Erop of eronder. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën KONING BOUDEWIJN STICHTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erop of eronder. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën KONING BOUDEWIJN STICHTING"

Transcriptie

1 Erop of eronder Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën KONING BOUDEWIJN STICHTING

2 Erop of eronder Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën Henk Meert Marie Bourgeois Tom Vernimmen Guido Van Huylenbroeck Etienne Van Hecke

3 Erop of eronder Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën In 1999 verscheen het rapport Boeren in de knel. Armoede in land-en tuinbouw. Professor Etienne Van Hecke (Instituut voor Sociale en Economische Geografie, KULeuven) kwam hierin tot de vaststelling dat 22% van de landbouwersgezinnen in Vlaanderen een inkomen had lager dan euro, wat toen overeen kwam met het minimumloon. Concreet gaat het in Vlaanderen om ongeveer 7400 bedrijven.alhoewel voorzichtig moet omgesprongen worden met de interpretatie van dit cijfer, men kan bv. niet besluiten dat deze 22% allemaal arm zijn, kan je wel uit dit cijfer besluiten dat de landbouw met een serieus sociaal probleem zit en agrarische armoede een belangrijk fenomeen is. Eind 1999 werd dan ook beslist om het fenomeen agrarische armoede verder te analyseren. Centraal stond hierbij de vraag als er inderdaad zo n groot aantal boeren slechts over een dermate gering inkomen beschikt, hoe overleven ze dan?. Er was dus duidelijk nood aan meer diepgaand kwalitatief inzicht, naast het noodzakelijke cijfermateriaal. Het is overigens in de armoedeliteratuur bekend dat om tot een efficiënte bestrijding te komen van armoede, een goed inzicht in hoe armen overleven essentieel is. Er werd gekozen voor twee verschillende, doch complementaire manieren, om meer inzicht te krijgen in de overlevingsstrategieën van arme boeren. Enerzijds brachten twee ervaringsdeskundigen getuigenissen samen van landbouwers in moeilijkheden. Deze zorgvuldig geselecteerde en anoniem gemaakte getuigenissen werden gebundeld in een boekje Als boeren overleven wordt.... Het boekje werd ietwat onverwacht een groot succes, wat allicht betekent dat er effectief wel degelijk een serieus probleem is inzake agrarische armoede. Anderzijds werd aan onderzoekers van de afdeling landbouweconomie (UGent) en Sociale en Economische Geografie (KULeuven) gevraagd op wetenschappelijke basis, inzicht te kriigen in overlevingsstrategieën van boeren. Het rapport Erop of eronder. Bestaans(on)zekere boeren en hun overlevingsstrategieën, vormt als het ware de wetenschappelijke pendant van het boekje Als boeren overleven wordt.... Dit sluitstuk van de trilogie kwam tot stand op basis van intensieve diepte-interviews. De Koning Boudewijnstichting is bijzonder fier met dit rapport de wetenschappelijke evidentie te kunnen leveren voor een aangehouden inspanning voor boeren in de knel die eveneens recht hebben op elementaire menselijke waardigheid en respect.zij dankt hiervoor de auteurs en leden van de werkgroep die deze studie begeleiden en hoopt samen met hen een hardnekkig taboe te hebben doorbroken, met name dit van de stille en verborgen armoede bij uitstek, de agrarische armoede. januari 2002

4 Inhoud 1. HEBBEN BOEREN RECHT OP KLAGEN? 6 2. LANDBOUWERSGEZINNEN EN 9 DE WIJZIGENDE MAATSCHAPPIJ 2.1. Meer markt en maatschappelijke polarisering De overheid biedt minder bescherming Het plattelandsleven onderuit gehaald? HOE OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 12 VAN ARME BOEREN ACHTERHALEN? 3.1. Het belang van diepte-interviews Focus op kleine, grondgebonden beroepsbedrijven buiten de tuinbouw De verwerking van interviewgegevens Omtrent diepte-onderzoek, representativiteit en overdraagbaarheid ENKELE BELANGRIJKE KENMERKEN 15 VAN DE GEÏNTERVIEWDE HUISHOUDENS 5. HOE LANDBOUWERS EN HUN GEZINSLEDEN 18 ANNO 2001 SAMEN OVERLEVEN 5.1. Overlevingsstrategieën: een moeilijk begrip Verschillende soorten overlevingsstrategieën Overlevingsstrategieën binnen het landbouwbedrijf Overlevingsstrategieën in huishoudelijk verband DIVERSIFICATIE VAN INKOMSTEN, 26 EEN SPECIFIEKE OVERLEVINGSSTRATEGIE 6.1. Landbouwbedrijven ontwikkelen op een verschillende manier Agrarische en structurele diversificatie: hoe verloopt dit concreet? Externe diversificatie: buitenshuis werken als specifieke overlevingsstrategie Waarom landbouwbedrijven al dan niet diversifiëren Leidt diversificatie tot meer bestaanszekerheid voor het huishouden? ALGEMEEN BESLUIT 33 EN BELEIDSAANBEVELINGEN B ESTAANS( ON) ZEKERE BOEREN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 5

5 1.Hebben boeren recht op klagen? Een hardnekkig cliché over landbouwers luidt dat ze altijd wel een reden vinden om te kunnen klagen.voor vele buitenstaanders weerspiegelen de grote landbouwbedrijven, de inzet van krachtige en dure machines, de evolutie naar steeds maar grotere percelen en de steeds groter wordende opbrengsten per ha of per dier eerder rijkdom dan armoede. Ook (te) eenvoudige statistische vergelijkingen wijzen ogenschijnlijk op de continu toegenomen welvaart onder de landbouwers. Zo levert een doorsnee Vlaamse koe vandaag inderdaad drie maal zo veel melk als vijftig jaar geleden (van amper 2000 liter naar 6000 liter per jaar, terwijl er bijna 10 maal minder werkuren aan besteed worden). Een boer kon in 1950 slechts 8 koeien melken per dag, nu gemakkelijk 80. Sinds 1950 verdubbelde het gemiddeld aantal melkkoeien per arbeidskracht ongeveer om de 15 jaar (8 in 1950, 16 in 1965, 32 in 1980 en 64 in 1995). Een hectare levert vandaag al vlug gemiddeld 8 ton tarwe op, terwijl er in 1950 amper 3 ton werd geoogst. Hebben boeren dan nog wel een reden om te klagen? Zijn er nog wel Vlaamse boeren die in armoede leven? Op deze vragen werd voor het eerst op overtuigende wijze geantwoord door E.Van Hecke (1999 en 2001). Hij combineerde diverse statistische bronnen en benaderingswijzen waarbij hij een onderscheid doorvoerde tussen het inkomen per arbeidskracht, het familiaal agrarisch inkomen uit het landbouwbedrijf en het totaal familiaal inkomen waartoe ook niet-agrarische verdiensten behoren. Zijn studie leidde tot de vaststelling dat op het einde van de 20ste eeuw nagenoeg een vierde van de Vlaamse beroepslandbouwers en hun gezinsleden moest zien rond te komen met maximaal EUR per jaar, een bedrag dat nauwelijks het wettelijke bestaansminimum benadert. Een groot deel van de Vlaamse landbouwers klaagt dus inderdaad met recht en rede. Nog niet zo lang geleden was de Vlaamse landbouw echter sterk verankerd in een algemeen vooruitgangsoptimisme. Een terugblik op de naoorlogse landbouw toont dat deze met rasse schreden een proces van schaalvergroting en modernisering heeft ondergaan.tot diep in de jaren tachtig liet deze evolutie nauwelijks ruimte voor enige gefundeerde kritische bedenkingen omtrent de positie van de achterblijvers, met name de landbouwers en hun gezinsleden die om één of andere reden niet konden inspelen op de dominante trends van schaalvergroting en mechanisering. Vooral het Europese Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) zou garant staan voor een reeks stevige vangnetten voor de minst succesvolle agrarische ondernemers.toch duiken vanaf het midden van de jaren 1990 ook in Vlaanderen diverse publicaties op die de vinger op de wonde leggen. Ze wijzen op de armoede waarin vele landbouwers en hun gezinsleden leven en overleven op de overgang naar de 21ste eeuw. Sommige situatieschetsen komen zelfs aardig dicht in de buurt van toestanden die door landbouwpublicisten opgetekend werden bij het begin van de 20ste eeuw: Citaat 1: Ze leven er als van de gemeenschap beroofd. Ze beschikken nauwelijks over meubels, ze hebben een slecht bed, een tafel met enkele stoelen en een gebrekkig gevulde provisiekast. Hun kleding hangt in de slaapkamer aan grote nagels die ze in de balken geslagen hebben. (...) Vooral in het noorden van de streek is de handel in dennenzaad belangrijk. De jongens van 14 tot 15 jaar oud, klimmen zodra ze thuiszijn van het rooien van suikerbieten op de Waalse bedrijven, op de dennenbomen, met sporen aan de voeten. Gewapend met een haak om de takken bij te halen,plukken ze de dennenappels. Ze verdienen er doorgaans een aardige stuiver aan wanneer handelaars langskomen om ze op te kopen. Citaat 2: Bespaard wordt vooral op voeding, verplaatsing en kleding. De alleenstaande boerin affirmeerde dat ze echt op alles moest besparen, ook op het eten.al haar verplaatsingen doet ze met de fiets.wat haar kleding betreft zei ze zelfs: vroeger kon je als je enkele dieren verkocht een nieuw kleedje kopen, nu zit dat er niet meer in.terwijl ze dit zei, wees ze op de trui die ze droeg waar verschillende gaten in zaten. Andere boeren haalden ook aan dat ze hun kleren goedkoop in lowbudget winkels kochten en dat merkkleding niet in aanmerking kwam. 6 E ROP OF ERONDER.

6 Citaat 3: Ook de kinderen merkten na verloop van tijd dat het financieel moeilijker ging. Zolang ze in de kleuterklas zaten, hadden Louis en Laura daar geen last van. Nu willen ze ook wel eens een boekentas van Kipling of mappen van K3. Dat hebben Wim en Leen handig opgelost met tweedehands materiaal. Zo hebben ze van hun bakker twee versleten schooltassen gekregen. Louis en Laura sprongen een gat in de lucht! Het eerste citaat, dat we taalkundig wat geactualiseerd hebben, is ontleend aan de monografieën van Vliebergh over het Hageland (1921 en 1923). Hij observeert er net na de Eerste Wereldoorlog heel wat situaties van diepe armoede en ellende onder de keuterboeren. In een dorp als Houwaart beschikken rond die tijd enkele tientallen bestaansonzekere huishoudens, allen actief in de landbouw, nauwelijks over kwalitatief toereikende bestaansmiddelen. In essentie verschilt het eerste gedeelte van dit citaat weinig van het tweede citaat dat steunt op interviews die studenten van het Instituut voor Sociale en Economische Geografie (K.U.Leuven) ongeveer 80 jaar na Vliebergh uitvoerden, eveneens in het Hageland (Meert en Van Hecke 1999). Samen met het derde citaat, ontleend aan de gebundelde interviews met bestaansonzekere landbouwers in de Westhoek (Vande Vyvere en Vanneste 2002), wijzen de vermelde handelingen van de landbouwers en hun gezinsleden op een reeks van overlevingsstrategieën. Die worden opgezet om elementaire bestaansmiddelen telkens te interpreteren in relatie tot de wijzigende consumptienormen in de maatschappij bereikbaar te houden. Dergelijke strategieën zijn uiteraard niet nieuw. In het eerste citaat vermeldt Vliebergh bijvoorbeeld ook nog dat jongeren na hun seizoensgebonden werk op de grote Waalse hoeven, dennenappels verzamelden in de bossen die door de lokale overheden in het Hageland beheerd werden. De dennenboompitten werden via kooplieden verhandeld en geëxporteerd naar Duitsland, de opbrengsten zorgden voor een substantiële aanvulling van het eigen karige budget. Een dergelijke verruiming van de centrale agrarische activiteiten, al dan niet binnen de grenzen van het eigenlijke landbouwbedrijf, wordt vandaag als diversificatie omschreven. Deze drie citaten illustreren dus niet alleen dat armoede onder landbouwers van alle tijden is, ze wijzen er ook op dat heel wat huishoudens naar creatieve oplossingen zoeken. Het ene gezin is daarbij al succesvoller dan het andere. Meteen stelt zich de vraag waarom de ene boer met succes de thuisverkoop van zuivelproducten opstart terwijl de andere boer daar niet in slaagt. Deze studie gaat hier dieper op in. In overleg met de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de K.U.Leuven en van de Vakgroep Landbouweconomie van de Universiteit Gent in de loop van 2001 enkele tientallen Vlaamse landbouwers diepgaand geïnterviewd. Zij werden benaderd omdat op basis van getuigenissen van streekkenners en enkele statistische indicaties kon verondersteld worden dat ze in armoede leefden. De gesprekken werden nauwkeurig geregistreerd en nadien ontleed. Deze publicatie brengt een bondig verslag van de voornaamste bevindingen van deze studie. Ze is als volgt opgebouwd. Na dit eerste inleidende deel schetst een tweede deel enkele grootschalige maatschappelijke evoluties waarmee landbouwersgezinnen geconfronteerd worden sinds het begin van de jaren tachtig. Dit deel van het rapport moet beschouwd worden als de ruimere context die enkele niet-persoonsgebonden oorzaken aanreikt voor de vastgestelde armoede. Een derde methodologisch deel legt uit op welke wijze de concrete overlevingsstrategieën van landbouwersgezinnen werden achterhaald, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Vervolgens zoemen we in het vierde deel in op de belangrijkste kenmerken van de geïnterviewde agrarische huishoudens. Wat is de leeftijd van de bedrijfsleiders, de burgerlijke staat, de opleiding? Hoe staat het met de sociale netwerken van de leden van de geïnterviewde huishoudens? Hoe groot is het bedrijf dat ze uitbaten? Na deze algemene doorlichting van de huishoudens komen hun overlevingsstrategieën in een vijfde deel aan bod. De strategieën hebben zowel betrekking op het bedrijf in enge zin als op de ruimere leefwereld van het globale huishouden. Een zesde deel beschouwt meer specifiek de diversificatie van de inkomsten als overlevingsstrategie. Hierin komen verschillende B ESTAANS( ON) ZEKERE BOEREN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 7

7 vormen van diversificatie aan bod, zowel zuiver agrarische vormen (bijvoorbeeld het overschakelen naar een andere teelt) als niet-agrarische vormen (bijvoorbeeld het zoeken naar een baan buitenshuis in de verkoopssector). Deze verschillende vormen van diversificatie worden geanalyseerd in relatie tot verschillende ontwikkelingspaden die landbouwbedrijven kunnen volgen. We sluiten deze publicatie af met een algemeen besluit en een reeks beleidsaanbevelingen. 8 E ROP OF ERONDER.

8 2.Landbouwersgezinnen en de wijzigende maatschappij Een terugblik op enkele grootschalige maatschappelijke processen van de voorbije twee decennia wijst op een drietal belangrijke ontwikkelingen waarmee landbouwers en hun gezinsleden vandaag geconfronteerd worden: meer vrije markt en sociale polarisering, afslanking van de welvaartsstaat en een aanhoudende erosie van het gemeenschapsleven en van sociale relaties. Deze drie processen verlopen quasi universeel doorheen de Westerse wereld (Mingione 1991). We schetsen hieronder bondig hoe ze inwerken op de concrete leefwereld van Vlaamse landbouwers. 2.1.Meer markt en maatschappelijke polarisering De toenemende invloed van de vrije markt is duidelijk waar te nemen in heel wat domeinen van het dagelijkse leven. Zo verbruiken landbouwersgezinnen steeds maar minder rechtstreeks hetgeen hun bedrijf zelf voortbrengt: melk bij de koffie komt al lang niet meer van de eigen koe maar uit een kartonnen brik die is aangekocht in het dichtst bijgelegen warenhuis. Tegelijk met de groeiende dominantie van de marktsfeer treedt er een verregaande sociale polarisering op. Dit is duidelijk in het geval van de arbeidsmarkt. Laaggeschoolde leden van boerengezinnen die een bijkomstige baan zoeken buiten het bedrijf worden daarbij dubbel getroffen: ze zullen niet alleen geconfronteerd worden met allerlei onzekere werkaanbiedingen (de zogenaamde hamburgerjobs), bovendien wordt hun achterstelling nog eens versterkt door hun beperkte mobiliteit en perifere ligging ten opzichte van de belangrijkste tewerkstellingspolen. Terwijl hamburgerjobs dus in belang toenemen en de werkloosheid hoog blijft, verwerven multinationale voedselproducerende ondernemingen steeds maar meer vrijheid om op wereldschaal winstgevende handelspraktijken te bedrijven. Vooral de aanpassingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar aanleiding van de Uruguay Ronde van de General Agreement on Tarifs and Trade (1994) leidden tot een verregaande liberalisering en spoorde de bedrijven aan om aan lagere kosten te produceren en hun schaalvoordelen optimaal uit te spelen. Lagere marktprijzen zorgen periodiek voor betalingsproblemen bij leveranciers en loonwerkers. Vooral hardfruit, aardappelen en varkens lijden hier regelmatig onder, omdat een stabiele marktregeling voor deze producten afwezig is. Bovendien verschuift een steeds groter gedeelte van de winst van de landbouwer naar zowel de inputzijde (de toeleverings- en dienstverlenende bedrijven) als naar de outputzijde (transporteurs, voedselverwerkers en distributiebedrijven) (Pretty 1998). De winstmarge van de landbouwers komt steeds meer onder druk te staan. Ook de banken spelen een belangrijke rol: leningen worden erg gemakkelijk toegekend zonder de bedrijven voldoende door te lichten. Dit hangt wellicht samen met de overheidssteun voor investeringen die maken dat leningen vlot verleend worden, dankzij de grote zekerheid die de staatswaarborg geeft.vooral in de kapitaalsintensieve tuinbouwsector en de intensieve varkenshouderij doen zich op dit vlak vaak problemen voor. De maatschappelijke polarisering die een van de hoofdkenmerken is van het nieuwe economische groeimodel heeft ook een duidelijke impact op het Vlaamse platteland. Gekoppeld aan de diep gewortelde anti-stedelijke mentaliteit van de Vlamingen (zie Kesteloot en De Maesschalck 2001), eigenen vooral de nieuwe veelverdieners zich nieuwe stukken platteland toe, zowel om er permanent te wonen als om er zich tijdens de vrije tijd te ontspannen. Op het platteland kan dan ook in zekere zin een onderscheid gemaakt worden tussen de productieve dimensie (waartoe vooral de landbouw hoort) en de consumptieve dimensie (waartoe de nieuwkomers op de woning- en de recreatiemarkt behoren) (zie Marsden 1998 voor een uitvoeriger beschrijving van deze trend). Voor de landbouwers kan deze sociaal-ruimtelijke polarisering van het platteland zowel een opportuniteit als een bedreiging inhouden. De meest succesvolle ondernemers zullen het nieuwe klimaat aangrijpen om in te spelen op hoevetoerisme en andere hoeveproducten (zoals bijvoorbeeld hoeveijs). Een deel van de minst succesvolle landbouwers zal graag de gelegenheid aangrijpen om het landbouwbedrijf af te bouwen en het recht op grond af te staan tegen een billijke vergoeding vanwege de nieuwe gebruikers. Andere minder succesvolle ondernemers die buiten de landbouw weinig structurele oplossingen zien, B ESTAANS( ON) ZEKERE BOEREN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 9

9 zullen in het slechtste geval de gronden die ze konden pachten zien verloren gaan aan hobby-bedrijven, manèges en andere uitingen van de consumptieve variant van het hedendaagse platteland. 2.2.De overheid biedt minder bescherming Gelijklopend met het toenemend belang van de marktsfeer herdefinieert de overheid haar taak als ondersteunend vangnet voor individuen en gezinnen die niet langer rechtstreeks economisch geïntegreerd worden door de arbeidsmarkt (met inbegrip van de zelfstandigen). Verschillende trends wijzen hier op. We noemen er slechts een tweetal. Zo worden ten eerste minder kapitaalkrachtige en minder mobiele bewoners van het platteland sedert de voorbije twintig jaar geconfronteerd met de achteruitgang van allerlei diensten zoals het openbaar vervoer en de productie van sociale woningen. Vooral de dienstverlening door lokale overheden is vaak gebrekkig. De gewijzigde rol die de overheid opneemt in de bescherming van de lagere inkomensgroepen situeert zich ten tweede ook op een schaalniveau dat de nationale staat overstijgt, vooral wanneer het rechtstreeks gaat om de landbouwsector. In 1992 keurde de Raad van Europese Ministers de meest verregaande hervorming goed voor de Europese landbouw sinds de invoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Centraal stonden prijsverminderingen voor sleutelproducten, gekoppeld aan een reductie van cultuurgronden op de grotere bedrijven. Dit moest massale voedseloverschotten vermijden die in het kielzog van het GLB tot stand waren gekomen. Sinds de hervormingen van 1992 worden de boeren gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten door een systeem van rechtstreekse inkomenssteun op basis van de bebouwde oppervlakte. Sinds Agenda 2000 is echter plattelandsontwikkeling en milieuzorg een stuk belangrijker geworden in het Europese landbouwbeleid en komt dit syteem van rechtstreekse betalingen onder druk te staan, ook uit budgettaire overwegingen. Pretty (1998) heeft erop gewezen dat deze beleidsoptie een Mattheüseffect in zich draagt: de grootste landbouwbedrijven vangen een onevenredig groot aandeel van de subsidies op, ten nadele van de kleinere bedrijven. Omdat maximale vergoedingen zijn vastgelegd afhankelijk van de veebezetting betekent dit concreet dat vooral rundveebedrijven met een significante daling van hun bedrijfsinkomen geconfronteerd worden. In vergelijking met Wallonië wordt de doorsnee Vlaamse landbouwer echter minder hard getroffen: de Waalse landbouw is namelijk beduidend meer gespecialiseerd in heel wat sectoren die door de hervormingen geviseerd worden (onder meer akkerbouw) (Van Hecke et al 2000).Toch mag men de gevolgen voor de Vlaamse veebedrijven niet onderschatten, zij lopen eveneens een verhoogd risico op een significante daling van het bedrijfsinkomen. Bovendien leidt, ondanks de minder universele bescherming die de overheid biedt aan de landbouwers, het geheel van beperkende maatregelen binnen de mest- en andere milieugerelateerde wetgeving tot een extra last voor landbouwers. Vooral de ondoorzichtige en zeer uitgebreide reglementeringen, gekoppeld aan een gebrekkige informatieverspreiding, zijn hiervoor verantwoordelijk (Vernimmen et al 2000). 2.3.Het plattelandsleven onderuit gehaald? De Nederlandse essayist Geert Mak heeft op treffende wijze beschreven hoe de landbouw sinds de Tweede Wereldoorlog voortdurend ontmenselijkt is (zie ook De Jonge 1994), hoe sociale relaties en onderling vertrouwen een slijtageslag ondergingen op basis van toegenomen competitie en naijver. Zijn waarheidsgetrouwe roman gaat concreet in op de wijzigende leefwereld van het Friese dorpje Jorwerd, maar de essentie van het verhaal is in grote lijnen ook elders in Europa herkenbaar (zie bijvoorbeeld Svendsen en Svendsen (2000) over het verdwijnen van de coöperatieve ondernemingen in de Deense zuivelsector). Hechte sociale relaties werden ooit door sociologen (vooral Tönnies) quasi exclusief aan het platteland toegekend op basis van een verondersteld sterk gemeenschapsleven. Los van de vraag of er in vergelijking met de steden ooit dergelijk idyllische en vreedzame samenlevingsverbanden op het platteland bestaan hebben, geldt natuurlijk de vaststelling dat de afname van het aantal 10 E ROP OF ERONDER.

10 boeren en de groeiende concurrentie onder de landbouwers niet meteen sociale relaties zal versterken. Ook de verstaatsing van heel wat wederzijdse hulp in het kader van de uitgebreide naoorlogse welvaartsstaat heeft heel wat sociale relaties overbodig gemaakt (zie De Decker en Meert 2000). Bovendien nemen sociale relaties onder landbouwers ook in omvang af omdat ze eenvoudigweg met minder zijn. Toch spelen ook andere grootschalige sociale processen een doorslaggevende rol. Dalende geboortecijfers, de vergrijzing van de bevolking en de crisis van het klassieke familiale model (gehuwde ouders met kinderen) zijn de voornaamste componenten van de zogenoemde tweede demografische transitie. Specifiek toegepast op de landbouwsector zijn vooral twee factoren van belang in België: de structurele veroudering van de landbouwbevolking en de verandering in de burgerlijke staat van de boeren. Recente cijfers tonen aan dat tussen 1992 en 2000 het aandeel gescheiden landbouwers in Vlaanderen precies verdubbeld is (van 1,00 % tot 2,00 %), terwijl het aandeel ongehuwde landbouwers steeg van % tot %. Het ligt voor de hand dat een veranderde gezinsstructuur wijzigingen binnen de sociale netwerken met zich meebrengt. B ESTAANS( ON) ZEKERE BOEREN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 11

11 3.Hoe overlevingsstrategieën van arme boeren achterhalen? Landbouwers en hun gezinsleden mogen niet als passieve wezens beschouwd worden die de hoger beschreven trends gedwee ondergaan. Geconfronteerd met deze structurele hindernissen zoeken de meesten onder hen via allerlei overlevingsstrategieën naar creatieve oplossingen om de bestaanszekerheid van het gezin veilig te stellen. In dit hoofdstuk verduidelijken we de methode die we gebruikt hebben om deze overlevingsstrategieën van de landbouwersgezinnen te achterhalen. 3.1.Het belang v an diepte-interviews Zoals reeds aangegeven vergt een onderzoek naar de manier waarop landbouwers en hun gezinsleden armoede bestrijden enkele technieken die toelaten om diepgaand te peilen naar gevoelige informatie. Oppervlakkige schriftelijke enquêtes waarbij de respondenten bovendien een aantal informele praktijken op papier zouden moeten zetten, zijn dus uit den boze. Daarom werd geopteerd voor diepte-interviews met een vijftigtal landbouwers, gekoppeld aan voorafgaande gesprekken met zogenaamde bevoorrechte getuigen. Deze laatsten zijn mensen die vaak beroepshalve heel wat kennis bezitten over de te bevragen doelgroep en die daarom ook vaak als doorverwijzers kunnen functioneren. We hebben in totaal 49 landbouwers geïnterviewd, gespreid over 4 Vlaamse streken waar doorgaans veel kleine bedrijven voorkwamen (zie tabel 1). 3.2.Focus op kleine, grondgebonden beroepsbedrijven b uiten de tuinbouw Omdat in dit onderzoek potentieel bestaansonzekere landbouwers centraal staan, hebben we geopteerd voor een hoofddoelgroep die bestaat uit kleine bedrijven, met een Bruto Standaard Saldo (BSS) 1 lager dan EUR. Deze groep werd nog eens onderverdeeld in twee groe- TABEL 1: ENKELE KENMERKEN VAN DE GESELECTEERDE GEBIEDEN VOOR DE INTERVIEWS Streek Groep Aandeel kleine Verstedelijkings- Aantal gemeenten bedrijven graad interviews (BSS < EUR) Meetjesland Assenede/ Relatief weinig Gradiënt landelijk, 13 Sint-Laureins verstedelijkt Zuid-Oost Brakel/ Relatief veel Landelijk 11 Vlaanderen Geraardsbergen/ Ninove Pajottenland Gooik/Lennik/ Relatief veel Verstedelijkt 14 Dilbeek Hageland Aarschot/ Relatief veel Landelijk 11 Scherpenheuvel- Zichem/ Tielt-Winge/ Bekkevoort Bron: interviews 2001 en eigen bewerking 1. Het BSS is een maat voor de economische productie-omvang van een bedrijf, steunend op gemiddelde prijzen die per diersoort en per teelt aan de landbouwer betaald worden en waarvan de vaste kosten afgetrokken worden. Eerdere berekeningen van Van Hecke (1999) wezen uit dat 1 EUR BSS ongeveer overeenkomt met een jaarinkomen van 0.5 EUR. Concreet betekent dit dat gemiddeld genomen een bedrijf met een BSS van Euro gepaard gaat met een huishoudelijk jaarkinkomen van EUR. 12 E ROP OF ERONDER.

12 pen, namelijk zeer kleine bedrijven met een BSS lager dan EUR en bedrijven waarvan het BSS zich tussen EUR en EUR bevindt. Landbouwbedrijven met een BSS lager dan EUR zijn interessant om te achterhalen hoe landbouwers met een zeer lage potentialiteit toch het hoofd boven water kunnen houden. Van de groep landbouwbedrijven met een BSS dat hoger ligt dan EUR kan verwacht worden dat ze meer preventieve strategieën zullen ontwikkelen. Tijdens de gesprekken werd een vragenlijst in een zeer losse vorm overlopen. Op basis van het interview werd het reëel inkomen van een landbouwer geschat door kennis van de verkoopsaantallen en -hoeveelheden, en op basis van verklaringen met betrekking tot aanvullende inkomens en vervangingsinkomens. Het BSS heeft dus enkel als oriënterende indicator gediend en werd later door andere en meer concrete bronnen verfijnd en aangevuld. Naast deze groep kleinere bedrijven oordeelden bevoorrechte getuigen het ook nuttig enkele interviews uit te voeren bij grotere bedrijven die in (financiële) problemen verkeren of die een tijdelijke moeilijke periode overbrugd hebben. Deze groep wordt echter eerder aanvullend gezien. Het onderzoek spitst zich immers zeer specifiek toe op de problematiek van de kleinere probleembedrijven en er werden bijgevolg slechts 13 grotere bedrijven geïnterviewd (BSS groter dan EUR), op een totaal van 49 interviews. De volledige spreiding van het aantal interviews volgens de BSS-klassen is als volgt (tabel 2): Er werd ook voor geopteerd het onderzoek te beperken tot grondgebonden beroepsbedrijven. Tuinbouw en intensieve veeteelt worden dus buiten beschouwing gelaten omdat de sectorgebonden invloed meer algemene uitspraken dreigt te verstoren. 3.3.De verwerking v an interviewgegevens Alle interviews met de landbouwers en hun gezinsleden werden uitvoerig uitgeschreven. Bovendien werden heel wat kenmerken van de huishoudens en van de bedrijven gecodeerd en opgeslagen in een databank. Zo werd bijvoorbeeld de sterkte van het sociaal netwerk van de geïnterviewde huishoudens telkens gekwantificeerd aan de hand van enkele duidelijke criteria. Dit leidt tot een classificatie volgens zeer zwakke, zwakke, sterke en zeer sterke sociale netwerken. Bewerkingen op de uitgebreide databank laten toe om uiteenlopende kenmerken van de huishoudens en de bedrijven met elkaar te confronteren en te vergelijken. De uitvoerige verslagen leveren tegelijk heel wat rijke contextgegevens en concrete beschrijvingen van de overlevingsstrategieën op.we gebruiken ze in deze publicatie om de resultaten van de studie te illustreren. TABEL 2: VERDELING VAN DE GEÏNTERVIEWDE BEDRIJVEN NAAR OMVANG (BSS-KLASSE) VOLGENS STREEK Omvang Zeer kleine Kleine Grotere BSS Streek bedrijven bedrijven bedrijven officieel (BSS < EUR) (BSS tss (BSS > EUR) onbekend en EUR) Meetjesland Zuid-Oost Vlaanderen Pajottenland Hageland TOTAAL Bron: interviews 2001 en eigen bewerking B ESTAANS( ON) ZEKERE BOEREN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 13

13 3.4.Omtrent diepte-onderzoek, r epresentativiteit en overdraagbaarheid Uiteraard laat deze studie, gebaseerd op een staal van 49 landbouwers, niet toe om statistisch veralgemeenbare uitspraken te doen voor de gehele landbouwersbevolking in Vlaanderen. Dit was overigens niet het opzet van het onderzoek. Dit diepte-onderzoek heeft tot doel achterliggende uitsluitingsmechanismen en hefbomen naar sociale integratie te ontsluiten. De diepgang die vereist is voor een dergelijk onderzoek gaat noodgedwongen gepaard met een relatief beperkte steekproef. In tegenstelling tot louter kwantitatief onderzoek hoeven bevindin- gen van kwalitatief onderzoek niet generaliseerbaar te zijn, wel overdraagbaar (zie Baxter en Eyles 1997, Peleman 2002). Dit betekent dat de resultaten ook in een andere context dan deze van de studie moeten kunnen gelden. Het is daarbij wel belangrijk deze context goed te omschrijven (dit doen we onder meer in het vierde deel van deze publicatie). De geloofwaardigheid van de resultaten (een andere criterium om kwalitatief onderzoek te evalueren) is getest door ze op verscheidene tijdstippen uitgebreid voor te leggen aan een begeleidingsgroep, samengesteld uit diverse specialisten uit de Vlaamse landbouwwereld. Hun inzichten en commentaren zijn mee verwerkt in de voorliggende publicatie. 14 E ROP OF ERONDER.

14 4.Enkele belangrijke kenmerken van de geïnterviewde huishoudens Op basis van de interviews konden de 49 landbouwersgezinnen ingedeeld worden in 4 groepen. Door de huidige bestaanszekerheid van de huishoudens (goed versus slecht) te confronteren met de mate van bestaanszekerheid van tien jaar geleden (eveneens goed versus slecht) kon de volgende typologie worden samengesteld. Deze typologie wordt in het vervolg van de tekst aangehaald om de resultaten van de geïnterviewde huishoudens te structureren.we zullen dus bijvoorbeeld telkens specifieke overlevingsstrategieën beschouwen in functie van stabiel bestaanszekere en bestaansonzekere huishoudens, terugvallers en probleemoplossers 2. Het is voorts belangrijk om te benadrukken dat de classificatie in de vier subgroepen uiteindelijk een uitspraak doet over de bestaanszekerheid op niveau van de huishoudens en niet over de levensvatbaarheid op niveau van de bedrijven. Anders gezegd: achter de stabiel bestaanszekere huishoudens kunnen heel wat economisch problematische landbouwbedrijven schuilgaan. Overigens vermeldt 70% van deze stabiel bestaanszekere huishoudens dat de leefbaarheid van hun bedrijf tijdens de jaren negentig wel degelijk achteruit is gegaan. Dit laat vermoeden dat deze huishoudens buiten de landbouw nog aanvullende inkomsten verwerven die de terugvallende opbrengsten van het landbouwbedrijf moeten compenseren. Een eerste interessante conclusie van de studie luidt dat de grote meerderheid van de 49 geïnterviewde huishoudens stabiel bestaanszeker is (zie tabel 3). Deze vaststelling is vooral interessant omdat we er impliciet vanuit gingen dat vooral problematische huishoudelijke situaties zouden domineren binnen de geselecteerde grootte-klasse van bedrijven. Deze verhouding kan echter niet als representatief beoordeeld worden, vooral omdat nogal wat van de meest ellendig ogende bedrijven (op basis van uiterlijk waarneembare kenmerken) de deuren krampachtig gesloten hielden wanneer we aanbelden voor een interview. Binnen het door ons geïnterviewde staal verkeert nagenoeg 1 op 4 huishoudens in een problematische situatie (terugval of aanhoudend bestaansonzeker), terwijl zes van de 49 huishoudens het vandaag beter hadden dan tien jaar geleden (de probleemoplossers). Door deze vier groepen te confronteren met een reeks bedrijfseconomische en huishoudelijke kenmerken kunnen nog een aantal interessante vaststellingen geformuleerd worden. 4.1.De bedrijfsgrootte Zo blijkt dat de bedrijfsgrootte, uitgedrukt in Bruto Standaard Saldo (BSS) wel een duidelijke link vertoont met de classificatie van de landbouwersgezinnen: bijna 80% van de aanhoudend bestaansonzekere huishoudens be- TABEL 3: CLASSIFICATIE VAN DE GEÏNTERVIEWDE HUISHOUDENS VOLGENS EVOLUTIE VAN HUN BESTAANSZEKERHEID Bestaanszekerheid nu (2000) goed slecht Bestaans- goed Stabiel bestaanszeker Terugvallend zekerheid 30/49 4/49 vroeger slecht Probleemoplossend Aanhoudend bestaansonzeker (1990) 6/49 9/49 Bron: interviews 2001 en eigen bewerking 2. De criteria die gebruikt werden om de mate van bestaanszekerheid van een huishouden te bepalen hielden zowel objectieve bedrijfseconomische gegevens in (bijvoorbeeld problemen om leveranciers te betalen) en huishoudelijke criteria (bijvoorbeeld een toets van hun totale inkomsten aan de armoedenorm van het Centrum voor Sociaal Beleid), als een subjectieve beoordeling van de leefbaarheid door het huishouden zelf. B ESTAANS( ON) ZEKERE BOEREN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 15

15 heert een zeer klein landbouwbedrijf met een BSS van minder dan EUR. Terugvallers en aanhoudend bestaansonzekere huishoudens hebben steeds bedrijven die kleiner zijn dan EUR, terwijl geen enkel bedrijf binnen de probleemoplossers zeer klein is (met minder dan EUR BSS). 4.2.Burgerlijke staat v an de bedrijfsleider Het is eveneens opvallend dat de burgerlijke staat van de bedrijfsleider en de mate van bestaanszekerheid van het huishouden enkele onderlinge verbanden vertonen: gehuwde bedrijfsleiders zijn vooral terug te vinden binnen de meer bestaanszekere huishoudens, terwijl verweduwde en uit de echt gescheiden bedrijfsleiders vaker voorkomen in huishoudens met duidelijke economische problemen. Of huwen een goede remedie zou zijn om economische uitsluiting te bestrijden is hiermee niet beweerd. De interviews wijzen immers uit dat gebroken relaties evenzeer het gevolg kunnen zijn van aanzienlijke bedrijfseconomische knelpunten. 4.3.Leeftijd bedrijfsleider en de rol van inwonende bejaarden De ouderdom van de bedrijfsleiders verschilt nauwelijks tussen de economisch problematische en gezonde huishoudens. Het is voorts wel opvallend dat in huishoudens die het goed doen er duidelijk minder bejaarden inwonen dan in de problematische huishoudens. Uit de interviews blijkt dat inwonende bejaarden enerzijds zorgen voor een aanvullend inkomen uit pensioenen en dat ze regelmatig een handje kunnen toesteken op het bedrijf. Anderzijds blijkt het grootste probleem de bemoeizucht van de oudere boer te zijn, waardoor in sommige gevallen de bedrijfsvoering van de jongere boer en boerin volledig gepatroneerd wordt door de oudere generatie. Het zeer bondige citaat van een oudere ex-landbouwer uit het Pajottenland (leeftijd 80 jaar) is in dat opzicht veelzeggend. Ook het verhaal van een alleenstaande landbouwer, eveneens uit het Pajottenland en 54 jaar oud, is wat dergelijke dwingende machtsverhoudigen betreft, erg duidelijk. Hij leefde tot 1998 samen met zijn vader. Citaat 4: Ik bestuur, mijn dochter is uitbater. Citaat 5: In 1984 heeft hij het bedrijf van zijn ouders overgenomen en werd hij voltijds landbouwer. Zijn vader heeft hem wel altijd verteld hoe het moest; hij maakte s morgens een lijstje van wat de boer allemaal moest gedaan krijgen op die dag.toen zijn vader nog leefde,was deze er volledig tegen om een nieuwe machine aan te kopen.vijf jaar geleden heeft de boer wel een nieuwe tractor gekocht omdat de andere tractor toch al 34 jaar oud was. 4.4.Opleiding v an de bedrijfsleider Probleemoplossende huishoudens tellen beduidend minder laaggeschoolde bedrijfsleiders (enkel lager onderwijs), terwijl de terugvallende huishoudens veel meer bedrijfsleiders tellen met enkel een diploma van lager onderwijs. 4.5.Sterkte van sociale netwerken Alvorens de eigenlijke overlevingsstrategieën van de huishoudens te analyseren hebben we nog de sterkte van hun sociale netwerken afgewogen tegenover de vier subgroepen. De sterkte van een sociaal netwerk werd gemeten aan de hand van vier criteria die in de interviews aan bod kwamen: de aanwezigheid van familieleden in de buurt en de contacten die ze ermee onderhielden, of ze drie huishoudens konden opnoemen die ze goed kenden en die hen in geval van nood kunnen bijstaan in het bereikbaar maken van bestaansmiddelen, de diepgang van de relatie met de buren en tot slot hun participatie aan het verenigingsleven. Op basis van een kwantitatieve interpretatie en bewerking onderscheiden we zeer zwakke, zwakke, sterke en zeer sterke sociale netwerken. Het contrast tussen sterke en zwakke sociale netwerken loopt als een rode draad doorheen de vier onderscheiden subgroepen van huishoudens: stabiel bestaanszekere en probleemoplossende huishoudens beschikken over sterke tot 16 E ROP OF ERONDER.

16 zeer sterke sociale netwerken, terwijl de terugvallers en aanhoudend bestaansonzekere huishoudens vooral over zwakke tot zeer zwakke sociale netwerken beschikken. Het volgende citaat komt uit het interviewverslag over een landbouwer die er wegens financiële problemen niet in slaagt om de nodige verzekeringen af te sluiten. Hij woont samen met zijn 80-jarige moeder, is ongehuwd en 50 jaar oud. Het citaat verduidelijkt dat een beperkte koopkracht samengaat met sociaal isolement en beperkte steun op basis van sociale netwerken. Citaat 6: Zoals hij ons verder vertelt willen weinig mensen hem komen helpen omdat hij niet verzekerd is (brand en grote risico s). Moest er iets voorvallen, dan zou die persoon die hem komt helpen niet gedekt zijn. Zijn moeder heeft daarom vorig jaar nog met een tractor gereden omdat er geen volk was om te helpen tijdens de oogst. In een buitenlandse studie van de Mutualité Sociale Agricole (2001) bleek eveneens dat het niveau van de wederkerige hulp evenredig is met de economische middelen waarover het huishouden beschikt. Rijkdom zou dus wederzijdse ondersteuning onder landbouwers bevorderen volgens deze mututaliteit. Ruimer gesteld: wanneer huishoudens onvoldoende koopkracht hebben en ook voor de overheid in ontoereikende mate tegemoet gekomen worden, dan komen ze vaak ook nog eens te weinig aan hun trekken binnen het geheel van de wederkerige dienstverlening met andere huishoudens. B ESTAANS( ON) ZEKERE BOEREN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 17

17 5.Hoe landbouwers en hun gezinsleden anno 2001 samen overleven 5.1.Overlevingsstrategieën: een moeilijk begrip De concrete invulling van het begrip overlevingsstrategie is niet zo eenvoudig. In dit onderzoek werden ze alvast beperkt tot de zuiver economische dimensie. Algemeen geformuleerd omvatten economisch georiënteerde overlevingsstrategieën de handelingen van bestaansonzekere personen en huishoudens die ze opzetten om ofwel rechtstreeks te besparen op hun uitgaven, ofwel om rechtstreeks hun koopkracht te verhogen. Agrarische huishoudens kunnen die strategieën opzetten in de context van hun landbouwbedrijf (bijvoorbeeld starten met thuisverkoop), maar evenzeer erbuiten (bijvoorbeeld tweedehands speelgoed voor de kinderen aankopen). Om te achterhalen of handelingen van mensen werkelijk als een overlevingsstrategie gelden, is het kennen van de achterliggende motivatie van cruciaal belang.twee voorbeelden verduidelijken dit. In het Pajottenland worden bronnen die nabij drukke uitvalswegen richting Brussel gelegen zijn, enerzijds frequent gebruikt door voornamelijk Brusselse Marokkanen die er hun drinkbaar water opslagen. Besparingen op het huishoudelijke budget vormen hier niet de drijfveer. De achterliggende motivatie is namelijk het voorschrift in de Koran om zo vers mogelijk voedsel rechtstreeks uit de natuur te betrekken. Hier is dus geen sprake van een economisch georiënteerde overlevingsstrategie. Maar deze bronnen worden anderzijds ook door nogal wat lokale boeren gebruikt om zich in het droge seizoen van drinkwater voor hun vee te voorzien. Het leegtrekken van de voorraadput bij de bron is voor een groot deel onder hen een stuk goedkoper dan het aanwenden van water dat door de watermaatschappij verdeeld wordt. Indien deze budgetbesparende motivatie doorweegt is duidelijk sprake van een overlevingsstrategie. 5.2.Verschillende soorten overlevingsstrategieën In dit onderzoek worden de overlevingsstrategieën van boeren en hun gezinnen op basis van twee methoden ingedeeld. Een eerste methode berust op de drie zogenaamde economische integratiesferen: marktruil, herverdeling en wederkerigheid (zie Meert en Kesteloot 1999). Een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt dit: de nood om een bedrijfsgebouw te herstellen omwille van acuut instortingsgevaar. Een eerste mogelijkheid om hieraan te verhelpen is het inschakelen van een aannemer die de klus tegen een lage prijs komt klaren omdat hij onder andere minder degelijke materialen zal verwerken. Een tweede mogelijkheid bestaat er in een poging te ondernemen om het gebouw te laten herstellen met behulp van een overheidssubsidie, waarbij de aanvrager beroep doet op een klasseringsbesluit. Een derde mogelijke oplossing kan inhouden dat hij het gebouw laat herstellen door vrienden zonder dat hij hen financieel moet vergoeden, een wederdienst volstaat namelijk. De eerste overlevingsstrategie berust op het principe van de marktruil. Marktruil omvat alle transacties tussen mensen waarbij geld als ruilmiddel gebruikt wordt. Geld, of ruimer gesteld koopkracht, is dus van cruciaal belang. Het kan verworven worden via loonarbeid of via het zelfstandig commercialiseren van producten en diensten. Marktruil steunt op concurrentie en houdt in dat de sterksten voldoende geld verdienen en de zwakkeren (te) weinig. De tweede strategie houdt het aanwenden van centraal te herverdelen overheidsgelden in. Herverdeling is dus een tweede sfeer waarin overlevingsstrategieën kunnen ondergebracht worden. Herverdeling houdt in dat iedereen volgens afspraken en regels bijdraagt tot een centrale pot die dan herverdeeld wordt in functie van de behoeften. Dit principe is duidelijk aanwezig in de sociale zekerheid. Maar ook het toekennen van subsidies berust op dit principe. Overlevingsstrategieën houden dan soms in dat frauduleus wordt omgesprongen met deze afspraken en regels. Op dat moment kunnen ze gekarakteriseerd worden als uitsluitingsstrategieën (zie verder). De laatst genoemde strategie berust tenslotte op het principe van de wederkerigheid. In tegenstelling tot marktruil wordt hier geen geld gebruikt om een goed of een dienst te verwerven. Mensen wisselen dus onderling en op basis van onderling vertrouwen diverse goederen en diensten, zonder dat dwingende afspraken worden gemaakt omtrent de omvang en het tijdsstip. Omdat geen geld nodig is, houdt het wederkerig ruilen vaak overlevingsstrategieën in voor huishoudens die over weinig koopkracht beschikken E ROP OF ERONDER.

18 Een tweede methode om overlevingsstrategieën onderling te differentiëren berust op het onderscheid of ze uiteindelijk een gunstig of een ongunstig effect hebben (zie Meert 2000). In het eerste geval spreken we van integratiestrategieën, in het tweede geval van uitsluitingsstrategieën. Een integratiestrategie respecteert aangegane regels en afspraken en geeft toegang tot goederen en diensten met een nog behoorlijke kwaliteit. De aanschaf van een goedkope en nauwelijks gebruikte tweedehandse grasmaaier is een goed voorbeeld van een integratiestrategie. Het verrichten van goedkoop zwartwerk op een andere hoeve of bedrijf is een uitsluitingsstrategie omdat ze de geldende normen en regels negeert die op de langere termijn de sociaal-economische integratie van de huishoudens moet veilig stellen (onder meer het recht op een pensioen). Zoals reeds aangegeven kunnen overlevingsstrategieën van agrarische huishoudens opgedeeld worden naargelang ze al dan niet binnen het landbouwbedrijf opgezet worden. In het volgende overzicht hebben we daarom vier bedrijfseconomische strategiedomeinen onderscheiden en drie strategiedomeinen binnen de huishoudelijke sfeer. Vier strategiedomeinen binnen het landbouwbedrijf 1.Inzet van de productiefactor arbeid: het belang van regelmatige en occasionele hulp van vrienden en familieleden; 2.Inzet van de productiefactor onroerend kapitaal (gebouwen): de noodzaak tot verbouwen van bedrijfsgebouwen en het vernieuwen van het dak in het bijzonder; 3.Inzet van de productiefactor roerend kapitaal: aankoop van een tractor, toegang tot machines die ontbreken binnen het bedrijf en het onderhoud van machines in eigen bezit; 4.Bedrijfsvoering: het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding en het uitvoeren van administratieve taken. Drie strategiedomeinen in de huishoudelijke sfeer 5.Participatie aan de arbeidsmarkt: het belang van inkomstenbronnen afkomstig van buiten het bedrijf; 6.De staat van de woning en het onderhoud: de bewoonbaarheid van de woning en de wijze van verbouwen; 7.Het organiseren van de mobiliteit: aankoop, staat en onderhoud van een individuele wagen. De keuze voor deze domeinen hangt samen met de zeer behoorlijke respons die de landbouwers en hun gezinsleden geleverd hebben tijdens de interviews In de realiteit berusten vele handelingen en overlevingsstrategieën tegelijk op verschillende economische integratiesferen. In deze studie hebben we enkel die strategieën voor verder onderzoek behouden die de bestaansmiddelen uiteindelijk bereikbaar maken. Een voorbeeld verduidelijkt dit: een alleenwonende landbouwer uit het Hageland bezorgt zijn nicht die in hetzelfde dorp woont regelmatig een deel van zijn opbrengsten in natura. Als één van de wederdiensten brengt zij hem regelmatig en zonder vergoeding naar goedkopere kledingszaken in de omgeving. Goedkope kleding wordt voor deze landbouwer dus bereikbaar op basis van wederkerige dienstverlening.toch brengen we in dit geval enkel marktruil in rekening omdat hij uiteindelijk de kleding goedkoop aankoopt en niet gratis krijgt aangeboden in een wederkerige sfeer. 4. In dit verslag beperken we ons tot de voornaamste conclusies per strategiedomein, concreet geïllustreerd met enkele typische en verhelderende onderdelen uit de gedetailleerde interviewverslagen. In het meer uitvoerige wetenschappelijke verslag zijn tal van grafieken opgenomen die steunen op de aangemaakte databank na kwantificering van de interviewgegevens. B ESTAANS( ON) ZEKERE BOEREN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 19

19 5.3.Overlevingsstrategieën binnen het landbouwbedrijf Inzet van de productiefactor arbeid: Vooral stabiel bestaanszekere huishoudens doen beroep op wederkerige hulp van familie en vrienden Het spreekt voor zichzelf dat een landbouwbedrijf niet kan zonder de inzet van arbeid. In de huidige bedrijfsvoering kan deze, onder meer omwille van technologische redenen en omwille van de aanhoudende schaalvergroting, niet langer uitsluitend geleverd worden door de landbouwer en zijn gezinsleden. Op twee bedrijven na deden alle geïnterviewde landbouwers beroep op loonwerkers. Het regelmatig en occasioneel inschakelen van externe hulp verschilt wel grondig van bedrijf tot bedrijf. Regelmatige hulp door vrienden en/of familieleden komt opvallend genoeg enkel voor bij de groep van stabiel bestaanszekere huishoudens. Een vijfde van deze huishoudens doet haast het hele jaar door beroep op externe arbeid van familieleden en vrienden. Occasionele hulp, vooral tijdens het arbeidsintensieve oogstseizoen, komt bij de vier groepen van huishoudens voor, maar toch spannen ook hier de stabiel bestaanszekere huishoudens de kroon: meer dan de helft van dit type huishouden kan af en toe rekenen op een hulp tegen een wederdienst. Het is duidelijk dat deze overlevingsstrategieën zich grotendeels in de wederkerigheidssfeer situeren. Het volgende citaat handelt over een boerin (43 jaar oud, Meetjesland) die het bedrijf grotendeels alleen runt wegens ziekte van haar man. Ze hebben nog twee inwonende kinderen, waarvan de jongste nog studeert. De oudste zoon heeft ondertussen een eigen landbouwbedrijf. Citaat 7: De boerin werkt voltijds op het bedrijf. Ze krijgt veel hulp van haar zoon (administratie, kuisen van de stallen, bij ziekte, ) en omgekeerd helpt ze hem ook bij het kuisen van zijn stallen of zorgt zij voor zijn dieren als hij eens een dagje op uitstap wil gaan. Ze hoopt dat ze nooit ruzie heeft met haar zoon, want ondertussen beseft ze ook hoe afhankelijk ze geworden is van hem.vroeger bracht ze haar papieren zelf in orde, maar haar zoon kan het beter en doet het met de computer, wat zij helemaal niet kan. Hij doet ook het zwaardere werk zoals met de tractor rijden,wat zij eveneens niet kan. Op wat zakgeld na worden volgens de respondenten geen vergoedingen in het zwart uitbetaald voor het geleverde werk. Inzet van de productiefactor onroerend kapitaal (gebouwen): Bestaansonzekere huishoudens handelen duidelijk meer uitsluitingsgericht bij herstellingswerken aan hun bedrijfsgebouwen Uiteraard zullen landbouwers vlugger geneigd zijn om in geval van een mankement aan een bedrijfsgebouw of een haperende landbouwmachine zelf de handen uit de mouwen te steken. Zelfredzaamheid is in hoge mate eigen aan de landbouwstiel. Toch zijn nogal wat bedrijfsgebouwen er bijzonder slecht aan toe. In vele gevallen, maar niet altijd, geldt dit meteen ook voor de woning van het gezin (zie 5.4.). Figuur 1 illustreert één van de meest dramatische situaties. Het betreft een oudere, alleenstaande beroepslandbouwer die na herhaaldelijk aandringen een interview in het kader van deze studie bleef weigeren. Tijdens de interviews werd er gepolst naar de staat van de gebouwen en van de daken in het bijzonder. Vervolgens werd gepolst hoe de geïnterviewde huishoudens concreet omgaan met de nood tot het herstellen van hun bedrijfsgebouwen. Geen enkel huishouden dat recent in de bestaansonzekerheid verzeild geraakte kon zonder overlevingsstrategieën omgaan met dit soort problemen. In sommige gevallen werd gewoonweg niets gedaan en liet men de gebouwen verder verkommeren, in andere gevallen werd met goedkope zwartwerkers of met fami- 20 E ROP OF ERONDER.

20 lieleden gepoogd om de gebreken te herstellen, zoals blijkt uit de volgende citaten (het eerste heeft betrekking op een landbouwersgezin uit het Pajottenland met twee inwonende volwassen kinderen, het tweede citaat handelt over een alleenstaande boerin, eveneens uit het Pajottenland, die samen met haar hoogbejaarde ouders op het bedrijf woont). Figuur 1: Bedrijfsgebouwen en woning in een lamentabele staat (Pajottenland) (Foto: M. Bourgeois) Citaat 8: De stallen werden door zijn grootouders tijdens de oorlog gebouwd en zijn behalve het dak sindsdien nooit meer grondig verbouwd geworden.de huidige binneninrichting en de melkinstallatie (met potten) dateren nog van deze periode. Alle herstellingen en ook het leggen van een nieuw dak doet hij volledig zelf (met de kinderen). Zijn familie heeft nooit meegeholpen, ook omdat hij geen verzekering voor derden kan betalen. Citaat 9: De bedrijfsgebouwen werden tussen de twee wereldoorlogen opgetrokken en de laatste stal is 40 jaar geleden bijgezet. Het onderhoud ervan doet ze grotendeels zelf: we trekken ons plan of met de schoonbroers. Het dak van een stal is bijvoorbeeld twee jaar geleden hersteld en daar heeft ze zelf veel aan mee geholpen. Een aannemer was veel te duur om die in te schakelen. De langdurig bestaansonzekere huishoudens konden wel enkele gewone handelingen opzetten die niet het karakter van een overlevingsstrategie hadden. Dit is vooral omdat de landbouwers te oud zijn om zelf de gebouwen te herstellen of om op het dak te gaan. Daarom doen ze dus noodgedwongen beroep op een aannemer, ook al omdat ze weinig andere mensen kennen die de klus (informeel) kunnen klaren. Stabiel bestaanszekere huishoudens doen echter ook een beroep op aannemers, maar dan wel omdat ze er de koopkracht voor hebben. Dat geldt eveneens voor de probleemoplossende huishoudens.we beklemtonen nog dat alle probleemhuishoudens volkomen afhankelijk zijn van de marktsfeer om dergelijke grootschalige werken te laten doorvoeren. Landbouwersgezinnen die het momenteel goed hebben kunnen, op basis van hun sterker sociaal netwerk, in ongeveer 1 op 7 gevallen een beroep doen op familie of vrienden om bedrijfsgebouwen te herstellen. Dit bevestigt nog eens het beeld dat de productiefactor arbeid gaf in vorige paragraaf: de wederkerigheidssfeer biedt nauwelijks enig soelaas voor agrarische huishoudens met beperkte koopkracht. Inzet van de productiefactor roerend kapitaal: Onderling uitlenen en gezamenlijk aankopen van machines komt het meeste voor bij de langdurig financieel gezonde huishoudens Overlevingsstrategieën in verband met het roerend kapitaal op het landbouwbedrijf werden getoetst in verband met het bezit van een tractor, het inschakelen van machines die niet aanwezig zijn op het landbouwbedrijf en het onderhoud van het eigen machinepark. De antwoorden van de landbouwers bevestigen grotendeels de conclusies die we reeds formuleerden in het geval van het onroerend kapitaal. Zo blijkt over het algemeen dat huishoudens die het vandaag moeilijker hebben, eveneens op vlak van het bezit van machines en het onderhoud ervan, veel vaker uitsluitingsgericht werken. Huishoudens die daarentegen een gestage verbetering van hun economische leefbaarheid doormaakten tijdens de voorbije tien jaar (de probleemoplossers ), kopen veel meer nieuwe B ESTAANS( ON) ZEKERE BOEREN EN HUN OVERLEVINGSSTRATEGIEËN 21

Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen

Immobiel op het platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen Immobiel op het platteland Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen Immobiel op het platteland Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen Henk Meert Marie Bourgeois Krista Van Hoof Tim Asperges Immobiel

Nadere informatie

Als boeren overleven wordt

Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Ten geleide v Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land-

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

Armoede in Limburg in beeld

Armoede in Limburg in beeld Armoede in Limburg in beeld STEUNPUNT SOCIALE PLANNING PROGRAMMACEL DIRECTIE MENS PROVINCIE LIMBURG SEPTEMBER 2010 Inhoudstafel Inleiding 5 Armoede: een structureel en multidimensioneel probleem 5 We werken

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Woning en woonomgeving in België

Woning en woonomgeving in België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woning en woonomgeving in België Dominique Vanneste Isabelle Thomas Luc Goossens Met de medewerking van: Pascal De Decker Joeri Laureys Ilse Laureyssen Xavier

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen 1 Colofon: Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 2 Uitgave: Plattelandstoerisme in Vlaanderen vzw Diestsevest

Nadere informatie

Diversiteitsbarometer > Huisvesting. Deel 4. Private Huisvesting

Diversiteitsbarometer > Huisvesting. Deel 4. Private Huisvesting 134 Diversiteitsbarometer > Huisvesting Deel 4 Private Huisvesting 135 4 Private Huisvesting Onderzoek van de private huisvestingsmarkt in België in het kader van de Diversiteitsbarometer Auteurs : Maarten

Nadere informatie

Doelmatigheid van het sociaal huisvestingsbeleid in een veranderende samenleving

Doelmatigheid van het sociaal huisvestingsbeleid in een veranderende samenleving Doelmatigheid van het sociaal huisvestingsbeleid in een veranderende samenleving Bert Meulemans september 1994 B E R I C H T E N C E N T R U M V O O R S O C I A A L B E L E I D U F S I A - U N I V E R

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

VERSTEDELIJKING IN VLAANDEREN: PROBLEMEN, KANSEN EN UITDAGINGEN VOOR HET BELEID IN DE 21E EEUW

VERSTEDELIJKING IN VLAANDEREN: PROBLEMEN, KANSEN EN UITDAGINGEN VOOR HET BELEID IN DE 21E EEUW VERSTEDELIJKING IN VLAANDEREN: PROBLEMEN, KANSEN EN UITDAGINGEN VOOR HET BELEID IN DE 21E EEUW Task Force stedelijk beleid: theoretisch kader Christian Kesteloot Instituut voor Sociale en Economische Geografie

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

jçöéäáàâé=ïáëâìåçáöé=üìäéãáççéäéå=äáà=çé= âêéçáéíï~~êçáöüéáçë~å~äóëé=î~å= ïéåíéäâêéçáéíâ~~êíéå

jçöéäáàâé=ïáëâìåçáöé=üìäéãáççéäéå=äáà=çé= âêéçáéíï~~êçáöüéáçë~å~äóëé=î~å= ïéåíéäâêéçáéíâ~~êíéå jçöéäáàâé=ïáëâìåçáöé=üìäéãáççéäéå=äáà=çé= âêéçáéíï~~êçáöüéáçë~å~äóëé=î~å= ïéåíéäâêéçáéíâ~~êíéå a~îáç=`bifp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Vrouwen op agrarische bedrijven: actief en betrokken. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin, Jelle Bouma en Jakob Jager

Vrouwen op agrarische bedrijven: actief en betrokken. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin, Jelle Bouma en Jakob Jager Vrouwen op agrarische bedrijven: actief en betrokken Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin, Jelle Bouma en Jakob Jager Vrouwen op agrarische bedrijven: actief en betrokken Harold

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT

DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT 2014 ARTEVELDEHOGESCHOOL DE SOCIALE NETWERKEN VAN ETNISCH TURKSE ONDERNEMERS IN GENT Karijn Bonne, Reyhan Görgöz & Ayse Ergürbüz 2 INHOUDSTAFEL 1.Situering...5 Etnisch ondernemerschap en etnisch sociaal

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

voorstudies De eeuw van de stad Over stadsrepublieken en rastersteden

voorstudies De eeuw van de stad Over stadsrepublieken en rastersteden voorstudies De eeuw van de stad Over stadsrepublieken en rastersteden De eeuw van de stad Over stadsrepublieken en rastersteden VOORSTUDIEBOEK: DE LANGE WEG NAAR HET WITBOEK 11 5 VERSTEDELIJKING IN VLAANDEREN:

Nadere informatie