CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1379 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants N Aanbestedende overheid : Kamer van volksvertegenwoordigers, College van quaestoren, Paleis der Natie, 1008 Brussel. Bijkomende inlichtingen op bovenstaand adres bij de dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur (de heer G. Van Renterghem, tel , fax ; 2. a) Gunningswijze : openbare aanbesteding. b) Vorm van de opdracht : overheidsopdracht voor aanneming van leveringen. 3. a) Plaats van levering : Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel. b) Aard van de te leveren producten : CPV , Het betreft de conceptie, levering en installatie van een geautomatiseerd stemopnemingssysteem en een geïntegreerd systeem voor de opname en de weergave van beeld en geluid van de debatten in plenaire zittingzaal. c) d) De opdracht bestaat uit drie percelen : 1 een geïntegreerd systeem voor stemopneming en weergave van de stemresultaten; 2 een geïntegreerd systeem voor opname en weergave van beeld en geluid (+ vertaling in vier talen); 3 werken i.v.m. demontage en afwerking van de vergaderbanken. De inschrijvers moeten een offerte indienen voor de drie percelen. 4. Uitvoeringstermijn : de levering en installatie van het systeem moeten worden uitgevoerd tijdens het zomerreces 2002 en moeten beëindigd zijn vóór 16 september a) Bestek : het bijzonder bestek KVV/00BAT03 kan vanaf 11 maart 2002 ingekeken en gekocht worden bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur, Hertogstraat 61, 1000 Brussel (3 e verdieping, lokaal 3280), elke werkdag van 9 u. 30 m. tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Het bestek kan ook per brief, fax of worden aangevraagd waarna het per aangetekende zending zal worden opgestuurd naar het opgegeven adres. Het bestek wordt niet per verstuurd. b) Uiterste datum voor de aanvraag van het bestek : 25 maart c) Kostprijs van het bestek : 15 euro, te betalen ter plaatse in speciën of na ontvangst van het bestek. 6. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : maandag 22 april 2002, te 15 uur. b) Ontvangstdatum : de offertes worden de aanbestedende overheid toegestuurd op het volgende adres : Kamer van volksvertegenwoordigers, dienst Algemene Zaken, offerte KVV/00BAT03, Paleis der Natie, 1008 Brussel, of kunnen op werkdagen tijdens de kantooruren worden afgegeven tegen ontvangstbewijs (Hertogstraat 61, 1000 Brussel, lokaal 3280). c) Taal van de offerte : Nederlands of Frans. 7. a) Toegelaten personen bij de opening : openbare zitting met afkondiging van de prijzen. b) Datum, plaats en uur van de openingszitting : maandag 22 april 2002, te 15 uur, Kamer van volksvertegenwoordigers, Huis van de Parlementsleden, Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (3 e verdieping, zaal 10). N Pouvoir adjudicateur : Chambre des représentants, Collège des questeurs, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles. Tout renseignement complémentaire peut être obtenu, à l adresse susmentionnée, auprès du Service des Affaires générales, Finances et Economat (M. G. Van Renterghem, tél , fax ; 2. a) Mode de passation : adjudication publique. b) Forme du marché : marché public de fournitures. 3. a) Lieu de livraison : Chambre des représentants, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles. b) Nature des produits à fournir : CPV , Il s agit de la conception, la fourniture et l installation d un système de vote automatisé et d un système intégré d enregistrement et de distribution du son et d images des débats dans la salle des séances plénières. c) d) Le marché est divisé en trois lots : 1 un système intégré de vote automatisé et d affichage des résultats de vote; 2 un système intégré d enregistrement et de distribution d images et de son (+ traduction quatre langues); 3 des travaux de démontage et de finition des bancs. Les soumissionnaires doivent remettre prix pour les trois lots. 4. Délai d exécution : la livraison et l installation doivent être exécutées pendant les vacances parlementaires 2002 et devront être achevées avant le 16 septembre a) Cahier spécial des charges : le cahier spécial des charges CR/00BAT03 peut être consulté et acheté à partir du 11 mars 2002 auprès de la Chambre des représentants, Service des Affaires générales, Finances et Economat, rue Ducale 61, 1000 Bruxelles (3 e étage, local 3280), tous les jours ouvrables de9h30mà12heures et de 14 à 16 heures. Sur simple demande par courrier, fax ou , il sera envoyé par envoi recommandé à l adresse demandée. Le cahier spécial des charges ne sera pas envoyé par . b) Date limite pour la demande : le 25 mars c) Prix : 15 euros, à payer sur place en espèces ou après la réception du cahier spécial des charges. 6. a) Date limite de réception des offres : le lundi 22 avril 2002, à 15 heures. b) Adresse : les offres sont envoyées au pouvoir adjudicateur à l adresse suivante : Chambre des représentants, Service des Affaires générales, Offre CR/00BAT03, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, ou peuvent être remises contre accusé de réception chaque jour ouvrable pendant les heures de bureau (rue Ducale 61, 1000 Bruxelles, local 3280). c) Langue de l offre : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à l ouverture des offres : séance publique avec proclamation des prix. b) La date, l heure et le lieu de l ouverture : le lundi 22 avril 2002, à 15 heures, Chambre des représentants, Maison des Parlementaires, rue de Louvain 21, 1000 Bruxelles (3 e étage, salle 10).

2 1380 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 8. Borgtocht : 5 % van de aannemingssom. 9. Betalingsvoorwaarden : zie bijzonder bestek. 10. Rechtsvorm van de combinatie : niet van toepassing, tijdelijke vereniging is toegelaten. 11. Inlichtingen met betrekking tot kwalitatieve selectie : A. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de inschrijver : zie bijzonder bestek. B. Inlichtingen betreffende de financiële en economische draagkracht : De inschrijver dient bij zijn offerte een verklaring te voegen betreffende de totale omzet en de omzet in leveringen van systemen voor geautomatiseerde stemopneming en systemen voor beeld- en geluidsregistratie in vergaderruimtes over de laatste vijf boekjaren. Zie bijzonder bestek voor meer informatie. C. Inlichtingen betreffende de technische capaciteit : c.1. Een lijst van de voornaamste leveringen die werden uitgevoerd tijdens de afgelopen vijf jaar, hun bedrag, data, de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren, en een korte beschrijving van de geleverde installatie en het project in kwestie. Deze lijst moet onder andere bevatten : ten minste één referentie van een project voor de conceptie, levering en installatie van een systeem voor geautomatiseerde stemopneming; ten minste drie referenties van een systeem voor vertaling en sonorisatie waarvan één met geïntegreerde automatische camera s. De minimale referenties komen enkel in aanmerking indien het gaat om opdrachten waarvoor de voorlopige oplevering is toegestaan en indien ze gestaafd worden door een attest van goede uitvoering. Zie bijzonder bestek voor meer informatie over de aard van de gevraagde referenties. c.2. Een opgave van de technici of technische diensten waaruit blijkt dat hij voor alle onderdelen van de opdracht over de nodige know-how beschikt. Zie bijzonder bestek voor verdere informatie. 12. Gestanddoeningstermijn : zestig kalenderdagen. 13. Gunningscriterium : totaalbedrag van de offerte voor de drie percelen (inclusief onderhoudscontracten). Zie bijzonder bestek voor verdere informatie. 14. Vrije varianten : worden niet toegestaan. 15. Overige inlichtingen : een voorafgaand plaatsbezoek (op 21 of 28 maart 2002) is verplicht. Zie bijzonder bestek voor verdere informatie. 16. Datum enuntiatieve aankondiging : geen enuntiatieve aankondiging. 17. Verzendingsdatum van de aankondiging : 1 maart Datum van ontvangst van de aankondiging : 19. De opdracht valt onder de toepassing van de GATTovereenkomst. 8. Cautionnement : 5 % du montant du marché. 9. Modalités de paiement : voir cahier spécial des charges. 10. Forme juridique du groupement : pas d application, association momentanée est admise. 11. Renseignements concernant la sélection qualitative : A. Renseignements sur la situation propre du fournisseur : voir cahier spécial des charges. B. Renseignements sur la capacité financière et économique : Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires relatif aux fournitures de systèmes de vote automatisé et de systèmes d enregistrement de son et d images pour des salles de conférence au cours des cinq derniers exercices. Voir cahier spécial des charges pour de plus amples informations. C. Renseignements sur la capacité technique : Le soumissionnaire devra prouver sa capacité technique au moyen de : c.1. Une liste des principales livraisons effectuées pendant les cinq dernières années, leur montant, leur date, leurs destinataires publics ou privés, et une description succincte de l installation fournie et du projet en question. Cette liste comprendra entre autre : au moins une référence d un projet de la conception, la fourniture et l installation d un système de vote automatisé; au moins trois références d un système de sonorisation et de traduction dont un avec caméras automatiques intégrées. Les références minimales sont prises en considération si elles concernent des marchés pour lesquels la réception provisoire a été accordée et si elles s appuient sur une attestation de bonne exécution. Voir cahier spécial des charges pour de plus amples informations sur la nature des références demandées. c.2. L indication des techniciens ou des services techniques dont il résulte que le fournisseur dispose du know-how nécessaire pour chaque partie du marché. Voir cahier spécial des charges pour de plus amples informations. 12. Délai d engagement : soixante jours de calendrier. 13. Critère d attribution : le montant global de l offre pour les trois lots (y compris les contrats d entretien). Voir cahier spécial des charges pour de plus amples informations. 14. Variantes libres : des variantes ne sont pas autorisées. 15. Autres renseignements : une visite préalable est obligatoire (le 21 ou le 28 mars 2002). Voir cahier spécial des charges pour de plus amples informations. 16. Avis indicatif : pas d avis indicatif. 17. Date de l envoi de l avis : le 1 er mars Date de réception de l avis : 19. Marché couvert par l Accord du GATT. DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende dienst : BELNET, Staatsdienst met afzonderlijk beheer opgericht binnen de DWTC, Wetenschapsstraat 4, 1000 Brussel, tel , fax , N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : BELNET, Service d Etat à gestion séparée créé au sein des SSTC, rue de la Science 4, 1000 Bruxelles, tel , fax ,

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. 3. Gunningsdatum van de opdracht : 27 februari Gunningscriteria van de opdracht : De selectie van de beste offerte is gebaseerd op (in orde van belangrijkheid) : de prijs en de kwaliteit van de voorgestelde dienst (inclusief de geleverde capaciteit); bewijs van de ervaring van de leverancier wat de levering van gelijkwaardige prestaties betreft; SLA; leveringstermijn voor de end-to-end Internet connectiviteit. 5. Aantal ontvangen offertes : dertien. 6. Naam en adres van de aannemers : Perceel 1 : Teleglobe, B.V., Zekeringstraat 31-33, 1014 BV Amsterdam. Perceel 2 : Level (3) Communications Belgium, Leon Grosjeanlaan 27, 1140 Brussel. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : Perceel 1 : levering van één globale Internet-verbinding bestaande uit een «global IP-transit service» vanuit Brussel met een capaciteit van minimum 622 Mbit/s. Perceel 2 : levering van één globale Internet-verbinding bestaande uit een global IP-transit service» vanuit Brussel met een capaciteit van minimum 622 Mbit/s. 8. Datum van bekendmaking van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 4 januari Datum van verzending : 1 maart Datum van ontvangst : 1 maart Mode de passation choisi : appel d offres général avec publicité européenne. 3. Date de passation du marché : 27 février Critères d attribution du marché : La sélection de la meilleure offre est basée sur (par ordre d importance) : le prix et la qualité du service proposé (capacité livrée incluse); preuve de l expérience du fournisseur en ce qui concerne les prestations équivalentes; SLA; délai de livraison pour la connexion Internet end-to-end. 5. Nombre d offres reçues : treize. 6. Nom et adresse des adjudicataires : Lot 1 : Teleglobe, N.V., Zekeringstraat 31, 1014 BV Amsterdam. Lot 2 : Level (3) Communications Belgium, avenue Léon Grosjean 27, 1140 Bruxelles. 7. Nature et quantité des produits fournis : Lot 1 : livraison d une liaison internet transatlantique d au moins 622 Mbit/s, pour le transport de traffic IP avec un accès local à Bruxelles. Lot 2 : livraison d une liaison internet transatlantique d au moins 622 Mbit/s, pour le transport de traffic IP avec un accès local à Bruxelles. 8. Date de publication de l avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes : 4 janvier Date d envoi du présent avis : 1 er mars Date de réception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : 1 er mars MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services de l Etat-Major général Algemene Dienst Aankopen In geval van openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag heeft de opening van de inschrijvingen plaats in het lokaal gelegen in het kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, te 1140 Brussel. Behoudens andersluidende beschikkingen in de berichten hierna, kunnen de voor de inschrijvers nodige bescheiden geraadpleegd worden : In de burelen van de betrokken aankoopdiensten of -secties tijdens de hieronder aangegeven bezoekuren. In het Kantoor voor aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. (Wanneer een verkoopprijs in het aanbestedingsbericht aangegeven is.) Service général des Achats En cas d adjudication publique ou d appel d offres général, l ouverture des soumissions a lieu dans le local, situé quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, à 1140 Bruxelles. Sauf indications contraires aux avis ci-après, les documents nécessaires aux soumissionnaires peuvent être consultés : Dans les bureaux des services ou sections d achat concernés pendant les heures de visite indiquées ci-dessous. Au Bureau des adjudications, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. (Seulement dans les cas où un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication.) Sectie 1. Aankondigingen N a) Naam en adres aanbestedende dienst : Krijgsmacht, algemene directie material resources, divisie overheidsopdrachten, sectie «Steun Materieel en Producten», kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Section 1. Annonces N a) Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Forces armées, Direction générale Material Resources, division Marchés publics, section «Matériel et produits de support», quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax

4 1382 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS b) Contactpersoon : apotheker kapitein Mathieu H. c) Plaats inzage van het bestek + andere documenten : zie punt 1a hierboven, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 2B/102, elke werkdag, van 9 uur tot 11 u. 30 m., of na afspraak. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : levering van een enig perceel Xylometazoline doseerneussprays per open overeenkomst, geschatte hoeveelheid : doosjes. 4. Inlichtingen en documenten nodig voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen door de aanbestedende overheid aan de leveranciers gesteld met het oog op hun selectie : een geldig attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, 3 indien hij Belg is en 4 indien hij buitenlander is. 5. Verkrijging van de ter zake dienende stukken : Het bestek MRMP nr. 2MC210 kan geraadpleegd worden op : 1 kantoor voor inzage en verkoop der bestekken, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax ; 2 de aanbestedende dienst (zie 1). Het bestek kan verkregen worden bij de aanbestedende dienst (zie 1). 6. Uitvoeringstermijn : binnen vijftien werkdagen die volgen op het indienen van de partiële bestelbon. 7. Datum, uur en plaats van de opening van de offertes : Opening op 17 april 2002, te 10 u. 30 m. in : aanbestedingsgebouw, kwartier koningin Elisabeth, blok 27, toegang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel. b) Personne à contacter : pharmacien capitaine Mathieu H. c) Lieu où les documents constituant le cahier spécial des charges + autres documents peuvent être examinés : voir point 1a ci-dessus, bloc 4B, 2 e étage, local 2B/102, chaque jour ouvrable, de 9 heures à 11 h 30 m, ou après rendez-vous. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature et quantité des produits à fournir : fourniture d un lot de sprays doseur nasal à base de Xylometazoline, par marché ouvert, quantité estimée : boîtes. 4. Renseignements et documents nécessaires pour l évaluation des conditions minimales de caractères financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux fournisseurs pour leur sélection : une attestation valable par laquelle il ressort que le soumissionnaire est en ordre avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l article 90 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, 3 s il est Belge, 4 s il est étranger. 5. Obtention des documents : Le cahier spécial des charges MRMP n 2MC210 peut être consulté au : 1 bureau de vente et de consultation des cahiers des charges, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax ; 2 pouvoir adjudicateur (voir 1 er ). Le cahier spécial des charges peut être obtenu à l adresse du pouvoir adjudicateur (voir 1 er ). 6. Délai d exécution : endéans quinze jours ouvrables, à compter de la date qui suit l introduction du bon de commande partiel. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : Ouverture le 17 avril 2002, à 10 h 30 m au : bâtiment des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. N a) Naam en adres aanbestedende dienst : Krijgsmacht, algemene directie material resources, divisie overheidsopdrachten, sectie «Steun materieel en producten», kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax b) Contactpersoon : apotheker kapitein Mathieu H. c) Plaats inzage van het bestek + andere documenten : zie punt 1a hierboven, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 2B/102, elke werkdag, van 9 uur tot 11 u. 30 m., of na afspraak. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard en hoeveelheid van de te leveren producten : levering van perorale antibiotica op basis van Amoxycilline en Clavulaanzuur volgens open opdracht. Geschatte hoeveelheid : doosjes. 4. Inlichtingen en documenten nodig voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen door de aanbestedende overheid aan de leveranciers gesteld met het oog op hun selectie : een geldig attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, 3 indien hij Belg is en 4 indien hij buitenlander is. 5. Verkrijging van de ter zake dienende stukken : Het bestek MRMP nr. 2MC200 kan geraadpleegd worden op : 1 kantoor voor inzage en verkoop der bestekken, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax ; 2 de aanbestedende dienst (zie 1). Het bestek kan verkregen worden bij de aanbestedende dienst (zie 1). 6. Uitvoeringstermijn : binnen vijftien werkdagen die volgen op het indienen van de partiële bestelbon. N a) Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Forces armées, Direction général Matérial Resources, Division Marchés publics, section «Matériel et produits de support», quartier Reine Elisabeth, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax b) Personne à contacter : pharmacien capitaine Mathieu H. c) Lieu où les documents constituant le cahier spécial des charges + autres documents peuvent être examinés : voir point 1a ci-dessus, bloc 4B, 2 e étage, local 2B/102, chaque jour ouvrable, de 9 heures à 11 h 30 m, ou après rendez-vous. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature et quantité des produits à fournir : fourniture d antibiotiques à base d Amoxicilline et Acide Clavulanique pour usage oral par marché ouvert. Quantité estimée : boîtes. 4. Renseignements et documents nécessaires pour l évaluation des conditions minimales de caractères financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe aux fournisseurs pour leur sélection : une attestation valable par laquelle il ressort que le soumissionnaire est en ordre avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l article 90 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, 3 s il est Belge, 4 s il est étranger. 5. Obtention des documents : Le cahier spécial des charges MRMP n 2MC200 peut être consulté au : 1 bureau de vente et de consultation des cahiers des charges, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax ; 2 pouvoir adjudicateur (voir 1 er ). Le cahier spécial des charges peut être obtenu à l adresse du pouvoir adjudicateur (voir 1 er ). 6. Délai d exécution : endéans les quinze jours ouvrables à compter de la date qui suit l introduction du bon de commande partiel.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Datum, uur en plaats van de opening van de offertes : Opening op 17 april 2002, te 10 uur in : aanbestedingsgebouw, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, toegang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : Ouverture le 17 avril 2002, à 10 heures au : bâtiment des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. N Krijgsmacht, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, sectie Varend Materieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, B, 2 e verdieping, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel (35 48), fax Aanbestedende dienst : zie hierboven. 2. a) Wijze van gunnen : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht : levering. 3. a) Leveringsplaats : bevoorradingsdepot van de logistieke groepering, mun dep marine, Bos van Houthulst, 8650 Houthulst. Openingsuren : maandag van 9 uur tot 11 u. 55 m. en van 13 tot 16 uur, dinsdag, woensdag, donderdag van 8 uur tot 11 u. 55 m. en van 13 uur tot 16 u. 30 m., vrijdag van 8 uur tot 11 u. 55 m. en van 13 uur tot 15 u. 30 m. b) Aard van de levering : bestek MRMP-N/A (ex. SDAZ) betreffende de verwerving van honderd vijftig Light Marker Distress voor de marine component (ex. Marine). 4. Leveringstermijn : Gewenste levering : tussen 1 september 2002 en 15 november a) Verkrijging van de ter zake dienende stukken : gratis te bekomen bij de aanbestedende overheid (zie punt 1). b) Uiterste datum voor deze aanvraag : 18 april c) Z.V. 6. a) Uiterste datum van ontvangst van de offerten : 3 mei b) Adres : zie punt 1. c) Taal : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die bij de opening van de inschrijvingen worden toegelaten : openbare zitting. b) Dag, uur en plaats van de opening : 3 mei 2002, te 10 uur, kwartier Koningin Elisabeth, Aanbestedingslokaal, toegang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Verlangde borgsommen : in toepassing van artikel 5 van bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september 1996 is het bedrag van de borgtocht vastgesteld op 5 % van de opdracht. Het zal in euro uitgedrukt zijn. 9. Betalingsvoorwaarden : volgens artikel 15, 2 van bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september Z.V. 11. Koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikel 43, 5 : Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht in welk stadium dan ook, de leverancier die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 43 bis. 12. Termijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : deze zal niet minder bedragen dan tot 1 augustus Gunningscriteria : Prijs : 70 %. Technische waarde : 30 %. 14. Verbod van vrije varianten. 15. Z.V. 16. Z.V. 17. Datum van verzending van deze aankondiging : 27 februari Z.V. N Forces armées, Division générale Material Resources, Division Marchés Publics, Section Matériel Navigant, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, B, 2 e étage, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél (35 48), fax Pouvoir adjudicateur : voir ci-avant. 2. a) Mode de passation : appel d offres général. b) Forme du marché : fourniture. 3. a) Lieu de livraison : bevoorradingsdepot van de logistieke groepering, mun dep marine, Bos van Houthulst, 8650 Houthulst. Heures d ouverture : lundi de 9 heures à 11 h 55 m et de 13 à 16 heures, mardi, mercredi, jeudi de 8 heures à 11 h 55 m et de 13 heures à 16 h 30 m, vendredi de 8 heures à 11 h 55 m et de 13 heures à 15 h 30 m. b) Objet du marché : cahier spécial des charges MRMP-N/A (ex. SDAZ) relatif à l acquisition des cent cinquante Light Marker Distress pour la composante maritime (ex. Marine). 4. Délai de livraison : Livraison souhaitée entre le 1 er septembre 2002 et le 15 novembre a) Obtention des documents pertinents : gratuitement auprès du pouvoir adjudicateur (voir point 1). b) Date limite de cette demande : 18 avril c) S.O. 6. a) Date limite de réception des offres : 3 mai b) Adresse : voir point 1. c) Langue : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à assister à l ouverture des offres : séance publique. b) Date, heure et lieu de l ouverture : quartier Reine Elisabeth, Local des Adjudications, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, 3 mai 2002, à 10 heures. 8. Cautionnements et garantie : en application de l article 5 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre 1996, le montant du cautionnement est fixé à 5 % du marché. Il sera exprimé en euro. 9. Conditions de payement : suivant l article 15, 2del annexe de l arrêté royal du 26 septembre S.O. 11. Arrêté royal du 8 janvier 1996, article 43, 5 : Peut être exclu de la participation au marché à quelque stade que ce soit de la procédure, le fournisseur qui n est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 43 bis. 12. Délai durant lequel le soumissionnaire doit maintenir son offre : celui-ci ne peut être inférieur au 1 er août Critère d attribution : Prix : 70 %. Valeur technique : 30 %. 14. Interdiction de variantes libres. 15. S.O. 16. S.O. 17. Date d envoi de l avis : 27 février S.O.

6 1384 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Sectie 3. Betekende opdrachten Section 3. Marchés notifiés N Gegunde opdracht 1. Naam en adres van de aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Steun Materieel en Producten, Ondersectie Verwerving Textiel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4BC, 2 e verdieping, lokaal 87, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax , telex BE PHQ to MRMP-MS2. 2. Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag SAE Datum van de gunning van de opdracht : 12 februari Gunningscriteria van de opdracht : het bedrag van de offerte en de technische waarde van het voorgestelde dienst. 5. Aantal ontvangen offertes : twee. 6. Naam en adres van de aannemer(s) : Initial Textiles, N.V., Afdeling Hospital Services, Lod. De Konincklaan 292, 2320 Hoogstraten. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : huur, het onderhoud en de logistieke opvolging van het linnen voor het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) (beddencapaciteit van honderd vijftig in niet-crisistijd). 8. Betaalde prijs of opgave van de prijzen (minimum/maximum) : ,57 per maand, zonder BTW. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Datum van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 16 oktober 2001/S Datum van verzending van de huidige aankondiging : 25 februari N Marché passé 1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Forces armées, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Section Matériel et Produits de support, Sous-section Services, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, local 87, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax , télex BE PHQ to MRMP-MS2. 2. Mode de passation choisi : appel d offres général SAE Date d attribution du marché : 12 février Critères d attribution du marché : le montant de l offre et la valeur technique du service proposé. 5. Nombre des offres reçues : deux. 6. Nom et adresse du ou des adjudicataire(s) : Initial Textiles, N.V., Afdeling Hospital Services, Lod. De Konincklaan 292, 2320 Hoogstraten. 7. Nature et quantité des produits fournis : location, l entretien et le suivi logistique du linge de l Hôpital Militaire Reine Astrid (HMRA) (capacité de lits de cent cinquante unités hors période de crise). 8. Prix payé ou gamme des prix (minimum/maximum) : ,57 par mois, sans T.V.A. 9. P.M. 10. P.M. 11. P.M. 12. Date de publication de l avis du marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 16 octobre 2001/S Date d envoi du présent avis : 25 février N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Automaterieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B2-69, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. Datum van de gunning van de opdracht : 28 februari Criteria voor de gunning van de opdracht : De prijs : 80 %. De uitvoeringstermijn : 10 %. Kwaliteit : 10 %. 5. Aantal ontvangen offertes : twee. 6. Naam en adres van de leverancier(s) : Pro Car 2000, rue du Fort 101, 4632 Cerexhe-Heuseux. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : SAMA betreffende het afsluiten van een driejarige overeenkomst (drie schijven) voor de herstelling van motorkappen voor het voertuig MAN Z Prijs (eerste schijf) : S , Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht : in het Bulletin der Aanbestedingen : 5 oktober 2001; in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 6 oktober Datum van verzending van deze aankondiging : N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service général des Achats, Sous-section des Achats du Matériel automobile, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B2-69, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres général. 3. Date d attribution du marché : 28 février Critères d attribution du marché : Le prix : 80 %. Le délai : 10 %. Valeur qualitative : 10 %. 5. Nombre d offres reçues : deux. 6. Nom et adresse du (des) fournisseurs : Pro Car 2000, rue du Fort 101, 4632 Cerexhe-Heuseux. 7. Nature et quantité des produits fournis : SAMA relatif à la conclusion d un contrat pluriannuel d une durée de trois ans (trois tranches) pour la réparation des capots moteur du véhicule MAN Z Prix (première tranche) : S , Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traité à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis du marché : au Bulletin des Adjudications : 5 octobre 2001; au Journal officiel des Communautés européennes : 6 octobre Date d envoi du présent avis :

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1385 N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Ondersectie Verwerving klas 1, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag SAP Datum van de gunning van de opdracht : 30 januari Criteria voor de gunning van de opdracht : Prijs : 60 %. Technische waarde : 40 %. 5. Aantal ontvangen offertes : zeven. 6. Naam en adres van de leveranciers : Percelen 1 en 4 : GE Medical Systems, rue Marie Curie, 4431 Loncin. Percelen 2 en 3 : Philips, Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : Perceel 1 : telebediende röntgentafel. Perceel 2 : rotatief bucky systeem. Perceel 3 : digitalisatiesysteem door fosforplaten. Perceel 4 : spiraalscanner. 8. Prijs (totaal) : ,80 euro. 9. Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het : Bulletin der Aanbestedingen : 28 september Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 27 september Datum van verzending van deze aankondiging : 28 februari N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Sous-section Acquisition classe 1, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres général SAP Date d attribution du marché : 30 janvier Critères d attribution du marché : Prix : 60 %. Valeur technique : 40 %. 5. Nombre d offres reçues : sept. 6. Nom et adresse des fournisseurs : Lots 1 et 4 : GE Medical Systems, rue Marie Curie, 4431 Loncin. Lots 2 et 3 : Philips, rue des Deux Gares 80, 1070 Bruxelles. 7. Nature et quantité des produits fournis : Lot 1 : table télécommandée. Lot 2 : système bucky rotatif. Lot 3 : système de digitalisation par plaques phosphores. Lot 4 : scanner spirale. 8. Prix (globale) : ,80 euros. 9. Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traité à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis du marché au : Bulletin des Adjudications : 28 september 2001; Journal officiel des Communautés européennes : 27 septembre Date d envoi du présent avis : 28 février N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Ondersectie Verwerving klas 1, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Gekozen gunningswijze : algemene offerteaanvraag SAP Datum van de gunning van de opdracht : 19 december Criteria voor de gunning van de opdracht : Prijs : 60 %. Technische waarde : 40 %. 5. Aantal ontvangen offertes : zeven. 6. Naam en adres van de leveranciers : Percelen 1 en 2 : Tyco Healthcare, Generaal de Wittelaan 9/5, 2800 Mechelen. Perceel 3 : Stella, rue des Pontons, 4032 Chênée. Perceel 4 : Ontex, Genthof 5, 9255 Buggenhout. Perceel 5 : WM Supplies, Kortrijksestraat 30, 8520 Kuurne. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde goederen : Perceel 1 : gaaszwachtel voor verbranden, individueel verpakt, steriel. Perceel 2 : gaaszwachtel voor verbranden, verpakt in vrac, niet steriel. Perceel 3 : elastische katoenen crepezwachtel (Velpau) 15 cm, individueel verpakt, steriel. Perceel 4 : elastische gaaszwachtel 5 cm, individueel verpakt, steriel. Perceel 5 : operatiejas, steriel. N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Direction générale Material Resources, Division Marchés publics, Sous-section Acquisition, classe 1, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation choisi : appel d offres général SAP Date d attribution du marché : 19 décembre Critères d attribution du marché : Prix : 60 %. Valeur technique : 40 %. 5. Nombre d offres reçues : sept. 6. Nom et adresse des fournisseurs : Lots 1 et 2 : Tyco Healthcare, Generaal de Wittelaan 9/5, 2800 Mechelen. Lot 3 : Stella, rue des Pontons, 4032 Chênée. Lot 4 : Ontex, Genthof 5, 9255 Buggenhout. Lot 5 : WM Supplies, Kortrijksestraat 30, 8520 Kuurne. 7. Nature et quantité des produits fournis : Lot 1 : bandage de gaze pour brulés, stérile, emballage individuel. Lot 2 : bandage de gaze pour brulés, non stérile, emballage en vrac. Lot 3 : bandage crêpe, coton élastique (Velpeau) 15 cm, stérile, emballage individuel. Lot 4 : bandage de gaz élastique 5 cm, stérile, emballage individuel. Lot 5 : blouse opératoire stérile.

8 1386 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 8. Prijs (totaal) : ,82 euro. 9. Waarde en gedeelte dat aan derden in onderaanneming kan worden gegeven : nihil. 10. Andere eventuele inlichtingen : nihil. 11. Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het : Bulletin der Aanbestedingen : 5 oktober Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 12. Datum van verzending van deze aankondiging : 28 februari Prix (globale) : ,82 euros. 9. Valeur et part du contrat susceptibles d être sous-traité à des tiers : néant. 10. Autres renseignements : néant. 11. Date de publication de l avis du marché au : Bulletin des Adjudications : 5 octobre 2001; Journal officiel des Communautés européennes : 12. Date d envoi du présent avis : 28 février N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, Blok 4/B, 3 e verdieping, lokaal 117, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax to SGA (SAIB). 2. Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (artikel 17, 2, 1, c à f et 3 van de wet van 23 december 1993) Nr SAIB Datum van de gunning : 3 december Gunningscriteria : P.M. 5. Aantal ontvangen offertes : één. 6. Naam en adres van de aannemers : Storage Technology, N.V., Jules Bordetlaan 11, 1140 Brussel. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : aankoop, installatie en integratie van HW (Upgrate robot ten voordele van het Centrum voor Informatieverwerking van de Landmacht). 8. Betaalde prijs (BTW niet inbegrepen) : BEF. 9. Waarde van de hoogste offerte (BTW niet inbegrepen) : P.M. Waarde van de laagste offerte (BTW niet inbegrepen) : P.M. 10. Waarde en deel van de opdracht die vatbaar zijn voor onderaanneming : P.M. 11. Andere inlichtingen : P.M. 12. Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : P.M. 13. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 28 februari Datum van ontvangst van deze aankondiging door het BOPEG : N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service Général des Achats, Sous-Section d Achat Informatique et Bureautique, quartier Reine Elisabeth, Bloc 4/B, 3 e étage, local 117, rue d Evère 1, 1140 Bruxelles, tél , fax to SGA (SAIB). 2. Mode de passation : procédure négociée sans publication (article 17, 2, 1, c à f et 3 de la loi du 23 décembre 1993) N SAIB Date d attribution : 3 décembre Critères d attribution : P.M. 5. Nombre d offres reçues : une. 6. Nom et adresse du fournisseur : Storage Technology Belgium, S.A., avenue Jules Bordet 11, 1140 Bruxelles. 7. Nature et quantité des produits fournis achat, installation et intégration de HW (Upgrade du robot du Centre de Traitement de l Information de la Force terrestre). 8. Prix payé (T.V.A. non comprise) : BEF. 9. Valeur de l offre la plus élevée (T.V.A. non comprise) : P.M. Valeur de l offre la moins élevée (T.V.A. non comprise) : P.M. 10. Valeur et part du marché susceptible d être sous-traités : P.M. 11. Autres renseignements : P.M. 12. Date de publication de l avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : P.M. 13. Date d envoi du présent avis : 28 février Date de réception du présent avis par l OPOCE. N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, Blok 4/B, 3 e verdieping, lokaal 117, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax to SGA (SAIB). 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag Nr. SAIB Datum van de gunning : 18 december Gunningscriteria : a) De prijs (60 %); b) De technische waarde (40 %). 5. Aantal ontvangen offertes : drie. 6. Naam en adres van de aannemers : Xerox, N.V., Wezembeekstraat 5, 1930 Zaventem. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : aankoop, installatie en onderhoud van een hoog volume netwerkprinter ten voordele van het Centrum voor Informaticaverwerking van de Landmacht. 8. Betaalde prijs (BTW niet inbegrepen) : BEF. N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service Général des Achats, Sous-Section d Achat Informatique et Bureautique, quartier Reine Elisabeth, Bloc 4/B, 3 e étage, local 117, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax to SGA (SAIB). 2. Mode de passation : appel d offres général N SAIB Date d attribution : 18 décembre Critères d attribution : a) Le prix (60 %); b) La valeur technique (40 %). 5. Nombre d offres reçues : trois. 6. Nom et adresse du fournisseur : Xerox, S.A., Wezembeekstraat 5, 1930 Zaventem. 7. Nature et quantité des produits fournis : achat, installation et maintenance d une imprimante de réseau à haut débit au profit du Centre de Traitement de l Information de la Force terrestre). 8. Prix payé (T.V.A. non comprise) : BEF.

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Waarde van de hoogste offerte (BTW niet inbegrepen) : BEF. Waarde van de laagste offerte (BTW niet inbegrepen) : BEF. 10. Waarde en deel van de opdracht die vatbaar zijn voor onderaanneming : P.M. 11. Andere inlichtingen : P.M. 12. Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 24 augustus Verzendingsdatum van deze aankondiging : 28 februari Datum van ontvangst van deze aankondiging door het BOPEG : 9. Valeur de l offre la plus élevée (T.V.A. comprise) : BEF. Valeur de l offre la moins élevée (T.V.A. non comprise) : BEF. 10. Valeur et part du marché susceptible d être sous-traités : P.M. 11. Autres renseignements : P.M. 12. Date de publication de l avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 24 août Date d envoi du présent avis : 28 février Date de réception du présent avis par l OPOCE : N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, Blok 4/B, 3 e verdieping, lokaal 117, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax to SGA (SAIB). 2. Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (artikel 17, 2, 1, c à f et 3 van de wet van 23 december 1993) Nr. SAIB Datum van de gunning : 15 januari Gunningscriteria : P.M. 5. Aantal ontvangen offertes : één. 6. Naam en adres van de aannemer(s) : Thales Communications Belgium, N.V., rue des Frères Taymans 28, 1480 Tubize. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : aankoop van obsolete parts voor de Life Cycle Stock ten voordele van het project SICBEL. 8. Betaalde prijs (BTW niet inbegrepen) : BEF. 9. Waarde van de hoogste offerte (BTW niet inbegrepen) : P.M. Waarde van de laagste offerte (BTW niet inbegrepen) : P.M. 10. Waarde en deel van de opdracht die vatbaar zijn voor onderaanneming : P.M. 11. Andere inlichtingen : P.M. 12. Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : P.M. 13. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 28 februari Datum van ontvangst van deze aankondiging door het BOPEG : N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service Général des Achats, Sous-Section d Achat Informatique et Bureautique, quartier Reine Elisabeth, Bloc 4/B, 3 e étage, local 117, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax to SGA (SAIB). 2. Mode de passation : procédure négociée sans publication (article 17, 2, 1, c à f et 3 de la loi du 23 décembre 1993) N SAIB Date d attribution : 15 janvier Critères d attribution : P.M. 5. Nombre d offres reçues : une. 6. Nom et adresse du ou des fournisseurs : Thales Communications Belgium, S.A., rue des Frères Taymans 28, 1480 Tubize. 7. Nature et quantité des produits fournis : achat de pièces obsolètes pour le Life Cycle Stock au profit du projet SICBEL. 8. Prix payé (T.V.A. non comprise) : BEF. 9. Valeur de l offre la plus élevée (T.V.A. non comprise) : P.M. Valeur de l offre la moins élevée (T.V.A. non comprise) : P.M. 10. Valeur et part du marché susceptible d être sous-traités : P.M. 11. Autres renseignements : P.M. 12. Date de publication de l avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : P.M. 13. Date d envoi du présent avis : 28 février Date de réception du présent avis par l OPOCE : N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, 3 e verdieping, lokaal 119, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax to SGA (SAIB). 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag en onderhandelingsprocedure zonde bekendmaking, artikel 17, 2, 1, d en e van de wet van 23 december 1993, nr. SAIB Datum van de gunning : 21 december Gunningscriteria : de technische waarde; de prijs. 5. Aantal ontvangen offertes : één (algemene offerteaanvraag), zes (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service général des Achats, Sous-section d Achat informatique et bureautique, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, 3 e étage, local 119, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax to SGA (SAIB). 2. Mode de passation : appel d offres général et procédure négociée sans publication, article 17, 2, 1, d et e de la loi du 23 décembre 1993, n SAIB Date d attribution : 21 décembre Critères d attribution : la valeur technique; le prix. 5. Nombre d offres reçues : un (appel d offres général), six (procédure négociée sans publication).

10 1388 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6. Naam en adres van de aannemer(s) : Lot 1 : Priminfo, S.A., rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-les- Bois. Lot 2 : Abay TS, S.A., rue de Genève 4/30, 1140 Bruxelles. Loten 3 tot 7 : B.V.B.A., Tomassen ICT Services, Brusselstraat 401, 1702 Groot-Bijgaarden. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten, nummer C.P.A. : Aankoop, levering, installatie en onderhoud van informaticamaterieel in het kader van het project BCBI (Belgisch Centrum voor Beeld Interpretatie) ten voordele van Algemene Dienst Inlichtingen, CPV , Betaalde prijs (BTW niet inbegrepen) : Lot 1 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 2 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 3 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 4 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 5 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 6 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 7 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). 9. Waarde van de hoogste offerte (BTW niet inbegrepen) : Lot 1 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 2 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 3 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 4 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 5 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 6 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 7 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Waarde van de laagste offerte (BTW niet inbegrepen) : Lot 1 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 2 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 3 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 4 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 5 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 6 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Lot 7 : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). 10. Waarde en deel van de opdracht die vatbaar zijn voor onderaanneming : P.M. 11. Andere inlichtingen : P.M. 12. Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 25 september Verzendingsdatum van deze aankondiging : 28 februari Datum van ontvangst van deze aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : 6. Nom et adresse du fournisseur : Lot 1 : Priminfo, S.A., rue du Grand Champ 8, 5380 Noville-les- Bois. Lot 2 : Abay TS, S.A., rue de Genève 4/30, 1140 Bruxelles. Lots 3 à 7: B.V.B.A. Tomassen ICT Services, Brusselstraat 401, 1702 Groot-Bijgaarden. 7. Nature et quantité des produits fournis, numéro C.P.A. : Achat, livraison, installation et maintenance de matériel informatique dans le cadre du projet BCBI (Belgisch Centrum voor Beeld Interpretatie) au profit du Service général du Renseignement, CPV , Prix payé (T.V.A. non comprise) : Lot 1 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 2 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 3 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 4 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 5 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 6 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 7 : BEF (quatre ans maintenance comprise). 9. Valeur de l offre la plus élevée (T.V.A. non comprise) : Lot 1 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 2 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 3 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 4 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 5 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 6 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 7 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Valeur de l offre la moins élèvée (T.V.A. non comprise) : Lot 1 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 2 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 3 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 4 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 5 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 6 : BEF (quatre ans maintenance comprise). Lot 7 : BEF (quatre ans maintenance comprise). 10. Valeur et part du marché susceptible d être sous-traités : P.M. 11. Autres renseignements : P.M. 12. Date de publication de l avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 25 septembre Date d envoi du présent avis : 28 février Date de réception du présent avis par l Office des Publications officielles de Communautés européennes : N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, 3 e verdieping, lokaal 119, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax to SGA (SAIB). 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag en onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17, 2, 1, d van de wet van 23 december 1993, nr. SAIB Categorie, beschrijving en hoeveelheid te verlenen diensten, nummer C.P.C. : informatiesysteem voor het publiceren van aankondigingsberichten inzake overheidsopdrachten en van bestekken, «Joint Electronic Procurement, fase 1.» N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service général des Achats, Sous-section d Achat informatique et bureautique, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, 3 e étage, local 119, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Mode de passation : appel d offres général et procédure négociée sans publication, article 17, 2, 1, d de la loi du 23 décembre 1993, n SAIB Catégorie, description et quantité des services à prester, numéro C.P.C. : Système d information pour la publication des avis de marchés publics et des cahiers spéciaux des charges «Joint Electronic Procurement, phase 1».

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1389 Nr. CPV , , , , , , en Datum van de gunning : 8 januari Gunningscriteria : de prijs; de technische waarde; de leveringstermijn. 6. Aantal ontvangen offertes : elf (algemene offerteaanvraag), acht (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). 7. Naam en adres van de aannemer : K.P.M.G. Consultants S.C.R.L., avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles. 8. Gamma van prijzen (BTW niet inbegrepen) : BEF. 9. Waarde van de hoogste offerte (BTW niet inbegrepen) : BEF. Waarde van de laagste offerte (BTW niet inbegrepen) : BEF. 10. Waarde en deel van de opdracht die vatbaar zijn voor onderaanneming : P.M. 11. Andere inlichtingen : P.M. 12. Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 4, 14 en 17 oktober 2000, 10 november 2000 en 9 december Verzendingsdatum van deze aankondiging : 28 februari Datum van ontvangst van deze aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : N CPV , , , , , , et Date d attribution : 8 janvier Critères d attribution : le prix; la valeur technique; le délai de livraison. 6. Nombre d offres reçues : onze (appel d offres général), huit (procédure négociée sans publication). 7. Nom et adresse du fournisseur : K.P.M.G. Consultants S.C.R.L., avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles. 8. Gamme des prix (T.V.A. non comprise) : BEF. 9. Valeur de l offre la plus élevée (T.V.A. non comprise) : BEF. Valeur de l offre la moins élevée (T.V.A. non comprise) : BEF. 10. Valeur et part du marché susceptible d être sous-traités : P.M. 11. Autres renseignements : P.M. 12. Date de publication de l avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 4, 14 et 17 octobre 2000, 10 novembre 2000 et 9 décembre Date d envoi du présent avis : 28 février Date de réception du présent avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, 3 e verdieping, lokaal 119, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax to SGA (SAIB). 2. Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17, 2, 3 b van de wet van 23 december 1993, nr. SAIB Datum van de gunning : 23 juli Gunningscriteria : 5. Aantal ontvangen offertes : één. 6. Naam en adres van de aannemer(s) : Prodata Systems, N.V., Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde produkten, nummer C.P.A. : Analyse, ontwikkeling en implementatie in co-sourcing van een relationele database Symphony op basis van de bestaande database Pers 2000 en consultancy (in optie), CPV : 8. Betaalde prijs (BTW niet inbegrepen) : BEF. 9. Waarde van de hoogste offerte (BTW niet inbegrepen) : BEF. Waarde van de laagste offerte (BTW niet inbegrepen) : BEF. 10. Waarde en deel van de opdracht die vatbaar zijn voor onderaanneming : P.M. 11. Andere inlichtingen : P.M. 12. Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 13. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 28 februari Datum van ontvangst van deze aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service général des Achats, Sous-section d Achat informatique et bureautique, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, 3 e étage, local 119, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax to SGA (SAIB). 2. Mode de passation : procédure négociée sans publication, article 17, 2, 3 b de la loi du 23 décembre 1993, n SAIB Date d attribution : 23 juillet Critères d attribution : 5. Nombre d offres reçues : une. 6. Nom et adresse du fournisseur : Prodata Systems, N.V., Leuvensesteenweg 540, bus 3, 1930 Zaventem. 7. Nature et quantité des produits fournis, numéro C.P.A. : Analyse, développement et implémentation en co-sourcing d une database relationnelle Symphony sur la base de la database existante Pers 2000 et la consultance (en option), CPV : 8. Prix payé (T.V.A. non comprise) : BEF. 9. Valeur de l offre la plus élevée (T.V.A. non comprise) : BEF. Valeur de l offre la moins élevée (T.V.A. non comprise) : BEF. 10. Valeur et part du marché susceptible d être sous-traites : P.M. 11. Autres renseignements : P.M. 12. Date de publication de l avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 13. Date d envoi du présent avis : 28 février Date de réception du présent avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4/B, 3 e verdieping, lokaal 119, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax to SGA (SAIB). N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service général des Achats, Sous-section d Achat Informatique et Bureautique, quartier Reine Elisabeth, bloc 4/B, 3 e étage, local 119, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax to SGA (SAIB).

12 1390 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2. Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (artikel 17, 2, 3, b van de wet van 23 december 1993) (SAIB ). 3. Datum van de gunning : 20 december Gunningscriteria : 5. Aantal ontvangen offertes : één. 6. Naam en adres van de aannemer : Fujitsu Siemens Computers, N.V., Charleroisesteenweg 116, 1060 Brussel. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten; nummer CPA : aankoop, installatie en onderhoud van middelen voor de uitbreiding en beheer van de centrale opslagcapaciteit van het CVILV, CPV. 8. Betaalde prijs (BTW niet inbegrepen) : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). 9. Waarde van de hoogste offerte (BTW niet inbegrepen) BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Waarde van de laagste offerte (BTW niet inbegrepen : BEF (vier jaren onderhoud inbegrepen). Waarde en deel van de opdracht die vatbaar zijn voor onderaanneming : P.M. 11. Andere inlichtingen : P.M. 12. Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 13. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 28 februari Datum van ontvangst van deze aankondiging door het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 2. Mode de passation : procédure négociée sans publication (article 17, 2, 3, b de la loi du 23 décembre 1993) (SAIB ). 3. Date d attribution : 20 décembre Critères d attribution : 5. Nombre d offres reçues : un. 6. Nom et adresse du fournisseur : Fujitsu Siemens Computers, N.V., Charleroisesteenweg 116, 1060 Bruxelles. 7. Nature et quantité des produits fournis; numéro CPA : achat, installation en entretien de moyens pour augmenter la capacité de stockage du CTIDN, CPV. 8. Prix payé (T.V.A. non comprise) : BEF (quatre ans maintenance comprise). 9. Valeur de l offre la plus élevée (T.V.A. non comprise) : BEF (quatre ans maintenance comprise). Valeur de l offre la moins élevée (T.V.A. non comprise) : BEF (quatre ans maintenance comprise). 10. Valeur et part du marché susceptible d être sous-traités : P.M. 11. Autres renseignements : P.M. 12. Date de publication de l avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 13. Date d envoi du présent avis : 28 février Date de réception du présent avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes : N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4/B, 3 e verdieping, lokaal 119, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax to SGA (SAIB). 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag (SAIB ). 3. Datum van de gunning : 17 december Gunningscriteria : Technische waarde. Prijs. 5. Aantal ontvangen offertes : vijf. 6. Naam en adres van de aannemer : Fujitsu Siemens Computer, N.V., Charleroisesteenweg 116, 1060 Brussel. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten; nummer CPA : aankoop en onderhoud van middelen voor de uitbreiding van de backup capaciteit van het CVILV, CPV , Betaalde prijs (BTW niet inbegrepen) : BEF (vijf jaren onderhoud inbegrepen). 9. Waarde van de hoogste offerte (BTW niet inbegrepen) BEF (vijf jaren onderhoud inbegrepen). Waarde van de laagste offerte (BTW niet inbegrepen) : BEF (vijf jaren onderhoud inbegrepen). Waarde en deel van de opdracht die vatbaar zijn voor onderaanneming : P.M. 11. Andere inlichtingen : P.M. 12. Datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : 8 augustus Verzendingsdatum van deze aankondiging : 28 februari Datum van ontvangst van deze aankondiging door het Bureau voor de Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : N Marché passé 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Défense, Service général des Achats, Sous-section d Achat Informatique et Bureautique, quartier Reine Elisabeth, bloc 4/B, 3 e étage, local 119, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax to SGA (SAIB). 2. Mode de passation : appel d offres général (SAIB ). 3. Date d attribution : 17 décembre Critères d attribution : Valeur technique. Prix. 5. Nombre d offres reçues : cinq. 6. Nom et adresse du fournisseur : Fujitsu Siemens Computers, S.A., chaussée de Charleroi 116, 1060 Bruxelles. 7. Nature et quantité des produits fournis; numéro CPA : achat et entretien des moyens nécessaires à l extension de la capacité de backup du CTIDN, CPV , Prix payé (T.V.A. non comprise); BEF (cinq ans maintenance comprise). 9. Valeur de l offre la plus élevée (T.V.A. non comprise) : BEF (cinq ans maintenance comprise). Valeur de l offre la moins élevée (T.V.A. non comprise) : BEF (cinq ans maintenance comprise). 10. Valeur et part du marché susceptible d être sous-traites : P.M. 11. Autres renseignements : P.M. 12. Date de publication de l avis de marché dans le Journal officiel des Communautés européennes : 8 août Date d envoi du présent avis : 28 février Date de reception du présent avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes :

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1391 Sectie 4. Niet-betekende opdrachten Section 4. Marchés non notifiés N Niet-gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Directie Material Resources, Divisie Overheidsopdrachten, Sectie Rollend Materieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, 2 e verdieping, lokaal 35, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax ; Uw correspondent : commandant Carette. 2. Wijze van gunning : algemene offerteaanvraag. 3. Datum van gunning : de opdracht werd niet gegund. 4. Gunningscriteria : P.M. 5. Aantal ontvangen offertes : drie. 6. Naam en adres van de aannemer : P.M. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : SAME Aankoop van 5 sets airco voor de scholingsvoertuigen Leopard. 8. Betaalde prijs : P.M. 9. P.M. 10. Overige inlichtingen : P.M. 11. Datum van publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen : 9 november Datum van verzending van de aankondiging : 26 februari Datum van ontvangst van de aankondiging : 28 februari N Marché non attribué 1. Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Direction générale material resources, Division marchés publics, Section Matériel roulant, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, local 35, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax ; Votre correspondant : commandant Carette. 2. Mode de passation : appel d offres général. 3. Date de passation : le marché n a pas été attribué. 4. Critères d attribution : P.M. 5. Nombre d offres reçues : trois. 6. Nom et adresse du fournisseur : P.M. 7. Nature et quantité des produits fournis : SAME Achat de 5 sets airco pour les véhicules d écolage Léopard. 8. Prix payé : P.M. 9. P.M. 10. Autres renseignements : P.M. 11. Date de publication de l avis du marché dans le Bulletin des Adjudications : le 9 novembre Date d envoi de l avis : 26 février Date de réception de l avis : 28 février Divisie Infrastructuur A. Raadpleging der bestekken en bijgaande bescheiden : Iedere werkdag, uitgezonderd de zaterdag : 1. Tussen 14 en 17 uur, in het kantoor van de directeur die zal overgaan tot de aanbesteding. 2. Tussen 10 en 16 uur, op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, te 1040 Brussel. B. De bestekken en bijgaande bescheiden kunnen bekomen worden : 1. Alleen op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, wanneer een verkoopprijs vermeld wordt in het bericht. 2. Alleen en gans kosteloos, op eenvoudige aanvraag aan de directeur gelast met de aanbesteding, wanneer geen verkoopprijs vermeld wordt. Division Infrastructure A. Consultation des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : Tous les jours ouvrables, sauf le samedi : 1. Entre 14 et 17 heures, dans les bureaux du directeur qui procédera à l adjudication. 2. Entre 10 et 16 heures, au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. B. Acquisition des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : 1. Uniquement au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques lorsqu un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication. 2. Uniquement et sans frais, sur simple demande adressée au directeur chargé de procéder à l adjudication, lorsqu aucun prix de vente n est mentionné à l avis. N Aanbestedende dienst : Krijgsmacht, Groepering Infrastructuurwerken, 1 e Regionale Directie der Bouwwerken, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersoon : de heer Deville. 2. Algemene offerteaanvraag. Opdracht van diensten. Huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen en infrastructuur. Categorie waartoe de dienst behoort en beschrijving CPC-indeling : categorie 14, diensten voor het schoonmaken van gebouwen, CPC Plaats van uitvoering : Neder-over-Heembeek, kwartier Koningin Astrid, complex E, F en G. 4. a) De uitvoering van de diensten zijn voorbehouden aan firma s, geregistreerd in de categorie 28. b) Koninklijk besluit van 5 oktober 1978 en van 8 januari 1996, artikel 90, 7. N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Groupement Travaux d Infrastructure, 1 re Direction régionale des Constructions, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél. 02/ , fax Personne de contact : M. Deville. 2. Appel d offres général. Marché de services. Nettoyage domestique de bâtiments et d infrastructures militaires. Catégorie du service et classification CPC : catégorie14, services de nettoyage de bâtiments, CPC Lieu d exécution : Neder-over-Heembeek, quartier Reine Astrid, complexe E, F et G. 4. a) L exécution du service est réservée aux entreprises enregistrées dans la catégorie 28. b) Arrêté royal du 8 janvier 1996, article 90, 7 et arrêté royal du 5 octobre 1978.

14 1392 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS c) De rechtspersonen dienen de namen en de beroepskwalificaties van het personeel dat met het verrichten van de diensten wordt belast niet aan te geven. 5. Vermelding of dienstverleners kunnen inschrijven per lot : nihil. 6. Varianten (suggesties) : zie 17 van het bestek. 7. Termijn voor het voltooien van de dienst : de opdracht is een meerjarige opdracht van vier jaar. 8. a) Naam en adres van de dienst waar het bestek en aanvullende stukken kunnen worden aangevraagd : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax , fax. 02/ , rek b) Bestek 2/1/F180. c) Prijs : 42,15 EUR, te betalen in speciën of door storting op rekening, vermeld in 8, a. 9. a) Uiterste ontvangstdatum van de offertes : 30 april 2002, te 11 uur. b) Plaats : zie punt 1. c) Taal : Nederlands of Frans. 10. a) Opening der offertes in openbare zitting. b) Datum en uur : 30 april 2002, te 11 uur. c) Plaats : zie punt 1, blok Borgtocht : 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 september 1996). In afwijking van artikel 9 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 zal de borgtocht terugbetaald worden na aanvaarding van de volledige definitieve oplevering. 12. Betalingswijze der diensten : maandelijkse betaling volgens de modaliteiten voorzien in het artikel 15, 1 van het koninklijk besluit van 26 september Voorgeschreven rechtsvorm der aannemers : niet van toepassing. 14. Regels van kwalitatieve selectie : a) Uitsluiting. De dienstverlener moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaande van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat of een verklaring op eer van de inschrijver of van zijn mandataris; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 69bis, 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. Deze verschillende documenten, waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer in de categorie 28. In het geval van een tijdelijke vereniging moeten de bewijzen van elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische bekwaamheid. Worden toegelaten tot de deelneming aan de huidige opdracht, de dienstverleners die, op de manier zoals voorzien in artikel 71, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de uitvoering rechtvaardigen, zonder onderaanneming, tijdens de laatste drie jaar van soortgelijke schoonmaakcontracten als de onderhavige opdracht, zodanig dat hun totaal (qua oppervlakte) ten minste gelijk is aan driemaal de omvang van de onderhavige opdracht. Onder contracten van soortgelijke omvang worden contracten verstaan met betrekking tot : a) de schoonmaak van soortgelijke lokalen. De schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages, spoorwegrijtuigen,... worden niet beschouwd als soortgelijk; c) Les personnes morales ne sont pas tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l exécution du présent dossier. 5. Indications relatives à la possibilité pour les prestataires de soumissionner pour une partie des services considérés : néant. 6. Variantes : voir 17 du cahier spécial des charges. 7. Durée du marché de services : le marché est un marché pluriannuel de quatre ans. 8. a) Nom et adresse du service auquel le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax , fax. 02/ , compte b) Cahier spécial des charges 2/1/F180. c) Prix : 42,15 EUR, à payer en espèces ou par versement au compte de banque mentionné en 8, a. 9. a) Date limite de réception des offres : 30 avril 2002, à 11 heures. b) Adresse : voir point 1. c) Langues : français ou néerlandais. 10. a) Ouverture des offres : en séance publique. b) Date et heure : 30 avril 2002, à 11 heures. c) Lieu : voir point 1, bloc Cautionnement : 5 % du montant initial du marché (article 5 de l arrêté royal du 26 septembre 1996). En dérogation à l article 9 de l arrêté royal du 26 septembre 1996, le cautionnement sera libéré après la réception définitive complète. 12. Mode de paiement des services : paiement mensuel selon les modalités prévues à l article 15, 1 er de l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique déterminée : pas d application. 14. Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. Le prestataire de service doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 69, de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat ou d une attestation sur l honneur du soumissionnaire ou de son mandataire; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 69bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents dont question au 4 ci-dessus peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur dans le catégorie 28. En cas d association momentanée, les preuves seront fournies pour chacun des associés. b) Capacité technique. Sont admis à participer au présent marché les prestataires de services qui justifient, de la manière prévue à l article 71, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution, sans sous-traitance, au cours des trois dernières années de contrats de nettoyage similaire au présent marché, telle que leur total (en surface) soit au moins égal à trois fois l importance du présent marché. Par contrats d importance similaire, on entend des contrats relatifs : a) au nettoyage de locaux similaires. Le nettoyage de routes, parkings, ateliers, garages, wagons de chemin de fer,... n est pas considéré comme similaire;

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1393 b) de uitvoering van prestaties die minstens gelijksoortig van aard en frequentie zijn als deze voorzien in de onderhavige opdracht; c) globale oppervlakten die minstens gelijk zijn aan deze voorzien in de onderhavige opdracht. De oppervlakten met betrekking tot de schoonmaak van wegen, parkings, werkplaatsen, garages,... moeten afgetrokken worden. 15. Termijn waarbinnen de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd vijftig kalenderdagen. 16. Gunningscriteria : opgenomen in het bestek. 17. Overige inlichtingen : De firma s moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in het bestek. Deelname aan een geleid bezoek ter plaatse is verplicht voor de inschrijvers op straffe van nietigheid van de offerte. De bezoeken vinden plaats op 21 maart en 4 april 2002, te 9u.30m. 18. Datum van bekendmaking van de voorafgaande informatie : 19. Datum van verzending van deze aankondiging : 1 maart Datum van ontvangst van deze aankondiging : 1 maart De opdracht valt onder de GATT-overeenkomst. b) à l exécution de prestations au moins similaires en nature et en fréquence à celles prévues dans le présent marché; c) à des surfaces au moins égales à celles prévues dans le présent marché. Les surfaces relatives au nettoyage de routes, de parkings, d ateliers, de garages,... doivent être déduites. 15. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent cinquante jours de calendrier. 16. Critères d attribution : repris dans le cahier spécial des charges. 17. Autres renseignements : Les firmes devront satisfaire aux prescriptions de sécurité selon les procédures décrites dans le cahier spécial des charges. La participation à une visite guidée des lieux est obligatoire pour les soumissionnaires sous peine de nullité de l offre. Les visites sont prévues le 21 mars et le 4 avril 2002, à 9 h 30 m. 18. Date de publication de l avis de pré-information : 19. Date d envoi du présent avis : 1 er mars Date de réception du présent avis : 1 er mars Le marché est couvert par l accord du GATT. N Wijzigingsbericht nr. 1 Bulletin der Aanbestedingen nr. 8 van 22 februari 2002, blz. 1056, bericht 1991 Zeebrugge, Marinebasis. Kinderdagverblijf. Bestek 2/5/A504. Er werd een addendum nr. 1 aan het bestek toegevoegd. De tekst kan gratis bekomen worden bij de 5 e Regionale Directie der Bouwwerken, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge (tel , fax ) of in het Verkoopkantoor, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. De opening der inschrijvingen wordt verplaatst naar 25 maart 2002, te 11 uur. N Avis rectificatif n 1 Bulletin des Adjudications n 8 du 22 février 2002, page 1056, avis 1991 Zeebrugge, Base marine. Crêche. Cahier spécial des charges 2/5/A504. Le cahier spécial des charges fait l objet d un addendum n 1 dont le texte peut être obtenu gratuitement auprès de la 5 e Direction régionale des Constructions, Peterseliestraat 19, 8000 Brugge (tél , fax ) ou au Bureau de vente, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles. L ouverture des soumissions est reportée au 25 mars 2002, à 11 heures. N Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 7 van 15 februari 2002, blz. 885, bericht 1660 Provincie West-Vlaanderen, 6 kwartieren, sectie kust. Onderhoud, herstelling, aanpassing en uitbreiding van militaire wegeninfrastructuur. Overeenkomst voor drie jaar ( ). Bestek 2/5/G010. De opening der inschrijvingen wordt verplaatst naar 25 maart 2002, te 11 uur, zoals vermeld in het bestek. N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 7 du 15 février 2002, page 885, avis 1660 Province de Flandre occidentale, 6 quartiers, section côte. Entretien, réparation, adaptation et extension de l infrastructure routière militaire. Marché pluriannuel de trois ans ( ). Cahier spécial des charges 2/5/G010. L ouverture des soumissions est reporté au 25 mars 2002, à 11 heures, comme mentionnée dans le cahier spécial des charges.

16 1394 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN JUSTITIE MINISTERE DE LA JUSTICE Centrum voor Informatieverwerking Centre de Traitement de l Information N Aanbestedende dienst, Ministerie van Justitie, Centrum voor Informatieverwerking (CIV), Eversstraat 2/8, 1 e verdieping, 1000 Brussel, tel , fax Leidend ambtenaar : de heer J. Van Oostenrijk, generaal-adviseur. 2. a) Wijze van aanbesteding : openbare aanbesteding. b) Vorm van de opdracht : leveringen. 3. a) De plaats van verrichting : het materiaal moet worden geleverd bij de diensten van het Ministerie van Justitie verspreid over het gehele land op de plaatsen die in de bestelbrief of de bestelbrieven zijn meegedeeld. b) Voorwerp van de opdracht : de opdracht heeft betrekking op de aankoop van SYBASE-softwarelicenties. Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich het recht voor de bestellingen te regelen naar gelang de behoeften tijdens de jaren 2002, 2003 en c) d) a) Aanvraag van de stukken : zie punt 1. b) Uiterste datum van de aanvraag : 23 april c) Prijs van de stukken : de stukken worden gratis afgeleverd. 6. a) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen : 29 april 2002, te 10 uur. b) Adres : zie punt 1. c) Taal of talen : Nederlands of Frans. 7. a) Bij de opening toegelaten personen : de opening zal openbaar zijn. b) Datum, uur en plaats : 29 april 2002, te 10 uur, Ministerie van Justitie, CIV, Eversstraat 2/8, zaal 217, 2 e verdieping, 1000 Brussel. 8. Waarborg en garanties : De borgsom bedraagt 5 % van de initiële waarde van de opdracht. De borgsom wordt gestort en vrijgegeven conform de voorwaarden van artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september Financierings- en betalingsvoorwaarden : conform het bestek Selectiecriteria : conform het bestek punt A Gestanddoeningstermijn : honderd twintig dagen te rekenen van de dag na de opening van de offerte. 13. Gunningscriteria : conform het bestek punt A Vrije varianten : het is de inschrijvers niet toegelaten vrije varianten in te dienen. 15. Overige inlichtingen : Jean-Pierre Groetaers, informaticus-directeur wnd, telefoonnummer , fax ; just.fgov.be; Marc Duforez, informaticus, tel , fax , Michel Meurice, adjunct-adviseur, tel , fax , Datum van verzending van de aankondiging : 4 maart N Pouvoir adjudicateur : Ministère de la Justice, Centre de Traitement de l Information (CTI), Bordet D, rue Evers 2/8, 1 er étage, 1000 Bruxelles, tél , fax Fonctionnaire dirigeant : M. J. Van Oostenrijk, conseiller général. 2. a) Mode de passation : adjudication publique. b) Forme du marché : marché de fournitures. 3. a) Lieu des prestations : les fournitures seront livrées aux services du Ministère de la Justice répartis sur tout le pays aux adresses indiquées dans la (les) lettre(s) de commande(s). b) Objet du marché : le présent marché a pour objet l achat de licences de logiciels SYBASE. L administration se réserve le droit de régler les commandes selon ses besoins pendant les années 2002, 2003 et c) d) a) Demande de documents : voir point 1. b) Date limite de la demande : le 23 avril c) Prix des pièces : les documents seront fournis gratuitement. 6. a) Date limite de réception des offres : le 29 avril 2002, à 10 heures. b) Adresse : voir point 1. c) Langues : le français ou le néerlandais. 7. a) Personnes admises à assister à l ouverture des offres : l ouverture des offres est publique. b) Date, heure et lieu : le 29 avril 2002, à 10 heures, Ministère de la Justice CTI, rue Evers 2/8, local 217, 2 e étage, 1000 Bruxelles. 8. Cautionnement et garanties : La caution est de 5 % du montant initial du marché. La caution sera versée et libérée conformément aux termes et conditions de l article 5 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre Modalités de financement et de paiement : conformément au cahier spécial des charges Critères de sélection : conformément au point A.1.13 du cahier spécial des charges. 12. Délai de maintien des offres : cent vingt jours prenant cours le lendemain du jour de l ouverture des offres. 13. Critères d attribution : conformément au point A.1.14 du cahier spécial des charges. 14. Variantes libres : les soumissionnaires ne sont pas autorisés à introduire des variantes libres. 15. Renseignements complémentaires : Jean-Pierre Groetaers, informaticien directeur f.f., tél , fax ; Marc Duforez, informaticien, tél , fax ; Michel Meurice, conseiller adjoint, tél , fax , Date d envoi de l avis : le 4 mars 2002.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1395 MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Algemene Directie der Algemene Diensten Direction générale des Services généraux N Aankondiging van opdracht boek Ambassadepatrimonium in het buitenland. 1. Aanbestedende overheid : Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, Communicatiedienst A63, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, fax Leidende ambtenaar : Peter Van De Velde, tel , fax Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij : Marie-Paule Loontjens, tel , fax Gunningswijze : onderhandelingsprocedure met bekendmaking in de zin van artikel 17, 3, 4 van de wet van 24 december Aard en omvang van de diensten : Ons land bezit of huurt een aantal prachtige kanselarijen (vertegenwoordigingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en residenties (ambtswoningen van de ambassadeurs) in het buitenland. Buitenlandse Zaken wenst hieraan een boek te wijten, dat niet alleen de architecturale en decoratieve aspecten van de gebouwen belicht, maar eveneens toont hoe «op post» wordt gewerkt en geleefd. Een vijftiental gebouwen wordt geselecteerd. De foto s en basisteksten worden aangeleverd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De opdrachtnemer neemt de overige taken op zich : editing van de teksten, vertaling van de definitieve teksten, lay-out/pre-press en drukwerk. De teksten van het boek zijn drietalig (N/F/E) en het boek wordt op zesduizend exemplaren gedrukt. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de enige uitgever (het gaat niet om een co-editie) van het boek, dat niet in de handel wordt gebracht en uitsluitend als relatiegeschenk zal dienen. Het boek moet op 30 november 2002 klaar zijn. 4. Criteria van de kwalitatieve selectie : De kandidaten, zowel vennootschappen als tijdelijke verenigingen, moeten de volgende inlichtingen verstrekken : a) Een verklaring onder eed waarin ze stellen zich niet in een toestand te bevinden die tot uitsluiting kan leiden op grond van artikel 69, 1, 2, 3, 5 en 6 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. N.B. : een valse verklaring kan leiden tot uitsluiting van deelneming aan overheidsopdrachten. b) Financiële en economische draagkracht van de kandidaat : Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. c) Technische bekwaamheid : De lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiekof privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, en met vermelding dat die diensten tot een goed einde werden gebracht binnen de contractuele termijnen (inzonderheid voor de diensten met betrekking tot ontwerp en druk van werken op aanvraag). N Avis de marché livre sur les plus belles ambassades belges à l étranger. 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires étrangères du Commerce extérieur et de la Coopération internationale, Service de Communication A63, rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles, fax Fonctionnaire dirigeant : M. Peter Van De Velde, tél , fax Personnes auprès desquelles des informations complémentaires peuvent être obtenues : Mme Marie-Paule Loontjens, tél , fax Mode de passation : procédure négociée avec publicité au sens de l article 17, 3,4, de la loi du 24 décembre Nature et étendue des prestations : Notre pays possède ou loue un certain nombre de superbes chancelleries (représentations du Ministère des Affaires étrangères) et résidences (demeures de fonction des ambassadeurs) à l étranger. Le Ministère souhaite y consacrer un livre qui ne traite pas uniquement des aspects architectural et décoratif des bâtiments, mais qui montre également comment on travaille et on vit «en poste». Une quinzaine de postes ont été sélectionnés. Les photos ainsi que les textes de base seront fournis par le Ministère des Affaires étrangères. Le prestataire assumera les autres taches : mise au point (editing) des textes, traduction des textes définitifs, mise en page/prépress et impression. Le livre sera trilingue (F/N/E) et sera imprimé en six mille exemplaires. Le Ministère sera le seul éditeur du livre (il ne s agit pas d une co-édition), qui ne sera pas mis en vente et sera uniquement utilisé comme cadeau de relation. Le livre doit être prêt le 30 novembre Critères de sélection qualitative : Les candidats, tant sociétés qu associations momentanées, doivent fournir les renseignements suivants : a) Une déclaration sur l honneur, aux termes de laquelle ils déclarent ne pas se trouver dans une situation permettant leur exclusion sur la base de l article 69, 1, 2, 3, 5 et 6 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. N.B. : une fausse déclaration expose à une exclusion des marchés publics. b) Capacité financière et économique du candidat : Une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. c) Capacité technique : La liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés et indiquant que ces services ont été menés à bonne fin dans les délais contractuels (particulièrement pour les services portant sur la conception et l impression d un ouvrage à la demande).

18 1396 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Een verklaring met vermelding van de personen die behoren tot de onderneming en over wie de dienstverlener beschikt voor de uitvoering van de diensten waarover sprake en tevens hun hoedanigheid. Een beschrijving van de knowhow op het vlak van ontwerp en druk van een werk op aanvraag (werkmethodologie, overeenstemming van het antwoord met de vraag). Ter ondersteuning van deze beschrijving mogen als bewijs van deze knowhow voorbeelden worden toegevoegd. Gezien de deadline, is het belangrijk dat de verschillende productiefasen binnen het bedrijf van de opdrachtnemer op geïntegreerde wijze kunnen worden uitgevoerd. 5. Minimum aantal kandidaten die de aanbestedende overheid overweegt te selecteren : drie. 6. Talen waarin de kandidaturen mogen worden gesteld : Nederlands en Frans. 7. Uiterste ontvangstdatum van de aanvragen tot deelneming : 18 maart 2002, op volgend adres : Ministerie van Buitenlandse Zaken, t.a.v. de heer Peter Van De Velde, Communicatiedienst A63, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Het is aangeraden een kandidaatstelling via De Post bij aangetekend schrijven te versturen. Une déclaration mentionnant les personnes, intégrées à l entreprise, dont le prestataire disposera pour l exécution des services considérés, ainsi que leur qualité. Une description de son savoir-faire en matière de conception et d impression d un ouvrage à la demande (méthodolgie de travail, adéquation de la réponse à la demande). Des échantillons démontrant ce savoir faire peuvent être joints à l appui de cette description. Etant donné le délai, il est essentiel que l entreprise sache intéger toutes les phases de la production en son sein. 5. Nombre minimum de candidats que le pouvoir adjudicateur envisage de sélectionner : trois. 6. Langues pouvant être utilisées pour la candidature : néerlandais ou français. 7. Date limite de réception des demandes de participation : 18 mars 2002, à l adresse suivante : Ministère des Affaires étrangères, attn. M. Peter Van De Velde, Service de Communication A63, rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles. Si la candidature est envoyée par La Poste, il est conseillé d utiliser le recommandé postal. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L ENVIRONNEMENT Rijksdienst voor Pensioenen Office national des Pensions N Oproep tot kandidatuurstelling voor aanneming van diensten 1. Aanbestedende dienst : Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel. Contactpersonen : Tel , de heer Marc De Durpel, adviseur-generaal. Tel , Mevr. Linda Declercq, adviseur. Tel , de heer Marc Leunens, adviseur. Fax Te verlenen diensten : CPC 865, 866, categorie 11. Diensten voor bedrijfsadvisering en aanverwante diensten. Beschrijving : de Rijksdienst voor Pensioenen (een publieke instelling met ongeveer personeelsleden) zoekt een communicatiedeskundige die hem zal bijstaan bij het uitwerken van «een interne communicatiestrategie» in de schoot van de Rijksdienst. Hij/zij zal onder meer instaan voor het inventariseren van de bestaande initiatieven, het onderzoek naar de behoeften van het personeel en de directie van de Rijksdienst en het bepalen van de maatregelen voor het verankeren van de geadviseerde communicatiestrategie. In voorkomend geval kunnen de diensten uitgebreid worden tot het onderzoek en de ontwikkeling van een «externe communicatiestrategie». Beperkte offerteaanvraag. 3. Plaats van verrichting : Zuidertoren, te 1060 Brussel. 4. Niet voorbehouden aan een bepaald beroep. 5. Geen gedeeltelijke offertes. 6. Er zullen minimum 3 en maximum 6 dienstverleners uitgenodigd worden. N Appel aux candidatures relatif aux marchés publics de service 1. Pouvoir adjudicateur : Office national des Pensions, Tour du Midi, 1060 Bruxelles. Personnes à contacter : Tél , M. Marc De Durpel, conseiller général. Tél , Mme Linda Declercq, conseiller. Tél , M. Marc Leunens, conseiller. Fax Services à pourvoir : CPC 865, 866, catégorie 11. Services de conseil en gestion et services connexes. Description : l Office national des Pensions (une institution publique qui compte environ agents) cherche un expert en communication qui l assistera dans l élaboration d une stratégie de «communication interne» au sein de l Office. Il/elle se chargera notamment de l inventaire des initiatives existantes, de l examen des besoins du personnel et de la direction de l Office. Il/elle fixera des mesures pour l ancrage de la stratégie de communication suggérée. Le cas échéant, les prestations de service pourraient être étendues à l examen et au développement d une stratégie en «communication externe». Appel d offres restreint. 3. Lieu de la prestation : Tour de Midi, à 1060 Bruxelles. 4. Pas réservé à une profession spécifique. 5. Pas d offres partielles prestataires de service au minimum et 6 au maximum seront invités.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Geen vrije varianten. 8. Aanvang van de diensten : 15 juni Nihil. 10. a) Uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming : 22 maart b) Adres waar ze naartoe moeten worden gestuurd : Rijksdienst voor Pensioenen, Dienst Opdrachten, 22 e verdieping, Zuidertoren, 1060 Brussel. c) Talen : Nederlands of Frans. 11. Uiterste datum van verzending door de aanbestedende overheid van de uitnodigingen tot het indienen van een offerte : 30 april Borgtocht : 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom. 13. Kwalitatieve selectiecriteria : Een verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen van artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari Een attest van de sociale zekerheid conform artikel 69bis van het koninklijk besluit van 8 januari Een passende bankverklaring waarbij de bankier de financiële gezondheid van de inschrijver bevestigt rekening houdend met de omvang en complexiteit van de opdracht. Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Een verklaring betreffende de totale omzet en van de omzet met betrekking tot de diensten waarop deze opdracht betrekking heeft, dit betreffende de laatste drie boekjaren. Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, hetzij, indien het diensten aan overheden betreft, middels certificaten opgesteld of goedgekeurd door de bevoegde overheid, hetzij, indien het diensten aan privaatrechtelijke personen betreft, middels certificaten, opgesteld door deze personen of bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener. Bewijs van ervaring in strategisch communicatieadvies en begeleiding van stuurgroepen betreffende de diensten van de huidige opdracht door middel van : c.v s van het management (+ talenkennis); de naam, c.v. s en beroepskwalificaties van de personeelsleden die met de uitvoering van de opdracht zullen worden belast. Beschrijving waarom het bureau deelneemt aan deze specifieke competitie en om welke redenen het bureau zichzelf in staat acht deze opdracht uit te voeren. Een selectie van drie relevant geachte en vergelijkbare cases (indien mogelijk minstens één in de publieke sector) die het bureau heeft uitgevoerd gedurende de laatste vijf jaren. De cases moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven. De cases moeten heel duidelijk de in het bureau voorhanden zijnde strategische capaciteit aantonen. Per case wordt opgegeven : de opdrachtgever met vermelding van een contactpersoon en dienst telefoonnummer; de inhoud van de opdracht; de toegepaste strategie(ën); het plan van aanpak; de resultaten. 14. Gunningscriteria : zie bestek. 15. Datum van verzending van de aankondiging : 1 maart Datum van ontvangst van de aankondiging : 1 maart Pas de variantes libres. 8. Date de début de la prestation : 15 juin Néant. 10. a) Date limite pour la réception des candidatures : 22 mars b) Adresse où celles-ci doivent être envoyées : Office national des Pensions, Service Marchés, 22 e étage, Tour du Midi, 1060 Bruxelles. c) Langues : français ou néerlandais. 11. Date limite pour l envoi par le pouvoir adjudicateur des invitations à la soumission : 30 avril Cautionnement : 5 % du montant initial du marché. 13. Critères de sélection qualitative : Une déclaration sur l honneur certifiant que le candidat ne se trouve pas dans un des cas d exclusion énoncés à l article 69 de l arrêté royal du 8 janvier Une attestation de sécurité sociale conformément à l article 69bis de l arrêté royal du 8 janvier Une attestation bancaire adéquate par laquelle le banquier confirme la bonne santé financière du soumissionnaire compte tenu de l ampleur et de la complexité du marché. Un certificat délivré par l autorité compétente et prouvant que le soumissionnaire est en ordre de paiement de ses contributions conformément à la législation belge ou à celle du pays où il est établi. Une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. La liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés, soit, s il s agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l autorité compétente, soit, s il s agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par des personnes privées ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de service. Preuve de l expérience dans la consultance en communication stratégique et l encadrement de groupes directeurs relatif aux services du présent marché par : c.v. du management (+ connaissance des langues); les noms, C.V. et qualifications professionnelles des membres du personnel qui seront chargés de l exécution du marché. Description du pourquoi le bureau participe à cette compétition spécifique et pour quelles raisons le bureau se croit être en mesure d exécuter ce marché. Une sélection de trois cas pertinents et comparables (si possible au moins une dans le secteur public) que le bureau a exécutés pendant les cinq dernières années. Les cas doivent être terminés et réellement exécutés : c est-à-dire que des résultats probants doivent pouvoir être décrits. Les cas doivent permettre de démontrer clairement la capacité stratégique. Par cas doit être mentionné : l adjudicataire avec mention d une personne de contact et de son numéro téléphone; le contenu du marché; la (les) stratégie(s) utilisée(s); le plan d approche; les résultats. 14. Critères d attribution : voir cahier des charges. 15. Date d expédition de l avis : 1 er mars Date de réception de l avis : 1 er mars 2002.

20 1398 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Institut national d Assurance Maladie-Invalidité N Oproep tot kandidatuurstelling 1. Opdrachtgever : Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel, vertegenwoordigd door de heer J. De Cock, administrateur generaal. Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij de heer G. Grinberg, adjunct administrateur generaal, tel , fax Gunningswijze van de opdracht : deze overheidsopdracht is een opdracht voor levering met bijhorende diensten en zal toegewezen worden volgens de procedure van algemene offerteaanvraag. 3. Beschrijving van de opdracht : het gaat om een informaticaoverheidsopdracht voor levering en diensten, i.v.m. : 1 De levering van een geïntegreerd softwarepakket bestemd voor het personeelsbeleid, zowel op administratief en pecuniair vlak als wat betreft het human resources beleid; het zal moeten rekening kunnen houden met de specificiteiten van de sociale parastatalen en van het RIZIV. 2 Het onderhoud en de opvolging ervan en de vorming van het personeel. Het softwarepakket moet op 2 december 2002 volledig operationeel zijn. Wat het onderhoudscontract betreft wordt de minimumduur van de opdracht bepaald op vijf jaar. Het gaat om diensten zoals bedoeld in bijlage 2A, van de wet, punt 7, categorie CPC Leveringen en diensten moeten verleend worden te Brussel, op de zetel van het Instituut. 5. Het bijzonder lastenboek kan gratis bekomen worden op de zetel van het Instituut, bij Mevr. O. Machiels of de heer J. Van den Bunder. Er wordt per kandidaat slechts één exemplaar afgegeven. Voor de kandidaten inschrijvers zal een informatiesessie gehouden worden op het RIZIV op 27 maart 2002, te 14 uur. Binnen de twee weken na publicatie van dit advies in het Bulletin der Aanbestedingen mogen de kandidaten hun vragen i.v.m. de technische en administratieve aspecten van deze opdracht schriftelijk formuleren ter attentie van de heer Georges Grinberg op het hierboven vermeld adres. 6. Uiterste datum voor de ontvangst van de offertes : 22 april 2002, zij moeten worden gericht aan het RIZIV, Tervurenlaan 211, te 1150 Brussel, ter attentie van de heer Georges Grinberg, adjunct administrateur generaal; zij moeten in het Nederlands of in het Frans worden opgesteld. 7. De opening van de offertes zal plaatsvinden in openbare zitting maar zonder afkondiging van de prijzen op 22 april 2002, te 14 uur op het RIZIV, Tervurenlaan 211, te 1150 Brussel, in de vergaderzaal van de 8 e verdieping. 8. Overeenkomstig artikel 5 van het Algemeen lastenboek zal een borgsom van 5 % van de waarde van de leveringen bedoeld in punt 3 (exclusief BTW) worden gevraagd. 9. Voornaamste wijzen van financiering en betaling van de prestaties : conform de wettelijke en reglementaire bepalingen die in België van toepassing zijn op de overheidsopdrachten. 10. Rechtsvorm van de kandidaten : geen specifieke vereisten. 11. Informatie betreffende de eigen situatie van de inschrijvers en selectiecriteria : a) Redenen van uitsluiting : De kandidaten moeten de volgende documenten bij hun kandidatuur voegen : een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is uitgereikt door een gerechtelijke of administratieve instantie van het land van herkomst of het land waar hij vandaan komt waaruit blijkt dat de kandidaat niet failliet is, niet in vereffening is, zijn activiteiten niet heeft stopgezet, geen gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of zich in gelijkaardige situaties bevindt die voorkomen in de nationale wetgevingen en reglementeringen, dat hij nooit een dergelijke procedure heeft doorlopen en dat hij niet veroordeeld is via een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde voor een misdrijf waarbij zijn beroepsintegriteit in vraag is gesteld. N Appel aux candidats 1. Pouvoir adjudicateur : Institut national d Assurance maladieinvalidité, avenue de Tervueren 211, à 1150 Bruxelles, représenté par : M. De Cock, J., administrateur général. Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. G. Grinberg, administrateur général adjoint, tél , fax Mode de passation du marché : ce marché public est un marché de fournitures avec services accessoires et sera attribué selon la procédure d appel d offres général. 3. Description du marché : il s agit d un marché de fournitures et de services informatiques dont l objet est : 1 La livraison d un logiciel intégré destiné à la gestion du personnel, aussi bien dans ses aspects administratifs et pécuniaires, qu en ce qui concerne la gestion des ressources humaines; il devra permettre la prise en compte des spécificités des parastataux sociaux et de l INAMI. 2 La maintenance et le suivi de celui-ci, ainsi que la formation du personnel. Le logiciel doit être définitivement opérationnel pour le 2 décembre 2002, au plus tard. La durée minimale du contrat de maintenance est de cinq ans. Il s agit de services visés à l annexe 2A de la loi, point 7, catégorie CPC Les livraisons et les services sont à prester à Bruxelles, au siège de l organisme. 5. Le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement au siège de l organisme, auprès de Mme O. Machiels ou M. J. Van Den Bunder. Il ne sera délivré qu un seul exemplaire par soumissionnaire. Une séance d information des candidats soumissionnaires aura lieu à l INAMI le 27 mars 2002, à 14 heures. Les candidats soumissionnaires peuvent poser des questions relatives aux aspects techniques et administratifs du présent marché par écrit à M. Georges Grinberg à l adresse indiquée au point 1 ci-dessus et ceci dans les deux semaines qui suivent la publication de l avis au Bulletin des Adjudications. 6. Date limite de réception des offres : le 22 avril 2002, elles doivent être adressées à l INAMI, avenue de Tervueren 211, à 1150 Bruxelles, à l attention de M. G. Grinberg, administrateur général adjoint, avenue de Tervueren 211, à 1150 Bruxelles; elles doivent être rédigées en français ou en néerlandais. 7. L ouverture des offres aura lieu en séance publique mais sans proclamation des prix le 22 avril 2002, à 14 heures, à l INAMI, avenue de Tervueren 211, dans la salle de réunion du 8 e étage. 8. Conformément à l article 5 du cahier général des charges un cautionnement de 5 % de la valeur des fournitures dont question au point 3, hors T.V.A. sera exigé. 9. Modalités essentielles de financement et de paiement de la prestation : conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics en Belgique. 10. Forme juridique des candidats : pas de conditions spécifiques. 11. Renseignements relatifs à la situation propre au soumissionnaire et critères de sélection : a) Causes d exclusion : Les candidats doivent joindre les documents suivants à leur candidature : Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le candidat n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activité, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue existant dans les législations ou réglementations nationales, ni fait l objet d une telle procédure et qu il n a pas été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour un délit mettant en cause son intégrité professionnelle.

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.01.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 169 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 344 Niet-gegunde

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 04.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2913 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4059 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 31.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6211 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 10449 N. 10449 Adjudication

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 22.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4261 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1847 VLAAMS PARLEMENT N. 3364 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur voor het uitvoeren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6763 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER N. 11550 Institut royal météorologique de Belgique 1. Nom, adresse,

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 05.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7019 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8797 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4621 VLAAMS PARLEMENT N. 8086 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842 977 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1842 1. Pouvoir adjudicateur : Chambre des Représentants, Collège des questeurs, place de la Nation

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 99 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 14.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9935 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16921 N. 16921 1. Pouvoir

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348 627 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1348 Appel d offres général pour un marché public de fournitures pour la livraison et l installation

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 431 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1069 Appel d offres général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2727 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 4792 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 879 VLAAMS PARLEMENT N. 1734 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 2. Gekozen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5853 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539 249 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 539 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, place de la Nation 1, 1009 Bruxelles, tél. 025 017 380, fax 025 017 372, e-mail : pm@senate.be.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 22.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1049 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 11.08.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 10024 1.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5481 3267 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 5481 Procédure négociée avec publicité préalable pour un marché public de services pour l outtasking

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8573 VLAAMS PARLEMENT N. 14617 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn bureau,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9775 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1669 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 2865 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, rue de Louvain 7, 1009

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 805 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 1631

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7649 VLAAMS PARLEMENT N. 12931 Oproep tot gegadigden voor het deelnemen aan een onderhandelingsprocedure voor het leveren van informaticamateriaal

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.03.2001 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1955 CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 3318 1. Le nom, l adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5031 VLAAMS PARLEMENT N. 8422 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 3672 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 05.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2147 Verbeteringsbericht In de uitgave van 29 maart 2002, van blz. 1955 tot blz. 2028, gelieve de datum te lezen als volgt : 29.03.2002,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 30 82e ANNEE VRIJDAG 23 JULI 2004 VENDREDI 23 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5615 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 9698

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3169 VLAAMS PARLEMENT N. 5551 Algemene offerteaanvraag 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 18 82e ANNEE VRIJDAG 30 APRIL 2004 VENDREDI 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 689 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 28 82e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2004 VENDREDI 9 JUILLET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3045 SERVICES DU PREMIER MINISTRE Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 37 82e ANNEE VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge Prijs van een jaarabonnement : Prix de l abonnement annuel : België

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie