!"#$%#&'()'*+,%-".'%##(/"0%(#1' 2"1+,'(#'03+%!'4+!-+%/+,'3+".03' %*4"-0' "#$#!%&'()*+!,!-#.#/#!0)12!,!.#!3)*4&56*7!,!$#"#!8"9&'(:*!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%#&'()'*+,%-".'%##(/"0%(#1' 2"1+,'(#'03+%!'4+!-+%/+,'3+".03' %*4"-0' "#$#!%&'()*+!,!-#.#/#!0)12!,!.#!3)*4&56*7!,!$#"#!8"9&'(:*!!"

Transcriptie

1 "#$%#&'()'*+,%-".'%##(/"0%(#1' 2"1+,'(#'03+%'4+-+%/+,'3+".03' %*4"-0' "#$#%&'()*+,-#.#/#0)12,.#3)*4&56*7,$#"#8"9&'(:* H*6G&'=6+C)>A2&*+&I+B&J&+B&'5:*4=

2 " "IBE:FC' "#$#%&'()*+ -#.#/#0)12.#3)*4&56*7 $#"#8"9&'(:*,5B=' F&E+&(L&'MNOM %6CB8BIB8:6' 8FFJOTUTSVWXT

3 -:6B=6BC' "DCBF5?B " J'25?79F:I6> # "$"%&'()*+,'-)&. "$"$"/012,' K'*=BE:>C $ #$"%*2&'-67-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 5 #$#<-;'2(-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 5 #$=>:'28)(-?-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 5 5 #$5>)&*+,'-&8'B24+(327 D #$DE'+*7F)F+;:'-)&:&*4:9F;24-?2 D % &.$"%*2&'-67-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 G.$#>:'28)(-?:'-)&)6-*2&'-6-2*92*-,:;-&&)3:'-)&4 G.$=E'+*7F)F+;:'-)& I '' 5$"J,)9F:(-4)&K-'BF(23-)+44'+*-24 "" 5$#L2*-,:;-&&)3:'-)&4-&:&:8-&8F)F+;:'-)& "" 5$=>:'28)(-?:'-)& "# "# 5$5E'+*74:9F;2 "# 5$DN);-,7-9F;-,:'-)&4 "# 5$GJ(2:46)(6+'+(2(242:(,B "= "GG=6>8?=C ". O:0;2:&*,B:('4 "G P24'QK)(4'4,:;-&8*24-8&4 "I E+(3274 #" #

4 "#$%&'$' 25?79F:I6>Y AB& :44&4 G:51& )> 6**)G:+6)*= 6* +&'(= )> B&:5+B :*4 +B&6' )* Q;83$R 4&G&5)E(&*+ )> 6**)G:+6)* :*4 2:*+= +) @:+&7)'69&+B&=& 6**)G:+6)*= +) +B&6' B&:5+B +B')17B L&=+S2)'=+ LC *=BE:>CY 6**)G:+6)*= 2&'& 64&*+6>6&4 +B')17B : 6* $&456*&# <* 6*6+6:5 2:= (:4& L:=&4 :*4 (:'K&+ :EE')G:5# AB& +B& 6**)G:+6)*= :*4 :*C 46=:7'&&(&*+ 2:= '&=)5G&4 LC (:\)'6+C G)+&# A2) )*56*& L&=+S 2)'=+ Q?^FR &ZE&'6(&*+= 26+B 4&=67*= 2&'& 1=&4 +) ':*K +B& :=K&4 +) >')( : 56=+6*7 )> :*4 6**)G:+6)*= +B)=& 26+B +B& B67B&=+:*45)2&=+B&:5+BL&*&>6+# AB& 56+&':+1'& C6&54&4 OWUN <>+&' >65+&'6*7 VO 6**)G:+6)*= '&(:6*&4_ OX (&461(I :*4 O` := MV := :44S)*I ON := *&2I :*4 U := =1L=+6+1+&# F6Z+CS=6Z '&=E)*4&*+= :1+)6((1*&46=&:=&=':*K&4B67B&=+# +B6= =+14C :'& )*5C :+ (:'76*:5 B&:5+B L&*&>6+# AB& &Z6=+6*7 :*4 ()'& &ZE&*=6G& LC L&6*7 ()'& :*4 +B& &=+6(:+&4 L&*&>6+ L&>)'& 264&=E'&:4 1=& 6* 6* )'4&' +) E')G64& +) 1=&'=I E')>&==6)*:5=:=2&55:=E:+6&*+=# =

5 "#"#$%&'()' JHJ'%6BF:>I?B8:6' AB& :44&4 G:51& )> 6**)G:+6)*= 6* +&'(= )> B&:5+B :*4 +B&6' )* =E&*46*7 B:= L&&* :* 6==1& +B& 5:+& OWUN= :()*7 E')G64&'=I E:+6&*+=I B)=E6+:5=I 6*=1'&'=I :*4 *1(L&' )> &54&'5C E:+6&*+= 6* 6* +B& 2&=+&'* 2)'54I :*4 +B& 6* :*4 6(E')G&(&*+= QMR#?&*&>6+= :'& E')5)*7&4 56G&= 26+B 6(E')G&4 ]1:56+C :*4 6(E')G&4 +) :* )*S7)6*7 E)6*+ 6= 2B&+B&' :*47')26*7E)E15:+6)*QVR# QOVSOUR# g+b&'= =:C +B:+ 56+&':+1'& 6= 56(6+&4 QOTRI )' :L)1+ 2B:+ 4&+&'(6*:*+= :77'&7:+&45&G&5QOWIMNR# 4)&= *)+ +B& L&*&>6+= :*4 +B:+ +B& 6**)G:+6)*= :'& +) )*5C +B)=& E:+6&*+= 26+B +B& +B6'+C 6**)G:+6)*= )G&' +B& 5:=+ M` C&:'= 2&'& 8* MNON : =6(65:' =+14C 2:= LC <+B:*:=:K6=&+:5# QMVR# AB&C 64&*+6>6&4 >)'+CS+2) 6**)G:+6)*= )G&' +B& 5:=+ +B6'+C C&:'= 6* :*4 +B& J:+6)*:5 8*=+6+1+& )> :*4 +B& P*G6')*(&*+ Q;83$R 4&G&5)E(&*+ )> 6**)G:+6)* :*4 2:*+= +) &=+6(:+& +B& 6**)G:+6)* E5:C= )* +B& :77'&7:+&4 5&G&5 )> B&:5+B :*4 +B& 6* +B&

6 JHJHJ'(DQ=?B8A=C' +':*=E:'&*+ +B&=& +) +B&6' )* 1=& :*4 B)2 +B&C '&5:+& +) ""#$%&'' 26+B &ZE&'+= >')( +B&.A<6 8*+&'&=+ a')1e )* 8*>)'(:+6)* :*4 :* L67 >)1' \)1'*:5=Y +B& ")1'*:5 )> +B& Q"<$<RI?'6+6=B AB& 1=&4 +B& >)55)26*7 +&'(=Y B67B567B+i_ +'&*4=i_ L'&:K+B')17Bi_ (65&=+)*&i_ :*4 26+B +B& >)55)26*7 B&:46*7 ]1:56>6&'=Y =1'7&'C_ '&B:L656+:+6)*_ +'&*4=_ 4'17 +B&':EC_ 46:7*)=6=_ :*4 46&+ +B&':EC# AB& j\)1'*:5 := 2&55 := j(&+:s :*:5C=6=[:*4j'&G6&2=[# 888_ 26+B6* 46>>&'&*+ QL))K=I :*4 2:= =)17B+ KHN'567869'B=?E68SI=' A) ':*K 6**)G:+6)*= L:=&4 )* +B&6' B&:5+B L&=+S2)'=+ Q?^FR 2:= 1=&4# AB6= =+:+&4 2:= 1=&4 6+ 4)&= *)+ =1>>&' >')( L6:=I 1*56K& )*5C >&2 6+&(= 6*=+&:4 :55 6+&(= :+ 6= 1=&4 6* B&:5+B :*4 B&:5+B :==&==(&*+ QMXR# 8+ 6= : (&+B)4 7')1*4&4 6* =&+= '&=E)*4&*+= B:G& (15+6E5& 6+&(= +B& L&=+ :*4 +B&* +B& 2)'=+ 6+&( Q=&]1&*+6:5()4&5RQMUR# G&'=6)*=#?)+B G&'=6)*= 1=&4 : 4&=67* Q?8?0R +) )> 6**)G:+6)*=#<?8?06=:2&55S=+146&4&ZE&'6(&*+:54&=67*26+B6*?^F+B:+76G&=>6Z&4=&+=69&=:*4B:= 5

7 @)(E:'6=)* =&+= QMTR# g*& ]1&=+6)**:6'& G&'=6)* M` 6**)G:+6)*= :*4 )+B&' ]1&=+6)**:6'& G&'=6)* =6Z+&&* 6**)G:+6)*= :*4 =B)2&4 6* +)+:5 =6Z+&&* ;&=E)*4&*+=2&'&:=K&4+B&>)55)26*7Y"#$%&$'&$#$()'*+,-').$'#/&)',*'/00,1%)/,0&'2./(.'/00,1%)/,0'.%&' +$&3#)$4'/0'-,&)'.$%#).'5$0$*/)&'*,+'6%)/$0)&'%04'2./(.'.%&'+$&3#)$4'/0').$'#$%&)'.$%#).'5$0$*/)&7'8#&,')%9$' 6,63#%)/,0' &/:$' /0),' (,0&/4$+%)/,0;7.&:5+B L&*&>6+ 2:= 4&>6*&4 := +B& 6(E')G&(&*+ )> +B& E:+6&*+[= AB& ]1&=+6)**:6'& 2:= E65)+S+&=+&4 Q*lXR :()*7 +B'&& &ZE&'+=I +2) B&:5+B KHO'-:6>I?B869'BE='CIFA=M' )'7:*69:+6)*=# F*)2L:55 5&++&'= 2&'& 1=&4 +) :=K &ZE&'+= :*4 )'7:*69:+6)*= +) )+B&' :'&(6*4&'2:==&*+# <64 Qf%.RI :*4 (&(L&'= )> +B& ;)C:5 LC+B&1*4&'5C6*7+B&)'C#<*)E+6)*2)154L&=6(15:+6)*=+146&=QMXR#.)2&G&'I?^F56+&':+1'&=177&=+= QMWR# "#$% "#$ "#$% "#$% D

8 2B&'& C,30) 5$&) ' 6= +B& +)+:5 *1(L&' )> +6(&= :* 6**)G:+6)* 2:= := B:G6*7 +B& ()=+ B&:5+B L&*&>6+=I :*4 C,30) 2,+&) 6= +B& +)+:5 *1(L&' )> +6(&= :* 6**)G:+6)* 2:= := B:G6*7 +B& 5&:=+ B&:5+BL&*&>6+=# ""#$%&#' 6**)G:+6)*=I )' 2B&* 4&:56*7 26+B 6**)G:+6)*= := )' 56>&=+C5&I :*4 26+B : )* :*4 B&:5+B 6**)G:+6)* QeOSeeRI :*4 +B& f5&g&5:*4 A)E ON 83 =6(65:' 6**)G:+6)*=I VO 6**)G:+6)*= '&(:6*&4# g> +B&=&I =6Z+&&* :'& =C=+&(= >')( 46>>&'&*+ 2&'& 64&*+6>6&4# %)' +B6= =+14C : 2:= 1=&4 +B:+ >6++&4 L&=+ 26+B6* +B& )> +B& >)55)2S1E =+14C LC +B& ;83$I 6#&# ".%+-%($3)/(%#& :'& 4&>6*&4 LC?:*+: &+ :5# := b:*c )' +B:+ (:C L& L)+BcQe`R# >:6' :()1*+ )> >)' 6+= 4&G&5)E(&*+ L1+ +B&C '&]16'& 5&== B1(:* :*4 @)(E:'&4 +) 6**)G:+6)*=I :*4 &-%##A)/(9$) '&>&'= +) +B)=& 6**)G:+6)*= +B:+ '&]16'& >&2 Q6*G&=+(&*+I &ZE5)6+:+6)*R :*4 +B&'&>)' L147&+ 6= 56++5&# <5+B)17BI ")B:*=&* :*4 ()'&&ZE&*=6G&:*44&E&*46*7)*+B&(:'76*:5B&:5+BL&*&>6+6+6=]1&=+6)*:L5&6>6+6=2)'+B2B65&QOOR# G35&)/)3)/0= ()'& &ZE&*=6G& )' 26+B 6(E')G&4 B&:5+B :*4 +B&'&LC +B& +B&C B:G& )* &Z6=+6*7 QeUR# G

9 *&2I+B'&&:44S)*I:*4)*&:=1L=+6+1+&# Medical innovation Device N=16 Procedure N=9 Pharmaceutical N=16 Big-ticket N=5 New N=1 Add-on N=3 Substitute N=1 Medium-ticket N=10 New N=3 Add-on N=5 Substitute N=2 Small-ticket N=1 New N=0 Add-on N=1 Substitute N=0 Big-ticket N=1 New N=1 Add-on N=0 Substitute N=0 Medium-ticket N=6 New N=2 Add-on N=3 Substitute N=1 Small-ticket N=2 New N=1 Add-on N=0 Substitute N=1 Big-ticket N=3 New N=1 Add-on N=1 Substitute N=1 Medium-ticket N=1 New N=0 Add-on N=1 Substitute N=0 Small-ticket N=12 New N=1 Add-on N=10 Substitute N=1 </=3+$'H7'C%)$=,+/:%)/,0',*'-$4/(%#'/00,1%)/,0&7'F,)$&I'J1$+1/$2',*').$'&$#$()$4'(%)$=,+/:%)/,0&'%04').$/+'03-5$+&7' F&5>S'&E)'+&4 :'& =1((:'69&4 6* A:L5& O# 8* +)+:5 +B&'& 2&'& XX ]1&=+6)**:6'&=Y VX ]1&=+6)**:6'&= 26+B 6**)G:+6)*=I :*4 MN ]1&=+6)**:6'&= 26+B 6**)G:+6)*=# AB& (:\)'6+C )> +B& '&=E)*4&*+= :'& (:5& QTTdR# AB& (&:* :7& )> +B& 7')1E 6= ``#X Q=4lW#NR C&:'=_ '&=E)*4&*+= B:G& :* :G&':7& )> MT#U Q=4lON#OR C&:'=# $)=+ K%5#$'>7'C.%+%()$+/&)/(&',*'&3+1$L'+$&6,04$0)&' -E5F5?B=F8CB8?C' J QdR J QdR J QdR 8*G6+&4 M`W QONNR OWW QONNR XN QONNR ;&=E)*4&4 O`N Q`TR OOW QXNR eo Q`MR XX QM`R VX QMeR MN QeeR a&*4&' $:5& `T QTTR VM QWOR OX QTNR %&(:5& T QOMR V QWR V QMNR <7&QC&:'=R $&:* F0Q(6*6(1(S(:Z6(1(R $&:* F0Q(6*6(1(S(:Z6(1(R H*6G&'=6+C g+b&' F,)$&I'G3--%+L',*'&$#*A+$6,+)$4'(.%+%()$+/&)/(&7'GM'/&'&)%04%+4'4$1/%)/,07' ``#X `X#U `e#n W#NQeTSTOR W#eQeTSTOR U#UQeWSXVR MT#U en#n M`#X ON#OQUS``R ON#eQONS``R W#NQUSVNR OU QMXR OM QMXR ` QM`R U QOOR X QOeR O Q`R et Q`TR MV Q`MR OV QUNR VO QXMR en QX`R ON Q`NR Oe QMNR ON QMMR e QO`R H

10 ()*6+)'6*7 )> L5))4 QF$?aRI >)55)2&4 LC BCL'64 6(:76*7 =C=+&(=I &Z+&'*:5 4&>6L'655:+)'=I :*4 B)(& E)'+:L5& ()*6+)' +&=+6*7 >)' =5&&ES'&5:+&4 L'&:+B6*7 >5164 L6)(:'K&'= >)' <59B&6(&'[= 46=&:=& 46:7*)=6=I +)()7':EBCI 46:EB':7( =C=+&(I 2B)5&SL5))4 6*+&'>&')* 7:((: Q8%JS7:((:R :==:C >)' :*4 o' <++'6L1+&=' f:+&7)'c' F]'+QLn2R MO ON#VX `#Te e#tn e M#XN OO.)(&E)'+:L5&()*6+)'+&=+6*7>)'=5&&ES'&5:+&4L'&:+B6*7 M#MW 46=)'4&'= O e0')+:+6)*:5:*76)7':ebc M#OU MN ;&:5S+6(&e015+':=)1*48(:76*7 O#TU OT O#`V MM O#eX O` O#ee O#MX OV O#OX N#T` M N#TO N#Xe OW N#`W Me N#`V Oe N#VT MV N#VX T N#V` OU N#eU M` N#eX I

11 W N#eX OX N#eO U f&'&l')=e6*:5>5164qff%rl6)(:'k&'=>)'<59b&6(&'[=46=&:=& N#M` 46:7*)=6= </=3+$'N7'O$#%)/1$'/-6,+)%0($',*')$(.0,#,=/(%#'/00,1%)/,0&7'F,)$&I'FPQRS'>NTU'03-5$+',*'&$)&7'GB+)'/&'&B3%+$'+,,)7'D'/&').$'),)%#' 03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&'&$#$()$4'%&'.%1/0=').$'-,&)'.$%#).'5$0$*/)&7'V'/&').$'),)%#'03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&' &$#$()$4'%&'.%1/0=').$'#$%&)'.$%#).'5$0$*/)&7'"?K'/&'6,&/)+,0'$-/&&/,0'),-,=+%6.L7'CK'/&'(,-63)$4'),-,=+%6.L7'G"?CK'/&'&/0=#$A 6.,),0'$-/&&/,0'(,-63)$4'),-,=+%6.L7'EOW'/&'-%=0$)/('+$&,0%0($'/-%=/0=7'M?X8'/&'43%#A$0$+=L'XA+%L'%5&,+6)/,-$)+L7' 6* ()=+ B&:5+B L&*&>6+ :'& +B&':E6&= >)' :1+)6((1*& 46=&:=&= :*4 46=)'4&'=I >)55)2&4 LC L6=EB)=EB)*:+&= >)' )=+&)E)')=6=I *&2&' :*+6G6':5 4'17=I ;:*6L691(:L >)' :7&S'&5:+&4 4&7&*&':+6)*I :*4 &*76*&&'&4 6**)G:+6)*= +B:+ +) +B& 6*B6L6+)'= >)' +B& +'&:+(&*+ )> <59B&6(&'[= 46=&:=&I *&2&' E')+)* E1(E 6*B6L6+)'=I *&2&' o' <++'6L1+&=' f:+&7)'c' F]'+QLn2R W#MM e?6=eb)=eb)*:+&=>)')=+&)e)')=6= `#O` OM J&2&':*+6G6':54'17=>)'B&E:+6+6=<nfI6*>51&*9:<n?I:*4B&'E&= e#tu G6'1=&= OX M#eM U O#VX ON O#VX OO O#OM O` J)*S=&4:+6*7:*+6B6=+:(6*&= N#We ` N#T` V N#Xe W N#XO X N#`e Oe N#VV OV J&2&'E')+)*E1(E6*B6L6+)'=Q//8=RQ&#7#P=)(&E':9)5&R N#VV O N#eX 46=&:=& T N#OX </=3+$'Q7'O$#%)/1$'/-6,+)%0($',*'6.%+-%($3)/(%#'/00,1%)/,0&7'F,)$&I'FPHUS'NHU'03-5$+',*'&$)&7'GB+)'/&'&B3%+$'+,,)7'D'/&').$'),)%#' 03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&'&$#$()$4'%&'.%1/0=').$'-,&)'.$%#).'5$0$*/)&7'V'/&').$'),)%#'03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&' &$#$()$4'%&'.%1/0=').$'#$%&)'.$%#).'5$0$*/)&7'Y"Z'/&'.3-%0'6%6/##,-%1/+3&7' "R

12 AB& :*4 +B6'4 B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*= :'& :*4 :44S)* :*4 BCL'64 6(:76*7 +B&':E6&=I +B& B67B&=+ ':*K&4 +B6'4 B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*= :'& :*4 :44S)* QL6=EB)=EB)*:+&= >)' )=+&)E)')=6=:*4*&2&':*+6G6':54'17=R# ""#$%##"&'()'*($&'$+%#"&'' OHJ'"'?:<G5F8C:6'U8BE'GF=A8:IC'CBI>8=C' )1' '&=15+= 26+B =6(65:' =+146&=I 26+B :*4 F)Z QMeR :*4 <+B&*:=:K6= QMVR := L&6*7 +B& ()=+ 6(E)'+:*+ )*&=I 2& =&& +B:+ +B& B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*=I 6#&# @)1*+'6&=I 6#&# B:G6*7 +) 4&:5 26+B +B& E')L5&(= )> :* :7&6*7 <= (&*+6)*&4 &:'56&'I B67B5C 6* /)E15:+6)*= :'& )54&'I 5&:46*7 +) ()'& 6*46G641:5= =1>>&'6*7 >')( 46=&:=&= +B:+ :'& )>+&* 6* 46=&:=&QeWR# F$?a :*4 +B&':E6&= '&5:+& +) 46=&:=&= := 46:L&+&= (&556+1= Q0$R :*4 :1+)6((1*& 46=)'4&'= :*4 >)' +B& ()'& 5&G&5= '&5:+&4 +) 0$ +B:+ (:C '&]16'& B)=E6+:5 G6=6+= )' :*4 ()'& &ZE&*=6G& LC L&6*7 ()'& :* :+6)* =6(15+:*&)1=5C 2B&* ()'& E&)E5& :'& L&6*7 46:7*)=&4 :*4 +'&:+&4I 5&:46*7 +) )* +B& (:'K&+ QV`R# AB& f:'& 4:+: )> +B& 1=& )> :*4 E1L56=B&4 : 56=+ )> +B& +)E ONN :*4 +B&6' 6* MNON# <4:56(1(:L :*4 ':*K&4 *1(L&' O :*4 M QVXR# 8* MNONI qot` (6556)* 2:= =E&*+ )* <4:56(1(:L :*4 qo`t (6556)* )* QVUR# 8* MNNTI :5()=+ +B6'+C )> +B& +)E ONN &:'5C =+:7&I :*4 6*G)5G& +B& 46>>&'&*+ =+:K&B)54&'= 6* )'4&' +) \)6*+5C &=+6(:+& ':+6)# ""

13 B:= +) :5+&' '&6(L1'=&(&*+ )> 41& +) +B&6' B67B L147&+ *)2 *&&4 +) E:C >)' +B&=& >')( +B&6' )2* L147&+=I 6= +) 5&:4 +) ()'& OHL'-5B=9:F8R5B8:6' )> 6**)G:+6)* :*4 6* +&'(= )> 1=&I L1+ +B& (:\)'6+C '15& B:4 +) L& :EE56&4 +) :''6G& )* +B& 6**)G:+6)*[= '&5:+6)* +) &Z6=+6*7 6= +B&'&>)'& *)+ 5&:4 +) < ()'& '&56:L5& 2:C +B&=& 6**)G:+6)*= 2)154 +6(&>':(&# :*4 F)Z =+:+&4 :*4 ':*K6*7 46>>&'&*+ 6**)G:+6)*= >)' +B& =:(&I )' : 46>>&'&*+ E')L5&(I >)' 41& +) 6* B&:5+B QMeR# <5+B)17B 6+ 2:= +B:+ ':*K6*7 +B')17B?^F 2)154 L& +) >)1*4 6+ +) 2&67B B&:5+B L&*&>6+= '&5:+&4 +) : 6**)G:+6)* :*4 )> (:C B:G& L&&* 6*+&'E'&+&4 46>>&'&*+ :()*7 B&:5+B &ZE&'+=I E)==6L5C +B& '&=15+=# * +B& +2) E'&G6)1= =+146&= QMeI +B& ]1&=+6)**:6'& :*4 := 2&55 := &ZE&'+= 6* B&:5+B >')( (:*:7&(&*+I :*4 < L'):4 ':*7& )> )'7:*69:+6)*= 6* +B&=& >6&54= 2:= 64&*+6>6&4 >')( : =:(E5& )> &ZE&'+= 2:= +:K&*# AB& =:(E5& &ZE&'+= 26+B : 5)*7 B6=+)'C 6* :*4 :* )G&'G6&2 )G&' +B& 2B)5& :'&: )> <= +B& '&=E)*=& ':+& 6= ()4&':+&I +B& G:5646+C )> +B& L& ]1&=+6)*&4# r&+ +B&C B:G& 6* 5&== +B:* =6Z (6*1+&= 2&'& *)+ AB)=& +B:+ 2&'& :L5& +B& ]1&=+6)**:6'& B:4 )* :G&':7& MW C&:'= )> +B& =+14C[= 64&: )> &ZE&'+= +B& 64&*+6>6&4I :*4 ()=+ )> +B& B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*= 6* +B6= =+14C :'& )*5C :+ (:'76*:5 B&:5+B L&*&>6+# /)==6L5& &ZE5:*:+6)*= :'& '&5:+&4 +) E:+&*+6*7I :*4 >)' ;D0 +) )* 6**)G:+6)*= +B:+ +'&:+ =C(E+)(= ':+B&' "#

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:25 129 8:35-67 15:41 142 23:15 * -42

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:25 129 8:35-67 15:41 142 23:15 * -42 Januari :0 - : : - : : : - : : * - 0:0 : - : : - LK :0 :0 - : : - : :0 : - : :0 : * - : : * - :0-0 : : - : 0:0 * - : : - :00 : :0 * - : : * - : - :0 0 :0 - : :0 * - : : - : VM : : :0 * -0 : :0 * - : -

Nadere informatie

Roompot buiten. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 2:29 181 8:39-152 14:46 192 21:00-132

Roompot buiten. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 2:29 181 8:39-152 14:46 192 21:00-132 Januari 0: - : : - :0 : : - : :00 - :0 - : : - LK :0 :0-0 : : - : :0 : - : : - 0: : - : :0 - : - : : - : :0 :0 - :0 : - :0 : - : : - : - : : - :0 : : - : : - VM : :0 :0 - :0 : -0 : - : : - :0 : : - : :

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! # $ % &&&$ $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D mm - w w V A T G E T E L mm - w w V A T G E T E L I T + R + V vm mm... T... . I A I mm v m m z wmm mxm wv v v fw - w w. E m m v m mw v m v f w, w wv w v. Om v z v fz m fw, f. H v mm vz z. H mm v. I mm

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '  0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

! #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#( ( 2. , 561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Brouwershavensche Gat 02

Brouwershavensche Gat 02 Januari EK : 0: - :0 : -0 : : 0 : - : : - 0:0 : -00 : : - : -0 : 0 : - : 0 : :0 - :0 : - 0: : - : : - :00 - :0 : - :0 : 0: - : : - NM : : : -0 :0 : - :0-0: : - :0 :0 :0 - : : - : : - : 0 : -0 :0 - : :

Nadere informatie

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:55 122 9:06-69 16:09 143 23:50 * -48

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:55 122 9:06-69 16:09 143 23:50 * -48 Januari EK : : - : : - : : :0 - :0 :0 * - 0: : - :0 : - : - : : - : : : - : : : - : : * - : - : :0 - : 0: * -0 : : - : NM : : : - : : * - : - : : - : : * - : :0 - : : :0 - : : * - : - :0 : - :00 * - :

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280

GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280 b GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280 A 1 D 1 A v v b z v (: ). D v v : J B T: b v z Jb v H 11 G. b Ov: b, v wz v / v v. O / w: z w, J B T v,. D: / -. Ov: / bv. 2 Aw

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Dragerschap en erfelijke belasting

Dragerschap en erfelijke belasting Dragerschap en erfelijke belasting VSOP 17 mei 2010 Martina Cornel Hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics Quality of Care EMGO Institute for Health and Care Research Nieuwe technologische

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08 Planning projectweek 7-11 oktober 2013 versie 4-10-2013 Maandag 7 okt Organisator: FN docenten > volgens rooster MO + RM gaan de klassen langs SAQI onderzoeken Etten-Leur klassen > eb1a eb1b ek1a ek1b

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

GEMEENTE BEKKEVOORT. Ontbrekende keuring Moet gebeuren Vorige keuring ontbreekt ook Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

GEMEENTE BEKKEVOORT. Ontbrekende keuring Moet gebeuren Vorige keuring ontbreekt ook Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken / Eugeen Coolstraat 7 LS Laagspanningsinstallatie //9 J - uitbr. Kring L 6/0/96 EDTC 5-jaarlijks /08/09 8/07/0 GI Gasstookinstallatie N EI -jaarlijks MI Mazoutstookinstallatie J? EI Jaarlijks MO Mazoutopslaghouder

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

World leaders in Pneumatics

World leaders in Pneumatics World leaders in Pneumatics Samenwerken Brammer en SMC Pneumatics werken al geruime tijd samen waardoor een afgewogen assortiment voor u beschikbaar ligt in meer dan 1 Nederlandse Brammer Servicecenters

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631 EF. D3R91&+$3.*$S,31./1.&3. #/3$23+&65#1&631 EFE. 4?A>?"?4M::T C" '#4": /& 5" 8"#"%5"E44D:" ;%""3 $-"#6 : )**+= C" "L7&$:" 8"#5 /44#&% '"5#"/" 544# 5" 4764D"5" %&5"B 8&-"# 47 5" ""#$-" 7%&&-$ Y1:&=

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

E199_1M 21 januari 1988 NVPH 2009: 4,50 Uitgeverij: Posterijen NVPH-nrs: 884-886 Mijnmaatschappij

E199_1M 21 januari 1988 NVPH 2009: 4,50 Uitgeverij: Posterijen NVPH-nrs: 884-886 Mijnmaatschappij Alle enveloppen zijn 19 x 10 cm, tenzij anders is aangegeven. De uitgaven van Posterijen zijn doorgaans op glanzend papier, overige uitgaven op gewoon papier. E199_1M 21 januari 1988 NVPH 2009: 4,50 NVPH-nrs:

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Geheugenpoli s Nu, en in de toekomst. Prof Frans Verhey

Geheugenpoli s Nu, en in de toekomst. Prof Frans Verhey Geheugenpoli s Nu, en in de toekomst Prof Frans Verhey Anno 1985 Je kunt er toch niets aan doen Huisarts wacht af Pappen en nathouden Bij crisis: cisordinol, RIAGG Ziekenhuisopname Verkeerde bed Verpleeghuis

Nadere informatie

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 22 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 26 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard

Nadere informatie

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht D NL- W D Z, p. E D. V,, p? D p. O pp p! W O ()! T pp. W? K pp! H H, p? J () p p p. W? B p. G p óó p :. A,. E :,, é p F: é pé B p :,, F: p B T M. A p, p p. M, p () p. H p p. Op p p p W K K p p, p (). H

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& ' ( (! ) ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen. De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kroe lijnen. [p. 315] De ouden (d.w.. de Grieken) hebben eer juist opgeerkt dat soige eetkundige probleen vlak ijn, andere lichaelijk & weer andere lijnachtig,

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

"#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230

#,-!#./ 0!$#,1023/-4,-!230 ! "#$ %&'"%()("$%(* "!!"# $%&'(% ")**+ "#",-!#./ 0""!$"#,1"0"23/-4",-!230 5#../-""/ ,67 (' +, - "%*('#&'"%()("% ' 897.7:*6*667 :*6*67 *677 ;7

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofdstuk - Gelijkvormigheid Voorkennis V-1a /A = 74, /B 1 = 18 en /D 1 = 88 /A + /B 1 + /D 1 = 74 + 18 + 88 = 180 c /B = 104, /C = 55 en /D = 1 d /B = /B 1 + /B = 18 + 104 = 1 en /D = /D 1 + /D = 88 +

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak

4.7 Uitwerking PTA per vak. Pagina. Inhoudsopgave PTA per vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31. Vak 47 Uitwerking PTA vak Inhoudsopgave PTA vak atheneum 4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Wiskunde C 40

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a Voorkennis C A m B C = 10 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-a K m L d M = 10 = 90 L 0 M De rehthoekszijden zijn de zijden LM en KM. De langste zijde is zijde KL. d zijde kwadraat LM = 0 KL =

Nadere informatie

D.B.S. Fa. Th. Sterk. Haringinleggerij & Bakkerij. Maatwerk in plaatwerk. www.tolplaatwerk.nl SCHILDERS VOLENDAM B.V.

D.B.S. Fa. Th. Sterk. Haringinleggerij & Bakkerij. Maatwerk in plaatwerk. www.tolplaatwerk.nl SCHILDERS VOLENDAM B.V. Maatwerk in plaatwerk www.tolplaatwerk.nl Kleine Kerkstraat 22 1135 AT EDAM Tel. 0299-371572 www.sasbloemiste.nl D.B.S. SCHILDERS VOLENDAM B.V. Pr. Bernardlaan 1 1131 CG Volendam Tel. 0299-323546 Fax 0299-323547

Nadere informatie

Kanker en genetisch testen

Kanker en genetisch testen Kanker en genetisch testen Dirk Jan Boerwinkel Freudenthal Instituut voor didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen Nascholing Reizende DNA labs als voorbereiding voor het examen 4 november 2011 Definitie

Nadere informatie

Aanbieders Preventief Medisch Onderzoek nummer 1 t/m 8

Aanbieders Preventief Medisch Onderzoek nummer 1 t/m 8 Aanbieders Preventief Medisch Onderzoek nummer 1 t/m 8 Vraag Criteria ABN AMRO Arbo Services Alpha Preventie Keuringen Arbodienst Willem Arntsz 1 Website www.aaas.nl www.apkapeldoorn.nl www.arbodienstwa.nl

Nadere informatie

Kanker en Erfelijkheid

Kanker en Erfelijkheid Kanker en Erfelijkheid Em. Prof. dr. Joep Geraedts Gezondheidsuniversiteit Maastricht 3 december 2014 Borstkanker Kans op borstkanker afhankelijk van leeftijd waarop puberteit begint Jaarlijks bij ongeveer

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Genetic Counseling en Kanker

Genetic Counseling en Kanker Genetic Counseling en Kanker (erfelijke en familiaire kanker in de praktijk) dr Rolf Sijmons, klinisch geneticus afdeling Genetica UMC Groningen (Theoretische en) Practische aspecten Erfelijke Kanker Counseling

Nadere informatie

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden

6.1 Kijkhoeken[1] Willem-Jan van der Zanden 6.1 Kijkhoeken[1] Het plaatje is een bovenaanzicht; De persoon kan het gedeelte binnen de kijkhoek zien; De twee rode lijnen zijn kijklijnen; De kijklijnen geven de grenzen aan van het gebied dat de persoon

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement bij het onderzoek naar NIPT voor prenatale

Nadere informatie

Kiezen is een kunst. En die kun je leren!

Kiezen is een kunst. En die kun je leren! Kiezen is een kunst want Ik weet het niet als nu eens maar stel je voor dat ik durf niet want wie weet gaat er wel je zult altijd zien dat voor je het weet is er weer ik wil het risico niet lopen dat jij

Nadere informatie

Schooljaar 1516. Leerlingen

Schooljaar 1516. Leerlingen Schooljaar 1516 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Regionale risico-inventarisatie Veiligheidsregio s

Regionale risico-inventarisatie Veiligheidsregio s Regionale risico-inventarisatie Veiligheidsregio s Voor bekende risico s waarvoor vergunning verleend is. En voor overige risico s als bijv. infectie ziekten bosbranden of hoogwater. Voor vergunde risico

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND INSTROOM 4 VMBO 4 HAVO. 27 november 2014

INFORMATIEAVOND INSTROOM 4 VMBO 4 HAVO. 27 november 2014 DECANAAT INFORMATIEAVOND INSTROOM 4 VMBO 4 HAVO 27 november 2014 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject De

Nadere informatie