505, Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921"

Transcriptie

1 Jaar Auteur Titel Uitgave 1895 Kuyper, A. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken Amsterdam; De Ziekenfondsen in Nederland. Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek Amsterdam; Snijders, C.J. De Ziekenfondsen in Nederland. Hunne gebreken, hunne verbetering. Niet-officieel bijvoegsel tot het Rapport der Nuts-Commissie over die instellingen Middelburg; Waal Malefijt, J.H. de De Duitsche Wet op de Ziekteverzekering en de voorgenomen arbeiders-verzekering hier te lande Breukelen; Ontwerp van wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst, in opdracht van den Minister van Justitie bewerkt door Mr. H.L. Drucker Leiden; Rapport der commissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar de inrichting van ziekenfondsen en vast te stellen, aan welke eischen een ziekenfonds behoort te voldoen,' Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900, Deel I, pp Rapport over de Ziekenfondsen te Amsterdam. Uitgebracht door de Ziekenfonds- Commissie ingesteld bij Besluit van 25 October 1897 door de Afdeeling Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst NMG; Amsterdam; Smissaert, H. Nota omtrent wettelijke ziekte-verzekering VNW; Den Haag 1902 Het ontwerp-ziekteverzekeringswet', NTvG, 1905, Deel I, pp , , Burger, H. 505, Schenk Brill, A.M. van Is verzekering noodzakelijk en ingrijpen door den Staat noodig? Een overzicht van het verzekeringswezen in Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, België, Denemarken, Engeland en Nederland, benevens een korte schets der Ongevallenwet 1901 en een overzicht van het wetsontwerp Ziekteverzekering 1907 Amsterdam; Posthuma, L.L. De ziekteverzekering en de Nederlandsche geneeskundigen', NTvG, pp Afdeling Rotterdam NMG betreffende het abonnementenstelsel Rapport omtrent den toestand der Ziekenfondsen in Nederland NMG; Amsterdam; Rapport der commissie uit den Bond van Vrije Liberalen omtrent de vraag, hoe mede met het oog op uitbreiding van wettelijke voorziening in sociale nooden, onze wettelijke ongevallenverzekering moet worden verbeterd Den Haag; Patijn, J.A.N. Ontwerp arbeiders-ziekteverzekering, ontwerp en Memorie van Toelichting Haarlem; Handelingen Tweede Kamer, , debatten betreffende de sociale verzekeringen Den Haag; Raden- en Ziektewet Hilversum; Handelingen Tweede Kamer, , debatten betreffende de arbeidersziekteverzekering Den Haag; Buning, E.J. Het standpunt der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst ten opzichte van ziekenfondsen', Medische Revue, Aalberse, P.J.M. Arbeiders-verzekering en Arbeids-contract Leiden; De sociale verzekering. Memorie van Toelichting op de ontwerpen Organisatiewet en wetten tot wijziging der Invaliditeits- en der Ziektewet van den minister Treub Haarlem; Elink Schuurman, W.H.A. Ziekteverzekering en Werklieden-Ziekenfondsen in Nederland Den Haag; Stukken betreffende het Rapport van de commissie inzake ziekteverzorging voor den middenstand Quarles van Ufford, C.G.C. De Plaats der Arbeiderskassen in de Ziekteverzekering Utrecht; Stukken Sociale Voorzorg betreffende de ziekenverzorging HTK , Regeling der ziekteverzorging Verslag der Commissie tot regeling der ziekenverzorging Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid Vries, C.W. de De voorbereiding der sociale wetgeving onder het ministerie van Tienhoven-Tak van Poortvliet', Sociale Voorzorg, Zutphen, J.A. van 1925 De aanhangige plannen inzake de Ziektewet. Publicatie van het bestuur van de Centrale Onderlinge te 's-gravenhage Centrale Onderlinge; Den Haag; 1923 Gedenkschrift uitgegeeven door de afdeeling Utrecht der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst NMG; 1924 Terugblik. Het Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds Nieuwe Levenskracht na 20 jaren Amsterdam; 1925 Rapport der Commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid meer eenheid te brengen in het Ziekenfondswezen in ons land Zeist; Rapport der Commissie ter bestudering der ziekteverzekering voor den middenstand Amsterdam; Stukken van de Landelijke Federatie ter behartiging van het Ziekenfondswezen over de ziektekostenverzekeringsplannen van Aalberse HTK, , Memorie van Toelichting op de Ziekte- en Ongevallenwet 1925 Alphen aan den Rijn; 1926 Folmer, A. e.a. Het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder minister Aalberse Tarief voor huisartsen woonachtig in de Gemeente Utrecht NMG Utrecht; Verslag van de commisie, door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingesteld om een onderzoek in te stellen naar de klachten over de toestanden in de Rijksklinieken te Utrecht 1928 HTK, , Memorie van Toelichting en Verslag van de Commissie van Voorbereiding betreffende de Wijziging der Ziektewet Leijdesdorff, L. Ziektewet Zwolle; HTK, , Behandeling in de Tweede Kamer van de Wijziging der Ziektewet 1929 Page 1

2 1930 Schoonenberg, J. Particulier initiatief in de arbeidersverzekering. Ontwikkeling van de positie der bijzondere uitvoeringsorganen in de wetgeving Amsterdam; Noordhoff, F.S. De beteekenis van de Ziekenfondswet. Algemeenen Raad ter bevordering van het ziekenfondswezen 1932 Stukken betreffende de Algemene Raad ter bevordering van het ziekenfondswezen Proces verbaal van feitenonderzoek met betrekking tot de moeilijkheden gerezen 1933 tusschen de Maatschappij van de Geneeskunst en Ziekenzorg 1936 Telegramtarieven PTT; Leidraad voor den internationalen telefoondienst PTT; Metman, W.M. Handen af! van onze ziekenfondsen 1936 Het Ziekenfondswezen en de Landelijke Federatie 1936 Vries-Bruins, A.J. de Het ziekenfondswezen in Nederland Ontwerp-Ziekenverzorgingswet verzonden aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen; 1936 Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen; 1936 De socialistische gids; 1936 Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen; 1936 Rapport van de commissie, ingesteld ter beantwoording van de vraag: op welke wijze kunnen de lasten, voor de gemeenten en gemeentelijke instellingen voortvloeiende uit de genees- en verloskundige hulp en ziekenhuisverpleging, met de minste bezwaren worden verlicht NVAW; 1937 Voetangels en klemmen in het Ontwerp Ziekenverzorgingswet zoals dat ontwerp er, na de vijfde Nota van wijziging, op 1 februari 1937, uitziet Landelijke Federatie ter Behartiging van het Ziekenfondswezen; Eggink, Chr. Het ziekenfondswezen in Nederland TvG; Voorwaarden en tarief Rijksverzekeringsbank RVB; Rapport Sociale Verzekering NVV; SDAP; Gedenkboek Ziekenfonds Zutphen Ziekenfonds Zutphen; Sociale Verzekering. Rapport uitgebracht door een Commissie uit NVV en SDAP Amsterdam; Godsvrede of strijd? CBOZ; Elzinga, M. De vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging met name in Friesland, gezien binnen het kader der geneeskundige verzekering Wageningen; De verzekering tegen de kosten van Ziekenhuisverpleging in Nederland op 1 januari 1940 CBS; Den Haag; Arbeidsovereenkomstenbesluit Staatsblad 354; Huisman, L.A. Ziekteverzekering Krankenkasse. Beknopt overzicht der voorschriften omtrent de ziekteverzekering van in Nederland woonachtige familieleden van personen, die in Duitschland werken Vermande Zonen; Tiende verslag van de stichting "Stads- en Academisch Ziekenhuis" te Utrecht stichting "Stads- en Academisch Ziekenhuis" te Utrecht; Vellinga, J.M. Talma's sociale arbeid Hoorn; Stukken betreffende het Ziekenfondsenbesluit Voorschriften Ziekenfondswezen Staatstoezicht op de ziekenfondsen; Ziekenfondsraad Voorschriften Ziekenfondswezen Staatstoezicht op de ziekenfondsen; Ziekenfondsraad Voorschriften Ziekenfondswezen Deel I en II Staatstoezicht op de ziekenfondsen; Ziekenfondsraad Voorschriften Ziekenfondswezen Deel I Ziekenfondsraad Huisman, L.A. De kleine zelfstandigen en de verplichte sociale verzekering. Beschouwingen naar aanleiding van het rapport van 30 september 1942 der "Staatscommissie inzake uitbreiding der verplichte sociale verzekering tot kleine zelfstandigen" Ziekteverzekering Krankenkasse. Beknopt overzicht der voorschriften omtrent de ziekteverzekering van in Nederland woonachtige familieleden van personen, die in Duitschland werken Studiecommissie Vakgroep "Variaverzekering"; 1942 Vermande Zonen; De Algemeene Ziekenfondsen en hun werkgebied Departement van Sociale Zaken; Staatstoezicht op de ziekenfondsen 1944 Does, L.P. van der Medische controle van de sociale verzekeringsorganen Kluwer; Deventer; Voorschriften Ziekenfondswezen Deel II Ziekenfondsraad Voorschriften Ziekenfondswezen Deel II Ziekenfondsraad Page 2

3 1945 Rapport van de commissie van artsen ter bestudeering van de regeling van het toekomstig ziekenfondswezen (verslag commissie Snellen) Rapport inzake Reorganisatie van de Volksgezondheidszorg Reorganisatie der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Plannen en gedachten Medisch Contact; Wolf, C. van der Wie zijn verzekerd ingevolge het ziekenfondsenbesluit en welke rechten hebben zij? Labora; "Plan Heerlen" betreffende de reorganisatie van het ziekenfondswezen in Nederland Jongen & Co; 1946 Balen, G.F. van en G.A Lindenboom Staatsziekenzorg Batu; Wolf, C. van der Wie zijn verzekerd ingevolge het ziekenfondsenbesluit en welke rechten hebben zij? Labora; Verslag van het Derde Congres voor Sociale verzekering 1946 Veldman, J. Geschiedenis ziekenfondswezen Vereniging van Raden van Arbeid; Does, L.P. van der De economische beteekenis der sociale verzekering Kluwer; Deventer; Ruiter, T. de Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk sociale politiek Leuven; Instructie voor de Agenten/Boden 1947 Wesly, L.A. De volledige verpleging en behandeling in een ziekenhuis ingevolge het Ziekenfondsenbesluit De Sociale Verzekeringsgids, 11; Lienden, C.J. van De plaats van het Ziekenfonds der toekomst naast de komende publiekrechtelijke organen voor gezondheidszorg en sociale verzekering CBOZ; 1947 Hollingsworth, H., M.C Klem, A.M. Baney Medical care and costs in relation to family income Washington; Het Ziekenfonds en de Statistiek Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland; Voorwaarden en tarief Rijksverzekeringsbank RVB; Conferentie met de Nederlandse pers. Overzicht van de ingezonden vragen en de daarop gegeven antwoorden Ministerie van Sociale Zaken; Mannoury, J. Sociale rechten. Een kleine wegwijzer in de doolhof der sociale wetgeving NVV; Rapport inzake de toekomstige organisatie van het ziekenfondswezen Stichting van de Arbeid; Tarieven voor de honorering van specialistische hulp door algemene ziekenfondsen NMG; OAZ; Verslag van de werkzaamheden van het Recepten Administratie- en Contrôlebureau te Amsterdam gedurende het tijdvak 1 october 1947 tot en met 30 september Vervolg-Nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen 1949 De Ziekenfondsgids 1949 Bollen, W.J. Maatschappelijke verhoudingen Commissie van Toezicht RACB; 1949 Federatie V.M.Z.; 1949 Federatie V.M.Z., 3; 1949 Cursus Sociale Verzekering (bedrijfsverenigingen) ; Toelichting op de voorgestelde röntgentarieven voor Ziekenfondsen 1949 Nederlandse Vereniging voor Electrologie en Röntgenologie; Tarieven voor de honorering van specialistische hulp door algemene ziekenfondsen NMG; OAZ; Drogendijk, A.C. Plan omtrent de reorganisatie van het Ziekenfondswezen D.J. van Brummen; Drogendijk, A.C. Plan omtrent de reorganisatie van het ziekenfondswezen Nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen Federatie VMZ; Vervolg-nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen Federatie VMZ; Voorwaarden waaraan volgens de mening van de Centrale Bond van Ziekenfondsen een toekomstige wettelijke regeling van het Ziekenfondswezen moet voldoen CBOZ; 1949 Het toekomstige ziekenfondswezen. Een beschouwing n.a.v. een Rapport van een Commissie vanwege de Stichting van den Arbeid Stichting van de Arbeid; Desiderata ontleend aan de richtlijnen der Federatie V.M.Z. betreffende de 1949 Ziekenfondswet Federatie VMZ; De nood der vrijwillige ziekenfondsverzekering CBOZ; Staatsblad no. K 259 Wet van 22 Juni 1950 tot oprichting van een fonds voor maatregelen ter voorkoming van ziekte en ter bevordering van de gezondheid (Wet op het Praeventiefonds) Staatsdrukkerij; Verslag van het demonstratief congres gehouden op zaterdag 22 juli 1950 CBOZ; Federatie VMZ; OAZ; 1950 Page 3

4 Mededelingenblad van het officieel orgaan van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde; 5; De Sociale Zekerheidsgids Kluwer; 10; Financiële beschouwingen over het Nederlandse Ziekenfondswezen, II Grondslagen voor een wettelijke regeling van de gezondheidszorg Centrum voor Staatkundige Vorming (CvSV); Ontwerp Ziekenfondswet waaromtrent door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid advies is aangevraagd aan de Sociaal Economische Raad Staatsdrukkerij; Engelman, A.A., W.Th. van Ambtenaren-Ziekenfonds? Federatie VMZ; 1951 der Meer en L. van der 1951 Meijden Voornaamste bepalingen der sociale wetgeving Vuga; Kunneman, H.L. De ziektekostenverzekering Zeist; Valk, J.A. Ziekenhuizen. Sanatoria. Psychiatrische inrichtingen. Tehuizen. Organisatie, administratie Leiden; Voorschriften Ziekenfondswezen Deel IV Ziekenfondsraad Voorschriften Ziekenfondswezen Deel IV Ziekenfondsraad 1952 Volksgezondheid in het geding. Beschouwing over het ziekenfondswezen Dr Wiardi Beckman Stichting; Tarieven voor de honorering van specialistische hulp door algemene ziekenfondsen 1952 Het kernwezen in de particuliere onderneming Studie- en Voorlichtingscentrum der Fundatie Werkelijk Dienen; Oordeel van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen over het ontwerp Ziekenfondswet CBOZ; Kritische beschouwing over het ontwerp voor het "Instituut Ziekenkostenvoorziening Ambtenaren" (I.Z.A.) Studiecommissie voor het verzekeringsbedrijf; 1952 Ziekenfondsvragen. Themanummer ontwerp Ziekenfondswet Bond van RKZiekenfondsen; 8/9/10; Volksgezondheid in het geding. Beschouwing over het ziekenfondswezen Dr Wiardi Beckman Stichting; Nota voor de Landelijke Raad van de Federatie V.M.Z. inzake het ontwerp van wet tot regeling van de ziekenfondsverzekering (Ziekenfondswet) Federatie VMZ; Verslag van de rondetafelbespreking van de Nederlanse Vereniging voor Allergie Nederlanse Vereniging voor Allergie; 1952 Handleiding inzake het recht op geneeskundige behandeling krachtens de Ongevallenwet 1921, Zee-Ongevallenwet 1919, Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 Federatie VMZ; 1952 Verslag omtrent de Staat der Rijksverzekeringsbank en haar werkzaamheden in het jaar 1950 Den Haag; Adres van de Federatie Vereenigde Maatschappij-Ziekenfondsen (V.M.Z.) gericht tot de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid betreffende het ontwerp Ziekenfondswet Federatie VMZ; Nota van de Landelijke Raad van de Federatie V.M.Z. inzake het ontwerp van wet tot regeling van de ziekenfondsverzekering (Ziekenfondswet) Federatie VMZ; Swenker, M. Fundamentele problemen rond het Ontwerp Ziekenfondswet Het Ziekenfonds, jubileumnummer bij 40jarig bestaan CBOZ; Het ziekenfondswezen in het huidig maatschappelijk bestel Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen; Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland, afleveringen 1953 t/m 1998, niet compleet CBS; Swenker, M. Beschouwingen over het Ziekenfondswezen naar aanleiding van het advies tot verhoging van de loongrens 1954 Jaarverslag over 1954 Ziekenhuis St. Johannes de Deo Utrecht 1954 De redelijke hoogte van het honorarium Stichting Autonome Ziekenfondsen (SAZ); 1953 Ziekenhuis St. Johannes de Deo Utrecht; 1954 Nederlandse Vereniging van Specialisten; Z.N.L. Algemeen Ziekenfonds "Noord-Limburg" Venlo, Algemeen Ziekenfonds "Noord-Limburg" Venlo; Ledencongres Leeuwarden van de KNMG KNMG; Standaardovereenkomst Ziekenfonds - Huisarts Kunneman, H.L. Bereid en in Staat. Volksgezondheid en verzekeringsbedrijf Studiecommissie uit het verzekeringsbedrijf; Voorschriften Ziekenfondswezen Deel III Ziekenfondsraad Page 4

5 Voorschriften Ziekenfondswezen Deel III Ziekenfondsraad 1955 De financiering der vrijwillige verzekering Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ); jaar Ziekenfonds in de Rijnstreek Algemeen Ziekenfonds "'Alphen en omstreken"; Voorwaarden en tarief Rijksverzekeringsbank RVB; Ledenlijst van het Nederlandsch Genootschap voor Heilgymnastiek, massage en Physiotechniek Nederlandsch Genootschap voor Heilgymnastiek, massage en Physiotechniek; Nationale lijst van ziektegroepen ten behoeve van ziekteverzuimstatistieken Verslagen en mededelingen betreffende de volksgezondheid; De redelijke hoogte van het honorarium. Verkorte schets van het rapport Nederlandse Vereniging van Specialisten; Rapport van de Kleine Compensatie Commissie ingesteld ter bestudering van het vraagstuk van de verzekering van boven-de-welstandsgrens-vallenden tegen risico's op het gebied der geneeskundige verzorging Den Haag; Balans en resultatenrekening boekjaar 1955 VGCN; Ziekenhuis St. Johannes de Deo Utrecht Ziekenhuis St. Johannes de Deo Utrecht; Jaarverslag 1955 Vereniging voor Christelijke Gezondheidskoloniën in Nederland Vereniging voor Christelijke Gezondheidskoloniën in Nederland; De Gids voor Ziekenfondsverzekerden Open en gesloten ziekenhuizen Commissie Ziekenhuisvraagstukk en; De toekomstige ontwikkeling van het Ziekenfondswezen CBOZ; Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1958 SER; Molenaar, A.N. Kopieën uit Arbeidsrecht Zwolle; Nota Vrijwillige Ziekenfonds Verzorging Stichting Volksgezondheidszorg; Leen, J. van der Rapport over het verhaalsrecht van de Algemene Ziekenfondsen Studiecommissie ziekenfondsverzekering. Rapport van de subcommissie grondslagen van de ziekenfondsverzekering Burg, Ph.J. van den Bij het tienjarig bestaan van de Ziekenfondsraad Rapporten betreffende de grondslagen der ziekenfondsverzekering en de werkgebieden der algemene ziekenfondsen 1959 Ziektekostenvoorziening. Grondslagen en richtlijnen voor een wettelijk stelsel 1959 Rapport betreffende de ontwikkeling van de Nederlandse ziekenfondsverzekering 1959 Centrum voor Staatkundige Vorming; De vrijwillige ziekenfondsverzekering Federatie VMZ; Advies betreffende het instellen van een verzekering tegen de kosten van verpleging in verpleeghuizen Resultaten van en onderzoek naar de oorzaken van de kostenstijging bij de verplichte ziekenfondsverzekering Commissie verpleging in verpleeghuizen; Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1961 SER; Plan van een werkcommissie uit de Commissie Grondslagen van de Federatie V.M.Z. tot reorganisatie van het ziekenfondswezen waardoor verbetering kan worden gebracht in verschillende bezwaren, die kleven aan het bestaande stelsel Federatie VMZ; Kort overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse ziekenfondsverzekering Rapport van de subcommissie "Beperkte Volksverzekering" Studiecommissie Ziekenfondsverzekerin g; Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1962 SER; Advies over de economische aspecten welke van belang zijn voor de premiehoogte van de verplichte ziekenfondsverzekering SER; Ziekenfondsen en Internationale Verdragen CBOZ; 1962 Fortenier. G.F. en J.J.M Veraart Schematisch overzicht van de sociale verzekeringswetten Kluwer; 1962 Page 5

6 1962 Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1963 SER; De vrije mens. Enige gedachten over de taak van de verzekerings-bemiddelaar in een moderne wereld 1963 Kanttekeningen op het Ontwerp Ziekenfondswet 1963 Medicorum Officium Liberum Sit Nederlandse Vereniging van Assurantiebezorgers; 1962 Stichting Autonome Ziekenfondsen; 1963 Nederlandse Vereniging van vrije artsen; 3; Beschikking Kunst- en Hulpmiddelen verplicht verzekerden 1963 Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid; Jargonboekje CBOZ; Geneesmiddelengebruik en volksgezondheid Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland 1963 Jaarverslag over 1962 van de stichting volksgezondheid Utrechtse Diocesane Bond der KAB; Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1964 SER; Rapport inzake de mogelijkheden tot mechanisatie van de administratie van het Centraal Ziekenfonds te Tilburg Het Ziekenfonds. Orgaan van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen CBOZ; 5; Ziekenfondswet Federatie VMZ; Rapport Statistisch Onderzoek Intellectuelen 1961 Federatie Organisatie Intellectuele Beroepen; Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1965 SER; De Ziekenfondsverzekering in Nederland in Apart of samen. Een beschouwing over samenwerking van ziekenfondsen CBOZ; De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale verzekering Vereniging van Raden van Arbeid; Groot, L.M.J. de De verhouding ziekenhuizen-ziekenfondsen in perspectief Roermond; De Ziekenfondsverzekering in Nederland in Ziekenfondswet 1966 Advies over de premies voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor Verslag van de Amsterdamse Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Verzorging van ziekenfondsverzekerden 1966 Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor Wetsontwerp en Memorie van Toelichting Beperkte Volksverzekering B.V.V. Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisati es; Amsterdamse Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Verzorging van ziekenfondsverzekerde n; Gilbert, B.B. The Evolution of National Insurance in Great Britain. The origins of the welfare state London; Vijfentwintig jaar Ziekenfondswetgeving Memorandum van de ziekenfondsorganisaties inzake de onderhandelingen over het huisartsenhonorarium Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisati es (GOZ); Basisgegevens voor de onderhandelingen omtret de honorering van tandheelkundige verrichtingen in de huispraktijk ten behoeve van ziekenfondspatiënten Het eigen risico in de Ziekenfondsverzekering 1967 De kosten van de bejaardenverzekering 1967 Advies inzake de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering in 1968 Prof.Mr. B.M. Teldersstichting; Het eigen risico in de ziekenfondsverzekering Telderstichting; Adres inzake het Wetsontwerp Ziektekostenvoorziening Ambtenaren KLOZ; Advies betreffende de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering in Page 6

7 Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten in Het Ziekenfonds. Orgaan van de Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen CBOZ; 8/9; 1969 Rapport van de Commissie Verstrekkingen inzake eigen risico in de ziekenfondsverzekering Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten in 1970 Rapport van de Commissie Verstrekkingen inzake eigen risico in de ziekenfondsverzekering Advies betreffende de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering in 1970 Advies inzake een structurele verhoging van de loongrens en van de 1969 maximumdagloongrens in de verplichte ziekenfondsverzekering voro 1970 SER; Over de taak van de controlerend geneesheer der ziekenfondsen t.o.v. het ziekenhuis Inventaris van de Raad van Beroep in het Arrondissement Roermond, Adviezen betreffende de premies voor de verplichte ziekenfondsverzekering in en de bejaardenverzekering in 1971 Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 1970 in 1971 Vereenvoudiging van de uitvoering der sociale verzekering op langere termijn. Rapport betreffende: de huidige uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene 1971 Wet Bijzondere Ziektekosten Berenschot; SER; Doel en taken van de Bedrijfscommissie J.R. Slotemaker de Bruïne Instituut; Advies inzake tandheelkundige hulp in AWBZ-inrichtingen Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 1971 in 1972 Adviezen betreffende de premies voor de verplichte ziekenfondsverzekering, de 1971 bejaardenverzekering en de vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1972 Vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn. Rapport inzake de huidige uitvoering van de ziekenfondswet en algemene wet 1971 bijzondere ziektekosten 1972 Realisatie LISZ Landelijk Informatie Systeem Ziekenfondsen GOZ; 1972 SER, Berenschot; Ondernemingsraad en werkoverleg J.R. Slotemaker de Bruïne Instituut; De raad van commissarissen en de ondernemingsraad J.R. Slotemaker de Bruïne Instituut; Hoeven, H.C. van der Een vriendelijk rookgordijn Publica Pers; Advies inzake dagverblijven voor gehandicapten als AWBZ-verstrekkingen Advies inzake wijzging van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen Advies inzake ontwikkeling van groepspraktijken en gezondheidscentra Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregeling bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten in Blauwdruk voor een nationaal verzekeringssysteem ziektekosten op basis van het 1972 Zeven Pijlers - plan Rapport betreffende alternatieven in de uitvoering van de sociale verzekering SER; 1972 Rapport inzake uitbreiding van de eigen bijdragenregeling in het kader van de 1972 algemene wet bijzondere ziektekosten Blauwdruk voor een nationaal verzekeringssysteem ziektekosten op basis van het Zeven Pijlers - plan 1972 Oss, M.G.M. van Kwesties rondom de Wet Ziekenhuisvoorzieningen Federatie VMZ; Zorgen voor morgen VGZ; 1972 Vereenvoudiging van de uitvoering der sociale verzekering op langere termijn. Rapport betreffende: de structuur en de functies van de ziekenfondsraad Berenschot; SER; Stichting Tandheelkundig Contrôle Instituut Stichting Tandheelkundig Contrôle Instituut Kunneman, H.L. Pleidooi voor een algemene wet gezondheidszorg Advies inzake concentratie van sanatoria voor tbc-patiënten Advies inzake onderzoek op phenylketonurie en galaktosaemie Advies inzake loongrens en maximum dagloon per 1 januari Advies inzake verplichte verzekering op grond van uitkeringen ingevolge de WW, ZW, WAO en WWV Adviezen inzake financiële consequenties gemeentelijke onroerend-goed-belastingen voor de in de Ziekenfondswet en de AWBZ geregelde verzekeringen Page 7

8 Advies inzake inkomensvaststelling bejaardenverzekering; coördinatie met methodiek van inkomensvaststelling voor de vrijwillige verzekering Advies inzake de opneming van het vaccinatieprogramma in het Verstrekkingenpakket AWBZ Advies inzake het recht op medeverzekering in het kader van de Ziekenfondswet Advies inzake Beschikking fysiotherapie en logopedie ziekenfondsverzekering Advies inzake invoering verstrekking oefentherapie volgens de methoden Mensendieck en Cesar Herziene Verordeningen van de Raad van de Europese gemeenschappen betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in De Ziekenfondsraad. Taak binnen de Nederlandse gezondheidszorg Volksgezondheid en Milieuhygiëne; Advies inzake uitbreiding van de eigen bijdrageregeling in het kader van de AWBZ Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten in Advies van de commissie Ad Hoc inzake de mogelijkheid tot verbetering van de organisatie van de gezondheidszorg en het funktioneren daarvan V.V.D.-plan tot kostenbeperking in het ziekenhuis- en verpleeghuiswezen VVD; Advies inzake de structuur van van de verzekeringen tegen kosten van geneeskundige verzorging SER; Plan voor een ziektekostenverzekering VGZ; Advies inzake geslachtsziektebestrijding, cytogenetische laboratoria, personeelsgegevens dagverblijven voor gehandicapten, opneming in het vaccinatieprogramma van aanvullende vaccinatie tegen rubella Advies inzake beheer van eigendommen van verzekerden, die in inrichtingen verblijven Adviezen inzake herziening regeling verstrekking kraamzorg, wijziging Besluit ziekenvervoer ziekenfondsverzekering Advies inzake de mogelijkheid om gepensionneerde mijnwerkers beneden 65 jaar op te nemen in de kring van verplicht verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet Advies inzake Besluit ziekenvervoer ziekenfondsverzekering Advies inzake Uitvoering besluit regeling bijdragen bijzondere ziektekostenverzekering Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten in Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregeling bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in Schaalvergroting in de medische controle bij de ziekenfondsen Werkman, F.H. Lezing over de Structuurnota Hendriks Perlman, M. The economics of Health and Medical Care. Proceedings held by the International Economic Association of Tokyo London/Bassingstoke;. Feiten en gedachten VGZ; 1972 Advies-rapport interne organisatiestruktuur ziekenfondsen Blauwdruk Financiering Gezondheidszorg Advies inzake wijziging premieheffing en toelatingsgrens bejaardenverzekering Advies inzake opneming mazelenvaccinatie in het vaccinatieprogramma AWBZ Advies inzake toepassing van de AWBZ op gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten Werkgroep interne organisatiestruktuur ziekenfondsen; FOB; VVZ; NVOZ; Advies inzake wijziging premieheffing en toelatingsgrens bejaardenverzekering Verslag van de werkzaamheden van de Adviescommissie Sociaal-Psychiatrische Diensten over de periode oktober tot oktober Adviezen inzake Aanpassing Ziekenfondswet i.v.m. de invoering van de AAW, Wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet i.v.m. de invoering van de AAW Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten in Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregeling bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in Alford, R.R. Health Care Politics. Ideological and Interest Group Barriers to Reform Chicago; Advies inzake wijziging van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen Blauwdruk financiering Gezondheidszorg Page 8

9 Nadere uitwerking L.I.S.Z.-gegevens over het jaar betrekking hebbend op het St. Liduina Ziekenhuis te Boxtel, Grootziekengasthuis te 's Hertogenbosch, Willem Alexander Ziekenhuis te Hertogenbosch, Carolus Ziekenhuis te Hertogenbosch, St. Anna Ziekenhuis te Oss, St. Joseph Ziekenhuis te Veghel L.I.S.Z.; Nadere uitwerking L.I.S.Z.-gegevens over het jaar betrekking hebbend op het Diaconessenhuis te Eindhoven, Catharinaziekenhuis te Eindhoven, St. Josephziekenhuis te Eindhoven, St. Annaziekenhuis te Geldrop, St. Lambertusziekenhuis te Helmond, St. Willibrordesziekenhuis te Deurne, Maasziekenhuis te Boxmeer L.I.S.Z.; Rapport met betrekking tot de inschakeling van het Landelijk Informatiesysteem Ziekenfondsen LISZ bij de infomatievoorziening over het geneesmiddelenverbruik door ziekenfondsverzekerden LISZ; Jaarverslag over van "Het Zeister Ziekenfonds" Het Zeister Ziekenfonds; Adviezen inzake opneming dagbehandeling in verpleeghuizen in het verstrekkingenpakket, afbakening voorzieningen ex artikel 57 AAW en verstrekkingen op grond van Ziekenfondswet en AWBZ Adviezen inzake aanpassing van artikel 20, 1ste lid Ziekenfondswet (toetreding tot de bejaardenverzekering) Advies inzake wijziging van de Algemene Bijstandswet Rapport uitgebracht door de 'Commissie Piket' Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregelingen bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten in Vestigingsbeleid tandartsen, huisartsen, apothekers en specialisten. Een overzicht van jurisprudentie over de periode Rul; Rapport uitgebracht door de 'Commissie Becht' Een halve eeuw overleg en samenwerking tussen apothekers, artsen en ziekenfondsen in het belang van de volksgezondheid en wel speciaal ten opzichte van het ziekenfondswezen in 's-gravenhage en omstreken Adviezen inzake loongrens en maximum premiedagloon 1978, de problematiek van de vrijwillige verzekering, wijziging artikel 2 Beschikking dagverblijven gehandicapten Bijzondere ziektekostenverzekering Advies inzake samenstelling Ziekenfondsraad en commissies Adviezen inzake handhaving verplichte ziekenfondsverzekering voor vervroegd uittredenden uit het arbeidsproces, verlaging AWBZ-premie per 1 juli, premie vrijwillige verzekering voor patiënten opgenomen in AWBZ-inrichtingen Advies betreffende de premie voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten in 1978 Commissie van Toezicht inzake het ziekenfondswezen in 's- Gravenhage en omstreken; Adviezen inzake premie verplichte ziekenfondsverzekering, premie bejaardenverzekering en premiereductieregelingen bejaardenverzekering en vrijwillige ziekenfondsverzekering in 1978 Nota van de vereniging van direkteuren van ziekenfondsen inzake inkasso premie aanvullende verzekering en kontrole verzekeringsplicht VDZ; Bereiks- en appreciatie onderzoek 'Welzijn', image-onderzoek ziekenfondsen Novum; VNZ; Hulshof, K. Ziekenfondsen en het overheidsbeleid, Toepasbaarheidsrapport inzake het "OLZ-beleidsinformatie-systeem" (OBIZ) VNZ; Advies inzake premieheffingsstelsel vrijwillige ziektekostenverzekering Reservevorming in de sociale verzekering'. Een commentaar van de Ziekenfondsraad Adviezen Verplichte ziekenfondsverzekering voor vervroegd uit het arbeidsproces getreden personen, Loongrens en maximum premiedagloon per 1 januari Doorn, J.A.A. van, C.J.M Schuyt (red.) De stagnerende verzorgingsstaat Meppel; 1978 Blanpain,J., L. Delesie en H Nys National Health Insurance and Health Resources. The European Experience Harvard; 1978 Goldberg, L.G. en W Greenberg The emergence of physician-sponsored health insurance: a historical perspective Lint, J. de Welzijn en de ziekenfondsen deel 1 bereiksgegevens Intomart; Eind-Rapport betreffende het vervolgonderzoek uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn uitgebracht aan de Sociaal Economische Raad Berenschot; SER; Voorbeeldreglement Ondernemingsraad SER; Verslag van de stage van L. Rood, VNZ/SOAZ bij het Regionaal Ziekenfonds "Rijnstreek", Velp/Doetinchem 1979 Welzijn en de ziekenfondsen. Deel 2 image-onderzoek Intomart jaar ziekenfonds COEPS-Rapport Inventarisatie en achtergronden van de consumptieverschillen 1980 tussen ziekenfonds en particulier verzekerden Algemeen Ziekenfonds Alphen en Omstreken; 1979 SWOKA; RUL; COEPS; 1980 Page 9

10 1980 Nauta, F.A., F.F.H. Rutten, 1980 Studierapport Verschil in medische consumptie tussen ziekenfonds- en particulierverzekerden nader belicht Advies inzake de Memorie van Antwoord en het gewijzigde ontwerp Voorzieningen Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 1980 College voor ziekenhuisvoorziening en ARP; evangelische volkspartij; Aan welke kant staan wij? Plaatsbepaling aan de vooravond van de fusie 1980 Verslag studiedag "De ziekenfondsen in de toekomst" VDZ; Advies Inkomensafhankelijke bijdrageregeling AWBZ SER; Nota inzake de gevolgen van de wet Tarieven gezondheidszorg VNZ; Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland 1972 CBS; Het ziekenfonds kritisch bezien Raadskelder; Lange, P.C. Het ziekenfonds als gezondheidszorg-voorziening? 1980 Waaijer, Th. Democratisering van de ziekenfondsen: een haalbare kaart? Poging tot een historischmaatschappelijk analysen van het ziekenfondswezen 1980 Vereniging voor 1980 Het selectie-vraagstuk in de gezondheidszorg; het selecteren van patiënten bij schaarste van behandelmogelijkheden gezondheidsrecht; Bulletin Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen VNZ; Daalen, P. van, C. Maas en L. Wichmann Verzekerden binnen het ziekenfonds. Verslag van een vooronderzoek 1981 "Evaluatienota" voorlopige richtlijnen gezondheidscentra Sociologisch Instituut Leiden; RUL; Verwachte premieontwikkeling verplichte ziekenfondsverzekering en AWBZ 1982 Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1981 Patiëntenbeleid 1981 Ziekenfonds Oost- Gelderland Zuid OGZO beleidsplan Overijssel; Goldsmith, J. The market for health care: An overview Chicago; 1981 Gaag, J. van der en M. Health, Economics, and Health Economics. Proceedings of the World Congress on 1981 Perlman (red.) Health Economics Amsterdam; Verslag werkzaamheden centraal meldingspunt 1980 en Loongrens en maximum premiedagloon Beleidsplan "Ziekenfondsen" '85 VNZ; Swaan, A. de De mens is de mens een zorg Amsterdam; 1982 Marmor, T. en J.B Christianson Health care policy, a political economy approach Beverly Hills; Ven, W.P.M.M. van der en R.C.J.A. van Vliet 1983 Eigen bijdrage AWBZ 1983 SWOKA interimrapport Analyse van medische consumptie en van verschillen tussen ziekenfonds- en particulierverzekerden, II. Een secundaire analyse van de enquete van het Proef Onderzoek Medische Consumptie 1979 SWOKA; Loongrens en maximum premiedagloon Ziekenfondswet ' Eigen bijdrage bijzondere ziektekosten Premie verplichte ziekenfondsverzekering Budgettering gezondheidszorg intramurale instellingen 1983 Verslag van de studiedag van de Vereniging van Directeuren van Ziekenfondsen gehouden op vrijdag 18 november Onderwerp: Ziekenfondsen en hun funktioneringsproblematiek in perspektie; zelfkontrole, verantwoording, management audit VDZ; Advies verstrekkingenpakket wettelijke ziektenkostenverzekeringen SER; Vrijwillig perspectief. Uitgangspunten voor de oplossing van een aantal acute financieringsproblemen in de vrijwillige ziekenfondsverzekering VNZ/KLOZ; Naar structurering van ambtelijke ziektekostenregelingen BiZa; Vries, Joh. de De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw, een verkenning van het meest kenmerkende Bussum; Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland CBS; Campagne 'Vrijwillig verzekerd bij het ziekenfonds' Above & Below Communications; Interimrapportage Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Naar een geïntegreerde en gedereguleerde uitvoering van de AWBZ, WTG, WVG, WZV, en ZFW WVC; Premie-adviezen bejaarden en vrijwillige verzekering Betaalbaar perspectief. Uitgangspunten voor een betaalbare gezondheidszorg VNZ/KLOZ; Ziekenvervoer. Deelrapport bij "Betaalbaar perspectief" VNZ/KLOZ; Naar een sociale ziekenfondsstelsel. Perspectief voor één regeling voor werkenden en niet-werkenden RZMN; Speciale uitgave Rhein-Compas i.v.m. pensionering H. Hemesath Regionaal Ziekenfonds Rijn/IJsselland c.s.; 1985 Page 10

11 Informatieve bijeenkomst over "Technology assessment", gehouden op 2 mei 1985 in het gebouw van de ziekenfondsraad te Amstelveen Verslag van het Kongres gehouden te Deventer op 6 september Gezondheidszorg: naar meer invloed konsument 1985 Regionaal Ziekenfonds Salland 1985 Advies inzake allogene beenmergtransplantatie Gezondheidsraad; Onderzoek naar de invulling van erkenningseisen Ziekenfondswet/Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Rul; Blijvend perspectief. Adres van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen aan de leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de wetsontwerpen en betreffennde respectievelijk de Toegang tot ziektenkostenverzekeringen, de Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en de Interne lastenverevening particulier ziektekostenverzekeringsbedrijf VNZ; Beleidsinformatiehandboek ziekenfondsen 1983 VNZ; Holthoon, F.L. van, (red.) De Nederlandse samenleving sinds Wording en samenhang Van Gorcum; Assen/Maastricht; 1985 Roscam Abbing, H. en F.F.H. Verleden en toekomst van het ziektekostenverzekeringsstelsel in Nederland. Een 1985 Rutten economisch-juridische studie Kluwer; Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland 1983 CBS; Een analyse van de overleggen tussen het Regionaal Ziekenfonds BAZ Nijmegen e.o. en de gezondheidszorg voorzieningen en welke beleidsinformatie daarbij wordt gebruikt Ziekenfondswet Kosten en financiering ZFW en AWBZ Vaccinatie-programma bijzondere ziektekosten Verslag van de bijeenkomsten met bestuursleden van de ziekenfondsen over de nota "Het ziekenfonds op eigen benen" 1986 Advies consultatieve functie verpleeginrichtingen 1986 Advies inzake de opstelling van het financieel overzicht van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Nationale Raad voor de Volksgezondheid; Het ziekenfonds op eigen benen. Discussienota vanuit het secretariaat van de VNZ 1986 over het stelsel van ziektekostenverzekeringen in de komende jaren VNZ; Zelfstandige bestuursorganen. Voorstudies en achtergronden WRR; 1986 Princeton; New 1986 Fox, D.M. Health Policies. Health Politics. The British and American Experience Yersey; Fein, R. Medical care, medical costs. The search for a Health Insurance Policy Harvard; Veldkamp, G.M.J. De relativiteit van financieringsmodellen voor de sociale zekerheid Tilburg; 1986 Preventie Aangeboren Afwijkingen Tweede Kamer der Staten-Generaal; Regeringsstandpunt inzake de Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg (cie-dekker) VNZ; Adres van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen aan de leden van de Vaste Commissie voor de Volksgezondheid en voor Welzijn en Cultuur van de Tweede Kamer der Statten-Generaal inzake het rapport van de Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, "Bereidheid tot verandering" en het Regeringsstandpunt daarover VNZ; Eindrapport van de WBK: "De verloskundige Indicatielijst" Advies beheersstructuur gezondheidszorg SER; Advies inzake evaluatie planproces W.Z.V. Advies samenstelling verstrekkingenpakket ziektekostenverzekering Advies inzake de opstelling van het financieel overzicht gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn Solidariteit en doelmatigheid. Afrondende nota ten aanzien van de discussie binnen de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen van de hoofdlijnen van de toekomstige structuur en financiering van de Nederlandse gezondheidszorg Bouwkostennota Bereidheid tot aanvulling. Aanvullende tandheelkundige verzekering. Notitie ter attentie van de ziekenfondsdirecties van district VII College voor ziekenhuisvoorziening en; Emancipatieraad; Nationale Raad voor de Volksgezondheid; VNZ College voor ziekenhuisvoorziening en; Kostenbewustzijn van ziekenfondsverzekerden, een onderzoek ten behoeve van het Regionaal Ziekenfonds BAZ Nijmegen e.o. naar effecten van experimentele informatieverstrekking over tarieven en kosten aan verzekerden Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen; Bereidheid tot verandering Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg; WVC; Page 11

12 Adres van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen aan de leden van de vaste commissie voor de Volksgezondheid en voor Welzijn en Cultuur van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het rapport van de commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, Bereidheid tot verandering en het Regeringsstandpunt daarover VNZ; Solidariteit en doelmatigheid. Afrondende nota ten aanzien van de discussie binnen de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen van de hoofdlijnen van de toekomstige structuur en financiering van de Nederlandse gezondheidszorg VNZ; Wiggen, G.J. van In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland van , (Amsterdam ) Amsterdam; Juch, A tot. 40 jaar onderhandelen tussen specialisten en ziekenfondsen Hofland, J. Knelpunten bij de toepassing van financiele kaders wet Ziekenhuisvoorzieningen Instituut voor onderzoek van overheidsuitgaven Memoranda; Ven, W.P.M.M van de Sociale ziektekostenverzekering en doelmatigheid Rotterdam; 1988 Gezondheid, ziekte en sterfte in Nederland 1988 Tweede Kamer der Staten-Generaal; Ven, W.P.M.M. van der, The future of social protection OECD; 1988 C.G.F. Winkens en L.J.E Wohrmann Beleid en management gezondheidszorg. Doelmatigheid in de gezondheidszorg: een miljarden-kwestie VNZ; Tandheelkundige hulp in ziekenfonds- en AWBZ-verzekering Kommentaar op de nota "Veranderd verzekerd" Stichting Centrale Raad voor de Gezinsverzorging; Nota beleidskaders 1992 Algemeen Ziekenfonds voor West-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen; Verandering verzekerd. Stapsgewijs op weg naar een nieuw stelsel van zorg WVC; KISG88. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaaroverzicht 1988 KISG; Nota 'VNZ en NPZ van tweeën een' VNZ; Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse ziekenfondsen, VNZ 1988 VGZ en ziekenfondsen: integratie! 1989 Financieel Overzicht Zorg 1989 WVC; Kwaliteit van de farmacotherapie indien geneesmiddelen volgens de plannen Dekker worden opgenomen in het aanvullende pakket. Voordrachten gehouden tijdens een speciale vergadering van de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie op 6 april Het gebruik van hoortoestellen bij ziekenfondsverzekerden 1989 Advies inzake de opstelling van het financieel overzicht gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn 1989 Nationale Raad voor de Volksgezondheid; De multifunctionele eenheid. Zorg van een ziekenfonds? Een onderzoek naar de beleidsvrijheid en de mogelijke rol van het Regionaal Ziekenfonds 'Rijn/IJsselland' bij 1989 de ontwikkeling van een multifunctionele eenheid Rul; Verandering in zicht VNZ 1989 KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaaroverzicht 1989 KISG; 1989 KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Een beeld van de 1989 partikuliere ziektekostenverzekering KISG; KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaarboek 1989 KISG; Ziekenfonds "Het Gooi en Omstreken" van morgen Pensioen en ziekenfonds. Handleiding bij de premieheffing over pensioenen Werken aan zorgvernieuwing. Actieprogramma van het beleid voor de zorgsector in de jaren negentig WVC; Koers VNZ. Bestuursvoorstel tot wijziging van de verenigingsstructuur van de VNZ VNZ; Statistisch jaarboek, 1990, 1993, 1999, SDU; KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaaroverzicht 1990 KISG; KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Jaarboek 1990 KISG; 1990 Maarse,H.A.M., I.M. Mur Veeman (red.) Beleid en beheer in de gezondheidszorg. Problemen, structuren en effecten Assen; De burger en de ziektekostenverzekeraar. Onderzoek naar de deelname van verzekerden in organen van ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars WVC; Esping-Andersen, G. The three worlds of welfare capitalism Cambridge; 1990 Hollingsworth, J.R., J. Hage 1990 en R.A. Hanneman State intervention in medical care. Consequences for Britain, Sweden and the United States, Ithaca/London; Financieel Overzicht Zorg 1991 WVC; Registratie en Evaluatie Tandheelkundige Implantaten Ziekenfondsverzekerden. Rapportage t.b.v. B.E.T.I.M. over het tweede onderzoeksjaar Bronnenboek Statistische informatie gehandicapten WVC; Advies geneesmiddelenvergoedingensysteem (gvs) Page 12

13 1991 Nota sociale zekerheid 1992 Tweede Kamer der Staten-Generaal; Zorgplan. Beleidsnotitie van een zorgverzekeraar Algemeen Ziekenfonds Haaglanden 1991 Documentatie 1991 Inzake Plan-Simons CPZ; Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland CBS; KISG. Stichting KLOZ informatiesysteem gezondheidszorg. Een beeld van de partikuliere ziektekostenverzekering KISG; Samen verder? Een blik op Europese zorgsystemen en hun financiering VNZ; Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse ziekenfondsen, 1991 VNZ; Kosten en financiering van de gezondheidszorg in Nederland CBS; Financieel Overzicht Zorg 1992 WVC; Advies aan de ziekenfondsen/ziektekostenverzekeraars inzake de vergoeding van complexe homeopatische en antroposofische middelen VNZ; Documentatie 1992 Inzake Plan-Simons CPZ; Documentatie 1992 Inzake Stelselherziening Ziektekosten CPZ; Zorg in getal 1992 WVC; Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1992 VWS; Innovatie als principe. Vernieuwing van zorg en verzekering Nuts-Aegon; 1992 Dossier Vezeno De evolutie van ziektekostenverzekeraar tot 1992 totaalfinancier, alsmede de relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 1992 Alber, J. Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung, Struktur und Funktionsweise Frankfurt Immergut, E.M. Health politics. Interests and institutions in Western Europe Cambridge; Wysong, E. en R. Perrucci High risk and high stakes. Health Professionals, Politics, and Policy Greenwood; Over decentralisatie is nog nooit een vers geschreven. Rapport van de bijzondere commissie Vraagpunten Decentralisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal; Ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid. Tweede voortgangsrapportage over de realisatie van de Leidschendamafspraken NRV; Ontwikkeling doelstelling ziekenfondsen en hun landelijke organisaties VNZ; Ontwikkeling doelstelling ziekenfondsen en hun landelijke organisaties VNZ; Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; Documentatie 1993 Inzake Stelselherziening Ziektekosten CPZ; Rapportage Commissie Zorginkoop en Schadebeheersin CPZ; De synergie tussen ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en arbo CPZ; Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1993 VWS; Sociale nota 1993 SDU Falende marktordening in de particuliere ziekenkostenverzekering, Tijdschrift Sociale 1993 Schut, F.T., J.G.A. van Hoek Gezondheidszorg De Zorgverzekeraars in Nederland Kwaliteitszorg in de dienstverlening. Een vergelijkend onderzoek naar verschillen in kwaliteitszorg tussen ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars The development of the Dutch welfare state. From Workers' Insurance to Universal Entitlement Pittsburgh, London; Cox, R.H Enthoven, A.C. The history and principles of managed competition Health Affairs; Zorg in getal 1993 WVC; Financieel Overzicht Zorg 1993 WVC; Zorg in getal 1994 WVC; Financieel Overzicht Zorg 1994 WVC; Rommelse, A.F. en P.C. Ippel Organisatiewet Sociale Verzekeringen. Reikwijdte van artikel 50e lid 1 (OSV) 1994 Keuzemogelijkheden voor patiënten. Nota met ijkpunten over het zorgstelsel vanuit patiëntenperspectief Registratiekamer; 1994 Nationale Raad voor de Volksgezondheid; Sociale nota 1995 Tweede Kamer der Staten-Generaal; 1994 Risico-analyses ziektekosten Een kwantificering van de invloed van verzekerden en verzekeringskenmerken Vektis; De ouderenzorg: hard aan verjonging toe'. 'Een schets-ontwerp voor een betere ouderzorg' VNZ; Kies gezond. De programma's op een rij VNZ; Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; Documentatie 1993 Inzake Ontwikkelingen Zorgstelsel CPZ; Psychosociale preventie op maat, een psychosociaal preventieprogramma voor ondernemingen. Opzet van een interventie en onderzoek CPZ; Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1994 VWS; 1994 Landheer, T. en A.W Vliegenthart Rond een Ziekenfonds op het Domein van Het Loo of Het Ziekenfonds op het Domein van Het Loo Rapport van de Commissie modernisering curatieve zorg. Gedeelde: betere zorg Den Haag; 1994 Page 13

14 1994 Achtergrondstudies van de Commissie modernisering curatieve zorg. Gedeelde: betere zorg Den Haag; Stukken betreffende de statutenwijziging van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars VNZ; Toespraken mini-symposium Jubileum VDZ de dato 17 november 1995 VDZ; Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 4/95 TSG; Verzekerd van toezicht. Rapport van de Tijdelijke Commissie Toezicht Verzekeringskamer Tweede Kamer der Staten-Generaal; Management Aspects of the Bulgarian Health Care Reform TNO; Kwaliteitsbeleid zorgsector. Evaluatie en Leidschendamafspraken NRV; Normbedragen budgetten ZFW en AWBZ, Regiofactor in budgettering ZFW 1995, Werkgebieden ziekenfondsen?! Discussienota De wereld verandert en de huisarts verandert mee. Landelijke Huisartsenvereniging; De interne markt: eenheid of lappendeken. Onderzoek van Vereniging VNO-NCW naar het functioneren van de interne markt VNO-NCW; Naar een samenhangend kwaliteitsbeleid in de zorgsector NRV; Fondsbeheer in de sociale zekerheid Algemene Rekenkamer; Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; Documentatie 1993 Inzake Ontwikkelingen Zorgsector CPZ; Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1995 VWS; Financieel Overzicht Zorg 1995 VWS; Wat is het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg COTG; Univé zorg, visie en feiten Univé; Kool, T. Naar een gezondheidsmarkt? Mogelijkheden tot deregulering van geneeskundige verzorging Amsterdam; Schnabel, P. Overheid tussen overlaten en overhalen. Een eeuw van wisselende verhoudingen in de zorg voor ziekte en gezondheid', in: R.B.M. Rigter, Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw Rotterdam; Stukken betreffende Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Braun, B Cune, M.S., C. De Putter, Joh. Hoogstraten Gesundheitssytementwicklung in den USA, Deutschland und Kanada. Wettbewerb und Markt als Ordnungselemente im Gesundheitswesen auf dem Prüfstand des systemvergleichs Effictiviteit staat vast. Eindrapportage omtrent het klinisch vervolgonderzoek naar de invoering van de ziekenfondsregelgeving "Tandheelkundige Implantaten Ziekenfondsverzekering' over de periode "Een minister moet op je kunnen bouwen". Een verkenning van de topstructuur van de ministeries Arbeit und Sozialpolitik; 1995 Twijnstra Gudde; Armoede en armoedeval: de rol van inkomensafhankelijke regelingen SZW; Toekomstverkenning Zorginkoop en Produktontwikkeling VGZ; Werken aan zekerheid. Bouwstenen voor een modern en houdbaar sociaal stelsel SZW; Werkprogramma COTG 1997 COTG; Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; Documentatie 1993 Inzake Ontwikkelingen Zorgsector CPZ; Financieel Overzicht Zorg 1996 VWS; Zorg in Nederland Verkorte versie van het Financieel Overzicht Zorg 1996 VWS; Sociale zekerheid en zorg rvz; Maandbericht gezondheidsstatistiek, april 1996 CBS; Hoeven, E.W. van der ANOZ van A tot Z. Vijftig jaar landelijk ziekenfonds en zijn eigenaardigheden HiZ; Kooiker, S.E. en M. Mootz (red.) Patiënt en professie. Culturele determinanten van medische comsumptie Rijswijk/Den Haag, 1996 Rueschemeyer, D. en Th Skocpol States, social knowledge, and the origins of modern social policies New York; 1996 Day, P., D.M. Fox, R Maxwell en E. Scrivens The State, Politics and Health: Essays for Rudolf Klein Blackwell; Gezondheidszorg zonder zorgen. FNV-boodschap voor een nieuw kabinet FNV; Gezamenlijk beleid Oostnederland Zorgverzekeraar/fysiotherapeuten Oostnederland Zorgverzekeraar; Werkprogramma COTG 1998 COTG; Rechtmatigheidsonderzoek volksverzekeringen 1996 CTSV; Doelmatigheidsrapportage CTSV; Rijksbijdragen in zorg en sociale zekerheid Algemene Rekenkamer; Vragen over Aids bij de huisarts in de periode Nivel; Utrecht; Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; Documentatie 1993 Inzake Ontwikkelingen Zorgsector CPZ; Documentatiemap studiemiddag De optimale driehoeksrelatie, werkgever, verzekeraar en arbodienst in een vernieuwend stelsel van sociale zekerheid en zorg CPZ; Gemengde collectieve contracten, een rapportage van interviews bij diverse bedrijven en zorgverzekeraars CPZ; Financieel Overzicht Zorg 1997 VWS; Financieel Overzicht Zorg Bijlagen VWS; Collectieve Ziektekostenverzekeringen MoneyView; Univé zorg, visie en feiten Univé; 1997 Page 14

15 1997 De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, , niet compleet en inclusief dubbelen Kluwer; Akzo Nobel Ziekenfonds OZB Akzo Nobel; 1997 Marrée, J. en P.P Groenewegen Back to Bismarck: Eastern european Health Care Systems in Transition Avebury; 1997 Saltman, R.B., J. Figueras en 1997 C. Sakellarides (red.) Critical Challenges for Health Care Reform in Europe Kopenhagen; Krankenversicherung in den Niederlanden Situation 1. Januar 1998 VWS; AIDS in Nederland per 31 maart 1998 IGZ; Staatstoezicht op de volksgezondheid; Rapport van bevindingen en conclusies verbetering en sturing rechtmatigheid CTSV; Achtergrondstudie budgettering ZFW Onderzoek concernvorming Achtergrondnotitie ziekenfondsbudgettering Positie en functioneren van de RP/CP's en de gevolgen van de decentralisatie-impuls. Evaluatiestudie met Bijlagen Verwey-Jonker Instituut; Werkprogramma COTG 1999 COTG; Verzekeraars en de euro Verbond van verzekeraars; Rechtmatigheidsonderzoek volksverzekeringen 1997 CTSV; Rechtmatigheidsonderzoek Uitvoeringsinstellingen Werknemersverzekeringen 1997 CTSV; Doelmatigheidsrapportage 1998 CTSV; Totstandkoming en vormgeving USZO Algemene Rekenkamer; Ziektekostenverzekering in het buitenland CPZ; Jaaroverzicht Zorg 1998 VWS; De Amersfoortse. Profiel 1998 De Amersfoortse; Ombudsman zorgverzekeringen. Jaarverslag Niet compleet en dubbelen Ombudsman Zorgverzekeringen; Sorell, T. Health care, ethics and insurance London; Bloemlezing van toespraken ter gelegenheid van het afscheid van drs. A.T.J. Krol, voorzitter NZf RZf; Bestuursorgaan in de gezondheidszorg. Doelmatige verzekering en financiering als toegang tot goede zorg Notitie 'Menselijke maat' [?] CDA-Tweede Kamerfractie; Beleidskader zorginkoop. Profilering en kwaliteit in het zorginkoopbeleid VGZ; Werkprogramma Effecten van een eigen risico versus een procentuele eigen bijdrage op zorgconsumptie Nivel; Utrecht; Financiering van zorg, Jaarboek en samenvatting Vektis; Ziektekostenverzekering in het buitenland CPZ; Geïntegreerd arbeidsverzuimbeleid. Het belang voor de werkgever! CPZ; Jaaroverzicht Zorg 1999 VWS; Jaaroverzicht Zorg Bijlagen VWS; Zorgnota SDU; Zorgnota. Bijlagen SDU; Doelmatigheid van zorg: gewikt en gewogen Zfr; Univé zorg, visie en feiten Univé; Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen Wet medefinananciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden Tjeenk Willink; Kopieën van een aantal artikelen uit het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1994, 4, themanummer over zorg Amsterdam; 1999 Onderzoekbeleid Volksgezondheid Tweede Kamer der Staten-Generaal; Zorg(e)loos verzekerd. VRZ-marktonderzoek naar wensen en behoeften van verzekerden op het gebied van zorg, zorgverzekering en zorgverzekeraars VRZ; Verantwoorde cijfers in de zorg Algemene Rekenkamer; Planning en indicatie AWBZ-voorzieningen Algemene Rekenkamer; Algemene Rekenkamer Algemene Rekenkamer; Algemene Rekenkamer. Handreiking verantwoorden over beleid Algemene Rekenkamer; Klachtenopvang in de Nederlandse gezondheidszorg Nivel; Utrecht; Effecten van eigen betalingen in de gezondheidszorg Nivel; Utrecht; De invloed van verzekerden op het bestuur van ziekenfondsen Nivel; Utrecht; De toekomst van het algemene ziekenhuis. Een achtergrondstudie naar de criteria voor spreiding van het ziekenhuisaanbod Nivel; Utrecht; Zelfzorgmiddelen uit het ziekenfondspakket: Beleidsevaluatie maatregel uitsluiting buiten-wtg-middelen Nivel; Utrecht; Page 15

16 De keuze van ziekenfondsverzekerden voor een zorgverzekeraar. Eerste deelrapportage Nivel; Utrecht; Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; Borg voor Zorg. Discussienota CPZ inzake de toekomst van het zorgverzekeringsstelsel, maart CPZ; Zorgnota SDU; Zorgnota. Bijlagen SDU; Grenze(n)loze zorg. Het Nederlandse zorgstelsel in internationaal-rechtelijk perspectief VWS; Gezondheidszorg in sociaal-economisch perspectief VWS; Beweging in de zorg. Krachten en ontwikkelingen binnen het stelsel VWS; Ziektekostenverzekering in Nederland VWS; Werkprogramma RVZ 2002 rvz; De rollen verdeeld. Burger, ondernemer en overheid in de gezondheidszorg rvz; Een markt in ontwikkeling? Eerste inventarisatie van de stand van zaken op de markt voor reïntegratiediensten SZW; Liefbroer, A.C. en P.A. Dykstra Levenslopen in verandering. Een studie naar ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900 en 1970 WRR; Schut, F.T. Collectieve ziektekostenverzkeringen voor werknemers. Een onderzoek in opdracht van de FNV FNV/BMG; Gezondheidsmanagement rendeert. Het belang van gezondheidsbeleid in ondernemingen VNO-NCW; Concurrentie tussen particuliere zorgverzekeraars IOO; Technische voorzieningen bij ziektekostenverzekeringen. Ontwikkelingen in historisch perspectief Verzkeringskamer; Teeuwen, H.J.M. Passende medische zorg. Over keuzen en richtlijnen KNMG; Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen SER; Macro Economische Verkenningen, CPB; Sociale nota SDU. Uitvoering PGB-regeling door zorgkantoren CTU; Is het naturastelsel Europees nog wel houdbaar? ZN; Borg voor zorg. Discussienota CPZ inzake de toekomst van het zorgverzekeringsstelsel, maart CPZ; Pickstone, R.J.J. Medicine in the 20 th Century 2002 Jacobs, A. en M. Goddard Sociale Health Insurance in European Countries. The Role of the Insurers in the Health Care System. A comparative Study of Four European Countries York; KTO onderzoek VGZ. Bedrijven en ATP-ers. Tekstrapport NIPO; VGZ; Vraag aan bod. Hoofdlijnen van vernieuwing van het zorgstelsel. VWS; De keuze van ziekenfondsverzekerden voor een zorgverzekeraar. Tweede deelrapportage Nivel; Utrecht; Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; 2002 Invulinstructies EI Declaraties Hulpmiddelen Vektis; Kostenpatronen en achtergrondkenmerken curatieve zorg, deel II: stabiliteitsonderzoek Vektis; Generieke Productcode (GPH) Vektis; Rijksbegroting Hoofdstuk XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ongecorrigeerd VWS; Zorgnota 2002 SDU; Brancherapport Welzijn & Sport. Een eerste proeve VWS; Brancherapport Volksgezondheid. Deelrapport Cure. Een eerste proeve VWS; Brancherapport Volksgezondheid. Deelrapport Preventie. Een eerste proeve VWS; Brancherapport Volksgezondheid. Deelrapport Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Zorg. Een eerste proeve VWS; Brancherapport Volksgezondheid. Deelrapport Care. Een eerste proeve VWS; Europeesrechtelijke aspecten van het stelsel van ziektekostenverzekeringen. Advies van de Internationale Commissie Europees recht (ICER) VWS; Het stelsel op de schop? Verslag van een debatserie in De Balie VWS; Varianten gemeten. Hoofdvormen van dekking tegen ziektekosten bezien op kernelementen van de verzekering. VWS; Vraag aan bod. Hoofdlijnen van vernieuwing van het zorgstelsel. Tweede kamer, -, VWS; nrs. 1-2 Gezondheid, zorg en stelsel. AMC/UvA-achtergrondstudie bij Vraag aan bod VWS; Vraag aan bod. Hoofdlijnen van vernieuwing van het zorgstelsel. VWS; Zorg met toekomst. Een verkenning op het terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg VWS; Het CVZ en de financiering van zorgverzekeraars. Een bestuurlijke visie CVZ; Wat en waarom College van Toezicht op de Zorgverzekeringen CVZ; -2004: positie en accenten College van Toezicht op de Zorgverzekeringen CVZ; Werkprogramma 2002 College van Toezicht op de Zorgverzekeringen CVZ; Jaarverslag rvz; Care en cure rvz; Gezondheidsrisico's voorzien, voorkomen en verzekeren rvz; Renderend gezondheidsbeleid. Meer gezondheid, minder verzuim onder uw werknemers VNO-NCW; Jaarverslag over het boekjaar gak nederland bv; Enkeltje WAO. De gebrekkige begeleiding van werknemers met psychische klachten tijdens het eerste ziektejaar Nyfer; Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen. (Verslag van de besloten conferentie) SER; Wachtlijsten: een duur medicijn Verbond van verzekeraars; Page 16

17 Towards a sound system of medical insurance. Abstract SER; Het jaar in cijfers CBS; 2002 Verzekerd van Cijfers. Dutch insurance industry in figures CBS; Economische Verkenning Speciaal onderwerp. Mededingingsbeleid CPB; Een scenario voor de zorguitgaven CPB; Sociale nota SDU. Verzekerdenadministratie van ziekenfondsen CTZ; Jaarbericht Zorgverzekeraars Nederland ZN; Jaspers, A.Ph.C.M., F. Noordam, W.J.H. van Oorschot en F. Pennings De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering Tilburg; Kuiper, D.Th. en G.J. Schutte (red.) Het kabinet Kuyper ( ) Zoetermeer; 2002 Hehenkamp, R.M. Ziekenfondstandheelkunde gedurende de laatste 61 jaar Zorgthermometer. Resultaat Zorgverzekeraars ook in onder druk Vektis; Toezicht op doelmatigheid. Een visie in ontwikkeling CTZ; Voorkeursaanbieders: selectief contracteren in het nieuwe verzekeringsstelsel Nivel; Utrecht; Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; Kernpunten stelseldiscussie CPZ; Ouderen in de collectieve ziektekostenverzekering CPZ; Ziektekostenverzekeringen in Nederland. Stand van zaken per 1 januari 2002 VWS; Ziektekostenverzekeringen in Nederland VWS; Health Insurance in the Netherlands VWS; Prestatie in geld en in natura (restitutie en natura vergeleken) CVZ; Lasten en financiering AWBZ CVZ; Lasten en financiering Ziekenfondswet CVZ; Jaarverslag rvz; Weer aan het werk. De nieuwe rol van de werkgever bij reïntegratie VNO-NCW; Collectieve ziektekostencontracten. Uitleg over wet- en regelgeving VNO-NCW; Nederland wordt beter. Inhoudelijke analyse en aandachtspunten inzake ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Diversen; 2002 Kronenburg-Willems, E.J., N Pruijsers en J.W.J. Siebers Antwoordenboek ziekte en reïntegratie Kluwer; Verzekerd van Cijfers Dutch insurance industry in figures CBS; Bouwstenen voor een gezonde zorgverzekering CVZ; Zakboek Sociale ziektekostenverzekeringen. Een systematisch overzicht van ZFW en AWBZ Koninklijke Vermande; IZA Jubileummagazine IZA; Dekker, P. De oplossing van de civil society. Over vrijwillige associaties in tijden van vervagende grenzen Den Haag; Appelman, M. Improving transparency in health care: a key role for the government Wissenswertes über die Private Krankenversicherung. Information für Lehrer und Schüler PKV; Sociale zekerheid en zorg. Voorstellen voor een beleidsagenda VWS; Stelselwijziging in de zorg. Geef verzekeraars de ruimte Nyfer; Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; Dutch health insurance & Group contracts, handout CPZ; Ziektekostenverzekeringen in Nederland. Stand van zaken per 1 januari 2003 VWS; Eerstelijnspsychologische zorg in het ziekenfondspakket CVZ; Exploderende zorguitgaven rvz; Stelselwijziging in de zorg. Geef verzekeraars de ruimte Nyfer; De wensen van zorgcliënten in Europa rvz; Ziektelast toegepast op het geneesmiddelenpakket CVZ; Financiering en planning gezondheidszorg. Teksten SDU; Zakboek Sociale ziektekostenverzekeringen SDU; Jaarbericht 2003 Zorgverzekeraars Nederland ZN; Brabanter, M. De De Belgische Ziekteverzekering en de Artsen. Een verslag van een ooggetuige Rapport "Bewijzen van goede dienstverlening" WRR; AUP; De kwaliteit van werkzaamheden van zorgkantoren volgens cliënten Nivel; Utrecht; Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; Collectieve ziektekostenverzekering nu en in de toekomst CPZ; Zorgverzekeringswet en collectieve ziektekostenverzekering CPZ; Rijksbegroting Hoofdstuk XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inclusief zorgbeleid. Ongecorrigeerd VWS; Ziektekostenverzekeringen in Nederland VWS; CVZorgcijfers CVZ; Jaarverslag rvz; Gezondheidszorg en welvaart Nyfer; Zorgstelsels vergeleken SEO; Bundelen. Zorgverzekeraars Nederland. Jaarbericht 2004 ZN; Analyse van sturings- en beheersaspecten van zorgverzekeringsstelsels CVZ; Richtsnoer Onderhandelen over de kwaliteit van zorg CVZ; Zakboek Sociale ziektekostenverzekeringen SDU; Financiering en planning gezondheidszorg. Teksten SDU; Saltman, R.B., R. Busse, J. Figueras (ed.) 2004 Companje, K.P. Social health insurance systems in western Europa Open University Press; 2004 Geneeskundige zorg voor inwonend dienstpersoneel, Op het snijvlak van wet, verzekering en zorgaanbod', Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 1(2004)2, pp Amsterdam; 2004 Page 17

18 Jong, Ph. de en M Lindeboom Privatisation of sickness insurance: Evidence from the Netherlands Swedish Economic Policy Review; 2004 Saltman, R.B., R. Busse, J Figueras (ed.) Social health insurance systems in western Europa Open University Press; Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; Werkgever en Zorgverzekeringswet CPZ; Werkgevers en Zorgverzekeringswet CPZ; Zorgverzekeringswet & buitenland CPZ; Rijksbegroting Hoofdstuk XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ongecorrigeerd VWS; Ziektekostenverzekeringen in Nederland. Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel 2006 VWS; Beleidsagenda Gezonde toekomst VWS; Ouderenbeleid in het persectief van de vergrijzing VWS; Internationale aspecten Zorgverzekeringswet CVZ; Informatiemodel Maatschappelijk Verslag CVZ; Ondernemingen en het nieuwe zorgstelsel. De praktische gevolgen voor uw bedrijf VNO-NCW; Sociale zekerheid en zorg SZW; Sociale ziektekostenverzekeringen. Compact SDU; NRC. Thema Gezondheidszorg Amsterdam; Stavenuiter, M. Van verzekering voor 'oude werklieden' tot WAO Demos; Het paard van Troje: Opkomst en ondergang van de WAO PZO; Vink, H. Artsen en het Algemeen Afdeelingsziekenfonds Zaanland tot Ideologie of belangenbehartiging? Heller, P.S. Understanding Fiscal Space Washington; Zorgmonitor en Jaarboek Vektis; Beleidsagenda Werken aan gezondheid VWS; Eindrapport taskforce DBC declaraties VWS; Naar integratie van buitengewone uitgaven en zorgtoeslag VWS; Zorgverzekeringswet en buitenland CVZ; CVZorgcijfers 2005 CVZ; Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie SZW; Recente en komende wetswijzigingen Een overzicht voor werkgevers AWVN; Nota Arbeidsvoorwaarden Informatie voor arbeidsvoorwaardenonderhandelaars VNO-NCW; Bouwstenen voor keuzes rondom preventie in Nederland RIVM; De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt NZA; Stukken betreffende Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetslichen Krankenversichering (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz-GKV-WSG) Stukken betreffende de Krankenversicherung Heller, P.S. The prospect of creating 'fiscal space' for the health sector Washington; Heller, P.S., e.a. Making Fiscal Space Happen: Managing Fiscal Policy in a World of Scaled-Up Aid Washington; Glied, S. en M. Stabile Very preliminary draft for internal discussion only Specifiek draaiboek testen (EI-declaratie DBC/Ziekenhuiszorg) Vektis; Literatuurbijlage workshop collectieve zorgverzekering CPZ; De ZIM-factor. Zorginkoopmacht van werkgevers in theorie en praktijk CPZ; Beleidsprioriteiten Basis voor een gezonde toekomst VWS; Beleidsagenda Zorg voor de toekomst VWS; De zorgverzekeraar: als een vis in 't water?! Onderzoek naar de toekomstscenario's van de zorgverzekeringsmarkt Atos; Collectief gevangen? Onderzoek naar de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt Atos; Monitor Zorgverzekeringsmarkt. De balans 2007 NZA; 2007 Ruth, L.M. van, J.D. de Jong, De rol van collectiviteiten in het nieuwe zorgstelsel. Keuzes, verloop en uitkomsten 2007 P.P. Groenewegen van de onderhandelingen over de collectieve zorgverzekering voor 2006 en 2007 Nivel; Utrecht; Beleidsverslag 2007 VWS; Bitran, R. Scaling Up Health Insurance in Latin America. A Review of Approaches Maarse, H. a short history of national health insurance in Europe. Which policy lessons van be drawn for scaling up health insurance in low-income countries? Maastricht; Carrin, G., e.a. Universal coverage of health services: tailoring its implementation Geneva; Hsiao, W.C., e.a. Scaling Up Health Insurance in South, East and Pacific Asia Fuenzalida-Puelma, H.L. Regulating health insurance: Selected Policy and Regulatory/Supervisory Issues Ohio; 2008 Slides behorend bij de inleiding van drs. G.H.J. Huffmeijer Fusie Ziekenfondsen "Het Gooi en Omstreken" en "Huizen, Weesp en Omstreken" Rapport computerkeuze ATZ VNZ Leytens, J. Verplichte Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit. Voorschriften en inlichtingen Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invaliditeit Eggink, Chr. Het ziekenfondswezen in crisistijd NMG Het probleem van de extra-pulmonale Tuberculose Noord-Brabantse Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose Schuurman Stekhoven, W. Nieuwe lijnen voor een nieuwe Ziekenfondswet Sociale Zekerheidsgids 32/2 Page 18

19 Is wettelijke regeling van het Ziekenfondswezen noodzakelijk? Vereeniging "Ziekenfonds voor den arbeidenden stand" Deventer De Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst een gevaar voor een Algemeen assurantiekantoor beschaafd land? F.M. van Vliet Kreil, J. Die Beiräte der Krankenkassen Kinf Verlag; Toelichting inzake de administratie voor de nieuwe regeling der honorering van specialisten alsmede het gebruik van formulieren Schuurman Stekhoven, W. Ziekenfondsoeconomie Industrial Committees. Rehabilitation of the Disabled in Mining Industries ILO Diverse Statuten en Reglementen, Verzekeringsvoorwaarden etc. van verschillende ziekenfondsen Wat doet Sociale Zaken? Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Utrecht Rapport Ziekenfondsverzekering Nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen Vervolg-nota inzake de toekomstige financiering der Ziekenfondsen Toelichting inzake de administratie voor de nieuwe regeling der honorering van specialisten alsmede het gebruik van formulieren Regeling en klapper betreffende soorten en hoeveelheden van genees- en verbandmiddelen welke voor rekening van Algemene Ziekenfondsen mogen worden voorgeschreven en/pf afgeleverd Centraal Sociaal Werkgevers Verbond Federatie VMZ; Federatie VMZ; Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van de Ziekenfondsen Richtlijnen met toelichting voor de contrôle op opneming en verblijf van ziekenfondsverzekerden in een ziekenhuis Federatie VMZ; CBOZ; Organisatie van Algemene Ziekenfondsen; Bond van RKZiekenfondsen; Algemene Bond "Mercurius"; Nederlandse Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel "St. Franciscus van Assisië; Nederlandse Christelijke Beambtenbond Toelichting op de c.a.o. voor personelen van Ziekenfondsorganisaties en van Ziekenfondsen, samengesteld door de Permanente Commissie van Overleg voor de toepassing van de c.a.o. voor de Ziekenfondsen Toelichting op de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel van Ziekenfondsorganisaties en van Ziekenfondsen C.A.O. voor het personeel, werkzaam bij de organisaties van Ziekenfondsen Brochure betreffende D.B.J. Schouten en G.M.J. Veldkamp, De sociale verzekering in de volkshuishouding Geneeskundige bladen Tijdschrift voor Ongevallengeneeskunde/Geneeskundig tijdschrift der Rijksverzekeringsbank Sociale hygiene Verslagen en mededeelingen betreffende de Volksgezondheid Het Oranje Groene Kruis Bulletin Volksgezondheid Unfallheilkunde Vriendenkring De paranormale genezer Katholieke gezondheidszorg Verpleging Gezond gezin Tijdschrift voor revalidatie Sociale zorg/sociaal bestek Sociale zekerheidsgids Het Ziekenfonds Ziekenfondsvragen PCO PCO Federatie VMZ; Organisatie van Algemene Ziekenfondsen; Veen Orgaan van de christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland Geloof en wetenschap Tijdschrift voor Zwakzinnigheid De Ziekenfondsgids Wohnungsmedizin Homeopathisch Maandblad Page 19

20 Volksgezondheid Geneeskundige bladen Triangel Sociale Voorzorg Sociale Zaken Zeitschrift für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz R.K. Artsenblad Christelijk Instellingswezen Ons Ziekenhuis De voorpost van de dokter Protestantse gezondheidszorg Geschiere, R. A.V.O. Maandblad gewijd aan de arbeidszorg voor onvolwaardige arbeidskrachten De bejaarden Geneeskundige gids. Tijdschrift voor geneeskunst en volksgezondheid Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde Inzet Sociaal bestek Maandstatistiek van bevolking en volksgezondheid Hier meer, daar minder... Een onderzoek naar het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen in twee ziekenfondsgebieden met het oog op instrumentsontwikkeling in het kader van externe kwaliteitstoetsing Het Groene Land, RZT, EUR, VWS Hofman, J.J. Cate, F.J. ten Ruding, R. Eggink, Chr. Schreve, C.F. Baldock, J. en C. Ungerson D28, D31, D2, V1, B3, D39 D14, D18, D19 Gezondheidszorg en Ziekenfonds in het Middenrivierengebied: nu en straks. Een inventarisatie van het huidige beeld en de toekomstverwachtingen Stap voor stap naar een volksverzekering Keuzen in de zorg, een Europees probleem? De wettelijke regeling der ziekteverzekering Cakewalk Special bij het afscheid van D. Groen HiZ, stukken betreffende de organisatie HiZ, stukken betreffende de organisatie HiZ, Documentatie informatiebeheer HiZ, Documentatie Zorgstelsel HiZ, Documentatie Zorgstelsel HiZ, Documentatie Zorgstelsel buitenland HiZ, Documentatie Zorgstelsel OZF HiZ, Documentatie Zorgstelsel VNZ/CPZ HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis Zorgstelsel HiZ, Foto's HiZ, Foto's HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen HiZ, Documentatie geschiedenis Zorgstelsel Verweerschrift tegen de terreur van politieke ziekenfondsen Ziekenzorg in 1933 en 1934 Gedenkboek Centrale Bond van Ziekenfondsen De strijd tussen de mutaliteiten en de medische beroepen Enkele regels en begrippen Ziekenfondsen en VNZ Diverse aandelen Russische spoorwegen Divers materiaal betreffende Ziekenzorg Brochure Onderlinge Levensverzekering van Eigen Hulp, Den Haag Aantekeningen Medische Politie Diverse Huisartsencontracten Materiaal betreffende de Maatschappijfondsen Stukken betreffende VHZ Het ziekenfonds in crisistijd Biografie A.A. Snooy Stukken betreffende de grenzen van de gezondheidszorg HTK, , Bijlagen, nr. 56, 6, Ontwerp-Radenwet, Ontwerp-Ziektewet HTK, , Bijlagen, nr. 228, 5, Organisatiewet, wijziging Invaliditeitswet, wijziging Ziektewet Stukken betreffende P.J.M. Aalberse Kopieën uit Gribling, biografie Aalberse Wettelijke ziekteverzekering Artsen en specialisten en ziekenfondsen Money, care and consumption: Families in the new mixed economy of social care Community Participation, Politics, and Bureaucracy HiZ, Documentatie geschiedenis ziekenfondsen Memorandum van de medewerkersorganisaties betreffende het ontwerp ziekenfondswet Stichting Samenwerkende Ziekenfondsen in het Middenrivierengebied; VNZ VNZ VNZ CAK-BZ; VNZ NMG; Amsterdam; 1900 KNMG Page 20

Pluspunten voor de zorg

Pluspunten voor de zorg Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom 1 Pluspunten

Nadere informatie

Werkgevers, Centrale Werkgevers Risico-Bank en de uitvoering van de Ongevallenwet (1900-1940) *

Werkgevers, Centrale Werkgevers Risico-Bank en de uitvoering van de Ongevallenwet (1900-1940) * Werkgevers, Centrale Werkgevers Risico-Bank en de uitvoering van de Ongevallenwet (1900-1940) * Loes van der Valk Het parlementair onderzoek naar de WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering) uit 1993

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20931 Zorg en dienstverlening ten behoeve van geestelijk gehandicapten Nr. 10 LIJST VAN ANTWOORDEN 1 Ontvangen 11 mei 1990 1 De vervanging van

Nadere informatie

Europa en de Nederlandse zorgverzekering

Europa en de Nederlandse zorgverzekering Europa en de Nederlandse zorgverzekering door Prof. dr. P. Schnabel, Prof. dr. W. Sauter, Prof. dr. Y. Jorens, Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, Mr. P.C. de Lange, J.G.H. Draijer redactie C.J. van Kranenburg

Nadere informatie

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid W 93 INFORMATISERING IN DE GEZONDHEIDSZORG EEN TOEKOMSTVERKENNING PJ. Branger E.M.RM. Paalvast J.C. Voorhoeve KM. van Hee Den Haag, februari 1997 Exemplaren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-zorg in het buitenland AWBZ-zorg in het buitenland Hoe globaal is ons zorgstelsel Notitie betreffende AWBZ-zorg in het buitenland Den Haag, mei 2007 Inhoudsopgave Aanleiding.. 3 Hoofdstuk 1. Wie heeft aanspraak op AWBZ-zorg

Nadere informatie

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland

Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland Honderd jaar Sociale Zekerheid in Nederland HONDERD JAAR SOCIALE ZEKERHEID IN NEDERLAND Redactie: Jos Berghman, Ad Nagelkerke, Kees Boos, Reinoud Doeschot en Gijs Vonk Eburon Delft 2003 ISBN 90 5166 953

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

monitor op ontwikkelingen in de zorg

monitor op ontwikkelingen in de zorg monitor op ontwikkelingen in de zorg trendrapport caribisch gebied 2013 inhoud sint maarten saba sint eustatius aruba bonaire curaçao inhoud inhoud Monitor op ontwikkelingen in de zorg Trendrapport Caribisch

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN. College bouw zorginstellingen. aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl JAARVERSLAG 2007 COLLEGE BOUW ZORGINSTELLINGEN Uitgebracht aan de

Nadere informatie

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?

De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? de De zorgspecifieke fusietoets: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Mr. D.W.L.A. Schrijvershof Waar eerdere pogingen tot invoering van een zorgspecifieke fusietoets zijn mislukt, lijkt de zorgsector

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

TAAK, BEVOEGDHEID EN PRESTATIES VAN RISICO-OVERDRACHT ONDER DE NEDERLANDSE ONGEVALLENWET 1901 *

TAAK, BEVOEGDHEID EN PRESTATIES VAN RISICO-OVERDRACHT ONDER DE NEDERLANDSE ONGEVALLENWET 1901 * Loes van der Valk TAAK, BEVOEGDHEID EN PRESTATIES VAN RISICO-OVERDRACHT ONDER DE NEDERLANDSE ONGEVALLENWET 1901 * Duty, competence and performance of risk-transfer under the Dutch Accidents Act 1901 The

Nadere informatie

Rapport. Van preventie verzekerd

Rapport. Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Rapport Van preventie verzekerd Op 16 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Van inkomensondersteuning tot Wmo

Van inkomensondersteuning tot Wmo Van inkomensondersteuning tot Wmo Twintig jaar armoedebeleid in Nederland Trudi Nederland Monique Stavenuiter Hugo Swinnen Utrecht, april 2011 2 Inhoud 1 De noodzaak tot vernieuwing 5 2 Van bescherming

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie