infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen"

Transcriptie

1 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen + Begrotingsmaatregelen inzake roerende voorheffing

2 2 3 + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? Waar vind ik de CO 2 -uitstoot terug? Die staat op het inschrijvingsbewijs van je voertuig. Wat wordt verstaan onder de catalogusprijs? Dit is de gefactureerde waarde met inbegrip van opties en zonder rekening te houden met kortingen. Dus het is niet de effectief betaalde prijs, maar de theoretische prijs. De BTW is inbegrepen in de catalogusprijs en telt dus eveneens mee voor de berekening van het voordeel alle aard. Naar aanleiding van het regeerakkoord van de regering Di Rupo I en de daaraan vastgekoppelde besparingsmaatregelen heeft de nieuwe regering een gemakkelijke manier gevonden om wat extra inkomsten te vinden door het veranderen van de spelregels van de voordelen alle aard van de personenwagens en van de bewoning en door het verder verhogen van de voordelen alle aard elektriciteit en verwarming. Voordelen alle aard verwarming en elektriciteit De voordelen wegens gratis verstrekking van verwarming en elektriciteit voor privédoeleinden verstrekt door de werkgever of door de vennootschap aan leidinggevend personeel of een bedrijfsleider stijgen in Deze bedragen zullen in de volgende jaren steeds verder geïndexeerd worden. Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen op jaarbasis: t/m Verwarming 1.180,00 EUR 1.480,00 EUR 1.640,00 EUR 1.820,00 EUR Elektriciteit 590,00 EUR 740,00 EUR 820,00 EUR 910,00 EUR Het wordt dus steeds belangrijker om te kijken hoe hoog het verbruik in werkelijkheid is. Op basis van het werkelijk verbruik kan men dan beslissen of het interessant is of blijft om de vennootschap de elektriciteit en/of de verwarming verder voor haar rekening te laten nemen. Men kan ook opteren om de elektriciteit en/of de verwarming privaat te betalen en een onkostenvergoeding te laten betalen door de vennootschap (bv. voor het gebruik van het bureau in de woning). Voordelen alle aard bewoning Krijgt u een woning, eigendom van de vennootschap, ter beschikking voor privédoeleinden en betaalt u hiervoor geen of te weinig huur, dan wordt u belast op een voordeel dat forfaitair berekend wordt op basis van het kadastraal inkomen van de woning. Dit voordeel maakt een onderscheid tussen een niet-geïndexeerde kadastraal inkomen lager dan 745 EUR en deze hoger dan 745 EUR. De formule t/m 31/12/2011: KI maximaal 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 KI > 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 2 Vanaf 01/01/2012 wordt dit KI maximaal 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25 (ongewijzigd) KI > 745 EUR geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8 Dit houdt dus in dat voor de eigendommen met een KI > dan 745 EUR het voordeel vanaf 2012 ongeveer verdubbelt in vergelijking met de voorgaande jaren. Wilt u dit voor uw woning berekenen, dan vindt u hierbij de link naar onze website: Voordelen alle aard personenwagens T/m 2011 worden de voordelen met betrekking tot personenwagens berekend op basis van de afstand woon/werkverkeer, de CO 2 -uitstoot en de brandstof. Bij een woon-werkafstand van maximaal 25 kilometer enkele rit, werd een voordeel van kilometer toegekend. Bij een woon-werkafstand van meer dan 25 kilometer werd een voordeel van kilometers toegekend. Dieselwagens: CO 2 -uitstoot in g/km x of x 0,00237 Benzinewagens: CO 2 -uitstoot in g/km x of x 0,00216 Vanaf 01/01/2012 wordt het voordeel voortaan berekend op basis van de catalogusprijs en de CO 2 -uitstoot. De nieuwe formule is: catalogusprijs x 6/7 x CO 2 -coëffi ciënt Hoe hoger de cataloguswaarde en hoe hoger de CO 2 -uitstoot, hoe hoger de voordelen zullen worden. De coëffi ciënt van 6/7 staat in de formule om de belasting op te splitsen tussen de werknemer of de bedrijfsleider en de werkgever of de vennootschap. Die laatste neem 1/7 voor zijn rekening in de vorm van een toevoeging aan de verworpen uitgaven. Elk jaar neemt het voordeel alle aard af met 6 %, met een minimum van 70 %. Als basis voor de ouderdom van het voertuig wordt de datum van eerste inschrijving genomen. Na 5 jaar blijft het voordeel dus ongewijzigd op 70 %. Het minimumvoordeel alle aard bedraagt 1.200,00 EUR en wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze maatregel is niet enkel van toepassing in de vennootschapsbelasting, maar ook in de rechtspersonenbelasting. Wilt u dit voor uw personenwagen exact berekenen dan vindt u hierbij de link naar onze website: Voor nieuw aangekochte wagens is dit geen probleem, maar wat met de tweedehandsauto s: Hier wordt eveneens rekening gehouden met de originele cataloguswaarde van de auto. De Administratie gaat een lijst opmaken met de cataloguswaarde van alle auto s. Wat met leasingwagens? Hier wordt het kapitaal wedersamengesteld en wordt eveneens rekening gehouden met de aankoopoptie, of anders gesteld: de kostprijs van de auto bij de leasingmaatschappij. Het leasen van een auto kan interessanter zijn daar er geen sprake is van kortingen en deze dus ook niet in de cataloguswaarde van de auto mee kunnen opgenomen worden. Welke oplossingen zijn er mogelijk: De auto verkopen aan de zaakvoerder en de kosten bewijzen in de personenbelasting: in dit geval worden de kosten m.b.t. de personenwagen bewezen voor wat betreft de beroepsmatige kosten. Deze worden fi scaal slechts 75 % beperkt (en dus niet op basis van de CO 2 -uitstoot. Opgelet dat de kosten hoger moeten zijn dan het wettelijk forfait, anders is dit niet van toepassing. We hebben hiervoor een tool uitgewerkt die voor u kan berekenen wat het voordeligst is: de auto privé aan te kopen en uw kosten te bewijzen of de auto in de vennootschap te laten. De auto verkopen aan de zaakvoerder en verhuren aan de vennootschap. Dit lijkt ons geen interessante optie gezien het voordeel voor het gebruik van de personenwagen ook geldt bij de verhuur aan de vennootschap. Gelieve er wel rekening mee te houden bij de verkoop van de auto aan de zaakvoerder, dat de belasting inverkeerstelling vanaf 1 maart 2012 ook op basis van de CO 2 -uitstoot zal berekend worden en dit kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel spelen.

3 4 5 + Hervormingen op het vlak van aanvullende pensioenen Door de nieuwe begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo wordt de opbouw van het aanvullend pensioen gewijzigd, de belastingvermindering van de persoonlijke pensioenopbouw verlaagd en de interne pensioenvoorziening zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. + Begrotingsmaatregelen inzake roerende voorheffing Plafonnering 80%-grens Naast het wettelijk pensioen (eerste pijler) kan u uw pensioen verder opbouwen via de beroepsgebonden pensioenen (bijv. groepsverzekering, VAPZ, interne pensioenvoorziening) van de tweede pijler en de individuele pensioenen (bijv. pensioensparen, individuele levensverzekering) van de derde pijler. De opbouw van de aanvullende pensioenen in de tweede pijler is onderworpen aan de 80%-grens. D.w.z. dat de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend beroepsgebonden pensioen niet meer mag bedragen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging. Deze 80%-grens wordt nu geplafonneerd tot het bedrag van het hoogste overheidspensioen (momenteel bedraagt deze ongeveer ,00 EUR per jaar). De plafonnering heeft tot gevolg dat heel wat bedrijven hun pensioenreglementen en contracten zullen moeten aanpassen. Ook de optimalisatie van het bezoldigingspakket van hogere kaderleden door de omzetting van een bonus in een bijkomende pensioenstorting wordt voortaan beperkt in ruimte. Lagere belastingvermindering voor de persoonlijke bijdrage Ook voor particulieren wordt de pensioenopbouw minder interessant. De belastingverminderingen op de tweede en derde pijler werden tot en met inkomstenjaar 2011 berekend op basis van een bijzondere gemiddelde aanslagvoet tussen 30% en 40%. Vanaf 2012 wordt voormelde belastingvermindering berekend op basis van een percentage van 30% voor alle belastingplichtingen, ongeacht het inkomen. Het belastingvoordeel van persoonlijke pensioenbijdragen zal dus verminderen. Verbod op interne pensioenvoorziening De fi scaal interessante opbouw van het pensioen voor de zelfstandige bedrijfsleider via de interne pensioenvoorziening zal niet meer mogelijk zijn. De huidige pensioenverbintenissen moeten worden veruitwendigd via een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds, waardoor deze maatregel de extra-legale pensioenopbouw van een bedrijfsleider fors duurder maakt (premietaks van 4,4%). Voor de bestaande interne pensioenvoorzieningen wordt een overgangsperiode voorzien, zijnde overdracht binnen een periode van 3 jaar en een premietaks van 1,75% in plaats van 4,4%. Nieuwe bazen, nieuwe (fiscale) wetten. Na de vorming van de regering Di Rupo I werden in het kader van de begroting een aantal belangrijke fiscale maatregelen aangenomen. Eén van de meest geviseerde inkomsten zijn de roerende inkomsten. Voor deze inkomsten is er een tariefverhoging en werd een bijkomende heffing ingevoerd. De tariefverhoging van de roerende voorheffi ng opgenomen in de fi scale maatregelen van de regering Di Rupo I heeft betrekking op de interesten en dividenden. Voor de interesten wordt het tarief vanaf 1 januari 2012 opgetrokken van 15% naar 21%. Deze tariefverhoging is evenwel niet van toepassing op de interesten afkomstig van de gewone spaarrekeningen en van de staatsobligaties uitgegeven in de periode tussen 24 november 2011 tot en met 2 december Wat de dividenden betreft blijft het gewone tarief van 25% van toepassing. Echter werd het verlaagde tarief van 15% verhoogd naar 21%. Het tarief van 10% op de liquidatieboni blijft behouden, maar het tarief op de inkoopboni wordt verhoogd van 10% naar 21%. Voor de andere inkomsten uit kapitalen en roerende goederen blijft het tarief van 15% van toepassing. Bovenop de voorvermelde tariefverhogingen besliste de nieuwe regering eveneens tot de invoering van een bijkomende heffi ng van 4% op bepaalde interesten en dividenden die het bedrag van EUR (aj. 2013) te boven gaan. Om te beoordelen of u deze grens overschrijdt, dient u evenwel geen rekening te houden met het vrijgestelde gedeelte van de interesten van gewone spaarrekeningen (zo n EUR), met de ontvangen liquidatieboni en met de interesten afkomstig van de laagbelaste staatsobligaties. Om de invordering van de bijkomende heffi ng in praktijk mogelijk te maken, werd voorzien in een meldingsplicht voor de schuldenaars van de roerende voorheffi ng en in een aangifteplicht van de roerende inkomsten door de belastingplichtige. Tengevolge van deze meldingsplicht dienen alle schuldenaars van de roerende voorheffi ng alle gegevens over de interesten en dividenden door te geven aan een centraal meldingspunt met de identifi catie van de ontvanger. Van zodra uit de ontvangen gegevens blijkt dat het ontvangen bedrag het grensbedrag te boven gaat, deelt dit centraal aanspreekpunt deze gegevens spontaan mee aan de bevoegde belastingdienst. Op basis van de doorgekregen informatie en de informatie in de aangifte (tengevolge van de aangifteplicht) wordt de bijkomende heffi ng gevestigd op het moment van de inkohiering van de personenbelasting. U beschikt evenwel over de mogelijkheid om het doorgeven van informatie te vermijden door de bijkomende heffi ng te laten innen aan de bron. In dit geval wordt de informatie niet doorgegeven en valt dit inkomen niet onder de aangifteplicht. De heffi ng bij de bron dient in dit geval echter te gebeuren op het volledig inkomen. De heffi ng die in dit geval eventueel ten onrechte is betaald op de eerste schijf van EUR kan dan slechts worden teruggevorderd door aangifte in de personenbelasting. De huidige wettekst stelt dat bijkomende gemeentebelastingen verschuldigd zijn op de aangegeven roerende inkomsten waardoor het in bepaalde situaties eventueel interessanter is om onmiddellijk de bijkomende heffi ng van 4% te betalen. Dit zou, volgens de Minister van Financiën, echter een vergetelheid in de wet betreffen. Er zouden aldus geen gemeentebelastingen verschuldigd zijn op de aangegeven roerende inkomsten.

4 6 7 + Meerwaarden op aandelen + Afschaffing belastingvermindering voor energiebesparende investeringen + Minder voordeel uit notionele interestaftrek In de vennootschapsbelasting wordt een specifieke belasting van 25% ingevoerd op meerwaarden op aandelen die binnen het jaar na de aankoop worden doorverkocht. Minderwaarden daarentegen blijven niet aftrekbaar. Hier komt het er dus op aan voor vennootschappen om aandelen die zij op hun balans hebben van andere vennootschappen voldoende lang aan te houden om deze zware belasting te vermijden. Voorheen werden meerwaarden op aandelen volledig vrijgesteld indien de onderliggende vennootschap aan een normaal belastingtarief werd onderworpen. Technisch werd de vrijstelling gerealiseerd door een verhoging van de begintoestand van de belaste reserves. Deze regeling blijft van toepassing voor meerwaarden op aandelen die langer dan één jaar werden aangehouden. Deze wijziging is wel enkel van toepassing op vennootschappen die niet behoren tot de fi nanciële sector. Vennootschappen die wel tot deze sector behoren worden niet onderworpen aan een meerwaardebelasting van 25%. De aandelen van deze handelaars worden fi scaal behandeld als voorraden. De winsten worden belast in de vennootschapsbelasting en eventuele minderwaarden kunnen bij hen dus worden verrekend. Op het vlak van de personenbelasting werden hier geen wijzigingen aangebracht. Nochtans had de nota Di Rupo eerst melding gemaakt van een mogelijke belasting van 25 of zelfs 50% en een mogelijke aftrekbaarheid van minderwaarden. Dit werd echter niet weerhouden in de uiteindelijk aangenomen wetgeving. De belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in de privé woning verdwijnen volledig vanaf dit jaar, met uitzondering van de vermindering voor dakisolatie. Er zijn wel overgangsbepalingen voorzien voor de belastingplichtigen die hun plannen voor dergelijke investeringen al geconcretiseerd hadden vóór de aankondiging van de begrotingsmaatregelen. Verdwijnen van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven Vanaf 1 januari 2012 verdwijnen de belastingverminderingen op onderhoud en vervanging van een stookolieketel, installatie van zonnepanelen, boiler of warmtepomp, plaatsing van dubbele beglazing, thermostatische kranen of kamerthermostaat en een energie-audit. Enkel nog de belastingvermindering voor dakisolatie blijft overeind. En zelfs voor dakisolatie wordt het voordeel kleiner, aangezien maar 30% (i.p.v. 40% tot en met inkomstenjaar 2011) van de kostprijs meer in aanmerking komt voor de belastingvermindering. Bovendien kan het niet benutte deel van de belastingvermindering niet meer worden overgedragen naar de drie volgende jaren. Overgangsmaatregel De contracten m.b.t. energiebesparende uitgaven die vóór 28 november 2011 werden ondertekend zullen nog de vroegere belastingvermindering kunnen genieten indien de uitgave effectief in de loop van 2012 wordt betaald. D.w.z. dat betalingen in 2012 nog altijd recht geven op een belastingvermindering aan het tarief van 40% als het contract met de aannemer ten laatste op 27 november 2011 werd getekend en de investering betaald is in de loop van Betalingen die gebeuren in 2013 genieten dit voordeel niet meer! De overgangsmaatregel geldt ook voor dakisolatie. Geen belastingvermindering meer voor passiefhuizen De belastingvermindering voor passiefhuizen en lage- en nulenergiewoningen verdwijnt ook vanaf dit jaar. Eveneens werd voor deze belastingvermindering een overgangsbepaling voorzien. Kleiner voordeel voor de groene lening Voor de interesten op bestaande groene leningen kan slechts 30% (i.p.v. voorheen 40%) van de interesten recht geven op een belastingvermindering. Het stelsel van de groene leningen liep af op 31 december 2011, waardoor nieuwe leningen niet meer in aanmerking komen voor het fi scale voordeel. Sinds aanslagjaar 2007 zorgt de aftrek voor risicokapitaal (of notionele interest aftrek) voor verschillende vennootschappen voor een grote belastingbesparing. Vennootschappen worden sindsdien immers beloond voor het aanhouden van eigen vermogen. Deze maatregel werd ingevoerd om de fi scale discriminatie tegen te gaan tussen fi nanciering met vreemd vermogen (en de daarbijhorende aftrekbaarheid van interesten) en fi nanciering met eigen vermogen. De regering Di Rupo 1 heeft aan deze maatregel wat gesleuteld en het resultaat + Thin capitalization rule De zogeheten thin capitalization rule werd veralgemeend. Voorheen was deze regel enkel van toepassing op interestbetalingen aan belastingparadijzen. Indien een Belgische vennootschap geld had geleend van een persoon gevestigd in een belastingparadijs, waren de betaalde interesten enkel aftrekbaar indien het geleende bedrag minder dan 7 keer het eigen vermogen van de vennootschap betrof. De interest op het geleende bedrag boven die grens was niet aftrekbaar als beroepskost. hiervan zal leiden tot een verhoging van de vennootschapsbelasting in ons land. Vanaf aanslagjaar 2013 zal de fi ctieve rente op het eigen vermogen die vennootschappen mogen aftrekken van hun belastbare basis worden afgetopt tot 3% (voor aanslagjaar 2012 was dit nog 3,425%). Voor KMO s komt daar nog een halve procent bij, tot maximum 3,50% (3,925% voor aanslagjaar 2012). Naast de tariefverlaging waren er initieel ook wijzigingen aangekondigd met betrekking tot de overdraagbaarheid. Op vandaag is dit echter nog niet terug te vinden in de wetteksten en bestaat hier aldus nog helemaal geen duidelijkheid over. Op heden is het zo dat indien er voor een belastbaar tijdperk geen of Vanaf 1 januari 2012 werd dit grensbedrag verlaagd tot 5 keer het eigen vermogen van de vennootschap en werd het toepassingsgebied verruimd. De thin capitalization rule is vanaf heden ook van toepassing op leningen aan andere personen dan deze gevestigd in belastingparadijzen. Bovendien is deze nu ook van toepassing op vennootschappen binnen éénzelfde groep. Kort samengevat: indien een Belgische vennootschap een bedrag leent dat meer dan 5 keer zijn eigen vermogen betreft, zijn slechts de interesten die betrekking hebben op het bedrag tot 5 keer het eigen vermogen aftrekbaar als beroepskost. onvoldoende winst is om de aftrek voor risicokapitaal volledig in mindering te kunnen brengen, de aftrek kan worden overgedragen op de winst van de zeven volgende jaren. Om optimaal te genieten van het huidige tarief zou men een verkorting van het boekjaar kunnen overwegen. Een boekjaar dat eindigt op 31 december 2012 verkorten naar bijvoorbeeld 30 december 2012 zou ertoe leiden dat de vennootschap nog een laatste keer het hogere tarief voor aanslagjaar 2012 kan genieten. Het is evenwel nog onzeker of de Fiscale Administratie een dergelijke aanpassing zal aanvaarden. Boven deze grens zijn de interesten geen aftrekbare beroepskost meer. Voor bepaalde vennootschapsgroepen zal het aldus van belang zijn een andere (fi nancierings)structuur op te zetten. Wij staan u hierbij dan ook graag bij. In deze nieuwsbrief werd rekening gehouden met de ontwikkelingen in de wetgeving tot en met 25/01/2012. Een aantal maatregelen die werden aangekondigd in de beleidsverklaring van Di Rupo werden nog niet opgenomen in de gepubliceerde wetteksten. Er wordt verwacht dat deze binnenkort gepubliceerd zullen worden in het Staatsblad. Het betreft onder meer de meerwaarde belasting op aandelen en de thin capitalization rule.

5 8 Member of The Leading Edge International Alliance of Global Accountants & Auditors Vandelanotte heeft vestigingen in: Antwerpen - Deurne Herentalsebaan T Brugge Koningin Astridlaan 29 T Brussel Steenweg op Jette 225 T Deinze Kastanjelaan 17 bus 2 T Dendermonde Grootzand 166 T Kortrijk President Kennedypark 1a T Tournai Avenue de Maire 101 T Wist u dat Binnenlandse verblijfskosten geïndexeerd De fi scus aanvaardt forfaitaire terugbetalingen van kosten voor dienstreizen in België in de mate dat de betaalde vergoedingen niet meer bedragen dan die voor ambtenaren. De vergoedingen dekken de andere kosten dan de eigenlijke verplaatsingskosten, namelijk die van maaltijden en dranken ingevolge buiten de onderneming geleverde prestaties waarvan de totale duur meer dan 5 uur per dag bedraagt. Deze vergoedingen zijn volledig aftrekbaar bij de werkgever en vrijgesteld bij de werknemer. Sinds 1 juni 2011 zijn deze verblijfskosten geïndexeerd. De nieuwe tarieven zijn 12,53 EUR voor een middagmaal en 36,19 EUR voor een nachtverblijf bestaande uit 12,53 EUR voor het avondmaal, 19,98 EUR voor de overnachting en 3,68 EUR voor het ontbijt. BTW-plicht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders De BTW-plicht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is onverbiddelijk gestart op 1 januari De poging van de betrokken federaties om 6 maanden uitstel te krijgen, heeft niets opgeleverd. Dit betekent dat voor alle diensten geleverd door notarissen en gerechtsdeurwaarders er vanaf 1 januari 21% BTW gerekend zal worden, en de transacties dus voor de particuliere cliënt duurder worden. Bent u notaris of gerechtsdeurwaarder? Dan moest u vóór 1 januari uw ondernemingsnummer als BTW-nummer laten activeren. Vandelanotte versterkt zich in regio Antwerpen De integratie vanaf 1 januari van het Antwerpse accountants- en advieskantoor Affi niti, betekent een gevoelige versterking voor de positie van Vandelanotte in de regio en dit zowel op het vlak van accountancy als van corporate fi nance. Dankzij de focus van Affi niti op het verlenen van hoogwaardig advies, zijn we ervan overtuigd dat ze zich moeiteloos zullen kunnen inschakelen in onze More than accountants - fi losofi e en ook voor de huidige cliënten van onze Antwerpse vestiging een meerwaarde kunnen betekenen. Jaargang 11, nr. 5 - Februari 2012 Verantwoordelijke uitgever Nikolas Vandelanotte President Kennedypark 1a 8500 Kortrijk Redactie Barbara Blomme Stefanie Defrancq Peter Denys Lieselot Evens Kaat Martens Dries Torreele Nikolas Vandelanotte Ilse Van Hove Joren Vanlerberghe Coördinatie Els Tanghe + Belangrijke data tijdens het volgende kwartaal 20/02/2012: BTW-verplichtingen voor de maand januari of eerste voorschot kwartaalaangevers 28/02/2012: Aangifte patrimoniumtaks voor VZW s 20/03/2012: BTW-verplichtingen voor de maand februari of tweede voorschot kwartaalaangevers 31/03/2012: Uiterste datum indienen BTW-listing klanten. Betaling patrimoniumtaks voor VZW s 10/04/2012: Voorafbetalingen

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen!

infoactive info active Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! info active Nieuwsbrief + Voorjaar 2014 Special Not for Profit + Welk statuut heeft de bestuurder van een VZW? + Ook VZW s en BTW komen elkaar tegen! + Publieke sector en outplacement: gevolgen van het

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1. www.bnr.be 53 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I februari 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Afkoop pensioenkapitaal tegen 10 % 3. BTW / Nieuwe bewaringstermijn / Digitale

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1. www.bnr.be 54 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I april 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Forfaitaire buitenlandse verblijfskosten 3. Goedkope lening / fiscaal voordeel

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie