Wij zijn uitsluitend een gezinscamping. Jeugd beneden 16 jaar w ordt alleen toegelaten onder begeleiding van ouders/verzorgers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij zijn uitsluitend een gezinscamping. Jeugd beneden 16 jaar w ordt alleen toegelaten onder begeleiding van ouders/verzorgers."

Transcriptie

1 Versie 2014 REGLEMENT CAMPING D' N MASTENDOL 1. GEZINSCAMPING. Wij zijn uitsluitend een gezinscamping. Jeugd beneden 16 jaar w ordt alleen toegelaten onder begeleiding van ouders/verzorgers. 2. JAARPLAATS. 2a. PRIJS De prijs voor een jaarplaats geldt voor alle thuisw onende leden van een gezin. De huurtermijn loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor het huurcontract van een jaarplaats gelden de verkoopvoorw aarden Vaste Plaatsen. Bij plaatsing c.q. koop van een caravan w orden eenmalig entreekosten op het leidingennet in rekening gebracht. De betaling van de huurprijs geschiedt in termijnen. Deze dient u voor de aangegeven vervaldatum te betalen. Bij overschrijding van deze termijnen zullen rente, administratie- en portokosten w orden berekend. Tevens kan overschrijding van de betalingstermijnen leiden tot opzegging van het contract. De toeristenbelasting w ordt vastgesteld door en komt ten goede aan de gemeente Gilze en Rijen. Inbegrepen in de jaarprijs is het verbruik tot 250 KWh elektriciteit en 20 m3 w ater. Het meerverbruik, boven 250 KWh en/of 20m3, w ordt in rekening gebracht aan het einde van het jaar. 2b. Auto s Op een staanplaats mag 1 auto geplaatst w orden w aarvoor een autopas zal w orden verstrekt deze auto dient op de plaats te w orden geparkeerd. Bij misbruik van de autopas kan deze w orden geblokkeerd en/of ingenomen w aarbij restitutie van de borg vervalt. Een tw eede autopas kan w orden aangevraagd. Voor de tw eede auto geldt geen recht op parkeren bij de caravan. Parkeren op het terrein geschiedt op eigen risico. Voor schade aan of diefstal uit auto' s is de ondernemer niet aansprakelijk, tenzij dit is veroorzaakt door een tekortkoming w elke ondernemer of diens personeel is toe te rekenen. Het is verboden om op de w egen, in de bossage of op plaatsen van anderen te parkeren. 2c. DOORVERHUUR CARAVANS Het is toegestaan uw caravan te verhuren aan derden in de schoolvakanties voor vakantiedoeleinden. Reservering dient via de receptie van recreatiepark d n mastendol te verlopen. Een verhuurcontract zal w orden opgesteld. Algemene voorw aarden voor onderhuurders vindt je terug op de w ebsite. Prijs en borg w orden door de verhuurder bepaald. Recreatiepark d n Mastendol ontvangt een vergoeding van 50,00 per w eek. Huurder dienen zich te melden en te legitimeren bij aankomst.

2 3. SEIZOENPLAATS. De huurtermijn van een seizoenplaats loopt van 1 april tot en met de herfstvakantie. De betaling van de huurprijs geschiedt in vier termijnen. Deze dient u te betalen voor de aangegeven vervaldatum.inbegrepen in de seizoensprijs is het verbruik tot 250 KWh elektriciteit. Het meerverbruik, boven 250 KWh, w ordt in rekening gebracht aan het eind van het jaar of het verblijf. Het plaatsen van objecten anders dan de kampeergelegenheid ( zoals hekjes, plantenbakken ed.) is niet toegestaan. 4. AAN - EN VERKOOP CARAVAN. Verkoop van Uw caravan kan niet geschieden met behoud van recht op de huur van de staanplaats. Indien U van plan bent Uw caravan te verkopen dient u dit te melden op de receptie. Verkoper blijft verantw oordelijk voor het staangeld van het lopende jaar en betaalt bij verkoop administratie- en bemiddelingskosten ad 175,--. Als de caravan van de plaats verw ijderd w ordt dient de verkoper de plaats schoon en in originele staat op te leveren. Bij in gebreke blijven zal een vergoeding voor de opruimkosten in rekening w orden gebracht. Bij eventuele verkoop van de caravan dienen de aanbouw sels, schuren en/of veranda' s volgens de dan geldende voorschriften veranderd te w orden, of te w orden afgebroken. U betaalt een borg van 600,-- voor de plaats. Deze borg w ordt aan u terugbetaald indien u bij beëindiging van het contract de plaats schoon oplevert. 5. TERREIN In verband met het ondergrondse leidingennet is het niet toegestaan om te graven in de w egen of paden. Ook de tussenbermen moeten vrij van obstakels blijven op last van de brandw eer. Schade ontstaan door graafw erk kan en zal in rekening w orden gebracht aan de veroorzaker. Op de plaats mag u 1 schuur hebben van 6,5 M². Tussen 1 juli en 31 augustus is het niet toegestaan w erkzaamheden te verrichten die overlast kunnen veroorzaken voor anderen zoals bijvoorbeeld bestraten, timmer- en zaagw erkzaamheden, enzovoort. Tevens is het in die periode niet toegestaan om bouw materialen c.q. andere artikelen te laten bezorgen. De afscheiding van uw plaats mag aan de achterzijde niet hoger zijn dan 1,80 mtr. (schuttingen dienen van natuurlijke materialen te zijn dus geen staal of metselw erk) aan de voorzijde mag de schutting niet hoger zijn dan 1,30 mtr. In verband met inbraakpreventie en controle. Beplanting voor hagen en afscheidingen dienen te passen in de omgeving. ( bosplantsoen ) w ij adviseren beukenhaag, laurier, taxus e.d. Kinderzw embadjes. (hieronder w ordt verstaan een opblaasbadje w aarvan de rand ten hoogste 30 cm is) 1. Het plaatsen van een kinderzw embadje op een openbaar veld (een veld dat voor alle campinggasten toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de recreant gehuurde kampeerplaats), is niet toegestaan. 2. Het plaatsen van een kinderzw embadje op de kampeerplaats die door de recreant is gehuurd is toegestaan, mits daarbij een volw assene aanw ezig is die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het badje begeeft. Het moet de recreant duidelijk zijn dat hij/zij te allen tijde, voor iedereen die zich in of rondom het kinderzw embadje bevindt, verantw oordelijk is voor al datgene dat er in het zw embadje in zijn/haar bijzijn dan w el afw ezigheid gebeurd. s Avonds en s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient de recreant het w ater uit het zw embadje te verw ijderen. Zw embaden (opblaasbaar dan w el met een harde w and) w aarvan de rand hoger is dan 30 cm zijn verboden!

3 6. OPENINGSTIJDEN. Receptie : verschillend. Slagboom : noodgevallen! Horeca : Frituur : Zw embad : Speeltuin : De openingstijden staan aangegeven. Deze zijn in de loop van de seizoenen De slagboom w erkt 24 uur per dag, na uur alleen autovervoer voor De openingstijden staan aangegeven. De openingstijden staan aangegeven. Het zw embad is geopend van uur tot uur vanaf 18C o De speeltuin is na zonsondergang gesloten Toiletgebouw en/wasserette: deze zijn 24 uur per dag geopend doch w illen w ij U verzoeken het gebruik van de douches na uur te beperken. Na uur is het niet toegestaan kinderen zonder begeleiding te laten douchen. Schoon sanitair is in ons aller belang. Laat kinderen dan ook niet in de toiletgebouw en en w asserette spelen. 7. BEZOEK. Uw gasten en logees dienen zich altijd op de receptie te melden. Logees ( niet zijnde familie) betalen het overnachtingstarief. U bent verantw oordelijk voor het gedrag van uw gasten en de betaling van het overnachtingtarief. 8. VERKEER. Op de camping geldt de Wegen Verkeer Wet. Wij verzoeken U extra rekening te houden met voetgangers en deze voorrang te verlenen. ER MAG SLECHTS STAPVOETS GEREDEN WORDEN!!!! Gebruik uw auto zo w einig mogelijk. Het is, buiten noodgevallen, niet toegestaan om tussen uur en 7.30 uur van Uw auto gebruik te maken op het terrein. Als u de camping verlaat dient U voorrang te verlenen aan binnenkomend verkeer en dient U rekening te houden met het fietspad net buiten de camping. De (brom-)fietsers die zich op dit fietspad bevinden hebben voorrang. 9. HUISDIEREN. Zorg dat niemand last heeft van Uw huisdier. Honden en katten moeten op Uw eigen standplaats blijven. Zorg dus voor een goede afscheiding of houdt Uw huisdier ook op Uw staanplaats aangelijnd. U mag Uw hond niet op de camping uitlaten. Ontlasting van Uw huisdier dat " per ongeluk" op het terrein achtergelaten w ordt dient U op te ruimen. D.w.z. niet in de struiken schuiven maar in een afgesloten zak in de container w erpen.

4 10. MILIEU. Iedere recreant is verantw oordelijk voor de netheid in zijn omgeving. Gooi papiertjes en blikjes in de daarvoor bestemde vuilnisbakken en niet op straat of in de struiken of elders op het terrein.. Klein huisafval dient U in gesloten zakken in de perscontainer te w erpen. Laat dit niet door uw kinderen doen daar zij de zw are klep vaak niet kunnen openen. Wanneer de perscontainer vol is, graag dit direct melden bij de receptie. Wij zullen de perscontainer leegmaken. Wij verzoeken u het huisvuil niet vóór de perscontainer te plaatsen i.v.m. overlast van kraaien, ratten en ander ongedierte. Voor het afvoeren van groot vuil zoals sloop- en afvalhout, vloerbedekking, koelkasten, tuinstoelen en bankstellen dient u zelf zorg te dragenen mag u niet in de perscontainer w erpen. Snoeihout en bladafval kunt u op de composthoop kw ijt. 11. ELEKTRA en WATER. De spanning bedraagt 240 volt- (10 ampère). Het verbruik van 250 KWh is bij de jaar/seizoenprijs inbegrepen. De elektrische installatie in uw caravan moet voldoen aan het gestelde in het normblad NEN 1010 en aan de voorschriften van de energieleverancier. Alle plaatsen met een w ateraansluiting zijn voorzien van een w atermeter 20m3 is in de jaarprijs inbegrepen. Het meerverbruik w ordt in rekening gebracht. Minderverbruik w ordt niet verrekend. De slangaansluiting mag niet w orden afgekoppeld, deze is verzegeld om fraude te voorkomen. Bedien te allen tijde slechts uw eigen kraan om schade bij buren te voorkomen. Bij tw ijfel over w elke kraan van u is kunt u terecht bij de receptie. Wij garanderen levering van energie en w ater toten met de meter. Vanaf de meter is recreant verantw oordelijk voor eventuele lekkages. Contoleer daarom regelmatig uw meters. 12. BRANDWEERVOORSCHRIFTEN. Het ontsteken van open vuur is ten strengste verboden. Barbecuen is slechts dan toegestaan als u een adequaat blusmiddel bij de hand heeft. U dient in uw caravan te beschikken over een draagbaar blusmiddel met een inhoud van minimaal 2 kg. Dit blusmiddel dient te voldoen aan het gestelde in NEN 3 en NEN jaarlijks dient dit blusmiddel te w orden gecontroleerd door een deskundig en gecertificeerd bedrijf. Na gebruik van een blustoestel moet dit zo snel mogelijk gevuld c.q. vervangen w orden. Wij adviseren u met klem een brandmelder in uw caravan te plaatsen en deze met regelmaat op w erking te controleren. In bepaalde gevallen kunnen extra eisen met betrekking tot de brandw erendheid van caravan, schuren, schuttingen en of andere opstallen w orden gesteld w aaraan u zult moeten voldoen. Opslag van olie is vanaf 2010 verboden. In geval van calamiteit dient u de aanw ijzingen van het personeel direct op te volgen. 14. GASFLESSEN / GASINSTALLATIE Het gebruik van L.P.G. gas is ten strengste verboden. Uw gasinstallatie moet voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 1078 en/of NEN Leidingen en toebehoren voor Propaan en Butaan moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN 3324 en/of NEN de rookgasafvoer moet voldoen aan het gestelde in normbladen NEN 6062 en NEN Uw gasflessen moeten voldoen aan het gestelde in de normbladen NEN Een gasfles moet voorzien zijn van een door de dienst voor het stoomw ezen erkend geldig keumerk. U mag niet meer dan 2 gasflessen met een w aterinhoud van 21 liter op uw plaats aanw ezig hebben. De gasflessen moeten voor de brandw eer direct bereikbaar zijn zodat deze in geval van een calamiteit de gasflessen kunnen dichtdraaien. Indien u over een vaste gasaansluiting beschikt dient u uw installatie jaarlijks te laten keuren door een erkend installateur.

5 15. E.H.B.O. EN AMBULANCE Voor eerste hulp bij ongelukken kunt u zich w enden tot de receptie of de terrein-medew erkers, zij kunnen eerste hulp verlenen. Bij evenementen is vaak een E.H.B.O.' er aanw ezig. Heeft u een ambulance nodig bel deze dan eerst en meldt dit dan bij de bedrijfsleiding zodat zij de toegang kunnen verschaffen. Waar u zich bij noodgevallen dient te melden staat aangegeven bij de receptie of bel GELUID/ OVERLAST Na uur mag de rust op de camping niet meer verstoord w orden. Ook voor die tijd dient U rekening te houden met uw medekampeerders. Veroorzaak dus geen geluidsoverlast door te luid praten, radio, tv, enzovoort. Openbare dronkenschap en gebruik van middelen omschreven in de opiumw et is reden voor contractsbeëindiging. 17. BEWAKING Hoew el over U en Uw eigendommen gew aakt w ordt is de beheerder op generlei w ijze aansprakelijk of verantw oordelijk voor diefstal, vernieling en schade alsmede voor ongevallen en letsel door onjuist gebruik van installaties e.d.. Een en ander behoudens een toerekenbare tekortkoming door de ondernemer of diens personeel. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorw aarden seizoenplaatsen en verhuurobjecten van toepassing. vaste plaatsen,

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden

Notities. De familie Broekmeulen wenst u allen een zeer prettig verblijf op camping Heerewaarden. Welkom op Camping Heerewaarden Welkom op Camping Heerewaarden Notities Camping Heerewaarden ligt in een fraai stukje groenstrook aan de rivier de Maas. Aan dit dorado hebben wij onze camping opgebouwd met hierop vaste staanplaatsen

Nadere informatie

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Prospectus

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Prospectus 65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Prospectus Inhoud Voorwoord 4 Rendementsberekening 7 Inrichtingspakketten 11 Afkoop kavelhuur 17 Parkvoorwaarden 21 Koopovereenkomst 31 Beheersovereenkomst

Nadere informatie

RESERVERINGSVOORWAARDEN

RESERVERINGSVOORWAARDEN RESERVERINGSVOORWAARDEN Voorwaarden huur stacaravan/staanplaats 1 Reserveren is verplicht voor juli en augustus (en aanbevolen voor juni). 2 De ondergetekende moet volwassen zijn en is verplicht te voldoen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SNOWWORLD LEISURE N.V. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1.1 SnowWorld: SnowWorld Leisure N.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, feitelijk gevestigd Buytenparklaan 30 te Zoetermeer en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG

ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG ALGEMENE VOORWAARDEN MANEGE DE ROOSBERG Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website: www.roosberg.nl PARTIJEN Manege de Roosberg is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en reglementen, in

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015)

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen: De BTW volledig casco(wa+all-risk) verzekering pechhulp (binnen- en buitenland)

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

VinzEvents te Anna Paulowna. Saffier 231761VE Anna Paulowna KVK: 58592954BTW: 220227664B01. 1. Overeenkomst

VinzEvents te Anna Paulowna. Saffier 231761VE Anna Paulowna KVK: 58592954BTW: 220227664B01. 1. Overeenkomst VinzEvents te Anna Paulowna Saffier 231761VE Anna Paulowna KVK: 58592954BTW: 220227664B01 1. Overeenkomst 1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851.

RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17259851. Algemene Voorwaarden inschrijving en verhuurbemiddeling RNC Wonen Artikel 1. Begrippen/ omschrijvingen RNC Wonen: RNC Wonen, Postbus 42, 5270 AA te Sint Michielsgestel. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Bestuur HSKC t Visnet Huizen, december 2009 1 Inhoudsopgave BLZ. 0. BEGRIPSBEPALINGEN 3 1. PRIORITEITEN VAN

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV

Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV Algemene Bemiddelingsvoorwaarden Nu Wonen BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen BV, gevestigd aan het Evertsenplein 92, 3221 BL Hellevoetsluis (ZH), Goudsesingel 235a, 3031 EL te Rotterdam,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie