!"#$%#&'()'*+,%-".'%##(/"0%(#1' 2"1+,'(#'03+%!'4+!-+%/+,'3+".03' %*4"-0' "#$#!%&'()*+!,!-#.#/#!0)12!,!.#!3)*4&56*7!,!$#"#!8"9&'(:*!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#$%#&'()'*+,%-".'%##(/"0%(#1' 2"1+,'(#'03+%!'4+!-+%/+,'3+".03' %*4"-0' "#$#!%&'()*+!,!-#.#/#!0)12!,!.#!3)*4&56*7!,!$#"#!8"9&'(:*!!"

Transcriptie

1 "#$%#&'()'*+,%-".'%##(/"0%(#1' 2"1+,'(#'03+%'4+-+%/+,'3+".03' %*4"-0' "#$#%&'()*+,-#.#/#0)12,.#3)*4&56*7,$#"#8"9&'(:* H*6G&'=6+C)>A2&*+&I+B&J&+B&'5:*4=

2 " "IBE:FC' "#$#%&'()*+ -#.#/#0)12.#3)*4&56*7 $#"#8"9&'(:*,5B=' F&E+&(L&'MNOM %6CB8BIB8:6' 8FFJOTUTSVWXT

3 -:6B=6BC' "DCBF5?B " J'25?79F:I6> # "$"%&'()*+,'-)&. "$"$"/012,' K'*=BE:>C $ #$"%*2&'-67-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 5 #$#<-;'2(-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 5 #$=>:'28)(-?-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 5 5 #$5>)&*+,'-&8'B24+(327 D #$DE'+*7F)F+;:'-)&:&*4:9F;24-?2 D % &.$"%*2&'-67-&892*-,:;-&&)3:'-)&4 G.$#>:'28)(-?:'-)&)6-*2&'-6-2*92*-,:;-&&)3:'-)&4 G.$=E'+*7F)F+;:'-)& I '' 5$"J,)9F:(-4)&K-'BF(23-)+44'+*-24 "" 5$#L2*-,:;-&&)3:'-)&4-&:&:8-&8F)F+;:'-)& "" 5$=>:'28)(-?:'-)& "# "# 5$5E'+*74:9F;2 "# 5$DN);-,7-9F;-,:'-)&4 "# 5$GJ(2:46)(6+'+(2(242:(,B "= "GG=6>8?=C ". O:0;2:&*,B:('4 "G P24'QK)(4'4,:;-&8*24-8&4 "I E+(3274 #" #

4 "#$%&'$' 25?79F:I6>Y AB& :44&4 G:51& )> 6**)G:+6)*= 6* +&'(= )> B&:5+B :*4 +B&6' )* Q;83$R 4&G&5)E(&*+ )> 6**)G:+6)* :*4 2:*+= +) @:+&7)'69&+B&=& 6**)G:+6)*= +) +B&6' B&:5+B +B')17B L&=+S2)'=+ LC *=BE:>CY 6**)G:+6)*= 2&'& 64&*+6>6&4 +B')17B : 6* $&456*&# <* 6*6+6:5 2:= (:4& L:=&4 :*4 (:'K&+ :EE')G:5# AB& +B& 6**)G:+6)*= :*4 :*C 46=:7'&&(&*+ 2:= '&=)5G&4 LC (:\)'6+C G)+&# A2) )*56*& L&=+S 2)'=+ Q?^FR &ZE&'6(&*+= 26+B 4&=67*= 2&'& 1=&4 +) ':*K +B& :=K&4 +) >')( : 56=+6*7 )> :*4 6**)G:+6)*= +B)=& 26+B +B& B67B&=+:*45)2&=+B&:5+BL&*&>6+# AB& 56+&':+1'& C6&54&4 OWUN <>+&' >65+&'6*7 VO 6**)G:+6)*= '&(:6*&4_ OX (&461(I :*4 O` := MV := :44S)*I ON := *&2I :*4 U := =1L=+6+1+&# F6Z+CS=6Z '&=E)*4&*+= :1+)6((1*&46=&:=&=':*K&4B67B&=+# +B6= =+14C :'& )*5C :+ (:'76*:5 B&:5+B L&*&>6+# AB& &Z6=+6*7 :*4 ()'& &ZE&*=6G& LC L&6*7 ()'& :*4 +B& &=+6(:+&4 L&*&>6+ L&>)'& 264&=E'&:4 1=& 6* 6* )'4&' +) E')G64& +) 1=&'=I E')>&==6)*:5=:=2&55:=E:+6&*+=# =

5 "#"#$%&'()' JHJ'%6BF:>I?B8:6' AB& :44&4 G:51& )> 6**)G:+6)*= 6* +&'(= )> B&:5+B :*4 +B&6' )* =E&*46*7 B:= L&&* :* 6==1& +B& 5:+& OWUN= :()*7 E')G64&'=I E:+6&*+=I B)=E6+:5=I 6*=1'&'=I :*4 *1(L&' )> &54&'5C E:+6&*+= 6* 6* +B& 2&=+&'* 2)'54I :*4 +B& 6* :*4 6(E')G&(&*+= QMR#?&*&>6+= :'& E')5)*7&4 56G&= 26+B 6(E')G&4 ]1:56+C :*4 6(E')G&4 +) :* )*S7)6*7 E)6*+ 6= 2B&+B&' :*47')26*7E)E15:+6)*QVR# QOVSOUR# g+b&'= =:C +B:+ 56+&':+1'& 6= 56(6+&4 QOTRI )' :L)1+ 2B:+ 4&+&'(6*:*+= :77'&7:+&45&G&5QOWIMNR# 4)&= *)+ +B& L&*&>6+= :*4 +B:+ +B& 6**)G:+6)*= :'& +) )*5C +B)=& E:+6&*+= 26+B +B& +B6'+C 6**)G:+6)*= )G&' +B& 5:=+ M` C&:'= 2&'& 8* MNON : =6(65:' =+14C 2:= LC <+B:*:=:K6=&+:5# QMVR# AB&C 64&*+6>6&4 >)'+CS+2) 6**)G:+6)*= )G&' +B& 5:=+ +B6'+C C&:'= 6* :*4 +B& J:+6)*:5 8*=+6+1+& )> :*4 +B& P*G6')*(&*+ Q;83$R 4&G&5)E(&*+ )> 6**)G:+6)* :*4 2:*+= +) &=+6(:+& +B& 6**)G:+6)* E5:C= )* +B& :77'&7:+&4 5&G&5 )> B&:5+B :*4 +B& 6* +B&

6 JHJHJ'(DQ=?B8A=C' +':*=E:'&*+ +B&=& +) +B&6' )* 1=& :*4 B)2 +B&C '&5:+& +) ""#$%&'' 26+B &ZE&'+= >')( +B&.A<6 8*+&'&=+ a')1e )* 8*>)'(:+6)* :*4 :* L67 >)1' \)1'*:5=Y +B& ")1'*:5 )> +B& Q"<$<RI?'6+6=B AB& 1=&4 +B& >)55)26*7 +&'(=Y B67B567B+i_ +'&*4=i_ L'&:K+B')17Bi_ (65&=+)*&i_ :*4 26+B +B& >)55)26*7 B&:46*7 ]1:56>6&'=Y =1'7&'C_ '&B:L656+:+6)*_ +'&*4=_ 4'17 +B&':EC_ 46:7*)=6=_ :*4 46&+ +B&':EC# AB& j\)1'*:5 := 2&55 := j(&+:s :*:5C=6=[:*4j'&G6&2=[# 888_ 26+B6* 46>>&'&*+ QL))K=I :*4 2:= =)17B+ KHN'567869'B=?E68SI=' A) ':*K 6**)G:+6)*= L:=&4 )* +B&6' B&:5+B L&=+S2)'=+ Q?^FR 2:= 1=&4# AB6= =+:+&4 2:= 1=&4 6+ 4)&= *)+ =1>>&' >')( L6:=I 1*56K& )*5C >&2 6+&(= 6*=+&:4 :55 6+&(= :+ 6= 1=&4 6* B&:5+B :*4 B&:5+B :==&==(&*+ QMXR# 8+ 6= : (&+B)4 7')1*4&4 6* =&+= '&=E)*4&*+= B:G& (15+6E5& 6+&(= +B& L&=+ :*4 +B&* +B& 2)'=+ 6+&( Q=&]1&*+6:5()4&5RQMUR# G&'=6)*=#?)+B G&'=6)*= 1=&4 : 4&=67* Q?8?0R +) )> 6**)G:+6)*=#<?8?06=:2&55S=+146&4&ZE&'6(&*+:54&=67*26+B6*?^F+B:+76G&=>6Z&4=&+=69&=:*4B:= 5

7 @)(E:'6=)* =&+= QMTR# g*& ]1&=+6)**:6'& G&'=6)* M` 6**)G:+6)*= :*4 )+B&' ]1&=+6)**:6'& G&'=6)* =6Z+&&* 6**)G:+6)*= :*4 =B)2&4 6* +)+:5 =6Z+&&* ;&=E)*4&*+=2&'&:=K&4+B&>)55)26*7Y"#$%&$'&$#$()'*+,-').$'#/&)',*'/00,1%)/,0&'2./(.'/00,1%)/,0'.%&' +$&3#)$4'/0'-,&)'.$%#).'5$0$*/)&'*,+'6%)/$0)&'%04'2./(.'.%&'+$&3#)$4'/0').$'#$%&)'.$%#).'5$0$*/)&7'8#&,')%9$' 6,63#%)/,0' &/:$' /0),' (,0&/4$+%)/,0;7.&:5+B L&*&>6+ 2:= 4&>6*&4 := +B& 6(E')G&(&*+ )> +B& E:+6&*+[= AB& ]1&=+6)**:6'& 2:= E65)+S+&=+&4 Q*lXR :()*7 +B'&& &ZE&'+=I +2) B&:5+B KHO'-:6>I?B869'BE='CIFA=M' )'7:*69:+6)*=# F*)2L:55 5&++&'= 2&'& 1=&4 +) :=K &ZE&'+= :*4 )'7:*69:+6)*= +) )+B&' :'&(6*4&'2:==&*+# <64 Qf%.RI :*4 (&(L&'= )> +B& ;)C:5 LC+B&1*4&'5C6*7+B&)'C#<*)E+6)*2)154L&=6(15:+6)*=+146&=QMXR#.)2&G&'I?^F56+&':+1'&=177&=+= QMWR# "#$% "#$ "#$% "#$% D

8 2B&'& C,30) 5$&) ' 6= +B& +)+:5 *1(L&' )> +6(&= :* 6**)G:+6)* 2:= := B:G6*7 +B& ()=+ B&:5+B L&*&>6+=I :*4 C,30) 2,+&) 6= +B& +)+:5 *1(L&' )> +6(&= :* 6**)G:+6)* 2:= := B:G6*7 +B& 5&:=+ B&:5+BL&*&>6+=# ""#$%&#' 6**)G:+6)*=I )' 2B&* 4&:56*7 26+B 6**)G:+6)*= := )' 56>&=+C5&I :*4 26+B : )* :*4 B&:5+B 6**)G:+6)* QeOSeeRI :*4 +B& f5&g&5:*4 A)E ON 83 =6(65:' 6**)G:+6)*=I VO 6**)G:+6)*= '&(:6*&4# g> +B&=&I =6Z+&&* :'& =C=+&(= >')( 46>>&'&*+ 2&'& 64&*+6>6&4# %)' +B6= =+14C : 2:= 1=&4 +B:+ >6++&4 L&=+ 26+B6* +B& )> +B& >)55)2S1E =+14C LC +B& ;83$I 6#&# ".%+-%($3)/(%#& :'& 4&>6*&4 LC?:*+: &+ :5# := b:*c )' +B:+ (:C L& L)+BcQe`R# >:6' :()1*+ )> >)' 6+= 4&G&5)E(&*+ L1+ +B&C '&]16'& 5&== B1(:* :*4 @)(E:'&4 +) 6**)G:+6)*=I :*4 &-%##A)/(9$) '&>&'= +) +B)=& 6**)G:+6)*= +B:+ '&]16'& >&2 Q6*G&=+(&*+I &ZE5)6+:+6)*R :*4 +B&'&>)' L147&+ 6= 56++5&# <5+B)17BI ")B:*=&* :*4 ()'&&ZE&*=6G&:*44&E&*46*7)*+B&(:'76*:5B&:5+BL&*&>6+6+6=]1&=+6)*:L5&6>6+6=2)'+B2B65&QOOR# G35&)/)3)/0= ()'& &ZE&*=6G& )' 26+B 6(E')G&4 B&:5+B :*4 +B&'&LC +B& +B&C B:G& )* &Z6=+6*7 QeUR# G

9 *&2I+B'&&:44S)*I:*4)*&:=1L=+6+1+&# Medical innovation Device N=16 Procedure N=9 Pharmaceutical N=16 Big-ticket N=5 New N=1 Add-on N=3 Substitute N=1 Medium-ticket N=10 New N=3 Add-on N=5 Substitute N=2 Small-ticket N=1 New N=0 Add-on N=1 Substitute N=0 Big-ticket N=1 New N=1 Add-on N=0 Substitute N=0 Medium-ticket N=6 New N=2 Add-on N=3 Substitute N=1 Small-ticket N=2 New N=1 Add-on N=0 Substitute N=1 Big-ticket N=3 New N=1 Add-on N=1 Substitute N=1 Medium-ticket N=1 New N=0 Add-on N=1 Substitute N=0 Small-ticket N=12 New N=1 Add-on N=10 Substitute N=1 </=3+$'H7'C%)$=,+/:%)/,0',*'-$4/(%#'/00,1%)/,0&7'F,)$&I'J1$+1/$2',*').$'&$#$()$4'(%)$=,+/:%)/,0&'%04').$/+'03-5$+&7' F&5>S'&E)'+&4 :'& =1((:'69&4 6* A:L5& O# 8* +)+:5 +B&'& 2&'& XX ]1&=+6)**:6'&=Y VX ]1&=+6)**:6'&= 26+B 6**)G:+6)*=I :*4 MN ]1&=+6)**:6'&= 26+B 6**)G:+6)*=# AB& (:\)'6+C )> +B& '&=E)*4&*+= :'& (:5& QTTdR# AB& (&:* :7& )> +B& 7')1E 6= ``#X Q=4lW#NR C&:'=_ '&=E)*4&*+= B:G& :* :G&':7& )> MT#U Q=4lON#OR C&:'=# $)=+ K%5#$'>7'C.%+%()$+/&)/(&',*'&3+1$L'+$&6,04$0)&' -E5F5?B=F8CB8?C' J QdR J QdR J QdR 8*G6+&4 M`W QONNR OWW QONNR XN QONNR ;&=E)*4&4 O`N Q`TR OOW QXNR eo Q`MR XX QM`R VX QMeR MN QeeR a&*4&' $:5& `T QTTR VM QWOR OX QTNR %&(:5& T QOMR V QWR V QMNR <7&QC&:'=R $&:* F0Q(6*6(1(S(:Z6(1(R $&:* F0Q(6*6(1(S(:Z6(1(R H*6G&'=6+C g+b&' F,)$&I'G3--%+L',*'&$#*A+$6,+)$4'(.%+%()$+/&)/(&7'GM'/&'&)%04%+4'4$1/%)/,07' ``#X `X#U `e#n W#NQeTSTOR W#eQeTSTOR U#UQeWSXVR MT#U en#n M`#X ON#OQUS``R ON#eQONS``R W#NQUSVNR OU QMXR OM QMXR ` QM`R U QOOR X QOeR O Q`R et Q`TR MV Q`MR OV QUNR VO QXMR en QX`R ON Q`NR Oe QMNR ON QMMR e QO`R H

10 ()*6+)'6*7 )> L5))4 QF$?aRI >)55)2&4 LC BCL'64 6(:76*7 =C=+&(=I &Z+&'*:5 4&>6L'655:+)'=I :*4 B)(& E)'+:L5& ()*6+)' +&=+6*7 >)' =5&&ES'&5:+&4 L'&:+B6*7 >5164 L6)(:'K&'= >)' <59B&6(&'[= 46=&:=& 46:7*)=6=I +)()7':EBCI 46:EB':7( =C=+&(I 2B)5&SL5))4 6*+&'>&')* 7:((: Q8%JS7:((:R :==:C >)' :*4 o' <++'6L1+&=' f:+&7)'c' F]'+QLn2R MO ON#VX `#Te e#tn e M#XN OO.)(&E)'+:L5&()*6+)'+&=+6*7>)'=5&&ES'&5:+&4L'&:+B6*7 M#MW 46=)'4&'= O e0')+:+6)*:5:*76)7':ebc M#OU MN ;&:5S+6(&e015+':=)1*48(:76*7 O#TU OT O#`V MM O#eX O` O#ee O#MX OV O#OX N#T` M N#TO N#Xe OW N#`W Me N#`V Oe N#VT MV N#VX T N#V` OU N#eU M` N#eX I

11 W N#eX OX N#eO U f&'&l')=e6*:5>5164qff%rl6)(:'k&'=>)'<59b&6(&'[=46=&:=& N#M` 46:7*)=6= </=3+$'N7'O$#%)/1$'/-6,+)%0($',*')$(.0,#,=/(%#'/00,1%)/,0&7'F,)$&I'FPQRS'>NTU'03-5$+',*'&$)&7'GB+)'/&'&B3%+$'+,,)7'D'/&').$'),)%#' 03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&'&$#$()$4'%&'.%1/0=').$'-,&)'.$%#).'5$0$*/)&7'V'/&').$'),)%#'03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&' &$#$()$4'%&'.%1/0=').$'#$%&)'.$%#).'5$0$*/)&7'"?K'/&'6,&/)+,0'$-/&&/,0'),-,=+%6.L7'CK'/&'(,-63)$4'),-,=+%6.L7'G"?CK'/&'&/0=#$A 6.,),0'$-/&&/,0'(,-63)$4'),-,=+%6.L7'EOW'/&'-%=0$)/('+$&,0%0($'/-%=/0=7'M?X8'/&'43%#A$0$+=L'XA+%L'%5&,+6)/,-$)+L7' 6* ()=+ B&:5+B L&*&>6+ :'& +B&':E6&= >)' :1+)6((1*& 46=&:=&= :*4 46=)'4&'=I >)55)2&4 LC L6=EB)=EB)*:+&= >)' )=+&)E)')=6=I *&2&' :*+6G6':5 4'17=I ;:*6L691(:L >)' :7&S'&5:+&4 4&7&*&':+6)*I :*4 &*76*&&'&4 6**)G:+6)*= +B:+ +) +B& 6*B6L6+)'= >)' +B& +'&:+(&*+ )> <59B&6(&'[= 46=&:=&I *&2&' E')+)* E1(E 6*B6L6+)'=I *&2&' o' <++'6L1+&=' f:+&7)'c' F]'+QLn2R W#MM e?6=eb)=eb)*:+&=>)')=+&)e)')=6= `#O` OM J&2&':*+6G6':54'17=>)'B&E:+6+6=<nfI6*>51&*9:<n?I:*4B&'E&= e#tu G6'1=&= OX M#eM U O#VX ON O#VX OO O#OM O` J)*S=&4:+6*7:*+6B6=+:(6*&= N#We ` N#T` V N#Xe W N#XO X N#`e Oe N#VV OV J&2&'E')+)*E1(E6*B6L6+)'=Q//8=RQ&#7#P=)(&E':9)5&R N#VV O N#eX 46=&:=& T N#OX </=3+$'Q7'O$#%)/1$'/-6,+)%0($',*'6.%+-%($3)/(%#'/00,1%)/,0&7'F,)$&I'FPHUS'NHU'03-5$+',*'&$)&7'GB+)'/&'&B3%+$'+,,)7'D'/&').$'),)%#' 03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&'&$#$()$4'%&'.%1/0=').$'-,&)'.$%#).'5$0$*/)&7'V'/&').$'),)%#'03-5$+',*')/-$&'%0'/00,1%)/,0'2%&' &$#$()$4'%&'.%1/0=').$'#$%&)'.$%#).'5$0$*/)&7'Y"Z'/&'.3-%0'6%6/##,-%1/+3&7' "R

12 AB& :*4 +B6'4 B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*= :'& :*4 :44S)* :*4 BCL'64 6(:76*7 +B&':E6&=I +B& B67B&=+ ':*K&4 +B6'4 B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*= :'& :*4 :44S)* QL6=EB)=EB)*:+&= >)' )=+&)E)')=6=:*4*&2&':*+6G6':54'17=R# ""#$%##"&'()'*($&'$+%#"&'' OHJ'"'?:<G5F8C:6'U8BE'GF=A8:IC'CBI>8=C' )1' '&=15+= 26+B =6(65:' =+146&=I 26+B :*4 F)Z QMeR :*4 <+B&*:=:K6= QMVR := L&6*7 +B& ()=+ 6(E)'+:*+ )*&=I 2& =&& +B:+ +B& B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*=I 6#&# @)1*+'6&=I 6#&# B:G6*7 +) 4&:5 26+B +B& E')L5&(= )> :* :7&6*7 <= (&*+6)*&4 &:'56&'I B67B5C 6* /)E15:+6)*= :'& )54&'I 5&:46*7 +) ()'& 6*46G641:5= =1>>&'6*7 >')( 46=&:=&= +B:+ :'& )>+&* 6* 46=&:=&QeWR# F$?a :*4 +B&':E6&= '&5:+& +) 46=&:=&= := 46:L&+&= (&556+1= Q0$R :*4 :1+)6((1*& 46=)'4&'= :*4 >)' +B& ()'& 5&G&5= '&5:+&4 +) 0$ +B:+ (:C '&]16'& B)=E6+:5 G6=6+= )' :*4 ()'& &ZE&*=6G& LC L&6*7 ()'& :* :+6)* =6(15+:*&)1=5C 2B&* ()'& E&)E5& :'& L&6*7 46:7*)=&4 :*4 +'&:+&4I 5&:46*7 +) )* +B& (:'K&+ QV`R# AB& f:'& 4:+: )> +B& 1=& )> :*4 E1L56=B&4 : 56=+ )> +B& +)E ONN :*4 +B&6' 6* MNON# <4:56(1(:L :*4 ':*K&4 *1(L&' O :*4 M QVXR# 8* MNONI qot` (6556)* 2:= =E&*+ )* <4:56(1(:L :*4 qo`t (6556)* )* QVUR# 8* MNNTI :5()=+ +B6'+C )> +B& +)E ONN &:'5C =+:7&I :*4 6*G)5G& +B& 46>>&'&*+ =+:K&B)54&'= 6* )'4&' +) \)6*+5C &=+6(:+& ':+6)# ""

13 B:= +) :5+&' '&6(L1'=&(&*+ )> 41& +) +B&6' B67B L147&+ *)2 *&&4 +) E:C >)' +B&=& >')( +B&6' )2* L147&+=I 6= +) 5&:4 +) ()'& OHL'-5B=9:F8R5B8:6' )> 6**)G:+6)* :*4 6* +&'(= )> 1=&I L1+ +B& (:\)'6+C '15& B:4 +) L& :EE56&4 +) :''6G& )* +B& 6**)G:+6)*[= '&5:+6)* +) &Z6=+6*7 6= +B&'&>)'& *)+ 5&:4 +) < ()'& '&56:L5& 2:C +B&=& 6**)G:+6)*= 2)154 +6(&>':(&# :*4 F)Z =+:+&4 :*4 ':*K6*7 46>>&'&*+ 6**)G:+6)*= >)' +B& =:(&I )' : 46>>&'&*+ E')L5&(I >)' 41& +) 6* B&:5+B QMeR# <5+B)17B 6+ 2:= +B:+ ':*K6*7 +B')17B?^F 2)154 L& +) >)1*4 6+ +) 2&67B B&:5+B L&*&>6+= '&5:+&4 +) : 6**)G:+6)* :*4 )> (:C B:G& L&&* 6*+&'E'&+&4 46>>&'&*+ :()*7 B&:5+B &ZE&'+=I E)==6L5C +B& '&=15+=# * +B& +2) E'&G6)1= =+146&= QMeI +B& ]1&=+6)**:6'& :*4 := 2&55 := &ZE&'+= 6* B&:5+B >')( (:*:7&(&*+I :*4 < L'):4 ':*7& )> )'7:*69:+6)*= 6* +B&=& >6&54= 2:= 64&*+6>6&4 >')( : =:(E5& )> &ZE&'+= 2:= +:K&*# AB& =:(E5& &ZE&'+= 26+B : 5)*7 B6=+)'C 6* :*4 :* )G&'G6&2 )G&' +B& 2B)5& :'&: )> <= +B& '&=E)*=& ':+& 6= ()4&':+&I +B& G:5646+C )> +B& L& ]1&=+6)*&4# r&+ +B&C B:G& 6* 5&== +B:* =6Z (6*1+&= 2&'& *)+ AB)=& +B:+ 2&'& :L5& +B& ]1&=+6)**:6'& B:4 )* :G&':7& MW C&:'= )> +B& =+14C[= 64&: )> &ZE&'+= +B& 64&*+6>6&4I :*4 ()=+ )> +B& B67B&=+ ':*K&4 6**)G:+6)*= 6* +B6= =+14C :'& )*5C :+ (:'76*:5 B&:5+B L&*&>6+# /)==6L5& &ZE5:*:+6)*= :'& '&5:+&4 +) E:+&*+6*7I :*4 >)' ;D0 +) )* 6**)G:+6)*= +B:+ +'&:+ =C(E+)(= ':+B&' "#

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:25 129 8:35-67 15:41 142 23:15 * -42

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:25 129 8:35-67 15:41 142 23:15 * -42 Januari :0 - : : - : : : - : : * - 0:0 : - : : - LK :0 :0 - : : - : :0 : - : :0 : * - : : * - :0-0 : : - : 0:0 * - : : - :00 : :0 * - : : * - : - :0 0 :0 - : :0 * - : : - : VM : : :0 * -0 : :0 * - : -

Nadere informatie

Roompot buiten. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 2:29 181 8:39-152 14:46 192 21:00-132

Roompot buiten. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 2:29 181 8:39-152 14:46 192 21:00-132 Januari 0: - : : - :0 : : - : :00 - :0 - : : - LK :0 :0-0 : : - : :0 : - : : - 0: : - : :0 - : - : : - : :0 :0 - :0 : - :0 : - : : - : - : : - :0 : : - : : - VM : :0 :0 - :0 : -0 : - : : - :0 : : - : :

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd

Het relatieblad van Severinus. Aanbod afdeling Vrije Tijd H b v Svu FEBRUAR 2015 TEBERDE Ab fg V T E u vug v v g bg D f bf D b fg V T v cb H v b g, bby (g) v SEVERNUS BJZONDER N SAMENLEVEN V 2015 bb ugb b v cub,, cuu, vu cv v D b v u g V T b cub & cv 2015 Dz

Nadere informatie

Wiskunde Opdrachten Pythagoras

Wiskunde Opdrachten Pythagoras Wiskunde Opdrachten Pythagoras Opdracht 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en AC. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D mm - w w V A T G E T E L mm - w w V A T G E T E L I T + R + V vm mm... T... . I A I mm v m m z wmm mxm wv v v fw - w w. E m m v m mw v m v f w, w wv w v. Om v z v fz m fw, f. H v mm vz z. H mm v. I mm

Nadere informatie

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras.

Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. Oefenopgaven Stelling van Pythagoras. 1. Teken een assenstelsel met daarin de punten A(2,5), B(5,2) en C(9,6). A. Bereken AB, BC en CD. B. Laat door middel van berekening zien dat hoek B van driehoek ABC

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

! " #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & -" .(#/. ( #0 % .##1 .#( " ( 2. " , " 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : -

!  #!$ % #&'( ) * %% + ( % , & - .(#/. ( #0 % .##1 .#(  ( 2.  ,  561 7 89 6!1 %4 5(#7 % 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - ! " #!$ % #&'( ) * %% + ( %, & -".(#/. ( #0 %.##1.#( " ( 2. ", " 34 561 7 89 6!1 %4 5(#7 %" 5: -3 )2 * 89!) *, 8#&; - /#!*& ; 0 2 8 # - : -% 2 : - '#. 8#1 ( -" Nyenrode Business Universiteit % Voorwoord

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden,

TIME- Van de Redactie Beste Dalvo-leden, Van de Redactie Beste Dalvo-leden, TIME- De meeste teams hebben er al een paar wedstrijden opzitten en de trefkoele plus begint steeds meer te wennen. Ja zelfs de oranje gang. In deze nieuwsbrief staan

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW

WS-WK N-D WR-A1. (sw-zm) Duinweg WR-AWG. Duinweg R-DR. Duinweg. (sh-spn) (-bw) Duinweg WS-WK WA-EW. De Riethof. Duinweg R-DR. (sr-rg) WA-EW WA-EW b b j b - - D L- -I -D - -D -1 - - - - - - -K jf jf - z j j - jz bj D c L - - - D - c - Dc c - bjfc 1 c - bjfc c - bjfc c - - - c - - K Dbbb L- - -1 L L 1 U I U I I I Fc I () (b=.1) CLL CLL (b=.) (b) (-b)

Nadere informatie

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm

5 ab. 6 a. 22,9 25,95 cm Hoofdstuk 5 GELIJKVORMIGHEID VWO 5 Vergroten en verkleinen a d 5 a 9 driehoekjes, zie plaatje: a 0,5 :,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m d 6,9 0,7 m 9 e a Die van ij Die van 0 ij 0, die van

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Dragerschap en erfelijke belasting

Dragerschap en erfelijke belasting Dragerschap en erfelijke belasting VSOP 17 mei 2010 Martina Cornel Hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics Quality of Care EMGO Institute for Health and Care Research Nieuwe technologische

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Brouwershavensche Gat 02

Brouwershavensche Gat 02 Januari EK : 0: - :0 : -0 : : 0 : - : : - 0:0 : -00 : : - : -0 : 0 : - : 0 : :0 - :0 : - 0: : - : : - :00 - :0 : - :0 : 0: - : : - NM : : : -0 :0 : - :0-0: : - :0 :0 :0 - : : - : : - : 0 : -0 :0 - : :

Nadere informatie

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:55 122 9:06-69 16:09 143 23:50 * -48

Hoek van Holland. Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen. datum uu:mm HW LW cm NAP 3:55 122 9:06-69 16:09 143 23:50 * -48 Januari EK : : - : : - : : :0 - :0 :0 * - 0: : - :0 : - : - : : - : : : - : : : - : : * - : - : :0 - : 0: * -0 : : - : NM : : : - : : * - : - : : - : : * - : :0 - : : :0 - : : * - : - :0 : - :00 * - :

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Geheugenpoli s Nu, en in de toekomst. Prof Frans Verhey

Geheugenpoli s Nu, en in de toekomst. Prof Frans Verhey Geheugenpoli s Nu, en in de toekomst Prof Frans Verhey Anno 1985 Je kunt er toch niets aan doen Huisarts wacht af Pappen en nathouden Bij crisis: cisordinol, RIAGG Ziekenhuisopname Verkeerde bed Verpleeghuis

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Goniometrie

Hoofdstuk 7 Goniometrie V-1a 4 Voorkennis 5 C A 5 m B C = 10 5 = 9 ABC is geen rehthoekige driehoek. V-2a 76 14 K m L d M = 10 14 76 = 90 L 0 De rehthoeksn zijn de n LM en KM. De langste is KL. d LM = 0 KM = 16 KL = 900 256 +

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280

GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280 b GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL TE GRONINGEN ONDER NUMMER 01161280 A 1 D 1 A v v b z v (: ). D v v : J B T: b v z Jb v H 11 G. b Ov: b, v wz v / v v. O / w: z w, J B T v,. D: / -. Ov: / bv. 2 Aw

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08 Planning projectweek 7-11 oktober 2013 versie 4-10-2013 Maandag 7 okt Organisator: FN docenten > volgens rooster MO + RM gaan de klassen langs SAQI onderzoeken Etten-Leur klassen > eb1a eb1b ek1a ek1b

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

GEMEENTE BEKKEVOORT. Ontbrekende keuring Moet gebeuren Vorige keuring ontbreekt ook Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

GEMEENTE BEKKEVOORT. Ontbrekende keuring Moet gebeuren Vorige keuring ontbreekt ook Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken / Eugeen Coolstraat 7 LS Laagspanningsinstallatie //9 J - uitbr. Kring L 6/0/96 EDTC 5-jaarlijks /08/09 8/07/0 GI Gasstookinstallatie N EI -jaarlijks MI Mazoutstookinstallatie J? EI Jaarlijks MO Mazoutopslaghouder

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631

EF. D3R91&0+$3.*0$S,31./01.&3. #/3$23+&65#1&631 EF. D3R91&+$3.*$S,31./1.&3. #/3$23+&65#1&631 EFE. 4?A>?"?4M::T C" '#4": /& 5" 8"#"%5"E44D:" ;%""3 $-"#6 : )**+= C" "L7&$:" 8"#5 /44#&% '"5#"/" 544# 5" 4764D"5" %&5"B 8&-"# 47 5" ""#$-" 7%&&-$ Y1:&=

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

PRIJSLIJST 2015 NEDERLAND Elektrisch gereedschap

PRIJSLIJST 2015 NEDERLAND Elektrisch gereedschap Elektrisch gereedschap AR11 S Rechte frees machine, 700 W, 9,000 rpm AR38 ES Rechte frees machine, 800 W, 18.000-30.000 rpm AR38 ES SET Rechte frees machine, 800 W, 18.000-30.000 rpm, geleverd in koffer

Nadere informatie

TIME- Heren 2 in de flow

TIME- Heren 2 in de flow Heren 2 in de flow TIME- Dalvo H2 sluit 2014 af en begint 2015 met winst! Het heeft inderdaad bijna een halve competitie geduurd, maar dan is het toch zo ver. Waren er eerst 10 verliespartijen en stonden

Nadere informatie

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure

Plan morgenzon. Dé plek voor mensen met eigen ideeën. Inspiratie brochure P mz Dé m m ë. I bh K J f P Mz W b m h: bw hb h m Ww. J b zf. J m w z, m b. Sm m Ww m w, w. J b h w. J m z b. J h m. B? D w mh éh h mw zf w w bw. B bh h w h. Z m m. W h. O m V w P Mz O b h w h h z bh m.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Extra oefening - Basis B-a 5x + 6 7x + e 4x + 6 x + 6 x + 3x + 6 4 x 3x 5 x 4 : dus x x 5 : 3 dus x 5 b 9x + 0 34 + x f 8x + 5x + 38 8x + 0 34 3x + 38 8x 4 3x 6 x 4 : 8 dus x 3 x 6 : 3 dus x c 4x + 9 7x

Nadere informatie

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2

Meetkundige Ongelijkheden Groep 2 Meetkundige Ongelijkheden Groep Trainingsweek Juni 009 1 Introductie We werken hier met ongeoriënteerde lengtes en voor het gemak laten we de absoluutstrepen weg. De lengte van een lijnstuk XY wordt dus

Nadere informatie

World leaders in Pneumatics

World leaders in Pneumatics World leaders in Pneumatics Samenwerken Brammer en SMC Pneumatics werken al geruime tijd samen waardoor een afgewogen assortiment voor u beschikbaar ligt in meer dan 1 Nederlandse Brammer Servicecenters

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014

GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 GEMEENTE AALTEN - gemeentelijke monumenten per 23 januari 2014 Straatnaam nr. postcode plaats Aaltenseweg 2 en 4 + Kerkhofplein 1 7091 AE Dinxperlo Aaltenseweg 15 7091 AB Dinxperlo Aaltenseweg 22 7091

Nadere informatie

E199_1M 21 januari 1988 NVPH 2009: 4,50 Uitgeverij: Posterijen NVPH-nrs: 884-886 Mijnmaatschappij

E199_1M 21 januari 1988 NVPH 2009: 4,50 Uitgeverij: Posterijen NVPH-nrs: 884-886 Mijnmaatschappij Alle enveloppen zijn 19 x 10 cm, tenzij anders is aangegeven. De uitgaven van Posterijen zijn doorgaans op glanzend papier, overige uitgaven op gewoon papier. E199_1M 21 januari 1988 NVPH 2009: 4,50 NVPH-nrs:

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales

Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales Hoofdstuk 6 : Projectie en Stelling van Thales - 127 1. Projectie op een rechte (boek pag 175) x en y zijn twee... rechten. We trekken door het punt A een evenwijdige rechte met de rechte y en noemen het

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

Kanker en genetisch testen

Kanker en genetisch testen Kanker en genetisch testen Dirk Jan Boerwinkel Freudenthal Instituut voor didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen Nascholing Reizende DNA labs als voorbereiding voor het examen 4 november 2011 Definitie

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907

BillBoard 332 x236 cm MAKRO PARALLELWEG 126 1948 NN BEVERWIJK NH 52.48125 4.66907 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 22 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard 332 x236 cm CITROEN STADIONPLEN STADIONPLEIN 26 1076 CM AMSTERDAM NH 52.33002 4.92578 BillBoard

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 58 Voorkennis V-1a /A 5 74, /B 1 5 18 en /D 1 5 88 /A 1 /B 1 1 /D 1 5 74 1 18 1 88 5 180 c /B 2 5 104, /C 5 55 en /D 2 5 21 d /B 5 /B 1 1 /B 2 5 18 1 104 5 122 en /D 5 /D 1 1 /D 2 5 88 1 21 5 109, dus

Nadere informatie

ADVISOR RD Montage Handleiding. Software versie: V6.0. Kode: RD II / V6i Datum:

ADVISOR RD Montage Handleiding. Software versie: V6.0. Kode: RD II / V6i Datum: ADVISOR RD 6201 Montage Handleiding Software versie: V6.0 Kode: RD6201 - II / V6i Datum: 1-10-96 142643999.3 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Somatische zorg voor mensen met een psychotische aandoening

Somatische zorg voor mensen met een psychotische aandoening Somatische zorg voor mensen met een psychotische aandoening zorggebruik, resultaten 1 dr. Wilma Swildens a, dr. Fabian Termorshuizen b,c, drs. Alex de Ridder M.D. a, dr. Hugo Smeets, M.D. b,d,, prof dr.

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht D NL- W D Z, p. E D. V,, p? D p. O pp p! W O ()! T pp. W? K pp! H H, p? J () p p p. W? B p. G p óó p :. A,. E :,, é p F: é pé B p :,, F: p B T M. A p, p p. M, p () p. H p p. Op p p p W K K p p, p (). H

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie