Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst De pachtprijs...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs..."

Transcriptie

1 De Pachtwet

2 De pachtwet Om in deze huidige maatschappij rendabel te blijven, ziet de landbouwer of tuinder zich verplicht zware investeringen te doen. Naast de aankoop van materieel en machines en het permanent volgen van de nieuwste technologieën, dient hij ook rekening te houden met milieureglementeringen en quotabeperkingen. Maar in de eerste plaats moet de landbouwer of tuinder uiteraard beschikken over grond(en) om zijn activiteiten uit te oefenen: hetzij in eigendom, hetzij in huur. En als huurder moet hij toch enige bedrijfszekerheid verkrijgen door deze grond(en) gedurende een aantal jaren te kunnen gebruiken. Momenteel wordt ongeveer 2/3 van de landbouwgrond gepacht. Om de pachter te beschermen tegen de eigenaar/verpachter bestaat er een pachtwetgeving. Deze brochure geeft u hierover een vrij gedetailleerd overzicht. Want als sectorspecialist beseft KBC Bank dat een goede kennis van de pachtwet voor u, als landbouwer of tuinder, heel belangrijk is. Voor bijkomende informatie of gepersonaliseerd advies ter zake kunt u altijd terecht in uw KBC-bankkantoor. Deze brochure is ook beschikbaar op onze website 1

3 Inhoud Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3 Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9 Duur van de pachtovereenkomst...11 De pachtprijs...15 De exploitatie van het gepachte goed...21 Onderpacht en pachtoverdracht...23 Recht van voorkoop...27 Opzegging van de pacht...31 Vergoedingen bij einde pacht...39 Fiscale gevolgen voor de verpachter...43 De pachtwet en andere landbouwreglementeringen

4 De pachtwet Wanneer is de pachtwet van toepassing? Wanneer valt een overeenkomst onder de pachtwet? Om van een pachtovereenkomst te kunnen spreken, zijn een aantal elementen noodzakelijk. In de pachtwet zijn deze voorwaarden terug te vinden in artikels 1 en 2. De verpachter gaat de verbintenis aan om het tijdelijk genot van zijn landeigendom af te staan aan de pachter: OF de verpachter verhuurt zijn eigendom aan de pachter OF de verpachter kent de pachter het vruchtgebruik toe van zijn eigendom. Volgende zaken zijn essentieel: Huurovereenkomst De pachtwet is van toepassing wanneer de ene partij zijn landeigendom (gebouwen/gronden) verhuurt aan een andere partij. Dit betekent dat de verhuurder, dat is de verpachter, een goed tijdelijk ter beschikking stelt van een andere persoon tegen betaling van een bepaalde prijs. Pachtprijs Wanneer de landbouwer/tuinder kosteloos gebruik mag maken van de landeigendommen van de eigenaar, dan is er geen sprake van pacht. Partijen kunnen de pachtwet dan niet inroepen. Het is dus zeer belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de te betalen prijs. De pachtprijs hoeft niet noodzakelijk in geld te worden betaald. Het is ook mogelijk dat de pachter in natura betaalt. De pachtprijzen zijn wettelijk beperkt. Dat wil zeggen dat de pachter niet meer hoeft te betalen dan de wettelijke maximumprijs (zie p. 15). Voorbeeld De NV GRAS heeft een aantal terreinen die gedurende jaren worden bewerkt door landbouwer Pieters. Pieters hoeft hiervoor geen vergoeding te betalen aan de NV GRAS. Na 13 jaar beslist de NV GRAS deze terreinen een andere bestemming te geven. Hier is de pachtwet niet van toepassing daar Pieters kosteloos gebruik kon maken van de gronden. Pieters kan zich dus niet beroepen op de bescherming geboden door de pachtwet en zal de terreinen moeten verlaten. Bestemming De pachtwet is slechts van toepassing wanneer de pachter onroerende goederen huurt die hoofdzakelijk worden gebruikt voor een landbouwbedrijf. Als we spreken over: onroerende goederen, dan bedoelen we gebouwen, stallen, gronden, serres, de bedrijfswoning, enz. een landbouwbedrijf, dan bedoelen we dat een goed wordt geëxploiteerd met het oog op het voortbrengen van land- of tuinbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop; deze exploitatie kan zowel in hoofd- als bijberoep gebeuren. Deze definitie dient ruim geïnterpreteerd te worden zodat ook nieuwe teeltmethodes en activiteiten in land- en tuinbouw van de bescherming door de pachtwet kun- 3

5 4

6 De pachtwet nen genieten. Zo kunnen professionele houderijen van exotische diersoorten (struisvogels, bizons, enz) beschouwd worden als landbouwactiviteit. Verdeeldheid blijft binnen rechtsleer en rechtspraak bestaan over de grondgebondenheid. In een ruime visie moet ook de substraatteelt of de hydrocultuur als een landbouwactiviteit beschouwd worden, hoewel er in dergelijke gevallen géén letterlijke binding meer bestaat met de grond. Nieuwe evoluties en technieken mogen de bescherming door de pachtwet niet in de weg staan. hoofdzakelijk, dan bedoelen we dat de hoofdbestemming van de gronden/gebouwen gelegen is in de landen tuinbouw. Voorbeeld Janssens, politieagent, is een groot paardenliefhebber, en zou graag het perceel grond huren dat achter hem is gelegen. De eigenaar van de grond is een goede vriend van Janssens. Op dat moment wordt de grond voor preiteelt gebruikt door Peters, die in een chemisch bedrijf werkt en slechts in bijberoep landbouwer is. Janssens port zijn vriend aan om Peters op te zeggen en de grond aan hem ter beschikking te stellen. Daar Peters landbouwer is in bijberoep, en de grond gebruikt voor het telen van prei die op de veiling wordt verkocht, is er sprake van exploitatie van een goed met het oog op het voortbrengen van land- of tuinbouwproducten die bestemd zijn voor de verkoop. Bijgevolg is de pachtwet van toepassing. Het feit dat Peters slechts landbouwer in bijberoep is, doet hieraan geen afbreuk. Peters kan dus van de bescherming door de pachtwet genieten. Stel dat de grond door de eigenaar zelf werd gebruikt, en deze besluit de gronden te verhuren aan Janssens. Dan is deze huurovereenkomst geen pachtcontract. Janssens is immers geen landbouwer. Vruchtgebruik Wanneer de eigenaar ten voordele van een derde een vruchtgebruik vestigt, onder levenden en voor een bepaalde duur, dan valt deze overeenkomst eveneens onder het toepassingsgebied van de pachtwet. Dit vruchtgebruik moet uiteraard ook beantwoorden aan de voorwaarden die door de pachtwet worden opgelegd (bedrijfsmatige exploitatie, hoofdbestemming is landbouw, enz.). Vestiging van een vruchtgebruik bij testament valt dus niet onder de toepassing van de pachtwet. Dat is evenmin het geval wanneer het vruchtgebruik door de wet wordt gevestigd. Voorbeeld hiervan is o.a. het vruchtgebruik dat geërfd wordt door de langstlevende echtgeno(o)t(e). Opmerking: de vruchtgebruiker heeft het recht om de gronden die hij in vruchtgebruik heeft, te verpachten aan een derde. Voorzichtigheid is hier geboden voor de pachter. De naakte eigenaar moet immers na beëindiging van het vruchtgebruik de pachtovereenkomst tussen de vruchtgebruiker en de pachter slechts respecteren gedurende de nog lopende periode van 9 jaar. Enkel wanneer de naakte eigenaar zich schriftelijk akkoord verklaart met de pachtovereenkomst, is hij gebonden door de pachtwet. En dient hij dus de overeenkomst, ook na het einde van het vruchtgebruik, te respecteren. Sluit u als pachter een overeenkomst met een vruchtgebruiker, dan doet u er dus goed aan de schriftelijke toestemming van de naakte eigenaar te vragen. 5

7 Welke overeenkomsten vallen niet onder de pachtwet? Uitdrukkelijk uitgesloten door de pachtwet Verhuring van onroerende goederen die gebruikt worden voor een industriële vetmesterij of fokkerij onafhankelijk van een landbouwbedrijf Dit is van toepassing wanneer de dieren worden gekweekt met voeder dat betrokken wordt van derden en volledig buiten het bedrijf wordt aangevoerd. Als de dieren worden gevoed zowel met voedsel dat van derden wordt betrokken als met voedsel dat op de boerderij wordt gewonnen, dan blijft de pachtwet van toepassing. De pachtwet blijft eveneens van toepassing wanneer een landbouwer met een bestaand bedrijf een vetmesterijcontract afsluit met een integrator. Vereist is dan wel dat er buiten het vetmesten nog een andere landbouwbedrijvigheid wordt verricht, bijvoorbeeld de aardappelteelt. Het is enkel wanneer de vetmesterij geen enkele band meer heeft met een landbouwbedrijf, dat de pachtwet niet van toepassing is. de verhuurder moet de voorbereidings- en bemestingswerken uitvoeren; - deze werken mogen door loonwerkers gebeuren; - de gebruiker moet daarna kunnen overgaan tot zaaien/planten; de verhuring moet voor minder dan een jaar zijn aangegaan; - jaarlijkse verlenging is mogelijk; - door de verlengingsmogelijkheid is seizoenpacht een interessante mogelijkheid om de exploitatie van het landbouwbedrijf te verzekeren als die gedurende een bepaalde periode onmogelijk is geworden; er moet een prijs worden betaald voor de verhuring; in geval van kosteloosheid is er geen pacht, noch een seizoenpacht; de verhuring moet betrekking hebben op een bepaalde landbouwteelt; het verdient dus aanbeveling dat in de overeenkomst wordt beschreven over welke teelt het gaat. Belangrijk: ook de pachter kan als exploitant een seizoenpacht afsluiten. Cultuurcontracten Met een cultuurcontract, of seizoenpacht, wordt de verhuring voor minder dan 1 jaar bedoeld. Opdat dergelijke contracten buiten het toepassingsveld van de pachtwet zouden vallen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: de verhuurder moet een landbouwer in hoofd- of in bijberoep zijn; m.a.w. als een niet-landbouwer een overeenkomst toestaat, kan die regeling nooit als seizoenpacht worden beschouwd; Voorbeeld Vader Van Dijck wil zijn activiteit als landbouwer stopzetten. Hij bezit 20 ha landbouwgrond. Zoon Van Dijck, die het bedrijf wil overnemen, is echter nog niet afgestudeerd. Vader Van Dijck heeft de mogelijkheid om zijn gronden elk jaar opnieuw in seizoenpacht te geven, en dit tot zijn zoon is afgestudeerd. De overeenkomsten moeten echter voor minder dan een jaar zijn afgesloten. Bovendien dient vader Van Dijck de gronden in gereedheid te brengen. 6

8 De pachtwet Vennootschapscontracten Eigenaar en uitbater/vruchtgebruiker kunnen overeenkomen om de uitbating van de landeigendommen te kaderen binnen een door hen opgerichte vennootschap. De pachtwet is op deze verhuring niet van toepassing voor zover in de vennootschapsovereenkomst is bedongen dat de eigenaar: een inbreng doet van ten minste de helft in het materieel; een inbreng doet van ten minste de helft in de veestapel; ten minste voor de helft bijdraagt in nieuwe investeringen; een aanzienlijk aandeel heeft in de verliezen. In geval van samenuitbating door ouders met een van de kinderen, komt het regelmatig voor dat de ouders de gronden die zij in eigendom hebben, in gebruik geven aan de overnemer. Als in het samenuitbatingscontract voor de gronden een gebruiksrecht wordt voorzien, dan is de pachtwet niet van toepassing enkel als de ouders een inbreng doen van ten minste de helft in de materialen, veestapel, nieuwe investeringen en als zij een aanzienlijk aandeel hebben in de eventuele verliezen. Voorbeeld Twee broers komen overeen om samen te werken bij de uitbating van een landbouwbedrijf. De ene broer is eigenaar en staat het gebruik van het landbouwbedrijf aan de andere af. De andere zorgt voor alle werkzaamheden, namelijk bemesting, bezaaiing, bewerking van de grond, de verkoop van de oogst, enz. Bovendien betaalt hij jaarlijks aan zijn broer de som van euro. Na een aantal jaren krijgen de broers ruzie en besluit de broer die eigenaar is om de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. Op de verhuring van het landbouwbedrijf is echter de pachtwet van toepassing. Immers, de broer die het bedrijf in eigendom heeft, heeft geen inbreng gedaan van tenminste de helft in materieel en de veestapel. Evenmin heeft hij voor de helft bijgedragen in nieuwe investeringen en had hij een aanzienlijk aandeel in de verliezen. Was dit wel het geval, dan zou dat vennootschapscontract buiten het toepassingsgebied van de pachtwet vallen. Landbouwvennootschappen opgericht voor minstens 27 jaar De eigenaar van landeigendom kan een landbouwvennootschap oprichten met de uitbater van een landbouwbedrijf voor een periode van minstens 27 jaar. De inbreng van de gebouwen en gronden door de eigenaar valt dan niet onder de toepassing van de pachtwet. We spreken dan van een stille vennoot (de eigenaar) en een werkende vennoot (de uitbater). Fruitopbrengst van hoogstamboomgaarden In principe valt de verhuring van hoogstamboomgaarden, net zoals laagstamboomgaarden, onder de pachtwet. Wanneer de overeenkomst enkel slaat op de fruitopbrengst en niet op het gebruik van de grond, is de pachtwet niet van toepassing. 7

9 Andere contracten Naast de uitdrukkelijk door de pachtwet uitgesloten gevallen is er evenmin sprake van pacht wanneer er een overeenkomst van bruikleen wordt opgesteld. Bruikleen houdt in dat er een kosteloos gebruik wordt toegestaan. Aangezien er geen prijs wordt betaald, is de pachtwet niet van toepassing. Een dergelijke overeenkomst wordt het best schriftelijk opgesteld om bewijsproblemen te vermijden. te tonen dat er sprake is van pacht, ook al bestaat er een andersluidend geschrift. Ingeval er een recht van opstal of een erfpacht (ook cijnspacht genoemd) wordt gevestigd, dan is de pachtwet niet van toepassing. Een recht van opstal houdt in dat de opstalhouder het zakelijk recht heeft om gebouwen, werken en beplantingen op de grond van een derde te hebben. Een recht van opstal kan maximaal voor 50 jaar gevestigd worden en moet notarieel worden vastgelegd. De erfpacht houdt het tijdelijk zakelijk recht in om het volle genot te hebben van een onroerend goed in ruil voor een vergoeding aan de erfverpachter. De minimale looptijd van een erfpacht is 27 jaar, maximaal kan deze 99 jaar duren. Ook bij erfpacht moet een notariële akte worden opgesteld. Naast deze contracten bestaan er ook nog specifieke overeenkomsten die niet onder het toepassingsgebied van de pacht vallen, bv. bepaalde verkoopsovereenkomsten van gras of maïs, mestafzetcontracten, enz. Opgelet: art 3,2e Pachtwet biedt aan de pachter steeds de mogelijkheid om door alle middelen van bewijs aan 8

10 De pachtwet Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst Vorm van de pachtovereenkomst De pachtovereenkomst ontstaat zodra partijen akkoord gaan over het voorwerp (welke grond/gebouwen) en de prijs. Een pachtovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Een mondelinge pachtovereenkomst is dus geldig, maar kan aanleiding geven tot heel wat bewijsproblemen. Bijgevolg moedigt de pachtwet schriftelijke vaststelling aan. Bewijs van de pachtovereenkomst Principe: schriftelijke vaststelling Grootste bewijskracht: de authentieke akte - de overeenkomst wordt door de notaris vastgelegd Grote bewijskracht: de onderhandse akte - schriftelijke vaststelling door partijen onderling; - verplichting om dergelijke akte te laten registreren. Hierdoor verkrijgt de overeenkomst vaste datum; - opmaken in zoveel exemplaren als er partijen zijn, en dit ook in de overeenkomst vermelden. Uitzondering: mondeling aangegane pachtovereenkomsten Om dergelijke overeenkomsten te bewijzen, heeft de pachtwet volgend systeem voorzien: Bewijs door de verpachter In geval van mondelinge pacht staat de verpachter machteloos. De wet biedt hem geen mogelijkheden om de overeenkomst te bewijzen. M.a.w., hij moet zich steeds beroepen op een geschrift. Enkel voor pachtovereenkomsten afgesloten vóór de pachtwet van 1969 behoudt hij de mogelijkheid om het begin van de pacht met getuigen en vermoedens te bewijzen. Bewijs door de pachter De pachter (hij moet effectief exploiteren) daarentegen kan het bestaan van de pacht en de toepasselijke voorwaarden met alle middelen bewijzen. Dus ook aan de hand van getuigenverklaringen, vermoedens, betalingskwijtschriften, enz. Speciale procedure: bewijs van persoonlijk aanbod van betaling van pachtgeld Dit houdt in dat de pachter door overschrijving of storting via een financiële instelling of per postassignatie, postcheque op naam of postwissel de pachtprijs stort op rekening van de verpachter. Hierbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden: het woord pacht en het jaartal. Dat aanbod moet worden bevestigd binnen 15 dagen per aangetekende brief waarin het bestaan van een pacht wordt vermeld, evenals het jaar en het perceel waarop de betaling betrekking heeft. Deze brief moet eveneens uitdrukkelijk vermelden dat de betaling geldt als bewijs van een pacht, tenzij de verpachter binnen 6 maanden na de dag van betaling reageert door een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter. 9

11 Voorbeeld Weduwe Hendriks laat sinds 1995 een stuk grond gebruiken door Peters. Er bestaat geen geschreven overeenkomst. Peters stort elk jaar via zijn KBC-bankrekening een afgesproken bedrag op rekening van mevrouw Hendriks. In 2001 is Peters, in het gezelschap van zijn buur, het bedrag persoonlijk in handen van mevrouw Hendriks gaan betalen. Nu blijkt dat mevrouw Hendriks 3 maanden geleden de grond heeft verkocht aan een loonwerker. Peters was hiervan niet op de hoogte en is zeer ontgoocheld dat het recht van voorkoop hem niet werd aangeboden. Weduwe Hendriks stelt dat er geen pachtovereenkomst bestaat en dat zij hem bijgevolg geen voorkooprecht diende aan te bieden. Peters wil het hierbij niet laten en overweegt schadevergoeding te vorderen. Kan hij aantonen dat er een pachtovereenkomst bestaat? Daar er geen geschrift voorhanden is, moet Peters zich beroepen op andere bewijsmiddelen. Hij kan aantonen dat er wel degelijk sprake is van pacht door de betalingsbewijzen voor te leggen. Ideaal was geweest dat hij deze had gecombineerd met een aangetekend schrijven met daarin de verplichte vermeldingen inzake aanbod van betaling. Dat had een volledig bewijs opgeleverd. Peters kan ook zijn buur als getuige oproepen. Deze was immers aanwezig op het moment dat Peters het pachtgeld betaalde in handen van mevrouw Hendriks. Bovendien willen de eigenaars van de rondom gelegen velden een verklaring ondertekenen waarin zij bevestigen dat Peters reeds sinds 1995 de grond in gebruik heeft. Aan de hand van deze gegevens kan Peters voldoende aantonen dat het om een pachtovereenkomst gaat. Een model van pachtovereenkomst kunt u terugvinden op onze website 10

12 De pachtwet Duur van de pachtovereenkomst Minimumpachtduur Wel automatische verlenging De pachtwet stelt dat de minimumduur 9 jaar bedraagt. Het is dus niet mogelijk om een pacht voor minder dan 9 jaar af te sluiten. Als dat gebeurt, bijvoorbeeld bij een pacht voor 5 jaar, dan wordt deze automatisch verlengd tot 9 jaar. Er mag wel een pachtovereenkomst worden afgesloten voor een langere periode dan 9 jaar. Zo kan een pacht worden afgesloten voor een periode van 15 jaar. Er worden geregeld pachtovereenkomsten afgesloten met een duur van 18 jaar. Deze periode mag dan niet worden beschouwd als 2 opeenvolgende periodes van 9 jaar. Als geen termijn werd bedongen, dan geldt de eerste periode automatisch voor 9 jaar. Als er geen geldige opzegging wordt gegeven, dan wordt de pacht automatisch verlengd met opeenvolgende periodes van 9 jaar, zelfs als de eerste periode werd aangegaan voor langer dan 9 jaar. Voorbeeld Op 25 december 1980 werd een pachtovereenkomst afgesloten voor een periode van 18 jaar. Gedurende deze periode wordt er geen geldige opzegging gegeven door de verpachter, noch door de pachter. Op 24 december 1998 loopt de eerste periode ten einde. Op 25 december 1998 wordt de pacht automatisch verlengd met een tweede periode van 9 jaar, dus tot 24 december Geen automatische beëindiging Loopbaanpacht Op het einde van de afgesproken periode wordt de pacht niet automatisch beëindigd. Dat kan wel wanneer er een geldige opzegging is gebeurd door de verpachter. Ook kan de pacht bij minnelijk akkoord worden beëindigd, waarbij als voorwaarde geldt dat dat akkoord moet worden vastgelegd bij authentieke akte of door de vrederechter. De pachter kan altijd een einde maken aan de pacht, op voorwaarde dat hij een opzeggingsperiode van ten minste 1 jaar in aanmerking neemt. Wat is loopbaanpacht? Zoals de naam het zegt, wordt deze pacht afgesloten voor de duur van de te verwachten loopbaan van de pachter. De wet stelt vast dat de duur van de overeenkomst gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter de pacht aangaat en het jaar waarin de pachter de leeftijd van 65 jaar bereikt. De minimumduur is door de wet vastgesteld op 27 jaar. Voorbeeld Als de pachter bij de aanvang van de pacht 25 jaar is, dan zal de duur van de loopbaanpacht 40 jaar zijn. Is de pachter 30 jaar, dan moet de duur 35 jaar zijn. Een pachter ouder dan 38 jaar kan geen loopbaanpacht meer afsluiten. 11

13 De loopbaanpacht wordt meestal bij authentieke akte vastgelegd. Hierdoor wordt de inhoud tegenstelbaar aan derden. Bovendien kan de verpachter dan een hogere pachtprijs vorderen. De loopbaanpacht eindigt automatisch bij het einde van de overeengekomen periode. Er is dus geen opzegging vereist. Toch moet de verpachter zijn wil te kennen geven het goed terug te nemen. Immers, als de pachter op het goed wordt gelaten, wordt de overeenkomst elke keer stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De voordelen én nadelen voor de pachter Loopbaanpacht geeft de pachter een zeer grote bedrijfszekerheid. Hij weet dat hij het pachtgoed gedurende een vaste duur kan betrekken en kan in functie daarvan investeren. Voor de pachter is er echter ook een nadeel aan verbonden. De loopbaanpacht eindigt automatisch en de verpachter mag na beëindiging met het goed doen wat hij wil: verkopen, verpachten aan een andere boer,... Dat kan problemen opleveren bij de bedrijfsoverlating. De voordelen voor de verpachter De eigenaar kan profiteren van hogere pachtprijzen. De wet staat immers toe dat verpachters die loopbaanpacht toestaan, een pachtprijs mogen vragen die 50 % hoger ligt dan de normale maximumpachtprijs voor gronden. Voor gebouwen mag een verhoging van 25 % worden gevorderd. Bovendien zijn de pachtgelden slechts belastbaar ten belope van de onroerende voorheffing. Een ander voordeel voor de verpachter is dat hij bij het einde van de loopbaanpacht automatisch de beschikking krijgt over zijn goederen. Lange pacht voor minstens 18 jaar Wat is een lange pacht? Een lange pacht is een pachtovereenkomst voor ten minste 18 jaar. De leeftijd van de pachter speelt hier geen rol. De periode van ten minste 18 jaar geldt als eerste pachtperiode. Als er geen geldige opzegging is, loopt de pacht daarna verder met opeenvolgende periodes van 9 jaar. De lange pacht wordt het best bij authentieke akte vastgelegd. Hierdoor wordt de inhoud tegenstelbaar aan derden. Bovendien kan de verpachter dan een verhoging van de pachtprijs vorderen tot 50 % voor gronden en 25 % voor gebouwen. Voordeel voor de pachter Door de lange pacht wordt er aan de pachter een grote bedrijfszekerheid geboden. Voordeel voor de verpachter De verpachter kan een hogere pachtprijs verkrijgen. Deze pachtprijs is slechts belastbaar ten belope van de onroerende voorheffing indien het om notariële pacht gaat die enkel voor gronden werd aangegaan voor een periode van minstens 18 jaar. Deze fiscale stimulans geldt dus niet voor verpachting van gebouwen. Verschil met loopbaanpacht De lange pacht loopt niet automatisch ten einde. Het extra fiscaal voordeel geldt enkel voor lange pacht met betrekking tot gronden. 12

14 De pachtwet Lange pacht voor minstens 27 jaar Hier geldt dezelfde regeling als voor lange pacht voor minstens 18 jaar. Daarenboven beschikt de verpachter over een bijzondere opzeggingsmogelijkheid. Naast de gewone redenen kan hij opzeggen om het pachtgoed geheel of gedeeltelijk te vervreemden. Het begrip vervreemden omvat de gehele of gedeeltelijke verkoop, ruil, schenking, inbreng in een vennootschap, enz. 13

15 14

16 De pachtwet De pachtprijs Principes De betaling van de pacht kan aanleiding geven tot heel wat bewijsproblemen, vooral wanneer de pacht betaald wordt in baar geld. In dergelijke gevallen is de verpachter volgens de wet verplicht een kwijtschrift te verlenen. Veel minder bewijsproblemen zijn er wanneer de betaling gebeurt via de bank (via overschrijving of storting). Andere mogelijkheden zijn: via postassignatie, postcheque op naam of postwissel. De pachter heeft dan steeds een bewijs van de betaling. Wanneer geen kwijtschriften werden verleend, of de betalingsbewijzen zijn niet meer terug te vinden, hoe kan de pachter bewijzen dat de pacht toch werd betaald? De pachtwet staat aan de pachter toe om zijn betaling te bewijzen door alle mogelijke middelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens. Een essentieel bestanddeel van de pachtovereenkomst is de betaling van de prijs door de pachter. Deze prijs kan in geld of in natura zijn uitgedrukt. Als er geen pachtprijs wordt betaald door de pachter, dan is er geen pacht. De pachtprijs mag niet belachelijk laag zijn. Is dat het geval, dan is de pachtwet evenmin van toepassing. Als er wordt betaald in natura, dan moet het gaan om landbouwproducten gewonnen op het gepachte goed of om streekproducten. De waarde per landbouwproduct mag maximaal 40 % van de totale pachtprijs bedragen. De vordering tot betaling van de pachtprijs verjaart na verloop van 5 jaar (art B.W.). Voorbeeld De heer Schreurs, akkerbouwer in West-Vlaanderen, betaalt zijn pacht steeds contant in de hand van de verpachter. Deze laatste heeft hem echter nooit een kwijtschrift bezorgd. Nu heeft de verpachter de grond aan een derde verkocht, zonder het voorkooprecht aan Schreurs aan te bieden. De verpachter stelt dat er geen pacht bestond daar hij nooit betalingen heeft ontvangen. Bij de laatste betaling van de pacht was gelukkig een buurman aanwezig die duidelijk heeft gezien dat Schreurs in de hand van de verpachter betaalde voor de pacht. Bij een procedure kan Schreurs een beroep doen op deze getuige om te bewijzen dat er wel degelijk een pachtprijs werd betaald. Het bewijs van de pachtprijs De maximumpachtprijzen Pachter en verpachter komen vrij overeen welke pachtprijs er moet worden betaald. De verpachter mag echter niet meer vragen dan wat de wet toelaat. Er is immers een wet die de maximumpachtprijzen vastlegt. De regel is dat de maximumpachtprijs voor gronden en gebouwen gelijk is aan het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van de grond of het gebouw, vermenigvuldigd met een bepaalde coëfficiënt die verschilt per landbouwstreek en per provincie. De coëfficiënt voor gronden is dus verschillend van die voor gebouwen. Het kadastraal inkomen van de grond kan worden opgevraagd bij het kadaster of bij het gemeentebestuur. Deze coëfficiënten worden om de 3 jaar aangepast. 15

17 De meest recente wijziging is van toepassing sinds 15 december Deze coëfficiënten blijven dus van kracht tot 14 december U vindt hieronder de huidige coëfficiënten of surf naar GRONDEN GEBOUWEN Antwerpen Polders 4,30 5,00 Zandstreek 3,74 5,00 Kempen 5,48 5,00 Limburg Kempen 5,90 4,60 Zandleemstreek 3,70 4,60 Leemstreek 2,84 4,60 Weidestreek 2,84 4,60 Oost-Vlaanderen Polders 3,50 4,15 Zandleemstreek 3,55 4,15 Zandstreek 3,75 4,15 Leemstreek 3,45 4,15 West-Vlaanderen Duinen 3,27 4,25 Polders 3,22 4,25 Zandstreek 4,27 4,25 Zandleemstreek 3,50 4,25 Leemstreek 3,25 4,25 Vlaams-Brabant Zandstreek 3,60 4,50 Kempen 5,25 4,50 Zandleemstreek 3,28 4,50 Leemstreek 2,90 4,50 16

18 De pachtwet GRONDEN GEBOUWEN Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Zandleemstreek 2,65 4,25 Waals-Brabant Zandleemstreek 2,49 4,00 Leemstreek 2,59 4,00 Henegouwen Zandleemstreek 2,60 3,75 Leemstreek 2,85 3,75 Henegouwse Kempen 2,50 3,75 Condroz 2,58 3,75 Weidestreek 2,37 3,75 Famenne 2,35 3,75 Ardennen 2,45 3,75 Luik Leemstreek 2,87 4,50 Weidestreek 2,84 4,50 Condroz 2,75 4,50 Hoge Ardennen 2,89 4,50 Famenne 2,68 4,50 Luxemburg Ardennen 2,95 4,00 Famenne 2,75 4,00 Weidestreek 3,15 4,00 Jurastreek 2,70 4,00 Namen Leemstreek 3,00 4,00 Condroz 2,70 4,00 Weidestreek 2,35 4,00 Famenne 2,25 4,00 Ardennen 2,50 4,00 17

19 Voorbeeld Stel dat een boerderij wordt gepacht met 1 ha weide. Het KI van de boerderij bedraagt euro, het KI van de grond bedraagt 80 euro. Het bedrijf is gelegen in de West-Vlaamse zandstreek. De coëfficiënt is in die regio 4,03 voor gronden en 3,75 voor gebouwen. De maximumpachtprijs die de verpachter mag vorderen, bedraagt dus: (1 000 x 3,75) + (80 x 4,03) = euro. rechtspraak geen pachtprijsbeperking bij de verpachting van laagstamaanplantingen. Ook de verpachting van glastuinbouwbedrijven valt volgens sommige rechtspraak buiten het toepassingsgebied van de maximumpachtprijzen. De pachtprijs voor lange pachten Wat wanneer de pachtprijs boven de wettelijke maximumprijs ligt? De pachter dient geen rekening te houden met deze pachtprijs. Dit gedeelte van de overeenkomst wordt dan voor niet-geschreven gehouden. De pachter kan dus niet verplicht worden deze pachtprijs te betalen. Betaalde de pachter al jaren te veel, dan kan hij het te veel betaalde terugvorderen met terugwerkende kracht tot maximaal 5 jaar. Als er een pachtovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 18 jaar of langer, geniet de pachter een grote bedrijfszekerheid. De verpachter heeft hierbij het voordeel een hogere pachtprijs te kunnen vragen. Voorwaarde is wel dat de pacht bij authentieke akte wordt vastgelegd. Eerste Verhoging voor Verhoging voor gebruiksperiode gronden gebouwen Wat wanneer de pachtprijs onder de wettelijke maximumprijs ligt? De verpachter heeft het recht een verhoging te vorderen tot het wettelijk toegelaten maximum. Dat moet wel gebeuren bij aangetekend schrijven. De herziening heeft geen terugwerkende kracht, en geldt dus enkel voor de toekomst. De pachtverhoging is dus van toepassing op de pachtgelden die vervallen nà de datum van het aangetekend schrijven, met vermelding van de verhoging. Wanneer geldt de beperking van maximumpachtprijzen niet? De beperking van de maximumpachtprijzen geldt niet voor de verhuur met betrekking tot de opbrengst van hoogstamboomgaarden. Bovendien is er volgens vaste 18 jaar 36 % 18 % 21 jaar 42 % 21 % 24 jaar 48 % 24 % 25 jaar 50 % 25 % Loopbaanpacht 50 % 25 % Voorbeeld Als we het voorgaande voorbeeld hernemen, dan mag de verpachter voor een normale pachtperiode van 9 jaar maximaal euro per jaar vragen. Indien er echter een pacht van 25 jaar wordt afgesloten, dan mag de verpachter een verhoging van 25 % vragen voor de gebouwen en 50 % voor de gronden. Dat geeft dan ( ,5) + (322, ,2) = 5 171,1 euro, of een meerprijs van 1 098,7 euro per jaar. Over 18

20 De pachtwet de volledige periode van 25 jaar betekent dat toch een meeropbrengst van meer dan euro. De prijsverhoging is gekoppeld aan de maximumpachtprijzen. Als de coëfficiënten worden gewijzigd, dan wordt dat meegerekend in de totale pachtprijsberekening. Notariële pachtovereenkomsten voor een periode van 18 jaar of langer kunnen bovendien profiteren van fiscale stimuli. De pachtprijs is dan slechts belastbaar ten belope van de onroerende voorheffing als het om pacht gaat die enkel voor gronden werd aangegaan. Deze fiscale stimulans geldt dus niet voor verpachting van gebouwen. 19

KBC-Product. De Pachtwet. we hebben het voor u

KBC-Product. De Pachtwet. we hebben het voor u KBC-Product De Pachtwet we hebben het voor u De Pachtwet Om in de huidige maatschappij rendabel te blijven, ziet de landbouwer of tuinder zich verplicht zware investeringen te doen. Niet alleen moet hij

Nadere informatie

INLEIDING TOEPASSINGSGEBIED

INLEIDING TOEPASSINGSGEBIED INLEIDING De pachtwet wordt zeer strikt toegepast, zodat het wenselijk is om bij moeilijkheden, betekeningen en procedures een juridisch geschoold raadsman te consulteren. Uw notaris staat hiervoor tot

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

De Pachtwet in de Paardenhouderij 1

De Pachtwet in de Paardenhouderij 1 De Pachtwet in de Paardenhouderij 1 DE (NIET-) TOEPASSELIJKHEID VAN DE PACHTWET VOOR PAARDENHOUDERIJEN Het houden en zelfs het fokken van rijpaarden wordt overeenkomstig een vaststaande rechtspraak uitgesloten

Nadere informatie

De (niet-)toepasselijkheid van de pachtwet voor paardenhouderijen

De (niet-)toepasselijkheid van de pachtwet voor paardenhouderijen De (niet-)toepasselijkheid van de pachtwet voor paardenhouderijen De pachtwet is een bijzonder moeilijke materie. Dit online dossier is dan ook hoofdzakelijk juridisch omschreven. Indien u meer informatie

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Algemene inleiding Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de verhuurder) zich ertoe verbindt gedurende een bepaalde

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

VERPACHTING VAN LANDEIGENDOMMEN

VERPACHTING VAN LANDEIGENDOMMEN Verpachting informatie 14 juni 2013 1 VERPACHTING VAN LANDEIGENDOMMEN 1 De wetgeving/relevante links Wetgeving De eigenlijke pachtwet van 4 november 1969 is terug te vinden in het burgerlijk wetboek onder

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

MyRent. Inhoudsopgave

MyRent. Inhoudsopgave MyRent Inhoudsopgave 1. De verschillende soorten contracten:... 2 1.1. Huurcontract... 2 1.2. Plaatsbeschrijving... 2 1.3. Addendum... 2 1.4. Onderhuur... 2 1.5. Overdracht (van huur)... 2 1.6. Ontbinding

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

COMPENDIUM ONROEREND GOED

COMPENDIUM ONROEREND GOED COMPENDIUM ONROEREND GOED Deel I. Huur en Pacht Selectie uit de losbladige uitgave "Bijvoorbeeld - Modellen voor het Bedrijfsleven" Editor: W. Van Minnebruggen Auteurs: T. Dekeersmaeker D. Dubois J. Meersman

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten. HANDELSHUUR FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Vervreemding van het verhuurde pand Vervreemding van verhuurde

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 6544 MONITEUR BELGE 09.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen

Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen Vlaams decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. (B.S. 26 juli 2016 (1 ste uitgave)) Eerste opmerkingen A: Samenvatting Vanaf 1 september 2016 (ingangsdatum van het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft specifieke kenmerken en verschilt met het gewone particuliere huurcontract van een appartement of huis bijvoorbeeld

Deze overeenkomst heeft specifieke kenmerken en verschilt met het gewone particuliere huurcontract van een appartement of huis bijvoorbeeld 10.HET HANDELSHUURCONTRACT Een handelshuurcontract wordt afgesloten voor het huren van een handelspand met de bedoeling van een kleinhandel en/of bedrijf van een ambachtsman te vestigen die in contact

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek Verpachter Pachter Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 Agroforestry in het juridisch landschap Agroforestry was in Vlaanderen al aanwezig voor 2011 Voorbeelden: populieraanplant met

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument (de opdrachtgever) het recht om zonder kosten van zijn

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Vlaamse registratierechten

Vlaamse registratierechten Vlaamse registratierechten Dankzij de goedkeuring van het Lambermontakkoord is de Vlaamse Overheid sedert 1 januari 2002 volledig bevoegd om autonoom de tarieven, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen

Nadere informatie

CONSULTATIES - CLAUSULES

CONSULTATIES - CLAUSULES NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Bergstraat, 30 32 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn.not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2001 TOT RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDAAT-NOTARISSEN

Nadere informatie

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2

BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD. Inleiding Toewijsvoorwaarden Enige woning Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 VERKOOPSVOORWAARDEN BUDGETAPPARTEMENTEN TREFIL NOORD Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Toewijsvoorwaarden.. 2 2.1. Enige woning 2 2.2. Maximaal en minimaal belastbaar inkomen 2 3. Bijzondere voorwaarden...

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren.

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. Situatieschets De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. De bedoeling is dat deze vennootschap een terrein aankoopt

Nadere informatie

Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur PGHAHU_VB_12001.book Page I Thursday, April 5, 2012 2:20 PM Praktische gids handelshuur Luc LINDERS Advocaat Kirsten KOENIGSMANN Advocaat PGHAHU_VB_12001.book Page II Thursday, April 5, 2012 2:20 PM ISBN

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Nieuwe provinciale voorkeursnormen pacht 20/10/2016 Jona Lambrechts Dienst land- en tuinbouw

Nieuwe provinciale voorkeursnormen pacht 20/10/2016 Jona Lambrechts Dienst land- en tuinbouw Nieuwe provinciale voorkeursnormen pacht 20/10/2016 Jona Lambrechts Dienst land- en tuinbouw Inhoud Wanneer zijn de provinciale voorkeursnormen van toepassing Voornaamste aanpassingen van de normen Gedetailleerde

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

Verkoop verpachte landbouwgronden bij openbare inschrijving

Verkoop verpachte landbouwgronden bij openbare inschrijving Verkoop verpachte landbouwgronden bij openbare inschrijving In opdracht van de gemeente Brielle biedt Verhagen Rentmeesters een tweetal regulier verpachte landbouwkavels te koop aan bij openbare inschrijving.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Betreffende het huren van terreinen-tweeduizend en twaalf (A.V.T.-2012). I. ALGEMEEN A. Definities Artikel 1 In deze Algemene Voorwaarden betreffende

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing

Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing 1 Overdrachtsbelasting. Maatstaf van heffing Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Brieven & beleidsbesluiten Besluit van 19 februari

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap:

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap: Versie d.d. 23-05-2013 Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente:, nummer[s] Gebruiksovereenkomst De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: TenneT TSO B.V., statutair

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Bemiddelingsopdrachten met de consument

Bemiddelingsopdrachten met de consument Bemiddelingsopdrachten met de consument Samenvatting van de verplichte en verboden vermeldingen in bemiddelingsopdrachten De bemiddelingsopdracht met de consument moet vastgelegd worden in een schriftelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 DECEMBER 2002 C.01.0370.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0370.N R.M. eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 3080 Tervuren,

Nadere informatie