Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat GD HUIZEN Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, waaronder alle overeenkomsten tot uitvoering van montage-, installatie- en/of revisiewerkzaamheden van Auto Electric B.V., gevestigd te Huizen, hierna te noemen Auto Electric. 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als de consument. 3. Ingeval partijen wensen af te wijken van de bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen zij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen te komen. 4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per , per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 5. Onder zaken wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Auto Electric geleverde onderdelen en overige artikelen. Indien een bepaling specifiek ziet op onderdelen, zal de term onderdelen worden gebruikt. 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 7. Indien Auto Electric op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Auto Electric op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen. 8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Auto Electric dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen. Artikel 2: Aanbiedingen, prijzen en tarieven 1. De verschuldigde prijs zal worden vastgesteld op grond van het aantal bestede uren, het voor Auto Electric gebruikelijke uurtarief en de door Auto Electric gemaakte materiaalkosten. 2. De door Auto Electric gehanteerde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit verzend- of transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Auto Electric niet tot levering van een deel van de hierin begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de hierin begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 4. Door Auto Electric opgegeven prijzen, tarieven en termijnen zijn gebaseerd op de bij opdracht of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens en gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten. Mochten voornoemde gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor deze prijzen, tarieven en/of termijnen.

2 5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, evenals opgaven van capaciteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Auto Electric zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 6. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan de kosten van lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten en/of de benodigde materialen wijzigen dan wel sprake is van wijziging van valutakoersen, is Auto Electric gerechtigd de hieruit voortvloeiende verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Artikel 3: Verplichtingen van de wederpartij 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: 2. a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en aan Auto Electric ter beschikking worden gesteld. De wederpartij vrijwaart Auto Electric voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens; b. de zaken of voertuigen waaraan Auto Electric werkzaamheden dient te verrichten op het overeengekomen tijdstip aan Auto Electric ter beschikking worden gesteld dan wel Auto Electric op het overeengekomen tijdstip toegang wordt verleend tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. 3. Ingeval Auto Electric werkzaamheden dient te verrichten aan boord van een schip, dient de wederpartij Auto Electric de noodzakelijke aanwijzingen, instructies e.d. te geven met het oog op de veiligheid aan boord, eventuele gevaren van of voor de specifieke lading c.q. werkwijze op het schip etc.. De wederpartij dient er in ieder geval voor te zorgen dat de voor het desbetreffende schip vereiste brandblusapparatuur aanwezig en beschikbaar is. 4. Indien niet tijdig of niet volledig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Auto Electric gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Artikel 4: Levering, (op)leveringstermijnen 1. Opgegeven (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Auto Electric haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Auto Electric per transactie worden gefactureerd. 3. Het risico betreffende de bestelde zaken gaat over op de wederpartij op het moment waarop deze zaken voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij. 4. Ingeval de bestelde zaken op verzoek van de wederpartij door Auto Electric worden verzonden naar of worden bezorgd bij de wederpartij, zal Auto Electric bij de verzending c.q. het transport een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten, maar geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij. 5. Indien de bestelde zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Auto Electric zich het recht voor deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt, tenzij Auto Electric uitdrukkelijk, schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de bestelde zaken alsnog moet afhalen. Indien de wederpartij de zaken wederom niet afhaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in

3 verzuim. Auto Electric is alsdan gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst via een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de bestelde zaken aan derden te verkopen. 6. Indien de door de wederpartij, ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden, aan Auto Electric ter beschikking gestelde zaken niet afhaalt, behoudt Auto Electric zich eveneens het recht voor deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet. 8. Auto Electric is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten. Artikel 5: Voortgang, uitvoering overeenkomst 1. Auto Electric kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. 2. De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen c.q. materialen worden eigendom van Auto Electric, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het laatste geval dient de wederpartij deze onderdelen c.q. materialen gelijktijdig met de oplevering van de zaken c.q. na beëindiging van de verrichte werkzaamheden in ontvangst te nemen. 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, zal Auto Electric met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Auto Electric zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en/of de (op)levertermijnen. Auto Electric heeft in ieder geval te allen tijde recht op volledige vergoeding van de reeds door Auto Electric verrichte werkzaamheden c.q. leveringen. 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Auto Electric het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Auto Electric. Artikel 6: Meer- en minderwerk 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Auto Electric en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd. 2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of bij onvoorzienbare kostenverhogingen of verlagingen en geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Artikel 7: Oplevering, goedkeuring werkzaamheden 1. Auto Electric is gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is en de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is. 2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het verrichte werk c.q. voornoemde zaak heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend. 3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en de voornoemde zaak gebruiksklaar is, niet

4 heeft gereclameerd bij Auto Electric. Op reclameringen na deze termijn zijn de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing. 4. Werkzaamheden van - door de wederpartij ingeschakelde - derden welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht, hebben geen invloed op het afgerond zijn van de door Auto Electric verrichte en met de wederpartij overeengekomen werkzaamheden c.q. de oplevering hiervan. Artikel 8: Klachten 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bestelde zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de zaken, aan Auto Electric te worden gemeld. 2. Overige klachten - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden - dienen direct na ontdekking aan Auto Electric te worden gemeld en schriftelijk te worden bevestigd. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De klachten ten aanzien van geleverde zaken dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan Auto Electric te worden gemeld. Voor klachten ten aanzien van verrichte werkzaamheden geldt een termijn van 3 maanden na afronding van de werkzaamheden. 3. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Auto Electric kenbaar zijn gemaakt, worden de bestelde zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en zonder gebreken te zijn c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht. 4. Na het constateren van enig gebrek, defect e.d. is de wederpartij verplicht het gebruik, de bewerking, verwerking, montage of installatie van de desbetreffende zaak te staken en voorts al hetgeen te doen c.q. laten dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden ter voorkoming van (verdere) schade. 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 6. Auto Electric dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De wederpartij is gehouden hiervoor haar medewerking te verlenen. Dit betekent in ieder geval dat Auto Electric bij een klacht over een onderdeel te allen tijde de beschikking moet hebben over het oorspronkelijke geleverde onderdeel, ongeacht of dit reeds in het voertuig is vervangen door een ander onderdeel. Ingeval de wederpartij dit onderdeel zelf heeft ingebouwd c.q. gemonteerd, dient de wederpartij het onderdeel zelf te demonteren en aan Auto Electric ter beschikking te stellen. Indien het voor het onderzoek naar de klacht noodzakelijk blijkt dat de wederpartij het voertuig c.q. het onderdeel ter beschikking stelt aan Auto Electric, blijft dit voertuig c.q. dit onderdeel gedurende het onderzoek voor risico van de wederpartij. 7. Indien de bestelde zaken na aflevering geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd dan wel indien de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij hieraan (reparatie)werkzaamheden heeft verricht, vervalt elk recht op reclame. 8. Ingeval van terechte klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9. Artikel 9: Aansprakelijkheid en garantie 1. Auto Electric kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade (zoals sleepkosten vanuit binnen- of buitenland), bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Auto Electric, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

5 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Auto Electric, haar directie en/of haar leidinggevend personeel. 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Auto Electric, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden doch maximaal tot het bedrag van de door de assuradeur van Auto Electric in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Auto Electric hiervoor verzekerd is. 4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Auto Electric zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen. 5. Auto Electric garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij Auto Electric dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 6. De wederpartij dient altijd zelf na te gaan of er bij inbouw of montage van specifieke onderdelen in het voertuig van de wederpartij sprake is van enige overtreding van wet- en/of regelgeving (met name overtreding van regelgeving op het gebied van geluid, verlichting e.d.). Ingeval na inbouw of montage blijkt dat er sprake is van een dergelijke overtreding van wet- en/of regelgeving is Auto Electric niet gehouden tot terugname van de geleverde zaken, restitutie van de voor de zaken en de werkzaamheden gefactureerde bedragen of betaling van enige schadevergoeding aan de wederpartij. 7. Ingeval Auto Electric werkzaamheden dient te verrichten aan of in (een onderdeel van) een voertuig, is Auto Electric nimmer verantwoordelijk voor enige schade aan het voertuig of (andere) onderdelen van het voertuig die tijdens het verrichten van de werkzaamheden ontstaat als gevolg van de slechte staat waarin het desbetreffende voertuig zich bevindt c.q. de slechte staat waarin deze (andere) onderdelen zich bevinden, tenzij Auto Electric deze slechte staat van (het onderdeel van)het voertuig voor aanvang van de werkzaamheden in redelijkheid had kunnen constateren. Auto Electric benadrukt dat dit mede speelt bij werkzaamheden aan oldtimers of andere (zeldzame) voertuigen, waarbij de eventuele beschadigde onderdelen mogelijk niet meer vervangen kunnen worden door originele onderdelen. 8. Voor door Auto Electric gereviseerde startmotoren en dynamo s geldt een garantietermijn van 1 jaar na levering. Zo door Auto Electric geleverde zaken door de fabrikant, importeur of toeleverancier van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Auto Electric zal de wederpartij hierover informeren. De garantie vervalt ingeval blijkt dat schade aan (een onderdeel van) de startmotor te wijten is aan waterlekkage, lekkage van olie of dieselolie, een defecte bedrading of een defect contactslot. 9. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen zoals bijvoorbeeld demonstratie- en showmodellen, ruilonderdelen, materialen c.q. onderdelen die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt nadrukkelijk uitgesloten. 10. Auto Electric zal de aan haar ter beschikking gestelde voertuigen met grote zorgvuldigheid behandelen en er voor zorg dragen dat deze buiten de openingstijden van Auto Electric op een afgesloten terrein of in een afgesloten ruimte staan. Auto Electric is echter nimmer aansprakelijk voor enige schade die een voertuig oploopt doordat vandalen, dieven e.d. zich wederrechtelijke toegang verschaffen tot het terrein, de ruimte en/of het voertuig c.q. schade die het voertuig oploopt doordat de wederpartij het voertuig buiten voornoemde openingstijden op of bij het terrein van Auto Electric parkeert. 11. De wederpartij verliest diens rechten jegens Auto Electric, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Auto Electric tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

6 a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Auto Electric strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Auto Electric zijn verschaft en/of voorgeschreven; c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Auto Electric; d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan de geleverde zaken heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Auto Electric; e. voormelde schade is ontstaan nadat de wederpartij de geleverde zaken zelf heeft gemonteerd of ingebouwd, tenzij uit de aard van de schade ondubbelzinnig volgt dat deze is veroorzaakt door gebreken in de zaken zelf die ten tijde van de levering reeds aanwezig moeten zijn geweest; f. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd. Artikel 10: Betaling 1. Betaling dient à contant bij levering dan wel na toezending van een factuur te geschieden. Indien een factuur wordt verzonden dient betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: a. zal de wederpartij aan Auto Electric een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend; b. zal de wederpartij, na daartoe door Auto Electric te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van 150,00; c. heeft Auto Electric het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Auto Electric zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. 3. Ter keuze van Auto Electric kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Auto Electric bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Auto Electric het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Auto Electric heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

7 Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 1. Auto Electric behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Auto Electric heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. 2. Ingeval Auto Electric een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Auto Electric vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen. 3. De wederpartij is verplicht Auto Electric terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 4. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Auto Electric heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Auto Electric te bewaren. 5. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Auto Electric ter inzage te geven. Artikel 12: Pand 1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Auto Electric heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om de zaken aan derden in onderpand te geven, hierop een bezitloos pandrecht te vestigen of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen. 2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Auto Electric kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Auto Electric op vergoeding van schade, gederfde winst en rente. Artikel 13: Retentierecht 1. Auto Electric is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die voor het verrichten van werkzaamheden onder het beheer van Auto Electric vallen op te schorten indien en zolang: a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet; b. de wederpartij de kosten van eerdere door Auto Electric verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet; c. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Auto Electric niet of niet in zijn geheel voldoet. 2. Auto Electric is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht. Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Auto Electric gesloten overeenkomst ontbonden op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door

8 executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. De ontbinding geschiedt zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Artikel 15: Overmacht 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Auto Electric gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niettoerekenbare tekortkoming aan de zijde van Auto Electric, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Auto Electric. 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Auto Electric tot aan dat moment na te komen. 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen of andere omstandigheden, door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. Artikel 16: Annulering 1. Ingeval de wederpartij een geplaatste bestelling of gegeven opdracht annuleert, is hij aan Auto Electric een door Auto Electric nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden in ieder geval alle hiermee gemoeide kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Auto Electric te vergoeden. Auto Electric is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds ten behoeve van de opdracht verrichtte (voorbereidende) werkzaamheden c.q. de reeds door Auto Electric bij toeleveranciers geplaatste bestellingen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. 2. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Auto Electric ter zake. 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. Artikel 17: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter 1. Op de tussen Auto Electric en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Auto Electric, door dat recht worden beheerst. 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Auto Electric de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Auto Electric is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

9 4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat Auto Electric aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van Auto Electric zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter. 5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Auto Electric gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is. Datum: 18 maart 2013

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13)

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13) Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland (AS 227-13) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 28071131 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: most frankly t.h.o.d.n. WebAffairs t.h.o.d.n. De Lekkerste Dingen t.h.o.d.n. PHEOS Keyserswey 57 2201 CX Noordwijk Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 273787210000 (AS 116-11)

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Aanvraagformulier dedicated server

Aanvraagformulier dedicated server Aanvraagformulier dedicated server Vul de overeenkomst in en stuur deze per post of fax naar onderstaand adres. U mag de overeenkomst ook inscannen en per e-mail versturen naar verkoop@sitebytes.nl. Sitebytes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Vergoeding, prijzen, tarieven

Vergoeding, prijzen, tarieven Artikel 1: Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en elke overeenkomst met betrekking tot het ontwerpen en/of vervaardigen van dan wel het adviseren over logo, brochures, belettering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie