Jaarbericht Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2010 Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

2 Transmurale samenwerking noodzakelijk Het is ook in 2010 nog actueel dat, wanneer vanuit de ziekenhuisgedachte zorg wordt ingericht, er voldoende rekening dient te worden gehouden met het medisch beleid en de werkwijzen van (of ontwikkelingen in) de eerstelijn. Hetzelfde geldt in toenemende mate andersom, zeker nu de zorg in de eerstelijn in hoog tempo anders wordt ingericht, multidisciplinair met zorgprogramma s voor chronische ziekten. Hierbij is het van belang dat rekening wordt gehouden met de aansluiting op het medische beleid in de tweedelijn. In het kader van de continuïteit van zorg, en een soepele doorstroming van patiënten tussen eerste- en tweedelijn, blijft afstemming noodzakelijk. Dat maakt dat er actief aandacht nodig is en beleid gemaakt moet worden op die afstemming. In deze context is in het najaar van 2010 aangekondigd dat er een heroriëntatie op de toekomstige activiteiten van HaCa zal plaatsvinden, welke in 2011 nader zullen worden ingevuld en uitgewerkt. In 2010 is HaCa er weer in geslaagd om op allerlei fronten, en over allerlei onderwerpen professionals bijeen te brengen om die samenwerking en afstemming vorm te geven. Zo zijn er weer zes nieuwe (regionale) transmurale afspraken verschenen. Ook zijn eerder verschenen afspraken geëvalueerd en bijgesteld en hebben huisartsen en specialisten elkaar kunnen ontmoeten op verschillende nascholingsmomenten en via de communicatiekanalen van HaCa. In dit jaarbericht vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten van Transmuraal Centrum HaCa in Ben van den Borne, voorzitter HaCa Hennie van Bavel en Susan van den Bergh, coördinatoren HaCa

3 Organisatie Het bestuur van Transmuraal Centrum HaCa was in 2010 als volgt samengesteld: Ben van den Borne longarts Catharina-ziekenhuis voorzitter Paul Wouda huisarts Eindhoven vicevoorzitter Piet Batenburg raad van bestuur Catharina-ziekenhuis penningmeester Pieter Bertholet huisarts Eindhoven bestuurslid Stijn Konings internist Catharina-ziekenhuis bestuurslid Mark Scherders psychiater Catharina-ziekenhuis bestuurslid Francisca Wittkämper huisarts Best bestuurslid Drie medewerkers van het bureau ondersteunen het bestuur. Dit zijn: Hennie van Bavel coördinator HaCa Susan van den Bergh coördinator HaCa Jolanda Oosterwaal secretaresse Projecten en activiteiten 1 regionale transmurale afspraken (rta s) HaCa werkt samen met de andere transmurale centra in Zuidoost-Brabant (Quartz, TransMáx en THEMA) volgens een regionaal jaarplan aan de ontwikkeling en implementatie van regionale transmurale afspraken (RTA s). Dit wordt via een projectmatige aanpak gedaan door een vertaalslag te maken van de landelijke transmurale afspraken (LTA s) of andere landelijke richtlijnen (NHG, CBO). Onderwerpen worden gekozen op basis van behoefte uit het veld, ervaren knelpunten in de transmurale samenwerking, het verschijnen van nieuwe landelijke richtlijnen of de relevantie van een onderwerp vanwege bijvoorbeeld frequent voorkomen van een bepaald ziektebeeld. In 2010 verschenen de volgende afspraken: Chronische Nierschade bij volwassenen ( februari 2010) In deze RTA is de aanbeveling uit de landelijke richtlijn om onderlinge afspraken te maken over informatie-uitwisseling, taakverdeling en het aanvragen van aanvullend onderzoek in de eerstelijn, verder uitgewerkt. Ter bevordering van de implementatie van de RTA is in oktober 2010 een symposium over chronische nierschade gehouden, waaraan 104 huisartsen, specialisten en apothekers deelnamen. Daarnaast is er een nascholingsmodule Chronische nierschade voor het diagnostisch toetsoverleg van huisartsen ontwikkeld.

4 Lumbosacraal Radiculair Syndroom ( februari 2010) In onze regio zijn in het verleden afspraken gemaakt tussen huisartsen, fysiotherapeuten, neurologen en radiologen over diagnostiek en behandeling van LRS. Deze afspraken zijn nu ook vertaald in een RTA. Deze werkwijze heeft geleid tot minder onterechte verwijzingen naar de tweedelijn, en een sneller traject voor de patiënt na conservatief beleid in de eerstelijn. Diepe Veneuze Trombose van het been (maart 2010) De RTA Diepe veneuze trombose van het been (2009) is in 2010 herzien. Hierin is het farmaceutisch traject verder uitgewerkt. Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de middelen die in de apotheek voorradig zijn. Hoofdpijn (augustus 2010) De Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra heeft de regio Zuidoost Brabant gevraagd om te komen tot heldere werkafspraken over de afstemming van het beleid rond diagnostiek, behandeling en verwijzing van patiënten met hoofdpijn. Een regionale werkgroep heeft een RTA ontwikkeld, welke door de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra als voorbeeld gebruikt zal worden om ook elders in den lande te komen tot goede samenwerkingsafspraken. Gedragsproblematiek (o.a. verdenking ADHD) bij kinderen en jeugdigen (augustus 2010) Om de patiëntenzorg rond ADHD te verbeteren is samen met de huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en psychologen een samenwerkingsafspraak ontwikkeld. Deze afspraak heeft als doel het verbeteren van de samenwerking en het adequaat verwijzen bij gedragsproblematiek bij kinderen en jeugdigen, die mogelijk leidt tot kortere wachtlijsten. De gemaakte afspraken zijn in november 2010 met alle huisartsen besproken tijdens de sandwichdagen met het thema kindergeneeskunde van de stichting KOH. Signalering kindermishandeling acute fase (december 2010) In 2008 heeft de KNMG de Meldcode Kindermishandeling vastgesteld. Deze meldcode geeft de (behandelend) arts handvatten hoe te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Doelstelling is dat de nieuwe richtlijnen per 1 januari 2011 zijn geïmplementeerd, waarvoor een intensieve afstemming tussen huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen wenselijk en noodzakelijk is. Hiertoe heeft een regionale werkgroep afspraken opgesteld met betrekking tot het signaleren van kindermishandeling, en hoe in afstemming met de verschillende betrokken professionals te handelen op basis van de richtlijnen. Een eenduidige regionale werkwijze Signalering Kindermishandeling acute fase is ontwikkeld voor zowel de Spoedeisende Hulp, huisartsenposten- en praktijken. Middels een RTA zijn er samenwerkingsafspraken over o.a. informatieoverdracht, wie wordt coördinerend arts, wanneer screeningsvragen, SPUTOVAMO etc. beschreven.

5 In 2010 waren de volgende afspraken in ontwikkeling: Astma bij kinderen In de herziene consensus Astma bij kinderen van 2009 van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde en de Global Initiative for Asthma van de WHO worden nieuwe inzichten rondom de diagnostiek en behandeling van astma bij kinderen beschreven. Deze richtlijn vormt de basis van een RTA Astma bij kinderen, die in 2010 is ontwikkeld. Het doel van deze samenwerkingsafspraak is een afstemming van het beleid rondom diagnostiek en behandeling van kinderen met astma in de eerste- en tweedelijn. De concepttekst wordt in 2011 ter becommentariëring voorgelegd aan de betrokken beroepsgroepen. Dementie Iedere beroepsgroep heeft momenteel een eigen standaard voor het diagnosticeren van dementie binnen de eerste- of tweedelijns gezondheidszorg. Hierdoor is er geen integrale verdeling van taken en verantwoordelijkheden wat betreft signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie. Om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen worden samenwerkingsafspraken opgesteld waarin de rol van iedere zorgverlener omschreven wordt. In 2010 zijn de volgende afspraken geëvalueerd: Hartfalen Een eerste evaluatie van de RTA Hartfalen (oktober 2008) heeft begin 2010 plaats gevonden. Deze RTA is bij de huisartsen even in de ijskast gezet, in afwachting van de implementatie van de ketendbc CVRM. Daarin moet hartfalen zijn beslag krijgen. De uitrol van de eerstelijns ketendbc CVRM vindt plaats in 2010, in 2011 zal waarschijnlijk de module hartfalen daarin meegenomen worden. In 2010 verscheen een nieuwe NHG standaard en CBO richtlijn, de huidige RTA Hartfalen komt hiermee overeen. Overgewicht bij kinderen Na het verschijnen van de RTA Overgewicht bij kinderen (juli 2009) is in 2010 verder gewerkt aan een implementatie en evaluatieplan. De veronderstelling is, dat door de extra aandacht en de RTA er meer kinderen worden herkend met overgewicht en obesitas en dat daarvoor het juiste verwijskanaal wordt gebruikt en een goede informatieoverdracht plaats vindt. De resultaten van de nulmeting en eerste nameting zullen in 2011 met de werkgroep worden besproken.

6 2 zorgdomein Beheer inhoudelijke afspraken ZorgDomein HaCa was ook in 2010 verantwoordelijk voor de coördinatie en het up-to-date houden van gemaakte transmurale afspraken, het beheer van de toegangstijden en tekstuele en inhoudelijke aanpassingen in ZorgDomein. Implementatie van de nieuwe HASP richtlijn In januari 2010 zijn er op basis van een evaluatie van de nieuwe verwijsbrieven in ZorgDomein opnieuw aanpassingen doorgevoerd. Gezien de tijdsinvestering die hiermee aan de beheerszijde is gemoeid is besloten om dit niet ziekenhuisbreed, maar ad hoc op verzoek van specialismen op te pakken. Implementatie van de aanpassingen in het verwijsredenmenu. Medio 2010 is de verwijsboom in ZorgDomein aangepast, wat voor de beheerszijde in het ziekenhuis en het plaatsen van het juiste aanbod op de juiste plek consequenties heeft. HaCa heeft met elk specialisme getracht dit goed in kaart te brengen; dit bleek vanwege de complexiteit en tijdsinvestering niet altijd haalbaar. In 2011 kan aangehaakt worden bij de uitrol van het EPD om dit opnieuw per specialisme op te pakken. Om de specialisten en polikliniekmedewerkers inzage te geven in het eigen aanbod is een demo account van ZorgDomein via de website van HaCa op intranet geplaatst. Implementatie 1e lijns diagnostiek in ZorgDomein In 2010 is in de regio gestart met de implementatie van de 1e lijns diagnostiek in ZorgDomein. In het Catharina-ziekenhuis is gestart met het digitaal aanvragen van de laboratoriumdiagnostiek. Evaluatie onderzoek: afspraken over digitaal verwijzen in Zuidoost Brabant In 2009 is een onderzoeker van de Universiteit Maastricht gestart met een evaluatieonderzoek naar de wijze waarop de betrokken zorgverleners in eerste- en tweedelijn omgaan met de combinatie- en verwijsafspraken die zijn gemaakt, om zo het digitale verwijsproces verder te kunnen optimaliseren. Eind 2010 verscheen het onderzoeksrapport.

7 3 communicatie Een goede samenwerking begint met communicatie. HaCa is al elf jaar het loket voor huisartsen en specialisten die willen samenwerken rondom hun patiënten. HaCa heeft veel geïnvesteerd in het op gang brengen van de communicatie. Daarvoor gebruikt HaCa verschillende communicatiemiddelen, zoals een tweemaandelijkse nieuwsbrief, een website en het tijdschrift HaCaSpect dat twee maal per jaar verschijnt. De onderlinge bereikbaarheid wordt geregeld met een up-to-date adressenbestand en een telefoonlijst met nummers voor intercollegiaal overleg. Deze zijn bekend bij de receptionistes van het Catharina-ziekenhuis. De berichtgeving aan huisartsen vanuit het ziekenhuis en tussen huisartsen en specialisten bij gedeelde zorg, opname, ontslag en overlijden is een continu aandachtspunt van HaCa. Deze berichtgeving komt in vele projecten en activiteiten aan de orde. 4 nascholing HaCa organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en specialisten. Hierdoor dragen we bij aan kennisoverdracht. Daarnaast bieden we hiermee een ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten. Men leert elkaar beter kennen, draagt kennis over en wisselen knelpunten in de samenwerking uit. Zo nodig werken we deze laatste uit in verbetertrajecten. In 2010 werden Grand Cafés georganiseerd met de neurologen, plastisch chirurgen, psychiaters en kaakchirurgen. Er vond acht keer een Bedside teaching plaats en er waren vaardigheidstrainingen over ECG en KCI. Ook werden er twee symposia georganiseerd over Allergologie en Nierfunctiestoornissen en vond de jaarlijkse LOK-scholing in de regio plaats. Voor de doktersassistentes werd een bijeenkomst over oncologie in het voorjaar en over communicatie in het najaar georganiseerd. En voor de 11e keer vond in april de jaarlijkse nascholingsreis voor huisartsen en specialisten plaats: De OverEINDse dagen.

8 5 participatie in overleg met samenwerkingspartners HaCa onderhoudt de contacten met alle huisartsen in Zuidoost-Brabant en met de specialisten van het Catharina-ziekenhuis. Dit gebeurt met de individuele huisartsen en specialisten in werkgroepen, bij nascholingen en via huisartsen- en maatschapbezoeken. Het gebeurt ook op beroepsgroepniveau via de regionale huisartsenkring, de verschillende huisartsenzorggroepen in de regio en het stafbestuur van de medische staf van het Catharina-ziekenhuis. Naargelang de thema s in de projecten, vindt ook met andere disciplines in de eerstelijn overleg plaats, zoals met apothekers en KNMP, en met jeugdartsen en fysiotherapeuten. Periodiek vindt gezamenlijk overleg plaats met de regionale transmurale stichtingen, Diagnostiek voor U, Fast en de Stichting KOH. Hierbij streven we ernaar om de ontwikkeling van RTA s, nascholingen en activiteiten van de betrokken organisaties in de eerstelijn zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en op elkaar aan te laten sluiten. HaCa is aangesloten bij de Landelijke Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC). Het FMCC fungeert als netwerkorganisatie. Onderling wisselen de individuele Medisch Coördinerende Centra ervaringen en deskundigheden uit. Huisartsen Catharina-ziekenhuis (HaCa) Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven Telefoon Fax

Jaarbericht Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

Jaarbericht Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Jaarbericht 2009 Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Samenwerken bepaalt koers In dit jaarbericht vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten van Transmuraal Centrum HaCa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis

JAARVERSLAG 2010. Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis JAARVERSLAG 2010 Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Jaarverslag Transmuraal Centrum HaCa, 2010 Pagina Voorwoord 3 Organisatie en formatie 4 Samenwerking 5 Implementatie visienota

Nadere informatie

Deze ptegroep is kwetsbaar; bij intercurrente infecties is het van belang dat zij goed behandeld worden

Deze ptegroep is kwetsbaar; bij intercurrente infecties is het van belang dat zij goed behandeld worden Gemeenschappelijk meerjarenplan 2012-2015 VERSIE D.D. 16-01-2012 Overzicht van alle Regionale Transmurale Werkafspraken: Initiatieffase Onderwerp Aanleiding Coördinati e Patiënten-perspectief Beoogd resultaat

Nadere informatie

Gemeenschappelijk meerjarenplan VERSIE D.D

Gemeenschappelijk meerjarenplan VERSIE D.D Gemeenschappelijk meerjarenplan 2012-2015 VERSIE D.D. 09.01.2014 Overzicht van alle Regionale Transmurale Werkafspraken: Initiatieffase Onderwerp Aanleiding Coördinatie Patiënten-perspectief Beoogd resultaat

Nadere informatie

TransMáx postbus 90052 5600 PD Eindhoven

TransMáx postbus 90052 5600 PD Eindhoven TransMáx postbus 90052 5600 PD Eindhoven Samenstelling afdeling TransMáx: Mariëtte Oostindiër, medisch coördinator Hanny van Gent, projectcoördinator Ine te Boekhorst, secretaresse Truus van der Werf,

Nadere informatie

Bijlage 1. Gemeenschappelijk meerjarenplan VERSIE D.D. januari 2017

Bijlage 1. Gemeenschappelijk meerjarenplan VERSIE D.D. januari 2017 Bijlage 1 Gemeenschappelijk meerjarenplan - 2018 VERSIE D.D. januari 2017 Overzicht van alle Regionale Transmurale Werkafspraken: Initiatieffase Onderwerp Aanleiding Coördinatie Patiënten-perspectief Beoogd

Nadere informatie

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten in de palliatieve fase, door afstemming van het beleid d.m.v.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis

JAARVERSLAG 2008. Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis JAARVERSLAG 2008 Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Jaarverslag HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis 2008 Voorwoord 3 Organisatie

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

JAARVERSLAG 2011. Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis JAARVERSLAG 2011 Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis Jaarverslag Transmuraal Centrum HaCa, 2011 Pagina Voorwoord 3 Organisatie en formatie 4 Samenwerking 5 HaCa nieuwe stijl Berichtgeving

Nadere informatie

Transmurale samenwerkingsafspraken;

Transmurale samenwerkingsafspraken; Transmurale samenwerkingsafspraken; een ondersteuning bij zorg op de juiste plek Lilo Crasborn en Mariëtte Oostindiër, namens de Federatie van Medisch Coördinerende Centra Voorstellen Zou je jezelf willen

Nadere informatie

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak Doelstelling Een betere samenwerking en adequaat verwijzen bij ADHD bij kinderen en jeugdigen. Diagnostiek signalering gedragsprobleem Signalering

Nadere informatie

Ontwikkelen van een landelijke werkwijze voor Regionale Samenwerkingsafspraken

Ontwikkelen van een landelijke werkwijze voor Regionale Samenwerkingsafspraken Ontwikkelen van een landelijke werkwijze voor Regionale Samenwerkingsafspraken Inventarisatie van de werkwijzen van MCC s en discussiestuk Met subsidie van de: R. Scholten L.J. Meijer 3 april 2012 ISB

Nadere informatie

JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis

JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis JAARVERSLAG 2009 Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Jaarverslag Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis 2009 Voorwoord 3 Organisatie en formatie 4 Samenwerking

Nadere informatie

HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant

HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant Handboek RTA versie 0,7 2015 Inleiding De vier transmurale centra in Zuidoost Brabant (HaCa, Quartz, Thema en TransMáx) voeren regionale

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant

HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant Inleiding De vier transmurale centra in Zuidoost Brabant (HaCa, Quartz, Thema en TransMáx) voeren regionale transmurale projecten uit die

Nadere informatie

De implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade Van landelijke richtlijn tot regionale werkafspraken

De implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade Van landelijke richtlijn tot regionale werkafspraken De implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade Van landelijke richtlijn tot regionale werkafspraken L.J. Meijer F.G. Schellevis ISBN 978-94-6122-136-0 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van het beleid rond behandeling en follow up in de 1 e en 2 e lijn van patiënten na bariatrische

Nadere informatie

nieuwsflash voor verwijzers

nieuwsflash voor verwijzers nieuwsflash voor verwijzers Nummer 6, 30 juni 2016 Snel een specialist van MMC aan de lijn? (040) 888 60 06 Warm welkom voor huisartsenpost Makkelijk toegang tot HAP/SEH voor SHoKo huisartsen Radiologie

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

JAARBERICHT

JAARBERICHT JAARBERICHT 2012-2013 INLEIDING TransMáx is binnen en buiten Máxima Medisch Centrum hét aanspreekpunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de samenwerking eerste- en tweedelijn in de regio Zuidoost

Nadere informatie

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak Doelstelling Een betere samenwerking en adequaat verwijzen bij ADHD bij kinderen en jeugdigen. Diagnostiek signalering gedragsprobleem Signalering

Nadere informatie

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes E-mail: lilocrasborn@mcc-omnes.nl Versterking van de functie eerstelijns diagnostiek (NZa

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

Overdracht palliatieve zorg

Overdracht palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht palliatieve zorg Toelichting Aanleiding De continuïteit van de zorg voor de patiënten / cliënten in een palliatieve fase van hun ziekteproces

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

nieuwsflash voor verwijzers

nieuwsflash voor verwijzers nieuwsflash voor verwijzers Nummer 17, 16 oktober 2014 Snel een specialist van MMC aan de lijn? (040) 888 60 06 Kwartiermaker Transmuralisering Ronald Meerlo aangesteld OverEindse dagen Openingstijden

Nadere informatie

Palliatieve zorg in het ZGT

Palliatieve zorg in het ZGT 30 oktober 2014 Mw. Dr. I.M. Oving Internist-Oncoloog Palliatieve zorg in het ZGT Op het juiste moment en de juiste plaats Namens het palliatief consult team Palliatieve zorg, op het juiste moment en de

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

jaarverslag 2016 SHK is als regionale accreditatie autoriteit het aanspreekpunt in de regio voor nascholing aan de huisarts en zijn/haar personeel.

jaarverslag 2016 SHK is als regionale accreditatie autoriteit het aanspreekpunt in de regio voor nascholing aan de huisarts en zijn/haar personeel. SHK17.049-1.0 jaarverslag 2016 SHK is als regionale accreditatie autoriteit het aanspreekpunt in de regio voor nascholing aan de huisarts en zijn/haar personeel. Wijziging bestuurssamenstelling SHK In

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ

Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ September 2016 hebben de regionale huisartsenorganisatie en de GGZ-aanbieders in de regio Arnhem een samenwerkingsovereenkomst (Raamovereenkomst)

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant. Prostaatdiagnostiek. Toelichting. Pagina 1 TS ZOB januari 2014, URO 1-1

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant. Prostaatdiagnostiek. Toelichting. Pagina 1 TS ZOB januari 2014, URO 1-1 Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Prostaatdiagnostiek Toelichting Pagina 1 Aanleiding Bij veel patiënten, maar ook bij huisartsen en medisch specialisten, bestaan vragen over de zin van

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Netwerk Transmurale Oncologie regio Nijmegen-Boxmeer

Netwerk Transmurale Oncologie regio Nijmegen-Boxmeer Startnotitie Netwerk Transmurale Oncologie regio Nijmegen-Boxmeer Missie Netwerk Transmurale Oncologie regio Nijmegen-Boxmeer Onze missie is het ontwikkelen van een duurzaam Netwerk voor mensen met kanker

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar Beter Verwijzen

medisch centrum alkmaar Beter Verwijzen medisch centrum alkmaar Beter Verwijzen Initiatief HONK MCA - Zorgring Doel beter verwijzen verbeteren van de afstemming tussen patiënt, huisarts, specialist en ziekenhuis in het verwijsproces. patiënt

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Polikliniek Hartfalen

Polikliniek Hartfalen Cardiologie Polikliniek Hartfalen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Werkwijze polikliniek Hartfalen... 3 Behandeling en begeleiding... 3 Hartfalenverpleegkundige... 4 Wat kan de hartfalenverpleegkundige

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van het beleid rond behandeling en follow up in de 1 e en 2 e lijn van patiënten na bariatrische

Nadere informatie

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Afstemming van het beleid bij de behandeling van een diabetisch voetulcus. Het is te verwachten dat door een multidisciplinaire,

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Een stage onderzoek gericht op de ervaringen met de ZorgDomein applicatie. Managementsamenvatting Januari 2011 Annelieke Niezen, student Maastricht University

Nadere informatie

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Doelstellingen Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zwelling Zuidoost in de Brabant hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Afstemming van beleid rond diagnostiek

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o.

PLAN VAN AANPAK. Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. PLAN VAN AANPAK Naar een optimale structuur en functioneren van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Leeuwarden e.o. Juli 2012, Jelle Stekelenburg, gynaecoloog MCL Relinde van der Stouwe, verloskundige

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten van een pilot die de Nederlandse Diabetes Federatie mede namens haar

Nadere informatie

Samenvatting Zorgstandaard astma

Samenvatting Zorgstandaard astma Samenvatting Zorgstandaard astma Hierbij een samenvatting van de Zorgstandaard astma voor volwassenen namens de COPD-werkgroep van de huisartsenkring Amsterdam. Wij hebben voor u geprobeerd de belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Oorspronkelijk project Vroegdetectie en ondersteuning van ouderen met cognitieve problemen o o o o o o Cognitieve screening aan huis en verder opvolgen

Nadere informatie

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2 2. Randvoorwaarden 2 3. Wat is/doet het Transmuraal Platform BOS niet? 2 4. Organogram 2 5. Bestuur

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En wat is de bijdrage van de

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens

Kennisnetwerk CVA Nederland. Voor en door CVA zorgketens Kennisnetwerk CVA Nederland Voor en door CVA zorgketens Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Hoe werkt het Kennisnetwerk CVA Nederland? p. 4 Kennisnetwerk CVA Nederland 2. Wat biedt het Kennisnetwerk aan? En

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD in Regio Midden Kennemerland Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Consultatie en verwijzing 4 4. Ketenzorg en hoofdbehandelaarschap

Nadere informatie

Zorgdomein nieuwsbrief

Zorgdomein nieuwsbrief Tot onze grote vreugde kunnen we melden dat bij Longgeneeskunde op 26 juli j.l. de 100 ste combinatie afspraak is geregistreerd. De 4 nieuwe combinatieafspraken astma,hoesten, copd en dyspnoe zijn gerealiseerd

Nadere informatie

april 2007 Nummer 02 ZorgDomein CFIB (1FB) Catharina-zkh Elkerliek (Quartz)

april 2007 Nummer 02 ZorgDomein CFIB (1FB) Catharina-zkh Elkerliek (Quartz) april 2007 Nummer 02 De Stichting Zorgverwijzing Zuidoost Brabant bevordert de regionale samenwerking tussen de eerste en tweedelijn in de regio Zuidoost Brabant door middel van het gebruik van een digitaal

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden

Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden Apothekers ontvangen graag on-line een zogeheten push bericht indien de geanalyseerde nierklaring in MDRD < 50 ml/min is. Dit bericht dient automatisch

Nadere informatie

Overdracht in de palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Overdracht in de palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht in de palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Marlie Spijkers Arts symptoombestrijding en palliatieve zorg Sint Annaziekenhuis Medisch adviseur netwerk palliatieve zorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarplan 2015 StEF, versie 4, 22-04-2015 Leden van de Stichting EMC Fysiotherapeuten Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp, Fysiotherapiepraktijk

Nadere informatie

Dr. Marten Munneke. Afdeling Neurologie, Revalidatie. MijnZorgNet. Jaarcongres V&VN afdeling Neuro & Revalidatie 8 april Factsheet Parkinson

Dr. Marten Munneke. Afdeling Neurologie, Revalidatie. MijnZorgNet. Jaarcongres V&VN afdeling Neuro & Revalidatie 8 april Factsheet Parkinson ParkinsonNet Dr. Marten Munneke Afdeling Neurologie, Revalidatie en IQ Healthcare, UMC St Radboud MijnZorgNet Jaarcongres V&VN afdeling Neuro & Revalidatie 8 april 2010 Factsheet Parkinson Nederland: 50

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden Het duet internist-huisarts/poh Willy-Anne Nieuwlaat, endocrinoloog EZ Paul vd Broek, kaderhuisarts DM Diabetes Mellitus Zorgstandaarden 2003: NDF Zorgstandaard Diabetes Mellitus later NDF Zorgstandaard

Nadere informatie

Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis

Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Jaarverslag HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis 2007 Voorwoord 3 Inleiding 4 Organisatie en formatie

Nadere informatie

Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014

Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014 Transmuraal Platform BOS Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014 Het Transmuraal Platform BOS is de structuur om transmurale afspraken

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2013, een jaar waarin gezocht is naar mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te maken

Nadere informatie

Prostaatdiagnostiek. Prostaatdiagnostiek

Prostaatdiagnostiek. Prostaatdiagnostiek Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Prostaatdiagnostiek Prostaatdiagnostiek Toelichting Toelichting Pagina 1 Pagina 1 Aanleiding Aanleiding

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder

Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Afspraken over verwijzen, terugverwijzen en ontslag in de GGZ regio Arnhem voor patiënten/cliënten van 18 jaar en ouder Verwijzen Criteria voor verwijzen vanuit de huisartsenpraktijk 1 Uit Landelijke samenwerkingsafspraken:

Nadere informatie

Nieuwsflash voor verwijzers

Nieuwsflash voor verwijzers Nieuwsflash voor verwijzers Nummer 06, 29 juni 2017 Snel een specialist van MMC aan de lijn? (040) 888 60 06 Tijdelijke afspraken poli oogheelkunde Collegiale telefonische bereikbaarheid geoptimaliseerd

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard In de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard is een werkgroep actief die zich richt op

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Regionale samenwerking inzake Ozis: Hoe vorm te geven?

Regionale samenwerking inzake Ozis: Hoe vorm te geven? Regionale samenwerking inzake Ozis: Hoe vorm te geven? Tekst Lex Geerts en Jurriane Rendering Apothekers en Departementen lopen steeds vaker aan tegen de vraag hoe de organisatie van gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Teleconsultatie voor minder doorverwijzingen van 2 e naar 1 e lijn in de regio Nijmegen en omstreken

Teleconsultatie voor minder doorverwijzingen van 2 e naar 1 e lijn in de regio Nijmegen en omstreken Plan van aanpak Teleconsultatie voor minder doorverwijzingen van 2 e naar 1 e lijn in de regio Nijmegen en omstreken Datum: 22-01-2015 Auteur Guido Adriaanse, Cecile Kramer en Mariëlle Ouwens (projectleider)

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis JAARVERSLAG 2012 Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis Jaarverslag Transmuraal Centrum HaCa, 2012 Pagina Voorwoord 3 Organisatie en formatie 4 Samenwerking 5 Berichtgeving Loketfunctie

Nadere informatie