your place of residence (municipality or municipal authority); A civil-law notary. Please note: Always check that an official stamp or authentication is provided. 2Payment: a Euro account Philips Pensioenfonds pays your pension in Euros. This is why it is important for you to hold an account denominated in Euros. If you do not have a Euro account, it is possible that you will need to pay extra costs to your bank. Opening a Euro account is not possible in all countries. You can ask about your situation at your local bank. Perhaps you can open a Euro account in a different country. If the number of your bank account changes, you must notify Philips Pensioenfonds using the form Bank Account Number. This form can be downloaded via 3

4 3 3 De belasting: wel of geen loonheffing Taxes: income tax or not 4 Het is mogelijk dat u in Nederland loonheffing moet betalen over uw Philips-pensioen. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. Bij vertrek naar het buitenland vervalt de premie volksverzekeringen als u niet meer werkt. Of u loonbelasting moet betalen hangt af van het land waarin u woont. Nederland heeft met meerdere landen afspraken gemaakt over de belastingheffing. In verdragen is vastgelegd welk land belasting mag heffen. Vrijstelling loonheffing aanvragen Woont u in een van de landen waarmee afspraken zijn gemaakt, de zogenoemde verdragslanden? Dan kan het zijn dat u in Nederland geen loonheffing hoeft te betalen. U moet dan bij de Belastingdienst een verzoek tot vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen indienen. U voorkomt hiermee dat u dubbel belasting moet betalen: één keer in Nederland en één keer in het land waar u woont. Het aanvraagformulier voor de vrijstelling zit als bijlage bij het informatiepakket dat Philips Pensioenfonds u toestuurt als u met pensioen gaat en buiten Nederland woont. Dit formulier kunt u invullen en ondertekend versturen naar de Belastingdienst. Het adres staat vermeld op het aanvraagformulier. Als u recht heeft op een vrijstelling, stuurt de Belastingdienst de originele vrijstelling naar u en een kopie naar Philips Pensioenfonds. Philips Pensioenfonds houdt dan geen loonheffing (meer) in op uw pensioen. U ontvangt het aanvraagformulier voor vrijstelling opnieuw wanneer u naar een ander land buiten Nederland verhuist. Tip! Wilt u weten of u in een verdragsland woont? Kijk dan op Zoek op overzicht verdragslanden. It is possible that income tax is due in the Netherlands on your Philips pension. Normally, tax withheld from your Dutch income consists of income tax and social security contributions. When going abroad, the social security contributions are no longer due. Depending on the country where you live, you may have to pay income tax in the Netherlands. The Netherlands have concluded agreements with various countries relating to prevention of double taxation, clarifying which country can levy taxes. Requesting exemption from income tax Are you living in one of the countries that the Netherlands made a double taxation arrangement with (the so-called Treaty countries)? Then you may not have to pay income tax in the Netherlands. This is subject to submitting an application to the Belastingdienst (Dutch Tax Administration) on a form called Vrijstelling inhouding loonbelasting/ premie volksverzekeringen (Exemption from withholding income tax/social security contributions). This prevents you from having to pay tax in two countries: both in the Netherlands and in your country of residence. The application form for exemption is attached to the information package sent to you by Philips Pensioenfonds when you retire (if you live outside the Netherlands). This form is to be completed, signed and returned to the Belastingdienst. The address is stated on the application form. If you are entitled to exemption, the Belastingdienst will send the original confirmation of exemption to you and a copy to Philips Pensioenfonds. Philips Pensioenfonds will then terminate (or continue to terminate, as the case may be) withholding income tax and social security contributions from your pension. You will receive the application form for exemption again if you relocate to another country outside the Netherlands. Tip! If you would like to check if you are living in one of the Treaty countries, visit and look up Overzicht verdragslanden. (Dutch only)

5 4 De zorgverzekering: uw bijdrage 4Healthcare insurance: your contribution Het is mogelijk dat op uw Philips-pensioen bijdragen worden ingehouden voor de zorgverzekering in Nederland. Dit gebeurt als u in een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of een verdragsland woont. Woont u niet in en EU-, EER- of verdragsland? Dan worden bij u geen bijdragen voor de zorgverzekering ingehouden. Wie bepaalt hoeveel u moet betalen? Het Zorginstituut Nederland stelt vast of u recht heeft op medische zorg die in het wettelijke verzekeringspakket van uw woonland zit. U betaalt voor deze zorg een bijdrage aan Nederland. Het Zorginstituut geeft Philips Pensioenfonds dan opdracht om de bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) buitenland in te houden op het pensioen. Waaruit bestaat de bijdrage Zvw buitenland? De bijdrage Zvw buitenland bestaat uit: een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw; een inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg, voorheen AWBZ); een nominale bijdrage. Het is mogelijk dat u de nominale bijdrage zelf rechtstreeks aan het Zorginstituut betaalt of dat deze bijdrage op een andere uitkering dan uw Philips-pensioen wordt ingehouden. Vanaf uw AOW-leeftijd wordt de nominale bijdrage ingehouden op uw AOW-pensioen. Als wij geen bijdragen inhouden op uw Philips-pensioen, hebben wij van het Zorginstituut geen opdracht ontvangen. Voor vragen kunt u bellen met het Zorginstituut: Woonlandfactor De bijdragen worden vermenigvuldigd met de zogenaamde woonlandfactor. Deze woonlandfactor wordt berekend door de gemiddelde zorgkosten in het woonland te delen door de gemiddelde zorgkosten in Nederland. De woonlandfactor wordt toegepast door Philips Pensioenfonds op alle bijdragen voor de zorgverzekering. It is possible that contributions for Dutch healthcare insurance are withheld from your Philips pension. This is the case if you are living in a member state of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) or a Treaty country. If you reside in a different country, then no healthcare insurance contributions will be withheld from your pension. Who determines how much you pay? The Zorginstituut Nederland (the Institute, National Health Care Institute) will determine if you are entitled to medical care included in the legally required insurance package of your country of residence. You pay a contribution in the Netherlands for this healthcare. In such cases, the Institute will instruct Philips Pensioenfonds to withhold the contribution for non-residents under the Zorgverzekeringswet (Zvw, Health Insurance Act) from your pension. What does this Zvw contribution consist of? The Zvw contribution for non-residents consists of: An income-dependent Zvw contribution; An income-dependent contribution for Wlz (Long-term Care Act, formerly AWBZ); A nominal contribution. It is possible that you will have to pay your nominal contribution directly to the Institute, or that this contribution is withheld from a benefit other than your Philips pension. From the AOW pension age, the nominal contribution is withheld from your AOW (state pension) benefit. If we have not withheld any contribution from your Philips pension, this means that the Institute did not instruct us to do so. If you have any questions relevant to this issue, please contact the Institute at Country of residence factor The contributions are multiplied by a so-called country of residence factor. This country of residence factor is calculated by dividing the average healthcare costs in the country of residence by the average healthcare costs in the Netherlands. Philips Pensioenfonds applies the country of residence factor to all healthcare insurance contributions. 5

6 Inkomensafhankelijke bijdragen 2015 Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Wet langdurige zorg (Wlz) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen. De inkomensafhankelijke bijdrage Wlz is 9,65% in Dit percentage wordt vervolgens vermenigvuldigd met de woonlandfactor. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is 4,85% in 2015 over maximaal De bijdrage is dan maximaal 4,85% x = Ook deze bijdrage wordt vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Nominale bijdrage 2015 Als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, wordt op uw pensioen de nominale bijdrage voor de zorgverzekering ingehouden. Deze nominale bijdrage is in ,50 per maand. Als u een partner heeft die is meeverzekerd, wordt de premie 195. Net zoals bij de inkomensafhankelijke bijdragen, wordt ook de nominale bijdrage vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Vanaf uw AOW-leeftijd wordt de nominale bijdrage niet meer ingehouden op uw Philips-pensioen, maar op uw AOW-pensioen. Income-dependent contributions 2015 With effect from 1 January 2015 the Exceptional Medical Expenses Act (AWBZ) has been replaced by the Long-term Care Act (Wlz). The incomedependent contribution for Wlz amounts to 9.65% during This percentage is subsequently multiplied by the country of residence factor. During 2015, the income-dependent Zvw contribution amounts to 4.85% on your income, but this is charged only on the first 51,976. This implies that the maximum contribution amounts to 4.85% x 51,976 = 2,520. This contribution is also multiplied by the country of residence factor. Nominal contribution 2015 If you have not reached the AOW pension age, the nominal contribution for healthcare insurance is withheld from your pension. This nominal contribution amounts to per month during In the event that your partner is co-insured on the policy, the premium will amount to 195. Similarly to the income-dependent contributions, the nominal contribution is multiplied by the country of residence factor. From the AOW pension age, the nominal contribution is withheld from your AOW (state pension) benefit rather than from your Philips pension. Tip! Wilt u meer informatie over de bijdrage Zvw buitenland? Kijk dan op 5 5 Uw persoonlijke situatie: veranderingen Tip! If you would like more information regarding the Zvw contribution for non-residents, please refer to Your personal situation: changes Welke veranderingen moet u schriftelijk doorgeven aan Philips Pensioenfonds als u in het buitenland woont? Als u gaat verhuizen Als u een relatie aangaat of beëindigt Als uw bankgegevens wijzigen Als uw partner overlijdt Which changes do you have to send to Philips Pensioenfonds in writing if you live outside the Netherlands? A change of address Entering into or terminating a relationship A change to your bank details The death of your partner 6 Als u overlijdt, moeten uw nabestaanden dit schriftelijk doorgeven aan Philips Pensioenfonds. Dit kan door een kopie van de overlijdensakte of een rouwkaart te sturen. Your death must be reported to Philips Pensioenfonds in writing by your surviving relatives. This can be done by sending a copy of the Certificate of death or the funeral card.

7 Checklist Doen als u met pensioen gaat en buiten Nederland woont Opvragen en opsturen woonplaatsverklaring Als het mogelijk is een eurorekening openen (als u die nog niet heeft) Doen u als u pensioen ontvangt en verhuist buiten Nederland Opvragen en opsturen woonplaatsverklaring Als het mogelijk is een eurorekening openen (als u die nog niet heeft) Doen als u in een verdragsland woont of naar een verdragsland verhuist Aanvraagformulier Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen invullen en opsturen naar de Belastingdienst Doen als u pensioen ontvangt buiten Nederland Opvragen en opsturen Teken van leven (dit vragen wij u jaarlijks in februari) Wilt u ons informeren bij deze wijzigingen? Adreswijzigingen Het aangaan of beëindigen van uw relatie Wijzigingen in uw bankgegevens Overlijden van uw partner Uw nabestaanden moeten ons schriftelijk informeren als u overlijdt. Checklist You are retiring and you live outside the Netherlands Request and send a Residence certificate If possible, open a Euro account (if you do not yet have one) You already receive a pension and you move outside the Netherlands Request and send a Residence certificate If possible, open a Euro account (if you do not yet have one) You live in a Treaty country or relocate to a Treaty country Complete, sign and send the application form Vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen (Exemption from withholding income tax/social security premiums) to the Belastingdienst (Dutch Tax Administration). You receive a pension outside the Netherlands - Request and send a Certificate of life (you will be asked for this every February) Changes you must notify to us - Change of address - Entering into or terminating a relationship - Changes to your bank details - The death of your partner Please ensure your surviving relatives to inform us in writing in the event of your death. 7

8 Heeft u vragen over uw pensioen? Wilt u meer weten over uw pensioen of heeft u speciale vragen over pensioen ontvangen in het buitenland? Neemt u dan gerust contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds. De contactgegevens zijn: Telefoon Op werkdagen van 9.00 tot uur CET. Het telefoonnummer is Post Philips Pensioenfonds Postbus JP Eindhoven Nederland Do you have any questions about your pension? If you would like to know more about your pension, or if you have specific questions about receiving your pension abroad, then feel free to contact the Service Desk of Philips Pensioenfonds. The contact details are: Telephone On working days between 9.00 AM and 5.00 PM (CET). The telephone number is Post Philips Pensioenfonds P.O. Box JP EINDHOVEN The Netherlands

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie

Start using standard European direct debit. For new creditors

Start using standard European direct debit. For new creditors Start using standard European For new creditors Introduction Why a new standard European What is the standard European What you need to do 1. Gather information about the standard European 2. Appoint a

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen IA Your partner Uw partner MOD For more information Voor meer informatie Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14

Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 For English version see page : 8-14 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

DRIP Unilever N.V. Dividend reinvestment plan (DRIP) for the (depositary receipts of) ordinary shares Unilever N.V. as traded on Euronext Amsterdam

DRIP Unilever N.V. Dividend reinvestment plan (DRIP) for the (depositary receipts of) ordinary shares Unilever N.V. as traded on Euronext Amsterdam Please find hereunder a selection of frequently asked questions and answers relating to the Dividend Reinvestment Plan for the (depositary receipts of) ordinary shares Unilever N.V. For further information

Nadere informatie

Tel.: +31 (0)36-5475100 Fax: +31 (0)36-5475156 www.avanade.nl. Leveranciershandleiding voor facturatie aan Avanade Netherlands B.V.

Tel.: +31 (0)36-5475100 Fax: +31 (0)36-5475156 www.avanade.nl. Leveranciershandleiding voor facturatie aan Avanade Netherlands B.V. Avanade Nederland 1322 AP ALMERE Tel.: +31 (0)36-5475100 Fax: +31 (0)36-5475156 www.avanade.nl Berney van Stelten Finance Manager Geachte Leverancier, Leveranciershandleiding voor facturatie aan Bedankt

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

JOURNEY LOG REISJOURNAAL

JOURNEY LOG REISJOURNAAL Council Regulation EC No 1/2005 on the protection of animals during transport. Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer AHDO Address Adres van de plaatselijke

Nadere informatie

Appendix I Experimental design

Appendix I Experimental design Appendix I Experimental design I. Experimental procedures The experiment consisted of 25 independent decision rounds. In each round, a subject was asked to allocate tokens between two accounts, labeled

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN De onderwijsinstelling die een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten sluiten met de cloud provider. Het kan voordelen opleveren

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Inhoudsopgave CoMensha, Hoe nu verder? Informatie voor slachtoffers van mensenhandel. Deze folder is

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie