HEK European Value Fund. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEK European Value Fund. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010

2 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat AN Den Haag Bewaarder : Stichting Bewaarbedrijf Haven European Value Fund Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Administrateur : Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31D 3811 NA Amersfoort Depotbank : SNS Securities N.V. Nieuwezijds Voorburgwal AE Amsterdam Accountant : KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Juridisch adviseur : Van de Kamp & Co B.V. Monnikevenne RL Monnickendam Datum van oprichting : 1 mei 2009 i

3 Inhoudsopgave Profiel 1 Verslag van de beheerder 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 10 Kasstroomoverzicht 11 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het 12 kasstroomoverzicht Overige gegevens 22 Controleverklaring 23 ii

4 Profiel Structuur Het fonds is een fonds voor gemene rekening. Het is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en elk van de participanten. Op grond van die overeenkomst worden door de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. De participanten zijn naar rato van het aantal door hen gehouden participaties gerechtigd tot het fondsvermogen. Toetreding tot het fonds schept uitsluitend rechten en verplichtingen van de participanten ten opzichte van het fonds en niet ten opzichte van de andere participanten. Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft er naar om een gemiddeld rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) te behalen dat substantieel hoger is dan dat van de MSCI Europe index. Beleggingsbeleid Het fonds tracht haar beleggingsdoelstelling te bereiken door te beleggen in aandelen van ongeveer 40 tot 60 ondergewaardeerde ondernemingen die zijn genoteerd aan gereglementeerde Europese beurzen. Het fonds heeft een open-end karakter. Participaties kunnen alleen worden verkocht aan het fonds. Ingeval van rechtstreekse deelname geldt een minimum deelnamebedrag van Ingeval van deelname via een financiële instelling dient tenminste voor één participatie ingeschreven te worden. De participanten in het fonds zijn gezamenlijk (ieder naar rato van het aantal door hem gehouden participaties) economisch gerechtigd tot het vermogen van het fonds. Het door de participanten bijeen gebrachte vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor hun rekening en risico. Het fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Uitgifte en inkoop van Participaties Het fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere transactiedag Participaties uit te geven of in te kopen tegen de netto vermogenswaarde daarvan op de transactiedag. Fiscale aspecten Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties wordt het fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als fiscaal transparant. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. De door het fonds ontvangen dividenden en rente, evenals behaalde vermogenswinsten, worden niet uitgekeerd maar herbelegd. 1

5 Juridische aspecten Het jaarverslag van het fonds is opgesteld in overeenstemming met Titel 9, Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, de richtlijnen voor de jaarverslaggeving en de Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het fonds valt onder de werking van deze vergunning. De laatst beschikbare prospectus dateert van 1 november 2010, Deze is verkrijgbaar via website Financiële bijsluiter Voor het fonds is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het Fonds, de kosten en de aan deelname verbonden risico s. Deze is verkrijgbaar via website Transparantie Het fonds tracht de belegger zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in het gevoerde beleggingsbeleid, het rendement en risico, en de kosten. Op de website (www.shfm.nl) is meer actuele informatie beschikbaar, waaronder maandverslagen. De beheerder van het fonds, Safe Harbour Fund Management B.V., wordt geacht te beschikken over de aandelen die de bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemrechten. In beginsel zal de beheerder geen gebruik maken van de bij de door het fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel gebeurt, zal de beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het fonds. 2

6 Verslag van de beheerder Macro-economische ontwikkelingen 2010 bleek een jaar waarin de omstandigheden voor aandelen goed te noemen waren. De centrale banken in de ontwikkelde landen hielden de monetaire stimulans, in de vorm van bijzonder lage rentestanden, in stand. Hierdoor vormden obligaties door de lage vergoedingen een onaantrekkelijk alternatief. Daarnaast waren de bedrijfsresultaten gedurende het jaar goed te noemen. Dankzij de saneringen tijdens de recessie hadden vele ondernemingen een lage kostenbasis. Het ingezette herstel en de daarmee gepaard gaande toename van de wereldwijde vraag naar producten, heeft zelfs tot recordwinsten geleid gemeten naar de bedrijfswinsten als percentage van de aandelenmarkt. Desondanks traden er ook in 2010 diverse macro-economische ontwikkelingen op die op de markten een negatieve invloed hadden. Waar de tweede helft van 2009 zich kenmerkte door de zorgen over de mogelijkheid van een double-dip recessie scenario in de Verenigde Staten, werden deze zorgen in de eerste helft van 2010 naar de achtergrond gedrukt door de financiële huishouding van een aantal Europese lidstaten, de PIIGS, wat een acroniem is voor Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje. De spreads tussen de door beleggers geëiste risicopremie op staatsleningen uitgegeven door deze perifere Europese landen, Griekenland voorop, en veilige haven Duitsland liepen scherp op. Eind april was de rente op Grieks staatspapier zover opgelopen dat het voor de Griekse staat onmogelijk was geworden om zich te financieren op de kapitaalmarkt. Hierdoor was een gezamenlijk EU/IMF noodpakket van 110 miljard euro nodig om te voorkomen dat Griekenland betalingsverplichtingen niet meer zou kunnen nakomen. Om niet als volgende land door de tucht van de markt richting een bail-out gedreven te worden, werden door Europese lidstaten met hoge schulden stevige bezuinigingen aangekondigd om de kapitaalmarkten ervan te overtuigen dat men de schuldproblematiek onderkent en aangepakt werd. Dit kon uiteindelijk niet voorkomen dat ook Ierland aan het eind van 2010 genoodzaakt was om een noodpakket van het EU/IMF aan te vragen. Daar stond tegenover dat gedurende het jaar de signalen van een aantrekkende wereldwijde economie steeds sterker werden. In Europa werd de kar getrokken door Duitsland, dat dankzij de grote industriële sector dat het land rijk is een sterke exportgedreven groei doormaakte, en ook in de VS werd het in 2009 ingezette economische herstel gecontinueerd met een economische groei over 2010 van 2,8 procent. Desondanks bleven in de VS door het uitblijven van verbeteringen in de arbeidsmarkt, de consumentenbestedingen en de huizenmarkt, zorgen bestaan over de duurzaamheid van het economische herstel. In tegenstelling tot de saneringen die de Europese overheden hebben ingezet om via fiscale discipline toekomstig economische voorspoed mogelijk te maken, koos de Amerikaanse Centrale Bank (FED) voor een extra monetaire stimulans van de economie in de vorm van kwantitatieve verruiming (QE2). Deze zet van de FED werd bekritiseerd door met name opkomende landen die vreesden voor een grote instroom van speculatief geld in hun economieën hetgeen de inflatie verder zou aanwakkeren. Ongeacht het werkelijke effect van het QE2 programma nam de inflatie in opkomende markten toe door de sterke economische groei, wat leidde tot een eerste ronde van renteverhogingen in onder andere China en Brazilië met als doel het afkoelen van de economische groei en de inflatie. De kapitaalmarkten waren minder kritisch ten aanzien van het verruimingsprogramma. De extra stimulans voor de Amerikaanse economie was voor beleggers wereldwijd reden om meer risicovollere investeringen te prefereren boven veilig geachte obligaties wat op de meeste aandelenbeurzen leidde tot een ferme eindejaarsrally. Prestaties van het fonds In de eerste maanden van 2010 wist HEK European Value Fund te profiteren van het toegenomen marktsentiment. Na het scherpe herstel in 2009 waarbij beleggers geen oog hadden voor het fundamentele onderscheid tussen de verschillende ondernemingen op de beurs, kwam hier in het eerste kwartaal van 2010 een kentering in. De grotere risicobereidheid onder marktparticipanten maakte dat ondergewaardeerde ondernemingen, die een hogere risicoperceptie teweegbrengen bij beleggers, een beter rendement behaalden dan het 3

7 beursgemiddelde. De onrust rond de schuldproblematiek in de PIIGS landen zorgde echter voor een ommekeer. Vooral financiële instellingen moesten als gevolg van de onzekerheid die ontstond over de exposure naar deze Europese lidstaten een flinke stap terugdoen en drukten hiermee het resultaat van het fonds in De continuatie van het ingezette economische herstel in 2010, zorgde voor een sterke stijging van de koersen van consumentgerelateerde ondernemingen. De grootste bijdrage aan het fonds werd geleverd door de moedermaatschappij van Fiat (Exor). Nadat de autoverkopen tijdens de recessie terugvielen tot het niveau van de jaren 80, liet de automarkt in 2010 een sterk herstel zien. Ook andere ondergewaardeerde ondernemingen uit de maakindustrie profiteerden van het verbeterde economische vooruitzicht. Zo steeg de koers van de Noorse papierproducent Norske Skog in procent en wist de Scandinavische huizenbouwer NCC AB een rendement van 46 procent te boeken. De ondanks de Europese schuldencrisis aanhoudende signalen van een verdere verbetering van de wereldwijde economische groei, gecombineerd met de extra kwantitatieve stimulans van de FED, zorgden ervoor dat de aandelenmarkten in de laatste maanden van het jaar de trend opwaarts voorzetten en een positief rendement behaalden. HEK European Value Fund behaalde in 2010 een rendement van 5,4 procent. Over de vergelijkbare periode behaalde de benchmark MSCI Europe Index een rendement van 8 procent. In het fonds hebben in 2010 de volgende operationele wijzigingen plaatsgevonden; vanaf 12 april wordt voor het fonds een dagelijkse waardering (NAV) toegepast om de verhandelbaarheid van het fonds te vergroten. Daarnaast heeft er op 15 juni een stock split plaatsgevonden waarbij elke 100 participaties in het fonds zijn omgezet naar 1 participatie. Voorts heeft de beheerder besloten de kosten verbonden aan de aankoop (opslag) en verkoop (afslag) van het fonds af te schaffen. Tevens heeft de beheerder gedurende het jaar besloten om vanuit uniformiteitperspectief ten aanzien van de overige investeringsproducten die onder het beheer van de beheerder vallen de naam van het fonds te wijzigen in HEK European Value Fund. Vooruitzichten De recessie ligt alweer ruim een jaar achter ons, desalniettemin blijft de duurzaamheid van het economische herstel in de VS, getuige het QE2 programma van de FED, onbevestigd. De hoge werkeloosheid en de geringe mate van deelname van de consument aan de opleving van de economie baren zorgen wanneer deze indicatoren voor de grootste economie van de wereld niet verbeteren. Daarnaast kan de extra stimulans van de FED ook negatieve gevolgen krijgen wanneer dit inflatie in de hand werkt. Dit zou een dilemma opleveren aangezien de FED verdere stimulans nodig acht, maar tegelijkertijd monetair verkrappend zou moeten optreden om de inflatie te beteugelen. Voor Europa levert inflatie een dilemma op ten aanzien van de perifere lidstaten. Deze landen bevinden zich in een vroeger stadium van de economische cyclus en kennen een lagere groei dan de sterkere eurolanden. Een renteverhoging zou voor deze landen een terugval richting een recessie kunnen betekenen en nieuwe vraagtekens doen ontstaan over de houdbaarheid van hun schulden. AO/IC verklaring Safe Harbour Fund Management B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Safe Harbour Fund Management B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoelt in artikel 121 van het Bgfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor HEK European Value Fund te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook heeft Safe Harbour Fund Management B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Safe Harbour Fund Management B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2010 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 4

8 Beknopt verslag van de onafhankelijk toezichthouder In 2010 hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden met de compliance officer van de beheerder over de naleving van de principles of fund governance. Dit op basis van rapportages van de compliance officer, de bewaarder en de administrateur. Tevens is gesproken over een aantal (verwachte) relevante ontwikkelingen in de regelgeving en op het gebied van het toezicht door AFM en DNB. Bij die gelegenheden heeft de onafhankelijk toezichthouder, op basis van de verstrekte informatie en rapportages, vastgesteld dat de beheerder zich in het boekjaar heeft gehouden aan hetgeen in die principles of fund governance is opgenomen. Stemgedrag in aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin het Fonds belegt De Beheerder wordt geacht te beschikken over de aandelen die de Bewaarder houdt en de daaraan verbonden stemrechten. In beginsel zal de Beheerder geen gebruik maken van de bij de door het Fonds gehouden aandelen behorende stemrechten. Als dat wel het gebeurt dan zal de Beheerder dat op zodanige wijze doen dat dit bevorderlijk kan zijn voor het realiseren van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. Gedurende de verslagperiode heeft de beheerder geen gebruik gemaakt van het stemrecht. Risicoparagraaf De belangrijkste risico s verbonden aan beleggen in het Fonds zijn de volgende. Risico's van algemene economische en politieke aard Beleggingen van het Fonds zijn onderhevig aan risico's van algemene economische aard, zoals afname van economische activiteit, stijging van de rente, inflatie en stijging van grondstofprijzen. Ook kan de waarde van beleggingen van het Fonds beïnvloed worden door politieke ontwikkelingen en terroristische activiteiten. Koersrisico Aan het beleggen in Participaties zijn financiële risico's verbonden. Beleggers dienen zich te realiseren dat de beurskoers van de effecten waarin het Fonds posities inneemt kan fluctueren. In het verleden hebben effectenmarkten gunstige rendementen gegenereerd. Dit biedt echter geen indicatie dan wel garantie voor de toekomst. Door koersschommelingen kan ook de Netto Vermogenswaarde van het Fonds aan fluctuaties onderhevig zijn, wat kan betekenen dat Participanten niet hun volledige inleg terug zullen ontvangen bij beëindiging van hun deelname in het Fonds. De beheerder heeft gedurende 2010 getracht door een goede spreiding het koersrisico te beperken. Risico dat investeringen zich niet ontwikkelen zoals verwacht Er bestaat geen enkele garantie dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Er wordt een specifieke beleggingsmethodiek toegepast waardoor een grote kans bestaat dat de nagestreefde rendementsdoelstelling wordt bereikt. Valutarisico's Het Fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro kunnen hierdoor fluctuaties in de Netto Vermogenswaarde van het Fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken. Gedurende de verslagperiode heeft de beheerder de valutarisico s niet afgedekt. Liquiditeitsrisico beleggingen Het Fonds zal ook posities nemen in small- en midcaps. Deze kennen in het algemeen een beperkte verhandelbaarheid, waardoor het risico bestaat dat aan- of verkopen door het Fonds 5

9 de koers van dat aandeel zal beïnvloeden. De beheerder hanteert minimumeisen met betrekking tot de verhandelbaarheid om de liquiditeitsrisico s te beperken. Risicobeheer Het Fonds zal zich houden aan de volgende beperkingen bij het uitvoeren van haar beleggingsbeleid: er zal slechts belegd worden in aandelen die zijn genoteerd op Europese beurzen; een belang in een bepaalde onderneming zal, tenzij de Beheerder dit tijdelijk opportuun acht, niet meer dan maximaal 10% van de Netto Vermogenswaarde bedragen. Mocht het Fonds door inkoop van Participaties of ten gevolge van verandering van de waarde van haar beleggingen één of meer restricties overschrijden, dan zal de Beheerder trachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie kalenderweken, weer aan alle restricties te voldoen. Tijdens de verslagperiode hebben geen overschrijdingen van deze beperkingen plaatsgevonden. Den Haag, 27 april 2011 Beheerder Safe Harbour Fund Management B.V. 6

10 Kerncijfers (in euro s) Fondsvermogen (* EUR 1.000) Aantal uitstaande participaties (ultimo) Intrinsieke waarde per participatie 1) 12, ,94 Total expense ratio 2,26% 1,80% Turnover ratio 99,31% 42,41% Resultaat (* EUR 1.000) ) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het jaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) Per 15 juni 2010 heeft er een participatiesplitsing van 1:100 plaatsgevonden. Beleggingsresultaat per participatie /05/ /12/2009 Beleggingsrendement 5,37% 20,99% waarvan: Inkomsten 4,04% 1,61% Waardeveranderingen 5,63% 26,28% Kosten -4,30% -6,89% Benchmark: MSCI Europe Index 8,04% 26,14% 7

11 Jaarrekening HEK European Value Fund

12 Balans per 31 december (na winstbestemming) (* EUR 1.000) Referentie Activa Beleggingen 1 Aandelen Totaal Beleggingen Vorderingen 2 Overige vorderingen Totaal vorderingen Overige activa 3 Immateriële vast activa Liquide middelen Totaal overige activa Totaal activa Passiva Fondsvermogen 4 Geplaatst participatiekapitaal Algemene reserve (28) Wettelijke reserve oprichtingskosten Onverdeeld resultaat Totaal fondsvermogen Kortlopende schulden 5 Overige schulden Totaal kortlopende schulden Totaal passiva

13 Winst- en verliesrekening over de periode eindigend op 31 december (* EUR 1.000) BATEN Referentie / Opbrengsten uit beleggingen Dividenden Interest Overige opbrengsten Waardeveranderingen van beleggingen 8 Gerealiseerde waardeveranderingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (3.747) Totaal bedrijfsopbrengsten LASTEN Prestatievergoeding Beheerkosten Overige kosten Totaal bedrijfslasten Netto resultaat

14 Kasstroomoverzicht over de periode eindigend op 31 december (* EUR 1.000) / Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Netto resultaat Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (4.218) Aankopen van beleggingen (18.679) (27.523) Kostprijs verkopen beleggingen Mutatie vorderingen (31) (10) Mutatie immateriële vaste activa 6 (28) Mutatie kortlopende schulden (852) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten (23.091) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij (her-)plaatsing participaties Betaald bij inkoop participaties (11.775) (93) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten (4.219) Netto kasstroom (103) 814 Mutatie geldmiddelen (103) 814 Totaal geldmiddelen begin van de periode Totaal geldmiddelen eind van de periode

15 Toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht HEK European Value Fund (het Fonds) is opgericht op 1 mei Het Fonds is een open-end beleggingsinstelling, dat wil zeggen dat bij het Fonds dagelijks uitgifte en inname van participaties plaatsvindt, behoudens bijzondere omstandigheden als in het prospectus van het Fonds omschreven. De verslagperiode loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode van 1 mei 2009 tot en met 31 december Het Fonds wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. De beheerder van het Fonds is Safe Harbour Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag. Als bewaarder van het Fonds treedt op Stichting Bewaarbedrijf Haven European Value Fund, gevestigd te Amersfoort. Het Fonds heeft de administratie uitbesteed aan Circle Investment Support Services B.V., gevestigd te Amersfoort. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Baten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. Koersresultaten (gerealiseerd en ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening verantwoord. Voor de omrekening van de buitenlandse valuta naar euro s zijn per 31 december de volgende omrekenkoersen gehanteerd: valuta koers Deense Kroon 7,4542 7,4415 Noorse Kroon 7,7937 8,2991 Zweedse Kroon 8, ,2425 Britse Pond 0,8573 0,8859 Zwitserse Franc 1,2516 1,

16 Beleggingen De onder beleggingen opgenomen aandelen worden individueel gewaardeerd tegen marktwaarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de slotkoers op de beurs. Waardeveranderingen in de portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het jaarverslag gedeclareerde dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de lasten, zoals de beheer- en prestatievergoeding. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Resultaten in vreemde valuta worden omgerekend in euro s tegen de per transactiedatum geldende valutakoersen. Belastingen Het Fonds wordt, vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties, ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. Uit hoofde hiervan is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Total Expense Ratio (TER) De total expense ratio omvat alle kosten die in de periode van 1 januari tot en met 31 december ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties, interestkosten en prestatievergoeding. De total expense ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de intrinsieke waardes aan het eind van de maand bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. 13

17 Turnover ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. 14

18 Toelichting op de balans 1 Beleggingen Het Fonds belegt uitsluitend in aandelen van ondergewaardeerde ondernemingen die zijn genoteerd aan gereglementeerde Europese beurzen. Het verloop van de beleggingen gedurende de verslagperiode is als volgt: Aandelen Stand begin van de verslagperiode Aankopen Kostprijs verkopen (18.675) (3.263) Niet-gerealiseerde waardeveranderingen (3.747) Stand eind van de verslagperiode De turnover ratio van de beleggingen bedroeg in 2010: 99,31% ( ,41%). Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Het concentratierisico in de beleggingsportefeuille is relatief beperkt. Geen van de individuele beleggingen vertegenwoordigt een belang groter dan 5 % van de beleggingsportfeuille. De geografische verdeling is als volgt: Noorwegen Italië Verenigd Koninkrijk Zwitserland Spanje Cyprus België Duitsland Overig

19 De onderverdeling per sector is als volgt: Consumer goods Industrials Financials Oil & Gas Basic Materials Consumer service Transportation Building & Real Estate Overig De onderverdeling per valuta is als volgt: Euro Noorse Kroon Britse Pond Zwitserse Franc Zweedse Kroon Deense Kroon Vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: Vooruitbetaalde administratiekosten - 8 Te vorderen Interest 5 2 Nog te ontvangen dividend 32 - Te vorderen voor uitgegeven participaties Overige activa Overige activa bestaat uit de post liquide middelen en de immateriële vaste activa. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. De immateriële vaste activa bestaan uit geactiveerde oprichtingskosten. Deze kosten hebben onder andere betrekking op kosten van adviseurs en kosten prospectus en dergelijke. De oprichtingskosten zijn geactiveerd en worden over een periode van vijf jaar afgeschreven. Voor de geactiveerde oprichtingskosten wordt een wettelijke reserve aangehouden. 16

20 4 Fondsvermogen Geplaatst participatiekapitaal Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode Geplaatst gedurende de verslagperiode Terugbetaald aan participanten gedurende de verslagperiode (11.775) (93) Stand eind verslagperiode Algemene reserve Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode (28) - Toevoeging resultaat vorig boekjaar Toevoeging/ onttrekking wettelijke reserve oprichtingskosten 6 (28) Stand eind verslagperiode (28) Wettelijke reserve oprichtingskosten Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode 28 - (Vrijval)/ toevoeging oprichtingskosten (6) 28 Stand eind verslagperiode Onderverdeeld resultaat Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode Onttrekking resultaat vorig boekjaar (4.194) - Toevoeging resultaat Stand eind verslagperiode

21 Aantallen participaties Het verloop gedurende de verslagperiode is als volgt: Stand begin verslagperiode Geplaatst gedurende verslagperiode Ingenomen gedurende verslagperiode ( ) (81) Stand eind verslagperiode Totaal fondsvermogen Fondsvermogen (* EUR 1.000) Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie 1) 2) 12, ,94 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in het jaarverslag van het Fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 2) Per 15 juni 2010 heeft er een participatiesplitsing van 1:100 plaatsgevonden. 5 Kortlopende schulden De kortlopende schulden kunnen als volgt worden onderverdeeld: Prestatievergoeding Vooruitontvangen bedragen uit hoofde van intredingen Beheerkosten Accountantskosten Administratiekosten 2 8 Overige schulden De overige schulden bestaan voornamelijk uit nog te betalen toezicht- en bewaarkosten. 18

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie