!"#$%#&'()'*+,%-".'%##(/"0%(#1' 2"1+,'(#'03+%!'4+!-+%/+,'3+".03' %*4"-0' "#$#!%&'()*+!,!-#.#/#!0)12!,!.#!3)*4&56*7!,!$#"#!8"9&'(:*!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%#&'()'*+,%-".'%##(/"0%(#1' 2"1+,'(#'03+%!'4+!-+%/+,'3+".03' %*4"-0' "#$#!%&'()*+!,!-#.#/#!0)12!,!.#!3)*4&56*7!,!$#"#!8"9&'(:*!!"

Transcriptie

1 "#$%#&'()'*+,%-".'%##(/"0%(#1' 2"1+,'(#'03+%'4+-+%/+,'3+".03' %*4"-0' "#$#%&'()*+,-#.#/#0)12,.#3)*4&56*7,$#"#8"9&'(:* H*6G&'=6+C)>A2&*+&I+B&J&+B&'5:*4=

2 " "IBE:FC' "#$#%&'()*+ -#.#/#0)12.#3)*4&56*7 $#"#8"9&'(:*,5B=' F&E+&(L&'MNOM %6CB8BIB8:6' 8FFJOTUTSVWXT

3 -:6B=6BC' "DCBF5?B " J'25?79F:I6> # "$"%&'()*+,'-)&. "$"$"/012,' K'*=BE:>C $ #$"%*2&'-67-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 5 #$#<-;'2(-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 5 #$=>:'28)(-?-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 5 5 #$5>)&*+,'-&8'B24+(327 D #$DE'+*7F)F+;:'-)&:&*4:9F;24-?2 D % &.$"%*2&'-67-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 G.$#>:'28)(-?:'-)&)6-*2&'-6-2*92*-,:;-&&)3:'-)&4 G.$=E'+*7F)F+;:'-)& I '' 5$"J,)9F:(-4)&K-'BF(23-)+44'+*-24 "" 5$#L2*-,:;-&&)3:'-)&4-&:&:8-&8F)F+;:'-)& "" 5$=>:'28)(-?:'-)& "# "# 5$5E'+*74:9F;2 "# 5$DN);-,7-9F;-,:'-)&4 "# 5$GJ(2:46)(6+'+(2(242:(,B "= "GG=6>8?=C ". O:0;2:&*,B:('4 "G P24'QK)(4'4,:;-&8*24-8&4 "I E+(3274 #" #

4 "#$%&'$' 25?79F:I6>Y AB& :44&4 G:51& )> 6**)G:+6)*= 6* +&'(= )> B&:5+B :*4 +B&6' )* Q;83$R 4&G&5)E(&*+ )> 6**)G:+6)* :*4 2:*+= +) @:+&7)'69&+B&=& 6**)G:+6)*= +) +B&6' B&:5+B +B')17B L&=+S2)'=+ LC *=BE:>CY 6**)G:+6)*= 2&'& 64&*+6>6&4 +B')17B : 6* $&456*&# <* 6*6+6:5 2:= (:4& L:=&4 :*4 (:'K&+ :EE')G:5# AB& +B& 6**)G:+6)*= :*4 :*C 46=:7'&&(&*+ 2:= '&=)5G&4 LC (:\)'6+C G)+&# A2) )*56*& L&=+S 2)'=+ Q?^FR &ZE&'6(&*+= 26+B 4&=67*= 2&'& 1=&4 +) ':*K +B& :=K&4 +) >')( : 56=+6*7 )> :*4 6**)G:+6)*= +B)=& 26+B +B& B67B&=+:*45)2&=+B&:5+BL&*&>6+# AB& 56+&':+1'& C6&54&4 OWUN <>+&' >65+&'6*7 VO 6**)G:+6)*= '&(:6*&4_ OX (&461(I :*4 O` := MV := :44S)*I ON := *&2I :*4 U := =1L=+6+1+&# F6Z+CS=6Z '&=E)*4&*+= :1+)6((1*&46=&:=&=':*K&4B67B&=+# +B6= =+14C :'& )*5C :+ (:'76*:5 B&:5+B L&*&>6+# AB& &Z6=+6*7 :*4 ()'& &ZE&*=6G& LC L&6*7 ()'& :*4 +B& &=+6(:+&4 L&*&>6+ L&>)'& 264&=E'&:4 1=& 6* 6* )'4&' +) E')G64& +) 1=&'=I E')>&==6)*:5=:=2&55:=E:+6&*+=# =

5 "#"#$%&'()' JHJ'%6BF:>I?B8:6' AB& :44&4 G:51& )> 6**)G:+6)*= 6* +&'(= )> B&:5+B :*4 +B&6' )* =E&*46*7 B:= L&&* :* 6==1& +B& 5:+& OWUN= :()*7 E')G64&'=I E:+6&*+=I B)=E6+:5=I 6*=1'&'=I :*4 *1(L&' )> &54&'5C E:+6&*+= 6* 6* +B& 2&=+&'* 2)'54I :*4 +B& 6* :*4 6(E')G&(&*+= QMR#?&*&>6+= :'& E')5)*7&4 56G&= 26+B 6(E')G&4 ]1:56+C :*4 6(E')G&4 +) :* )*S7)6*7 E)6*+ 6= 2B&+B&' :*47')26*7E)E15:+6)*QVR# QOVSOUR# g+b&'= =:C +B:+ 56+&':+1'& 6= 56(6+&4 QOTRI )' :L)1+ 2B:+ 4&+&'(6*:*+= :77'&7:+&45&G&5QOWIMNR# 4)&= *)+ +B& L&*&>6+= :*4 +B:+ +B& 6**)G:+6)*= :'& +) )*5C +B)=& E:+6&*+= 26+B +B& +B6'+C 6**)G:+6)*= )G&' +B& 5:=+ M` C&:'= 2&'& 8* MNON : =6(65:' =+14C 2:= LC <+B:*:=:K6=&+:5# QMVR# AB&C 64&*+6>6&4 >)'+CS+2) 6**)G:+6)*= )G&' +B& 5:=+ +B6'+C C&:'= 6* :*4 +B& J:+6)*:5 8*=+6+1+& )> :*4 +B& P*G6')*(&*+ Q;83$R 4&G&5)E(&*+ )> 6**)G:+6)* :*4 2:*+= +) &=+6(:+& +B& 6**)G:+6)* E5:C= )* +B& :77'&7:+&4 5&G&5 )> B&:5+B :*4 +B& 6* +B&

6 JHJHJ'(DQ=?B8A=C' +':*=E:'&*+ +B&=& +) +B&6' )* 1=& :*4 B)2 +B&C '&5:+& +) ""#$%&'' 26+B &ZE&'+= >')( +B&.A<6 8*+&'&=+ a')1e )* 8*>)'(:+6)* :*4 :* L67 >)1' \)1'*:5=Y +B& ")1'*:5 )> +B& Q"<$<RI?'6+6=B AB& 1=&4 +B& >)55)26*7 +&'(=Y B67B567B+i_ +'&*4=i_ L'&:K+B')17Bi_ (65&=+)*&i_ :*4 26+B +B& >)55)26*7 B&:46*7 ]1:56>6&'=Y =1'7&'C_ '&B:L656+:+6)*_ +'&*4=_ 4'17 +B&':EC_ 46:7*)=6=_ :*4 46&+ +B&':EC# AB& j\)1'*:5 := 2&55 := j(&+:s :*:5C=6=[:*4j'&G6&2=[# 888_ 26+B6* 46>>&'&*+ QL))K=I :*4 2:= =)17B+ KHN'567869'B=?E68SI=' A) ':*K 6**)G:+6)*= L:=&4 )* +B&6' B&:5+B L&=+S2)'=+ Q?^FR 2:= 1=&4# AB6= =+:+&4 2:= 1=&4 6+ 4)&= *)+ =1>>&' >')( L6:=I 1*56K& )*5C >&2 6+&(= 6*=+&:4 :55 6+&(= :+ 6= 1=&4 6* B&:5+B :*4 B&:5+B :==&==(&*+ QMXR# 8+ 6= : (&+B)4 7')1*4&4 6* =&+= '&=E)*4&*+= B:G& (15+6E5& 6+&(= +B& L&=+ :*4 +B&* +B& 2)'=+ 6+&( Q=&]1&*+6:5()4&5RQMUR# G&'=6)*=#?)+B G&'=6)*= 1=&4 : 4&=67* Q?8?0R +) )> 6**)G:+6)*=#<?8?06=:2&55S=+146&4&ZE&'6(&*+:54&=67*26+B6*?^F+B:+76G&=>6Z&4=&+=69&=:*4B:= 5

7 @)(E:'6=)* =&+= QMTR# g*& ]1&=+6)**:6'& G&'=6)* M` 6**)G:+6)*= :*4 )+B&' ]1&=+6)**:6'& G&'=6)* =6Z+&&* 6**)G:+6)*= :*4 =B)2&4 6* +)+:5 =6Z+&&* ;&=E)*4&*+=2&'&:=K&4+B&>)55)26*7Y"#$%&$'&$#$()'*+,-').$'#/&)',*'/00,1%)/,0&'2./(.'/00,1%)/,0'.%&' +$&3#)$4'/0'-,&)'.$%#).'5$0$*/)&'*,+'6%)/$0)&'%04'2./(.'.%&'+$&3#)$4'/0').$'#$%&)'.$%#).'5$0$*/)&7'8#&,')%9$' 6,63#%)/,0' &/:$' /0),' (,0&/4$+%)/,0;7.&:5+B L&*&>6+ 2:= 4&>6*&4 := +B& 6(E')G&(&*+ )> +B& E:+6&*+[= AB& ]1&=+6)**:6'& 2:= E65)+S+&=+&4 Q*lXR :()*7 +B'&& &ZE&'+=I +2) B&:5+B KHO'-:6>I?B869'BE='CIFA=M' )'7:*69:+6)*=# F*)2L:55 5&++&'= 2&'& 1=&4 +) :=K &ZE&'+= :*4 )'7:*69:+6)*= +) )+B&' :'&(6*4&'2:==&*+# <64 Qf%.RI :*4 (&(L&'= )> +B& ;)C:5 LC+B&1*4&'5C6*7+B&)'C#<*)E+6)*2)154L&=6(15:+6)*=+146&=QMXR#.)2&G&'I?^F56+&':+1'&=177&=+= QMWR# "#$% "#$ "#$% "#$% D

8 2B&'& C,30) 5$&) ' 6= +B& +)+:5 *1(L&' )> +6(&= :* 6**)G:+6)* 2:= := B:G6*7 +B& ()=+ B&:5+B L&*&>6+=I :*4 C,30) 2,+&) 6= +B& +)+:5 *1(L&' )> +6(&= :* 6**)G:+6)* 2:= := B:G6*7 +B& 5&:=+ B&:5+BL&*&>6+=# ""#$%&#' 6**)G:+6)*=I )' 2B&* 4&:56*7 26+B 6**)G:+6)*= := )' 56>&=+C5&I :*4 26+B : )* :*4 B&:5+B 6**)G:+6)* QeOSeeRI :*4 +B& f5&g&5:*4 A)E ON 83 =6(65:' 6**)G:+6)*=I VO 6**)G:+6)*= '&(:6*&4# g> +B&=&I =6Z+&&* :'& =C=+&(= >')( 46>>&'&*+ 2&'& 64&*+6>6&4# %)' +B6= =+14C : 2:= 1=&4 +B:+ >6++&4 L&=+ 26+B6* +B& )> +B& >)55)2S1E =+14C LC +B& ;83$I 6#&# ".%+-%($3)/(%#& :'& 4&>6*&4 LC?:*+: &+ :5# := b:*c )' +B:+ (:C L& L)+BcQe`R# >:6' :()1*+ )> >)' 6+= 4&G&5)E(&*+ L1+ +B&C '&]16'& 5&== B1(:* :*4 @)(E:'&4 +) 6**)G:+6)*=I :*4 &-%##A)/(9$) '&>&'= +) +B)=& 6**)G:+6)*= +B:+ '&]16'& >&2 Q6*G&=+(&*+I &ZE5)6+:+6)*R :*4 +B&'&>)' L147&+ 6= 56++5&# <5+B)17BI ")B:*=&* :*4 ()'&&ZE&*=6G&:*44&E&*46*7)*+B&(:'76*:5B&:5+BL&*&>6+6+6=]1&=+6)*:L5&6>6+6=2)'+B2B65&QOOR# G35&)/)3)/0= ()'& &ZE&*=6G& )' 26+B 6(E')G&4 B&:5+B :*4 +B&'&LC +B& +B&C B:G& )* &Z6=+6*7 QeUR# G

9 *&2I+B'&&:44S)*I:*4)*&:=1L=+6+1+&# Medical innovation Device N=16 Procedure N=9 Pharmaceutical N=16 Big-ticket N=5 New N=1 Add-on N=3 Substitute N=1 Medium-ticket N=10 New N=3 Add-on N=5 Substitute N=2 Small-ticket N=1 New N=0 Add-on N=1 Substitute N=0 Big-ticket N=1 New N=1 Add-on N=0 Substitute N=0 Medium-ticket N=6 New N=2 Add-on N=3 Substitute N=1 Small-ticket N=2 New N=1 Add-on N=0 Substitute N=1 Big-ticket N=3 New N=1 Add-on N=1 Substitute N=1 Medium-ticket N=1 New N=0 Add-on N=1 Substitute N=0 Small-ticket N=12 New N=1 Add-on N=10 Substitute N=1 </=3+$'H7'C%)$=,+/:%)/,0',*'-$4/(%#'/00,1%)/,0&7'F,)$&I'J1$+1/$2',*').$'&$#$()$4'(%)$=,+/:%)/,0&'%04').$/+'03-5$+&7' F&5>S'&E)'+&4 :'& =1((:'69&4 6* A:L5& O# 8* +)+:5 +B&'& 2&'& XX ]1&=+6)**:6'&=Y VX ]1&=+6)**:6'&= 26+B 6**)G:+6)*=I :*4 MN ]1&=+6)**:6'&= 26+B 6**)G:+6)*=# AB& (:\)'6+C )> +B& '&=E)*4&*+= :'& (:5& QTTdR# AB& (&:* :7& )> +B& 7')1E 6= ``#X Q=4lW#NR C&:'=_ '&=E)*4&*+= B:G& :* :G&':7& )> MT#U Q=4lON#OR C&:'=# $)=+ K%5#$'>7'C.%+%()$+/&)/(&',*'&3+1$L'+$&6,04$0)&' -E5F5?B=F8CB8?C' J QdR J QdR J QdR 8*G6+&4 M`W QONNR OWW QONNR XN QONNR ;&=E)*4&4 O`N Q`TR OOW QXNR eo Q`MR XX QM`R VX QMeR MN QeeR a&*4&' $:5& `T QTTR VM QWOR OX QTNR %&(:5& T QOMR V QWR V QMNR <7&QC&:'=R $&:* F0Q(6*6(1(S(:Z6(1(R $&:* F0Q(6*6(1(S(:Z6(1(R H*6G&'=6+C g+b&' F,)$&I'G3--%+L',*'&$#*A+$6,+)$4'(.%+%()$+/&)/(&7'GM'/&'&)%04%+4'4$1/%)/,07' ``#X `X#U `e#n W#NQeTSTOR W#eQeTSTOR U#UQeWSXVR MT#U en#n M`#X ON#OQUS``R ON#eQONS``R W#NQUSVNR OU QMXR OM QMXR ` QM`R U QOOR X QOeR O Q`R et Q`TR MV Q`MR OV QUNR VO QXMR en QX`R ON Q`NR Oe QMNR ON QMMR e QO`R H

10 ()*6+)'6*7 )> L5))4 QF$?aRI >)55)2&4 LC BCL'64 6(:76*7 =C=+&(=I &Z+&'*:5 4&>6L'655:+)'=I :*4 B)(& E)'+:L5& ()*6+)' +&=+6*7 >)' =5&&ES'&5:+&4 L'&:+B6*7 >5164 L6)(:'K&'= >)' <59B&6(&'[= 46=&:=& 46:7*)=6=I +)()7':EBCI 46:EB':7( =C=+&(I 2B)5&SL5))4 6*+&'>&')* 7:((: Q8%JS7:((:R :==:C >)' :*4 o' <++'6L1+&=' f:+&7)'c' F]'+QLn2R MO ON#VX `#Te e#tn e M#XN OO.)(&E)'+:L5&()*6+)'+&=+6*7>)'=5&&ES'&5:+&4L'&:+B6*7 M#MW 46=)'4&'= O e0')+:+6)*:5:*76)7':ebc M#OU MN ;&:5S+6(&e015+':=)1*48(:76*7 O#TU OT O#`V MM O#eX O` O#ee O#MX OV O#OX N#T` M N#TO N#Xe OW N#`W Me N#`V Oe N#VT MV N#VX T N#V` OU N#eU M` N#eX I

11 W N#eX OX N#eO U f&'&l')=e6*:5>5164qff%rl6)(:'k&'=>)'<59b&6(&'[=46=&:=& N#M` 46:7*)=6= </=3+$'N7'O$#%)/1$'/-6,+)%0($',*')$(.0,#,=/(%#'/00,1%)/,0&7'F,)$&I'FPQRS'>NTU'03-5$+',*'&$)&7'GB+)'/&'&B3%+$'+,,)7'D'/&').$'),)%#' 03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&'&$#$()$4'%&'.%1/0=').$'-,&)'.$%#).'5$0$*/)&7'V'/&').$'),)%#'03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&' &$#$()$4'%&'.%1/0=').$'#$%&)'.$%#).'5$0$*/)&7'"?K'/&'6,&/)+,0'$-/&&/,0'),-,=+%6.L7'CK'/&'(,-63)$4'),-,=+%6.L7'G"?CK'/&'&/0=#$A 6.,),0'$-/&&/,0'(,-63)$4'),-,=+%6.L7'EOW'/&'-%=0$)/('+$&,0%0($'/-%=/0=7'M?X8'/&'43%#A$0$+=L'XA+%L'%5&,+6)/,-$)+L7' 6* ()=+ B&:5+B L&*&>6+ :'& +B&':E6&= >)' :1+)6((1*& 46=&:=&= :*4 46=)'4&'=I >)55)2&4 LC L6=EB)=EB)*:+&= >)' )=+&)E)')=6=I *&2&' :*+6G6':5 4'17=I ;:*6L691(:L >)' :7&S'&5:+&4 4&7&*&':+6)*I :*4 &*76*&&'&4 6**)G:+6)*= +B:+ +) +B& 6*B6L6+)'= >)' +B& +'&:+(&*+ )> <59B&6(&'[= 46=&:=&I *&2&' E')+)* E1(E 6*B6L6+)'=I *&2&' o' <++'6L1+&=' f:+&7)'c' F]'+QLn2R W#MM e?6=eb)=eb)*:+&=>)')=+&)e)')=6= `#O` OM J&2&':*+6G6':54'17=>)'B&E:+6+6=<nfI6*>51&*9:<n?I:*4B&'E&= e#tu G6'1=&= OX M#eM U O#VX ON O#VX OO O#OM O` J)*S=&4:+6*7:*+6B6=+:(6*&= N#We ` N#T` V N#Xe W N#XO X N#`e Oe N#VV OV J&2&'E')+)*E1(E6*B6L6+)'=Q//8=RQ&#7#P=)(&E':9)5&R N#VV O N#eX 46=&:=& T N#OX </=3+$'Q7'O$#%)/1$'/-6,+)%0($',*'6.%+-%($3)/(%#'/00,1%)/,0&7'F,)$&I'FPHUS'NHU'03-5$+',*'&$)&7'GB+)'/&'&B3%+$'+,,)7'D'/&').$'),)%#' 03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&'&$#$()$4'%&'.%1/0=').$'-,&)'.$%#).'5$0$*/)&7'V'/&').$'),)%#'03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&' &$#$()$4'%&'.%1/0=').$'#$%&)'.$%#).'5$0$*/)&7'Y"Z'/&'.3-%0'6%6/##,-%1/+3&7' "R

12 AB& :*4 +B6'4 B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*= :'& :*4 :44S)* :*4 BCL'64 6(:76*7 +B&':E6&=I +B& B67B&=+ ':*K&4 +B6'4 B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*= :'& :*4 :44S)* QL6=EB)=EB)*:+&= >)' )=+&)E)')=6=:*4*&2&':*+6G6':54'17=R# ""#$%##"&'()'*($&'$+%#"&'' OHJ'"'?:<G5F8C:6'U8BE'GF=A8:IC'CBI>8=C' )1' '&=15+= 26+B =6(65:' =+146&=I 26+B :*4 F)Z QMeR :*4 <+B&*:=:K6= QMVR := L&6*7 +B& ()=+ 6(E)'+:*+ )*&=I 2& =&& +B:+ +B& B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*=I 6#&# @)1*+'6&=I 6#&# B:G6*7 +) 4&:5 26+B +B& E')L5&(= )> :* :7&6*7 <= (&*+6)*&4 &:'56&'I B67B5C 6* /)E15:+6)*= :'& )54&'I 5&:46*7 +) ()'& 6*46G641:5= =1>>&'6*7 >')( 46=&:=&= +B:+ :'& )>+&* 6* 46=&:=&QeWR# F$?a :*4 +B&':E6&= '&5:+& +) 46=&:=&= := 46:L&+&= (&556+1= Q0$R :*4 :1+)6((1*& 46=)'4&'= :*4 >)' +B& ()'& 5&G&5= '&5:+&4 +) 0$ +B:+ (:C '&]16'& B)=E6+:5 G6=6+= )' :*4 ()'& &ZE&*=6G& LC L&6*7 ()'& :* :+6)* =6(15+:*&)1=5C 2B&* ()'& E&)E5& :'& L&6*7 46:7*)=&4 :*4 +'&:+&4I 5&:46*7 +) )* +B& (:'K&+ QV`R# AB& f:'& 4:+: )> +B& 1=& )> :*4 E1L56=B&4 : 56=+ )> +B& +)E ONN :*4 +B&6' 6* MNON# <4:56(1(:L :*4 ':*K&4 *1(L&' O :*4 M QVXR# 8* MNONI qot` (6556)* 2:= =E&*+ )* <4:56(1(:L :*4 qo`t (6556)* )* QVUR# 8* MNNTI :5()=+ +B6'+C )> +B& +)E ONN &:'5C =+:7&I :*4 6*G)5G& +B& 46>>&'&*+ =+:K&B)54&'= 6* )'4&' +) \)6*+5C &=+6(:+& ':+6)# ""

13 B:= +) :5+&' '&6(L1'=&(&*+ )> 41& +) +B&6' B67B L147&+ *)2 *&&4 +) E:C >)' +B&=& >')( +B&6' )2* L147&+=I 6= +) 5&:4 +) ()'& OHL'-5B=9:F8R5B8:6' )> 6**)G:+6)* :*4 6* +&'(= )> 1=&I L1+ +B& (:\)'6+C '15& B:4 +) L& :EE56&4 +) :''6G& )* +B& 6**)G:+6)*[= '&5:+6)* +) &Z6=+6*7 6= +B&'&>)'& *)+ 5&:4 +) < ()'& '&56:L5& 2:C +B&=& 6**)G:+6)*= 2)154 +6(&>':(&# :*4 F)Z =+:+&4 :*4 ':*K6*7 46>>&'&*+ 6**)G:+6)*= >)' +B& =:(&I )' : 46>>&'&*+ E')L5&(I >)' 41& +) 6* B&:5+B QMeR# <5+B)17B 6+ 2:= +B:+ ':*K6*7 +B')17B?^F 2)154 L& +) >)1*4 6+ +) 2&67B B&:5+B L&*&>6+= '&5:+&4 +) : 6**)G:+6)* :*4 )> (:C B:G& L&&* 6*+&'E'&+&4 46>>&'&*+ :()*7 B&:5+B &ZE&'+=I E)==6L5C +B& '&=15+=# * +B& +2) E'&G6)1= =+146&= QMeI +B& ]1&=+6)**:6'& :*4 := 2&55 := &ZE&'+= 6* B&:5+B >')( (:*:7&(&*+I :*4 < L'):4 ':*7& )> )'7:*69:+6)*= 6* +B&=& >6&54= 2:= 64&*+6>6&4 >')( : =:(E5& )> &ZE&'+= 2:= +:K&*# AB& =:(E5& &ZE&'+= 26+B : 5)*7 B6=+)'C 6* :*4 :* )G&'G6&2 )G&' +B& 2B)5& :'&: )> <= +B& '&=E)*=& ':+& 6= ()4&':+&I +B& G:5646+C )> +B& L& ]1&=+6)*&4# r&+ +B&C B:G& 6* 5&== +B:* =6Z (6*1+&= 2&'& *)+ AB)=& +B:+ 2&'& :L5& +B& ]1&=+6)**:6'& B:4 )* :G&':7& MW C&:'= )> +B& =+14C[= 64&: )> &ZE&'+= +B& 64&*+6>6&4I :*4 ()=+ )> +B& B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*= 6* +B6= =+14C :'& )*5C :+ (:'76*:5 B&:5+B L&*&>6+# /)==6L5& &ZE5:*:+6)*= :'& '&5:+&4 +) E:+&*+6*7I :*4 >)' ;D0 +) )* 6**)G:+6)*= +B:+ +'&:+ =C(E+)(= ':+B&' "#

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Goldensports Fit For Life

Goldensports Fit For Life Goldensports Fit For Life Praktijkstage Datum: Juni Namen: Veronique Bannwart- 1833529 Judith Boes - 1908804 Begeleidster Goldensports: drs. L. Everts Begeleidster FBW: drs. B. L. van Keeken 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe doen ze dat: een medicijn maken?

Hoe doen ze dat: een medicijn maken? Hoe doen ze dat: een medicijn maken? Je neemt vast wel eens iets tegen de hoofdpijn of koorts. En vaak waarschijnlijk zonder er bij na te denken. Maar wist je dat het wel twaalf jaar duurt voordat een

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Bachelorthese Psychologie Thema Human Factors and Media (HFM)

Bachelorthese Psychologie Thema Human Factors and Media (HFM) Bachelorthese Psychologie Thema Human Factors and Media (HFM) Waarom kijken we reality programma s? Een onderzoek naar kijkmotieven Door: Ilse Hogt Studentnummer: s1024787 Eerste begeleider: dr A Heuvelman

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 2 3 Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners

Nadere informatie

U begint op uw bureaublad. Hier vindt u de app: Kiosk. Wanneer u op kiosk klikt vind u de kranten app. U klikt op de gedownloade app.

U begint op uw bureaublad. Hier vindt u de app: Kiosk. Wanneer u op kiosk klikt vind u de kranten app. U klikt op de gedownloade app. U begint op uw bureaublad. Hier vindt u de app: Kiosk Wanneer u op kiosk klikt vind u de kranten app. U klikt op de gedownloade app. Wanneer u op de app geklikt heeft ziet dit er zo uit: Rechts boven in

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Klik rechts boven in op Naar de inlogpagina, u komt dan op deze pagina

Klik rechts boven in op Naar de inlogpagina, u komt dan op deze pagina Hoe vraagt u Kinderopvangtoeslag aan? Ga op internet naar www.toeslagen.nl, u komt dan op deze pagina Klik rechts boven in op Naar de inlogpagina, u komt dan op deze pagina Klik hier op Mijn toeslagen

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Bloedgroepantistoffen

Bloedgroepantistoffen Bloedgroepantistoffen en Als nader onderzoek nodig is zwangerschap Onderzoek naar bloedgroepantistoffen In deze folder geven wij u informatie over bloedgroepantistoffen en wat zij betekenen als u zwanger

Nadere informatie

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx

Files\Content.Outlook\J0T7FZQ8\Handleiding extra beveiligen certificaat.docx Back-up maken van uw certificaat Open Internet Explorer en kies rechts bovenin voor het menu Extra. Ga vervolgens naar Internetopties (onderste) en klik in het venster wat geopend wordt op het tabblad

Nadere informatie

psymate gebruikershandleiding PsyMate

psymate gebruikershandleiding PsyMate psymate gebruikershandleiding PsyMate Wat is de PsyMate app? Herstellen van psychose gaat met vallen en opstaan, de ene dag gaat beter dan de andere maar vaak weet je niet precies waarom. Dat kan komen

Nadere informatie

Aanmaken DTY e-mail account

Aanmaken DTY e-mail account Aanmaken DTY e-mail account Dit is een handleiding om er voor te zorgen dat je DTY e-mail automatisch binnenkomt in je inbox van Outlook Express. Hiervoor moet je twee dingen doen. Als eerste je nieuwe

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar

Als je ouders uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan Je ouders gaan Als je ouders uit elkaar gaan, moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. Want bij wie ga jij dan wonen? En hoe vaak zie je dan je vader of moeder nog?

Nadere informatie

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u?

U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? U zorgt voor iemand met dementie. Wie zorgt er voor u? Uw hart luchten Adviezen inwinnen Uw problemen bespreken Mevrouw Meijers weet wat het is om te zorgen voor iemand met dementie: Zowel mijn buurvrouw

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld 1 Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 2 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl

Nadere informatie

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe - Vita dit is Avalange dit is Eliza informatiebrochure De zorg voor mensen met diabetes is in Drenthe op een goed niveau.

Nadere informatie

Dagopname Pijnbehandelcentrum

Dagopname Pijnbehandelcentrum Dagopname Pijnbehandelcentrum Inhoud Inleiding 3 Wat voorafgaat aan de dagopname 3 Bepalen datum pijnbehandeling 3 Wachttijden behandeling 3 Voorbereiding op de behandeling 3 De opnamedag 4 Melden 4 Wat

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie