fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus BA Roiterdám th,'-l D "ii..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám th,'-l D2235-1 "ii.."

Transcriptie

1 fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus BA Roiterdám D th,'-l "ii.. Ï

2 VAN DEN BROECKE / SOCIAL RESEARCH B.V. Adviesbureau voor Sociaal-Wetenschappelijk Verkeerskundig Onderzoek DE ONTWIKKELING VAN HET PERSONENAUTOPARK TOT 1990 Een onderzoek in opdracht van het PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES van het MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT november 1985 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT - PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDI ES. Postbus 20901, 2500 EX s-gravenhage ; Tel. (070) / *5 2 +

3 INHOUDSOPGAVE

4 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN GRAFIEKEN INLEIDING pag I-VI i HOOFDSTUK 1. GLOBALE BESCHRIJVING PROGNOSE-MODEL Inleiding Globale beschrijving structuur prognose-model Schematische afbeelding van de modelstructuur Nadere toelichting op de keuze van het model 5 HOOFDSTUK 2. BEKNOPTE BESCHRIJVING SUBMODELLEN EN HULPMODELLEN Het vraagzijde-submodel met hulpmodel Beschrijving en motivering vraagzijde-submodel Beschrijving hulpmodel "socio-economische invloeden 10 op bezitsvraag" Het aanbodszijde-submodel met hulpmodellen Beschrijving en motivering aanbodzijde-submodel Beknopte beschrijving hulpmodel "sloop" Beknopte beschrijving hulpmodel "nieuwe verkopen" Combinatie uitkomsten hulpmodellen in submodel Het confrontatie-submodel Beschrijving en motivering confrontatie-submodel Overwegingen en raming van effecten Berekening verwachte ontwikkeling uit vraag- en 17 aanbodsverschil HOOFDSTUK 3. MODELBEREKENING EN PROGNOSE-UITKOMSTEN De invoergegevens voor de drie hulpmodellen Hulpmodel "socio-economische invloeden op autobezitsvraag" Hulpmodel "sloop" Hulpmodel "nieuwe verkopen" Berekeningen en uitkomsten hulpmodellen en submodellen Berekeningen en uitkomsten vraagzijde-submodel Berekeningen en uitkomsten aanbodzijde-submodel Hulpmodel "sloop" Hulpmodel "nieuwe verkopen" Berekening jaarlijkse groei in aanbod als saldo sloop en nieuwe verkopen Het confrontatie-submodel : eindprognoses Eindprognose jaarlijkse parkgroei Eindprognose nieuwe verkopen personenauto's Eindprognose jaarlijkse omvang personenautopark Ontwikkeling autodichtheid APPENDIX : Tabellen ontwikkeling autopark

5 SAMENVATTING

6 - I - SAMENVATTING In opdracht van het PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is een herziene raming gemaakt van de mogelijke ontwikkeling van het personenautopark tot De in 1983 door mij opgestelde raming was gebaseerd op sterk geaggregeerde gegevens uit C.B.S.-publicaties over het bezit en gebruik van personenauto's en op de uitkomsten van de jaarlijkse C.B.S.-tellingen van het (administratieve) autopark per 1 augustus. Voor de thans herziene raming werden de C.B.S.-gegevens meer gedisaggregeerd geanalyseerd en werd de modelmatige onderbouwing voor de prognoses beter uitgewerkt en waar nodig gewijzigd. Ook werden meer databronnen voor het opstellen van de prognoses gebruikt (zoals rijbewijsbezitsgegevens, O.V.G.-gegevens). In het rapport wordt het model dat voor de prognoses werd ontwikkeld, uitvoerig beschreven. Als analyse- en prognosetechniek werd veelvuldig gebruik gemaakt van de methodiek van de COHORTEN-ANALYSE. Dit gebeurde op de volgende wijze : Voor de periode werden de ontwikkelingen in het autopark en in het autobezit geanalyseerd wat betreft de groeipatronen in : - autobezit bij leeftijdsgroepen, - jaarlijkse sloop en toename gemiddelde levensduur auto's, - nieuwe verkopen in deelmarkten. Op basis van de bevindingen kon voor 2 scenario's (een optimistisch en een pessimistisch) worden berekend hoe in deze scenario's de jaarlijkse groei en omvang van het personenautopark zich zouden ontwikkelen tot 1990., Het optimistische scenario gaat uit van 1% inkomensgroei per jaar en het pessimistische scenario van 0% inkomensgroei. Een gemiddelde van beide werd berekend en als "middenvariant" aangenomen. [i/\ Voor de periode is een gemiddelde jaarlijkse parkgroei te verwachten van 1% bij een pessimistisch en 2 % bij een optimistisch scenario, en circa 1.5% bij een scenario dat de middenvariant hiervan vormt. Stellen we het autopark in 1982 op indexcijfer 100, dan heeft het autopark in 1984 index 104, In 1990 heeft het autopark bij een optimistisch scenario index 117, bij een pessimistisch scenario index 111, en bij het scenario volgens de middenvariant index 114. In de tabel op de volgende pagina wordt de verwachte groei van het autopark weergegeven voor de periode Zowel in absolute aantallen als in indexcijfers (1982=100).

7 11 - Dit is gedaan voor zowel het actieve autopark (=administratief park minus handelsvoorraad en niet-afgemelde sloop) als jaargemiddelde, als voor het administratieve autopark zoals dat jaarlijks per 1 augustus door het C.B.S. wordt gemeten. In de tellingen per 1 augustus zijn de handelsvoorraad en de niet-afgemelde sloop wel inbegrepen. Steeds zijn 3 scenario's onderscheiden. Er kon in de prognoses nog geen rekening gehouden worden met het mogelijk effect van de binnenkort in te voeren verplichte autokeuring. TABEL VERWACHTE GROEI AUTOPARK PERIODE gemidd. jaarl groei OMVANG ACTIEF PERSONENAUTOPARK (xlooo) bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario IN INDEXCIJFERS: bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario OMVANG ADMINISTRATIEF PERSONENAUTOPARK (xlooo) bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario IN INDEXCIJFERS: bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario De grafiek op de volgende pagina geeft deze ontwikkelingen van het autopark in historisch perspectief, d.w.z. voor de periode , vanaf 1975 per afzonderlijk jaar. De bijbehorende tabel bevindt zich achterin het rapport (appendixtabel 1 )

8 - I Grafiek 1 Groei autobezit in Nederland periode periode voor 3 scenario's (actief autopark) (x 1000)

9 Ook werden berekend de verwachte groei van de autodichtheid (aantal auto's per 1000 inwoners), de verwachte groei van het percentage autobezitters onder de jarigen en de verwachte groei van het autobezit als percentage van het rijbewijsbezit. De uitkomsten van deze berekeningen voor de periode worden weergegeven in het onderstaande overzicht. VERVOLG TABEL VERWACHTE GROEI AUTOPARK PERIODE gemidd. jaarl groei AUTODICHTHEID ACTIEF PARK (AANTAL AUTO'S PER 1000 INWON.) bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario AUTOBEZIT ALS PERCENTAGE VAN DE JARIGEN IN DE BEVOLKING (percentages) bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario % % % % AUTOBEZIT ALS PERCENTAGE VAN HET AANTAL RIJBEWIJSBEZITTERS (percentages) % bij optimistisch scenario 67.8 bij middenvariarit 67.8 bij pessimistisch scenario 67.8 % % % De 3 grafieken op de volgende pagina's geven deze ontwikkelingen weer in historisch perspectief voor de periode De bij de grafieken behorende tabellen bevinden zich eveneens achterin het rapport (appendix-tabellen 2, 3 en 4).

10 V - Grafiek 2 Groei autobezit per 1000 inwoners periode voor periode voor 3 scenario's (actief autopark)

11 - VI - Grafiek 3 Groei autobezit als percentage van jarigen in de bevolking periode voor 3 scenario's (actief autopark) Groei autobezit als percentage van rijbewijsbezit periode voor 3 scenario's (actief autopark) 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50%

12 INLEIDING

13 INLEIDING In opdracht van het PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is een herziene raming gemaakt van de mogelijke ontwikkeling van het personenautopark tot De in 1983 door mij opgestelde raming was gebaseerd op sterk geaggregeerde gegevens uit de C.B.S.-publicaties over "Bezit en gebruik van personenauto's" (1976 t/m 1981) en op de uitkomsten van de jaarlijkse C.B.S.-tellingen van het (administratieve) autopark per 1 augustus (1975 t/m 1982). Voor de thans herziene raming werden de C.B.S.-gegevens meer gedisaggregeerd geanalyseerd en werd de modelmatige onderbouwing voor de prognoses beter uitgewerkt en waar nodig gewijzigd. Ook werden meer databronnen voor het opstellen van de prognoses gebruikt (zoals rijbewijsbezitsgegevens, 0.V.G.-gegevens). Door de meer gedetailleerde en systematische analyse van de C.B.S.- gegevens werd diverse malen op inconsistenties en discontinuïteiten in de daaruit afgeleide ontwikkelingen gestuit. Bij nader onderzoek bleken de oorzaken te liggen in het niet geheel correct zijn van bepaalde gegevens. Soms door drukfouten in de gepubliceerde cijfers, soms door aantoonbare steekproefafwijkingen in deelgroepen, soms door afwijkingen in de C.B.S.-tellingen die in latere jaren door het C.B.S. werden herzien. Bijvoorbeeld werd in 1983 door het C.B.S. voor het eerst rekening gehouden met niet-geregistreerde sloop (zie verderop in dit rapport) en werd ontdekt dat de handelsvoorraad gebruikte auto's zeer veel groter was dan tot dusver werd aangenomen. Met de nieuwe gegevens dienden alle cijfers over de jaren te worden herzien omdat bij de ophoging van te hoge parkcijfers was uitgegaan. Het gedetailleerd opnemen van alle verrichte analyses in een enkel rapport zou dit onoverzichtelijk gemaakt hebben. Daarom is gekozen voor een beknopt en eenvoudig geschreven hoofdrapport (dit rapport) en een uitvoerig gedetailleerd bijlagen-rapport. *) De studie werd begeleid door ir H.E.R. Meijer van het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies en dr A.I.J.M. van der Hoorn van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat. *) Dit bijlagen-rapport is op aanvraag verkrijgbaar bij het Projectbureau. Zie voor adres en telefoonnummer titelblad.

14 HOOFDSTUK 1 GLOBALE BESCHRIJVING PROGNOSE-MODEL

15 - 1 - HOOFDSTUK 1. GLOBALE BESCHRIJVING PROGNOSE-MODEL INLEIDING. In de loop der jaren zijn diverse modellen ontwikkeld om de groei van het personenautopark te beschrijven en te voorspellen. Dit gebeurde vanuit verschillende uitgangspunten. Bekende modeltypen zijn : A. Een macromodeltype dat de ontwikkeling van het autopark over een lange termijn beschrijft (historische reeksen vanaf de '50-er jaren), waarbij het autopark uitgedrukt wordt in aantal auto's per 1000 inwoners. Er ontstaat dan een S-vormige curve, waarvoor verschillende modelfuncties werden gevonden, veelal van het logistische type. Als parameters fungeren het verwachte verzadigingsnivo en de groei van het nationaal inkomen. Het verzadigingsnivo wordt soms aangenomen en soms wordt getracht dit uit de vorm van de reeds bereikte curve af te leiden. Diverse auteurs hebben diverse varianten van dit model ontwikkeld, waarbij soms ook een bepaalde mate van disaggregatie werd toegepast. Afhankelijk van de verwachte of geraamde verzadigingsnivo's leidden deze modellen tot zeer divergerende prognoses met name op de lange termijn. B. Een benadering waarbij getracht wordt de ontwikkeling van het autopark in relatie te brengen met ontwikkelingen in inkomensnivo en inkomensverdeling, bevolkingsgroei en gezinsverdunning, levensduur van de auto, ontwikkeling van de prijzen van auto's en van de autogebruikskosten, verwachte nutsveranderingen in de tijd. Daarbij worden de auto's onderscheiden in Ie en volgende auto's in huishoudens, in nieuwgekochte en gebruikt gekochte. Zo is bijvoorbeeld het model van Prof. Cramer opgezet. De benadering is sterk econometrisch. Er worden ook lange termijn-prognoses mee opgesteld. C. Een gedisaggregeerd logit-model voor rijbewijs- en autobezit, op cross-secties geschat op huishoudnivo, met keuzeset 0,1,2 auto's. Als verklarende variabelen socio-economische kenmerken, waarvan inkomen de belangrijkste is. (Model van C.S.E.). D. Een benadering waarbij de ontwikkeling van het autopark in verband wordt gebracht met vraag- en aanbodprocessen. Centraal daarbij staan enerzijds de waarde-opbouw van het autopark die gerelateerd wordt aan de prijsontwikkeling van nieuwe auto's en de afschrijving en anderzijds de ontwikkeling in de inkomens en inkomensverdeling bij huishoudens en de ontwikkeling in het inkomensdeel dat besteed wordt aan de aankoop van een of meer auto's. Mogrigde heeft deze benadering uitgewerkt.

16 - 2 - Hij maakt veelvuldig gebruik van de gamma-distributie. Er zijn nog geen prognoses met dit model gemaakt. Het door mij ontwikkelde model wijkt af van bovengenoemde benaderingen. Het is eveneens een vraag- en aanbodmodel, doch niet gebaseerd op prijzen en bestedingen maar op aantallen auto's ongeacht de waarde daarvan. Het is een gedisaggregeerd model waarbij al naar gelang het modelonderdeel verschillende disaggregaties worden toegepast. Een sterk accent ligt op het door middel van COHORTEN-ANALYSE op gedisaggregeerde statistische tijdreeksen ontdekken van patronen en wetmatigheden in de groei en in andere ontwikkelingen. Daarbij worden onder meer de demografische ontwikkeling, de groei van het rijbewijsbezit, de levenscurve en levenscyclus van de auto en de inkomensontwikkeling in aanmerking genomen. Een minimaal gebruik wordt gemaakt van mathematische functies ; veeleer kan het model getypeerd worden als een boekhoudkundige benadering. Het model is geschikt voor het maken van korte- en middellange termijnprognoses. In de volgende paragrafen wordt het model nader beschreven GLOBALE BESCHRIJVING STRUCTUUR PROGNOSE-MODEL. Het model dat voor het opstellen van de prognoses is ontwikkeld, rust op twee poten, twee submodellen, waarvan de uitkomsten tot synthese gebracht worden in een derde submodel. De twee poten. 1) de poot van de VRAAGZIJDE : een submodel waarmee verwachtingen worden opgesteld omtrent de groei van ^e vraa g naar autobezit in de komende jaren. Hiervoor worden in aanmerking genomen : - de demografische ontwikkelingen, - de groei van het rijbewijsbezit, - de verwachte economische en inkomensontwikkeling. De invloed van deze variabelen wordt berekend in een hulpmodel : het hulpmodel "socio-economische invloeden op autobezitsvraag".

17 - 3 - De synthese. 2) de poot van de AANBODZIJDE : een submodel waarmee verwachtingen worden opgesteld omtrent de groei van het beschikbare autopark in de komende jaren. Hiertoe worden berekend in twee hulpmodellen : - de te verwachten verkopen van nieuwe personenauto's, berekend vanuit waargenomen patronen van de aankoop van nieuwe auto's, daarbij in aanmerking nemend de demografische en economische ontwikkeling. De nieuwe verkopen vormen de instroom in het personenautopark. (Hulpmodel "verkopen nieuwe auto's"). - de te verwachten sloop in de komende jaren : de uitstroom uit het personenautopark. (Hulpmodel "sloop") De groei van het beschikbare park is gelijk aan nieuwe verkopen minus sloop. 3) Vervolgens worden met het CONFRONTATIE-submodel de bezitsvraaggroeiverwachtingen volgens het VRAAGZIJDE-submodel geconfronteerd met de parkgroeiverwachtingen volgens het AANBODZIJDE-submodel en worden daaruit de verwachtingen opgesteld voor de WERKELIJKE GROEI van het autopark. In de volgende paragrafen wordt de structuur van het model schematisch weergegeven en wordt de keuze voor dit model nader toegelicht. In het daaropvolgende hoofdstuk volgt een beschrijving van de diverse submodellen en van de hulpmodellen. In de diverse hulpmodellen werd gebruik gemaakt van een door mij eerder toegepaste COHORTEN-ANALYSE-methodiek. In dit geval COHORTEN-ANALYSE van tijdreeksen die opgesteld werden uit beschikbare statistieken van het C.B.S. en de R.A.I. De toegepaste cohorten-analyses worden bij de betreffende hulpmodellen beschreven SCHEMATISCHE AFBEELDING VAN DE MODELSTRUCTUUR. De beschreven structuur van het prognose-model kan als volgt schematisch worden voorgesteld :

18 - k - SCHEMATISCHE AFBEELDING VAN DE MODELSTRUCTUUR : INVOER- VARIA- BELEN: - autopark naar opbouw en verdeling over bevolking, aanvang periode (t) - tijdstip (T-l) demografische ontwikkeling economische ontwikkeling groei rijbewijsbezit ontwikk. levensduur auto's bezit van en vervangingspatroon van nieuwgekochte auto's ~l HULPMODEL soc.econ. invloeden op bezitsvraag periode (t) HULP MODEL sloop periode (t) HULP MODEL nieuwe verkopen periode(t) JSU VRAAGZIJDE SUBMODEL berekent GROEI van vraag naar autobezit periode (t) AANBODZIJDE SUBMODEL berekent GROEI van beschikbaar autopark periode (t) CONFRONTATIE - SUBMODEL (confrontatie GROEI vraag en GROEI aanbod) berekent marktevenwicht UITVOER NI/. VERWACHTE ONTWIKKELING : omvang en opbouw autopark tijdstip (T) nieuwe verkopen en sloop periode (t) groei autopark periode (t)

19 NADERE TOELICHTING OP DE KEUZE VAN HET MODEL. Vanuit een aantal overwegingen werd het in deze prognoses gehanteerde model ontwikkeld. Deze overwegingen zijn in het kort de volgende. A. Afzonderlijke benadering vraag- en aanbodzijde. Vraag- en aanbodzijde dienen afzonderlijk benaderd te worden omdat het autopark een doorstroomkarakter vertoont : het autopark stroomt geleidelijk door in de autobezitterspopulatie. Gemiddeld wisselt een auto 4 tot 5 maal van eigenaar alvorens op de sloop te belanden. Het jaarlijkse aantal kopers van een gebruikte auto is circa 4 x zo groot als het jaarlijkse aantal kopers van een nieuwe auto. (Berekend uit de cijfers over de verkopen nieuwe en gebruikte auto's 1983 en 1984). Verder blijkt dat van diegenen die voor het eerst een auto aanschaffen circa 5/6 als eerste auto een gebruikte auto koopt en circa 1/6 een nieuwe. Van de jongeren (18-34 jaar) koopt circa 9/10 een gebruikte auto als eerste auto. (Bron: Personen Auto Enquête C.B.S., extra vraag maand mei 1979, 1980, 1981). Er is een autonome groeitendens in de vraag naar autobezit die het gevolg is van de groei van de bevolking van jaar en van de toename van het rijbewijsbezit in de bevolking. Er is groei in de bevolkingsgroep van jaar omdat de instroom van nieuwe cohorten 18-jarigen veel groter is dan de uitstroom van de oudere bevolking door sterfte of door het passeren van de 84-jarige leeftijd. Bovendien is het percentage rijbewijsbezitters onder de jongeren veel hoger dan onder de ouderen. Daardoor overtreft de trendmatige aangroei van de jaarlijkse vraag naar autobezit bij de jongeren de trendmatige jaarlijkse uitval van autobezitters bij de ouderen aanmerkelijk. De groei van de vraag naar autobezit die daaruit resulteert vindt dus voor het overgrotte deel bij de jongeren plaats en richt zich dus voor het overgrote deel op gebruikte auto's. Daartegenover staat dat groei van het beschikbare autopark (AANBOD ZIJDE) ontstaat als het aantal nieuwe verkopen de sloop overtreft. Meer nieuwe verkopen betekent een sterkere groei van het beschikbare autopark (bij gelijkblijvende sloop). Doch ruim 3/4 van de kopers van nieuwe auto's behoort tot de leeftijdsgroep ouder dan 35 jaar en minder dan 1/4 tot de jongeren. Het overgrote deel van de nieuwe auto's wordt gekocht door personen en bedrijven ter vervanging van een voorgaande nieuw gekochte auto. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de groei in de vraag naar

20 - 6 - autobezit in sterke mate gedetermineerd wordt door groei in de bevolkingsgroep van jaar en de trendmatige toename van het rijbewijsbezit. En dat de nieuwe vraag naar autobezit voornamelijk ontstaat door de continue instroom van jongeren in die bevolkingsgroep. Voorts blijkt duidelijk dat de groei van het beschikbare autopark gedetermineerd wordt door het aantal nieuwe auto's dat wordt gekocht (afgezien van de sloop). En dat de kopers van nieuwe auto's slechts een klein deel uitmaken van de totale markt van vragers en een geheel ander marktsegment zijn dan de kopers van gebruikte auto's. Om deze redenen dienen de VRAAGZIJDE en AANBODZIJDE onafhankelijk van elkaar te worden benaderd in de berekeningen. B. Afzonderlijke benadering van sloop en nieuwe verkopen. Wat de SLOOP betreft zien we dat er ook een afzonderlijk marktsegment van autobezitters is waar de overgang naar de sloop plaats vindt (wanneer wij afzien van auto's die verloren gaan door total loss bij een ongeval). De gemiddelde auto wisselt 4 tot 5 maal van eigenaar alvorens op de sloop te belanden. De laatste eigenaren van auto's zijn meestal personen die behoren tot een weinig koopkrachtige groep die zich het geld voor een nieuwe of "betere" tweedehands auto niet kan permitteren en daarom aangewezen is op goedkopere oudere auto's. Die worden tot het einde toe "op"gereden. Het zijn vooral jongeren en verder de laagste inkomensgroepen die deze oude auto's in hun laatste levensfase berijden. De kopers van nieuwe auto's bestaan uit de volgende kategorieën : - bedrijven die zakenauto's kopen, - leasemaatschappijen die auto's kopen voor leasing aan bedrijven en personen met bedrijf of zakelijk beroep, - personen die zakenauto's kopen voor hun bedrijf of beroep, - huishoudens en personen uit de hogere inkomensgroepen die zich de aankoop van een nieuwe auto voor uitsluitend privegebruik financieel kunnen permitteren. Het is duidelijk dat kopers van nieuwe auto's een totaal andere bevolkingsgroep vormen dan de 'laatste' eigenaren en dat er geen enkele rechtstreekse relatie bestaat tussen de nieuwe verkopen en de sloop. Beide processen : de aanschaf van nieuwe auto's en de overgang naar de sloop voltrekken zich vrijwel geheel in twee volledig verschillende bevolkingsgroepen. C. De noodzaak van een afzonderlijk confrontatie-submodel. Wat betreft het confrontatie-submodel de volgende toelichting : Wanneer de groei van de vraag naar autobezit de groei van het beschikbare autopark overtreft, kunnen de volgende effecten ontstaan :

21 opwaartse druk op de prijzen van gebruikte auto's waardoor de nieuwe verkopen iets kunnen toenemen doordat de inruilwaarde van de auto die men bezit, stijgt ; - opknappen en repareren van auto's die anders naar de sloop gegaan zouden zijn : de gemiddelde levensduur van de auto stijgt en er is minder sloop. We hebben dit in de '70-er jaren gezien en zien dit ook thans nog ; - gebruikte auto's worden ingevoerd uit het buitenland ; dit kwam zeer veel voor in de '60-er en '70-er jaren ; - de vraag neemt af door de stijging van de prijzen van gebruikte auto's, want uiteindelijk moeten vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Uit de ontwikkelingen zoals berekend met de vraag- en aanbod-submodell moet daarom nagegaan worden in hoeverre spanningen tussen vraag en aanbod verwacht kunnen worden. Vervolgens moeten de effecten daarvan op de ontwikkeling van de nieuwe verkopen en op de ontwikkeling van de sloop worden geraamd. Aan de hand van de bevindingen worden daarna de prognoses voor de nieuwe verkopen en de prognoses voor de sloop zoals eerder met het tweede sub-model berekend, bijgesteld. Ook worden de prognoses voor de verwachte ontwikkeling van het autobezit bijgesteld. In het nu volgende hoofdstuk worden de submodellen en hulpmodellen nader beschreven.

22 HOOFDSTUK 2 BEKNOPTE BESCHRIJVING SUBMODELLEN EN HULPMODELLEN

23 - 8 - HOOFDSTUK 2. BEKNOPTE BESCHRIJVING SUBMODELLEN EN HULPMODELLEN HET VRAAGZIJDE-SUBMODEL MET HULPMODEL Beschrijving en motivering vraagzijde-submodel. Aan het vraagzijde-subraodel ligt een aantal overwegingen ten grondslag die hieronder worden beschreven. A. Bij gelijkblijvend prijsnivo van nieuwe en gebruikte auto's en gelijkblijvende autogebruikskosten wordt de toename in de vraag naar autobezit bepaald door onder meer : - demografische ontwikkeling (bevolkingsgroei in de bevolkingsgroep tussen 18 en 80 jaar), - groei van het rijbewijsbezit in de bevolking (rijbewijsbezit bepaalt de bovengrens van het mogelijke autobezit), - emancipatie en participatiegraad op de arbeidsmarkt bij vrouwen, - toeneming van het aantal huishoudens, - ontwikkeling van het vrij besteedbaar inkomen bij verschillende groepen in de bevolking. De invloed van deze variabelen op het autobezit wordt uitgewerkt in een HULPMODEL (hulpmodel socio-econom. ontwikkeling). Dit hulpmodel wordt besproken in paragraaf B. Wanneer we de toename van de vraag naar autobezit in de periode (t) aanduiden met dv(t), het aantal autobezitters bij de aanvang van de periode (t) met A(To) en de vraag naar autobezit aan het eind van periode (t) met V(T), dan geldt de volgende gelijkheid : dv(t) = V(T) - A(To) Indien aan de vraag voorzien kan worden doordat ook het autopark («aanbod) groeit, dan zal, wanneer A(T) het autobezit aan het einde van periode (t) voorstelt en dp(t) de parkgroei, gelden : en : A(T) - dv(t) = V(T) dp(t) Meestal zal dat echter niet het geval zijn en moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht gebracht worden. Dat gebeurt in het confrontatie-submodel (zie paragraaf 2.3.).

24 - 9 - C. Hoewel het submodel dat de groei van de vraag naar autobezit berekent van een op andere wijze gedefinieerd autopark uitgaat dan het submodel dat de groei van het autopark berekent, zijn de uitkomsten vergelijkbaar omdat het verschil tussen beide autoparken op korte termijn vrijwel constant mag worden verondersteld. Het verschil tussen beide autoparken bestaat uit 2 componenten : - de handelsvoorraad gebruikte auto's bij de autohandel *), - een klein deel van het totale autopark dat bestaat uit zuiver "dienstauto's" : taxi's van taxi-ondernemingen, huurauto's, dienstauto's van bedrijven of instellingen waarvan niet een bepaalde persoon het voortdurend gebruiksrecht heeft. Deze beide delen van het totale autopark omvatten naar raming tesamen circa personenauto's. Op korte termijn mag dit aantal vrijwel/constant worden verondersteld. 1 D. De vraag naar autobezit mondt slechts voor een klein deel uit in het kopen van een nieuwe auto. Zoals eerder vermeld stonden in 1984 tegenover nieuw verkochte auto's circa 2 miljoen aankopen van een gebruikte auto. Het leeuwendeel van de aankopen van een gebruikte auto bestaat uiteraard uit het vervangen van een eerder gebruikt gekochte auto door een gebruikte van recenter bouwjaar. Op deze wijze komt de gemiddelde levenscyclus van de personenauto tot stand : vanaf zijn eerste eigenaar die hem na verloop van tijd inruilt voor weer een nieuwe komt de auto bij de volgende eigenaar die deze na een tijd weer vervangt door een wat betere gebruikte. *) Toelichting op de handelsvoorraad. Een deel van de personenauto's in het totale park bevindt zich bij handelaren : de handelsvoorraad. Dit betreft uitsluitend gebruikte auto's daar de voorraad nieuwe auto's bij dealers en importeurs nog niet bij het autopark wordt geteld. Volgens gegevens van het C.B.S. (die deze weer van de B0VAG betrekt) is de handelsvoorraad de afgelopen jaren vrij constant gebleven. Het betreft rond de personenauto's. We veronderstellen deze handelsvoorraad ook de komende jaren verder relatief constant. Deze handelsvoorraad ontstaat door het tijdverschil tussen inruil of inkoop en wederverkoop, gedurende welke tijd de auto's bij de handel in reparatie zijn of in de showroom staan. De handelsvoorraad is dus een steeds vlottend park. Circa de helft van de jaarlijks ongeveer 2 miljoen gebruikt verkochte personenauto's wordt echter rechtstreeks aan een volgende eigenaar overgedragen. Aan vrienden of kennissen of via advertenties in de krant. Bij deze eigendomsovergang ontstaat geen 'handelsvoorraad'. (Bron: BOVAG-schatting).

25 Zo komt de auto naarmate zijn waarde daalt steeds bij minder koopkrachtige personen terecht totdat hij uiteindelijk bij de laatste eigenaar het volledig begeeft of niet meer repareerbaar is. Via de opkoper of ophaaldienst belandt de auto dan uiteindelijk bij de sloperij waar hij naar de schroothoop verdwijnt tenzij er nog een liefhebber-sleutelaar opduikt die de auto nog even leven inblaast en zijn bestaan nog iets rekt. De gemiddelde auto wisselt 4 tot 5 maal van eigenaar alvorens definitief op de sloop te belanden. De vraag naar autobezit is dus persoonsgebonden : het is daarom zinvol de ontwikkeling van de vraag naar autobezit los van de ontwikkeling van het autopark in beschouwing te nemen. Tot slot nog een opmerking over het verschil tussen het administratieve park zoals dat door het C.B.S. per 1 augustus wordt geregistreerd en het werkelijke autopark. Of een auto definitief uit het park verdwenen is blijkt vaak pas bij de volgende ronde van vernieuwing kentekenbewijs deel III omdat slopers meestal niet de moeite nemen deel III in te leveren. Daarom is het verschil tussen het administratieve park zoals dat blijkt uit de 1 augustus-tellingen van het C.B.S. met het actieve park niet alleen de handelsvoorraad van circa auto's maar ook nog de niet-geregistreerde sloop die plaats vond tussen de laatste deel III-ronde (december/januari) en 1 augustus. Volgens / raming van het C.B.S. bedraagt deze niet-geregistreerde sloop per (/ 1 augustus circa auto's. / Het actieve park is dus steeds circa auto's kleiner dan het administratieve park. In de C.B.S.-Personen Auto Enquêtes en in de O.V.G.-enquêtes vallen de handelsvoorraad en de niet-geregistreerde sloop uiteraard buiten de waarneming. Dit verklaart het belangrijkste deel van het verschil tussen de jaarlijkse omvang van het autobezit zoals in de laatstgenoemde enquêtes gemeten en de jaarlijkse parkomvang volgens de 1 augustustellingen. Een additioneel verschil wordt veroorzaakt door het niet volledig meetellen van de "dienstauto's" zoals die eerder zijn gedefinieerd in de Personen Auto Enquêtes en in het O.V.G. (zie C, vorige pagina) Beschrijving hulpmodel "socio-economische invloeden op bezitsvraag". In het kader van de modelontwikkeling werd een keuze gemaakt ten aanzien van de bezitterseenheid. In een vroeg stadium werd gekozen voor autobezit gekoppeld aan de persoon en niet aan het huishouden. (Autobezit opgevat als het uitsluitend of als hoofdgebruiker de regelmatige beschikking hebben over een personenauto, dus niet de juridische eigendom). Deze keuze werd gemaakt omdat uitgegaan werd van de Personen Auto Enquêtes die gegevens bevatten over auto's gekoppeld

Kengetallen op maat. Stimulansz

Kengetallen op maat. Stimulansz Kengetallen op maat Stimulansz 1 INLEIDING Voor u ligt de rapportage Kengetallen op maat. Kengetallen op maat is een product van Stimulansz, gemaakt voor de abonnees van Stimulansz. In de rapportage wordt

Nadere informatie

EFFECTEN APK OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2. MODELSIMULATIES

EFFECTEN APK OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2. MODELSIMULATIES MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT Ivvs PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES EFFECTEN APK OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 2. MODELSIMULATIES ÏLI:I Rijkswaterstaat Yct: Dienst Verkeerskunde

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-073 13 december 2012 9.30 uur Potentiële beroepsbevolking blijft straks op peil dankzij 65-plussers Geen langdurige krimp potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015

Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Bevolkingsprognose Lansingerland 2015 Auteur: Bart Waasdorp Afdeling: Team Planontwikkeling & RO Juridisch Versienummer: 1.0 Datum: 12 januari 2015 Corsanummer: T15.00406 Inleiding Lansingerland heeft

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Scenariostudie kanker in de eerstelijnszorg. De vraag naar zorg in 2010 en 2020

Scenariostudie kanker in de eerstelijnszorg. De vraag naar zorg in 2010 en 2020 BIJLAGE E Scenariostudie kanker in de eerstelijnszorg. De vraag naar zorg in 2010 en 2020 Achtergrondrapportage behorend bij hoofdstuk 7 van het signaleringsrapport NAZORG BIJ KANKER: DE ROL VAN DE EERSTE

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Bevolkingsprognoses Deventer 2013 Bevolkingsprognoses Deventer 2013 december 2013 Uitgave : team Kennis en Verkenning Naam : John Stam Telefoonnummer : 3298 Mail : gj.stam@deventer.nl 1 1 Samenvatting en conclusies... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte Huishoudensprognose 5: ontwikkelingen naar type en grootte Andries de Jong Het aantal huishoudens neemt de komende decennia fors toe, van 6,9 miljoen in naar 8, miljoen in 5. Deze groei wordt vooral bepaald

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

1. Levensverwachting: realisatie ten opzichte van verwachting

1. Levensverwachting: realisatie ten opzichte van verwachting Datum: 14 september 2016 Publicatie AG2016 Gemiddelde stijging van de voorziening circa 0,5%, de zuivere kostendekkende premie neemt gemiddeld toe met circa 0,8%. Op dit moment is de de overlevingstafel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Limburg datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011

Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie, Juridische & Personeelszaken Bevolkingsprognose Nieuwegein 2011 Raadsnummer Datum 7 mei 2012 Auteur Tineke Brouwers Versie

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

6 Geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod

6 Geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod 6 Geaggregeerde vraag en geaggregeerd aanbod Opgave 1 a Noem vier factoren die bij een gegeven prijsniveau tot een verandering van de Effectieve Vraag kunnen leiden. b Met welke (macro-economische) instrumenten

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum

Primos-model. Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum Primos-model Basisuitkomsten Primos 2013 Kleidum 2 Het Primos-model Werking Primos-model Het Primos-model voorspelt de bevolkingsontwikkeling als gevolg van geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 26 augustus 2003 Onderwerp : Bijzondere aanpassing WML periode 1999 t/m 2002

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 26 augustus 2003 Onderwerp : Bijzondere aanpassing WML periode 1999 t/m 2002 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 26 augustus 2003 Onderwerp : Bijzondere aanpassing WML periode 1999 t/m 2002 Aanleiding Elke vier jaar moet de vraag worden beantwoord of er omstandigheden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010)

Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Demografische ontwikkelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitwerking onderzoeksvraag door Radha Parahoe (april 2010) Vanuit de VNG komen diverse krimp en vergrijzingcijfers. In de woonvisie Wonen in een

Nadere informatie

9 10B. Poelman en C. van Duin

9 10B. Poelman en C. van Duin 9 10B. Poelman en C. van Duin Bevolkingsprognose 2009 2060 Publicatiedatum CBSwebsite: 12 maart 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Prijsindexcijfers advocatuur, 2002 2004

Prijsindexcijfers advocatuur, 2002 2004 Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: 0900-0227 ( 0,50 p/m) E-mail: infoservice@cbs.nl Bron: CBS Prijsindexcijfers advocatuur, 2002 2004 Mw. M. Noordam en mw. R. Vleemink Centraal Bureau voor de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Aartsbisdom Utrecht Prognose van de ontwikkeling van de personele bezetting van het parochiepastoraat, voor de jaren 2005 en 2010

Aartsbisdom Utrecht Prognose van de ontwikkeling van de personele bezetting van het parochiepastoraat, voor de jaren 2005 en 2010 Aartsbisdom Utrecht Prognose van de ontwikkeling van de personele bezetting van het parochiepastoraat, voor de jaren 2005 en 2010 Rapport nr. 495 maart 2002 Dr. Ton Bernts Drs. Joris Kregting KASKI onderzoek

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen

Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen De Nederlandse nationale rekeningen voldoen vanaf vandaag als één van de eerste lidstaten van de Europese Unie aan de nieuwe internationale

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

Wijkprognoses gemeente Oosterhout

Wijkprognoses gemeente Oosterhout Wijkprognoses gemeente Oosterhout 2013 februari 2013 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: afdeling Service en Ondersteuning (SO), vakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) conceptversie: november

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 705 Besluit van 20 september 2010 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang in verband met

Nadere informatie

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd 11 0 De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd Coen van Duin Publicatiedatum CBS-website: 2 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

De heren Rog en Omtzigt, leden van de Tweede Kamer voor het CDA

De heren Rog en Omtzigt, leden van de Tweede Kamer voor het CDA CPB Notitie Aan: De heren Rog en Omtzigt, leden van de Tweede Kamer voor het CDA Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Karen van

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex (CPI) Nieuwe methoden voor vliegtickets en pakketreizen

De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex (CPI) Nieuwe methoden voor vliegtickets en pakketreizen Centraal Bureau voor de Statistiek Economie, Bedrijven en NR Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen Postbus 24500 2490 HA Den Haag De invoering van nieuwe waarnemingsmethoden in de Consumentenprijsindex

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016

Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Leerlingenprognose en ruimtebehoefte speciaal basisonderwijs 2016 Gemeente Twenterand In opdracht van de gemeente Twenterand, juli 2016 2016 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op.

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op. Utrecht HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties. Met dit model

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN

SCHATTING BBO OPBRENGSTEN SCHATTING BBO OPBRENGSTEN 1. Opbrengsten BBO aan overheidsinkomsten Voordat wordt ingegaan op de opbrengsten die de BBO aan Lands kas zal bijdragen, wordt stilgestaan bij het gegeven dat het BBO-stelsel

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Het onderhavige besluit wordt gewijzigd in verband met het besluit van het kabinet om voor 2006 en volgende jaren de rijksvergoeding van de kosten van kinderopvang

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning tabellenboek \inisterie van Verkeer en Waterstaat 'irectoraatgeneraal Rijkswaterstaat Colofon Uitgave:

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen)

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties.

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij

Bevolkingsprognose 2002 2050: anderhalf miljoen inwoners erbij Bevolkingsprognose 22 25: anderhalf miljoen inwoners erbij Andries de Jong Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal het inwonertal van Nederland toenemen van de huidige 16,2 miljoen naar 17,7

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 Vastgoedprijsindex 2de kwartaal 2016 o Volgens voorlopige cijfers bedraagt de geschatte jaarlijkse inflatie van de vastgoedprijzen 2,4% in het tweede kwartaal 2016

Nadere informatie

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012

Figuur 1: Veronderstellingen per onderdeel uit de Nationale CBS-Prognoses 2008 en 2012 Bevolkings Prognose 2013 De Bevolkings Prognose 2013 (BP2013) is bedoeld als provinciale sectorprognose, een prognose die zo goed mogelijk de toekomstige bevolkingsontwikkeling voorspelt en daarmee door

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A (oude stijl)

Examen VWO. Wiskunde A (oude stijl) Wiskunde A (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 27 mei 13.3 16.3 uur 2 3 Voor dit examen zijn maximaal 9 punten te behalen; het examen bestaat uit 2 vragen.

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot

Verloop van de kostprijs. van een zichtrekening tot Verloop van de kostprijs van een zichtrekening 01.01.2011 tot 01.01.2016 De studie werd afgesloten op 26 mei 2016. Auteurs zijn: Jean-Paul Theunissen, Mathias Ingelbrecht, Peter Van Herreweghe FOD Economie,

Nadere informatie

Bijlage III Het risico op financiële armoede

Bijlage III Het risico op financiële armoede Bijlage III Het risico op financiële armoede Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is armoede een veelzijdig begrip. Armoede heeft behalve met inkomen te maken met maatschappelijke participatie, onderwijs, gezondheid,

Nadere informatie