fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus BA Roiterdám th,'-l D "ii..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus 1031 3000 BA Roiterdám th,'-l D2235-1 "ii.."

Transcriptie

1 fïáiï i i: i': 3Ï1:,r 'I'i -:!-! Advleedienlt VÊrkeer en VeÍvoer Eurea! DokumeniaU Postbus BA Roiterdám D th,'-l "ii.. Ï

2 VAN DEN BROECKE / SOCIAL RESEARCH B.V. Adviesbureau voor Sociaal-Wetenschappelijk Verkeerskundig Onderzoek DE ONTWIKKELING VAN HET PERSONENAUTOPARK TOT 1990 Een onderzoek in opdracht van het PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES van het MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT november 1985 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT - PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDI ES. Postbus 20901, 2500 EX s-gravenhage ; Tel. (070) / *5 2 +

3 INHOUDSOPGAVE

4 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN GRAFIEKEN INLEIDING pag I-VI i HOOFDSTUK 1. GLOBALE BESCHRIJVING PROGNOSE-MODEL Inleiding Globale beschrijving structuur prognose-model Schematische afbeelding van de modelstructuur Nadere toelichting op de keuze van het model 5 HOOFDSTUK 2. BEKNOPTE BESCHRIJVING SUBMODELLEN EN HULPMODELLEN Het vraagzijde-submodel met hulpmodel Beschrijving en motivering vraagzijde-submodel Beschrijving hulpmodel "socio-economische invloeden 10 op bezitsvraag" Het aanbodszijde-submodel met hulpmodellen Beschrijving en motivering aanbodzijde-submodel Beknopte beschrijving hulpmodel "sloop" Beknopte beschrijving hulpmodel "nieuwe verkopen" Combinatie uitkomsten hulpmodellen in submodel Het confrontatie-submodel Beschrijving en motivering confrontatie-submodel Overwegingen en raming van effecten Berekening verwachte ontwikkeling uit vraag- en 17 aanbodsverschil HOOFDSTUK 3. MODELBEREKENING EN PROGNOSE-UITKOMSTEN De invoergegevens voor de drie hulpmodellen Hulpmodel "socio-economische invloeden op autobezitsvraag" Hulpmodel "sloop" Hulpmodel "nieuwe verkopen" Berekeningen en uitkomsten hulpmodellen en submodellen Berekeningen en uitkomsten vraagzijde-submodel Berekeningen en uitkomsten aanbodzijde-submodel Hulpmodel "sloop" Hulpmodel "nieuwe verkopen" Berekening jaarlijkse groei in aanbod als saldo sloop en nieuwe verkopen Het confrontatie-submodel : eindprognoses Eindprognose jaarlijkse parkgroei Eindprognose nieuwe verkopen personenauto's Eindprognose jaarlijkse omvang personenautopark Ontwikkeling autodichtheid APPENDIX : Tabellen ontwikkeling autopark

5 SAMENVATTING

6 - I - SAMENVATTING In opdracht van het PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is een herziene raming gemaakt van de mogelijke ontwikkeling van het personenautopark tot De in 1983 door mij opgestelde raming was gebaseerd op sterk geaggregeerde gegevens uit C.B.S.-publicaties over het bezit en gebruik van personenauto's en op de uitkomsten van de jaarlijkse C.B.S.-tellingen van het (administratieve) autopark per 1 augustus. Voor de thans herziene raming werden de C.B.S.-gegevens meer gedisaggregeerd geanalyseerd en werd de modelmatige onderbouwing voor de prognoses beter uitgewerkt en waar nodig gewijzigd. Ook werden meer databronnen voor het opstellen van de prognoses gebruikt (zoals rijbewijsbezitsgegevens, O.V.G.-gegevens). In het rapport wordt het model dat voor de prognoses werd ontwikkeld, uitvoerig beschreven. Als analyse- en prognosetechniek werd veelvuldig gebruik gemaakt van de methodiek van de COHORTEN-ANALYSE. Dit gebeurde op de volgende wijze : Voor de periode werden de ontwikkelingen in het autopark en in het autobezit geanalyseerd wat betreft de groeipatronen in : - autobezit bij leeftijdsgroepen, - jaarlijkse sloop en toename gemiddelde levensduur auto's, - nieuwe verkopen in deelmarkten. Op basis van de bevindingen kon voor 2 scenario's (een optimistisch en een pessimistisch) worden berekend hoe in deze scenario's de jaarlijkse groei en omvang van het personenautopark zich zouden ontwikkelen tot 1990., Het optimistische scenario gaat uit van 1% inkomensgroei per jaar en het pessimistische scenario van 0% inkomensgroei. Een gemiddelde van beide werd berekend en als "middenvariant" aangenomen. [i/\ Voor de periode is een gemiddelde jaarlijkse parkgroei te verwachten van 1% bij een pessimistisch en 2 % bij een optimistisch scenario, en circa 1.5% bij een scenario dat de middenvariant hiervan vormt. Stellen we het autopark in 1982 op indexcijfer 100, dan heeft het autopark in 1984 index 104, In 1990 heeft het autopark bij een optimistisch scenario index 117, bij een pessimistisch scenario index 111, en bij het scenario volgens de middenvariant index 114. In de tabel op de volgende pagina wordt de verwachte groei van het autopark weergegeven voor de periode Zowel in absolute aantallen als in indexcijfers (1982=100).

7 11 - Dit is gedaan voor zowel het actieve autopark (=administratief park minus handelsvoorraad en niet-afgemelde sloop) als jaargemiddelde, als voor het administratieve autopark zoals dat jaarlijks per 1 augustus door het C.B.S. wordt gemeten. In de tellingen per 1 augustus zijn de handelsvoorraad en de niet-afgemelde sloop wel inbegrepen. Steeds zijn 3 scenario's onderscheiden. Er kon in de prognoses nog geen rekening gehouden worden met het mogelijk effect van de binnenkort in te voeren verplichte autokeuring. TABEL VERWACHTE GROEI AUTOPARK PERIODE gemidd. jaarl groei OMVANG ACTIEF PERSONENAUTOPARK (xlooo) bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario IN INDEXCIJFERS: bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario OMVANG ADMINISTRATIEF PERSONENAUTOPARK (xlooo) bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario IN INDEXCIJFERS: bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario De grafiek op de volgende pagina geeft deze ontwikkelingen van het autopark in historisch perspectief, d.w.z. voor de periode , vanaf 1975 per afzonderlijk jaar. De bijbehorende tabel bevindt zich achterin het rapport (appendixtabel 1 )

8 - I Grafiek 1 Groei autobezit in Nederland periode periode voor 3 scenario's (actief autopark) (x 1000)

9 Ook werden berekend de verwachte groei van de autodichtheid (aantal auto's per 1000 inwoners), de verwachte groei van het percentage autobezitters onder de jarigen en de verwachte groei van het autobezit als percentage van het rijbewijsbezit. De uitkomsten van deze berekeningen voor de periode worden weergegeven in het onderstaande overzicht. VERVOLG TABEL VERWACHTE GROEI AUTOPARK PERIODE gemidd. jaarl groei AUTODICHTHEID ACTIEF PARK (AANTAL AUTO'S PER 1000 INWON.) bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario AUTOBEZIT ALS PERCENTAGE VAN DE JARIGEN IN DE BEVOLKING (percentages) bij optimistisch scenario bij middenvariant bij pessimistisch scenario % % % % AUTOBEZIT ALS PERCENTAGE VAN HET AANTAL RIJBEWIJSBEZITTERS (percentages) % bij optimistisch scenario 67.8 bij middenvariarit 67.8 bij pessimistisch scenario 67.8 % % % De 3 grafieken op de volgende pagina's geven deze ontwikkelingen weer in historisch perspectief voor de periode De bij de grafieken behorende tabellen bevinden zich eveneens achterin het rapport (appendix-tabellen 2, 3 en 4).

10 V - Grafiek 2 Groei autobezit per 1000 inwoners periode voor periode voor 3 scenario's (actief autopark)

11 - VI - Grafiek 3 Groei autobezit als percentage van jarigen in de bevolking periode voor 3 scenario's (actief autopark) Groei autobezit als percentage van rijbewijsbezit periode voor 3 scenario's (actief autopark) 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50%

12 INLEIDING

13 INLEIDING In opdracht van het PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is een herziene raming gemaakt van de mogelijke ontwikkeling van het personenautopark tot De in 1983 door mij opgestelde raming was gebaseerd op sterk geaggregeerde gegevens uit de C.B.S.-publicaties over "Bezit en gebruik van personenauto's" (1976 t/m 1981) en op de uitkomsten van de jaarlijkse C.B.S.-tellingen van het (administratieve) autopark per 1 augustus (1975 t/m 1982). Voor de thans herziene raming werden de C.B.S.-gegevens meer gedisaggregeerd geanalyseerd en werd de modelmatige onderbouwing voor de prognoses beter uitgewerkt en waar nodig gewijzigd. Ook werden meer databronnen voor het opstellen van de prognoses gebruikt (zoals rijbewijsbezitsgegevens, 0.V.G.-gegevens). Door de meer gedetailleerde en systematische analyse van de C.B.S.- gegevens werd diverse malen op inconsistenties en discontinuïteiten in de daaruit afgeleide ontwikkelingen gestuit. Bij nader onderzoek bleken de oorzaken te liggen in het niet geheel correct zijn van bepaalde gegevens. Soms door drukfouten in de gepubliceerde cijfers, soms door aantoonbare steekproefafwijkingen in deelgroepen, soms door afwijkingen in de C.B.S.-tellingen die in latere jaren door het C.B.S. werden herzien. Bijvoorbeeld werd in 1983 door het C.B.S. voor het eerst rekening gehouden met niet-geregistreerde sloop (zie verderop in dit rapport) en werd ontdekt dat de handelsvoorraad gebruikte auto's zeer veel groter was dan tot dusver werd aangenomen. Met de nieuwe gegevens dienden alle cijfers over de jaren te worden herzien omdat bij de ophoging van te hoge parkcijfers was uitgegaan. Het gedetailleerd opnemen van alle verrichte analyses in een enkel rapport zou dit onoverzichtelijk gemaakt hebben. Daarom is gekozen voor een beknopt en eenvoudig geschreven hoofdrapport (dit rapport) en een uitvoerig gedetailleerd bijlagen-rapport. *) De studie werd begeleid door ir H.E.R. Meijer van het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies en dr A.I.J.M. van der Hoorn van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat. *) Dit bijlagen-rapport is op aanvraag verkrijgbaar bij het Projectbureau. Zie voor adres en telefoonnummer titelblad.

14 HOOFDSTUK 1 GLOBALE BESCHRIJVING PROGNOSE-MODEL

15 - 1 - HOOFDSTUK 1. GLOBALE BESCHRIJVING PROGNOSE-MODEL INLEIDING. In de loop der jaren zijn diverse modellen ontwikkeld om de groei van het personenautopark te beschrijven en te voorspellen. Dit gebeurde vanuit verschillende uitgangspunten. Bekende modeltypen zijn : A. Een macromodeltype dat de ontwikkeling van het autopark over een lange termijn beschrijft (historische reeksen vanaf de '50-er jaren), waarbij het autopark uitgedrukt wordt in aantal auto's per 1000 inwoners. Er ontstaat dan een S-vormige curve, waarvoor verschillende modelfuncties werden gevonden, veelal van het logistische type. Als parameters fungeren het verwachte verzadigingsnivo en de groei van het nationaal inkomen. Het verzadigingsnivo wordt soms aangenomen en soms wordt getracht dit uit de vorm van de reeds bereikte curve af te leiden. Diverse auteurs hebben diverse varianten van dit model ontwikkeld, waarbij soms ook een bepaalde mate van disaggregatie werd toegepast. Afhankelijk van de verwachte of geraamde verzadigingsnivo's leidden deze modellen tot zeer divergerende prognoses met name op de lange termijn. B. Een benadering waarbij getracht wordt de ontwikkeling van het autopark in relatie te brengen met ontwikkelingen in inkomensnivo en inkomensverdeling, bevolkingsgroei en gezinsverdunning, levensduur van de auto, ontwikkeling van de prijzen van auto's en van de autogebruikskosten, verwachte nutsveranderingen in de tijd. Daarbij worden de auto's onderscheiden in Ie en volgende auto's in huishoudens, in nieuwgekochte en gebruikt gekochte. Zo is bijvoorbeeld het model van Prof. Cramer opgezet. De benadering is sterk econometrisch. Er worden ook lange termijn-prognoses mee opgesteld. C. Een gedisaggregeerd logit-model voor rijbewijs- en autobezit, op cross-secties geschat op huishoudnivo, met keuzeset 0,1,2 auto's. Als verklarende variabelen socio-economische kenmerken, waarvan inkomen de belangrijkste is. (Model van C.S.E.). D. Een benadering waarbij de ontwikkeling van het autopark in verband wordt gebracht met vraag- en aanbodprocessen. Centraal daarbij staan enerzijds de waarde-opbouw van het autopark die gerelateerd wordt aan de prijsontwikkeling van nieuwe auto's en de afschrijving en anderzijds de ontwikkeling in de inkomens en inkomensverdeling bij huishoudens en de ontwikkeling in het inkomensdeel dat besteed wordt aan de aankoop van een of meer auto's. Mogrigde heeft deze benadering uitgewerkt.

16 - 2 - Hij maakt veelvuldig gebruik van de gamma-distributie. Er zijn nog geen prognoses met dit model gemaakt. Het door mij ontwikkelde model wijkt af van bovengenoemde benaderingen. Het is eveneens een vraag- en aanbodmodel, doch niet gebaseerd op prijzen en bestedingen maar op aantallen auto's ongeacht de waarde daarvan. Het is een gedisaggregeerd model waarbij al naar gelang het modelonderdeel verschillende disaggregaties worden toegepast. Een sterk accent ligt op het door middel van COHORTEN-ANALYSE op gedisaggregeerde statistische tijdreeksen ontdekken van patronen en wetmatigheden in de groei en in andere ontwikkelingen. Daarbij worden onder meer de demografische ontwikkeling, de groei van het rijbewijsbezit, de levenscurve en levenscyclus van de auto en de inkomensontwikkeling in aanmerking genomen. Een minimaal gebruik wordt gemaakt van mathematische functies ; veeleer kan het model getypeerd worden als een boekhoudkundige benadering. Het model is geschikt voor het maken van korte- en middellange termijnprognoses. In de volgende paragrafen wordt het model nader beschreven GLOBALE BESCHRIJVING STRUCTUUR PROGNOSE-MODEL. Het model dat voor het opstellen van de prognoses is ontwikkeld, rust op twee poten, twee submodellen, waarvan de uitkomsten tot synthese gebracht worden in een derde submodel. De twee poten. 1) de poot van de VRAAGZIJDE : een submodel waarmee verwachtingen worden opgesteld omtrent de groei van ^e vraa g naar autobezit in de komende jaren. Hiervoor worden in aanmerking genomen : - de demografische ontwikkelingen, - de groei van het rijbewijsbezit, - de verwachte economische en inkomensontwikkeling. De invloed van deze variabelen wordt berekend in een hulpmodel : het hulpmodel "socio-economische invloeden op autobezitsvraag".

17 - 3 - De synthese. 2) de poot van de AANBODZIJDE : een submodel waarmee verwachtingen worden opgesteld omtrent de groei van het beschikbare autopark in de komende jaren. Hiertoe worden berekend in twee hulpmodellen : - de te verwachten verkopen van nieuwe personenauto's, berekend vanuit waargenomen patronen van de aankoop van nieuwe auto's, daarbij in aanmerking nemend de demografische en economische ontwikkeling. De nieuwe verkopen vormen de instroom in het personenautopark. (Hulpmodel "verkopen nieuwe auto's"). - de te verwachten sloop in de komende jaren : de uitstroom uit het personenautopark. (Hulpmodel "sloop") De groei van het beschikbare park is gelijk aan nieuwe verkopen minus sloop. 3) Vervolgens worden met het CONFRONTATIE-submodel de bezitsvraaggroeiverwachtingen volgens het VRAAGZIJDE-submodel geconfronteerd met de parkgroeiverwachtingen volgens het AANBODZIJDE-submodel en worden daaruit de verwachtingen opgesteld voor de WERKELIJKE GROEI van het autopark. In de volgende paragrafen wordt de structuur van het model schematisch weergegeven en wordt de keuze voor dit model nader toegelicht. In het daaropvolgende hoofdstuk volgt een beschrijving van de diverse submodellen en van de hulpmodellen. In de diverse hulpmodellen werd gebruik gemaakt van een door mij eerder toegepaste COHORTEN-ANALYSE-methodiek. In dit geval COHORTEN-ANALYSE van tijdreeksen die opgesteld werden uit beschikbare statistieken van het C.B.S. en de R.A.I. De toegepaste cohorten-analyses worden bij de betreffende hulpmodellen beschreven SCHEMATISCHE AFBEELDING VAN DE MODELSTRUCTUUR. De beschreven structuur van het prognose-model kan als volgt schematisch worden voorgesteld :

18 - k - SCHEMATISCHE AFBEELDING VAN DE MODELSTRUCTUUR : INVOER- VARIA- BELEN: - autopark naar opbouw en verdeling over bevolking, aanvang periode (t) - tijdstip (T-l) demografische ontwikkeling economische ontwikkeling groei rijbewijsbezit ontwikk. levensduur auto's bezit van en vervangingspatroon van nieuwgekochte auto's ~l HULPMODEL soc.econ. invloeden op bezitsvraag periode (t) HULP MODEL sloop periode (t) HULP MODEL nieuwe verkopen periode(t) JSU VRAAGZIJDE SUBMODEL berekent GROEI van vraag naar autobezit periode (t) AANBODZIJDE SUBMODEL berekent GROEI van beschikbaar autopark periode (t) CONFRONTATIE - SUBMODEL (confrontatie GROEI vraag en GROEI aanbod) berekent marktevenwicht UITVOER NI/. VERWACHTE ONTWIKKELING : omvang en opbouw autopark tijdstip (T) nieuwe verkopen en sloop periode (t) groei autopark periode (t)

19 NADERE TOELICHTING OP DE KEUZE VAN HET MODEL. Vanuit een aantal overwegingen werd het in deze prognoses gehanteerde model ontwikkeld. Deze overwegingen zijn in het kort de volgende. A. Afzonderlijke benadering vraag- en aanbodzijde. Vraag- en aanbodzijde dienen afzonderlijk benaderd te worden omdat het autopark een doorstroomkarakter vertoont : het autopark stroomt geleidelijk door in de autobezitterspopulatie. Gemiddeld wisselt een auto 4 tot 5 maal van eigenaar alvorens op de sloop te belanden. Het jaarlijkse aantal kopers van een gebruikte auto is circa 4 x zo groot als het jaarlijkse aantal kopers van een nieuwe auto. (Berekend uit de cijfers over de verkopen nieuwe en gebruikte auto's 1983 en 1984). Verder blijkt dat van diegenen die voor het eerst een auto aanschaffen circa 5/6 als eerste auto een gebruikte auto koopt en circa 1/6 een nieuwe. Van de jongeren (18-34 jaar) koopt circa 9/10 een gebruikte auto als eerste auto. (Bron: Personen Auto Enquête C.B.S., extra vraag maand mei 1979, 1980, 1981). Er is een autonome groeitendens in de vraag naar autobezit die het gevolg is van de groei van de bevolking van jaar en van de toename van het rijbewijsbezit in de bevolking. Er is groei in de bevolkingsgroep van jaar omdat de instroom van nieuwe cohorten 18-jarigen veel groter is dan de uitstroom van de oudere bevolking door sterfte of door het passeren van de 84-jarige leeftijd. Bovendien is het percentage rijbewijsbezitters onder de jongeren veel hoger dan onder de ouderen. Daardoor overtreft de trendmatige aangroei van de jaarlijkse vraag naar autobezit bij de jongeren de trendmatige jaarlijkse uitval van autobezitters bij de ouderen aanmerkelijk. De groei van de vraag naar autobezit die daaruit resulteert vindt dus voor het overgrotte deel bij de jongeren plaats en richt zich dus voor het overgrote deel op gebruikte auto's. Daartegenover staat dat groei van het beschikbare autopark (AANBOD ZIJDE) ontstaat als het aantal nieuwe verkopen de sloop overtreft. Meer nieuwe verkopen betekent een sterkere groei van het beschikbare autopark (bij gelijkblijvende sloop). Doch ruim 3/4 van de kopers van nieuwe auto's behoort tot de leeftijdsgroep ouder dan 35 jaar en minder dan 1/4 tot de jongeren. Het overgrote deel van de nieuwe auto's wordt gekocht door personen en bedrijven ter vervanging van een voorgaande nieuw gekochte auto. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de groei in de vraag naar

20 - 6 - autobezit in sterke mate gedetermineerd wordt door groei in de bevolkingsgroep van jaar en de trendmatige toename van het rijbewijsbezit. En dat de nieuwe vraag naar autobezit voornamelijk ontstaat door de continue instroom van jongeren in die bevolkingsgroep. Voorts blijkt duidelijk dat de groei van het beschikbare autopark gedetermineerd wordt door het aantal nieuwe auto's dat wordt gekocht (afgezien van de sloop). En dat de kopers van nieuwe auto's slechts een klein deel uitmaken van de totale markt van vragers en een geheel ander marktsegment zijn dan de kopers van gebruikte auto's. Om deze redenen dienen de VRAAGZIJDE en AANBODZIJDE onafhankelijk van elkaar te worden benaderd in de berekeningen. B. Afzonderlijke benadering van sloop en nieuwe verkopen. Wat de SLOOP betreft zien we dat er ook een afzonderlijk marktsegment van autobezitters is waar de overgang naar de sloop plaats vindt (wanneer wij afzien van auto's die verloren gaan door total loss bij een ongeval). De gemiddelde auto wisselt 4 tot 5 maal van eigenaar alvorens op de sloop te belanden. De laatste eigenaren van auto's zijn meestal personen die behoren tot een weinig koopkrachtige groep die zich het geld voor een nieuwe of "betere" tweedehands auto niet kan permitteren en daarom aangewezen is op goedkopere oudere auto's. Die worden tot het einde toe "op"gereden. Het zijn vooral jongeren en verder de laagste inkomensgroepen die deze oude auto's in hun laatste levensfase berijden. De kopers van nieuwe auto's bestaan uit de volgende kategorieën : - bedrijven die zakenauto's kopen, - leasemaatschappijen die auto's kopen voor leasing aan bedrijven en personen met bedrijf of zakelijk beroep, - personen die zakenauto's kopen voor hun bedrijf of beroep, - huishoudens en personen uit de hogere inkomensgroepen die zich de aankoop van een nieuwe auto voor uitsluitend privegebruik financieel kunnen permitteren. Het is duidelijk dat kopers van nieuwe auto's een totaal andere bevolkingsgroep vormen dan de 'laatste' eigenaren en dat er geen enkele rechtstreekse relatie bestaat tussen de nieuwe verkopen en de sloop. Beide processen : de aanschaf van nieuwe auto's en de overgang naar de sloop voltrekken zich vrijwel geheel in twee volledig verschillende bevolkingsgroepen. C. De noodzaak van een afzonderlijk confrontatie-submodel. Wat betreft het confrontatie-submodel de volgende toelichting : Wanneer de groei van de vraag naar autobezit de groei van het beschikbare autopark overtreft, kunnen de volgende effecten ontstaan :

21 opwaartse druk op de prijzen van gebruikte auto's waardoor de nieuwe verkopen iets kunnen toenemen doordat de inruilwaarde van de auto die men bezit, stijgt ; - opknappen en repareren van auto's die anders naar de sloop gegaan zouden zijn : de gemiddelde levensduur van de auto stijgt en er is minder sloop. We hebben dit in de '70-er jaren gezien en zien dit ook thans nog ; - gebruikte auto's worden ingevoerd uit het buitenland ; dit kwam zeer veel voor in de '60-er en '70-er jaren ; - de vraag neemt af door de stijging van de prijzen van gebruikte auto's, want uiteindelijk moeten vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Uit de ontwikkelingen zoals berekend met de vraag- en aanbod-submodell moet daarom nagegaan worden in hoeverre spanningen tussen vraag en aanbod verwacht kunnen worden. Vervolgens moeten de effecten daarvan op de ontwikkeling van de nieuwe verkopen en op de ontwikkeling van de sloop worden geraamd. Aan de hand van de bevindingen worden daarna de prognoses voor de nieuwe verkopen en de prognoses voor de sloop zoals eerder met het tweede sub-model berekend, bijgesteld. Ook worden de prognoses voor de verwachte ontwikkeling van het autobezit bijgesteld. In het nu volgende hoofdstuk worden de submodellen en hulpmodellen nader beschreven.

22 HOOFDSTUK 2 BEKNOPTE BESCHRIJVING SUBMODELLEN EN HULPMODELLEN

23 - 8 - HOOFDSTUK 2. BEKNOPTE BESCHRIJVING SUBMODELLEN EN HULPMODELLEN HET VRAAGZIJDE-SUBMODEL MET HULPMODEL Beschrijving en motivering vraagzijde-submodel. Aan het vraagzijde-subraodel ligt een aantal overwegingen ten grondslag die hieronder worden beschreven. A. Bij gelijkblijvend prijsnivo van nieuwe en gebruikte auto's en gelijkblijvende autogebruikskosten wordt de toename in de vraag naar autobezit bepaald door onder meer : - demografische ontwikkeling (bevolkingsgroei in de bevolkingsgroep tussen 18 en 80 jaar), - groei van het rijbewijsbezit in de bevolking (rijbewijsbezit bepaalt de bovengrens van het mogelijke autobezit), - emancipatie en participatiegraad op de arbeidsmarkt bij vrouwen, - toeneming van het aantal huishoudens, - ontwikkeling van het vrij besteedbaar inkomen bij verschillende groepen in de bevolking. De invloed van deze variabelen op het autobezit wordt uitgewerkt in een HULPMODEL (hulpmodel socio-econom. ontwikkeling). Dit hulpmodel wordt besproken in paragraaf B. Wanneer we de toename van de vraag naar autobezit in de periode (t) aanduiden met dv(t), het aantal autobezitters bij de aanvang van de periode (t) met A(To) en de vraag naar autobezit aan het eind van periode (t) met V(T), dan geldt de volgende gelijkheid : dv(t) = V(T) - A(To) Indien aan de vraag voorzien kan worden doordat ook het autopark («aanbod) groeit, dan zal, wanneer A(T) het autobezit aan het einde van periode (t) voorstelt en dp(t) de parkgroei, gelden : en : A(T) - dv(t) = V(T) dp(t) Meestal zal dat echter niet het geval zijn en moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht gebracht worden. Dat gebeurt in het confrontatie-submodel (zie paragraaf 2.3.).

24 - 9 - C. Hoewel het submodel dat de groei van de vraag naar autobezit berekent van een op andere wijze gedefinieerd autopark uitgaat dan het submodel dat de groei van het autopark berekent, zijn de uitkomsten vergelijkbaar omdat het verschil tussen beide autoparken op korte termijn vrijwel constant mag worden verondersteld. Het verschil tussen beide autoparken bestaat uit 2 componenten : - de handelsvoorraad gebruikte auto's bij de autohandel *), - een klein deel van het totale autopark dat bestaat uit zuiver "dienstauto's" : taxi's van taxi-ondernemingen, huurauto's, dienstauto's van bedrijven of instellingen waarvan niet een bepaalde persoon het voortdurend gebruiksrecht heeft. Deze beide delen van het totale autopark omvatten naar raming tesamen circa personenauto's. Op korte termijn mag dit aantal vrijwel/constant worden verondersteld. 1 D. De vraag naar autobezit mondt slechts voor een klein deel uit in het kopen van een nieuwe auto. Zoals eerder vermeld stonden in 1984 tegenover nieuw verkochte auto's circa 2 miljoen aankopen van een gebruikte auto. Het leeuwendeel van de aankopen van een gebruikte auto bestaat uiteraard uit het vervangen van een eerder gebruikt gekochte auto door een gebruikte van recenter bouwjaar. Op deze wijze komt de gemiddelde levenscyclus van de personenauto tot stand : vanaf zijn eerste eigenaar die hem na verloop van tijd inruilt voor weer een nieuwe komt de auto bij de volgende eigenaar die deze na een tijd weer vervangt door een wat betere gebruikte. *) Toelichting op de handelsvoorraad. Een deel van de personenauto's in het totale park bevindt zich bij handelaren : de handelsvoorraad. Dit betreft uitsluitend gebruikte auto's daar de voorraad nieuwe auto's bij dealers en importeurs nog niet bij het autopark wordt geteld. Volgens gegevens van het C.B.S. (die deze weer van de B0VAG betrekt) is de handelsvoorraad de afgelopen jaren vrij constant gebleven. Het betreft rond de personenauto's. We veronderstellen deze handelsvoorraad ook de komende jaren verder relatief constant. Deze handelsvoorraad ontstaat door het tijdverschil tussen inruil of inkoop en wederverkoop, gedurende welke tijd de auto's bij de handel in reparatie zijn of in de showroom staan. De handelsvoorraad is dus een steeds vlottend park. Circa de helft van de jaarlijks ongeveer 2 miljoen gebruikt verkochte personenauto's wordt echter rechtstreeks aan een volgende eigenaar overgedragen. Aan vrienden of kennissen of via advertenties in de krant. Bij deze eigendomsovergang ontstaat geen 'handelsvoorraad'. (Bron: BOVAG-schatting).

25 Zo komt de auto naarmate zijn waarde daalt steeds bij minder koopkrachtige personen terecht totdat hij uiteindelijk bij de laatste eigenaar het volledig begeeft of niet meer repareerbaar is. Via de opkoper of ophaaldienst belandt de auto dan uiteindelijk bij de sloperij waar hij naar de schroothoop verdwijnt tenzij er nog een liefhebber-sleutelaar opduikt die de auto nog even leven inblaast en zijn bestaan nog iets rekt. De gemiddelde auto wisselt 4 tot 5 maal van eigenaar alvorens definitief op de sloop te belanden. De vraag naar autobezit is dus persoonsgebonden : het is daarom zinvol de ontwikkeling van de vraag naar autobezit los van de ontwikkeling van het autopark in beschouwing te nemen. Tot slot nog een opmerking over het verschil tussen het administratieve park zoals dat door het C.B.S. per 1 augustus wordt geregistreerd en het werkelijke autopark. Of een auto definitief uit het park verdwenen is blijkt vaak pas bij de volgende ronde van vernieuwing kentekenbewijs deel III omdat slopers meestal niet de moeite nemen deel III in te leveren. Daarom is het verschil tussen het administratieve park zoals dat blijkt uit de 1 augustus-tellingen van het C.B.S. met het actieve park niet alleen de handelsvoorraad van circa auto's maar ook nog de niet-geregistreerde sloop die plaats vond tussen de laatste deel III-ronde (december/januari) en 1 augustus. Volgens / raming van het C.B.S. bedraagt deze niet-geregistreerde sloop per (/ 1 augustus circa auto's. / Het actieve park is dus steeds circa auto's kleiner dan het administratieve park. In de C.B.S.-Personen Auto Enquêtes en in de O.V.G.-enquêtes vallen de handelsvoorraad en de niet-geregistreerde sloop uiteraard buiten de waarneming. Dit verklaart het belangrijkste deel van het verschil tussen de jaarlijkse omvang van het autobezit zoals in de laatstgenoemde enquêtes gemeten en de jaarlijkse parkomvang volgens de 1 augustustellingen. Een additioneel verschil wordt veroorzaakt door het niet volledig meetellen van de "dienstauto's" zoals die eerder zijn gedefinieerd in de Personen Auto Enquêtes en in het O.V.G. (zie C, vorige pagina) Beschrijving hulpmodel "socio-economische invloeden op bezitsvraag". In het kader van de modelontwikkeling werd een keuze gemaakt ten aanzien van de bezitterseenheid. In een vroeg stadium werd gekozen voor autobezit gekoppeld aan de persoon en niet aan het huishouden. (Autobezit opgevat als het uitsluitend of als hoofdgebruiker de regelmatige beschikking hebben over een personenauto, dus niet de juridische eigendom). Deze keuze werd gemaakt omdat uitgegaan werd van de Personen Auto Enquêtes die gegevens bevatten over auto's gekoppeld

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam 'erstaat ' «s «r?

Nadere informatie

-HAGUE-CONSULTING-GROUP

-HAGUE-CONSULTING-GROUP MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT IVVS PROJECTBUREAU INTEGRALE VERKEERS- EN VERVOERSTUDIES bepaling consumentenuitgaven auto vervoer bureau goudappel coffeng b/ -HAGUE-CONSULTING-GROUP bepaling consumentenuitgaven

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing zuinigheidsgrenzen Opdrachtgever: Ministerie van Financiën Rotterdam, 30 mei 2011 Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Landelijke samenvatting kantorenmonitor. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Landelijke samenvatting kantorenmonitor Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen

Kantorenmarkt provincie Utrecht. Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen Kantorenmarkt provincie Utrecht Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Hebben autobelastingen en accijnzen effect? milieu, economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl e-mail: ce@ce.nl website:

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland

Een wetenschappelijke analyse van de beleidspraktijk in Nederland &( CE 2SORVVLQJHQÃYRRU Oplossingen voor PLOLHXÃHFRQRPLH milieu, economie HQÃWHFKQRORJLH en technologie Oude Delft 180 2611 Oude HH Delft Delft 180 tel: 015 2611 2 150 HH Delft 150 fax: tel: 015 2 150151

Nadere informatie

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES

HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES HET HERKENNEN VAN ZIEKENHUISOPNAMEN EN OVERLIJDEN IN COHORT-ONDERZOEK VIA LANDELIJKE REGISTRATIES Een pilotstudie naar de technische uitvoerbaarheid en de kwaliteit van het anoniem koppelen van records

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

No 114 Een analyse van het initiatiefwetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)

No 114 Een analyse van het initiatiefwetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) Werkdocument No 114 Een analyse van het initiatiefwetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) Centraal Planbureau, Den Haag, oktober 1999 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Taxeren volgens de DCF-methode MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET. SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde

Taxeren volgens de DCF-methode MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET. SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde MARKTCONFORME DISCONTERINGSVOET Taxeren volgens de DCF-methode SBV, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde Postdoctorale Opleiding Vastgoedkunde ir. Jens J.J. Osinga scriptiebegeleider: drs. G.A.

Nadere informatie