CPBW IPBW. Bundel ter ondersteuning van lessen over de evacuatieoefening in het basis- en kleuteronderwijs DEEL 1: SENSIBILISERING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CPBW IPBW. Bundel ter ondersteuning van lessen over de evacuatieoefening in het basis- en kleuteronderwijs DEEL 1: SENSIBILISERING."

Transcriptie

1 Logo SCHOOL CPBW IPBW Bundel ter ondersteuning van lessen over de evacuatieoefening in het basis- en kleuteronderwijs DEEL 1: SENSIBILISERING Inleiding Brandgevaar is een realiteit op elke school. De wetgever heeft nogal wat wetten geformuleerd waaraan moet worden voldaan, in hoofdzaak om zoveel mogelijk brand te voorkomen. Veiligheidseducatie is bijgevolg verplicht opgenomen in het ontwikkelingsplan voor het kleuteronderwijs en in het leerplan wereldoriëntatie van het basisonderwijs. Deze bundel met informatie wil bijdragen tot een concretere uitwerking van de aspecten evacuatie en brandpreventie. Het is een model dat gedistilleerd is uit een lesmodel dat gebruikt wordt in een secundaire school. We hopen dat het inspirerend kan werken, ook voor onderwijzer(e)s(sen) en kleuterleid(st)ers. Binnen het uitwerken van het leerplan wereldoriëntatie (lagere school) en van het ontwikkelingsplan en de belangstellingscentra (kleuterschool), kan dit alles perfect worden ingepast. Heel wat scholen hebben prachtige lesmodellen uitgewerkt. We danken hierbij Carlos Debuysere voor het ter beschikking stellen van informatie die gehanteerd wordt in de lagere scholengroep van Edugo. Via de districtbegeleiders kan men hier misschien tot uitwisseling en samenwerking komen. In deel 2 en deel 3 van deze bundel staat de basisinformatie recht gedrukt. De pedagogische wenken en ondersteunende informatie staan steeds cursief gedrukt. DAVGOS Ingrid Molein en Luc De Wilde Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 1

2 1. Betrokken partijen a) schoolbestuur en directie Minstens één maal per jaar wordt er op school verplicht een evacuatieoefening uitgevoerd, bij voorkeur onder begeleiding van de brandweer. Dit gebeurt het best bij het begin van het schooljaar. Eens de school een evacuatie-cultuur heeft uitgebouwd, worden moeilijkheidsgraad en verrassingseffecten verhoogd en/of toegevoegd. Het schoolbestuur en de directie zijn aansprakelijk voor leerlingen en personeel. Zij zijn bijgevolg verantwoordelijk voor de toepassing van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, o.a. met betrekking tot - de nodige signalisatie; - de noodverlichting; - de evacuatiekaarten in de lokalen en de evacuatieplannen in de gangen; - de brandbestrijdingsmiddelen; - de nodige documentatie (interventiedossier) voor de brandweer; - veilige elektrische installaties en verwarmingsinstallaties; - onderhoud van schoorstenen en verwarmingsinstallaties; - de keuze van de bouw- en inrichtingsmaterialen met het oog op de brandveiligheid; - het afsluiten van een afdoende brandverzekering; - opleiding personeel,. Deze bundel is dan ook bedoeld als middel om het personeel over de bestaande schooleigen situatie in te lichten over bestrijdingsmiddelen en evacuatiewegen. Onderhoudspersoneel, administratieve medewerkers, kinderverzorgsters, mogen hierbij niet vergeten worden! Deze informatie is dan ook op diskette gezet zodat u de schooleigen specificaties maar moet invullen (zie afzonderlijk document evacuatie ). Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 2

3 b) leerkracht Onachtzaamheid, nalatigheid, slordigheid en onvoorzichtigheid maar ook onwetendheid liggen aan de basis van vele branden. Op schoolniveau is het noodzakelijk dat elk personeelslid goed weet welke acties ondernomen moeten worden bij het bemerken van een begin van een brand of bij alarm. Een beginnend brandje veilig proberen te blussen, weten wie te waarschuwen en hoe, de leerlingen snel en doeltreffend evacueren, dit alles kan maar als men op voorhand wordt ingelicht over de beschikbare interventiemiddelen, de evacuatiewegen en de verzamelplaats na een eventuele evacuatie. Deze bundel is dan ook een waardevol dossier voor de leerkracht zelf. Een leerkracht die zelf panikeert, is een negatief voorbeeld voor de leerlingen: zij zullen ook in paniek slaan waardoor de chaos enkel zal toenemen. c) leerling Op klasniveau is het echter aangewezen aan deze evacuatieoefening een les (of lessenreeks) te laten voorafgaan om paniek bij een noodzakelijke evacuatie te vermijden. Kleuters en lagere schoolkinderen moeten elk op hun niveau weten welke instructies zij bij alarm moeten opvolgen. Kennis en vaardigheden betreffende preventie, bestrijding, reactie en verantwoordelijkheid komen ook hun algemene opvoeding ten goede. 2. Doelstelling De doelstelling van een les rond evacueren is de leerlingen van de school voor te bereiden op een evacuatieoefening zodat ze het belang van deze oefening inzien (= bewustmaking) en de techniek (= evacuatie) onder de knie krijgen. Dit alles kadert in de veiligheidsopvoeding op school. 3. Methodiek De methodiek moet uiteraard aangepast worden aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 3

4 In de verschillende leerjaren van de kleuterschool en de lagere school zal een andere aanpak vereist zijn. De afbakening van de lesinhouden zal in teamoverleg bepaald moeten worden maar de bedoeling is uiteindelijk voor iedere leerling, hoe jong of oud ook, dezelfde: nl. op een veilige manier de evacuatie-instructies kunnen opvolgen en uitvoeren. Verschillende methodieken zijn mogelijk of kunnen gecombineerd worden. Aan de hand van krantenknipsels, van de brandweerkalender, van actualiteit op TV zoals een woningbrand, wordt de leerlingen aangetoond dat een brand een realiteit is waarmee men rekening moet houden. Op basis van deze gesprekken kan de leerkracht de vuurdriehoek samenstellen. Deze kan in de hogere leerjaren worden geïllustreerd met een proef. Bepaalde scènes uit de video Als minuten tellen (25 ) waarvan het eerste deel is opgenomen in een basisschool kan het hele opzet illustreren. Het is de bedoeling tot een leergesprek over de evacuatieproblematiek te komen. Bij bewegingsactiviteiten met kleuters en jonge kinderen kan geoefend worden in het stappen achter elkaar (treintje vormen, van richting veranderen, ) en kan de ruimte verkend worden (ruimte in de school, buiten de school, verzamelplaats, ). 4. Verschillende items Hierna volgen een aantal items die over één of meerdere lessen kunnen worden gespreid, maar ook over de leerjaren heen. Vb. jongere leerlingen weten wat het symbool pijl betekent, oudere leerlingen kennen het onderscheid tussen de pictogrammen uitgang en nooduitgang. Het spreekt voor zich dat de teksten en illustraties die gebruikt worden in de klas aangepast worden aan het niveau van de leerlingen aan wie men de les geeft. We verwijzen hierbij naar de map Gezondheid, je kunt er zelf iets aan doen - Deel Veiligheid. Verschillende lesonderwerpen lenen zich tot het regelmatig ter sprake brengen van veiligheidsaspecten zonder het leerplan uitdrukkelijk te verlaten. Op de diskette staat dan ook een verhelderende tekst van Nadine Coppens pedagogisch begeleidster kleuteronderwijs: Voor een vlot verloop van evacuatieoefeningen binnen het kleuteronderwijs. Deze tekst geeft duiding bij de ontwikkelingsaspecten die bij verschillende deeloefeningen in functie van een evacuatie betrokken kunnen worden. In deze bundel staan we niet al te veel stil bij details maar beperken we ons tot de basisinformatie. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 4

5 DEEL 2: BRANDPREVENTIE 1. Wat is brand? Krantenknipsels over branden worden onder de leerlingen verspreid. De leerlingen lezen in enkele minuten de artikels en geven - na een vraaggesprek - antwoord op de vraag : "Hoe ontstaat brand?" Ofwel brengt de leerkracht een gesprek op gang over het spelen met lucifers of over het zich laten verleiden tot het stoken van een vuurtje. Dit kan aan de hand van een verhaal of een illustratie. Zij sommen mogelijke gevaren op van het spelen met vuur. Met kleuters en jonge kinderen kan men een kringgesprek op gang brengen over welke voorwerpen warm kunnen zijn en welke voorwerpen brand kunnen veroorzaken. Zie Gezondheid, je kunt er zelf iets aan doen - Deel Veiligheid p. 27 t.e.m. 30 voor kleuters en p. 57 t.e.m. 58 en p.75 t.e.m. 76 voor jonge kinderen. Dit kan naar aanleiding van een huishoudelijke activiteit zoals pannenkoeken bakken, een godsdienstmoment met het aansteken van een kaarsje, een klasgenootje dat zich heeft verbrand, persoonlijk ervaringen,, kortom een lesonderwerp (lagere school) of belangstellingsmoment (kleuters) waarbij een relatie naar vuur, warmte, brand kan gelegd worden. De leerkracht verzamelt de gegevens en klasseert ze in drie kolommen die echter nog geen titel dragen. Voorbeeld :??? lucifer houtkrullen Tocht sigaret vet van frituurketel Wind lamp stookolie Lucht kookplaat papier Airco motor chemisch product Ventilator schakelaar prullenmand - zon behang - Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 5

6 bunsenbrander houten rek - bliksem ether - aansteker kaars Het is aangewezen na te gaan welke elementen van de kolommen ook in de school aanwezig zijn. Via deze losse woorden komt men tot de drie elementen die brand doen ontstaan. Vul ze in boven de kolommen. Warmte (of ontbrandingstemperatuur) Brandstof (of brandbare stof) Lucht (of zuurstof) Nu kan men de vuurdriehoek tekenen : Bij de hogere leerjaren kan de vuurdriehoek geïllustreerd worden aan de hand van een proef. Vooraleer dit te doen, moet de leerkracht steeds de nodige voorzorgen nemen. Zo b.v. de proef demonstreren op niet brandbare ondergrond, steeds kleine hoeveelheden nemen, blusmiddelen (zoals een natte dweil) bij de hand houden ed. Proef: Je zet een kaars op een schoteltje. Je ontsteekt ze. De drie elementen zijn nu aanwezig : - brandstof : de kaars; - zuurstof : aanwezig in de lucht (2O% van de lucht is zuurstof); - warmte : de lucifer zorgde daarvoor. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 6

7 In het schoteltje giet je een kopje water. Je zet er een stolp over. Het water zorgt voor een luchtdichte afsluiting. De kaars dooft langzaam uit. Waarom? >>> Eén element van de 3 ontbreekt : zuurstof. Als de kaars is opgebruikt, dooft het vuur. Waarom? >>> Eén element van de 3 ontbreekt : brandstof. Als je geen lucifer hebt, kun je de kaars niet doen branden. Waarom? >>> Eén element van de 3 ontbreekt : warmte-energie. TE ONTHOUDEN: 1. zorg ervoor dat de 3 elementen: warmte - brandstof - zuurstof niet in ongunstige omstandigheden samenkomen. 2. blussen van brand: is ervoor zorgen dat 1 van de 3 elementen weggenomen wordt waardoor de brand dooft. Branden worden ingedeeld in klassen: Klasse A: brand van vaste stoffen Klasse B: brand van vloeistoffen Klasse C: brand van gassen Klasse D: brand van metalen De letters A, B, C en/of D vinden we ook terug op de blusapparaten en dat naargelang van de klassen waarvoor het blusmiddel geschikt is. Voor leerlingen is dit laatste geen essentiële informatie. Een bezoek aan de brandweer kan een mooie aanleiding vormen om op al deze aspecten dieper in te gaan. Verder kunnen een woordenschatles, een steloefening, een voordracht, een woordpuzzel, een tekenles in functie gesteld worden van brand en brandpreventie. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 7

8 2. Brandbestrijdings- en veiligheidsmaterieel op school Het brandbestrijdingsmaterieel wordt aangeduid met pictogrammen (= symbolen). Het zijn witte tekeningen op een rode achtergrond. De vorm is vierkant. Brandblusapparaten: - met water (schuim); - met CO2; - met poeder. Muurhaspel: toestel om een slang met brandspuit op en af te winden, is aangesloten op de bluswaterleiding. Naast de sleutelkastjes en de bekende brandblusapparaten beschikt de school mogelijks over de volgende brandinfrastructuur: Branddeur: deur die een bepaalde tijd de brand tegenhoudt; sommige branddeuren sluiten automatisch als de elektriciteit wordt uitgeschakeld. Brandvenster/brandkoepel: Venster/koepel dat bij het bereiken van een bepaalde temperatuur of via een rookdetector automatisch geopend wordt opdat de rooklaag langs daar kan ontsnappen. Rookdetector: toestel dat ervoor zorgt dat bij rookontwikkeling de brandsirene automatisch in werking wordt gesteld. Vaak smeult het vuur eerst geruime tijd voor de brand zich echt ontwikkelt. Tijdens deze eerst fase ontwikkelen er zich giftige rookgassen. Evacuatiesignaal - alarmbel: sirene die oproept tot algemeen alarm = onmiddellijke evacuatie. Moet verschillend zijn van de gewone schoolbel. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 8

9 Branddeken: onbrandbaar deken dat gebruikt wordt om een kleine brandhaard volledig af te dekken of om brandende kledij bij een persoon te doven. Brandtrap: trap aan de buitenkant van het gebouw die dient om in nood een gebouw te verlaten. Het brandblusmaterieel van de school bevindt zich: Vb. Brandblusapparaat - aan deur keuken - gang bouw B 1 ste verdiep - brandtrap - lokaal 12 branddeken In het document evacuatie wordt deze tabel ingevuld. Het is goed een rondgang te doen door de school met speciale aandacht voor dit blusmateriaal. Een opleiding voor het personeel over het gebruik van deze brandbestrijdingsmiddelen is dan ook aangewezen. Het op- en af gaan van een brandtrap wordt best geoefend tijdens een les gym of bewegingsopvoeding. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 9

10 3. Eerste hulp bij verbranding 3.1. De eerste zorgen: - kleren in brand: - onmiddellijk uittrekken of - onmiddellijk liggen en over de grond rollen met de handen voor het gezicht tot alle vlammen gedoofd zijn of - zich in een deken of jas wikkelen. -! nooit rennen (meer zuurstof = meer vuur)! - brandwonden: eerst water de rest komt later! verbrand lichaamsdeel zolang mogelijk onder koud stromend water houden en dit minstens gedurende verwittig een arts of een ziekenwagen. 3.2 Nuttige tips om brand te voorkomen: - maak dat verplaatsbare elektrische toestellen niet bereikbaar zijn voor kinderen. - Zorg ervoor dat ze via het snoer het toestel niet naar beneden kunnen trekken. - Laat kinderen nooit alleen in de buurt van hete vloeistoffen. - Zorg ervoor dat kinderen geen brandende kaarsen kunnen bereiken en omstoten. - Blaas kaarsen altijd uit na het godsdienst- of vieringsmoment. - Gooi vodden of keukenpapier die doordrenkt zijn met ontvlambare producten zoals verf, white-spirit, in een gesloten metalen vuilbak. - Zand of een vochtige niet-synthetische dweil in de buurt houden kan nuttig zijn. - Hou brandbare stoffen op afstand van alle warmtebronnen. - Bij gebruik van een verlengdraad met haspel, rol die volledig af. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 10

11 DEEL 3: EVACUATIE 1. Het evacuatieplan van de school 1.1. Inleiding Het evacuatieplan = een plan om de school zo snel en zo veilig mogelijk te verlaten indien er alarm is. Het is een onderdeel van het intern noodplan. De handelingen zijn afhankelijk van gebouw tot gebouw maar de grondregels blijven dezelfde. Het evacuatieplan bestaat uit drie grote delen : 1. de melding van de brand = de waarschuwing die zegt dat het ergens brandt; 2. het alarm = het bevel van de directie om het gebouw te evacueren (ontruimen); 3. de evacuatie = het zo snel en zo veilig mogelijk verlaten van het gebouw. We staan even stil bij deze drie grote delen van het evacuatieplan. Enkel met leerlingen hogere leerjaren: Bekijk aandachtig de evacuatiekaart die ophangt in het lokaal. Bespreek met de leerlingen de volgende toelichtingen aan de hand van een evacuatiekaart. In ieder lokaal hangt zo n evacuatiekaart naast de deur. In dit lespakket zit een model. Het is aangewezen tijdens een rondgang door de school aandacht te vestigen op de verschillende veiligheidsinfrastructuur. Maak de leerlingen attent op de verschillende pictogrammen en vestig de aandacht op de deelplannen die uithangen per verdieping en waarop de veiligheidsinfrastructuur met verkleinde pictogrammen is aangeduid. Voor jongere leerlingen is het belangrijk dat ze een witte pijl op groene achtergrond als reddingsteken kunnen herkennen. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 11

12 1.2. Er ontstaat een brand wat doen? Een personeelslid: probeert de brand te blussen (bij kleine brand); 1.3. De melding van de brand terwijl iemand de brand probeert te blussen, neemt iemand de melding van de brand voor zijn/haar rekening; hij/zij gaat naar de dichtstbijzijnde telefoon en toetst of draait het nummer. = intern noodnummer op de school: dit nummer wordt enkel voor alarm gebruikt en deze lijn is dus nooit bezet; hij/zij deelt beknopt mee waar het brandt. De administratieve hulp (of receptioniste of verantwoordelijke vestigingsplaats): verwittigt de directie of afgevaardigde; of beslist zelf dat fase 2 het alarm wordt ingeschakeld; belt de hulpdiensten/brandweer: Het alarm De directie of afgevaardigde: beslist of fase 2 'het alarm' wordt ingeschakeld; geeft schoolalarm (sirene) via het omroepsysteem of via het vooropgestelde belsignaal. Persoon x vangt de hulpdiensten op, geeft toelichting en bezorgt het interventiedossier. Dit bevat o.a. de plannen van de school met aanduiding van alle gevaarlijke plaatsen, evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen,, de leerlingen- en personeelslijsten,. Het interventiedossier bevindt zich best in een rode koffer bij de ingang van de school. Let op: bij begin schooljaar en in de loop van het schooljaar lijsten actualiseren! Persoon y is reserve. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 12

13 In het document Evacuatie kan u deze informatie aanpassen aan de schooleigen situatie en de gemaakte afspraken bondig omschrijven. Het is aangewezen tijdens deze les(senreeks) de leerlingen vertrouwd te maken met het signaal van alarm zodat ze het kunnen onderscheiden van de andere belsignalen van de school. Het moment waarop men dit alarmsignaal laat horen wordt best met alle personeelsleden afgesproken. 2. Toelichtingen bij het evacuatieplan 2.1. Evacuatiewegen De evacuatiewegen kunnen opgesplitst worden in - normale vluchtwegen, - alternatieve vluchtwegen. Zij mogen niet versperd worden. Hou de evacuatiewegen vrij van hindernissen normale vluchtwegen van de school Vluchtwegen leiden naar uitgangen. De uitgangen worden bij alarm zo vlug mogelijk opengemaakt. Dit zijn niet noodzakelijk de gewone uitgangen waarlangs iedereen gewoonlijk de school binnenkomt of verlaat. I. Vluchtwegen uitgangen HOU ZE VRIJ - VERSPER ZE NIET! Vb. Bouw A Poort Tweebruggenstraat 55 Poort speelplaats Alternatieve vluchtwegen van de school Alternatieve vluchtwegen leiden naar nooduitgangen. Deze alternatieve vluchtwegen worden genomen als de gewone vluchtwegen versperd zijn. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 13

14 II. Versperring! alternatieve vluchtwegen nooduitgangen HOU ZE VRIJ - VERSPER ZE NIET! Vb. Bouw A Klein deurtje gang Plat dak 2de verdieping aan tekenklas * * Als je deze uitgangen neemt, moet je de hulp van de brandweer afwachten. In het document Evacuatie kan u deze informatie aanpassen aan de schooleigen situatie en de gemaakte afspraken bondig omschrijven. Aan elke (nood)uitgang hangt een rood sleutelkastje. Daarin hangt de sleutel van de deur van de (nood)uitgang. In gewone omstandigheden is het kastje op slot. Bij alarm sla je het glas stuk en open je de (nood)uitgang met de sleutel. Het is dus van levensbelang tijdens het normale schoolgebeuren deze sleutelkastjes intact te houden en niet te beschadigen. Beschadig de sleutelkastjes niet. Ze kunnen uw leven redden! 2.2. Belangrijke symbolen De vluchtwegen en (nood)uitgangen zijn aangeduid met pictogrammen (= symbolen of tekens). Het zijn reddingstekens. Vorm = rechthoekig of vierkant. Kleur = witte tekening op groene achtergrond. Groen duidt op redding. richtingen naar een uitgang Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 14

15 plaats van een uitgang richtingen van een nooduitgang (met of zonder figuurtje) plaats van een nooduitgang Hulppost Brancard Dokter Al deze pictogrammen in deze teksten kunnen met de computer worden geknipt, gekopieerd, geplakt, vergroot enz. Pictogrammen dienen fluorescerend te zijn. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 15

16 3. Richtlijnen bij een evacuatie 3.1. Deel aan de leerlingen volgende wenken mee: - Iedereen blijft kalm, er wordt niet geroepen, geschreeuwd of geduwd. - Persoonlijke bezittingen worden niet bijeengegrabbeld, dat is tijdsverlies. Alles blijft liggen. - Neem nooit de lift: bij uitvallen van de stroom blokkeert deze bv. tussen twee verdiepingen. - Moet je op een vluchtweg een deur openen, wees dan voorzichtig. Voel of de deur/deurknop niet heet is. Is dit het geval, niet openen. Neem dan een andere weg. - Loop nooit in dichte rook. Buk je tot dicht bij de grond. Bind een vochtige handdoek of zakdoek voor neus en mond om de giftige rook niet in te ademen. Bij rook verdwijnt heel vlug het gevoel van oriëntering, blijf daarom bij elkaar. - Er wordt niet gelopen, maar er wordt ook niet getreuzeld. De leerlingen blijven bij elkaar op rij, geven elkaar de hand, houden samen een touw vast of vormen samen een treintje Bij het horen van het alarmsignaal - evacueer onmiddellijk en gedisciplineerd alle leerlingen waarvoor u verantwoordelijk bent; - blijf kalm: paniek is nergens goed voor; - neem de aanwezigheidslijst mee als die nog in de klas is; - doe de ramen dicht; - schakel de elektriciteit uit; - maar laat de lichten best branden: visuele controle brandweer mogelijk maken; - laat alles achter, doe de deur dicht en keer niet meer terug; - verplicht alle leerlingen in ketting achter elkaar te gaan; - volg alle berichten op die via het omroepsysteem gegeven worden; - let erop dat de leerlingen niet roepen zodat alle berichtgeving duidelijk hoorbaar is; - gebruik geen lift; - leerkrachten in de buurt van de ziekenkamertjes en toiletten controleren of ook daar leerlingen zijn en nemen ze mee; - zorg ervoor dat leerlingen op krukken, gedragen worden en dat er geen achterblijvers zijn; - ga naar de verzamelplaats. - en meld u aan bij de controlepost. Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 16

17 Opgelet : Leerlingen die zich op het moment van de evacuatie niet bij hun klas bevinden (toilet, ziekenkamer, bibliotheek, ) keren niet naar hun klas terug. Zij volgen de gemelde vluchtwegen en melden zich bij aankomst op de verzamelplaats De vluchtwegen De vluchtwegen zijn : Indien de uitgangen niet geopend zijn door de verantwoordelijken gebruik dan zelf de sleutel uit het bijhorende kastje en open de deur Controlepost verzamelplaats: telling van de leerlingen en het personeel - daar gekomen tel de leerlingen en controleer wie er ontbreekt; - alleen de leerkracht deelt bij aankomst aan de verantwoordelijke persoon voor de telling mee of de klas volledig of onvolledig is; - hij/zij deelt ook mee wie afwezig is en wie eventueel achtergebleven kan zijn; - de leerkracht voegt zich daarna bij de klasgroep; - ook nu nog is een gedisciplineerde houding noodzakelijk, de leerlingen blijven verzameld per klas; - leerkrachten die op het ogenblik van de evacuatie niet verantwoordelijk zijn voor een klas helpen spontaan mee bij de telling; - de verantwoordelijke(n) voor de telling geeft (geven) het signaal om terug te keren indien het een oefening betreft. - In het lokaal wordt daarna het evaluatieformulier van de evacuatieoefening ingevuld en aan de verantwoordelijke bezorgd. - Een volgende evacuatieoefening wordt op basis daarvan dan bijgestuurd. Verzamelplaats: op voorhand bepalen met aandacht voor - grootte: kunnen alle leerlingen en personeelsleden daar opgevangen worden? - verkeerssituatie: kan de verzamelplaats veilig bereikt worden, hoe zal de verkeerssituatie tijdens de evacuatie evolueren? Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 17

18 4. Checklist - Windrichting: bij sterke rookontwikkeling ligt de verzamelplaats dan nog wel gunstig? - Openbare of andere werken: verifiëren van werken op de verzamelplaats of op de weg ernaar toe. 1. Vluchtwegen en signalisatie - Zijn er voldoende vluchtwegen? - Zijn de vluchtwegen vrij en zijn er juiste en oordeelkundig aangebrachte pictogrammen? - Moet er veiligheids(nood)verlichting zijn? - Zijn er voldoende toegangsmogelijkheden voor de hulpdiensten? - Zijn ze vrij (parkeerproblemen)? 2. Detectie, waarschuwing, alarm - Zijn er detectiemiddelen? - Werken ze? - Is er controle en onderhoud? - Zijn er waarschuwingsmiddelen? - Wie wordt gewaarschuwd? - Is er een interventieploeg? - Zo ja, hebben ze voldoende opleiding gehad? - De melding aan de brandweer? (wie, hoe, bij afwezigheid) - Is het alarmsignaal overal waarneembaar? 3. Brandbelasting - Kan deze verminderd worden (opruimen rommel, )? - Welke gevaarlijke producten heeft de school? (lijst, hoeveelheden, bewaarplaats) - Wat met de stookplaats? (toegangsdeur, onderhoud, compartimentering) 4. Controle en onderhoud - Gebeuren er regelmatig controles? - Door wie? - Wat wordt gecontroleerd? - Bestaat er een up-to-date dossier? - Wat na controle en defect? 5. Evacuatieplan - Is er een evacuatieplan? - Zijn de evacuatiewegen vrij? Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 18

19 - Zijn de nooduitgangen los te maken (sleutelkastje, ) - Zijn er evacuatiekaarten in de lokalen? - Waar wordt verzameld? - Wordt er geoefend? Wanneer? Frequentie? - Hoe verloopt de voorbereiding op een evacuatieoefening? 6. Opvoeding en informatie - Zijn leerkrachten op de hoogte? - Zijn de leerlingen op de hoogte? - Is de betekenis van de pictogrammen bekend? 7. Activiteiten - Wordt er rekening gehouden met de brandveiligheid van de lokalen bij de verdeling van de lokalen? - Worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen bij activiteiten met brandrisico? 8. Paraatheid - Is er een up-to-date interventiedossier? - Is dit beschikbaar aan de inkom? - Hoe geschiedt de opvang van de hulpdiensten? - Weet iedereen wat hij/zij moet doen? Lesvoorbereidingsmodel Brandpreventie en evacuatie p. 19

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007

EVACUATIEPLAN. 1. Aantal evacuatieoefeningen: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen. 3. alarmsignaal INSTRUCTIES PERSONEEL. schooljaar 2006-2007 EVACUATIEPLAN INSTRUCTIES PERSONEEL schooljaar 2006-2007 1. Aantal evacuatieoefeningen: - aangekondigd: eerste trimester: - niet aangekondigd: derde trimester: 2. richtlijnen evacuatie leerlingen Zie standaarddocument

Nadere informatie

Evacuatie- en brandrichtlijnen

Evacuatie- en brandrichtlijnen Schooljaar 2012-2013 Evacuatie- en brandrichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Interne evacuatieplanning

Interne evacuatieplanning Interne evacuatieplanning Nieuwe inzichten 2 IOS International Eensoftwareontwikkeling-en/of dienstverleningsbedrijfdatzichbezighoudtmet het opmakenenbeherenvan eeninventarisvan de veiligheidsmiddelenvan

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN 1/5 BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN DEEL A: Inventarisatie risicofactoren en bestaande preventiemaatregelen 1. Bedrijfsgegevens Naam : Adres : Telefoon: Fax: E-mail: 2. Algemene

Nadere informatie

Brandpreventie voor jongeren

Brandpreventie voor jongeren 13 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor jongeren Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een brand, al is het een

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!!

Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!! Raadgevingen en opmerkingen Bekijk en bestudeer grondig de onderstaand downloadbare plannen: Het kan je leven redden!! Brandweernummer = 100 centrale = tevens gratis nummer op je telefoon. Doe vooral zelf

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, voordat je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op de juiste wijze

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, alvorens je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op juiste wijze

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPE VAN DE BRANDBEVACUATIE.

ALGEMENE PRINCIPE VAN DE BRANDBEVACUATIE. ALGEMENE PRINCIPE VAN DE BRANDBEVACUATIE. A. Eerste stap Het behoud van een goed en blijvende werking van de brandmeldingssystemen. Hoe sneller de brand gemeld wordt hoe groter de kans op een goede afloop.

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie

Brandpreventie. voor senioren. Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Brandpreventie voor senioren Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Programma Verwelkoming Introductie brand(on)veiligheid en-preventie Enkele cijfers Wat als er toch brand uitbreekt? Samenvatting

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN Door rekening te houden met de volgende tips kan je het risico op dramatische gebeurtenissen beperken:

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg Inhoud Maak een vluchtplan................ 4 Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur........................ 6 Veilige gasinstallaties................

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Mensura 1 groep, 3 activiteiten 2 3/06/15 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 3.1 DE PROEVEN MET VUUR HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 1. Voor deze proef heb je een waxinelichtje en een petrischaaltje (rond glazen schaaltje) nodig. Zet het waxinelichtje in het petrischaaltje. Steek deze aan.

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina A Educatieve uitgave Brandweer Den Haag Kleur- en doeboek Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina 1 Voorwoord Beste jongens en meisjes, Dit is het

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Reader Brandveiligheid

Reader Brandveiligheid Sp rt,dienstverlening Veiligheid Reader Brandveiligheid SDV Beperken en bestrijden van een beginnende brand In elk bedrijf kan brand ontstaan. De kans dat er brand uitbreekt is afhankelijk van het brandrisico

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Limburg. Br ndpreventie

Limburg. Br ndpreventie Limburg Br ndpreventie Inleiding Elk jaar zijn er in België 10.000 branden Gelukkig hebben vele branden slechts materiële schade tot gevolg, maar soms maken het vuur en de rook ook slachtoffers. Kwb Limburg

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest

Brandveilig feestvieren. Tips voor een brandveilig feest Brandveilig feestvieren Tips voor een brandveilig feest Sta stil bij risico s op brand Elektrische verlichting Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld met KEMA-keur Controleer voor gebruik

Nadere informatie

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken!

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken! Brandveiligheid en uw beperking Rookmelders laten je niet stikken! 1 Rookmelders laten je niet stikken! Gebruik een brandveilige asbak 2 Brandveiligheid en uw beperking We staan er niet altijd bij stil,

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE BINNEN... Een brochure met informatie over: Brandpreventie. Voorschriften ter voorkoming van brand. Wat te doen bij brand

BRANDPREVENTIE BINNEN... Een brochure met informatie over: Brandpreventie. Voorschriften ter voorkoming van brand. Wat te doen bij brand BRANDPREVENTIE BINNEN... Een brochure met informatie over: Brandpreventie Voorschriften ter voorkoming van brand Wat te doen bij brand Tips en wetenswaardigheden, Beheer & Onderhoud.../januari2009 Inleiding

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check

Checklist Brandveiligheid Thuis. Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist Brandveiligheid Thuis Algemeen Postcode Woonplaats Tel. nummer Datum check Checklist brandveiligheid thuis Brandweer Twente besteedt veel aandacht aan het voorkomen van brand. Mensen die door

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan

Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Brandbestrijdings- en Ontruimingsplan Obs De Springplank Burgemeester Sloblaan 14 4231 AB Meerkerk 0183-351788 BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN obs De Springplank Algemene gegevens 3 Alarmnummers

Nadere informatie

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven

Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur. Brandweer Leuven - Terbankstraat 20 3001 Leuven Brandweerzone Vlaams-Brabant Oost Post Leuven/Haacht Oadjt. Vranken Dirk BrandPreventieAdviseur - BPA- Project - Cijfers - Brandverloop - Preventieve maatregelen - Rookmelders - Branddeken - vluchtweg

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel

( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel f ( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel Uitval van stroom, gas, water of telefoon Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties. September 2006. DENK VOORUIT

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

www.bradyeurope.com Brandpreventie & -Bestrijding VEILIGHEIDSSIGNALERING Het uitbouwen van een efficiënt preventieplan wordt steeds belangrijker.

www.bradyeurope.com Brandpreventie & -Bestrijding VEILIGHEIDSSIGNALERING Het uitbouwen van een efficiënt preventieplan wordt steeds belangrijker. Het uitbouwen van een efficiënt preventieplan wordt steeds belangrijker. De meeste branden worden veroorzaakt door menselijke tekortkomingen zoals onvoorzichtigheid, onwetendheid en onoplettendheid. Brandpreventie

Nadere informatie

Veilige voorbereiding

Veilige voorbereiding Veilige voorbereiding Plaats de barbecue op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden door spelende kinderen of huisdieren. Zet de barbecue nooit op een

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben:

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Op het bord 1. Blij met vuur 2. Wat is vuur? 3. Vuur maken 4. Lekker warm 5. Verbranden zonder vlammen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

ExpErt in brandpreventie

ExpErt in brandpreventie ExpErt in brandpreventie Studiebureau voor brandbeveiliging Preventie en beveiliging Hulp nodig bij de brandbeveiliging van uw gebouw? Doe beroep op GoldFire! Opheffing van het arab De risicoanalyse: verplicht

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

1. PROJECT DEFINIËREN

1. PROJECT DEFINIËREN 1. PROJECT DEFINIËREN ESF PROJECT : EEN SERIOUS GAME ALS OPLEIDINGSTOOL VOOR VEILIGHEID EN PREVENTIE Joost Ingels, Projectmedewerker DAE-Research. 1.1 IN KAART BRENGEN VAN HUIDIGE OPLEIDINGSVORM & PROBLEEMSTELLING

Nadere informatie

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later

Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Brandwonden en dan? Eerst water, de rest komt later Eerst water, de rest komt later! Voorkom brandwonden Er is maar één juist antwoord op de vraag hoe brandwonden kunnen worden voorkomen: wees alert en

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven.

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven. ZONE MIDOW Commissaris F. Lapierre Evenementenbeheer Politiezone MIDOW Wielsbekestraat 23 8780 Oostrozebeke 056/67.19.42 bestuurlijk@midow.be Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties

Nadere informatie

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1 PAGINA: 1 Evacuatie Algemeen Het arab interesseert zich vooral voor de bescherming van de personen. Alle overtredingen in verband met de evacuatievoorzieningen zijn dan ook zware overtredingen. De deuren

Nadere informatie

Algemene instructies in geval van brand

Algemene instructies in geval van brand Algemene instructies in geval van brand IN GEVAL VAN ALARM (de belsignalen) - Elk telefoongesprek onderbreken - Geen gebruik maken van de liften - Indien mogelijk, terugkeren naar uw bureau of naar het

Nadere informatie

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning Brandveilig wonen Tips voor een brandveilige woning Een woningbrand overkomt mij niet. Dat denkt u... Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning Brandveilig wonen Tips voor een brandveilige woning Een woningbrand overkomt mij niet. Dat denkt u... Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

gids voor medewerkers in het UZ Gent Brandveiligheid in het UZ Gent UZ Gent

gids voor medewerkers in het UZ Gent Brandveiligheid in het UZ Gent UZ Gent gids voor medewerkers in het UZ Gent Brandveiligheid in het UZ Gent UZ Gent Informatiebrochure Brand Inhoud 1. Inleiding...3 2. Brand, een incident met vaak grote gevolgen...5 3. Hoe ontstaat brand?...6

Nadere informatie

Veilig organiseren van interne schoolmanifestaties. Welzijnsdag 18 november 2013

Veilig organiseren van interne schoolmanifestaties. Welzijnsdag 18 november 2013 Welzijnsdag 18 november 2013 Open deur Schoolfeest Oudercontact Sportactiviteiten Eetfestijn Veilig organiseren van interne Het aspect veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Wordt er bij het organiseren

Nadere informatie

Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilnisbak of vuilniszak, wel in de hiertoe bestemde naaldcontainers.

Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilnisbak of vuilniszak, wel in de hiertoe bestemde naaldcontainers. Omgaan met naalden en scherpe voorwerpen Je steekt nooit een gebruikte naald terug in haar beschermhuls. Je laat nooit scherpe voorwerpen rondslingeren. Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilnisbak

Nadere informatie

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE.

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE. 1 Wat te doen bij brandalarm. NUTTIGE INFO. Het Ramada Plaza Hotel heeft 1 brandcentrale. De brandcentrale bevindt zich in het serverlokaal en met een bedieningspaneel in de backoffice. VSK BRANDCENTRALE.

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is uw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. U kunt veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico s van brand

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie