Toelichting bij de VNA-brancheregeling jaarwinstbepaling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de VNA-brancheregeling jaarwinstbepaling 2014"

Transcriptie

1 Toelichting bij de VNA-brancheregeling jaarwinstbepaling 2014 De nummers in deze toelichting verwijzen naar de nummers in de brancheregeling. De gecursiveerde tekstgedeelten zijn overgenomen uit de brancheregeling. 1. Uitgangspunten bij het tot stand komen van een brancheregeling Als kritische veronderstelling om voor de brancheregeling in aanmerking te komen geldt dat de leasecontracten in beginsel winstgevend zijn en dat de contracten fiscaal noch commercieel op jaarbasis op een verliespositie uitkomen. Dit met inbegrip van het financieringsresultaat. De Belastingdienst had moeite met het feit dat de leasemaatschappijen de toekomstige hogere onderhoudskosten (via de vorming van een onderhoudsverplichting) naar voren wilde halen, terwijl de in de toekomst lagere rentelasten hun schaduwen niet vooruit zouden werpen. Uiteindelijk nam de fiscus genoegen met de door de VNA voorgestelde werkwijze (zie punt 3.3.) nadat was aangetoond dat de leasecontracten ook met de nieuwe verwerkingswijze in geen enkel jaar gedurende de looptijd een fiscaal verlies zouden genereren, althans geen fiscaal verlies dat voortvloeit uit de asymmetrische verwerking van toekomstige baten en lasten. Voor het aan de orde stellen van deze onderwerpen hebben wij twee redenen. Enerzijds geven wettelijke bepalingen belastingplichtigen soms het recht om de fiscale jaarwinst in afwijking van de commerciële jaarwinst te berekenen. Soms is er geen sprake van een recht maar van een plicht. Anderzijds brengt het dynamische karakter van goed koopmansgebruik met zich dat wordt afgeweken van de jaarwinstberekening zoals die in eerdere brancheregelingen werd overeengekomen. Als uitgangspunt bij de onderhandelingen werd door beide partijen gekozen voor een fiscale winstberekening die waar mogelijk aansluit bij de wijze waarop de commerciële jaarwinst wordt bepaald. Toch moet in sommige gevallen van die commerciële winstberekening worden afgeweken. Soms heeft de belastingplichtige daartoe het recht via de vorming van een herinvesteringsreserve (HIR) bijvoorbeeld soms de plicht: artikel van de Wet IB stelt aan de afschrijving van activa een limiet. Anderzijds zijn ook visies aan verandering onderhevig: commercieel is de ROBvoorziening getransformeerd in een verplichting en volgens het fiscale goedkoopmansgebruik worden voorzieningen nu eenmaal anders behandeld dan verplichtingen. Referentie WBS/2014/0395/

2 Pagina 2 3. Uitwerking brancheregeling 3.1. Herinvesteringsreserve De mogelijkheid wordt geboden om de HIR individueel op te bouwen en collectief af te bouwen. De opbouw is niet beperkt tot de inflatiewinst. De boekwinst op verkochte auto's wordt zoveel mogelijk in hetzelfde jaar gebruikt voor de aankoop van nieuwe auto's. Dit gebeurt evenwel niet door een feitelijke afboeking van de HIR op de boekwaarde van de auto's. Dit heeft tot gevolg, dat de jaarlijkse afschrijving in eerste instantie fiscaal te hoog is. Om dit te corrigeren wordt een correctie op de afschrijving berekend overeenkomstig de gemiddelde contractduur minus 9 maanden waardoor de HIR geheel en op directe wijze wordt toegevoegd aan het resultaat. De HIR kan individueel worden opgebouwd. Dat betekent dat bij de verkoop van iedere auto kan worden beoordeeld of die verkoop tot een winst leidt dan wel tot een verlies. Een winst kan aan de HIR worden gedoteerd, een verlies kan terstond in aanmerking worden genomen. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de vorige regelingen, waarin was overeengekomen dat slechts het positieve saldo van alle autoverkopen gezamenlijk aan de HIR kon worden toegevoegd. Deze verbetering vloeit overigens voort uit de wettekst. De HIR wordt collectief afgebouwd. Strikt genomen moet een afname van de HIR leiden tot een afboeking op de fiscale kostprijs van een andere auto. In de praktijk is dat administratief zeer bewerkelijk. De belangrijkste reden voor de Belastingdienst om met deze verwerkingswijze akkoord te gaan ligt in het feit dat met die collectieve afbouw van de HIR de gelijkstelling van de fiscale en commerciële afschrijving kon worden gerealiseerd. De HIR wordt niet afgeboekt op een kostprijs, maar valt (in delen) direct vrij in de fiscale winst. De afschrijvingsgrondslag blijft zodoende ongewijzigd en gelijk aan de commercieel gehanteerde afschrijvingsgrondslag. Had de HIR-vrijval tot een aangepaste kostprijs geleid, dan was daarmee een fiscaal afwijkende kostprijs en afschrijvingsgrondslag ontstaan. De HIR wordt lineair naar tijdsgelang direct aan de winst toegevoegd. Anders dan de tekst van de regeling lijkt te suggereren heeft die toevoeging geen effect op de afschrijving. De toevoeging neutraliseert het effect van de (feitelijk) te hoge afschrijving in de fiscale winst. Anders dan in de vorige brancheregeling kan de volledige boekwinst per auto aan de HIR worden toegevoegd. De toevoeging is dus niet meer beperkt tot dat deel van de boekwinst dat als inflatiewinst is te beschouwen.

3 Pagina 3 Met de vermindering met 9 maanden is beoogd om een bijverschijnsel van de collectieve afschrijving (zie 3.2) te neutraliseren en invulling te geven aan de aftrekbeperking van artikel 3:30 Wet IB Het praktische gewin van een collectieve afschrijving zou voor een groot deel ongedaan worden gemaakt, als op het niveau van de individuele auto's de effecten van artikel 3:30 Wet IB 2001 moeten worden bepaald. Met artikel 3:30 Wet IB 2001 is beoogd om de afschrijving te maximeren tot 20% van de kostprijs. Collectieve afschrijving heeft als nadeel dat overschrijdingen van die 20% op individueel niveau worden genegeerd. In goed overleg is bepaald dat dit effect van een collectieve afschrijving wordt ondervangen door een afslag van 9 maanden toe te passen. Volgens de hoofdregel wordt de HIR gedurende de gemiddelde looptijd van de nieuwe contracten lineair aan de winst toegevoegd. De inspecteurs waren van oordeel dat zij in de concept-regeling de VNA-leden op verschillende onderdelen zij het veelal om praktische redenen zodanig tegemoet zouden komen dat hen het verwijt zou kunnen treffen dat zij gelijke belastingplichtigen ongelijk zouden hebben behandeld. Partijen vonden elkaar in een compromis dat hierin bestond dat de HIR-vrijvaltermijn werd bekort met negen maanden. Is de gemiddelde contractduur 39 maanden, dan valt de HIR in 30 maanden lineair vrij in de winst. De beëindigingsvergoeding kan op basis van het onderliggende contract inhouden dat de lessee bij vroegtijdige beëindiging voor de resterende termijnen van het leasecontract de afschrijving en de winstopslag alsnog dient te vergoeden (contractvorm 1). Daarnaast bestaan er contracten (contractvorm 2) waarbij de lessee het verschil tussen de boekwaarde en de voorgecalculeerde marktwaarde op het moment van opzegging dient te vergoeden. Voor de fiscale winstvaststelling mogen boekwinsten als gevolg van een beëindigingsvergoeding welke hoger is dan de vergoeding onder contractvorm 2 niet worden toegevoegd aan de HIR, mits deze vergoeding daadwerkelijk is betaald. Volgens de Belastingdienst verschilt de wijze waarop de vergoeding bij voortijdige beëindiging wordt afgesproken per leasemaatschappij. De twee meest voorkomende varianten zijn enerzijds die waarbij de lessee een beëindigingsvergoeding betaalt die is gebaseerd op de voorgecalculeerde restwaarde op het beëindigingsmoment ( de restwaarde volgens de tabellen ) en anderzijds een vergoeding die daar geen verband mee houdt. Voor zover de beëindigingsvergoeding een vergoeding is voor de gedaalde voorgecalculeerde restwaarde, kan die vergoeding van de boekwaarde worden afgeboekt. In zoverre vergroot de beëindigingsvergoeding de kans op een verkoopprijs die de boekwaarde overstijgt. Een dotatie aan de HIR behoort dan tot de mogelijkheden. Indien en voor zover de beëindigingsvergoeding hoger is, kan afboeking niet plaatsvinden. Hetgeen meer is ontvangen valt rechtstreeks in de winst en kan dus niet tot een HIR-dotatie leiden.

4 Pagina Afschrijvingsmethode De leaseauto's worden fiscaal en commercieel tot de contractuele restwaarde afgeschreven volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Dit is een afschrijvingsmethode waarbij het afschrijvingsdeel constant is tijdens de looptijd. Indien tijdens de looptijd van het contract de marktwaarde zodanig wijzigt dat een aanpassing van de restwaarde gerechtvaardigd of geboden is, wordt met die aanpassing rekening gehouden bij de nadien te verrichten afschrijving. Onder de brancheregeling is degressieve afschrijving niet toegestaan. De vraag komt op hoe men moet handelen indien tijdens de looptijd de inzichten omtrent de restwaarde wijzigen. Volgens fiscale jurisprudentie behoeft met kleine wijzigingen geen rekening te worden gehouden. Indien de restwaarde lager wordt ingeschat mag men er echter wel rekening mee houden. Deze regel leidt ertoe dat kleine restwaardestijgingen mogen worden veronachtzaamd. Met forse stijgingen moet men echter rekening houden omdat de balans anders geen realistisch beeld meer geeft. Omdat commercieel van dezelfde beginsel wordt uitgegaan leiden deze uitgangspunten er andermaal toe dat tussen de commerciële en de fiscale winst geen verschillen bestaan. Overigens hebben gewijzigde restwaarden slechts invloed op de nadien te verrichten afschrijvingen. De wettelijke afschrijvingsbeperking die inhoudt dat met betrekking tot bedrijfsmiddelen ten hoogste 20% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten op jaarbasis mag worden afgeschreven (artikel 3:30 Wet op de inkomstenbelasting 2001), wordt op het niveau van de gehele leaseportefeuille bepaald. Zie onderdeel 3.1 HIR. Als uitzondering op de lineaire afschrijvingsmethode geldt dat als een leasemaatschappij commercieel annuïtair afschrijft, dit onder de brancheregeling ook fiscaal moet worden overgenomen. Artikel lid 2 van de Wet Inkomstenbelasting 1969 maximeert de afschrijving tot 20% van de kostprijs. De situatie kan zich voordoen dat individuele auto s met meer dan 20% worden afgeschreven. Dit zou tot gevolg hebben dat de afschrijving wettelijk zou moeten worden beperkt, wat ook weer verschillen tussen fiscaal en commercieel tot gevolg zou hebben. Om deze reden heeft de fiscus ermee ingestemd dat de toets aan het 20% afschrijvingscriterium op portefeuilleniveau wordt aangelegd. De kans dat onder die omstandigheden het plafond wordt bereikt is verwaarloosbaar. Mede in verband met deze toezegging van de fiscus heeft de VNA ingestemd met verkorting van de vrijvaltermijn van de HIR.

5 Pagina 5 Onder restwaarde dient te worden verstaan de waarde in het economisch verkeer die het bedrijfsmiddel naar schatting ten minste zal hebben na afloop van de vermoedelijke gebruiksduur. Om te waarborgen dat restwaarden niet te laag worden bepaald, is afgesproken dat bij toepassing van de brancheregeling de accountant als onderdeel van de jaarcontrole de restwaarde van de leaseauto's op marktconformiteit zal beoordelen. De Belastingdienst hecht zeer aan een correcte inschatting van de restwaarde. Een te hoge afschrijving en een opvallend hoge dotatie aan de HIR zijn in het verleden nogal eens waargenomen en het is begrijpelijk dat men e.e.a. onder controle wil houden. Dat neemt niet weg dat het niet de bedoeling kan zijn dat de fiscus de leasemaatschappijen dwingt tot onvoorzichtigheid. Het fiscale goed koopmansgebruik biedt voldoende aanknopingspunten voor een reële maar voorzichtige inschatting. Ter bevestiging van hun instemming met die reële maar voorzichtige inschatting hebben de inspecteurs de woorden ten minste gebruikt: de leasemaatschappijen moeten bij het inschatten van de restwaarde het bedrag opnemen dat zij t.z.t. zeker denken te krijgen. De Belastingdienst stelt aan deze ruimtebiedende formulering wel de voorwaarde dat de accountant de vinger aan de pols houdt. Hij moet in het accountantsverslag of in de managementletter bevestigen dat de restwaarden inderdaad gebaseerd zijn op een voorzichtige inschatting van de t.z.t. verwachte marktwaarden. Het is niet de bedoeling van de fiscus om de leasemaatschappijen in verband hiermee op extra controlekosten te jagen. Vandaar dat men genoegen neemt met een verklaring die is gebaseerd op de reguliere controlewerkzaamheden van de accountant. Naast bovenvermelde bijzondere controlemaatregel heeft de Belastingdienst aangekondigd dat op het moment dat de brancheregeling wordt geëvalueerd dat zal in 2016 het geval zijn de wijze waarop de restwaarden in de praktijk zijn vastgesteld zeker in beschouwing zal worden genomen. Het laat zich raden dat leasemaatschappijen die structureel in een niet-bedoelde mate van de geboden waarderingsruimte gebruik hebben gemaakt, continuering van de brancheregeling op het spel zetten Onderhoudsverplichting Autoleasemaatschappijen voeren commercieel een onderhoudsverplichting op. Onder de brancheregeling wordt toegestaan dat deze passiefpost wordt overgenomen bij de fiscale winstbepaling. De winst op het onderhoud wordt gedurende de contractduur lineair verantwoord. Met de mogelijkheid om weer een passiefpost m.b.t. het onderhoud te mogen opvoeren is een lang gekoesterde wens van de VNA in vervulling gegaan. Sinds daarover aan het eind van de vorige eeuw langdurig is geprocedeerd, bestond die mogelijkheid niet meer. In eerste instantie was dat niet zo n groot probleem omdat de eerste brancheregeling het de leasemaatschappijen toestond om de

6 Pagina 6 onderhoudsvoorziening naar de actiefzijde over te hevelen en daar in mindering te brengen op de boekwaarde van de portefeuille. Dit vormde een alternatief voor de wel door de Hoge Raad gesanctioneerde degressieve afschrijving. Toen echter de afschrijvingsbeperking van artikel 3.30 zijn intrede deed, beperkte de fiscus in de tweede brancheregeling die degressieve afschrijvingscorrectie (en daarmee impliciet de ROB-voorziening van dezelfde omvang) en dwong de branche daarmee toch tot een administratief weinig aanlokkelijk alternatief. Er was de VNA veel aan gelegen de behandeling van de toekomstige onderhoudskosten administratief aantrekkelijker te maken. De gewijzigde commerciële behandeling van die toekomstige kosten heeft daartoe het nodige bijgedragen. De onderhoudsvoorziening werd getransformeerd in een onderhoudsverplichting. De fiscus stemde er daarop mee in de post die voorheen als voorziening werd geduid ook als verplichting aan te merken. Anders dan met de voorziening bestaan er geen beletselen om een post die commercieel als verplichting wordt aangemerkt ook fiscaal te accepteren. Een verplichting mag ook fiscaal tot het volle bedrag worden gepassiveerd. Hiermee sloeg de VNA drie vliegen in een klap: geen administratieve rompslomp meer, geen in omvang beperkte passiefpost meer en een fiscale behandeling die gelijk is aan de commerciële. De winst op het onderhoud wordt gedurende de looptijd van het contract in gelijke delen genomen. Daarbij mag worden aangetekend dat men die winst omdat het hier in feite onzekere winst betreft: de werkelijke winst kan pas aan het einde van de looptijd worden vastgesteld voorzichtig mag inschatten. De eventueel later blijkende hogere werkelijke winst dient dan aan het einde van de looptijd te worden verantwoord Afwaarderingen en voorzieningen Met nadruk wordt gesteld dat doel en strekking van de brancheregeling beoogt om alleen reële afwaarderingen en voorzieningen op te nemen. Als met betrekking tot auto's of leasecontracten uitsluitend voor de fiscale winstbepaling een afwaardering of een voorziening wordt opgevoerd niet zijnde de onderhoudsverplichting, zal deze afwaardering of voorziening - de debiteurenvoorziening uitgezonderd - bij wijze van vooroverleg ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde inspecteur. De brancheregeling formuleert de wijze waarop de voor de autoleasebranche specifieke afschrijving en passiefpost tot stand komt, respectievelijk wordt gevormd. Het kan zijn dat een leasemaatschappij naast de onderhoudsverplichting nog andere branchegerelateerde passiefposten opvoert. Leasemaatschappijen die van de brancheregeling gebruik maken zijn verplicht van de vorming van een dergelijke passiefpost bij de fiscus te melden indien de passiefpost commercieel niet of niet tot hetzelfde bedrag is opgevoerd. De gedachten gaan hierbij mede maar niet alleen uit naar de zogenoemde voorziening voor verlieslatende contracten.

7 Pagina 7 N.B. Wat te doen m.i.v. 2014? De nieuwe brancheregeling bevat, op één uitzondering na, geen overgangsbepalingen. Dat betekent dat de regeling in haar volle omvang met ingang van 1 januari 2014 gaat werken. De belangrijkste gevolgen daarvan zijn dat de fiscale boekwaarde van de leaseportefeuille gelijk zal zijn aan de commerciële boekwaarde. Ook de commerciële ROB-verplichting kan fiscaal worden overgenomen. Normaal gesproken leidt dit tot een verhoging van de boekwaarde van de leaseportefeuille en tot het opvoeren van een fiscale passiefpost die eerder niet bestond. In de meeste gevallen zal de toename van de verplichting groter zijn dan de verhoging van de boekwaarde. Dit is het gevolg van het feit dat vóór 2014 onder de werking van de tweede brancheregeling in verband met afschrijvingsbeperkingen niet de gehele ROB-voorziening op de boekwaarde in mindering kwam. Per saldo komt e.e.a. hierop neer dat de afgetopte afschrijvingen in de jaren vóór 2014 (op de thans bestaande leaseportefeuille gepleegd) in 2014 worden ingehaald. De enige overgangsbepaling in de nieuwe brancheregeling is opgenomen in de laatste zin van punt 3.1. Aldaar is bepaald dat de onder de vorige brancheregeling opgebouwde HIR wordt afgebouwd conform de oude ruling. Het is niet voor niets dat de overgangsbepalingen zich tot dit punt beperken: andere overgangsbepalingen zouden een inbreuk maken op de gedachte dat met ingang van 2014 afgezien van de invloed van de HIR de fiscale waarden moeten overeenstemmen met de commerciële. KPMG Meijburg dr. W. Bruins Slot april 2014

Kantoor Amsterdam. Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen T.a.v. mevr. R. Hemerik Postbus 42 3980 CA BUNNIK. Geachte mevrouw Hemerik,

Kantoor Amsterdam. Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen T.a.v. mevr. R. Hemerik Postbus 42 3980 CA BUNNIK. Geachte mevrouw Hemerik, 1 Postbus 58944 1040 EE AMSTERDAM Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen Tav mevr R Hemerik Postbus 42 3980 CA BUNNIK Kantoor Amsterdam Telefoon 0800-0543 Telefax (020) 687 69 03 Unit Financiële

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4 Inkomstenbelasting winst 4 programma Fiscale reserves Uitleg kostenegalisatiereserve Uitleg herinvesteringsreserve Uitleg fiscale oudedagsreserve 1 Fiscale reserves Artikel 3.53 1. Bij het bepalen van

Nadere informatie

2010 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4

2010 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 4 Inkomstenbelasting winst 4 programma Fiscale reserves Uitleg kostenegalisatiereserve Uitleg herinvesteringsreserve Uitleg fiscale oudedagsreserve Fiscale reserves Artikel 3.53 1. Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. (Op)waardering; willekeurige afschrijving; verruimde achterwaartse verliesverrekening. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Afschrijvingen.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Afschrijvingen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3992 16 maart 2010 Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Afschrijvingen. 8 maart 2010 Nr. DGB2010/1188M Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Uitstel van belastingheffing

Uitstel van belastingheffing Tax management Uitstel van belastingheffing Belastingadvies Om te kunnen investeren, stellen ondernemers de heffing van belasting graag uit naar een later moment. In de belastingwetgeving en belastingrechtspraak

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting winst 2 programma Winstberekening Vermogensetikettering 1 van 2 Een vermogensbestanddeel kan behoren tot: Vermogensetikettering Waardering vermogensbestanddelen Verplicht privévermogen

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting winst 2 programma Winstberekening Vermogensetikettering Waardering vermogensbestanddelen Beperkt aftrekbare en niet aftrekbare kosten Vrijstellingen Vermogensetikettering 1 van 2 Een

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2012 18. Latente belastingen Met ingang van 1 januari 2002 is Schiphol Group onderworpen aan winstbelasting. Op 8 september 2006 is de vaststellingsovereenkomst door Schiphol

Nadere informatie

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt.

De RJ is hierbij bijzonder geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of u deze ontwerp- Interpretatie nuttig vindt. RJ-Uiting 2005-5 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen van het Koninklijk NIVRA d.d. 29 december 2004 om een uitspraak te doen over de verwerking van terugkoopverplichtingen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve

Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve 1 Inkomstenbelasting. Oudedagsreserve Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten Besluit van 24 juni 2005, nr. CPP2005/1323M

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus

De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 2 De verslaggeving ten behoeve van de fiscus 201 a Jaarrekening die het bestuur van een NV en een BV wettelijk verplicht is op te stellen en te overleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Regeling van 10 december 2008, nr. DB 2008/697M, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Checklist Investeren en Fiscus

Checklist Investeren en Fiscus Checklist Investeren en Fiscus 1. Investeer in bedrijfsmiddelen Ondernemen en investeren gaat hand in hand. Een goede afweging van alle mogelijke gevolgen is de moeite waard. Het vervroegen, uitstellen

Nadere informatie

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK 1. Inleiding De Belastingdienst en de brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en FME CWM hebben onderzocht welke uitwerking van artikel 3.29b Wet IB 2001

Nadere informatie

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen Sinds enkele jaren is het voor kleine rechtspersonen wettelijk mogelijk om fiscale waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 3 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7%

Winstbelastingen in winst- en verliesrekening (effectief) ,7% ,7% 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting in de winst- en verliesrekening,

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Fiscale Jaarrekening niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Dit examen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2014 12. Winstbelastingen in de jaarrekening In deze paragraaf worden alle jaarrekeningposten met betrekking tot winstbelastingen toegelicht. Deze zijn onder te verdelen in winstbelasting

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

De herinvesteringsreserve: een stappenplan voor art IB 2001

De herinvesteringsreserve: een stappenplan voor art IB 2001 De herinvesteringsreserve: een stappenplan voor art. 3.54 IB 2001 Mr. dr. R.H.C. Luja * 1. Inleiding Artikel 3.54 Wet Inkomstenbelasting 2001 regelt de herinvesteringsreserve. Deze regeling biedt aan IB-ondernemers

Nadere informatie

Personeelslening eigen woning

Personeelslening eigen woning FACTSHEET Personeelslening eigen woning De voorgestelde fiscale behandeling van de personeelshypotheek In de Fiscale Verzamelwet 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om het rentevoordeel

Nadere informatie

5 Passieve belastinglatenties

5 Passieve belastinglatenties 5.4 Zaandam BV koopt op 1 januari 2000 een gebouw voor 4.000.000. De afschrijving geschiedt volgens de lineaire methode met gelijke bedragen per jaar. De afschrijvingsduur is 50 jaar, waarbij een restwaarde

Nadere informatie

Investeringen in MVA

Investeringen in MVA Investeringen in MVA Handboek p. 174 tot 180 INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ATIVA Begrip Vaste activa zijn activa die verworven worden omwille van hun duurzame bijdrage tot het exploitatieproces van

Nadere informatie

Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting. Afschrijving op zeeschepen. Participaties in zeescheepvaart-cv s

Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting. Afschrijving op zeeschepen. Participaties in zeescheepvaart-cv s Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting. Afschrijving op zeeschepen. Participaties in zeescheepvaart-cv s 1 Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting. Afschrijving op zeeschepen. Participaties in zeescheepvaart-cv

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I worden na onderdeel D drie

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

GBE3.1 BEDRIJFSADMINISTRATIE LES 1 HOOFDSTUK

GBE3.1 BEDRIJFSADMINISTRATIE LES 1 HOOFDSTUK GBE3.1 BEDRIJFSADMINISTRATIE LES 1 HOOFDSTUK D e e l 1 Uit welke delen bestaat een jaarrekening? balans resultatenrekening toelichting Voor welke doeleinden stelt een onderneming een jaarrekening op? stuurmiddel

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting winst 2 programma Winstberekening Vermogensetikettering Waardering vermogensbestanddelen Beperkt aftrekbare en niet aftrekbare kosten Vrijstellingen 1 Vermogensetikettering 1 van 2 Een

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen

Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen Dit besluit is vervangen door het besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M, Stcrt. nr. 133). Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet. RJ-Uiting 2006-1 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen om een uitspraak te doen over de verwerking in de jaarrekening van om niet verkregen en gekochte CO2 emissierechten.

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING DECEMBER 2015 11.00 13.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening December 2015 B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Vraag 1 (4 punten) In

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2016-5: Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen Ten Geleide Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 353 Besluit van 28 augustus 2008, houdende regels inzake toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening van kleine rechtspersonen

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen

Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 2 opgaven en omvat 12 vragen SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave Fiscale jaarrekening Maandag 27 juni 2016 9.00-11.30 uur Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0133 IB antwoorden opgavenblad 4 Instituut Financieel Management Last updated: 12 mei 2010 Vraag 1 casus 1 Bereken voor welk waarden mengmachine 1 per 31 december 2006 op de fiscale en de commerciële

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 9 MAART 2015 11.00 13.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening B / 9 2015 NGO-ENS B / 9 Opgave 1 ( 82 punten) Vraag 1

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0133 IB antwoorden opgavenblad 2 Instituut Financieel Management Last updated 14 mei 2010. Vraag 1 casus 1 In hoeverre zijn bovenstaande kosten aftrekbaar? Noem de relevante wetsartikelen. Omschrijving

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Uit diverse reacties die bij de commissie BBV binnenkomen blijkt dat er nogal wat vragen bestaan over het administratief en verslaggevingstechnisch verwerken

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016

Notitie Detachering aan derden Publicatie 15 april 2016 Toelichting Deze notitie heeft de status van een inlichting/algemene voorlichting, omdat geen specifieke casuïstiek aan de orde komt. De notitie beoogt de overheidslichamen te ondersteunen bij het beoordelen

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING KENNISBANK FILANTROPIE

JAARREKENING 2015 STICHTING KENNISBANK FILANTROPIE JAARREKENING 2015 STICHTING KENNISBANK FILANTROPIE s-hertogenbosch, 30 juni 2016 Stichting Kenniscentrum Filantropie Walpoort 12 Postbus 1217 5200 BG s-hertogenbosch Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Inhoud. A Inleiding 3

Inhoud. A Inleiding 3 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) Inhoud

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 3.12.2015 L 317/19 VERORDENING (EU) 2015/2231 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2015 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen

Nadere informatie

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Dit onderdeel betreft een casus met 4 verschillende deelvragen. U dient de gestelde opgaven te beantwoorden binnen de omlijnde vakken. Vermeldt daarbij de gevraagde

Nadere informatie

Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu?

Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu? Verdiepende special Exit tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW. En nu? Editie maart 2017 Op dit moment gelden strenge wettelijke voorwaarden bij de toepassing van de uitkeringsvrijstellingen voor een kapitaalverzekering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (1) LES 1 HOOFDSTUK 6

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (1) LES 1 HOOFDSTUK 6 GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (1) LES 1 HOOFDSTUK 6 I n l e iding Rubricering IASB Kent weinig voorschriften ten aanzien van de rubricering van posten (statement of financial position). Er is geen verplicht

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.4 -- deel 3a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.4 -- deel 3a BAD1.4 hfd. 23 programma Oninbare vorderingen Oninbare vorderingen Wie op rekening verkoopt, loopt het risico dat een afnemer niet betaalt. Dynamische methode 1 / 6 Stel dat gemiddeld 1% van de verkopen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie