Nederlandse economie in zicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse economie in zicht"

Transcriptie

1 Nederlandse economie in zicht Het regent meevallers Economisch Bureau Nederland 8 april 14 Begrotingssaldo weer onder 3%-Maastrichtnorm % BBP Begrotingssaldo (l.a.) Overheidsschuld (r.a.) Het regent meevallers De economische groei trekt dit jaar volgens ons aan tot 1,%. Het optimisme over de groeivooruitzichten krijgt een extra impuls dankzij de opwaartse herziening van de BBP-cijfers over het vierde kwartaal. Na een dip in het eerste kwartaal als gevolg van tijdelijk lagere autoverkopen, zal de BBP-groei in de kwartalen daarna opleven. De handel met het buitenland blijft de belangrijkste economische-groeimotor. Dit herbergt wel risico s, gegeven de onzekerheden rondom Ukraine, China, de Europese verkiezingen en de deflatoire tendens in Zuid-Europa. In dit kader is het gunstig dat de groei niet meer louter op het buitenland leunt. De bedrijfsinvesteringen trekken aan nu de industriële productie en de bezettingsgraad stijgen en de woningmarkt voorzichtig opleeft. De extra investeringen leiden op termijn tot een verbetering van de arbeidsmarkt, wat positief uitwerkt op de consumptie. Nu de koopkracht verbetert en gezinnen weer geld overhouden, hebben zij ruimte om zowel hun vermogenspositie te versterken als extra uitgaven te doen. De voorziene toename van de binnenlandse vraag gaat gepaard met een toename van de invoer. Daarmee komt een eind aan de stijging van het saldo op de lopende rekening. Dat is goed nieuws, want het exceptioneel hoge overschot van 1% past niet binnen de EU-beleidskaders. Ook de ontwikkeling van de overheidsfinanciën zal op instemming kunnen rekenen van Brussel. Het tekort op de begroting ligt voor het eerst sinds vijf jaar onder de 3%-Maastrichtnorm, al dient aangetekend dat de daling van het tekort deels het resultaat is van incidentele meevallers. Het regent de laatste tijd meevallers. De economie blijkt op basis van nieuwe rekenmethodes een grotere omvang te hebben dan eerder becijferd. Hierdoor valt de overheidsschuld ongeveer 5 procentpunt lager uit dan volgens de eerdere definitie.

2 Nederlandse economie in zicht - Het regent meevallers 8 april 14 Nederlandse economie Philip Bokeloh Economische groei trekt aan De BBP-groei trekt dit jaar volgens ons aan tot 1,% na een krimp van,8% vorig jaar. Nederland profiteert van de internationale conjunctuuropleving. De wereldeconomie groeit dit jaar met 3,6%. Dat is,8 procentpunt meer dan vorig jaar. De internationale conjunctuuropleving gaat gepaard met een nog sterkere groei van de wereldhandel, die versnelt van,3% in 13 naar 6% in 14. De verbeterde uitvoervooruitzichten geven een impuls aan het ondernemersvertrouwen. Ook het sentiment onder consumenten verbetert. Dit hangt onder andere samen met de kentering op de huizenmarkt, waar de prijzen stabiliseren en het aantal transacties opveert. Het optimisme over de groei krijgt een extra impuls dankzij de opwaartse herziening van de BBP-cijfers over het vierde kwartaal. De economie bleek niet met,7% maar met,9% te zijn gegroeid. De aanmerkelijke versnelling ten opzichte van het voorgaande kwartaal, waarin de groei nog slechts,3% bedroeg, is vooral toe te schrijven aan de autoverkopen. Die zijn naar voren gehaald in verband met het vooruitzicht dat fiscale voordelen zouden wegvallen. Overigens bleek de bijdrage van de autoverkopen bij de herziening lager uit te vallen dan eerder berekend. Dat de raming ondanks deze neerwaartse bijstelling hoger uitviel, had te maken met de opwaartse herziening van de productie en investeringen in de bouw. Na jaren van stagnatie zit de woningmarkt eindelijk weer in de lift. Ook de uitvoer viel hoger uit dan eerder gedacht. Maar omdat de invoer eveneens hoger bleek te zijn, bleef de bijdrage van de handel onveranderd. Economie profiteert van internationale opleving Na een dip in het eerste kwartaal als gevolg van lagere autoverkopen, zal de BBP-groei in de kwartalen daarna weer opleven. Hoewel de gasproductie in Groningen door het productieplafond zorgt voor krimp en de zorg door de bezuinigingen niet langer een bijdrage aan de groei levert, worden de remmende effecten hiervan gladgestreken door het economisch herstel in de Verenigde Staten en de rest van de eurozone. De handel met het buitenland blijft daarmee de economische-groeimotor. Dit neemt niet weg dat er diverse risico s aan de horizon opdoemen. Zo zijn er de spanningen in Ukraine, bestaat er onzekerheid over de Chinese economie, kan de uitslag van de Europese verkiezingen onrust veroorzaken en zou een teleurstellende uitkomst van de bankentest vervelende gevolgen kunnen hebben. Een andere bedreiging voor het herstel vormt de deflatoire tendens in Zuid-Europa. Ondernemers- en consumentenvertrouwen in de lift Index Producentenvertrouwen Consumentenvertrouwen Economie krijgt tijdelijke impuls van autoverkopen % joj Autoverkopen Productie bouw trekt aan nu huizenprijzen niet meer dalen % joj (1 maandsgemiddelde) Productie bouw

3 3 Nederlandse economie in zicht - Het regent meevallers 8 april 14 Inflatie aanmerkelijk gedaald Ook in Nederland is de inflatie laag. Dit ondanks dat de bijdrage van de huurstijgingen aan de inflatie door de extra huurverhogingen liefst 1 procentpunt bedraagt. Belangrijkste reden voor de lage inflatie is de loonontwikkeling. Die is bij de hoge werkloosheid zeer gematigd. Daarnaast tempert ook de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen de inflatoire druk. De verwachting is dat de inflatie weer zal oplopen, zodra het herstel doorzet. Mocht dit niet gebeuren, dan zal de ECB aanvullende maatregelen treffen. Het vooruitzicht op monetair ingrijpen zorgt voor een voorlopig lage korte rente. De kapitaalmarktrente zal daarentegen licht oplopen in verband met de verwachte opleving van de BBP-groei. De groei steunt niet langer louter op het buitenland. De investeringen trekken weer aan, nu de industriële productie en de bezettingsgraad onder invloed van de conjuncturele verbetering toenemen. Ook in de woningbouw veren de investeringen op. Een voorbode hiervan vormt het aantal afgegeven bouwvergunningen, dat niet langer daalt. Extra ondersteuning van de kredietverlening blijft vooralsnog uit. Maar toegang tot krediet is niet per se doorslaggevend voor de investeringsbeslissing. Veel bedrijven beschikken over voldoende eigen financiële middelen en kunnen bovendien andere financieringsbronnen aanspreken. Dit geldt vooral voor de grote bedrijven, die beter toegang tot kapitaal hebben dan het MKB. Daling werkloosheid volgt later De toename van de investeringen zal pas in een latere fase leiden tot een daling van de werkloosheid. Bedrijven zullen de opgaande conjunctuur eerst aangrijpen om de productiviteit te verhogen en hun winstgevendheid te verbeteren. Daarnaast zal een deel van de extra productie worden opgevangen doordat zzp ers die tijdelijk zonder opdrachten zaten, weer extra werk krijgen. Dit laat onverlet dat de arbeidsmarkt verbetert. Het aantal banen daalt minder hard dan voorheen. Ook het aantal ontslagaanvragen neemt af. Tegelijkertijd stijgt het aantal vacatures, evenals het aantal gewerkte uren in de uitzendbranche. De werkgelegenheid kan in de loop van dit jaar weer een stijging laten zien als deze trend doorzet. Een verbetering van de arbeidsmarkt is positief voor de consumptie. Vooralsnog stellen gezinnen de aankoop van duurzame goederen uit, maar op termijn kunnen zij hun aankopen niet langer vooruit schuiven. Daar komt bij dat zij tot 13 op hun besparingen hebben ingeteerd. Nu houden zij weer geld over, doordat de koopkracht verbetert dankzij de lagere pensioenpremies en de ondersteunende maatregelen die in overleg met de oppositie najaar 13 zijn genomen. Wanneer de arbeidsmarkt verbetert, krijgt de koopkracht extra ondersteuning van de werkgelegenheid. Dit alles geeft ruimte om de vermogenspositie te herstellen, bijvoorbeeld door af te lossen op de hypotheek, maar ook om extra uitgaven te doen. Inflatie laag ondanks ruim monetair beleid % joj Inflatie Hogere bezettingsgraad nodigt uit tot investeren % productiecapaciteit Bezettingsgraad industrie Vacature-indicator wijst op verbetering arbeidsmarkt index Verw. Industrie Bouw Zakelijke dienstverlening

4 4 Nederlandse economie in zicht - Het regent meevallers 8 april 14 De voorziene toename van de binnenlandse vraag gaat vergezeld van een toename van de invoer. Daarmee komt een eind aan de stijging van het saldo op de lopende rekening. Dat is goed nieuws, want dit saldo is met 1% van het BBP exceptioneel hoog. Het enorme nationale spaaroverschot zorgt vanuit EU-perspectief voor ongewenste onevenwichtigheden, die Brussel op termijn wil aanpakken met behulp van de Macroeconomic Imbalances Procedure. De opleving van de economie is gunstig voor de begroting. Het begrotingstekort is gedaald van 4,1% van het BBP in 1 naar,5% in 13. Daarmee ligt de begroting voor het eerst sinds vijf jaar onder de 3% Maastrichtnorm. De overheid ontving in 13 meer geld door hogere dividenduitkeringen van DNB en ABN AMRO. Dit leverde de schatkist EUR 1,4 mld meer op. Daarnaast namen de aardgasbaten met EUR,5 mld toe en bracht de veiling van de 4G-telecomfrequenties EUR 3,8 mld op. Voor dit jaar vallen die eenmalige baten uit de begroting. Sterker nog: de aardgasbaten zullen lager uitvallen als gevolg van de zachte winter en het productieplafond in Groningen. Meevaller aangewend voor lastenverlichting Dat weerhoudt de regering er niet van om de meevaller over 13 aan te spreken voor lastenverlichting. VVD en PvdA sloten een politieke deal, waarbij de VVD de strafbaarstelling van illegaliteit inslikte in ruil voor lastenverlichting voor middenen hoge inkomens. De maximale arbeidskorting van EUR.97 geldt niet langer tot een jaarsalaris van EUR 41., maar tot een jaarsalaris tot EUR 49.. Met de lastenverlichting is EUR,5 mld gemoeid. De maatregel vormt een welkome ondersteuning voor de binnenlandse vraag. Toch kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de onvaste koers van het regeringsbeleid. Eerder verzwaarde het juist de lasten door het btw-tarief te verhogen. Het regent de laatste tijd meevallers. De economie blijkt op basis van nieuwe rekenmethodes van Eurostat een grotere omvang te hebben dan eerder becijferd. De productie wordt anders gemeten. Zo worden de uitgaven aan R&D niet meer als lopende kosten gezien, maar als investeringen. Daarnaast is de omzet en productie van zelfstandigen in beeld gekomen doordat het CBS nieuwe bronnen gebruikt. Op basis van de nieuwe rekenmethode lag het BBP in 1 EUR 45 mld hoger. Daarmee komt het BBP 7½% hoger uit. Ondanks de positievere inschatting van de economische activiteit, is het tekort op de begroting als percentage van het BBP min of meer hetzelfde gebleven. Wel is de staatsschuld naar beneden bijgesteld. Als percentage van het BBP lag de schuld 4½ procentpunt lager. Hoe de aanpassingen uitpakken voor de jaren voor en na 14 is onduidelijk. Het ligt in de rede dat de schuld in 13 ongeveer 5 procentpunt lager zal uitvallen dan eerder gedacht. Exceptioneel groot overschot op de lopende rekening % BBP (vierkwartaalsgemiddelde) Saldo lopende rekening Begrotingssaldo voldoet weer aan Maastrichtnorm Als % BBP (14 en 15 o.b.v. ramingen) Begrotingssaldo (l.a.) Overheidsschuld (r.a.) Kerncijfers Nederlandse economie % mutaties BBP -1,3 -,8 1, 1,3 Particuliere consumptie -1,6 -,1 -,6,3 Overheidsconsumptie -,7 -,, -, Investeringen -4, -4,8 3,5 4,9 Uitvoer 3, 1,4 3, 4,7 Invoer 3,3 -,,4 4,7 Consumentenprijzen (CPI),5,5 1,3 1,5 Lonen 1,6 1,3 1,4 1,8 niveaus Werkloosheid (% beroepsbevolking) 6,4 8,3 8,9 8,7 Idem internationale definitie 5,3 6,7 7,3 7,1 Lopende rekening (% BBP) 9,5 1,4 1,7 1,7 Saldo overheid (% BBP) -4,1 -,5 -,8 -,4 Herziene cijfers zijn gecursiveerd. Ramingen: ABN AMRO Economisch Bureau

5 5 Nederlandse economie in zicht - Het regent meevallers 8 april 14 APPENDIX 1. TABEL MACRO-INDICATOREN Kerncijfers Nederlandse economie r 15r Kwartaal Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 % mutaties k-o-k k-o-k k-o-k k-o-k BBP 1, -1,3 -,8,1,3,9 1, 1,3 Particuliere consumptie -1,1-1,6 -,1 -,7 -,4, -,6,3 Overheidsconsumptie, -,7 -, -,1, -,1, -, Investeringen 6,1-4, -4,8 1,3,8 5,9 3,5 4,9 Uitvoer goederen & diensten 4, 3, 1,4,7,,3 3, 4,7 Invoer goederen & diensten 4, 3,3 -, 1,5, 1,,4 4,7 Consumentenprijzen (CPI - % j-o-j),3,5,5,7,8 1,6 1,1 (feb) 1,3 1,5 Lonen (part. sector, % j-o-j) 1,4 1,6 1,3 1,4 1, 1,1 1,1 1,4 1,8 Niveaus Werkloosheid (% beroepsbevolking) 5,4 6,4 8,3 8,3 8,6 8,4 8,8 (feb) 8,9 8,7 idem internationale definitie 4,4 5,3 6,7 6,6 7, 7, 7,3 (feb) 7,3 7,1 Producentenvertrouwen (ultimo) -1,3-5,6,1,8 -,4,1 1,1 Consumentenvertrouwen (ultimo) Ramingen: ABN AMRO Economisch Bureau Kerncijfers internationale economie r 15r Kwartaal Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 % mutaties k-o-k k-o-k k-o-k k-o-k BBP eurozone 1,6 -,6 -,4,3,1,3 1,3 1,8 BBP Duitsland 3,4,9,5,7,3,3,,3 BBP Verenigde Staten 1,8,8 1,9,6 1,,7 3,3 3,9 Niveaus USD per EUR (ultimo) 1,9 1,3 1,38 1,8 1,35 1,38 1,38 1,3 1, Korte rente eurozone (%, 3m-euribor, ultimo) 1,4,,3,,,3,3,3,4 Lange rente, 1jr Bund (%, Duitsland, ultimo) 1,8 1,3 1,9 1,3 1,8 1,9 1,6,,7 Lange rente, Nederland (%,1jr staats, ultimo), 1,5, 1,7,, 1,7,4,9 Olieprijs Brent (USD/barrel, gemiddelde) 111,4 111,7 18,7 11,6 11,3 19,4 18, Ramingen: ABN AMRO Economisch Bureau

6 6 Nederlandse economie in zicht - Het regent meevallers 8 april 14 APPENDIX. TABEL MESO-INDICATOREN Kerncijfers Nederlandse economie naar sector r 15r Kwartaal Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Algemeen PMI (ultimo,index > 5 = groei) 46, 49,6 57, 48,8 55,8 57, 53,7 Bedrijfsfaillissementen (totaal uitgesproken) (feb) Index Wereldhandel, ultimo 18,4 18, 133,9 13,1 13,6 133,9 134,7 (jan) Agrifood Omzet voedings- en genotmiddelenind. (% j-o-j) 9,8 -,3 7,5 7,3 7,8 8,5 Productie voedings- en genotmidd.ind. (% j-o-j) 1,6 -,4 3, 3,1 4,1 3,9 Export voedings- en genotmiddelen (% j-o-j) 7,5 3,7 6,8 9,5 7,1 3,7 Producentenprijzen voedingsmidd. (% j-o-j; ult) 1,1 3, 1,3, -,3-1,,1 (feb) Bouw en onroerend goed Omzet bouw excl. projectontw. (% j-o-j) 4,3-6,9-4,4-6, -4,6 1,1 1,1 (jan) -1,5 Verleende nieuwbouwvergunningen ( mld) 1,1 8,6 6,5 1,6 1,5,,8 (jan) Bouwproductie (volumes, % j-o-j) 4,3-8,4-4,5-5,6,1,3 1,3 (jan) -1 Aantal maanden productie in portefeuille 6, 5,6 4,9 5,3 5,3 5,3 Aantal woningtransacties (t/m feb) Prijs koopwoningen (% j-o-j) -,4-6,5-6,6-8,7-4,6-4,3-1, (t/m feb) Detailhandel Retail verkopen (waarde, % j-o-j),7-1, -, -1,6-1,8-1,5,9 (jan) -, -,5 Retailprijs (% j-o-j),1, 1,8,4,,1, (jan),5 Omzet supermarkten (% j-o-j),1 3,,,3,7,4 1,9 (jan) 3,5 3,5 Autoverkopen (x1) 555,8 5,4 416,8 95,5 9, 115,7 17,3 43 Industrie Dagproductie (% j-o-j) 3,3 -,7-1,1-1,4-1,1 1,4 4, (t/m feb) 3 Bezettingsgraad (%) 79,6 77,9 78,4 75,6 (apr) 77,4 (jul) 78,4 (okt) 79,6 (jan) Oordeel orderpositie, ultimo* -13,6 -, ,6-14,9-16, -1, Oordeel voorraden, ultimo*,3 4,7 1,,7 3,5 1,,3 Technologie, Media & Technologie Omzet telecommunicatie (% j-o-j) -,7-1,9-4,1-5,4, -4,1 Omzet reclamebureaus (% j-o-j) -4,5-5,8-4,1-5,5-5,3,3 Omzet IT dienstverlening (% j-o-j) 3,, -,7 -, -,9 3,3 Transport & Logistiek Omzet Transport & Logistiek (% j-o-j) 4,3 3,1,8,7 1,,7 Baltic Dry Index (ultimo) Goederenvervoer Schiphol (tonnen x1) (t/m jun) 11 (t/m sep) 1.531(t/m dec) 46 (t/m feb) Sentiment transport (ultimo) -8,9-1,8-1,6 9,7,8 19,1 Zakelijke dienstverlening Oordeel omzet 3-mnds, ultimo* -1, -14,4-4,4,9 13, -4,4 15,3 Aantal uitzenduren ABU (% j-o-j) (per.6) (per.9) + (per.13) 4 (per.) -,5-1, Omzet ABU (% j-o-j) (per.6) -1 (per.9) +3 (per.13) 4 (per.) Ramingen: ABN AMRO Economisch Bureau Nederland * saldo positieve en negatieve antwoorden (%)

7 7 Nederlandse economie in zicht - Het regent meevallers 8 april 14 Overige publicaties van ABN AMRO Economisch Bureau: Nederlandse Economie in zicht verschijnt elke maand en gaat in op macro- en meso-economische ontwikkelingen. Overige periodieke publicaties van het Economisch Bureau zijn onder meer: Macro Weekly Visie op rente en euro Macro Visie EM Visie Sector Monitoren Visie op Sectoren Quarterly Commodity Outlook Wekelijkse publicatie over actuele mondiale ontwikkelingen op het terrein van macro-economie en financiële markten. De publicatie komt uit in het Nederlands en het Engels. Maandelijkse update over renteontwikkelingen in de eurozone en Nederland en de koers van de euro. Kwartaalpublicatie over conjuncturele ontwikkeling in industrielanden en opkomende markten. Tevens worden prognoses gegeven van onder meer BBP-groei, inflatie, werkloosheid en begrotingstekort. (Oók Engelstalig.) Kwartaalpublicatie over opkomende economieën. (Oók Engelstalig.) Rapport met sector specifieke economische ontwikkelingen. Op dit moment zijn er zeven Sector Monitoren: Agrifood, Bouw, Industrie, Retail, TMT (Technologie, Media & Telecommunicatie), Transport & Logistiek en Zakelijke dienstverlening. Jaarlijkse sectorupdate waarin Sector & Commodity Research zijn visie geeft op brancheontwikkelingen en omzetverwachtingen. In de VoS 13 worden 8 sectoren en 66 branches besproken in factsheets van twee pagina s. In mei is de VoS 13 gepubliceerd. Kwartaalrapport dat de prijsvooruitzichten voor grondstoffen weergeeft voor zowel de korte (drie maanden) als de lange termijn (t/m 15). Ingegaan wordt op prijzen van energie, metalen en agrarische grondstoffen. Een korte samenvatting verschijnt ook in het Nederlands. Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de economie en in uw sector: download de Markets Insights app in de App Store. Lees meer over het Economisch Bureau op: https://insights.abnamro.nl/category/economie/ Dit document is samengesteld door ABN AMRO. Het heeft uitsluitend als doel om financiële en algemene informatie te verstrekken over de economie en sectoren. ABN AMRO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de informatie in het document en het document wordt uitsluitend aan u verstrekt voor uw informatie. Het is niet toegestaan dit document (geheel of deels) te kopiëren, distribueren, door te geven aan een derde of om het voor enig ander doel te gebruiken dan hier boven bedoeld. Dit document is informatief bedoeld en vormt geen aanbieding van effecten aan het publiek, of een uitnodiging om een aanbod te doen. U mag niet om welke reden dan ook vertrouwen op de informatie, meningen, beramingen, en aannames in dit document noch dat het compleet, accuraat of juist is. Er wordt geen garantie gegeven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, door of uit naam van ABN AMRO, haar directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, gelieerde partijen, groepsmaatschappijen of werknemers met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document, en geen enkele aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor enig verlies als direct of indirect gevolg van het gebruik van deze informatie. De opvattingen en meningen opgenomen hierin kunnen op enig moment aan verandering onderhevig zijn en ABN AMRO heeft geen enkele verplichting om de informatie in dit document na de datum hiervan te herzien. Voordat u in enig product van ABN AMRO investeert, dient u zich te informeren over de verschillende financiële en andere risico s, alsmede mogelijke beperkingen voor u en uw investeringen als gevolg van toepasselijke wetgeving en regels. Indien u, na lezing van dit document, overweegt een investering te doen in een product, raadt ABN AMRO aan om een dergelijke investering met uw relatiemanager of persoonlijke adviseur te bespreken om nader te bezien of het relevante product met inachtneming van alle mogelijke risico s past bij uw investeringen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen in dit materiaal aan te brengen. Alle rechten voorbehouden.

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Herstel na aarzelend begin 14 Economisch Bureau Nederland 1 juli 14 Economie krimpt in eerste kwartaal % k-o-k 1-1 - -3 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 BBP-groei Herstel na aarzelend

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Vooruitblik 214-215 Economisch Bureau Nederland december 21 Barometer wijst op herstel van economie 6 12 15 9-75 -6 91 9 95 97 99 1 5 7 9 11 1 BBP (% j-o-j; l.a.) Economisch-sentimentindicator

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Verder herstel in 15-1 Economisch Bureau Nederland november 1 Nederlandse economie doet het geleidelijk beter BBP-groei in % j-o-j 1-1 - 11 1 1 1 15 1, ABN AMRO (ramingen)

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Groei boven 2% Economisch Bureau Nederland 2 juni 2015 Groei versnelt tot meer dan 2% in 2015 en 2016 De Nederlandse economie heeft de laatste twee kwartalen een behoorlijke

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Vooruitzichten 6-7 Economisch Bureau Nederland december Nederlandse economie: groei houdt aan De Nederlandse economie groeide in met ongeveer % - tweemaal zoveel als in 4.

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economie nog op herstelkoers Economisch Bureau Nederland 7 oktober 214 6 3-3 -6 Indicator signaleert verdere groei 91 93 95 97 99 1 3 5 7 9 11 13 133 123 113 13 93 83 73 63

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht BBP-groei krijgt bredere basis Economisch Bureau Nederland 22 april 215 Aandeel flexibele arbeidscontracten groeit 1% 8% 6% 4% 2% % 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Werknemer vast

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economie maakt inhaalslag Economisch Bureau Nederland 1 september 215 Nederlandse economie is bezig met een inhaalslag De Nederlandse economie doet het goed en groeit harder

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economisch Bureau Nederland Internationale onrust tempert vertrouwen 11 september 214 ECB stuurt koers euro omlaag 1.4 1.38 1.36 1.34 1.32 1.3 1.28 1.26 13 14 USD/EUR Internationale

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Evenwichtiger groei Economisch Bureau Nederland 5 januari 5 Groei niet meer alleen afhankelijk van uitvoer Bijdrage aan BBP-groei in %-punten - - Uitvoer Part. consumptie

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Ramingen hoger na herzien BBP Economisch Bureau Nederland 8 juli 215 BBP-groei boven gemiddelde eurozone 8 6 4 2-2 -4-6 5 1 15 Nederland Eurozone Meest recente conjunctuurcijfers

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Conjunctuur lijkt te verbeteren Economisch Bureau 6 november 213 Barometer signaleert weer groei 6 12 3 15 9-3 75-6 91 93 95 97 99 1 3 5 7 9 11 13 6 BBP (% j-o-j; l.a.) Economisch-sentimentindicator

Nadere informatie

Focus op Prinsjesdag 2017

Focus op Prinsjesdag 2017 Focus op Prinsjesdag 2017 Economisch Bureau Nederland 19 september 2017 Nico Klene Tel: +31 (0)20 628 4204 nico.klene@nl.abnamro.com Macro Economische Verkenning 2018 Het CPB verwacht 3,3% economische

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Rente fors omlaag dankzij ECB Economisch Bureau Nederland 5 februari 215 Tienjaars rente flink gedaald % 5 4 3 2 1 8 9 1 11 12 13 14 15 Economie: Beleid ECB drukt rente en

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economisch Bureau Nederland 24 november 2016 Groei zet komende jaren door Nico Klene Tel: +31 (0)20 628 4204 nico.klene@nl.abnamro.com De Nederlandse economie doet het dit

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Zakelijke dienstverlening Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Juni 16 Economisch Bureau Nederland Kasper Buiting Senior sector econoom 3376 kasper.buiting@nl.abnamro.com Inhoud Onderwerp Pag Kernpunten

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Werkloosheid stijgt voorlopig verder Economisch Bureau 2 mei 213 Stijgende werkloosheid x1 65 55 45 35 25 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Thema: Verder stijgende werkloosheid (p.2)

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Economische visie op 2015

Economische visie op 2015 //5 Economische visie op 5 Nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW regio Zwolle Björn Giesbergen januari 5 Inhoud Visie op 5 Europa: toekomstige koploper of eeuwige achterblijver? (conjunctuur/financiële markten)

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Economisch Bureau 7 juni 1 Sectorprognoses 1-14 Volumemutatie toegevoegde waarde 14 Thema: Sectorprognoses (p.) In 1 zit er maar voor weinig sectoren groei in het verschiet.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Woningmarkthervormingen Economisch Bureau 11 juli 2013 Krimp economie lijkt ten einde te lopen; toch ramingen verlaagd 6 120 3 105 0 90-3 75-6 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Miljoenennota 2014 Economisch Bureau 26 september 2013 Tekort overheid boven 3% van het BBP % BBP 1 0-1 -2-3 -4-5 -6 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Bron: Miljoenennota 2014

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie

Bodem bereikt in Nederlandse Economie Bodem bereikt in Nederlandse Economie 8 november 213 Every picture tells a story Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl (1) Het consumenten vertrouwen, zoals door het

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Ruimte voor export Economisch Bureau: - Macro Research - Sector & Commodity Research 16 augustus 212 Exportpotentieel lang niet benut Eur miljard Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 11 Coenrapportomslag eerstekwartaal.indd 1 3-5-11 :36 Economisch herstel zet door Horeca en detailhandel haken aan Na een lichte afzwakking in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Visie op de Nederlandse economie in 2014

Visie op de Nederlandse economie in 2014 Visie op de Nederlandse economie in 2014 De economie lijkt in de tweede helft van 2013 de bodem te hebben bereikt. Het is sinds 2008 niet de eerste keer dat dit gebeurt. Na het aanvankelijke herstel gedurende

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Groei na de recessie Economisch Bureau 29 augustus 2013 Potentiële economische groei in 2012-17 % mutatie Oostenrijk Frankrijk Finland België Nederland Duitsland Eurozone

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

VVMA Congres 18 mei 2010

VVMA Congres 18 mei 2010 VVMA Congres 18 mei 2010 Jan Klaver, VNO-NCW Verwachtingen over Nederlandse economie, 2010-2015 1 Lijn van mijn verhaal 1. Impact economische crisis op Nederlandse economie en bedrijfsleven 2. Het herstel

Nadere informatie

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland

Research NL. Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Research NL Economic outlook 3e kwartaal 2010 Nederland Herstel economie zet aarzelend door Economische situatie Huishoudens zijn nog steeds terughoudend met hun consumptie en bedrijven zijn terughoudend

Nadere informatie

Visie op 2010 Hoop op herstel

Visie op 2010 Hoop op herstel Visie op 21 Hoop op herstel Dr. A.E. (Annelies) Hogenbirk 15 december 29 Rabobank Economisch Onderzoek Agenda Terugblik op de recessie Mondiale economische ontwikkelingen Groene loten Waar zit de groei?

Nadere informatie

Prijsvooruitzichten grondstoffen

Prijsvooruitzichten grondstoffen Prijsvooruitzichten grondstoffen Economisch Bureau abn.amro.group.economics@nl.abnamro.com 30 oktober Fig. 1: Gerealiseerde prijsontwikkelingen Prijzen grondstoffen dalen verder De absolute winnaar van

Nadere informatie

Focus op Prinsjesdag. 16 september 2014. Kernpunten. Economisch Bureau Nederland 020-628 4204 / 383 2657. 15 september 2015

Focus op Prinsjesdag. 16 september 2014. Kernpunten. Economisch Bureau Nederland 020-628 4204 / 383 2657. 15 september 2015 Focus op Prinsjesdag 2015 Economisch Bureau Nederland 020-628 4204 / 383 2657 16 september 2014 15 september 2015 Kernpunten Macro Economische Verkenning 2016 De economische groei loopt in 2016 verder

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Conjunctuur

Hoofdstuk 14 Conjunctuur Hoofdstuk 14 Conjunctuur Open vragen 14.1 CPB: groei Nederlandse economie valt terug naar 1% in 2005 In 2005 zal de economische groei in Nederland licht terugvallen naar 1% ten opzichte van een groei van

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur

Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur Suivi mensuel de la conjoncture - Maandelijkse opvolging van de conjunctuur mai 3 mei 2013 Wat moet men onthouden? 1. Belgische economie sinds begin 2011 amper nog gegroeid 2. Uitvoer en investeringen

Nadere informatie

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Dick Sein Directeur Particulieren en Private Banking 5 februari 15 Welkom Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Voorstellen Tim Legierse Hoofd Nationaal Onderzoek 3 Visie

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Welkom bij Visie op Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek

Welkom bij Visie op Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Welkom bij Visie op 216 Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek Visie op 216 Stabiele groeivooruitzichten omgeven door onzekere wereldeconomie Tim Legierse 28 januari 216 Agenda Wereldeconomie Nederland Achterhoek

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 3e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis en de in het spoor daarvan vertragende wereldconjunctuur leiden ertoe dat de economische groei scherp terugvalt, tot ¼%

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de he Ontwikkelingen taal 29 Overall conclusie In de tweede helft van 28 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 29 en 21 zijn in recordtempo verslechterd.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

UIT groei en conjunctuur

UIT groei en conjunctuur Economische groei. Economische groei drukken we uit in de procentuele groei van het BBP op jaarbasis. De groei van het BBP heeft twee oorzaken. Het BBP kan groeien omdat de prijzen van producten stijgen

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

CBS publicatieplanning * )

CBS publicatieplanning * ) Arbeid en sociale zekerheid Vacatures 4e kwartaal 2006 Persbericht 27-03-07 Banen en lonen 4e kwartaal 2006 Persbericht 29-03-07 Werkloosheid jan.-mrt. 2007 Persbericht 19-04-07 Sociaaleconomische trends

Nadere informatie

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO Samenvatting van de resultaten van het 61 e panelonderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf door

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Effecten BTW-verhoging Economisch Bureau: - Macro Research - Sector & Commodity Research 4 oktober 212 Inflatie onder invloed van BTW-verhoging % j-o-j 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

Nadere informatie

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 02 Krimp mondiale economie in 2009 Aziatische landen als eerste uit het dal Economie eurozone krimpt nog sterker dan wereldeconomie Krimp in 2009

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Voorspelkracht conjunctuurindicatoren voor bbp-groei in het eurogebied

Voorspelkracht conjunctuurindicatoren voor bbp-groei in het eurogebied Voorspelkracht conjunctuurindicatoren voor bbp-groei in het eurogebied Centrale bankiers maken veelvuldig gebruik van conjunctuurindicatoren omdat deze tijdige informatie geven over de ontwikkeling van

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur

Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om uur Kennissessie Marktkansen 2011 en verder start om 10.00 uur 1 Marktkansen 2011 en verder Bouwproductie & -prognoses Jacco Ridderhof & Richard Lamb 2 Wat ga ik vertellen Economische ontwikkelingen Situatie

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014 Prinsjesdag 2014 Stand van zaken MKB Rabobank Nederland, september 2014 Internationale omgeving Basisscenario De wereldeconomie groeit ook in 2014, met name in de VS, maar spectaculair is het allemaal

Nadere informatie

Focus op Prinsjesdag. 16 september Kernpunten. Economisch Bureau Nederland / september 2015

Focus op Prinsjesdag. 16 september Kernpunten. Economisch Bureau Nederland / september 2015 Focus op Prinsjesdag 2015 Economisch Bureau Nederland 020-628 4204 / 383 2657 16 september 2014 15 september 2015 Kernpunten Macro Economische Verkenning 2016 De economische groei loopt in 2016 verder

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij Hartelijk welkom Even voorstellen Rabobank Breda Samen sterker Duurzaam nieuw hoofdkantoor Rabobank Breda 1509142 Duurzaam nieuw hoofdkantoor: film MKB-visie Alexander

Nadere informatie

Energiemonitor. Wikken en wegen. Economisch Bureau. 12 april Insights.abnamro.nl

Energiemonitor. Wikken en wegen. Economisch Bureau. 12 april Insights.abnamro.nl Energiemonitor Economisch Bureau 12 april 2017 Wikken en wegen Hans van Cleef Sr. Sector Econoom Energie Tel: 020 343 4679 hans.van.cleef@nl.abnamro.com De olieprijzen zitten nog steeds gevangen tussen

Nadere informatie

DOOR MEDEWERKERS VAN HET EUROSYSTEEM SAMENGESTELDE MACRO- ECONOMISCHE PROJECTIES VOOR HET EUROGEBIED

DOOR MEDEWERKERS VAN HET EUROSYSTEEM SAMENGESTELDE MACRO- ECONOMISCHE PROJECTIES VOOR HET EUROGEBIED DOOR MEDEWERKERS VAN HET EUROSYSTEEM SAMENGESTELDE MACRO- ECONOMISCHE PROJECTIES VOOR HET EUROGEBIED Op basis van de tot 20 mei 2005 beschikbare informatie hebben medewerkers van het Eurosysteem projecties

Nadere informatie

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie: Workshop DELFI-tool. Gerbert Hebbink VECON Studiedag, 22 maart 2017

Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie: Workshop DELFI-tool. Gerbert Hebbink VECON Studiedag, 22 maart 2017 Draai zelf aan de knoppen van de Nederlandse economie: Workshop DELFI-tool Gerbert Hebbink VECON Studiedag, 22 maart 2017 Doel van de workshop Uitleg gebruik van online DELFI-tool en ideeën voor lesprogramma

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

CEP 2009 Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis

CEP 2009 Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis Persconferentie CEP CEP Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis Coen Teulings Opzet Persconferentie CEP I II III Oorzaken en gevolgen kredietcrisis Gevolgen voor NL Wat betekent dit voor beleid? Persconferentie

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer

Monitor Bouwketen. Najaar 2015. Jerzy Straatmeijer Monitor Bouwketen Najaar 2015 Jerzy Straatmeijer 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 7 1.1 Recente ontwikkelingen 7 1.2 Conjunctuur bouwketen 10 2 Architectenbureaus 12 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Conjunctuurbericht. Maart Centraal Bureau voor de Statistiek

Conjunctuurbericht. Maart Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Conjunctuurbericht PB00-072 30 maart 2000 10.30 uur Maart 2000 Algemeen: stabiel gunstig beeld Het beeld van de Nederlandse conjunctuur is in de laatste maand niet veel

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2014-04-30 Links Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Bij een stijging van 0,3 % in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009.

Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Persconferentie: De Nederlandse conjunctuur in 2008, d.d. 13 februari 2009. Sheet 1: Opening Het CBS publiceert vandaag het eerste cijfer van de economische groei over het vierde kwartaal en de voorlopige

Nadere informatie

Branche Update: Wegvervoer

Branche Update: Wegvervoer Branche Update: Wegvervoer Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 26 286441 Financiële weerbaarheid wegvervoer onder druk Het goederenvervoer over de weg heeft het al een tijd

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten Economische vooruitzichten Is het herstel nu al in gevaar? Han de Jong Chief Economist 16 & 17 september 2015 Agenda Divergentie in de mondiale economie Eurozone in herstel Nederlandse economie loopt voorop

Nadere informatie

Nederlandse economie in zicht

Nederlandse economie in zicht Nederlandse economie in zicht Woningmarkt op de schop Economisch Bureau: - Macro Research - Sector & Commodity Research 11 december 212 Herstel woningmarkt laat nog op zich wachten 115 15 95 85 75 1 2

Nadere informatie

Economische opgeving. Wereldeconomie op een kruispunt

Economische opgeving. Wereldeconomie op een kruispunt Economische opgeving Wereldeconomie op een kruispunt Inhoud Blik op de wereld Risico s en onzekerheden Nederlandse economie 2 Internationale omgeving: doormodderen Groei van de wereldeconomie blijft dit

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd

Nadere informatie

Economischonzekeretijden

Economischonzekeretijden Economischonzekeretijden Arbeidsmarktupdate Q1 2012 Randstad Nederland, Market Intelligence Maart 2012 2 ARBEIDSMARKT: VRAAG Verwachte groei van de werkgelegenheid Vraag Werkgelegenheid De groei van het

Nadere informatie

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging

Module 8 havo 5. Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Module 8 havo 5 Hoofdstuk 1 conjunctuurbeweging Economische conjunctuur hoogconjunctuur Reëel binnenlands product groeit procentueel sterker dan gemiddeld. laagconjunctuur Reëel binnenlands product groeit

Nadere informatie

Werkloosheid daalt licht / Inflatie blijft laag

Werkloosheid daalt licht / Inflatie blijft laag Werkloosheid daalt licht / Inflatie blijft laag Het voorzichtige herstel houdt in 2014 stand. De uitvoer is in belangrijke mate bepalend voor dit herstel. De energieprijzen dalen sterk en de euro kent

Nadere informatie

Regionale economische prognoses 2016

Regionale economische prognoses 2016 Regionale economische prognoses 2016 Themabericht Rogier Aalders De breed gedragen economische groei in 2016 leidt tot productiegroei in alle sectoren en in alle regio s De Randstad, en daarbinnen vooral

Nadere informatie