CPBW IPBW. Bundel ter ondersteuning van lessen over de evacuatieoefening in het basis- en kleuteronderwijs DEEL 1: SENSIBILISERING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CPBW IPBW. Bundel ter ondersteuning van lessen over de evacuatieoefening in het basis- en kleuteronderwijs DEEL 1: SENSIBILISERING."

Transcriptie

1 Logo SCHOOL CPBW IPBW Bundel ter ondersteuning van lessen over de evacuatieoefening in het basis- en kleuteronderwijs DEEL 1: SENSIBILISERING Inleiding Brandgevaar is een realiteit op elke school. De wetgever heeft nogal wat wetten geformuleerd waaraan moet worden voldaan, in hoofdzaak om zoveel mogelijk brand te voorkomen. Veiligheidseducatie is bijgevolg verplicht opgenomen in het ontwikkelingsplan voor het kleuteronderwijs en in het leerplan wereldoriëntatie van het basisonderwijs. Deze bundel met informatie wil bijdragen tot een concretere uitwerking van de aspecten evacuatie en brandpreventie. Het is een model dat gedistilleerd is uit een lesmodel dat gebruikt wordt in een secundaire school. We hopen dat het inspirerend kan werken, ook voor onderwijzer(e)s(sen) en kleuterleid(st)ers. Binnen het uitwerken van het leerplan wereldoriëntatie (lagere school) en van het ontwikkelingsplan en de belangstellingscentra (kleuterschool), kan dit alles perfect worden ingepast. Heel wat scholen hebben prachtige lesmodellen uitgewerkt. We danken hierbij Carlos Debuysere voor het ter beschikking stellen van informatie die gehanteerd wordt in de lagere scholengroep van Edugo. Via de districtbegeleiders kan men hier misschien tot uitwisseling en samenwerking komen. In deel 2 en deel 3 van deze bundel staat de basisinformatie recht gedrukt. De pedagogische wenken en ondersteunende informatie staan steeds cursief gedrukt. DAVGOS Ingrid Molein en Luc De Wilde Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 1

2 1. Betrokken partijen a) schoolbestuur en directie Minstens één maal per jaar wordt er op school verplicht een evacuatieoefening uitgevoerd, bij voorkeur onder begeleiding van de brandweer. Dit gebeurt het best bij het begin van het schooljaar. Eens de school een evacuatie-cultuur heeft uitgebouwd, worden moeilijkheidsgraad en verrassingseffecten verhoogd en/of toegevoegd. Het schoolbestuur en de directie zijn aansprakelijk voor leerlingen en personeel. Zij zijn bijgevolg verantwoordelijk voor de toepassing van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, o.a. met betrekking tot - de nodige signalisatie; - de noodverlichting; - de evacuatiekaarten in de lokalen en de evacuatieplannen in de gangen; - de brandbestrijdingsmiddelen; - de nodige documentatie (interventiedossier) voor de brandweer; - veilige elektrische installaties en verwarmingsinstallaties; - onderhoud van schoorstenen en verwarmingsinstallaties; - de keuze van de bouw- en inrichtingsmaterialen met het oog op de brandveiligheid; - het afsluiten van een afdoende brandverzekering; - opleiding personeel,. Deze bundel is dan ook bedoeld als middel om het personeel over de bestaande schooleigen situatie in te lichten over bestrijdingsmiddelen en evacuatiewegen. Onderhoudspersoneel, administratieve medewerkers, kinderverzorgsters, mogen hierbij niet vergeten worden! Deze informatie is dan ook op diskette gezet zodat u de schooleigen specificaties maar moet invullen (zie afzonderlijk document evacuatie ). Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 2

3 b) leerkracht Onachtzaamheid, nalatigheid, slordigheid en onvoorzichtigheid maar ook onwetendheid liggen aan de basis van vele branden. Op schoolniveau is het noodzakelijk dat elk personeelslid goed weet welke acties ondernomen moeten worden bij het bemerken van een begin van een brand of bij alarm. Een beginnend brandje veilig proberen te blussen, weten wie te waarschuwen en hoe, de leerlingen snel en doeltreffend evacueren, dit alles kan maar als men op voorhand wordt ingelicht over de beschikbare interventiemiddelen, de evacuatiewegen en de verzamelplaats na een eventuele evacuatie. Deze bundel is dan ook een waardevol dossier voor de leerkracht zelf. Een leerkracht die zelf panikeert, is een negatief voorbeeld voor de leerlingen: zij zullen ook in paniek slaan waardoor de chaos enkel zal toenemen. c) leerling Op klasniveau is het echter aangewezen aan deze evacuatieoefening een les (of lessenreeks) te laten voorafgaan om paniek bij een noodzakelijke evacuatie te vermijden. Kleuters en lagere schoolkinderen moeten elk op hun niveau weten welke instructies zij bij alarm moeten opvolgen. Kennis en vaardigheden betreffende preventie, bestrijding, reactie en verantwoordelijkheid komen ook hun algemene opvoeding ten goede. 2. Doelstelling De doelstelling van een les rond evacueren is de leerlingen van de school voor te bereiden op een evacuatieoefening zodat ze het belang van deze oefening inzien (= bewustmaking) en de techniek (= evacuatie) onder de knie krijgen. Dit alles kadert in de veiligheidsopvoeding op school. 3. Methodiek De methodiek moet uiteraard aangepast worden aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 3

4 In de verschillende leerjaren van de kleuterschool en de lagere school zal een andere aanpak vereist zijn. De afbakening van de lesinhouden zal in teamoverleg bepaald moeten worden maar de bedoeling is uiteindelijk voor iedere leerling, hoe jong of oud ook, dezelfde: nl. op een veilige manier de evacuatie-instructies kunnen opvolgen en uitvoeren. Verschillende methodieken zijn mogelijk of kunnen gecombineerd worden. Aan de hand van krantenknipsels, van de brandweerkalender, van actualiteit op TV zoals een woningbrand, wordt de leerlingen aangetoond dat een brand een realiteit is waarmee men rekening moet houden. Op basis van deze gesprekken kan de leerkracht de vuurdriehoek samenstellen. Deze kan in de hogere leerjaren worden geïllustreerd met een proef. Bepaalde scènes uit de video Als minuten tellen (25 ) waarvan het eerste deel is opgenomen in een basisschool kan het hele opzet illustreren. Het is de bedoeling tot een leergesprek over de evacuatieproblematiek te komen. Bij bewegingsactiviteiten met kleuters en jonge kinderen kan geoefend worden in het stappen achter elkaar (treintje vormen, van richting veranderen, ) en kan de ruimte verkend worden (ruimte in de school, buiten de school, verzamelplaats, ). 4. Verschillende items Hierna volgen een aantal items die over één of meerdere lessen kunnen worden gespreid, maar ook over de leerjaren heen. Vb. jongere leerlingen weten wat het symbool pijl betekent, oudere leerlingen kennen het onderscheid tussen de pictogrammen uitgang en nooduitgang. Het spreekt voor zich dat de teksten en illustraties die gebruikt worden in de klas aangepast worden aan het niveau van de leerlingen aan wie men de les geeft. We verwijzen hierbij naar de map Gezondheid, je kunt er zelf iets aan doen - Deel Veiligheid. Verschillende lesonderwerpen lenen zich tot het regelmatig ter sprake brengen van veiligheidsaspecten zonder het leerplan uitdrukkelijk te verlaten. Op de diskette staat dan ook een verhelderende tekst van Nadine Coppens pedagogisch begeleidster kleuteronderwijs: Voor een vlot verloop van evacuatieoefeningen binnen het kleuteronderwijs. Deze tekst geeft duiding bij de ontwikkelingsaspecten die bij verschillende deeloefeningen in functie van een evacuatie betrokken kunnen worden. In deze bundel staan we niet al te veel stil bij details maar beperken we ons tot de basisinformatie. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 4

5 DEEL 2: BRANDPREVENTIE 1. Wat is brand? Krantenknipsels over branden worden onder de leerlingen verspreid. De leerlingen lezen in enkele minuten de artikels en geven - na een vraaggesprek - antwoord op de vraag : "Hoe ontstaat brand?" Ofwel brengt de leerkracht een gesprek op gang over het spelen met lucifers of over het zich laten verleiden tot het stoken van een vuurtje. Dit kan aan de hand van een verhaal of een illustratie. Zij sommen mogelijke gevaren op van het spelen met vuur. Met kleuters en jonge kinderen kan men een kringgesprek op gang brengen over welke voorwerpen warm kunnen zijn en welke voorwerpen brand kunnen veroorzaken. Zie Gezondheid, je kunt er zelf iets aan doen - Deel Veiligheid p. 27 t.e.m. 30 voor kleuters en p. 57 t.e.m. 58 en p.75 t.e.m. 76 voor jonge kinderen. Dit kan naar aanleiding van een huishoudelijke activiteit zoals pannenkoeken bakken, een godsdienstmoment met het aansteken van een kaarsje, een klasgenootje dat zich heeft verbrand, persoonlijk ervaringen,, kortom een lesonderwerp (lagere school) of belangstellingsmoment (kleuters) waarbij een relatie naar vuur, warmte, brand kan gelegd worden. De leerkracht verzamelt de gegevens en klasseert ze in drie kolommen die echter nog geen titel dragen. Voorbeeld :??? lucifer houtkrullen Tocht sigaret vet van frituurketel Wind lamp stookolie Lucht kookplaat papier Airco motor chemisch product Ventilator schakelaar prullenmand - zon behang - Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 5

6 bunsenbrander houten rek - bliksem ether - aansteker kaars Het is aangewezen na te gaan welke elementen van de kolommen ook in de school aanwezig zijn. Via deze losse woorden komt men tot de drie elementen die brand doen ontstaan. Vul ze in boven de kolommen. Warmte (of ontbrandingstemperatuur) Brandstof (of brandbare stof) Lucht (of zuurstof) Nu kan men de vuurdriehoek tekenen : Bij de hogere leerjaren kan de vuurdriehoek geïllustreerd worden aan de hand van een proef. Vooraleer dit te doen, moet de leerkracht steeds de nodige voorzorgen nemen. Zo b.v. de proef demonstreren op niet brandbare ondergrond, steeds kleine hoeveelheden nemen, blusmiddelen (zoals een natte dweil) bij de hand houden ed. Proef: Je zet een kaars op een schoteltje. Je ontsteekt ze. De drie elementen zijn nu aanwezig : - brandstof : de kaars; - zuurstof : aanwezig in de lucht (2O% van de lucht is zuurstof); - warmte : de lucifer zorgde daarvoor. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 6

7 In het schoteltje giet je een kopje water. Je zet er een stolp over. Het water zorgt voor een luchtdichte afsluiting. De kaars dooft langzaam uit. Waarom? >>> Eén element van de 3 ontbreekt : zuurstof. Als de kaars is opgebruikt, dooft het vuur. Waarom? >>> Eén element van de 3 ontbreekt : brandstof. Als je geen lucifer hebt, kun je de kaars niet doen branden. Waarom? >>> Eén element van de 3 ontbreekt : warmte-energie. TE ONTHOUDEN: 1. zorg ervoor dat de 3 elementen: warmte - brandstof - zuurstof niet in ongunstige omstandigheden samenkomen. 2. blussen van brand: is ervoor zorgen dat 1 van de 3 elementen weggenomen wordt waardoor de brand dooft. Branden worden ingedeeld in klassen: Klasse A: brand van vaste stoffen Klasse B: brand van vloeistoffen Klasse C: brand van gassen Klasse D: brand van metalen De letters A, B, C en/of D vinden we ook terug op de blusapparaten en dat naargelang van de klassen waarvoor het blusmiddel geschikt is. Voor leerlingen is dit laatste geen essentiële informatie. Een bezoek aan de brandweer kan een mooie aanleiding vormen om op al deze aspecten dieper in te gaan. Verder kunnen een woordenschatles, een steloefening, een voordracht, een woordpuzzel, een tekenles in functie gesteld worden van brand en brandpreventie. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 7

8 2. Brandbestrijdings- en veiligheidsmaterieel op school Het brandbestrijdingsmaterieel wordt aangeduid met pictogrammen (= symbolen). Het zijn witte tekeningen op een rode achtergrond. De vorm is vierkant. Brandblusapparaten: - met water (schuim); - met CO2; - met poeder. Muurhaspel: toestel om een slang met brandspuit op en af te winden, is aangesloten op de bluswaterleiding. Naast de sleutelkastjes en de bekende brandblusapparaten beschikt de school mogelijks over de volgende brandinfrastructuur: Branddeur: deur die een bepaalde tijd de brand tegenhoudt; sommige branddeuren sluiten automatisch als de elektriciteit wordt uitgeschakeld. Brandvenster/brandkoepel: Venster/koepel dat bij het bereiken van een bepaalde temperatuur of via een rookdetector automatisch geopend wordt opdat de rooklaag langs daar kan ontsnappen. Rookdetector: toestel dat ervoor zorgt dat bij rookontwikkeling de brandsirene automatisch in werking wordt gesteld. Vaak smeult het vuur eerst geruime tijd voor de brand zich echt ontwikkelt. Tijdens deze eerst fase ontwikkelen er zich giftige rookgassen. Evacuatiesignaal - alarmbel: sirene die oproept tot algemeen alarm = onmiddellijke evacuatie. Moet verschillend zijn van de gewone schoolbel. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 8

9 Branddeken: onbrandbaar deken dat gebruikt wordt om een kleine brandhaard volledig af te dekken of om brandende kledij bij een persoon te doven. Brandtrap: trap aan de buitenkant van het gebouw die dient om in nood een gebouw te verlaten. Het brandblusmaterieel van de school bevindt zich: Vb. Brandblusapparaat - aan deur keuken - gang bouw B 1 ste verdiep - brandtrap - lokaal 12 branddeken In het document evacuatie wordt deze tabel ingevuld. Het is goed een rondgang te doen door de school met speciale aandacht voor dit blusmateriaal. Een opleiding voor het personeel over het gebruik van deze brandbestrijdingsmiddelen is dan ook aangewezen. Het op- en af gaan van een brandtrap wordt best geoefend tijdens een les gym of bewegingsopvoeding. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 9

10 3. Eerste hulp bij verbranding 3.1. De eerste zorgen: - kleren in brand: - onmiddellijk uittrekken of - onmiddellijk liggen en over de grond rollen met de handen voor het gezicht tot alle vlammen gedoofd zijn of - zich in een deken of jas wikkelen. -! nooit rennen (meer zuurstof = meer vuur)! - brandwonden: eerst water de rest komt later! verbrand lichaamsdeel zolang mogelijk onder koud stromend water houden en dit minstens gedurende verwittig een arts of een ziekenwagen. 3.2 Nuttige tips om brand te voorkomen: - maak dat verplaatsbare elektrische toestellen niet bereikbaar zijn voor kinderen. - Zorg ervoor dat ze via het snoer het toestel niet naar beneden kunnen trekken. - Laat kinderen nooit alleen in de buurt van hete vloeistoffen. - Zorg ervoor dat kinderen geen brandende kaarsen kunnen bereiken en omstoten. - Blaas kaarsen altijd uit na het godsdienst- of vieringsmoment. - Gooi vodden of keukenpapier die doordrenkt zijn met ontvlambare producten zoals verf, white-spirit, in een gesloten metalen vuilbak. - Zand of een vochtige niet-synthetische dweil in de buurt houden kan nuttig zijn. - Hou brandbare stoffen op afstand van alle warmtebronnen. - Bij gebruik van een verlengdraad met haspel, rol die volledig af. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 10

11 DEEL 3: EVACUATIE 1. Het evacuatieplan van de school 1.1. Inleiding Het evacuatieplan = een plan om de school zo snel en zo veilig mogelijk te verlaten indien er alarm is. Het is een onderdeel van het intern noodplan. De handelingen zijn afhankelijk van gebouw tot gebouw maar de grondregels blijven dezelfde. Het evacuatieplan bestaat uit drie grote delen : 1. de melding van de brand = de waarschuwing die zegt dat het ergens brandt; 2. het alarm = het bevel van de directie om het gebouw te evacueren (ontruimen); 3. de evacuatie = het zo snel en zo veilig mogelijk verlaten van het gebouw. We staan even stil bij deze drie grote delen van het evacuatieplan. Enkel met leerlingen hogere leerjaren: Bekijk aandachtig de evacuatiekaart die ophangt in het lokaal. Bespreek met de leerlingen de volgende toelichtingen aan de hand van een evacuatiekaart. In ieder lokaal hangt zo n evacuatiekaart naast de deur. In dit lespakket zit een model. Het is aangewezen tijdens een rondgang door de school aandacht te vestigen op de verschillende veiligheidsinfrastructuur. Maak de leerlingen attent op de verschillende pictogrammen en vestig de aandacht op de deelplannen die uithangen per verdieping en waarop de veiligheidsinfrastructuur met verkleinde pictogrammen is aangeduid. Voor jongere leerlingen is het belangrijk dat ze een witte pijl op groene achtergrond als reddingsteken kunnen herkennen. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 11

12 1.2. Er ontstaat een brand wat doen? Een personeelslid: probeert de brand te blussen (bij kleine brand); 1.3. De melding van de brand terwijl iemand de brand probeert te blussen, neemt iemand de melding van de brand voor zijn/haar rekening; hij/zij gaat naar de dichtstbijzijnde telefoon en toetst of draait het nummer. = intern noodnummer op de school: dit nummer wordt enkel voor alarm gebruikt en deze lijn is dus nooit bezet; hij/zij deelt beknopt mee waar het brandt. De administratieve hulp (of receptioniste of verantwoordelijke vestigingsplaats): verwittigt de directie of afgevaardigde; of beslist zelf dat fase 2 het alarm wordt ingeschakeld; belt de hulpdiensten/brandweer: Het alarm De directie of afgevaardigde: beslist of fase 2 'het alarm' wordt ingeschakeld; geeft schoolalarm (sirene) via het omroepsysteem of via het vooropgestelde belsignaal. Persoon x vangt de hulpdiensten op, geeft toelichting en bezorgt het interventiedossier. Dit bevat o.a. de plannen van de school met aanduiding van alle gevaarlijke plaatsen, evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen,, de leerlingen- en personeelslijsten,. Het interventiedossier bevindt zich best in een rode koffer bij de ingang van de school. Let op: bij begin schooljaar en in de loop van het schooljaar lijsten actualiseren! Persoon y is reserve. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 12

13 In het document Evacuatie kan u deze informatie aanpassen aan de schooleigen situatie en de gemaakte afspraken bondig omschrijven. Het is aangewezen tijdens deze les(senreeks) de leerlingen vertrouwd te maken met het signaal van alarm zodat ze het kunnen onderscheiden van de andere belsignalen van de school. Het moment waarop men dit alarmsignaal laat horen wordt best met alle personeelsleden afgesproken. 2. Toelichtingen bij het evacuatieplan 2.1. Evacuatiewegen De evacuatiewegen kunnen opgesplitst worden in - normale vluchtwegen, - alternatieve vluchtwegen. Zij mogen niet versperd worden. Hou de evacuatiewegen vrij van hindernissen normale vluchtwegen van de school Vluchtwegen leiden naar uitgangen. De uitgangen worden bij alarm zo vlug mogelijk opengemaakt. Dit zijn niet noodzakelijk de gewone uitgangen waarlangs iedereen gewoonlijk de school binnenkomt of verlaat. I. Vluchtwegen uitgangen HOU ZE VRIJ - VERSPER ZE NIET! Vb. Bouw A Poort Tweebruggenstraat 55 Poort speelplaats Alternatieve vluchtwegen van de school Alternatieve vluchtwegen leiden naar nooduitgangen. Deze alternatieve vluchtwegen worden genomen als de gewone vluchtwegen versperd zijn. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 13

14 II. Versperring! alternatieve vluchtwegen nooduitgangen HOU ZE VRIJ - VERSPER ZE NIET! Vb. Bouw A Klein deurtje gang Plat dak 2de verdieping aan tekenklas * * Als je deze uitgangen neemt, moet je de hulp van de brandweer afwachten. In het document Evacuatie kan u deze informatie aanpassen aan de schooleigen situatie en de gemaakte afspraken bondig omschrijven. Aan elke (nood)uitgang hangt een rood sleutelkastje. Daarin hangt de sleutel van de deur van de (nood)uitgang. In gewone omstandigheden is het kastje op slot. Bij alarm sla je het glas stuk en open je de (nood)uitgang met de sleutel. Het is dus van levensbelang tijdens het normale schoolgebeuren deze sleutelkastjes intact te houden en niet te beschadigen. Beschadig de sleutelkastjes niet. Ze kunnen uw leven redden! 2.2. Belangrijke symbolen De vluchtwegen en (nood)uitgangen zijn aangeduid met pictogrammen (= symbolen of tekens). Het zijn reddingstekens. Vorm = rechthoekig of vierkant. Kleur = witte tekening op groene achtergrond. Groen duidt op redding. richtingen naar een uitgang Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 14

15 plaats van een uitgang richtingen van een nooduitgang (met of zonder figuurtje) plaats van een nooduitgang Hulppost Brancard Dokter Al deze pictogrammen in deze teksten kunnen met de computer worden geknipt, gekopieerd, geplakt, vergroot enz. Pictogrammen dienen fluorescerend te zijn. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 15

16 3. Richtlijnen bij een evacuatie 3.1. Deel aan de leerlingen volgende wenken mee: - Iedereen blijft kalm, er wordt niet geroepen, geschreeuwd of geduwd. - Persoonlijke bezittingen worden niet bijeengegrabbeld, dat is tijdsverlies. Alles blijft liggen. - Neem nooit de lift: bij uitvallen van de stroom blokkeert deze bv. tussen twee verdiepingen. - Moet je op een vluchtweg een deur openen, wees dan voorzichtig. Voel of de deur/deurknop niet heet is. Is dit het geval, niet openen. Neem dan een andere weg. - Loop nooit in dichte rook. Buk je tot dicht bij de grond. Bind een vochtige handdoek of zakdoek voor neus en mond om de giftige rook niet in te ademen. Bij rook verdwijnt heel vlug het gevoel van oriëntering, blijf daarom bij elkaar. - Er wordt niet gelopen, maar er wordt ook niet getreuzeld. De leerlingen blijven bij elkaar op rij, geven elkaar de hand, houden samen een touw vast of vormen samen een treintje Bij het horen van het alarmsignaal - evacueer onmiddellijk en gedisciplineerd alle leerlingen waarvoor u verantwoordelijk bent; - blijf kalm: paniek is nergens goed voor; - neem de aanwezigheidslijst mee als die nog in de klas is; - doe de ramen dicht; - schakel de elektriciteit uit; - maar laat de lichten best branden: visuele controle brandweer mogelijk maken; - laat alles achter, doe de deur dicht en keer niet meer terug; - verplicht alle leerlingen in ketting achter elkaar te gaan; - volg alle berichten op die via het omroepsysteem gegeven worden; - let erop dat de leerlingen niet roepen zodat alle berichtgeving duidelijk hoorbaar is; - gebruik geen lift; - leerkrachten in de buurt van de ziekenkamertjes en toiletten controleren of ook daar leerlingen zijn en nemen ze mee; - zorg ervoor dat leerlingen op krukken, gedragen worden en dat er geen achterblijvers zijn; - ga naar de verzamelplaats. - en meld u aan bij de controlepost. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 16

17 Opgelet : Leerlingen die zich op het moment van de evacuatie niet bij hun klas bevinden (toilet, ziekenkamer, bibliotheek, ) keren niet naar hun klas terug. Zij volgen de gemelde vluchtwegen en melden zich bij aankomst op de verzamelplaats De vluchtwegen De vluchtwegen zijn : Indien de uitgangen niet geopend zijn door de verantwoordelijken gebruik dan zelf de sleutel uit het bijhorende kastje en open de deur Controlepost verzamelplaats: telling van de leerlingen en het personeel - daar gekomen tel de leerlingen en controleer wie er ontbreekt; - alleen de leerkracht deelt bij aankomst aan de verantwoordelijke persoon voor de telling mee of de klas volledig of onvolledig is; - hij/zij deelt ook mee wie afwezig is en wie eventueel achtergebleven kan zijn; - de leerkracht voegt zich daarna bij de klasgroep; - ook nu nog is een gedisciplineerde houding noodzakelijk, de leerlingen blijven verzameld per klas; - leerkrachten die op het ogenblik van de evacuatie niet verantwoordelijk zijn voor een klas helpen spontaan mee bij de telling; - de verantwoordelijke(n) voor de telling geeft (geven) het signaal om terug te keren indien het een oefening betreft. - In het lokaal wordt daarna het evaluatieformulier van de evacuatieoefening ingevuld en aan de verantwoordelijke bezorgd. - Een volgende evacuatieoefening wordt op basis daarvan dan bijgestuurd. Verzamelplaats: op voorhand bepalen met aandacht voor - grootte: kunnen alle leerlingen en personeelsleden daar opgevangen worden? - verkeerssituatie: kan de verzamelplaats veilig bereikt worden, hoe zal de verkeerssituatie tijdens de evacuatie evolueren? Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 17

18 4. Checklist - Windrichting: bij sterke rookontwikkeling ligt de verzamelplaats dan nog wel gunstig? - Openbare of andere werken: verifiëren van werken op de verzamelplaats of op de weg ernaar toe. 1. Vluchtwegen en signalisatie - Zijn er voldoende vluchtwegen? - Zijn de vluchtwegen vrij en zijn er juiste en oordeelkundig aangebrachte pictogrammen? - Moet er veiligheids(nood)verlichting zijn? - Zijn er voldoende toegangsmogelijkheden voor de hulpdiensten? - Zijn ze vrij (parkeerproblemen)? 2. Detectie, waarschuwing, alarm - Zijn er detectiemiddelen? - Werken ze? - Is er controle en onderhoud? - Zijn er waarschuwingsmiddelen? - Wie wordt gewaarschuwd? - Is er een interventieploeg? - Zo ja, hebben ze voldoende opleiding gehad? - De melding aan de brandweer? (wie, hoe, bij afwezigheid) - Is het alarmsignaal overal waarneembaar? 3. Brandbelasting - Kan deze verminderd worden (opruimen rommel, )? - Welke gevaarlijke producten heeft de school? (lijst, hoeveelheden, bewaarplaats) - Wat met de stookplaats? (toegangsdeur, onderhoud, compartimentering) 4. Controle en onderhoud - Gebeuren er regelmatig controles? - Door wie? - Wat wordt gecontroleerd? - Bestaat er een up-to-date dossier? - Wat na controle en defect? 5. Evacuatieplan - Is er een evacuatieplan? - Zijn de evacuatiewegen vrij? Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 18

19 - Zijn de nooduitgangen los te maken (sleutelkastje, ) - Zijn er evacuatiekaarten in de lokalen? - Waar wordt verzameld? - Wordt er geoefend? Wanneer? Frequentie? - Hoe verloopt de voorbereiding op een evacuatieoefening? 6. Opvoeding en informatie - Zijn leerkrachten op de hoogte? - Zijn de leerlingen op de hoogte? - Is de betekenis van de pictogrammen bekend? 7. Activiteiten - Wordt er rekening gehouden met de brandveiligheid van de lokalen bij de verdeling van de lokalen? - Worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen bij activiteiten met brandrisico? 8. Paraatheid - Is er een up-to-date interventiedossier? - Is dit beschikbaar aan de inkom? - Hoe geschiedt de opvang van de hulpdiensten? - Weet iedereen wat hij/zij moet doen? Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 19

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm

EVACUATIE BIJ BRANDALARM. Evacuatieplan bij Brandalarm EVACUATIE BIJ BRANDALARM Evacuatieplan bij Brandalarm TELEFOONNUMMERS BRANDWEER : 112 of 100 of 059 / 70 10 10 1 Verwittigen brandweer De leerkracht die de brand ontdekt: 1) vertrouwt zijn leerlingen toe

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

Evacuatierichtlijnen

Evacuatierichtlijnen Schooljaar 2017 2018 Evacuatierichtlijnen Evacuatierichtlijnen 2017 2018 v20170825 Toelichting Onze school doet inspanningen om het risico op een noodtoestand te minimaliseren. Risico s kunnen echter nooit

Nadere informatie

Evacuatie- en brandrichtlijnen

Evacuatie- en brandrichtlijnen Schooljaar 2012-2013 Evacuatie- en brandrichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Evacuatiebrochure Scholengroep 5 Campus Keerbergen Sectie Internaat Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Diane SMETS Intern Preventieadviseur 09/2012 Inhoud 1. Inleiding p.2 2. Maatregelen

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Tijdens elke activiteit een hoofdverantwoordelijke aanduiden en minstens 1 keer per jaar een evacuatie-oefening houden zijn de belangrijkste taken!

Tijdens elke activiteit een hoofdverantwoordelijke aanduiden en minstens 1 keer per jaar een evacuatie-oefening houden zijn de belangrijkste taken! Pagina 1 van 10 We raden met klem aan om dit document eenmaal per jaar te doorlopen met de hele leidingsploeg en de lokalenverantwoordelijken. Goede en duidelijke afspraken vooraf kunnen mensenlevens redden.

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Evacuatierichtlijnen. Schooljaar

Evacuatierichtlijnen. Schooljaar Schooljaar 2016-2017 V20160916 Evacuatierichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

Interne evacuatieplanning

Interne evacuatieplanning Interne evacuatieplanning Nieuwe inzichten 2 IOS International Eensoftwareontwikkeling-en/of dienstverleningsbedrijfdatzichbezighoudtmet het opmakenenbeherenvan eeninventarisvan de veiligheidsmiddelenvan

Nadere informatie

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde:

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Brandbestrijding Onderwerp Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Beperken en bestrijden van een beginnende brand Blusmiddelen Ontruiming Definities

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak September / oktober 2016 Eddy CODDENS Inhoud Inleiding Doelstelling van een evacuatieoefening Praktische aanpak Evalueren en bijsturen 2 Inleiding KB Brandpreventie

Nadere informatie

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen.

Veiligheid, gezondheid en welzijn op school. Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel, stagiairs en interimarissen. Sint-Jan Berchmansinstituut Kleine Hemmenweg 4-4A 3520 Zonhoven Tel: 011/55 99 90 info@sjbzonhoven.be Veiligheid, gezondheid en welzijn op school Onthaaldocument voor onderwijzend en ondersteunend personeel,

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN 1/5 BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN DEEL A: Inventarisatie risicofactoren en bestaande preventiemaatregelen 1. Bedrijfsgegevens Naam : Adres : Telefoon: Fax: E-mail: 2. Algemene

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Brandpreventie voor jongeren

Brandpreventie voor jongeren 13 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor jongeren Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een brand, al is het een

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!!

Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!! Raadgevingen en opmerkingen Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!! Brandweernummer = 100 centrale = tevens gratis nummer op je telefoon. Doe vooral zelf

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum BIC Brandweer Informatie Centrum WERKBOEKJE Naam: Voornaam: Klas: School: 2609562_BW_BIC_Werkboekje_V4.indd 1 20/06/13 15:22 INHOUD Op interventie 4 Een goede noodoproep 6 Verbrande voorwerpen en brandweermateriaal

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden?

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Weet je dat...... je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Een rookmelder werkt in zo'n situatie als wekker en

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1)

Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1) Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1) Deel 1 Wettelijke verplichtingen A. Verantwoordelijkheid : De werkgever neemt de nodige maatregelen door de omstandigheden aangewezen om : Brand te voorkomen

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, voordat je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op de juiste wijze

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, alvorens je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op juiste wijze

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: adressen. Voorzitter Inrichtende Macht De heer André Van Genechten Hovesteenseweg 56, 2450 Meerhout

Bijlagen. Bijlage 1: adressen. Voorzitter Inrichtende Macht De heer André Van Genechten Hovesteenseweg 56, 2450 Meerhout 55 Bijlagen Bijlage 1: adressen Voorzitter Inrichtende Macht De heer André Van Genechten Hovesteenseweg 56, 2450 Meerhout Directie De heer Mario Hannes algemeen directeur, directeur schoolbeleid en personeelsbeleid

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Vuur De geschiedenis van het vuur Vuur is niet iets dat uitgevonden is. Het was er altijd al. Vroeger dachten de ouden Grieken dat de goden het aan de mensen hadden gegeven. In de oertijd was vuur een

Nadere informatie

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander AAN de slag 1.1 de bunsenbrander ORiËNTEREN De bunsenbrander werd rond 1855 uitgevonden door professor Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) uit Heidelberg. De uitvinding diende vooral om een stabiele warmtebron

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPE VAN DE BRANDBEVACUATIE.

ALGEMENE PRINCIPE VAN DE BRANDBEVACUATIE. ALGEMENE PRINCIPE VAN DE BRANDBEVACUATIE. A. Eerste stap Het behoud van een goed en blijvende werking van de brandmeldingssystemen. Hoe sneller de brand gemeld wordt hoe groter de kans op een goede afloop.

Nadere informatie

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN Door rekening te houden met de volgende tips kan je het risico op dramatische gebeurtenissen beperken:

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Brandveiligheid in scholen

Brandveiligheid in scholen Brandveiligheid in scholen Krista Dekoning 1 Inhoud 1. Wat is brand? 2. Belangrijkste wetgeving rond brand 3. Preventiemaatregelen 4. Opstellen van evacuatieplannen 5. Opstellen evacuatiescenario en richtlijnen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben:

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Op het bord 1. Blij met vuur 2. Wat is vuur? 3. Vuur maken 4. Lekker warm 5. Verbranden zonder vlammen

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg Inhoud Maak een vluchtplan................ 4 Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur........................ 6 Veilige gasinstallaties................

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 3.1 DE PROEVEN MET VUUR HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 1. Voor deze proef heb je een waxinelichtje en een petrischaaltje (rond glazen schaaltje) nodig. Zet het waxinelichtje in het petrischaaltje. Steek deze aan.

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Mensura 1 groep, 3 activiteiten 2 3/06/15 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

Reader Brandveiligheid

Reader Brandveiligheid Sp rt,dienstverlening Veiligheid Reader Brandveiligheid SDV Beperken en bestrijden van een beginnende brand In elk bedrijf kan brand ontstaan. De kans dat er brand uitbreekt is afhankelijk van het brandrisico

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

Limburg. Br ndpreventie

Limburg. Br ndpreventie Limburg Br ndpreventie Inleiding Elk jaar zijn er in België 10.000 branden Gelukkig hebben vele branden slechts materiële schade tot gevolg, maar soms maken het vuur en de rook ook slachtoffers. Kwb Limburg

Nadere informatie

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina A Educatieve uitgave Brandweer Den Haag Kleur- en doeboek Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina 1 Voorwoord Beste jongens en meisjes, Dit is het

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert

Ontruimingsplan. Intergraal Kind Centrum De Kerneel. Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Intergraal Kind Centrum De Kerneel Ontruimingsplan Algemene gegevens: Basisschool: De Kerneel, Gemeente: Nederweert Directeur:Erna Bouten, 06-16033181 Clustermanager Hoera: Sigrid Seerden, 06-45566882

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron DE VUURDRIEHOEK Bijna iedereen onderschat de verwoestende kracht van vuur. Een brand moet je in eerste instantie proberen te voorkomen. Als je weet hoe een brand kan ontstaan, ben je al een hele stap verder.

Nadere informatie

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2

TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 TOP! JIJ DOORSTOND DE VUURPROEF! JE HEBT JE LIDMAATSCHAP VERDIEND VAN DE CLUB VAN 1-1-2 GEFELICITEERD! JIJ BENT NU GETRAIND IN HET HERKENNEN EN BESTRIJDEN VAN BRANDGEVAAR. DAT IS EEN GEWELDIGE WINST VOOR

Nadere informatie