Center for Company Law

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Center for Company Law"

Transcriptie

1 Center for Company Law Jaarverslag 2001 Eerstegeldstroomonderzoek Tweedegeldstroomonderzoek Derdegeldstroomonderzoek Hoogtepunten Schoordijkreeks Georganiseerd in 2001 Internationale publicaties Overige internationale activiteiten Onderzoeksmedewerkers Binnen het Center for Company Law onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal staan de 'ondernemer' en diens 'onderneming', de rechtsvormen waarin die kan worden gedreven, de wijze waarop zij wordt gefinancierd, hoe zij, al dan niet met behoud van identiteit, kan worden overgedragen en/of gereorganiseerd, hoe rechten van kapitaalverschaffers en derden worden beschermd door regels van ondernemings-, effecten- en insolventierecht en hoe de onderneming en de ondernemer(s) worden betrokken in de belasting. Een belangrijk deel van het onderzoek van het Center for Company Law strekt zich uit tot (groepen van) ondernemingen in internationaal verband. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de ontwikkeling van Europese en transnationale regelgeving en aan de vergelijking met de Verenigde Staten teneinde recht te doen aan de interne Europese markt en de mondialisering van het bedrijfsleven. Het Center for Company Law organiseert met regelmaat internationale studiebijeenkomsten. Het centrum werkt momenteel, in het bijzonder op het terrein van het belastingrecht, nauw samen met de universiteiten van Barcelona, Leuven, Londen, Parijs, Rome, Stockholm, Washington en Wenen. Het onderzoek van het Center for Company Law wordt generiek ondersteund door het op 15 september 2000 door de UvT en Koninklijke Philips Electronics NV opgerichte Anton Philips Fund. Het Anton Philips Fund ondersteunt enkele bijzondere leerstoelen op het terrein van het internationaal ondernemings-, effecten- en belastingrecht en heeft een afzonderlijke wisselleerstoel (Anton Philips Chair) ingesteld, waarop afwisselend toponderzoekers uit de VS en Europa worden benoemd ter bevordering van de wetenschappelijke dialoog tussen Amerikaanse en Europese onderzoekers. Het Anton Philips Fund ondersteunde in 2001 verschillende internationale projecten, met name de 'Anton Philips Lectures' en enkele internationale wetenschappelijke bijeenkomsten. Dit heeft ertoe geleid dat het Center for Company Law haar positie op het gebied van internationaal ondernemingsrecht heeft versterkt. De door het Fonds ingestelde 'Anton Philips Chair' werd in 2001 bezet door Professor Lucian Bebchuk (Harvard University). Tevens werd een drietal door het Fonds ondersteunde hoogleraren benoemd (International Business Law, Internationaal Effectenrecht en Internationaal Belastingrecht).

2 Ook in 2001 werd het Interpolis Fonds opgericht. Dit Fonds is een overeenkomst tussen de Universiteit van Tilburg en Interpolis en heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van nationale en internationale pensioenvraagstukken te stimuleren. Dit fonds ondersteunt een bijzondere leerstoel en wetenschappelijke activiteiten op dit onderzoeksterrein. In 2001 zette het Center for Company Law het onderzoeksprogramma Grondslagen en ontwikkeling van het privaat- en fiscaalrechtelijke ondernemingsrecht ( ) voort. Eerstegeldstroomonderzoek Centraal stond de uitvoering van het voorwaardelijk gefinancierde onderzoeksprogramma Grondslagen van het privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht onder leiding van prof.dr. P.H.J. Essers, prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof.mr. R.D. Vriesendorp. Doel van het programma is te komen tot een verbreding en verdieping van de kennis van het civiel- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht voor zover dit recht betrekking heeft op het ontstaan, functioneren, reorganiseren en beëindigen van ondernemingen in verschillende rechtsvormen. Daarbij streeft het Center for Company Law enerzijds naar een integratie van het onderzoek uitgevoerd binnen de drie van het centrum deel uitmakende onderzoeksgebieden: vennootschapsrecht, goederen- en insolventierecht alsmede fiscaal recht, en anderzijds naar een verdere verdieping van het onderzoek binnen de drie specifieke deelgebieden afzonderlijk. In 2001 waren binnen de eerstegeldstroom de volgende promotieonderzoeken in uitvoering: T.P. van Duuren. Joint Venture Vennootschap. Promotores: prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers en prof.dr. P.H.J. Essers. P.A. Flutsch. De behandeling van rechten van intellectuele eigendom in de fiscale jaarrekening. Promotores: prof.dr. P.H.J. Essers en mr. G.T.K. Meussen. E.M. Hemmen. Effecten als verhaalsobject. Promotor: prof.mr. R.D. Vriesendorp. M. Kuipers. De aansprakelijkheid van betrokkenen bij een insolvente onderneming. Promotor: prof.mr. R.D. Vriesendorp. F.G.H. Kristen. De strafbaarstelling van misbruik van voorwetenschap. Promotor: prof. mr. M.S. Groenhuijsen. H.A.J.P. te Niet. Beleggen of ondernemen. Promotores: prof.dr. P.H.J. Essers en mr. G.T.K. Meussen.

3 G.J. van Norden. Meerpartijencontracten in de omzetbelasting. Promotores: prof.dr. D.B. van Bijl en mr.dr. H.W.M. van Kesteren. M.H.M. van Oers. Insolventie en fiscus. Promotores: prof.mr. R.D. Vriesendorp en prof.dr. A.C. Rijkers. J.W.H. van Zadelhoff. Het concernbegrip in het vennootschapsrecht en het fiscale recht. Promotores: prof.dr. P.H.J. Essers en prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers. Tweedegeldstroomonderzoek De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financierde in 2001 de volgende promotieonderzoeken: R.J. van Doornmalen. Naar een modern stelsel van goederenrechtelijke zekerheden. Promotor: dr. D.E.J.A. Deli. N.W.M. van den Heuvel. Grenzen aan de zekerheid. Promotores: prof.mr. R.D. Vriesendorp en prof.mr. J.B.M. Vranken. E.P.M. Vermeulen. Europese harmonisatie van het recht inzake personenvennootschappen. Promotor: prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers. Het gebiedsbestuur Maatschappij en Gedragswetenschappen (MaGW) van NWO honoreerde in 2001 het volgende onderzoek: De rechter in het insolventierecht. Onderzoeksleider: prof.mr. R.D. Vriesendorp. Aspasia-programma: Het programma Aspasia van NWO en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil een grotere doorstroom bevorderen van vrouwelijke universitair docenten naar UHD-niveau. Reeds in 2000 werd aan dr. D.E.J.A. Deli een dergelijke subsidie toegekend voor het vijfjarige onderzoeksproject Naar een modern stelsel van goederenrechtelijke zekerheden. In 2001 startte dr. D.E.J.A. Deli met dit project. Mr. R.J. van Doornmalen werd als promotieonderzoeker aangesteld. Derdegeldstroomonderzoek Anton Philips Fund: Op 15 september 2000 werd het Anton Philips Fund opgericht. Het Anton Philips Fund is een samenwerkingsovereenkomst tussen Koninklijke Philips Electronics N.V. en de Universiteit van Tilburg, ondersteunt het onderzoek van het Center for Company Law en bevordert de internationale samenwerking met andere universitaire

4 onderzoeksinstanties en wetenschappers uit de Verenigde Staten en Europa. Jaarlijks wordt door het Fonds een 'Anton Philips Chair' ingesteld, waarvoor een vooraanstaande buitenlandse hoogleraar zal worden benoemd. Het Fonds ondersteunt tevens de instelling van bijzondere leerstoelen en wetenschappelijke activiteiten op eerdergenoemde rechtsgebieden. Interpolis Fund: De eenwording van Europa heeft belangrijke gevolgen voor de nationale pensioenstelsels en voor de activiteiten van de pensioenverzekeraars. Omdat het maatschappelijk belang van pensioenen groot is, net zoals de betekenis voor individuen, hebben de UvT en Interpolis besloten om het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren. Aan de pensioenmaterie wordt binnen de opleidingen Fiscaal Recht en Fiscale Economie reeds aandacht geschonken. Die aandacht zal toenemen nu de leerstoel Pensioen en andere toekomstvoorzieningen structureel worden gevestigd binnen de Tilburgse rechtenfaculteit. Prof.dr. G.J.B. Dietvorst, die reeds bijzonder hoogleraar was, werd voor anderhalve dag per week als gewoon hoogleraar aangesteld. Hij zal zich buiten onderwijs en onderzoek ook gaan bezighouden met het stimuleren van de maatschappelijke discussie over dit onderwerp. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door het bedrag van een miljoen gulden dat verzekeraar Interpolis, naar het model van het Anton Philips Fund, de komende vijf jaar beschikbaar stelt voor het zogenoemde Interpolis Pension Education and Research fonds. Met de middelen uit dit fonds wordt ook een rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de systemen en grondslagen van Europese oudedagsvoorzieningen en zullen diverse congressen en lezingen worden georganiseerd. Voorts zal promotieonderzoek op dit terrein worden geïnitieerd. Hoogtepunten Binnen het Center for Company Law promoveerden: H.T.P.M. van den Hurk. De spanning tussen verdragsvrijheden en het Nederlandse belastingrecht. Promotores: prof.dr. A.C. Rijkers en prof.mr. A. Prechal. E.C.C.M. Kemmeren. Principle of Origin in Tax Conventions. Promotores: prof.dr. J.A.G. van der Geld en prof.mr. D. Juch. Anton Philips Chair: In 2001 werd prof. Lucian Ayre Bebchuk benoemd tot de eerste Anton Philips Professor. Lucian Ayre Bebchuk is de 'William J. And Alicia Towsend Friedman Professor of Law, Economics, and Finance' aan de Universiteit van Harvard (Cambridge, MA, USA). Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan een aantal onderzoekscentra, waaronder de 'American Academy of Arts and Sciences' en het 'National Bureau of Economic Research'. Hij heeft een groot aantal publicaties op het gebied van de law-and-economics van het vennootschapsrecht en financiering op zijn naam staan.

5 Voor benoeming tot hoogleraar (0,2 voor de duur van vijf jaar) op de door het Anton Philips Fund ingestelde bijzondere leerstoelen werden in 2001 voorgedragen: Dr. J.A. McCahery (International Business Law) Mr.Drs. C.M. Grundmann-Van de Krol (Internationaal Effectenrecht) Dr. E.C.C.M. Kemmeren (International Belastingrecht) Interpolis: Op 7 november ondertekenden hoofddirectielid Hannen van Interpolis en mr. Y. van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg, een overeenkomst waarin onderzoek naar pensioen en andere toekomstvoorzieningen centraal staat. De bestaande leerstoel op de UvT werd uitgebreid én tevens structureel van aard. Interpolis zal de komende vijf jaar een bedrag van een miljoen gulden in onderzoek investeren. Na de ondertekening gingen de UvT-hoogleraren Dietvorst en Sijben, samen met CDA-fractievoorzitter prof. mr. Balkenende, in op de gevolgen van de Europese eenwording voor pensioenvoorzieningen. Georganiseerd in maart Op 22 maart organiseerde het Center for Company Law, naar aanleiding van het tussenrapport van de MDW Werkgroep Modernisering Faillissementsrecht Tweede Fase, een seminar getiteld: Herziening van de Faillissementswet: de tweede fase. Sprekers op het seminar waren: prof.mr. Th. Raaijmakers (voorzitter MDW Werkgroep Modernisering Faillissementsrecht), Jhr.mr. Sijmen de Ranitz, prof.mr. Reinout Vriesendorp, mr.dr. Sefa Franken, dr. Joseph McCahery, dr. Rolf-Dieter Mönning, prof.mr. Eric Dirix, mr. Frank Verstijlen en prof.dr. Arnoud Boot. Een verzameling van de tijdens deze seminar gepresenteerde papers zijn gepubliceerd in de Schoordijkreeks (Center for Company Law) onder de titel Comparative and International Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands. Redactie: R.D. Vriesendorp, J.A. McCahery en F.M.J. Verstijlen. 17/18 mei Op 17 en 18 mei 2001 vond in Tilburg het door het Center for Company Law georganiseerde roundtable congres over Close Corporations and Partnership Law Reform in Europe and the United States plaats. Centraal stond de herbezinning op de rol van 'entrepreneurship' en de organisatie van ondernemingen in het Europese midden- en kleinbedrijf. Daarnaast werd aandacht besteed aan de ontwikkelingen in praktijk en wetgeving voor 'professional partnerships' (maatschappen van beroepsbeoefenaren) en mogelijke beperkingen van aansprakelijkheid. De sprekers gaven hun mening over de richting, noodzaak en inhoud van toekomstige (Europese) regelgeving. De volgende kernthema's kwamen aan de orde: Private Companies: Joint Ventures, Limited Liability, and Venture Capital Professional Partnerships and (Limited) Liability of Its Partners Revisions of Partnership Law in the Netherlands, UK, and USA

6 Tax Treatment of Partnerships and Close Corporations in Europe and the US The Law and Economics of Closely Held Firms Presentaties werden verzorgd door wetenschappers en praktijkbeoefenaars uit de Verenigde Staten (J. William Callison, Claire Moore Dickerson, Robert W. Hamilton, Robert W. Hillman, Joseph A. McCahery, Larry E. Ribstein, Allan Walker Vestal, Donald J. Weidner), Engeland (Sir Robert Carnwath, John Armour, Judith Freedman. Andrew Hicks en Geoffrey Morse), Duitsland (Dietmar Helms), Rusland (Rilka Dragneva), Zuid Afrika (Johan Henning) en Nederland (Mic van Bremen, Peter Essers, J.M.M. Maeijer, Gerard Meussen, Theo Raaijmakers, Wiek Slagter en Erik Vermeulen. De organisatie van dit congres berustte bij Theo Raaijmakers, Joseph McCahery en Erik Vermeulen. Hetcongres werd gesponsord door het Anton Philips Fund en Linklaters & Alliance. Een aantal papers is gebundeld en gepubliceerd in The Journal of Corporation Law, volume 26 (Summer 2001), daaronder de bijdrage van Joseph McCahery en Erik Vermeulen, The Evolution of Closely Held Business Forms in Europe. 18 juni Op 18 juni vond in het kader van het bezoek van prof. Bebchuk een besloten 'Theory Meets Practice Workshop on the Regulation of Markets and Public Corporations' plaats in het Philips Management Training and Conference Centre 'Groenendael'. De sprekers Brian Cheffins, Bruce Chapman, Sjoerd Eisma, Joseph McCahery, Eddy Wymeersch, Jaap Winter, Lucian Bebchuk, Hans Ulrich Wilsing, Peter Essers, Ad der Kinderen, John Armour en Theo Raaijmakers behandelden de volgende thema's: Does Law Matter? Fair Disclosure, Insider Trading, and Investor Relations Substantive Regulation of Financial Markets and Investor Protection in the EU Between State and Federal Regulation Regulation of Takeovers Tax Harmonization in the EU: Needs, Constraints, and Opportunities Business Reorganizations and Stakeholders 20 en 21 juni Prof. Bebchuk gaf een tweetal lezingen: Corporate Law and Ownership Structures Delaware Law Debate Schoordijkreeks Binnen de Schoordijkreeks verscheen: R.D. Vriesendorp, J.A. McCahery en F.M.J. Verstijlen. Comparative and International Perspectives on Bankruptcy Law Reform in the Netherlands.

7 Internationale publicaties Een aantal van deze publicaties van het Center for Company Law is opgenomen in het 'Tilburg University Law and Economics Program' (TULEP). Voor een volledig publicatieoverzicht van het Center for Company Law zie het overzicht Wetenschappelijke publicaties in Symposium: Unincorporated Business Entities, The Journal of Corporation Law, volume 26, number 4, Summer Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. Abusive Application of International Tax Agreements (Proceedings of a Seminar held in Munich in 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association), IFA Congress Seminar Series, 25b, The Hague-London-Boston: Kluwer Law International. Essers, P.H.J. & Kemmeren, E.C.C.M. L' esperienza olandese, In Pietro, Adriano di (Ed.), Le Sanzioni Tributarie Nell'Esperienza Europea, (Seminario Giuridico Della Università di Bologna, 25, pp ), Milano: Dott. A. Giuffrè Editore. McCahery, J.A. & Bratton, W.W. Tax Coordination and Tax Competition in the European Union: Evaluating the Code of Conduct on Business Taxation, Common Market Law Review. McCahery, J.A. & Bratton, W.W. Fiscal Federalism, Jurisdictional Competition, and Tax Coordination: Translating Theory to Policy in the European Union, In Esty & Geradin (eds.), Regulatory Competition and Economic Integration: Comparative Perspectives, Oxford: Oxford University Press. McCahery, J.A. & Bratton W.W. Incomplete Contract Theories of the Firm and Comparative Corporate Governance, Theoretical Inquiries in Law. McCahery, J.A. & Renneboog, L. Managerial Remuneration: The Indirect Pay-for-performance Relation, Journal of Corporate Law Studies. McCahery, J.A. & Vermeulen, E.P.M. High Tech Start-Ups in Europe: The Effect of Regulatory Competition on the Emergence of New Business Forms, European Law Journal. Vermeulen, E.P.M. Towards a New 'Company' Structure for High-tech Startups in Europe, Maastricht Journal of European and Comparative Law. Working paper series: In 2001 startte het Center for Company Law een eigen working paper series op de Anton Philips Fund website. De volgende working papers werden op deze website geplaatst: APF Working Paper 01/01: Erik P.M. Vermeulen, Towards a new "Company" Structure for High-tech Start-ups in Europe. APF Working Paper 01/02: Joseph A. McCahery & Erik P.M. Vermeulen, High Tech Start-ups in Europe: The Effect of Regulatory Competition on the Emergence of New Business Forms. APF Working Paper 01/03: William W. Bratton & Joseph A. McCahery, Restructuring the Relationship between Shareholders and Managers.

8 APF Working Paper 01/04: Joseph A. McCahery & Luc Renneboog, Managerial Remuneration: The Indirect Pay-For-Performance Relation. APF Working Paper 01/05: William W. Bratton & Joseph A. McCahery, Incomplete Contracts Theories of the Firm and Comparative Corporate Governance. APF Working Paper 01/06: Joseph A. McCahery & Erik P.M. Vermeulen, Regulatory Competition and The Evolution of Closely Held Business Forms in Europe. APF Working Paper 01/07: Theo Raaijmakers, Takeover Regulation in Europe and America: The Need for Functional Convergence. APF Working Paper 01/08: Catharine Crum & François Kristen, Bouwen aan de interne markt: de richtlijn inzake handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (market abuse). Overige internationale activiteiten Essers, P.H.J. ( ). Common Base Taxation within the European Union, Amsterdam (IBFD), Symposium EATLP. Essers, P.H.J. ( ). Cross-Border Transactions of Corporations: Borderline between Tax Planning and Abuse, Conference Rust (Oostenrijk). McCahery, J.A. ( ). Tax Competition in Europe: an Empirical Study, Warwick University, Warwick University Economics Department Summer Conference on Public Economics. McCahery, J.A. ( ). High Tech Start-Ups in Europe: The Effect of Regulatory Competition on the Emergence of New Business Forms, Warwick University, Warwick University Economics Department Summer Conference on Public Economics. McCahery, J.A. ( ). Two versus One Tier Boards. Brussel, Center for Economic Policy Research, Seminar on the European Company. McCahery, J.A. ( ). Convergence in Corporate Law, Hermes/Lens/Theory Meets Practice Seminar on the Law and Economics of Corporate Law: London, Seminar/ lecture. McCahery, J.A. ( ). Two versus One Tier Boards, Center for Economic Policy Research, Seminar on the European Company, Brussels. Raaijmakers, M.J.G.C. ( ). Privatization of Water Supply in The Netherlands, Academie de l' Eau, Sorbonne Parijs. Raaijmakers, M.J.G.C. ( ). The Corporate Governance in the European Company: the Eternal Struggle between the One Tier and Two Tier, The European Company, Conference Leuven. Onderzoeksmedewerkers Hoogleraren Prof.dr.mr. D.B. Bijl (tot ) Prof.dr. G.J.B. Dietvorst Prof.dr. P.H.J. Essers

9 Prof.mr. R.C.J. Galle Prof.dr. J.A.G. van der Geld Prof.mr. R.H. Happé Prof.mr. D. Juch Prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers Prof.dr. A.C. Rijkers Prof.dr. A. Verbeke Prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken Prof.mr. R.D. Vriesendorp Universitair hoofddocenten Mr. D.E.J.A. Deli Mr.dr. J.L.M. Gribnau Dr. J.A. McCahery Mr. G.T.K. Meussen Mr. F.M.J. Verstijlen (tot ) Universitair docenten Mr. E.C.C.M. Kemmeren Mr. J.T.L. Nillesen Dr. L.L.M. Prinsen Dr. G.J.H. van der Sangen Postdocs Mr.dr. G.J.M.E. de Bont Mr. F.G.H. Kristen Mr. E.P.M. Vermeulen Toegevoegd onderzoeker Mr.drs. C.M. Grundmann-Van de Krol Promotieonderzoekers Mr. N.W.M. van de Heuvel Mr. F.G.H. Kristen Mr. M. Kuipers Mr. E.P.M. Vermeulen

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2001 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J. & Happé, R.H. Kroniek van het belastingrecht. Nederlands Juristenblad, 2001, 1506-1512. Essers, P.H.J.

Nadere informatie

Center for Company Law in 2002

Center for Company Law in 2002 Center for Company Law in 2002 Inleiding Binnen het Center for Company Law 1 onderzoeken juristen de wisselwerking tussen het ondernemings-, belasting-, effecten-, goederen- en insolventierecht. Centraal

Nadere informatie

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business

Met Recht. i Kluwer. Redactie: Peter Essers Geert Raaijmakers Ger van der Sangen Albert Verdam Erik Vermeulen. a Wotters Kluwer business Met Recht Verzamelde opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2000 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M. & Hamilton, G.J.A. (Ed.), Sociale verzekeringswetten.

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1996 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Europese richtlijnen en Nederlandse omzetbelasting ten aanzien van onroerende zaken. In Rijkers, A.C. & Vijfeijken,

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Overige wetenschappelijke activiteiten Borgers, M.J., Kristen, F.G.H. & Reynaers, S. (Ed(s).). (2004). Europees straf(proces)recht 2004/2006. Basisteksten. Nijmegen:

Nadere informatie

Publicaties Center for Company Law 2004

Publicaties Center for Company Law 2004 Publicaties Center for Company Law 2004 Wetenschappelijke publicaties Bont, G.J.M.E. de (2004). De (voorgestelde) dwangsom- en invorderingsbeschikking: een wetgevende dwaling. Weekblad voor fiscaal recht,

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1999 Wetenschappelijke publicaties Alink, E. Alink, E. & Albregtse, D.A. Heffingen over uitkeringen en loon. In Fase, W.J.P.M., Hamilton, G.J.A. & Noordam, F.M. (Eds.),

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1997 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. Deventer: FED, 185 pp. Bijl, D.B. Aansprakelijkheid voor belastingen: samenloop

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 1998 Wetenschappelijke publicaties Bijl, D.B. Bijl, D.B. Omzetbelasting en onroerend goed. FED fiscale brochure. Deventer: Uitgeverij FED bv, 185 pp. Bijl, D.B. Onroerend

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law - 2002 Wetenschappelijke publicaties Dijkstra, C.G. Dijkstra, C.G. (2002). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 5-13. Dijkstra,

Nadere informatie

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties Publicaties Center for Company Law 2003 Wetenschappelijke publicaties Essers, P.H.J. Essers, P.H.J., Kemmeren, E.C.C.M. & Meussen, G.T.K. (Ed(s).). (2003). Redactie EUCOTAX Series on European Taxation.

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF

NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF NEDERLANDS ONDERNEMINGSRECHT IN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF Mr. L.J. Hìjmans van den Bergh Prof. mr. Gerard van Solinge Mr. T. de Waard Prof. mr. Jaap Winter Prof. mr. L. Timmerman Prof. mr. H.J. de

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat:

Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Paramaribo, 28 oktober 2014 Stand van zaken Modernisering van Wetgeving voor verbetering van het Investeringsklimaat: Suriname is door de World Economic Forum geclassificeerd als een Efficiency Driven

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Prof. dr. Erik Beulen

Prof. dr. Erik Beulen Het beheren van outsourcingsrelaties Hoe maak je het uitbestedingstraject succesvol? Prof. dr. Erik Beulen hoogleraar Global Sourcing aan de Universiteit Tilburg senior manager Accenture 1 Hoe maak je

Nadere informatie

NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT

NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT NYENRODE CORPORATE GOVERNANCE INSTITUUT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE VOORWOORD Goed functionerende corporate governance is van groot belang: voor ondernemingen,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, mei 2015 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions?

Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions? Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions? 6-7 november 2013 (Hof van Liere, Antwerpen) Geachte mevrouw, Geachte heer, Op wereldwijde schaal zijn overheidsinstanties op

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006 2 Bindende

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R Universiteit: Toulouse Structuur Licences Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten TD s (equiv. voor werkcolleges) staan niet open voor de inkomende erasmusstudenten Master

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006

OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 OVERZICHT VAN IN BEWERKING ZIJNDE PROEFSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN BELASTINGRECHT 26 juni 2006 PROMOTOR PROMOVENDUS ONDERWERP (+ e mail adres) Arendonk HPAM van, Prof. dr (vanarendonk@frg.eur.nl) Bender

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University

Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Talent, Creativiteiten en Innovatie in je Bedrijf Centre for Innovation - Leiden University Gideon Shimshon Twitter: gideon.shimshon g.j.shimshon@cdh.leidenuniv.nl The Future is already here, it s just

Nadere informatie

OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN

OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN NB. Voor de volledige pre-masterprogramma s, zie OER Master Opleidingsspecifiek Pre-master Business Administration Max. 30 EC uit het pre-masterprogramma

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be

Student Consulting Skill Development Entrepreneurship. www.afcleuven.be Student Consulting Skill Development Entrepreneurship www.afcleuven.be 1 Welkom 2 Outline Welkomstwoord Woordje van Luc Sels, decaan F.E.B. Inzichten in interne werking & vooruitgang AFC Speeddating Walking

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 12 juni 2014

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 12 juni 2014 Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 12 juni 2014 ZORGONDERNEMERSCHAP ALS THERAPIE van medisch paternalisme naar consumentisme van Patiënt naar Klant prof. dr. L.H.L. Winter Zorgondernemerschap in vier

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Wim Lambrechts Ecocampus Policy Seminar, Antwerpen, 13 december 2012 Responsibility Emotional Intelligence System Orientation Future

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle.

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. Universiteit: La Rochelle Structuur Licences Master Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. (*)!!! De

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

De overheid als arbeidsorganisatie 2012

De overheid als arbeidsorganisatie 2012 VERSLAG VAN DE IEN DALES LEERSTOEL De overheid als arbeidsorganisatie 2012 Prof. dr. mr. R. Nieuwenkamp Prof. mr. A. de Becker Amsterdam, 1 maart 2013 Inleiding De Ien Dales Leerstoel is ondergebracht

Nadere informatie

Partners in research, for better and for worse

Partners in research, for better and for worse Partners in research, for better and for worse AWT symposium Quadruple Helix en Innovatiebeleid 20 juni 2012 Public R&D funding system 2011 (simplified) coordination Missie STW het realiseren van kennisoverdracht

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 Regionetwerken Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 BEGIN: e-mail 11 april 2002 1. Bent u erin geïnteresseerd om komend najaar aanwezig te zijn bij een bijeenkomst voor alumni en andere

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT

BElASTingEn: MEER dan EEn inkomstenbron MASTER fiscaal REcHT Belastingen: meer dan een inkomstenbron MASTER fiscaal RECHT JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Fiscaal recht duurt één jaar en is alleen in voltijd te volgen. De opleiding is goed te combineren

Nadere informatie

Internetsites Terrorisme

Internetsites Terrorisme Internetsites Terrorisme Onderstaande internetsites hebben betrekking op het thema van dit nummer van Justitiële verkenningen. De selectie werd gemaakt door de tijdschriftredactie in samenwerking met de

Nadere informatie

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels Verklaring van belangen Algemeen Titel(s) Voornaam Prof. dr. Bert Tussenvoegsels Achternaam Afdeling (Voor externe experts, wilt u aangeven voor welke afdeling van het CBG u werkt) Functienaam Omschrijving

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur.

The Big Bang. Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur. The Big Bang Fiscale en Juridische Aspecten bij de Conversie van een Entiteitenstructuur naar een Branchstructuur John Paans en Wouter Paardekooper, Baker & McKenzie Arthur Pleijsier, Medtronic Programma

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 3 4 5 6 7 8 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2010

Nadere informatie

Reguleren is balanceren

Reguleren is balanceren De energieketen Reguleren is balanceren afnemers netbeheerders producenten efficiëntie betaalbaarheid betrouwbaarheid milieuvriendelijkheid Te bespreken reguleringsmaatregelen Onderdeel energieketen Type

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken Antoinette J. Muntjewerff Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid muntjewerff@lri.jur.uva.nl http://www.lri.jur.uva.nl/~munt

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Kinderstudies ACK. chtheid aan pleegouders. GeheSymposium. Rechten van het kind in nationaal en internationaal perspectief

Kinderstudies ACK. chtheid aan pleegouders. GeheSymposium. Rechten van het kind in nationaal en internationaal perspectief Amsterdams Centrum voor Kinderstudies ACK interdisciplinair onderzoek naar kinderen, ouders en samenleving GeheSymposium chtheid aan pleegouders Rechten van het kind in nationaal en internationaal perspectief

Nadere informatie

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS Begin je carrière tijdens je master MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Ondernemings - recht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te

Nadere informatie

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain Critical Chain en Engineering Projects IPMA Interessegroep Critical Chain Eindhoven, 16-02-2011 Agenda Opening Doelstelling Critical Chain interesse groep Introductie Critical Chain Introductie Christoph

Nadere informatie

Master in de fiscaliteit

Master in de fiscaliteit LEUVEN t Master in de fiscaliteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

Verslag. Annual Forum ECVET Flexible Qualifications for a changing Labour Market

Verslag. Annual Forum ECVET Flexible Qualifications for a changing Labour Market Verslag Annual Forum ECVET Flexible Qualifications for a changing Labour Market 5 november 2015 Inhoud Inleiding... 3 ECVET introductiesessie... 4 Opening: UNDERSTANDING THE REQUIREMENTS OF A CHANGING

Nadere informatie

Fundamentals of EU Customs Law (Thomson, forthcoming 2011) Science, Technology and Taxation (Kluwer Law International, forthcoming 2010)

Fundamentals of EU Customs Law (Thomson, forthcoming 2011) Science, Technology and Taxation (Kluwer Law International, forthcoming 2010) Publications Planned Books Morality, Justice, and Taxation A Global Perspective of Tax Payer Protection Corporate Responsibility and Taxation: A Multi-cultural Perspective A History of Taxation Articles

Nadere informatie

Jaarverslag A.S.C. Academy

Jaarverslag A.S.C. Academy Over de ASC Academy Amsterdamse universiteiten. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) wil met de oprichting van de Stichting A.S.C. Academy

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Dr Joke Oppenhuisen Docent communicatiewetenschap Programma 19:30-20:30: Inhoudelijke informatie masters Communicatiewetenschap 20:30-21:30:

Nadere informatie

Linda Adriana Toolsema-Veldman

Linda Adriana Toolsema-Veldman Curriculum Vitae Linda Toolsema Name Date and place of birth Nationality Gender Marital status Address (office) Linda Adriana Toolsema-Veldman 05-05-1975, Groningen, The Netherlands Dutch Female Married,

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Minicongres Finishing

Minicongres Finishing Minicongres Finishing Aluminium Centrum Houten 29 september 2010 Erik van Westing Program Manager 2 M2i Introductie Innovatie Programma Marktbehoeftes en maatschappelijke vragen Benodigde Technologische

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS

FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS Wie financiert mijn overname? Trends en mogelijkheden in de leveraged finance markt Jeroen van Harten, ABN AMRO Leveraged Syndicate & Sales

Nadere informatie