OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER"

Transcriptie

1 OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE PARTICULIER EN DE BELEGGER NIBE-SVV, 2015

2 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in economische zin en een (2) belasting. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. directe objectieve B. directe subjectieve C. indirecte objectieve 3. Wanneer ontstaat een formele belastingschuld? A. Op het moment dat een belastbaar feit zich voordoet. B. Op het moment dat de inspecteur de aanslag oplegt. C. Op het moment dat de ontvanger overgaat tot inning van de belastingschuld. 4. Wat is JUIST met betrekking tot de procedure voor beroep en hoger beroep bij de fiscale rechter? A. Er geldt een vrije bewijsleer. B. De mondelinge behandeling is openbaar. C. Beroep vindt plaats voor het gerechtshof. 5. Mevrouw Koster heeft dit jaar alleen belastbaar inkomen in box 3. Hiervoor ontvangt zij een aanslag. Waaruit bestaat deze aanslag? A. Alleen uit inkomstenbelasting. B. Uit inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. C. Uit inkomstenbelasting en premie sociale voorzieningen. 6. Op 1 december 2015 ontvangt Henk Hijkoop twee bedragen op zijn rekening met betrekking tot zijn werkzaamheden. I. Een vooruitbetaling van zijn salaris over II. Een betaling achteraf van zijn salaris over 2014 dat op zijn eigen verzoek NIET in 2014 uitgekeerd werd. Over welk(e) van de twee bovenstaande bedragen wordt Henk in 2015 belast voor de inkomstenbelasting? A. Alleen over I. B. Alleen over II. C. Zowel over I als over II. NIBE-SVV,

3 7. Mevrouw Baars zal de komende jaren uitsluitend inkomen hebben in box 1 en box 3. In welke box(en) kan zij eventueel gebruik maken van de middelingsregeling? A. Alleen in box 1. B. Alleen in box 3. C. Zowel in box 1 als in box Peter Huisman is 15 jaar en woont bij zijn vader. Zijn vader en zijn moeder zijn al jaren gescheiden, maar hebben wel gezamenlijk het wettelijke gezag over hem. Peter heeft een rendementsgrondslag in box 3 van EUR ,-. Aan wie en hoe wordt dit vermogen fiscaal toegerekend? A. Peter Huisman wordt zelf belast voor dit bedrag. B. Het bedrag wordt in gelijke delen toegerekend aan de beide ouders. C. Het bedrag wordt volledig toegerekend aan zijn vader. 9. Gegeven zijn de volgende twee situaties. I. De heer de Zeeuw werkt in loondienst bij Van Schouten BV. II. Mevrouw Bartels krijgt een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wie is in de bovenstaande twee situaties verantwoordelijk voor het afdragen van loonbelasting? (I) (II) A. De heer de Zeeuw Mevrouw Bartels. B. De heer de Zeeuw De SVB. C. Van Schouten BV De SVB. 10. Het privégebruik van de auto behoort (1) tot het loon voor de loonbelasting en telt (2) mee voor de pensioenopbouw. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. wel wel B. wel NIET C. NIET wel 11. Welke kosten zijn GEEN aftrekbare kosten voor het inkomen uit eigen woning? A. Kosten aanvraag hypotheekgarantie. B. Taxatiekosten in verband met de financiering. C. De kosten van de leveringsakte. NIBE-SVV,

4 12. De heer Podgorny en mevrouw Levtsova wonen samen in een door de heer Podgorny op 1 maart 2012 voor EUR ,- gekocht huis. Daarvoor woonden zij allebei bij hun ouders. De heer Podgorny heeft een eigenwoningschuld van EUR ,-. Op 1 januari 2015 verkoopt de heer Podgorny het huis voor EUR ,-. In hetzelfde jaar koopt mevrouw Levtsova een huis voor EUR ,-, waarin het paar weer samen gaat wonen. Het huis wordt gefinancierd met een hypothecaire lening van EUR ,-. Over welk gedeelte van de lening mag mevrouw Levtsova rente aftrekken in box 1? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Voor het berekenen van het belastbare rentebestanddeel van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) staan de volgende gegevens ter beschikking. Uitkering: EUR ,- Vrijstelling: EUR ,- Totaal betaalde premies: EUR ,- Hoeveel bedraagt het belastbare rentebestanddeel? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Wanneer wordt in het kader van de zogenoemde aflossingsverplichting een aflossingsstand vastgesteld? A. Bij een wijziging van de rentevoet. B. Bij verhuizing naar een huurhuis. C. Bij het afsluiten van een overbruggingskrediet. 15. Francine Geerts heeft een huis in Almere met een WOZ-waarde van EUR ,-. Zij heeft hiervoor een hypotheek afgesloten waarvoor zij in 2015 EUR ,- aan hypotheekrente betaalt. Op 1 januari 2015 koopt Francine een huis in Doetinchem met een WOZ-waarde van EUR ,-. Hiervoor sluit zij een hypothecaire lening af waarvoor zij in 2015 EUR ,- aan hypotheekrente betaalt. Per 1 januari 2015 gaat Francine in het huis in Doetinchem wonen. Het huis in Almere wordt te koop gezet. Helaas lukt het Francine NIET om in 2015 haar huis in Almere te verkopen. Hoe hoog zijn Francines inkomsten uit eigen woning in 2015? N.B. U hoeft bij de berekening GEEN rekening te houden met eenmalige kosten. A. -/- EUR ,-. B. -/- EUR ,-. C. -/- EUR ,-. NIBE-SVV,

5 16. De heer Smier is architect en werkzaam bij de Dienst Bouw- en Woningtoezicht in Rotterdam. Van een aannemer hoort hij dat er een pand voordelig te koop is als gevolg van liquiditeitsproblemen bij de verkoper. Op 1 april van een bepaald jaar koopt de heer Smier het pand voor EUR ,-, met de bedoeling dit later met winst te verkopen. Vervolgens laat de heer Smier het pand door de aannemer voor EUR ,- opknappen. Op 1 juli van hetzelfde jaar verkoopt de heer Smier het pand weer voor EUR ,-. Wat is JUIST met betrekking tot de belastbaarheid van de verkoop van het pand? A. Deze transactie wordt NIET belast. B. Deze transactie wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden voor EUR ,-. C. Deze transactie wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden voor EUR , Over de heer Rosenberg zijn de volgende gegevens bekend: Jaar 1 Jaarruimte EUR 1.000,-. Jaar 2 Jaarruimte EUR 300,- Jaar 3 Jaarruimte EUR 2.000,- Jaar 4 Jaarruimte EUR 500,- Jaar 5 Jaarruimte NIHIL Jaar 6 Jaarruimte EUR 2.500,- Jaar 7 Jaarruimte EUR 1.000,- Jaar 8 Jaarruimte EUR 500,- In jaar 9 komt de heer Rosenberg erachter dat hij in de voorgaande jaren zijn jaarruimten NIET gebruikt heeft. Zijn premiegrondslag in jaar 8 was EUR ,-. Voor welk bedrag kan hij in jaar 9 gebruik maken van zijn reserveringsruimte? Ga uit van de cijfers van A. EUR 6.800,-. B. EUR 7.082,-. C. EUR 7.800, Gegeven zijn de volgende twee gevallen met betrekking tot de rendementsgrondslag over dit jaar. I. Jan Kerkhof is op 1 juli overleden. II. De heer Clement emigreert op 1 oktober uit Nederland. Wat is in elk van de bovenstaande gevallen het fictieve rendement dat in dit jaar wordt berekend over de rendementsgrondslag? I. II A. 4% 4%. B. 4% 3%. C. 2% 4%. NIBE-SVV,

6 19. Mevrouw Kraan is dit jaar werkzaam in loondienst en heeft een eigen woning in Capelle aan den IJssel. Ze heeft GEEN aanmerkelijk belang. Verder heeft mevrouw Kraan op 1 januari dit jaar een vakantiehuis in Friesland ter waarde van EUR ,- en een erfbelastingschuld van EUR ,-. Bovendien heeft mevrouw Kraan op 1 januari dit jaar een lening van EUR ,- tegen 6% rente per jaar voor de aankoop van een auto. Deze rente is voor mevrouw Kraan NIET aftrekbaar van haar inkomen in box I. Wat is het saldo van de toepasselijke bezittingen en schulden voor mevrouw Kraan in box 3 in dit jaar? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR , Welke uitgaven behoren NIET tot de persoonsgebonden aftrek? A. Uitgaven voor specifieke zorgkosten. B. Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. C. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen. 21. De heer Kempers is alleenstaand. Hij heeft bij notariële akte een gift gedaan in de vorm van vijf jaarlijkse uitkeringen van EUR ,- aan het Rode Kruis, ingaande in In 2015 bedraagt zijn verzamelinkomen vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek EUR ,-. Welk bedrag mag de heer Kempers in 2015 in aftrek brengen? A. EUR 5.000,-. B. EUR 9.500,-. C. EUR , De heer Griffee koopt in maart dit jaar een woonhuis van de heer Spee voor EUR ,-, met de bedoeling het pand snel met winst door te verkopen. Hij heeft daarvoor ook al een koper op het oog: mevrouw Alma. In juni dit jaar vindt de overdracht aan mevrouw Alma daadwerkelijk plaats. Ze betaalt EUR ,- voor het woonhuis. Wat is JUIST met betrekking tot deze situatie? A. De winst op het pand is voor de heer Griffee NIET belast met inkomstenbelasting. Mevrouw Alma moet overdrachtsbelasting betalen over EUR ,-. B. De winst over het pand is voor de heer Spee belast in box 1. Mevrouw Alma moet overdrachtsbelasting betalen over EUR ,-. C. De winst over het pand is voor de heer Spee belast in box 1. Mevrouw Alma moet overdrachtsbelasting betalen over EUR ,-. NIBE-SVV,

7 23. De heer Kroh is van Duitse nationaliteit en woonachtig in Aken (Duitsland). Hij heeft een vakantiewoning ter waarde van EUR ,- in Renesse (Nederland). Onder het Belastingverdrag van Nederland met Duitsland is de heffing van huurinkomsten en de vermogenswinst op onroerende zaken aan de bronstaat toegewezen. Volgens de Duitse wetgeving kan de vermogenswinst over de onroerende zaak belast worden. Dit kan NIET volgens de Nederlandse wetgeving. Huurinkomsten zijn volgens de Duitse wetgeving progressief belast en volgens de Nederlandse wetgeving forfaitair belast. In dit jaar ontvangt de heer Kroh in de maanden januari tot en met juli elke maand EUR 5.000,- huurinkomsten met betrekking tot de vakantiewoning. In augustus dit jaar verkoopt de heer Kroh zijn vakantiewoning met een winst van EUR ,-. In de Nederlandse belastingheffing zal de heer Kroh in dit jaar voor zijn huurinkomsten (1) belast worden en voor zijn vermogenswinst... (2)... belast worden. Wat moet worden ingevuld voor (1) en (2)? (1) (2) A. progressief wel B. forfaitair wel C. forfaitair NIET 24. Over het jaar 2015 heeft de heer Flipse looninkomsten van EUR ,-. Hierop is EUR 8.000,- loonbelasting ingehouden. Verder is aan de heer Flipse in januari 2015 een voorlopige aanslag opgelegd van EUR 500,-. Ten slotte heeft de heer Flipse op zijn 100 aandelen Air France/KLM, met een waarde op 1 januari 2015 van EUR 5.750,-, een dividend ontvangen van EUR 400,-. Hierop is EUR 60,- dividendbelasting ingehouden. Verder heeft hij GEEN vermogen of inkomsten. Hoeveel inkomstenbelasting moet de heer Flipse met betrekking tot bovenstaande gegevens bij zijn definitieve aanslag betalen? N.B. Voor het beantwoorden van deze vraag hoeft u GEEN rekening te houden met eventuele heffingskortingen. A. EUR 2.045,-. B. EUR 2.105,-. C. EUR 2.545,-. NIBE-SVV,

8 Antwoorden Belastingpraktijk voor de particulier en de belegger 1. B 2. C 3. B 4. A 5. A 6. A 7. A 8. B 9. C 10. B 11. C 12. C 13. A 14. B 15. B 16. B 17. A 18. B 19. B 20. C 21. C 22. B 23. C 24. A U dient 17 van de 24 vragen goed te hebben om te slagen. NIBE-SVV,

9 1. A. Dit antwoord is onjuist. Bij belastingen geldt de tegenprestatie van de overheid voor iedereen. Bij het rioolrecht is dat niet het geval. Daarbij is de tegenprestatie gericht op een beperkte groep burgers (de inwoners van een gemeente). Bij een bestemmingsheffing worden de opbrengsten gebruikt om een bepaalde overheidstaak te financieren. Dat is bij het rioolrecht het geval. Bij een retributie is sprake van een individueel aanwijsbare tegenprestatie. Dat is bij het rioolrecht niet het geval. 2. A. Dit antwoord is onjuist. De omzetbelasting is geen directe belasting in economische zin omdat de belastingplichtige (de ondernemer) deze belasting niet daadwerkelijk betaalt. Dit doet de consument. De omzetbelasting is geen directe belasting in economische zin omdat de belastingplichtige (de ondernemer) deze belasting niet daadwerkelijk betaalt. Dit doet de consument. De omzetbelasting is geen subjectieve belasting omdat de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige geen invloed hebben op de heffing. De omzetbelasting is een indirecte belasting in economische zin omdat deze belasting door de belastingplichtige (de ondernemer) wordt afgewenteld op de consument. Het is daarnaast een objectieve belasting omdat hierbij wordt uitgegaan van het object (de toegevoegde waarde). 3. A. Dit antwoord is onjuist. Op dat moment ontstaat de materiële belastingschuld. Met het opleggen van de aanslag ontstaat de formele belastingschuld. Op dat moment bestaat de formele belastingschuld al. 4. A. Dit antwoord is juist. In de fiscale procedure geldt inderdaad een vrije bewijsleer. Dit betekent dat de wet niet aangeeft wat als bewijs kan dienen en welke waarde hieraan moet worden toegekend. Ook verdeelt de rechter de bewijslast in beginsel in redelijkheid tussen de inspecteur en de belanghebbende. De mondelinge behandeling is besloten. Beroep vindt plaats voor de rechtbank. 5. A. Dit antwoord is juist. De heffing in box 3 bestaat alleen uit inkomstenbelasting. In box 3 worden geen premies volksverzekeringen geheven. Voor sociale voorzieningen worden geen premies geheven. 6. A. Dit antwoord is juist. In de inkomstenbelasting geldt als tijdstip van heffing in beginsel het tijdstip waarop de inkomsten zijn ontvangen of genoten. Het vooruitbetaalde salaris is dus in 2015 belastbaar. Dit is anders als de inkomsten eerder vorderbaar en inbaar zijn. Het salaris over 2014 was al in 2014 vorderbaar en inbaar. Dit salaris is dus in 2014 belastbaar. In de inkomstenbelasting geldt als tijdstip van heffing in beginsel het tijdstip waarop de inkomsten zijn ontvangen of genoten. Het vooruitbetaalde salaris is dus in 2015 NIBE-SVV,

10 belastbaar. Dit is anders als de inkomsten eerder vorderbaar en inbaar zijn. Het salaris over 2014 was al in 2014 vorderbaar en inbaar. Dit salaris is dus in 2014 belastbaar. Het salaris over 2014 was al in 2014 vorderbaar en inbaar. Dit salaris is dus in 2014 belastbaar. 7. A. Dit antwoord is juist. Middeling is alleen mogelijk met inkomen in box 1. Middeling is mogelijk met inkomen in box 1, maar niet met inkomen in box 3. Middeling is niet mogelijk met inkomen in box A. Dit antwoord is onjuist. Minderjarigen worden niet zelfstandig belast voor hun inkomen in box 3. Inkomsten van een minderjarige worden toegerekend aan de ouder die het ouderlijk gezag over de minderjarige heeft. Wanneer beide ouders dit hebben, worden de inkomsten in gelijke delen aan hen toegerekend. Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben, worden de inkomsten in gelijke delen aan hen toegerekend. 9. A. Dit antwoord is onjuist. Het is niet de taak van de ontvangers van loon of een uitkering om de loonbelasting af te dragen. Het is niet de taak van ontvangers van loon om de loonbelasting af te dragen. Van Schouten BV en de SVB zijn inhoudingsplichtig voor de loonbelasting. 10. A. Dit antwoord is onjuist. Privégebruik van de auto van de zaak telt niet mee voor de pensioenopbouw. Privégebruik van de auto van de zaak valt wel onder het loon voor de loonbelasting, maar telt niet mee voor de pensioenopbouw. Privégebruik van de auto van de zaak valt wel onder het loon voor de loonbelasting, maar telt niet mee voor de pensioenopbouw. 11. A. Dit antwoord is onjuist. Kosten aanvraag hypotheekgarantie hebben te maken met de financiering van de eigen woning en zijn daarom wel degelijk aftrekbaar. Taxatiekosten in verband met de financiering hebben te maken met de financiering van de eigen woning en zijn daarom wel degelijk aftrekbaar. De kosten van de leveringsakte hebben niet te maken met de financiering van de eigen woning en zijn daarom niet aftrekbaar. 12. A. Dit antwoord is onjuist. De aftrekbaarheid wordt niet beperkt door de hoogte van de oude lening. De aftrek wordt niet beperkt door de verkoopprijs van de oude woning. Als partners hebben samengewoond in een woning waarvan een van de partners eigenaar was, moet een eventuele eigenwoningreserve van die partner worden meegenomen bij de berekening van de maximale eigenwoningschuld in het kader van de aankoop van een nieuwe woning. De eigenwoningreserve van meneer NIBE-SVV,

11 Podgorny bedraagt EUR ,- (EUR ,- -/- EUR ,-). De maximale eigenwoningschuld is dus EUR ,- (EUR ,- -/- EUR ,-). 13. A. Dit antwoord is juist. De berekening is ((uitkering -/- vrijstelling) / uitkering) x (uitkering -/- premies). Dus ((EUR ,- -/- EUR ,-) / EUR ,-) x (EUR ,- -/- EUR ,-) = EUR ,-. U hebt het verschil tussen de uitkering en de vrijstelling gedeeld door de vrijstelling in plaats van door de uitkering. Verder heeft u de formule wel juist toegepast. U bent vergeten de vrijstelling af te trekken van de uitkering, voordat u deze deelde door de uitkering. Verder heeft u de formule wel juist toegepast. 14. A. Dit antwoord is onjuist. Bij een wijziging van de rentevoet hoeft geen aflossingsstand te worden vastgesteld. Hierdoor weet de Belastingdienst bij een latere aankoop van een nieuwe eigen woning voor wel bedrag en voor welke periode het oude aflosschema moet worden gevolgd. Bij het afsluiten van een overbruggingskrediet hoeft geen aflossingsstand te worden vastgesteld. 15. A. Dit antwoord is onjuist. Francine hoeft het eigenwoningforfait van de te koop staande woning niet aan te geven. Als iemand twee leningen heeft omdat hij zijn oude woning nog te koop heeft staan, is de rente over beide leningen aftrekbaar. Hij hoeft echter alleen het eigenwoningforfait van de nieuwe woning aan te geven. Francine hoeft het eigenwoningforfait van de te koop staande woning niet aan te geven, maar dat van de nieuwe woning wel. 16. A. Dit antwoord is onjuist. Het resultaat dat wordt bereikt met handel met voorkennis wordt belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Het resultaat dat wordt bereikt met handel met voorkennis wordt belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Hiermee verband houdende kosten mogen van het resultaat worden afgetrokken. Met het resultaat uit overige werkzaamheden verband houdende kosten mogen van het resultaat worden afgetrokken. 17. A. Dit antwoord is juist. In het kader van de reserveringsruimte mogen de jaarruimten tot zeven jaar in het verleden alsnog worden benut, zo lang het totaalbedrag niet boven EUR 7.052,- uitkomt. In het kader van de reserveringsruimte mogen de jaarruimten tot zeven jaar in het verleden alsnog worden benut. Voor jaar 1 geldt dit dus niet. In het kader van de reserveringsruimte mogen de jaarruimten tot zeven jaar in het verleden alsnog worden benut. Voor jaar 1 geldt dit dus niet. Bovendien is er een bovengrens van EUR 7.052,-. NIBE-SVV,

12 18. A. Dit antwoord is onjuist. Bij emigratie wordt het percentage naar tijdsgelang herrekend. Bij emigratie wordt het percentage naar tijdsgelang herrekend. Bij overlijden is dit juist niet het geval. Bij overlijden wordt het percentage niet naar tijdsgelang herrekend. Bij emigratie is dit juist wel het geval. 19. A. Dit antwoord is onjuist. Er geldt in box 3 een schuldendrempel. Het vakantiehuis, de erfbelastingschuld en de lening vallen alle onder de rendementsgrondslag in box 3. Wel geldt er een schuldendrempel van EUR 3.000,-. De berekening is dus: EUR ,- -/- EUR ,- -/- EUR ,- + EUR 3.000,- = EUR ,-. Een erfbelastingschuld valt wel degelijk onder de rendementsgrondslag in box A. Dit antwoord is onjuist. Deze uitgaven vallen juist wel onder de persoonsgebonden aftrek. Deze uitgaven vallen juist wel onder de persoonsgebonden aftrek. Voor deze uitgaven bestaat een aparte categorie. 21. A. Dit antwoord is onjuist. Bij deze categorie giften geldt geen maximum. Bij deze categorie giften geldt geen drempelbedrag. Bij deze categorie giften geldt geen drempelbedrag en geen maximum, zodat het gehele in 2015 geschonken bedrag in dat jaar aftrekbaar is. 22. A. Dit antwoord is onjuist. Er is hier sprake van het aanwenden van voorkennis, waardoor de verkoopwinst juist wel belast is als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting. Als gevolg van de anticumulatieregeling is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de tweede en de eerste verkoopprijs. Er is hier sprake van het aanwenden van voorkennis, waardoor de verkoopwinst inderdaad belast is als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting. Als gevolg van de anticumulatieregeling is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de tweede en de eerste verkoopprijs. Als gevolg van de anticumulatieregeling is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de tweede en de eerste verkoopprijs. 23. A. Dit antwoord is onjuist. De bronstaat van de vakantiewoning is Nederland. Dit betekent dat de heer Kroh voor zijn vakantiewoning als buitenlands belastingplichtige wordt behandeld in Nederland. In Duitsland wordt over de vakantiewoning geen belasting geheven. De bronstaat van de vakantiewoning is Nederland. Dit betekent dat de heer Kroh voor zijn vakantiewoning als buitenlands belastingplichtige wordt behandeld in Nederland. De vakantiewoning valt voor hem in box 3. In deze box wordt een verkoopwinst niet belast. NIBE-SVV,

13 De bronstaat van de vakantiewoning is Nederland. Dit betekent dat de heer Kroh voor zijn vakantiewoning als buitenlands belastingplichtige wordt behandeld in Nederland. De vakantiewoning valt voor hem in box 3. In deze box wordt een forfaitair rendement belast, niet het daadwerkelijke rendement (in dit geval de huur). Ook wordt de verkoopwinst niet belast. 24. A. Dit antwoord is juist. Volgens het schijventarief is over EUR ,- een bedrag van EUR ,- aan inkomstenbelasting verschuldigd in box 1. Het bedrag in box 3 valt onder het heffingsvrij vermogen en is dus vrijgesteld. Op het bedrag van EUR ,- moeten nog de loonbelasting, de voorlopige aanslag en de dividendbelasting in mindering worden gebracht. Het bedrag van de definitieve aanslag is dus: EUR ,- -/- EUR 8.000,- -/- EUR 500,-, -/- EUR 60,- = EUR 2.045,-. De betaalde dividendbelasting moet nog op het berekende bedrag in mindering worden gebracht. Het bedrag van de betaalde voorlopige aanslag moet nog op het berekende bedrag in mindering worden gebracht. NIBE-SVV,

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 juni 2014 DEEL I 10.00-12.00 uur - Meerkeuzevragen - Dit deel van het examen bevat 30 meerkeuzevragen, op 17 pagina's. Norm is 10 fouten. N.B.: Schriftelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie