Beleid Motorbrandstofverkooppunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid Motorbrandstofverkooppunten"

Transcriptie

1 Beleid Motorbrandstofverkooppunten Beleid Motorbrandstofverkooppunten 1

2 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 2

3 Inhoudsopgave > 1 Inleiding 5 2 Uitgangssituatie Ligging en kenmerken Vigerend beleid Aanbodstructuur 9 3 Trends en ontwikkelingen Trends in de branche Milieu en veiligheidsvoorwaarden Lokale ruimtelijke ontwikkelingen 18 4 Distributieve mogelijkheden 21 5 Toekomstig beleid Inleiding Economische visie Ruimtelijke visie Visie schone brandstoffen Conclusies 27 Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Quickscan mbv s Gemeente Breda Bijlage 3 Indicatie distributieve mogelijkheden _08V4 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 3

4 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 4

5 Inleiding 1 Aanleiding Het vigerende beleid voor motorbrandstofverkooppunten (mbv s) in de Gemeente Breda dateert uit In de Beleidsnota Motorbrandstofverkooppunten zijn de kaders aangegeven voor het te voeren ruimtelijke beleid voor deze voorzieningen. Vanwege ontwikkelingen in de branche (nieuwe brandstoffen, nieuwe verkoop-concepten, milieubeleid) en ontwikkelingen in Breda (gemeentelijke herindeling in 1997, woningbouw, infrastructurele werken, werklocaties) is er behoefte aan actualisatie van het beleid voor motorbrandstofverkooppunten. Na vaststelling vervangt deze nota de huidige beleidsnota Motorbrandstofverkooppunten. Vraagstelling De Gemeente Breda heeft Droogh Trommelen en Partners (DTNP) gevraagd het beleid uit 1996 te actualiseren. Doel is het formuleren van het gemeentelijk beleid voor de lange termijn ten aanzien van het aantal en de spreiding van motorbrandstofverkooppunten. De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: Hoe ziet de huidige aanbodstructuur van mbv s eruit? Welke relevante landelijke ontwikkelingen doen zich voor (trends in de branche en milieu- en veiligheidsvoorwaarden)? Welke uitgangssituatie en relevante ontwikkelingen doen zich voor in Breda? Hoe kan de huidige aanbodstructuur worden beoordeeld? Wat is het gewenste ruimtelijk beleid voor mbv s tot 2020? Werkwijze Tijdens de totstandkoming van deze beleidsvisie heeft terugkoppeling plaatsgevonden met de begeleidingscommissie (bijlage 1). Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie geanalyseerd. Eerst komen de ligging en bevolkingsomvang van de Gemeente Breda aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op het vigerend beleid en de huidige aanbodstructuur van mbv s in Breda. In hoofdstuk 3 worden de trends en ontwikkelingen in de branche, milieutechnische en veiligheidsvoorwaarden en lokale ontwikkelingen zoals woningbouw, infrastructurele werken en vrijetijdsvoorzieningen beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een visie op het toekomstig beleid voor mbv s in de Gemeente Breda geformuleerd. Aan bod komt een indicatie van de marktruimte voor mbv s in de gemeente en de gewenste spreiding en ligging van het aanbod. Ook wordt ingegaan op de gewenste locatie van een mbv voor schone brandstoffen in het kader van het pilotproject Schone brandstoffen. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 5

6 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 6

7 Uitgangssituatie Ligging en kenmerken De Gemeente Breda ligt in het westen van Noord-Brabant. De gemeente heeft circa inwoners en is in 1997 ontstaan door de gemeentelijke herindeling met Bavel, Ulvenhout, Teteringen, en Prinsenbeek. Tabel 1 Aantal inwoners in de Gemeente Breda op 1 januari 2008* West Noord-West Oost Noord Zuid-Oost Centrum Zuid SUBTOTAAL (kern Breda) Prinsenbeek Bavel Teteringen Ulvenhout TOTAAL (Gemeente Breda) * Gemeente Breda (2008), GBA Burgerzaken Beleid Motorbrandstofverkooppunten 7

8 Gemeente Breda: circa inwoners A16 verbindt Rotterdam met Antwerpen Prinsenbeek Teteringen Bedrijventerrein De Krogten Ulvenhout Breda is met circa inwoners de grootste kern. De grootste wijken zijn West en Noord-West, die elk bestaan uit circa inwoners. Andere kernen in de gemeente zijn Prinsenbeek, Bavel, Teteringen en Ulvenhout (tabel 1). De omgeving van Breda fungeert als belangrijk knooppunt tussen de regio s Randstad, Vlaamse Ruit en Brabantstad. De A16 en HSL-spoorlijn vormen de verbinding tussen Rotterdam in het noorden (op ± 40 km afstand) en Antwerpen in het zuiden (± 50 km). De A58 gaat naar Roosendaal in het westen (± 25 km) en Tilburg in het oosten (± 20 km). De A27 gaat richting Gorinchem (± 35 km) en Utrecht (± 80 km). In Breda liggen vele bedrijventerreinen. In het noorden vormen De Krogten, Emer en Spinveld een groot aaneengesloten gebied met industrie, handel en transport. In het zuiden ligt bedrijventerrein Hazeldonk nabij de A16 met voornamelijk bedrijven in handel en transport. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 8

9 2.2 Vigerend beleid Het vigerend beleid voor mbv s in Breda is opgesteld in 1986 en geactualiseerd in 1996*. Destijds (aanbodsituatie 1994, voor gemeentelijke herindeling) waren er 33 mbv s in Breda aanwezig, waarvan 11 met LPG. Destijds werd een overschot in het aanbod mbv s vastgesteld in relatie tot de vraag. De benodigde omzet voor een gezonde exploitatie van alle mbv s werd berekend op 82,5 mln liter, de totale vraag op ruim 65 mln liter. Het beleid uit 1996 was daarom gericht op: afname van het aantal mbv s. Er is marktruimte berekend voor 22 à 24 mbv s; uitgebreide full-service mbv s inclusief LPG, wasstraat en een shop; mbv s gelegen aan doorgaande wegen (hoofd- en wijkontsluitingswegen); uitvoering van milieutechnische randvoorwaarden uit het Besluit Tankstations Milieu beheer van 1994; bedrijfsverzamelpompen op bedrijventerreinen die eigen afleverpunten vervangen (groothandel, geen detailhandel). 2.3 Aanbodstructuur In de huidige Gemeente Breda zijn 44 mbv s gevestigd. Daarvan liggen er drie aan een snelweg (twee aan de A16 bij bedrijventerrein Hazeldonk en één aan de A27 richting Breda). Deze mbv s vallen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en worden in het beleid voor mbv s in Breda niet meegenomen. Voor 41 mbv s is de gemeente verantwoordelijk. Hiervan hebben er 14 een LPG-pomp (zie bijlage 2 voor quickscan van alle mbv s). Ontwikkeling In de kern Breda (voormalige gemeentegrenzen) zijn 30 mbv s gevestigd. Ten opzichte van 1994 is dit totaal met 3 mbv s afgenomen. Er zijn 6 mbv s opgeheven en 3 nieuwe bijgekomen. De mbv s die verdwenen zijn, lagen hoofdzakelijk aan secundaire wegen (wijkontsluitingswegen en woonstraten). Het aantal mbv s met LPG in de kern Breda is met 2 toegenomen tot 13. Deze ontwikkelingen komen overeen met de beleidsuitgangspunten uit Wel is het huidige aantal mbv s nog altijd hoger dan de in 1996 berekende marktruimte. Spreiding In en rondom het centrum van Breda liggen geen mbv s (kaart 2). In de wijken Zuid-Oost en Noord-West zijn de minste mbv s aanwezig. In de wijken Noord en West zijn de meeste mbv s gevestigd. Tabel 2 Aantal mbv s per wijk in de kern Breda Gebied Aantal mbv s Aantal mbv s per wijk in de kern Breda Noord West Oost Noord-West Zuid Zuid-Oost Centrum ,44 0,25 0,22 0,14 0,25 0,11 0 Totaal 30 0,22 Met name aan de belangrijke oost-west route Lunetstraat - Backer en Ruebweg - Crogtdijk Nieuwe Kadijk liggen relatief veel mbv s. Van de drie grootste mbv s (10 tot 15 opstelplaatsen) liggen er twee aan deze route. De derde ligt in het zuiden van Breda, aan de Zwijnsbergenstraat (wijkontsluitingsweg). * Gemeente Breda (1996), Beleidsnota Motorbrandstof Verkooppunten Beleid Motorbrandstofverkooppunten 9

10 Nagenoeg alle mbv s met 5 tot 10 opstelplaatsen liggen aan een hoofdweg of wijkontsluitingsweg. Alle mbv s die in een woonstraat liggen, hebben minder dan 5 opstelplaatsen. In de overige kernen in de gemeente zijn ook enkele (kleinschalige) mbv s gevestigd. Teteringen heeft één bemande en twee onbemande mbv s. Twee liggen er aan de Oosterhoutseweg en één in een woonstraat. In Prinsenbeek zijn twee bemande mbv s gevestigd, allebei gelegen aan een woonstraat. In Ulvenhout zijn ook twee bemande mbv s gelegen, aan een wijkontsluitingsweg. Eén ervan heeft een LPG-pomp. De kern Bavel heeft momenteel geen mbv. Op het bedrijventerrein Hazeldonk in het zuiden van de gemeente zijn vier onbemande mbv s gevestigd. Het gaat hier om bedrijfsverzamelpompen die vallen in de categorie groothandel. De bereikbaarheid van deze mbv s is matig. Ze hebben dan ook exclusief een functie voor de aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 10

11 Serviceniveau In de gehele gemeente zijn 16 full-service mbv s gevestigd, hoofdzakelijk aan doorgaande wegen. Ze hebben een shop en vaak ook een wasstraat. Het gaat om de grotere mbv s (6 opstelplaatsen of meer). Van slechts twee mbv s is de shop ook s nachts geopend. Bij de overige mbv s kun je s nachts pinnen. Daarnaast zijn er 15 onbemande mbv s in de Gemeente Breda. Er kan alleen met de pin-pas betaald worden. Onbemande mbv s hebben geen shop. Bij één onbemande mbv is wel een verkoopautomaat aanwezig met een beperkt aantal producten (vendingmachine). 13 van de 15 onbemande mbv s hebben een kleine omvang (5 opstelplaatsen of minder). Ze liggen aan hoofdwegen, in woonstraten en op bedrijventerreinen (bedrijfsverzamelpompen). Ook zijn er 10 relatief kleine bemande mbv s gevestigd (minder dan 5 opstelplaatsen). Het gaat dan om een mbv met een kleinschalige shop. Als de shop s nachts gesloten is, kan er niet getankt worden. Dergelijke mbv s liggen vaak aan een woonstraat en zijn soms onderdeel van een autogarage. Full-service mbv aan Zwijnsbergenstraat Bij onbemand mbv alleen betalen met de pin-pas Beleid Motorbrandstofverkooppunten 11

12 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 12

13 Trends en ontwikkelingen Trends in de branche Stabilisering brandstoffenverkoop De afzet van motorbrandstoffen in Nederland is de afgelopen jaren steeds toegenomen, maar lijkt langzaam maar zeker het hoogtepunt te bereiken (figuur 1). Opvallend is de daling van de verkoop van LPG. Dit komt o.a. door de verbetering van dieselmotoren waardoor de verkoop van diesel is toegenomen ten koste van de verkoop van LPG (o.a. bij lease-auto s). In de eerste maanden van 2008 stijgt de verkoop van LPG echter weer, als reactie op de hoge dieselprijzen. Naar verwachting zal de totale brandstoffen-verkoop in de toekomst niet veel verder toenemen*. Het wagenpark wordt groter**, maar auto s worden ook steeds zuiniger. Bovendien tankt de consument steeds bewuster in verband met de stijgende brandstofprijzen. Auto s worden steeds zuiniger Brandstofverkoop zal niet veel verder toenemen Figuur 1 Verkoop van motorbrandstoffen via mbv s voor binnenlands gebruik in Nederland (schattingen, mln. liters) Bron: CBS (2008); bewerking Droogh Trommelen en Partners * BOVAG (2006), Tankstations in cijfers ** CBS (2008), Statline Databank Beleid Motorbrandstofverkooppunten 13

14 Opkomst onbemande mbv s Het aanbod aan mbv s in Nederland is tussen 2005 en 2008 met circa 100 verkooppunten afgenomen (figuur 2). Momenteel zijn er circa mbv s aanwezig. Circa 28% bestaat uit onbemande mbv s (in Breda circa 36%). Dit is een behoorlijke toename ten opzichte van voorgaande jaren. In 2003 waren er zo n 575 onbemande mbv s in Nederland aanwezig. In 2008 is dat aantal verdubbeld tot circa mbv s (Bovag, 2008). Oorzaken voor de explosieve groei zijn de hoge (personeels)kosten voor exploitatie van een bemand mbv, de verbeterde technische mogelijkheden en de gewenning aan het betalen met een pinpas. Daarnaast zorgen stijgende benzineprijzen voor een grotere prijsgevoeligheid bij consumenten*. In West-Europa kent alleen Zwitserland een hoger aandeel onbemande mbv s (62%). Dit hoge aandeel geeft wel een indicatie van het groeipotentieel van het onbemande concept. Naar verwachting zal het aantal onbemande mbv s in Nederland verder groeien tot circa in 2010 (Bovag, 2008). Forse stijging van het aantal onbemande mbv s Minder bemande mbv s maar wel steeds groter Figuur 2 Aantal bemande en onbemande mbv s in Nederland Bron: CBS (2008); bewerking Droogh Trommelen en Partners * NMa (2005), Benzinescan Beleid Motorbrandstofverkooppunten 14

15 Toenemende schaalvergroting De opkomst van onbemande mbv s heeft geleid tot steeds hogere kortingen, ook voor bemande mbv s. Hierdoor zijn de marges voor exploitanten steeds krapper geworden. Een reactie hierop is toenemende schaalvergroting van mbv s. Het benodigde volume voor een rendabele exploitatie van mbv s ligt steeds hoger. Het aantal bemande mbv s is de laatste jaren dan ook afgenomen (-16% tussen 2003 en 2008). Het aantal opstelplaatsen per mbv neemt daarentegen juist toe. Naar verwachting zal het totaal aantal mbv s in de toekomst verder afnemen. De overgebleven mbv s zullen vooral bestaan uit onbemande mbv s of uitgebreide full-service mbv s met shop en wasstraat. Pompshop Een belangrijk onderdeel van een full-service mbv is de shop. De verkoop van artikelen biedt mogelijkheden om het hoofd te bieden aan de steeds hogere kosten voor exploitatie. De bestedingen in pompshops aan levensmiddelen zijn tussen 2003 en 2006 met 6% gestegen*. De winst die in de shop wordt behaald, vormt een steeds groter deel van het totaal, nu de marges van brandstoffen steeds meer onder druk staan. Enkele jaren geleden bestond 70% van de totale winst uit de verkoop van brandstoffen en 30% uit de verkopen in de shop en overige activiteiten. Nu is deze verhouding bij veel mbv s al omgekeerd (Bovag, 2006). Steeds vaker staan er op onbemande mbv s vendingmachines die allerlei producten aanbieden. Deze apparaten zullen een grotere rol gaan spelen in de verkoop van producten in het gemakskanaal. Dit leidt tot meer concurrentie voor shops op bemande mbv s. Onbemande mbv s bieden hoge kortingen Shopverkopen steeds groter deel van totale winst Nieuwe brandstoffen De toenemende mobiliteit leidt tot een verdere stijging van de CO 2 -emissies. In 2010 zal het verkeer naar verwachting 20% van de nationale emissies veroorzaken. Ook de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof zorgt voor problemen wat betreft de luchtkwaliteit. De roep om alternatieve schonere brandstoffen is groot. Er wordt dan ook gezocht naar alternatieve en klimaatneutrale brandstoffen (Bovag, 2006): Biobrandstoffen: Nederland volgt de EU-richtlijnen voor het stimuleren van biobrandstoffen (biodiesel, bio-ethanol, biogas). Doelstelling is dat 10% van de brandstoffen in 2020 groen is. Het gebruik stijgt fors. In 2005 werd nog circa 3 mln liter aan biobrandstoffen verbruikt, in 2006 is dat al 67 mln liter (CBS, 2008). Er is ook kritiek. Het verkrijgen ervan zou leiden tot hogere voedselprijzen en de milieuvoordelen zouden beperkt zijn. Vooruitzichten voor nieuwe generaties biobrandstoffen zijn echter een stuk gunstiger. Ze worden gewonnen uit reststromen en zijn daardoor klimaatneutraal; Aardgas: Dit is een transitiebrandstof die de markt moet voorbereiden op de overgang naar biogas en waterstof dat op termijn zijn intrede zal doen. Het gebruik van aardgas is beperkt, er rijden in Nederland nog geen 200 auto s op aardgas (CBS, 2008). Technische ontwikkelingen leiden tot steeds betere prestaties. Het uitgebreide aardgasnetwerk biedt mogelijkheden voor de aanleg van vulstations; * HBD (2008), Bestedingen shops (www.hbd.nl) Beleid Motorbrandstofverkooppunten 15

16 Brandstofcel: De motor wordt via een brandstofcel aangedreven die energie opwekt uit methanol, aardgas of waterstof. Deze technologie speelt naar verwachting over 10 jaar pas een rol. Op beperkte schaal wordt de brandstofcel al gebruikt; Hybride: naast een verbrandingsmotor hebben hybride auto s ook een elektromotor. De verkoop van dergelijke auto s is het afgelopen jaar fors gestegen door de stijgende benzineprijzen en fiscale prikkels. In Nederland rijden momenteel circa hybride auto s. In 2005 was dat nog ruim auto s (CBS, 2008). Reductie van schadelijke stoffen Naast alternatieve brandstoffen, wordt er gezocht naar manieren om met bestaande brandstoffen de schadelijke uitstoot te verminderen. Er worden geavanceerde benzines en diesel op de markt gebracht die volgens de oliemaatschappijen betere prestaties leveren en minder schadelijk zijn (V-Power, Ultimate, Excellium). De roetfilter zorgt voor lagere emissies van dieselmotoren. AdBlue is een oplossing van ureum in water, dat dient als toevoeging bij vrachtwagens op diesel om ze schoner te laten rijden (Bovag, 2006). Bio-ethanol aan de pomp AdBlue laat dieselmotoren schoner rijden Beleid Motorbrandstofverkooppunten 16

17 3.2 Milieu en veiligheidsvoorwaarden In 1994 is het Besluit Tankstations Milieu-beheer in werking getreden. Hierin werd aangegeven aan welke milieutechnische randvoorwaarden een mbv moet voldoen. Per 1 januari 2008 is dit vervallen. De regels voor mbv s zijn opgenomen in het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit)*. Voor mbv s is hierdoor echter weinig veranderd. De voorschriften zijn niet meer per branche maar per activiteit onderverdeeld. Voor een mbv zonder LPG geldt net als in het Besluit Tankstations Milieubeheer geen vergunningsplicht. Melding van activiteiten bij de gemeente is voldoende. Bij de inrichting moet wel voldaan worden aan voorschriften uit algemene regels. Deze regels gaan in op aspecten als bodemverontreiniging, geluidhinder, geurhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Dit zijn vooral aspecten die ingaan op de technische inrichting van de betreffende vestigingslocatie. Doordat er geen vergunning meer nodig is voor het oprichten van een mbv, is het bestemmingsplan voor gemeenten het belangrijkste instrument bij het reguleren van vestiging van mbv s. Voor mbv s met LPG geldt nog wel een vergunningsplicht en is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen** van kracht. Hierbij is vooral de afstand tot kwetsbare objecten (woningen, ziekenhuizen, scholen, kantoren, hotels, winkels et cetera) van belang vanwege explosiegevaar. Als gevolg van het treffen van veiligheidsmaatregelen door de LPG-sector worden externe veiligheidsrisico s steeds kleiner. In 2007 zijn de minimale afstanden voor mbv s met LPG tot kwetsbare objecten gewijzigd. In tabel 3 staan de minimale afstanden van een mbv met LPG tot deze objecten die voldoen aan de grenswaarde 10-6 (kans van 1: per jaar op overlijden). Tabel 3 Afstanden van een mbv met LPG tot kwetsbare objecten waarbij wordt voldaan aan grenswaarde10-6 per jaar Afstand Afleverzuil Tank Vulpunt (< 500 m 3 ) Vulpunt (< m 3 ) Vulpunt (< m 3 ) Groepsrisico*** vulpunt 15 m 25 m 25 m 35 m 40 m 150 m De veiligheidsafstanden voor mbv s zonder LPG (benzine en diesel) zijn 10 meter. Voor aardgas geldt een afstand van circa 17 meter. Bij deze brandstoffen valt de veiligheidsgrens bijna altijd binnen de inrichting zelf. * Ministerie van VROM (2008), Dossier activiteitenbesluit (www.vrom.nl) ** Ministerie van VROM (2008), Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (www.vrom.nl) *** Kans dat een groep personen overlijdt door een ongeval. Rekening wordt gehouden met het aantal mensen dat in de buurt van een ongeval aanwezig kan zijn. De toetsingswaarde voor het groepsrisico is een orienterende waarde. Het is een maat voor de kans op (grotere aantallen) slachtoffers. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 17

18 3.3 Lokale ruimtelijke ontwikkelingen Eind 2007 is door het college van B&W de Structuurvisie Breda 2020 vastgesteld*. Hierin staat het beleidsskader voor de ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn. In deze visie zijn beleidsbeslissingen genomen die betrekking hebben op de toekomstige ruimtelijke structuur van Breda en het bijbehorende ruimtelijke programma. Woningbouw Een van de doelen in de structuurvisie is het realiseren van nieuwe wooneenheden tot Deze woningbouw concentreert zich op enkele locaties (kaart 3). De VINEX-locatie bij de kern Teteringen kent een programma van circa woningen, verdeeld over meerdere locaties. Daarnaast zullen er in Breda-Oost nabij Bavel enkele nieuwe wijken ontstaan (Bavel- Zuid en Lijndonk/Tervoort). In totaal worden er naar verwachting circa tot woningen gebouwd. De bouw zal voor het grootste deel afgerond zijn in 2020, maar loopt ook nog daarna door. Een derde grote nieuwbouwlocatie is Via Breda (ten noorden van de binnenstad). Verouderde bedrijventerreinen worden herontwikkeld tot een multifunctioneel gebied. Onderdeel is de bouw van woningen. Ook hier loopt de ontwikkeling door na Naast deze nieuwbouw zal er ook herstructurering van bestaande wijken plaatsvinden. Zo worden er in de binnenstad bijna 400 nieuwe woningen gebouwd en in de buurten Hoge Vlucht, Linie, Doornbos, Heuvel en Driesprong in totaal circa woningen. Volgens prognoses van de gemeente zullen er als gevolg van deze woningbouwprojecten in 2020 circa mensen in Breda wonen**. Bedrijventerreinen Ook zullen enkele nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd zoals Bavel-Zuid (57 ha netto) en De Wig (12 ha netto). Daarnaast wordt bedrijventerrein Hoogeind uitgebreid (6 ha netto). In de spoorzone (Via Breda) komt naast woningbouw ook ruimte voor kantoren. * Gemeente Breda (2007), Structuurvisie Breda 2020, Stad in Evenwicht ** Gemeente Breda (2008), Bevolkingprognoses Beleid Motorbrandstofverkooppunten 18

19 Vrijetijdsvoorzieningen Er zijn plannen voor de ontwikkeling van het Stadionkwartier rondom het NAC-stadion met onder andere grootschalige detailhandel ( m 2 ), waaronder een megasupermarkt. In het oosten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van evenementencomplex Bavelse Berg, bestaande uit een evenementenhal, een park en functies als sport (ski, golf, mountainbike), recreatie en detailhandel ( m 2 ). Dit complex moet 2 miljoen bezoekers per jaar gaan trekken. Infrastructuur Door de komst van de HSL-spoorlijn wordt de bereikbaarheid van Breda verbeterd. De komende jaren wordt gewerkt aan het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Etten-Leur, Breda en Oosterhout. Uitbreiding van weginfrastructuur in de bestaande stad zal beperkt zijn. Het accent ligt op het maximaal benutten van de bestaande infrastructuur. De Lunetstraat, Terheijdenseweg, Ettensebaan en Claudius Prinsenlaan fungeren als stadsentrees en deze functie zal verder versterkt worden. Er wordt ingezet op intensivering van het ruimtegebruik langs deze stedelijke assen (kaart 3). Beleid Motorbrandstofverkooppunten 19

20 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 20

21 Distributieve mogelijkheden 4 Toolbox benzinemarkt Om een indicatie te geven van de marktruimte voor motorbrandstofverkooppunten is de Toolbox Benzinemarkt gehanteerd. De Toolbox is in 2003 door het Ministerie van Economische Zaken opgesteld. De module is bedoeld om belanghebbenden op de benzinemarkt (overheden, ondernemers) inzicht te geven in aspecten van het benzinebeleid. Op basis van landelijk onderzoek zijn kengetallen vastgesteld, die regelmatig worden geactualiseerd en aangevuld. Door gebruik te maken van de rekenmodule uit de Toolbox zijn landelijke kengetallen gecombineerd met lokale variabelen. Op basis hiervan is een indicatieve berekening gemaakt van de huidige marktruimte voor het aantal mbv s in de Gemeente Breda (uitleg van variabelen in bijlage 3). De uitkomsten hiervan kunnen worden gebruikt voor het opstellen van ruimtelijk beleid voor mbv s. Doorzetclaim Voor het bepalen van de totale doorzet (aantal verkochte liters) in Breda wordt in de toolbox onderscheid gemaakt tussen drie typen mbv s gelegen binnen de bebouwde kom (buurt, tangent, onbemand). In Breda gaat het om 13 opstelplaatsen in de buurt, 152 langs een doorgaande weg en 74 bij een onbemande mbv (bijlage 2). Aan de hand van een landelijk gemiddelde doorzet per opstelplaats en type mbv is een inschatting te maken van de totale doorzetclaim van mbv s in de Gemeente Breda. De doorzetclaim van het aanbod aan mbv s in Breda kan hiermee worden berekend op circa 139,9 mln liter (tabel 4). Tabel 4 Indicatieve berekening totale doorzetclaim in de Gemeente Breda Aantal opslagplaatsen Gem. doorzet per opstelplaats* Totale doorzetclaim Buurt ,9 mln Tangent ,7 mln Onbemand ,3 mln Totaal 139,9 mln Potentiële vraag De vraag naar brandstoffen wordt in de toolbox ten eerste bepaald aan de hand van de bevolkingsomvang. Het aantal inwoners in de gemeente wordt vermenigvuldigd met het de landelijk gemiddelde doorzet per inwoner. Ten tweede wordt de gemiddelde doorzet per personenauto in Nederland vermenigvuldigd met het aantal auto s in Breda. De doorzet vanuit deze uitgangspunten wordt gemiddeld. Vervolgens wordt de doorzet van vrachtvoertuigen in Breda erbij opgeteld. Voor Breda is dan aan de hand van deze methode een totale vraag te berekenen van circa 173 mln liter (tabel 5). Tabel 5 Indicatieve berekening van de potentiële doorzet in de Gemeente Breda Aantal Gemiddelde doorzet *** Totale potentiële doorzet Inwoners* Personenauto s** ,9 mln 73,4 mln 105,7 mln Vrachtvoertuigen*** ,6 mln Subtotaal 173,3 mln Afvloeiing 35% Totaal 112,6 mln Bandbreedte (10%) 101,3-123,9 mln * ** *** Gemeente Breda (2008), GBA Burgerzaken CBS (2008), Statline databank Ministerie EZ (2008), Toolbox Benzinemarkt Beleid Motorbrandstofverkooppunten 21

22 Uit landelijk onderzoek van het Ministerie van EZ blijkt dat er altijd sprake is van een grotere afvloeiing naar het omliggende wegennet (snelwegen, provinciale wegen binnen bebouwde kom, wegen buiten bebouwde kom) dan toevloeiing vanuit omliggende gebieden. Deze afvloeiing ligt tussen de 30% en 40%, afhankelijk van het aantal snelwegen in de gemeente. In Breda wordt uitgegaan van een afvloeiing van 35% vanwege de aanwezigheid van meerdere snelwegen in combinatie met een groot aanbod aan mbv s in Breda, waaronder mbv s aan provinciale wegen binnen de bebouwde kom. De gebonden doorzet is dan te berekenen op circa 113 mln liter per jaar. Toevloeiing forensen en toeristen De vraag naar brandstoffen wordt mede bepaald door het aantal toeristen en forensen. Voor het Ministerie van EZ is het onmogelijk gebleken om het verband tussen toeristen/forensen en doorzet te kwantificeren. Daarom wordt in de toolbox gewerkt met een bandbreedte van 10%. Op basis hiervan bedraagt de theoretisch vraag naar brandstoffen in Breda circa 101 tot 124 mln liter (tabel 5). De aanwezigheid van grote bedrijventerreinen in de gemeente en door de regionale functie van het centrum en de woonboulevard heeft Breda te maken met bovengemiddelde forensenstromen en dagtoeristen. Verwacht mag worden dat de totale vraag opschuift richting de 124 mln liter motorbrandstoffen per jaar. Doorzetclaim in Breda is circa 139 mln liter per jaar De vraag is maximaal 124 mln liter per jaar Beleid Motorbrandstofverkooppunten 22

23 Marktruimte 2008 Op basis van de voorgaande berekening kan geconcludeerd worden dat de huidige doorzetclaim van de mbv s in Breda (139 mln liter) groter is dan de vraag naar motorbrandstoffen in de gemeente. Het omvangrijke aanbod aan mbv s in Breda blijkt ook uit een vergelijking met het aanbod in een aantal andere gemeenten van de G27. In de meeste steden zijn tussen de 1,5 en 2 mbv s per inwoners aanwezig (figuur 3). In de Gemeente Breda zijn circa 2,4 mbv s per inwoners. Marktruimte 2020 Volgens de huidige verwachtingen en woningbouwprogramma s zal het inwonertal van Breda stijgen tot circa in Dit is een toename van 7%. Als we uitgaan van een totale stijging van de vraag naar motorbandstoffen van 7% in 2020 dan is vanuit de vraagzijde een doorzet te berekenen van circa 132 mln liter aan motorbrand-stoffen. Dit is nog steeds minder dan de doorzetclaim van circa 139,9 mln liter bij het bestaande aanbod. Wel kan gesteld worden dat in die toekomstige situatie vraag en aanbod redelijk naar elkaar toe groeien. Figuur 3 Aantal mbv s per inwoners inde Gemeente Breda en in referentiegemeenten (grootste gemeenten G27) Bron: Locatus, april 2008; CBS, 2008; bewerking Droogh Trommelen en Partners Beleid Motorbrandstofverkooppunten 23

24 Beleid Motorbrandstofverkooppunten 24

25 Toekomstig beleid Inleiding In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het huidige aanbod van mbv s in Breda, relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor het aanbod aan mbv s in de toekomst en de distributieve mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal mbv s. In dit hoofdstuk is een integrale visie geformuleerd op het toekomstige ruimtelijke beleid voor mbv s in de Gemeente Breda. Dit beleid is opgebouwd uit drie pijlers: economische visie; ruimtelijke visie; visie op beleid met betrekking tot schone brandstoffen. 5.2 Economische visie Kwantiteit van het aanbod is voldoende Op basis van de huidige en toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod is er geen reden om het aantal mbv s in Breda toe te laten nemen. Door de toenemende schaalvergroting van mbv s en de toename van het aantal onbemande stations neemt de omzetclaim per station toe. Voor meer mbv s ontbreekt distributieplanologische ruimte in de Gemeente Breda. 5.3 Ruimtelijke visie Vestiging aan doorgaande wegen Mbv s (zowel full-service als onbemand) zijn bij voorkeur gevestigd aan de doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen. In woonstraten zijn bij voorkeur geen mbv s gevestigd in verband met verkeersaantrekkende werking en milieutechnische aspecten. Minder mbv s op knelpuntlocaties Naar verwachting zal het aantal mbv s in woonstraten in de toekomst verder afnemen op basis van een natuurlijk saneringsproces. Uitbreiding en nieuwbouw van mbv s in woonwijken wordt tegengegaan. Het beleid kan zich vooral richten op vermindering van het aantal mbv s op locaties waar (onoplosbare) knelpunten bestaan. Aan het opheffen van mbv s op knelpuntlocaties kan door de gemeente worden meegedacht via bestemmingsplanwijzigingen. Behoud evenwichtige spreiding De spreiding van mbv s over de Gemeente Breda is goed. Er zijn weliswaar relatief veel mbv s gevestigd in de wijk Noord, maar over het algemeen is in alle delen van de gemeente sprake van keuze uit meerdere aanbieders van motorbrandstoffen (met uitzondering van het centrum). Voor de toekomst is behoud van deze spreiding dan ook gewenst. Ruimte voor een mbv in Breda Zuid-Oost In Bavel is geen mbv gevestigd. Door de mogelijke aanleg van de nieuwe wijken Bavel Zuid en Lijndonk/Tervoort zal de bevolking in Bavel met tot inwoners gaan toenemen. Ook worden in en rondom Bavel bedrijventerreinen aangelegd en wordt het gebied de Bavelse Berg (evenementencomplex, leisure en grootschalige detailhandel) ontwikkeld. De Bavelse Berg gaat naar verwachting alleen al 2 mln bezoekers per jaar trekken. Beleid Motorbrandstofverkooppunten 25

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8

RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 D E C E M B E R 2 0 0 8 RIDDERKERK V I S I E 2 0 2 0 DECEMBER 2008 .samenvatting Ridderkerk ondergaat op dit moment een metamorfose. De afgelopen jaren is een koerswijziging

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden College Onderwerp: V200900614 Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden Collegevoorstel Inleiding: De raad heeft in het actieplan Luchtkwaliteit, vastgesteld op 6 november 2007, het belang

Nadere informatie

Verkeersstudie Koningsven De Diepen

Verkeersstudie Koningsven De Diepen Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven De Diepen Definitief onderzoeksrapport Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven - De Diepen Datum 13 februari 2013 Kenmerk TZG001/Wrd/0005

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie