infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen"

Transcriptie

1 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen + Begrotingsmaatregelen inzake roerende voorheffing

2 2 3 + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? Waar vind ik de CO 2 -uitstoot terug? Die staat op het inschrijvingsbewijs van je voertuig. Wat wordt verstaan onder de catalogusprijs? Dit is de gefactureerde waarde met inbegrip van opties en zonder rekening te houden met kortingen. Dus het is niet de effectief betaalde prijs, maar de theoretische prijs. De BTW is inbegrepen in de catalogusprijs en telt dus eveneens mee voor de berekening van het voordeel alle aard. Naar aanleiding van het regeerakkoord van de regering Di Rupo I en de daaraan vastgekoppelde besparingsmaatregelen heeft de nieuwe regering een gemakkelijke manier gevonden om wat extra inkomsten te vinden door het veranderen van de spelregels van de voordelen alle aard van de personenwagens en van de bewoning en door het verder verhogen van de voordelen alle aard elektriciteit en verwarming. Voordelen alle aard verwarming en elektriciteit De voordelen wegens gratis verstrekking van verwarming en elektriciteit voor privédoeleinden verstrekt door de werkgever of door de vennootschap aan leidinggevend personeel of een bedrijfsleider stijgen in Deze bedragen zullen in de volgende jaren steeds verder geïndexeerd worden. Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen op jaarbasis: t/m Verwarming 1.180,00 EUR 1.480,00 EUR 1.640,00 EUR 1.820,00 EUR Elektriciteit 590,00 EUR 740,00 EUR 820,00 EUR 910,00 EUR Het wordt dus steeds belangrijker om te kijken hoe hoog het verbruik in werkelijkheid is. Op basis van het werkelijk verbruik kan men dan beslissen of het interessant is of blijft om de vennootschap de elektriciteit en/of de verwarming verder voor haar rekening te laten nemen. Men kan ook opteren om de elektriciteit en/of de verwarming privaat te betalen en een onkostenvergoeding te laten betalen door de vennootschap (bv. voor het gebruik van het bureau in de woning). Voordelen alle aard bewoning Krijgt u een woning, eigendom van de vennootschap, ter beschikking voor privédoeleinden en betaalt u hiervoor geen of te weinig huur, dan wordt u belast op een voordeel dat forfaitair berekend wordt op basis van het kadastraal inkomen van de woning. Dit voordeel maakt een onderscheid tussen een niet-geïndexeerde kadastraal inkomen lager dan 745 EUR en deze hoger dan 745 EUR. De formule t/m 31/12/2011: KI maximaal 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 KI > 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 2 Vanaf 01/01/2012 wordt dit KI maximaal 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 (ongewijzigd) KI > 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8 Dit houdt dus in dat voor de eigendommen met een KI > dan 745 EUR het voordeel vanaf 2012 ongeveer verdubbelt in vergelijking met de voorgaande jaren. Wilt u dit voor uw woning berekenen, dan vindt u hierbij de link naar onze website: Voordelen alle aard personenwagens T/m 2011 worden de voordelen met betrekking tot personenwagens berekend op basis van de afstand woon/werkverkeer, de CO 2 -uitstoot en de brandstof. Bij een woon-werkafstand van maximaal 25 kilometer enkele rit, werd een voordeel van kilometer toegekend. Bij een woon-werkafstand van meer dan 25 kilometer werd een voordeel van kilometers toegekend. Dieselwagens: CO 2 -uitstoot in g/km x of x 0,00237 Benzinewagens: CO 2 -uitstoot in g/km x of x 0,00216 Vanaf 01/01/2012 wordt het voordeel voortaan berekend op basis van de catalogusprijs en de CO 2 -uitstoot. De nieuwe formule is: catalogusprijs x 6/7 x CO 2 -coëffi ciënt Hoe hoger de cataloguswaarde en hoe hoger de CO 2 -uitstoot, hoe hoger de voordelen zullen worden. De coëffi ciënt van 6/7 staat in de formule om de belasting op te splitsen tussen de werknemer of de bedrijfsleider en de werkgever of de vennootschap. Die laatste neem 1/7 voor zijn rekening in de vorm van een toevoeging aan de verworpen uitgaven. Elk jaar neemt het voordeel alle aard af met 6 %, met een minimum van 70 %. Als basis voor de ouderdom van het voertuig wordt de datum van eerste inschrijving genomen. Na 5 jaar blijft het voordeel dus ongewijzigd op 70 %. Het minimumvoordeel alle aard bedraagt 1.200,00 EUR en wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze maatregel is niet enkel van toepassing in de vennootschapsbelasting, maar ook in de rechtspersonenbelasting. Wilt u dit voor uw personenwagen exact berekenen dan vindt u hierbij de link naar onze website: Voor nieuw aangekochte wagens is dit geen probleem, maar wat met de tweedehandsauto s: Hier wordt eveneens rekening gehouden met de originele cataloguswaarde van de auto. De Administratie gaat een lijst opmaken met de cataloguswaarde van alle auto s. Wat met leasingwagens? Hier wordt het kapitaal wedersamengesteld en wordt eveneens rekening gehouden met de aankoopoptie, of anders gesteld: de kostprijs van de auto bij de leasingmaatschappij. Het leasen van een auto kan interessanter zijn daar er geen sprake is van kortingen en deze dus ook niet in de cataloguswaarde van de auto mee kunnen opgenomen worden. Welke oplossingen zijn er mogelijk: De auto verkopen aan de zaakvoerder en de kosten bewijzen in de personenbelasting: in dit geval worden de kosten m.b.t. de personenwagen bewezen voor wat betreft de beroepsmatige kosten. Deze worden fi scaal slechts 75 % beperkt (en dus niet op basis van de CO 2 -uitstoot. Opgelet dat de kosten hoger moeten zijn dan het wettelijk forfait, anders is dit niet van toepassing. We hebben hiervoor een tool uitgewerkt die voor u kan berekenen wat het voordeligst is: de auto privé aan te kopen en uw kosten te bewijzen of de auto in de vennootschap te laten. De auto verkopen aan de zaakvoerder en verhuren aan de vennootschap. Dit lijkt ons geen interessante optie gezien het voordeel voor het gebruik van de personenwagen ook geldt bij de verhuur aan de vennootschap. Gelieve er wel rekening mee te houden bij de verkoop van de auto aan de zaakvoerder, dat de belasting inverkeerstelling vanaf 1 maart 2012 ook op basis van de CO 2 -uitstoot zal berekend worden en dit kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel spelen.

3 4 5 + Hervormingen op het vlak van aanvullende pensioenen Door de nieuwe begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo wordt de opbouw van het aanvullend pensioen gewijzigd, de belastingvermindering van de persoonlijke pensioenopbouw verlaagd en de interne pensioenvoorziening zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. + Begrotingsmaatregelen inzake roerende voorheffing Plafonnering 80%-grens Naast het wettelijk pensioen (eerste pijler) kan u uw pensioen verder opbouwen via de beroepsgebonden pensioenen (bijv. groepsverzekering, VAPZ, interne pensioenvoorziening) van de tweede pijler en de individuele pensioenen (bijv. pensioensparen, individuele levensverzekering) van de derde pijler. De opbouw van de aanvullende pensioenen in de tweede pijler is onderworpen aan de 80%-grens. D.w.z. dat de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend beroepsgebonden pensioen niet meer mag bedragen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging. Deze 80%-grens wordt nu geplafonneerd tot het bedrag van het hoogste overheidspensioen (momenteel bedraagt deze ongeveer ,00 EUR per jaar). De plafonnering heeft tot gevolg dat heel wat bedrijven hun pensioenreglementen en contracten zullen moeten aanpassen. Ook de optimalisatie van het bezoldigingspakket van hogere kaderleden door de omzetting van een bonus in een bijkomende pensioenstorting wordt voortaan beperkt in ruimte. Lagere belastingvermindering voor de persoonlijke bijdrage Ook voor particulieren wordt de pensioenopbouw minder interessant. De belastingverminderingen op de tweede en derde pijler werden tot en met inkomstenjaar 2011 berekend op basis van een bijzondere gemiddelde aanslagvoet tussen 30% en 40%. Vanaf 2012 wordt voormelde belastingvermindering berekend op basis van een percentage van 30% voor alle belastingplichtingen, ongeacht het inkomen. Het belastingvoordeel van persoonlijke pensioenbijdragen zal dus verminderen. Verbod op interne pensioenvoorziening De fi scaal interessante opbouw van het pensioen voor de zelfstandige bedrijfsleider via de interne pensioenvoorziening zal niet meer mogelijk zijn. De huidige pensioenverbintenissen moeten worden veruitwendigd via een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds, waardoor deze maatregel de extra-legale pensioenopbouw van een bedrijfsleider fors duurder maakt (premietaks van 4,4%). Voor de bestaande interne pensioenvoorzieningen wordt een overgangsperiode voorzien, zijnde overdracht binnen een periode van 3 jaar en een premietaks van 1,75% in plaats van 4,4%. Nieuwe bazen, nieuwe (fiscale) wetten. Na de vorming van de regering Di Rupo I werden in het kader van de begroting een aantal belangrijke fiscale maatregelen aangenomen. Eén van de meest geviseerde inkomsten zijn de roerende inkomsten. Voor deze inkomsten is er een tariefverhoging en werd een bijkomende heffing ingevoerd. De tariefverhoging van de roerende voorheffi ng opgenomen in de fi scale maatregelen van de regering Di Rupo I heeft betrekking op de interesten en dividenden. Voor de interesten wordt het tarief vanaf 1 januari 2012 opgetrokken van 15% naar 21%. Deze tariefverhoging is evenwel niet van toepassing op de interesten afkomstig van de gewone spaarrekeningen en van de staatsobligaties uitgegeven in de periode tussen 24 november 2011 tot en met 2 december Wat de dividenden betreft blijft het gewone tarief van 25% van toepassing. Echter werd het verlaagde tarief van 15% verhoogd naar 21%. Het tarief van 10% op de liquidatieboni blijft behouden, maar het tarief op de inkoopboni wordt verhoogd van 10% naar 21%. Voor de andere inkomsten uit kapitalen en roerende goederen blijft het tarief van 15% van toepassing. Bovenop de voorvermelde tariefverhogingen besliste de nieuwe regering eveneens tot de invoering van een bijkomende heffi ng van 4% op bepaalde interesten en dividenden die het bedrag van EUR (aj. 2013) te boven gaan. Om te beoordelen of u deze grens overschrijdt, dient u evenwel geen rekening te houden met het vrijgestelde gedeelte van de interesten van gewone spaarrekeningen (zo n EUR), met de ontvangen liquidatieboni en met de interesten afkomstig van de laagbelaste staatsobligaties. Om de invordering van de bijkomende heffi ng in praktijk mogelijk te maken, werd voorzien in een meldingsplicht voor de schuldenaars van de roerende voorheffi ng en in een aangifteplicht van de roerende inkomsten door de belastingplichtige. Tengevolge van deze meldingsplicht dienen alle schuldenaars van de roerende voorheffi ng alle gegevens over de interesten en dividenden door te geven aan een centraal meldingspunt met de identifi catie van de ontvanger. Van zodra uit de ontvangen gegevens blijkt dat het ontvangen bedrag het grensbedrag te boven gaat, deelt dit centraal aanspreekpunt deze gegevens spontaan mee aan de bevoegde belastingdienst. Op basis van de doorgekregen informatie en de informatie in de aangifte (tengevolge van de aangifteplicht) wordt de bijkomende heffi ng gevestigd op het moment van de inkohiering van de personenbelasting. U beschikt evenwel over de mogelijkheid om het doorgeven van informatie te vermijden door de bijkomende heffi ng te laten innen aan de bron. In dit geval wordt de informatie niet doorgegeven en valt dit inkomen niet onder de aangifteplicht. De heffi ng bij de bron dient in dit geval echter te gebeuren op het volledig inkomen. De heffi ng die in dit geval eventueel ten onrechte is betaald op de eerste schijf van EUR kan dan slechts worden teruggevorderd door aangifte in de personenbelasting. De huidige wettekst stelt dat bijkomende gemeentebelastingen verschuldigd zijn op de aangegeven roerende inkomsten waardoor het in bepaalde situaties eventueel interessanter is om onmiddellijk de bijkomende heffi ng van 4% te betalen. Dit zou, volgens de Minister van Financiën, echter een vergetelheid in de wet betreffen. Er zouden aldus geen gemeentebelastingen verschuldigd zijn op de aangegeven roerende inkomsten.

4 6 7 + Meerwaarden op aandelen + Afschaffing belastingvermindering voor energiebesparende investeringen + Minder voordeel uit notionele interestaftrek In de vennootschapsbelasting wordt een specifieke belasting van 25% ingevoerd op meerwaarden op aandelen die binnen het jaar na de aankoop worden doorverkocht. Minderwaarden daarentegen blijven niet aftrekbaar. Hier komt het er dus op aan voor vennootschappen om aandelen die zij op hun balans hebben van andere vennootschappen voldoende lang aan te houden om deze zware belasting te vermijden. Voorheen werden meerwaarden op aandelen volledig vrijgesteld indien de onderliggende vennootschap aan een normaal belastingtarief werd onderworpen. Technisch werd de vrijstelling gerealiseerd door een verhoging van de begintoestand van de belaste reserves. Deze regeling blijft van toepassing voor meerwaarden op aandelen die langer dan één jaar werden aangehouden. Deze wijziging is wel enkel van toepassing op vennootschappen die niet behoren tot de fi nanciële sector. Vennootschappen die wel tot deze sector behoren worden niet onderworpen aan een meerwaardebelasting van 25%. De aandelen van deze handelaars worden fi scaal behandeld als voorraden. De winsten worden belast in de vennootschapsbelasting en eventuele minderwaarden kunnen bij hen dus worden verrekend. Op het vlak van de personenbelasting werden hier geen wijzigingen aangebracht. Nochtans had de nota Di Rupo eerst melding gemaakt van een mogelijke belasting van 25 of zelfs 50% en een mogelijke aftrekbaarheid van minderwaarden. Dit werd echter niet weerhouden in de uiteindelijk aangenomen wetgeving. De belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in de privé woning verdwijnen volledig vanaf dit jaar, met uitzondering van de vermindering voor dakisolatie. Er zijn wel overgangsbepalingen voorzien voor de belastingplichtigen die hun plannen voor dergelijke investeringen al geconcretiseerd hadden vóór de aankondiging van de begrotingsmaatregelen. Verdwijnen van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven Vanaf 1 januari 2012 verdwijnen de belastingverminderingen op onderhoud en vervanging van een stookolieketel, installatie van zonnepanelen, boiler of warmtepomp, plaatsing van dubbele beglazing, thermostatische kranen of kamerthermostaat en een energie-audit. Enkel nog de belastingvermindering voor dakisolatie blijft overeind. En zelfs voor dakisolatie wordt het voordeel kleiner, aangezien maar 30% (i.p.v. 40% tot en met inkomstenjaar 2011) van de kostprijs meer in aanmerking komt voor de belastingvermindering. Bovendien kan het niet benutte deel van de belastingvermindering niet meer worden overgedragen naar de drie volgende jaren. Overgangsmaatregel De contracten m.b.t. energiebesparende uitgaven die vóór 28 november 2011 werden ondertekend zullen nog de vroegere belastingvermindering kunnen genieten indien de uitgave effectief in de loop van 2012 wordt betaald. D.w.z. dat betalingen in 2012 nog altijd recht geven op een belastingvermindering aan het tarief van 40% als het contract met de aannemer ten laatste op 27 november 2011 werd getekend en de investering betaald is in de loop van Betalingen die gebeuren in 2013 genieten dit voordeel niet meer! De overgangsmaatregel geldt ook voor dakisolatie. Geen belastingvermindering meer voor passiefhuizen De belastingvermindering voor passiefhuizen en lage- en nulenergiewoningen verdwijnt ook vanaf dit jaar. Eveneens werd voor deze belastingvermindering een overgangsbepaling voorzien. Kleiner voordeel voor de groene lening Voor de interesten op bestaande groene leningen kan slechts 30% (i.p.v. voorheen 40%) van de interesten recht geven op een belastingvermindering. Het stelsel van de groene leningen liep af op 31 december 2011, waardoor nieuwe leningen niet meer in aanmerking komen voor het fi scale voordeel. Sinds aanslagjaar 2007 zorgt de aftrek voor risicokapitaal (of notionele interest aftrek) voor verschillende vennootschappen voor een grote belastingbesparing. Vennootschappen worden sindsdien immers beloond voor het aanhouden van eigen vermogen. Deze maatregel werd ingevoerd om de fi scale discriminatie tegen te gaan tussen fi nanciering met vreemd vermogen (en de daarbijhorende aftrekbaarheid van interesten) en fi nanciering met eigen vermogen. De regering Di Rupo 1 heeft aan deze maatregel wat gesleuteld en het resultaat + Thin capitalization rule De zogeheten thin capitalization rule werd veralgemeend. Voorheen was deze regel enkel van toepassing op interestbetalingen aan belastingparadijzen. Indien een Belgische vennootschap geld had geleend van een persoon gevestigd in een belastingparadijs, waren de betaalde interesten enkel aftrekbaar indien het geleende bedrag minder dan 7 keer het eigen vermogen van de vennootschap betrof. De interest op het geleende bedrag boven die grens was niet aftrekbaar als beroepskost. hiervan zal leiden tot een verhoging van de vennootschapsbelasting in ons land. Vanaf aanslagjaar 2013 zal de fi ctieve rente op het eigen vermogen die vennootschappen mogen aftrekken van hun belastbare basis worden afgetopt tot 3% (voor aanslagjaar 2012 was dit nog 3,425%). Voor KMO s komt daar nog een halve procent bij, tot maximum 3,50% (3,925% voor aanslagjaar 2012). Naast de tariefverlaging waren er initieel ook wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de overdraagbaarheid. Op vandaag is dit echter nog niet terug te vinden in de wetteksten en bestaat hier aldus nog helemaal geen duidelijkheid over. Op heden is het zo dat indien er voor een belastbaar tijdperk geen of Vanaf 1 januari 2012 werd dit grensbedrag verlaagd tot 5 keer het eigen vermogen van de vennootschap en werd het toepassingsgebied verruimd. De thin capitalization rule is vanaf heden ook van toepassing op leningen aan andere personen dan deze gevestigd in belastingparadijzen. Bovendien is deze nu ook van toepassing op vennootschappen binnen éénzelfde groep. Kort samengevat: indien een Belgische vennootschap een bedrag leent dat meer dan 5 keer zijn eigen vermogen betreft, zijn slechts de interesten die betrekking hebben op het bedrag tot 5 keer het eigen vermogen aftrekbaar als beroepskost. onvoldoende winst is om de aftrek voor risicokapitaal volledig in mindering te kunnen brengen, de aftrek kan worden overgedragen op de winst van de zeven volgende jaren. Om optimaal te genieten van het huidige tarief zou men een verkorting van het boekjaar kunnen overwegen. Een boekjaar dat eindigt op 31 december 2012 verkorten naar bijvoorbeeld 30 december 2012 zou ertoe leiden dat de vennootschap nog een laatste keer het hogere tarief voor aanslagjaar 2012 kan genieten. Het is evenwel nog onzeker of de Fiscale Administratie een dergelijke aanpassing zal aanvaarden. Boven deze grens zijn de interesten geen aftrekbare beroepskost meer. Voor bepaalde vennootschapsgroepen zal het aldus van belang zijn een andere (fi nancierings)structuur op te zetten. Wij staan u hierbij dan ook graag bij. In deze nieuwsbrief werd rekening gehouden met de ontwikkelingen in de wetgeving tot en met 25/01/2012. Een aantal maatregelen die werden aangekondigd in de beleidsverklaring van Di Rupo werden nog niet opgenomen in de gepubliceerde wetteksten. Er wordt verwacht dat deze binnenkort gepubliceerd zullen worden in het Staatsblad. Het betreft onder meer de meerwaarde belasting op aandelen en de thin capitalization rule.

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen - Deurne Herentalsebaan T Brugge Koningin Astridlaan 29 T Brussel Steenweg op Jette 225 T Deinze Kastanjelaan 17 bus 2 T Dendermonde Grootzand 166 T Kortrijk President Kennedypark 1a T Tournai Avenue de Maire 101 T Wist u dat Binnenlandse verblijfskosten geïndexeerd De fi scus aanvaardt forfaitaire terugbetalingen van kosten voor dienstreizen in België in de mate dat de betaalde vergoedingen niet meer bedragen dan die voor ambtenaren. De vergoedingen dekken de andere kosten dan de eigenlijke verplaatsingskosten, namelijk die van maaltijden en dranken ingevolge buiten de onderneming geleverde prestaties waarvan de totale duur meer dan 5 uur per dag bedraagt. Deze vergoedingen zijn volledig aftrekbaar bij de werkgever en vrijgesteld bij de werknemer. Sinds 1 juni 2011 zijn deze verblijfskosten geïndexeerd. De nieuwe tarieven zijn 12,53 EUR voor een middagmaal en 36,19 EUR voor een nachtverblijf bestaande uit 12,53 EUR voor het avondmaal, 19,98 EUR voor de overnachting en 3,68 EUR voor het ontbijt. BTW-plicht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders De BTW-plicht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is onverbiddelijk gestart op 1 januari De poging van de betrokken federaties om 6 maanden uitstel te krijgen, heeft niets opgeleverd. Dit betekent dat voor alle diensten geleverd door notarissen en gerechtsdeurwaarders er vanaf 1 januari 21% BTW gerekend zal worden, en de transacties dus voor de particuliere cliënt duurder worden. Bent u notaris of gerechtsdeurwaarder? Dan moest u vóór 1 januari uw ondernemingsnummer als BTW-nummer laten activeren. Vandelanotte versterkt zich in regio Antwerpen De integratie vanaf 1 januari van het Antwerpse accountants- en advieskantoor Affi niti, betekent een gevoelige versterking voor de positie van Vandelanotte in de regio en dit zowel op het vlak van accountancy als van corporate fi nance. Dankzij de focus van Affi niti op het verlenen van hoogwaardig advies, zijn we ervan overtuigd dat ze zich moeiteloos zullen kunnen inschakelen in onze More than accountants - fi losofi e en ook voor de huidige cliënten van onze Antwerpse vestiging een meerwaarde kunnen betekenen. Jaargang 11, nr. 5 - Februari 2012 Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Barbara Blomme Stefanie Defrancq Peter Denys Lieselot Evens Kaat Martens Dries Torreele Nikolas Vandelanotte Ilse Van Hove Joren Vanlerberghe Coördinatie Els Tanghe + Belangrijke data tijdens het volgende kwartaal 20/02/2012: BTW-verplichtingen voor de maand januari of eerste voorschot kwartaalaangevers 28/02/2012: Aangifte patrimoniumtaks voor VZW s 20/03/2012: BTW-verplichtingen voor de maand februari of tweede voorschot kwartaalaangevers 31/03/2012: Uiterste datum indienen BTW-listing klanten. Betaling patrimoniumtaks voor VZW s 10/04/2012: Voorafbetalingen

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Welke impact heeft de regering Di Rupo op u als bedrijfsleider? Datum 26 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 I. ROERENDE INKOMSTEN HERVORMING VAN DE FISCALITEIT VAN DE ROERENDE INKOMSTEN Wat is de situatie vandaag? Interesten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update 21.12.2011 Beste lezer, Het Vlinderakkoord beroert het fiscaal landschap als zelden tevoren. In deze Taxforius Special vindt u de krijtlijnen van

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Spotlights - december 2011

Spotlights - december 2011 Spotlights - december 2011 Begrotingsmaatregelen 2012-2014: een overzicht Na meer dan 500 dagen onderhandelen, sloten de regeringsonderhandelaars onder andere een begrotingsakkoord. Een groot deel van

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Begroting wordt u ook gestrikt?

Begroting wordt u ook gestrikt? ONDERNEMEN // 28.03.2012 Begroting 2012 - wordt u ook gestrikt? Auteurs: Jan Sandra Na de federale verkiezingen van juni 2010 kende ons land de langste regeringsvorming uit de geschiedenis. De crisis van

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Begroting 2012 Wordt u ook gestrikt? Datum 9 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT.

Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? STRONG. FOCUSED. DIFFERENT. Werken met een vennootschap Nuttig of onzin? www.moorestephens.be Belastingdruk op zelfstandigen Personenbelasting inkomstenjaar 2014: VAN Inkomensschijf TOT Belastingtarief 0,01 8.680,00 25% 8.680,01

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 + Welke successieoptimalisatie wordt nog aanvaard? + Het One-Page Businessplan + Thin Capitalization Rule

infoactive infoactive 1 + Welke successieoptimalisatie wordt nog aanvaard? + Het One-Page Businessplan + Thin Capitalization Rule 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 12 + Nr. 2 + September 2012 + Welke successieoptimalisatie wordt nog aanvaard? + Het One-Page Businessplan + Thin Capitalization Rule contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

infoactive 1 infoactive + Personenbelasting aanslagjaar 2012 + Verslaggeving bij fusies en splitsingen + Betalingsmoeilijkheden t.o.v. RSZ?

infoactive 1 infoactive + Personenbelasting aanslagjaar 2012 + Verslaggeving bij fusies en splitsingen + Betalingsmoeilijkheden t.o.v. RSZ? 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 12 + Nr. 1 + Juni 2012 + Personenbelasting aanslagjaar 2012 + Verslaggeving bij fusies en splitsingen + Betalingsmoeilijkheden t.o.v. RSZ? contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie