ONDERBOUWING TOELICHTING SPUITZONE TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERBOUWING TOELICHTING SPUITZONE TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN"

Transcriptie

1 ONDERBOUWING TOELICHTING SPUITZONE TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Aan de Waalseweg 83 te Tull en t Waal is een fruitteeltbedrijf gevestigd. Op de percelen, kadastraal aangeduid als Houten, sectie I, nrs. 333 en 334 (oranje pijl) staan fruitbomen. Op grond van het geldende bestemmingsplan mag het bedrijf voornoemde agrarische activiteit uitoefenen. Het nu voorliggende bestemmingsplan maakt de bouw van woningen mogelijk aan de rechterzijde van voornoemde percelen (blauwe pijl). In het bestemmingsplan is een groenzone gereserveerd tussen de geplande woningbouw en de percelen met de fruitbomen. 1

2 Geen wettelijke afstanden tussen percelen met fruitbomen en woningbouw Er zijn in Nederland geen wettelijke bepalingen over minimaal aan te houden afstanden tussen gronden waarop gewassen in de open lucht worden geteeld, zoals fruitbomen, en nabij gelegen woningen. 1 De Nederlandse wetgeving met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen is met name gericht op de reductie van de risico s van het gebruik van deze middelen voor het watermilieu. De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) bevat een toelatingsstelsel voor het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In deze wet zijn ook bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de bescherming van de gezondheid van de professionele gebruikers en werknemers. Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij ( Lotv) heeft als doel de reductie van bestrijdingsmiddelen in het water. De afstanden en teeltvrije zones die in het Lozingenbesluit worden genoemd zijn gerelateerd aan het oppervlaktewater. De richtafstanden die zijn opgenomen in de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (2009) hebben geen betrekking op open teelten en zijn evenmin bruikbaar. 2 Ditzelfde geldt voor de toepassing van het Besluit landbouw en milieubeheer. 3 De in de praktijk gehanteerde vuistregel van 50 meter is indicatief Vanwege het ontbreken van wetgeving is er een in de praktijk gegroeide vuistregel ontstaan die aangeeft dat er een afstand van 50 meter tussen agrarische gronden met open teelten en een voor gewasbeschermingsmiddelen gevoelig object, zoals een woning, in acht moet worden genomen. 4 Bij deze afstand wordt ervan uitgegaan dat enerzijds de bedrijfsvoering van de agrariër niet wordt belemmerd en anderzijds dat er geen nadelige effecten optreden voor de gezondheid van omwonenden. Het is een afstand die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geaccepteerd wordt. 5 Het is echter een indicatieve afstand. Dat wil zeggen dat er omstandigheden zijn waarin hiervan kan worden afgeweken. Voor het betrokken bestuursorgaan bestaat er zelfs een onderzoeksplicht 6 of er sprake is van bijzondere omstandigheden die een afwijking van voornoemde afstand rechtvaardigen. 7 Zowel bij toepassing van de 50 meter afstand als bij het afwijken daarvan, bestaat een onderzoeksplicht. 8 De in acht te nemen afstand in verband met de verwaaiing van spuitvloeistof is onder meer afhankelijk van de toxiciteit van het gewasbeschermingsmiddel, de spuittechnieken die door de teler worden toegepast, de rijsnelheid, een kale boom of een volle bladsituatie van de (fruit)bomen, een (gedeeltelijke) windhaag rondom het perceel en de windrichting. 9 1 ABRS 22 juli 2009, zaaknummer /1/R2. 2 ABRvS 23 september 2009, zaaknummer /1/R2. 3 Het Besluit akkerbouwbedrijven en milieubeheer is met ingang van 6 december 2007 ingetrokken door de inwerkingtreding van het Besluit landbouw milieubeheer, ABRVS 23 september 2009, zaaknummer /1/R1. 4 ABRvS 31 maart 2010, zaaknummer /1/R2. 5 ABRvS 23 september 2009, /1/R2. 6 Artikel 3:2 juncto artikel 3:4 Awb en artikel Bro. 7 ABRS 23 juni 2004, zaaknummer /1 en ABRS 31 maart 2010, zaaknummer /1/R2. 8 ABRvS 31 maart 2010, zaaknummer /1/R2, ABRvS 18 mei 2011, zaaknummer /1/R, ABRvS 31 augustus 2011, zaaknummer /1/R3. 9 H.H. Harberink, Spuitzones van boomgaarden en een goede ruimtelijke ordening, BROT, 2010, nr. 6. 2

3 Waarom er een kleinere spuitzone kan worden aangehouden Zoals hiervoor is genoemd, is de in de praktijk gebruikte afstand van 50 meter indicatief. Dat betekent dat er onder omstandigheden gemotiveerd van kan worden afgeweken. Hierbij zijn de volgende aspecten relevant: 1. Wat wordt planologisch mogelijk gemaakt; 2. welke gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt; 3. wat zijn de effecten van de gewasbeschermingsmiddelen voor de mens bij blootstelling; 4. het gebruik van driftreducerende middelen; 5. overheersende windrichting. In het hierna volgende wordt onderbouwd waarom in dit geval een kleinere spuitzone kan worden aangehouden. Ad 1 Wat wordt planologisch mogelijk gemaakt Bij het bepalen van de afstand tussen woning en boomgaard, dient te worden gekeken naar wat het bestemmingsplan in juridische zin toelaat. Indien het bestemmingsvlak fruitbomen tot aan de perceelsgrens van de boomgaard mogelijk maakt, dan dient te worden gemeten vanaf de perceelsgrens. 10 De geldende bestemming van het naastgelegen perceel laat fruitbomenteelt toe tot op de perceelsgrens. Om die reden dient dan ook te worden gemeten vanaf de perceelsgrens van de fruitteler. In onderhavig bestemmingsplan hebben de percelen met de beoogde woningen de bestemming Wonen. Bij het bepalen van een spuitzone dient derhalve te worden gemeten vanaf het bestemmingsvlak Wonen tot aan het agrarische bestemmingsvlak. Ad 2 Welke gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt en wanneer Onbekend is welke middelen de fruitteler gebruikt bij het spuiten van de fruitbomen. Om die reden wordt uitgegaan van de gewasbeschermingsmiddelen die in de fruitteelt het meest worden gebruikt. In de fruitteelt worden zowel onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden), schimmelbestrijdingsmiddelen (fungiciden) als insectenbestrijdingsmiddelen (insecticiden) gebruikt. Dit zijn de middelen Captan 80WG/Malvin WG, Thiram Granuflow, Insegar, Teppeki, Runner en Pirimor. Het meest toxische en risicovolle middel Thiram mag echter per 1 april 2011 niet meer gebruikt worden voor onbedekte fruitteelt, zoals op fruitbomen in de open lucht. Dit middel wordt dan ook in deze onderbouwing buiten beschouwing gelaten. Van belang is ook wanneer deze middelen gebruikt mogen worden: gedurende het hele jaar of gedurende een seizoen, dus zowel op volblad als op kale fruitbomen. Captan mag gedurende het gehele jaar worden gebruikt, dus zowel op kale fruitbomen als bomen met blad. Captan is van bovengenoemde middelen het meest toxisch. Om die reden wordt bij het bepalen van de afstand in dit onderzoek verder uitgegaan van het middel Captan. Ad 3 Wat zijn de effecten van de gewasbeschermingsmiddelen voor de mens bij blootstelling Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit 11 blijkt dat de gezondheidsrisico s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden met name liggen bij opname van stoffen door de huid (dermaal risico). Voor het middel Captan wordt het dermale 10 ABRS 24 juli 2002, /1. 11 (J.C. van de Zande & M. Wenneker, Driftblootstelling binnen 50 m van de perceelsgrens bij bespuitingen van een fruitboomgaard, PRI 2008). 3

4 blootstellingseindpunt (100%) overschreden bij bespuiting op fruitbomen zonder blad op een afstand van 20 m tot de laatste bomenrij. Hierbij wordt uitgegaan van bespuiting met een standaard dwarsstroomspuit op een boomhoogte van 0-3 m respectievelijk 3-6 m (=104%). Bij het gebruik van een dwarsstroomspuit met driftbeperkende venturi spleetdoppen is het dermale blootstellingseindpunt 76% en wordt het dermale blootstellingspunt (=100) niet overschreden. Bij een windhaag om de bomen vindt er bij beide hoogten in het geheel geen overschrijding van het dermale blootstellingseindpunt plaats. Het dient dan wel te gaan om een in de winter bladhoudende groenhaag. Uit bovengenoemd onderzoek blijkt dat in die situatie dus een in de winter bladhoudende windhaag - vanaf een afstand van 10 m tot de laatste bomenrij in het geheel geen overschrijding van het dermale blootstellingseindpunt plaatsvindt. Ad 4 Het gebruik van driftreducerende spuittechnieken Vanwege de aangrenzende sloot is de fruitteler verplicht om emissiebeperkende spuittechnieken te gebruiken. Eveneens dient hij vanwege de hiervoor genoemde wetgeving het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij afstand te houden van de aanwezige sloot door middel van een teeltvrije zone. Deze zone bedraagt bij de teelt van appelen en peren tenminste 3 m indien er gebruik wordt gemaakt van driftreducerende spuittechnieken. Op afbeelding 2 is te zien dat fruitteler een teeltvrije zone hanteert. Hoewel deze teeltvrije zone planologisch niet is vastgelegd vergroot het de feitelijke afstand tot de percelen met de beoogde woningbouw. Afb. 2 sloot met teeltvrije zone gezien vanuit Waalseweg 4

5 Ad. 5 Overheersende windrichting De meest voorkomende windrichting in de periode in de regio Houten blijkt de zuidwestelijke te zijn 12. Vanwege de westelijke ligging van de percelen met fruitbomen ten opzichte van de geplande woningbouw is het mogelijk dat de spuitnevel gedeeltelijk over de woonpercelen waait. CONCLUSIE Op basis van het voornoemde wordt geconcludeerd dat in een situatie zonder bladhoudende haag tussen het agrarische perceel en het perceel met de beoogde woningen, een afstand van 20 m volstaat. Met een bladhoudende windhaag is het mogelijk de afstand te verkleinen tot 10 m. Verder dient de fruitteler in verband met wetgeving een teeltvrije zone aan te houden vanaf de watertoevoerende sloot en dient het driftreducerende spuittechnieken te gebruiken. Vanwege de hoofdzakelijk zuidwestelijke windrichting wordt aanbevolen een dichte, in de winter bladhoudende haag aan de rechterzijde van de groenstrook aan te brengen. BORGING IN BESTEMMINGSPLAN Groenstrook met in de winter bladhoudende haag Hoewel op grond van het voornoemde is geconcludeerd dat een afstand van 20 m volstaat bij gebruik van het meest toxische gewasbeschermingsmiddel en het gebruik van driftbeperkende spuittechnieken door de fruitteler, wordt er vanwege de hoofdzakelijk zuidwestelijke windrichting, in onderhavig bestemmingsplan een groenstrook gereserveerd met een breedte van ongeveer 24 m met aan de westelijke rand van de groenstrook een hoge groene haag. Deze gronden krijgen in het plan de bestemming Agrarisch. Op deze gronden is het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan. Op de grens van de groenstrook wordt een in de winter bladhoudende haag aangebracht. Deze maatregel is als een voorwaardelijke verplichting opgenomen in de planregels behorende bij de bestemming Wonen. Dit betekent dat er zonder het aanbrengen van een groenhaag geen woningen mogen worden gebouwd. Op deze manier wordt veiliggesteld dat de agrariër niet beperkt wordt in zijn bedrijfsvoering. Als extra zekerheid kan een privaatrechtelijke overeenkomst met de projectontwikkelaar worden gesloten, met de verplichting dat de groene haag moet worden aangebracht. Bestemming Agrarisch Op de verbeelding dient een milieuzone (milieuzone spuitzone) te worden opgenomen, met als bijbehorende planregel: het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is ter plaatse niet toegestaan. Verder wordt op de verbeelding ten westen van de groenstrook een groene haag aangeduid. Bestemming Wonen Aan de bouwregels in het bestemmingsplan wordt toegevoegd dat het bouwen van de woningen mogelijk is, onder de voorwaarde dat een in de winter bladhoudende groenhaag wordt aangebracht met een minimale hoogte van 3 meter, zoals aangeduid op de verbeelding

6 Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan telefonisch contact op via telefoonnummer of per via Met vriendelijke groet, mr. H.H. Harberink (Marian) 6

advies spuitzone Volkel West II

advies spuitzone Volkel West II advies spuitzone Volkel West II DE OMGEVINGSJURIST Postbus 24037 3007 DB Rotterdam T: 010 320 0759 www.omgevingsjurist.nl info@omgevingsjurist.nl Wie is mr. Marian Harberink? mr. Marian Harberink is gespecialiseerd

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 21 februari Betreft: Spuitzone Garagebedrijf Van Kerkhof. Memo. Van: Miriam Bensmann. Aan: Jan Veenstra en Robin Wouters

Wijk bij Duurstede, 21 februari Betreft: Spuitzone Garagebedrijf Van Kerkhof. Memo. Van: Miriam Bensmann. Aan: Jan Veenstra en Robin Wouters Wijk bij Duurstede, 21 februari 2014 Betreft: Spuitzone Garagebedrijf Van Kerkhof Memo Van: Miriam Bensmann Aan: Jan Veenstra en Robin Wouters behandeld door Miriam Bensmann - Westerhof toestelnummer 643

Nadere informatie

Gemeente Rheden t.a.v. het college van B&W Postbus ZJ DE STEEG ADVIES SPUITZONE. Rotterdam, 25 april 2014.

Gemeente Rheden t.a.v. het college van B&W Postbus ZJ DE STEEG ADVIES SPUITZONE. Rotterdam, 25 april 2014. Gemeente Rheden t.a.v. het college van B&W Postbus 9110 6994 ZJ DE STEEG ADVIES SPUITZONE Rotterdam, 25 april 2014 Geacht College, 1. Aanleiding Op basis van de gegevens die ik heb ontvangen, bent u voornemens

Nadere informatie

onderbouwing spuitzone bestemmingsplan Van Heemstraweg 2a

onderbouwing spuitzone bestemmingsplan Van Heemstraweg 2a onderbouwing spuitzone bestemmingsplan Van Heemstraweg 2a DE OMGEVINGSJURIST Flight Forum 40 (Ground floor) 5657 DB Eindhoven T: 040 288 7775 www.omgevingsjurist.nl info@omgevingsjurist.nl Wie is mr. Marian

Nadere informatie

Spuitzones nader bekeken. T.b.v. Steenweg 70 en Zandweg 52

Spuitzones nader bekeken. T.b.v. Steenweg 70 en Zandweg 52 2016 Spuitzones nader bekeken. T.b.v. Steenweg 70 en Zandweg 52 Ir. J.A.H. Pos bu/ro- Betuwe, Tiel 12-7-2016 Onderzoek naar Spuitzone s T.b.v: Steenweg 70 en Zandweg 52, te Waardenburg Gemeente Neerijnen

Nadere informatie

Camping De Karekiet Erickemsekade 8 Buren

Camping De Karekiet Erickemsekade 8 Buren Milieuzonering - spuitzone Camping De Karekiet Erickemsekade 8 Buren Gemeente Buren Definitief (aangepast), 29 september 2016 Auteur: Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte John Westerdiep Thomas a Kempisstraat

Nadere informatie

ONDERZOEK SPUITCIRKEL ODIJKERWEG 35 TE DRIEBERGEN BP Landgoed De Reehorst 22 SEPTEMBER 2016

ONDERZOEK SPUITCIRKEL ODIJKERWEG 35 TE DRIEBERGEN BP Landgoed De Reehorst 22 SEPTEMBER 2016 ONDERZOEK SPUITCIRKEL ODIJKERWEG 35 TE BP Landgoed De Reehorst 22 SEPTEMBER 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com Projectnummer:

Nadere informatie

Notitie spuitcirkels (gewijzigde versie)

Notitie spuitcirkels (gewijzigde versie) Notitie spuitcirkels (gewijzigde versie) 1. Inleiding Spuitzones of cirkels rondom nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met name in en tegen buitengebieden vormt de laatste jaren nadrukkelijker een aangelegenheid,

Nadere informatie

ONDERZOEK SPUITCIRKEL ODIJKERWEG 35 TE DRIEBERGEN BP Landgoed De Reehorst 15 DECEMBER 2015

ONDERZOEK SPUITCIRKEL ODIJKERWEG 35 TE DRIEBERGEN BP Landgoed De Reehorst 15 DECEMBER 2015 ONDERZOEK SPUITCIRKEL ODIJKERWEG 35 TE BP Landgoed De Reehorst 15 DECEMBER 2015 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com Projectnummer:

Nadere informatie

Bestemmingsplan "Bouwlocaties Tull en 't Waal II" Notitie i.v.m. uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak

Bestemmingsplan Bouwlocaties Tull en 't Waal II Notitie i.v.m. uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak ADROMI GROEP Project: Onderwerp: Kenmerk: Auteurs: Bestemmingsplan "Bouwlocaties Tull en 't Waal II" Notitie i.v.m. uitspraken Afdeling bestuursrechtspraak wil R201616 1701b J. Wildschut Adromi B.V. Reeweg

Nadere informatie

ONDERZOEK Bedrijven en Milieuzonering. voor Landgoed Setersheike nabij DE RUITING 10A TE HAAREN

ONDERZOEK Bedrijven en Milieuzonering. voor Landgoed Setersheike nabij DE RUITING 10A TE HAAREN ONDERZOEK Bedrijven en Milieuzonering voor Landgoed Setersheike nabij DE RUITING 10A TE HAAREN 4-09-2013 Colofon Rapport: Onderzoek bedrijven en milieuzonering voor Landgoed Setersheike nabij De Ruiting

Nadere informatie

GEMEENTE ZEIST Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Tiendweg

GEMEENTE ZEIST Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Tiendweg GEMEENTE ZEIST ontwerpbestemmingsplan Tiendweg Datum : Juni 2015 Versie : 1 Auteurs : mr. P. Schravendijk 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN... 4 2.1 Zienswijze 1...

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 juni Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Waarde

GEMEENTE REIMERSWAAL. RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 juni Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Waarde RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 juni 2013 Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Waarde case 13.001833 raadsvoorstel 13.008405 programma/paragraaf plannen fysieke

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: Antea Group Contactpersoon: drs. H.W. Lindeboom Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 info@wmma.nl www.adviesburowindmill.com

Nadere informatie

Bestemmingsplan Broek 6, 8 en 10 te Sevenum. Zienswijzenrapport

Bestemmingsplan Broek 6, 8 en 10 te Sevenum. Zienswijzenrapport Bestemmingsplan Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Zienswijzenrapport Afdeling Ruimte Team ROG, september 2012 2 Bestemmingsplan Broek 6, 8 en 10 te Sevenum, zienswijzenrapport INLEIDING De gemeente Horst aan

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Uitspraak 201305911 /1/R6

Uitspraak 201305911 /1/R6 pagina 1 van 8 Lees voor Lettergrootte Home Publicaties Veelgestelde vragen Contact 201305911 Zoeken in Home Over de Raad van State Onze werkwijze Adviezen Uitspraken Agenda Pers Werken bij U BEVINDT ZICH

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT - NR. 90

NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT - NR. 90 NIEUWSBRIEF BESTUURSRECHT - NR. 90 COLLEGE ALS BEVOEGD GEZAG BEREID VRIJSTELLING TE VERLENEN: GEEN SPRAKE VAN CONCREET ZICHT OP LEGALISATIE WEGENS NIET VERLENEN VVGB DOOR PROVINCIE Op 14 januari 2015 heeft

Nadere informatie

Uitspraak /1/R1

Uitspraak /1/R1 Uitspraak 201503620/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 18 november 2015 Tegen: de raad van de gemeente Staphorst Proceduresoort: Eerste aanleg - enkelvoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke projectnr. 264311 revisie 2.0 22 april 2014 auteur(s) M. Fransen Opdrachtgever Dhr. J. van der Heijden Buxusplaats 89 5038 HK Tilburg datum vrijgave beschrijving revisie 2.0 goedkeuring vrijgave 22 april

Nadere informatie

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden. 3,75 l/ha 18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen)

Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden. 3,75 l/ha 18 (6 blokken van 3 opeenvolgende bespuitingen) HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Actueel WG van het middel NeemAzalT/S, 12455 N 9 december 2016 Wettelijk Gebruiksvoorschrift Het middel is uitsluitend toegestaan

Nadere informatie

Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door fruitboomgaard bespuitingen.

Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door fruitboomgaard bespuitingen. Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door fruitboomgaard bespuitingen. Situatie Rijnbandijk 163 te Maurik. J.C. van de Zande 1 & M. Wenneker 2 1 Plant Research International 2

Nadere informatie

7. Bij de planvaststelling heeft de raad (voor zover in casu relevant) besloten om:

7. Bij de planvaststelling heeft de raad (voor zover in casu relevant) besloten om: Bijlage 2. Juridische uiteenzetting De onderbouwing van dit raadsbesluit is juridisch complex door de chronologie van besluitvorming (in de procedures voor aanlegvergunning en vaststelling bestemmingsplan)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied "Zuidhoek" 1.3 Leeswijzer 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Aanpassingen 2.1

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten

Bestemmingsplan Herziening Laagraven - Oudwulverbroek Gemeente Houten Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening van de regels 5 Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels 9 Artikel

Nadere informatie

Memo Inleiding Figuur 1.1: Beleidskader

Memo Inleiding Figuur 1.1: Beleidskader Memo memonummer 016101-40934 datum 1 december 016 aan Bjorna Peeters Gemeente Neerijnen van Roel Kouwen Tom van der Linde Antea Group Antea Group kopie Reinier van Trigt Antea Group project Opstellen uitwerkingsplan

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:2173

ECLI:NL:RVS:2017:2173 ECLI:NL:RVS:2017:2173 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201605492/1/A1 Eerste

Nadere informatie

Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaardbespuitingen

Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaardbespuitingen Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaardbespuitingen Situatie Zwaagdijk 212 te Zwaagdijk-Oost in de gemeente Medemblik J.C. van de Zande & M. Wenneker Rapport 571 Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen

Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen Onderzoek naar driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen Project Skaeve Huse in de gemeente Nijmegen J.C. van de Zande & M. Wenneker Rapport 568 Onderzoek naar driftblootstelling

Nadere informatie

Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing

Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing Onderzoek Ruimtelijke Onderbouwing bedrijven Pierikstraat 11 te en Gaanderen milieuzonering en geur Snodenhoeksestraat 14 en 16 te Elst en Achterstraat 13a-15 te Randwijk Gemeente Doetinchem Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: EDOK Contactpersoon: De heer E. Dokter Uitgevoerd door: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom Behoort bij V.R. 2011/72 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom 16 augustus 2011 Inhoud Zienswijzen... 3 Zienswijzenoverleg... 6 2 Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra. Gemeente Epe Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra *2015-09568* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Onderzoek milieuzonering bedrijven en externe veiligheid. Kloosterblokje IV te Willemstad

Onderzoek milieuzonering bedrijven en externe veiligheid. Kloosterblokje IV te Willemstad Onderzoek milieuzonering bedrijven en externe veiligheid Kloosterblokje IV te Willemstad Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. Postbus 4 5386 ZG GEFFEN Projectnummer : 20090282 Status rapport

Nadere informatie

Raadsvergadering Agendapunt. RU 1

Raadsvergadering Agendapunt. RU 1 1 (22 augustus 2014, ingekomen 25 augustus 2014) 1 Er wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van bijna de hele oppervlakte van de kwekerij in het bestemmingsplan, zonder dat daartoe de noodzaak bestaat

Nadere informatie

Doorontwikkeling Herwijnen Oost - spuitzone Pouderoyen Compagnons b.v. in Nijmegen datum: 8 juni 2015

Doorontwikkeling Herwijnen Oost - spuitzone Pouderoyen Compagnons b.v. in Nijmegen datum: 8 juni 2015 milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke ordening beleidsadvies Doorontwikkeling Herwijnen Oost - spuitzone Pouderoyen Compagnons b.v. in Nijmegen datum: 8 juni 2015 Opdrachtgever: Pouderoyen

Nadere informatie

2.0. Nota Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening

2.0. Nota Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening .. Nota Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening Inhoudsopgave.. Nota Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening... Bijlage: rapportage driftblootstelling van omstanders en omwonenden door bespuitingen boomgaard...

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen.

Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen. PLANT RESEARCH INTERNATIONAL WAG E N I N G E N QT^H Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen. J.C. van de Zande 1 Å M. Wenneker 2 Plant Research International Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax drs. O.A.M. Beckers

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Fax drs. O.A.M. Beckers Opdrachtgever: Buro SRO Contactpersoon: dhr. J. van Nuland Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Bijlagenboek. (bestemmingsplan Sierteeltgebied, eerste herziening)

Bijlagenboek. (bestemmingsplan Sierteeltgebied, eerste herziening) Bijlagenboek (bestemmingsplan Sierteeltgebied, eerste herziening) Bijlage 1 (behorende bij Hoofdstuk 4 van de toelichting) Inhoud 1. Voorweg 83 Hazerswoude-Dorp... 3 2. Loeteweg 1a Hazerswoude-Dorp...

Nadere informatie

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning.

Van agrarische bedrijfsbestemming naar bedrijfsbestemming met bedrijfswoning. Aan : Gemeente Ermelo Jan Balkestein Van : Lex Groenewold Lambert Polinder (Agrifirm Exlan bv) CC : Datum : 5 november 2015 Betreft : Geuraspecten verkleuring Telgterweg 315 Mogelijkheden verkleuring Telgterweg

Nadere informatie

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Kumulus S. BASF Nederland B. V., Divisie Agro WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Kumulus S Toelatingsnummer 6147 N W.6 Productgroep: fungicide Formulering: granulaat of korrel Werkzame stof: 80% zwavel Voorzorgsmaatregelen: SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen

Nadere informatie

notitie Driftarme doppen voor de teelt van opzetters in de laanbomenteelt Driftarme doppen voor de Opzetterteelt (laanbomen) WUR-PRI Wageningen

notitie Driftarme doppen voor de teelt van opzetters in de laanbomenteelt Driftarme doppen voor de Opzetterteelt (laanbomen) WUR-PRI Wageningen notitie Driftarme doppen voor de teelt van opzetters Driftarme doppen voor de Opzetterteelt (laanbomen) WUR-PRI Wageningen Jan van de Zande Arie van der Lans (PPO-BBF) 14 januari 2013 Probleemstelling

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

Onderzoek milieuzonering bedrijven. Achterhoeksestraat 63a. 63a te Rucphen

Onderzoek milieuzonering bedrijven. Achterhoeksestraat 63a. 63a te Rucphen Onderzoek milieuzonering bedrijven Achterhoeksestraat 63a te Rucphen Opdrachtgever : Compositie 5 stedenbouw Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Projectnummer : 20090474 Status rapport / versie nr. : Concept

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Woning Hofstraat ong. Maasbracht

Nota van beantwoording zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Woning Hofstraat ong. Maasbracht Nota van beantwoording zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Woning Hofstraat ong. Maasbracht INLEIDING Er is een zienswijze ingediend tegen het voornemen van de gemeenteraad om medewerking te verlenen aan

Nadere informatie

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries. VW Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens, die bij een melding van voorgenomen agrarische activiteiten

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld

Versie : 1.0 Datum : 6 oktober Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Versie : 1.0 Datum : 6 oktober 2016 Onderzoek milieuaspecten milieuzonering en geur voor woningsplitsing Harreveldseweg 3 in Harreveld Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Oost Gelre Nardo Rondeel

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Uitspraak /1/R1

Uitspraak /1/R1 Uitspraak 201601235/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 31 augustus 2016 Tegen: de raad van de gemeente Bergen Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak gc-./ų. 03&8Ĉ GEMEENTE BOX' Raad van de gemeente Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL 18 MEI 2015 ovb afd.ļ /Co kopie 9? Datum 1 3 mei 201 5 Ons nummer 201408214/1/R3

Nadere informatie

Driftarme Spuitdoppen, de nevel trekt op

Driftarme Spuitdoppen, de nevel trekt op Driftarme Spuitdoppen, de nevel trekt op Voorheen LOTV, nu Activiteitenbesluit Per 1 januari 2013 is de regelgeving van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv) opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Nadere informatie

Fungicide (suspensie concentraat) Captor SC Captan (50%) Bloembollen en bolbloemen

Fungicide (suspensie concentraat) Captor SC Captan (50%) Bloembollen en bolbloemen - 12-21520007A.R01b Figuur 7 - Driftdepositie (% van de dosering) op grondoppervlak naast het perceel voor een standaard boomgaardspuit in de volblad (na 1 mei) en de kaalblad (voor 1 mei) situatie (PRI,

Nadere informatie

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni Notitie Datum: 3 juni 2015 Uw kenmerk: - Locatie: Losplaatsweg te Noordwijk Ons kenmerk: V073255aa.00001.id Betreft: Bedrijven en milieuzonering Losplaatsweg Versie: 03_001 Noordwijk Inleiding Thunissen

Nadere informatie

Onderzoek Milieuruimte

Onderzoek Milieuruimte projectnr. 237096 revisie 00 maart 2011 Auteur: ing. F.A.M. Kriellaars Opdrachtgever VORM Ontwikkeling B.V. Postbus 16 3350 AA, Papendrecht datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave 18-3-2011

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 VERLENGING AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 21 juni 2010 (20100663 TVA) van Arysta LifeScience S.A.S.

Nadere informatie

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Gemeente Sint Anthonis Gegevens over het plan: Plannaam: Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Identificatienummer: NL.IMRO.1702.8BPWhank39-VA01 Status:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34430 4 juli 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 23 juni 2016, nr. 16091766, houdende tijdelijke

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL. Toelichting landschappelijke inpassing Roligt 7 Roggel

GEMEENTE LEUDAL. Toelichting landschappelijke inpassing Roligt 7 Roggel GEMEENTE LEUDAL Toelichting landschappelijke inpassing Roligt 7 Roggel Toelichting landschappelijke inpassing Roligt 7 Roggel Projectnr.147-022 / 23 februari 2017 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Gemeente Horst aan de Maas Datum: 26 januari 2015 ACHTERGROND Beoogde ontwikkeling Op het bedrijventerrein TradePortWest zijn verschillende bedrijven

Nadere informatie

Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie. Toelichting en regels

Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie. Toelichting en regels Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie Toelichting en regels Inhoudsopgave 1 Inleiding en planbeschrijving... 1 1.1 Aanleiding en achtergrond... 1 1.2 Plangebied... 1 1.3 Planbeschrijving...

Nadere informatie

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht Notitie zienswijzen Notitie zienswijzen Kort Ambacht Het ontwerp-bestemmingsplan Kort Ambacht heeft van 16 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 12477 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Dit is een herstelbesluit. Het besluit van 24 juni 2016 komt

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ;

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ; Raadsvoorstel nr. : 2002/180 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 19 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Rijstelling bestemmingsplan Giethoorn 1994 Voorstel besluit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN T.B.V. AANPASSING BOUWMOGELIJHEDEN AAN ROSHEUVEL

OMGEVINGSVERGUNNING AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN T.B.V. AANPASSING BOUWMOGELIJHEDEN AAN ROSHEUVEL WABOPROCEDURE OMGEVINGSVERGUNNING AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN T.B.V. AANPASSING BOUWMOGELIJHEDEN AAN ROSHEUVEL Gemeente Eersel 13 november 2014 1 14.19383 1 Inleiding In het bestemmingsplan Rosheuvel-Boksheidsedijk

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen.

Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen. Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen. J.C. van de Zande 1 & M. Wenneker 2 Plant Research International 2 Praktijkonderzoek Plant en Omgeving - sector Fruit Plant

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN Gemeente Vlissingen april 2016 TOELICHTING Planbeschrijving Op 12 oktober 2015 heeft de gemeente Vlissingen met Lidl Nederland

Nadere informatie

notitie Hindercontouren rondom het Integraal Kind Centrum, Gemert-Noord

notitie Hindercontouren rondom het Integraal Kind Centrum, Gemert-Noord notitie aan: van: Gemeente Gemert-Bakel Johan van der Burg, MSc c.c.: datum: 28 juni 2012 betreft: project: Hindercontouren rondom het Integraal Kind Centrum, Gemert-Noord 110792 INLEIDING Op de hoek van

Nadere informatie

Driftblootstelling van bewoners en omstanders door bespuitingen in de laanboomteelt

Driftblootstelling van bewoners en omstanders door bespuitingen in de laanboomteelt Driftblootstelling van bewoners en omstanders door bespuitingen in de laanboomteelt Inschatting aan te houden afstand tussen laanboomperceel en omstanders en woningen in bouwplan Oude Gasthuisstraat te

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:1951

ECLI:NL:RVS:2013:1951 ECLI:NL:RVS:2013:1951 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201304593/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten

2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten Gemeente Uden 2e partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Buiten Toelichting, regels en analoge verbeelding 15 december 2015 Kenmerk 0856-26-T01 Projectnummer 0856-26 Toelichting Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Juni 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

M E M O. Onderwerp: Gezondheidseffecten bestrijdingsmiddelen Boomkwekerij t Mulligen

M E M O. Onderwerp: Gezondheidseffecten bestrijdingsmiddelen Boomkwekerij t Mulligen M E M O Aan : Gemeente Oldebroek T.a.v. : Ben bij t Werk Van : Lex Groenewold Tel. nr. : 088-443 3318 Datum : 16 oktober 2012 Kopie : Onderwerp: Gezondheidseffecten bestrijdingsmiddelen Boomkwekerij t

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum 1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum Huizen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0406.BPHWC2011H01-VG01 03-04-2014 ontwerp 26-06-2014 vastgesteld projectnummer:

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer Naam regeling: Beleidsregel plattelandswoning Citeertitel: Beleidsregel plattelandswoning Wettelijke grondslag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20077 21 april 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 8 april 2016, nr. 16052648, houdende tijdelijke

Nadere informatie

12 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad

12 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 12 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Binnenstad Splitsing in gestapelde woningen, Koevoetstraat 41, 43, 47, 49 en 51 Status: VASTGESTELD INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer

Nadere informatie

HEKKELMAN ADVDCATEN. b. in samenhang met het geheel of gedeeitelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en

HEKKELMAN ADVDCATEN. b. in samenhang met het geheel of gedeeitelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en Sc ADVDCATEN N D TAR I S S EN HEKKELMAN ADVDCATEN N.V. PRINS BERNHARDSTRAAT 1 Mts. Bruggink, de heer J.H.H. Bruggink en de heer P.J. Bruggink Ottershagenweg 3 7637 PT OUD OOTMARSUM IHOEK ORANJESINGEL 51)

Nadere informatie

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar.

- 6 JAN 2015. Wij hebben het ontwerpplan zorgvuldig bestudeerd en maken de volgende zienswijze kenbaar. ander 9 Locatiecode 2CA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aangetekend Gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den^ijn Bezoekadres Utrechtseweg 68

Nadere informatie

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen Gemeente Kaag en Braassem 26 februari 2013 Auteur: Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte John Westerdiep Thomas a Kempisstraat 26 7009 KT Doetinchem

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Emphasis T.a.v. de heer P.J.A. Engelvaart Eendekooi 19 5151 RL Drunen Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2014-0611/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij een

Nadere informatie

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem Notitie Contactpersoon Evelyn van der Ent Datum 14 juli 2016 Kenmerk N003-1225344ENT-evp-V03-NL Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem 1 Aanleiding Slingeland Ziekenhuis

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied West, correctieve herziening Plakkenweg 7a Heerde

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied West, correctieve herziening Plakkenweg 7a Heerde BESTEMMINGSPLAN Buitengebied West, correctieve herziening Plakkenweg 7a Heerde Planstatus: vastgesteld Datum: 2017-06-20 IMRO code: NL.IMRO.0246.808BUWHPlakkenwg7a-VA01 B u r o S t e d e n b o u w bv K

Nadere informatie

Uitspraak /1/R6

Uitspraak /1/R6 Uitspraak 201309151/1/R6 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 12 februari 2014 TEGEN de raad van de gemeente Lelystad PROCEDURESOORT Eerste aanleg - meervoudig RECHTSGEBIED Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie