STEAMbase: SToffenmanager Exposure And Modelling database

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEAMbase: SToffenmanager Exposure And Modelling database"

Transcriptie

1 Utrechtseweg 48 Postbus AJ Zeist TNO-rapport V7805 STEAMbase: SToffenmanager Exposure And Modelling database T F Datum 13 november 2007 Auteur(s) Jody Schinkel (TNO) Joost van Cappellen (BECO) Henri Heussen (Arbo-Unie) Erik Tielemans (TNO) Exemplaarnummer - Oplage 10 Aantal pagina's 97 Aantal bijlagen - Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Projectnaam STEAMbase Projectnummer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan. De informatie in dit document is van vertrouwelijke aard zolang het Functioneel Ontwerp nog in conceptvorm is TNO

2 TNO-rapport V / 97 Inhoudsopgave 1 Inleiding Functioneel ontwerp STEAMbase Beschrijving van de variabelen Ondertekening... 97

3 TNO-rapport V / 97 1 Inleiding Binnen de beroepsgroep arbeidshygiëne wordt al enige jaren gesproken over het opzetten van een nationale database meetgegevens. Binnen de validatiestudie Stoffenmanager bleek het relatief gemakkelijk om meetgegevens te ontsluiten. Deze meetgegevens zijn aanvankelijk opgeslagen in een relationele database in Microsoft Access. In het onderhavige project is deze database door Beco, Arbo Unie en TNO omgezet in een web-based database STEAMbase: Stoffenmanager Exposure And Modelling database. In het buitenland (bijvoorbeeld Health & Safety Executive) hebben databases met meetgegevens belangrijke impulsen gegeven aan arbobeleid op het gebeid van monitoring en signalering van hoogrisicogroepen. Uiteraard kan STEAMbase ook een belangrijke rol spelen in Nederlands arbobeleid. STEAMbase en de Stoffenmanager kunnen in de toekomst een dynamisch geheel vormen. Aangezien werkplekken, arbeidssituaties en de samenhang tussen determinanten en blootstellingniveaus geleidelijk kunnen veranderen, is regelmatig een calibratie van het model noodzakelijk. Nieuwe meetgegevens uit STEAMbase kunnen een reguliere update van het Stoffenmanager model faciliteren en uitbreiding van het geldigheidsdomein mogelijk maken. In internationale kaders loopt het hier beschreven STEAMbase project parallel met diverse database ontwikkelingen. Er is momenteel grote belangstelling om deze database initiatieven meer op elkaar af te stemmen. In de toekomst zal dat hopelijk leiden tot uitwisseling van meetgegevens tussen EU landen. Deze rapportage geeft een beschrijving van de database aan de hand van een Functioneel Ontwerp (FO) dat is opgesteld door Beco (Hoofdstuk 2) en een toelichting van de velden in STEAMbase (Hoofdstuk 3).

4 TNO-rapport V / 97 2 Functioneel ontwerp STEAMbase 2.1 INLEIDING Het Functioneel Ontwerp (FO) wordt opgesteld met het doel houvast te bieden bij de technische realisatie van het beoogde instrument. Op schermniveau worden de functionaliteiten, afbakeningen en in sommige gevallen standaardwaarden en formules inzichtelijk gemaakt. Tijdens de bouw van het instrument zal de mogelijkheid bestaan om regelmatig mee te kijken met de ontwikkelingen (demo-omgeving). In dit proces is ruimte om suggesties voor aanpassing en uitbreiding mee te nemen, mits dit past binnen de kaders van het FO. Hoe verder het realisatieproces is gevorderd, hoe kleiner de vrijheidsgraden op dit punt zullen worden Projectaanpak en bijbehorende planning inclusief mijlpalen Fasen week 30: finaliseren functioneel ontwerp STEAMbase week 28 t/m week 37: Het programmeren van STEAMbase eind week 37: Opleveren van de testversie van STEAMbase week 38 t/m 39: Bureau en praktijktesten van STEAMbase 40 t/m 42: Verwerken testresultaten week 44: Opleveren definitieve versie van STEAMbase Mijlpalen Week 31: Het FO van STEAMbase is definitief, het programmeren is reeds begonnen Week 38: het testen van de basisversie van STEAMbase Week 44: Oplevering van de definitieve versie van STEAMbase Gebruikers en beheerders van het instrument Gebruikers invoer Arbeidshygiënische instituten; Arbodiensten; Deskundigen. Gebruikers raadplegen Stoffenmanagergebruikers; Andere belanghebbenden. Beheerders Inhoud beheerder: Kwaliteitsbeheerder: TNO / ArboUnie Functionele en technische beheerders: wijzigingen aan de systematiek (TNO, ArboUnie, BECO) Database- en applicatiebeheerder (nog niet vastgesteld)

5 TNO-rapport V / Eisen en afbakening Dit document is gebaseerd op de volgende geproduceerde documenten. - Voorstel De Nationale blootstellingsdatabase : (projectvoorstel); - STEAMbase_workshop_23 april2007.ppt: TNO; - database (workshop 23 april).ppt: Arbo Unie; - validatie_sm (AI).ppt: TNO; - Database meetgegevens validatiestudie: TNO; Functionele eisen De blootstellingsdatabase heeft de naam STEAMbase SToffenmanager Exposure and Modelling Database gekregen. De basisversie van STEAMbase bevat de set van meetgegevens die verzameld zijn voor de validatiestudie stoffenmanager uitgevoerd door TNO in samenwerking met ArboUnie; ca Het systeem is speciaal ingericht voor het invoeren van meetgegevens van blootstellingsonderzoeken. De volgende uitgangpunten gelden: 1. Instituten kunnen alleen de niet geanonimiseerde instituuteigen gegevens raadplegen; 2. De ingevoerde meetgegevens worden pas algemeen beschikbaar wanneer een kwaliteitscontrole is uitgevoerd; 3. Het systeem bevat een algemene lijst van stoffen (analytes) die centraal beheerd worden; 4. Instituten kunnen projecten aanmaken en vervolgens voor het project meetgegevens invoeren; Er zijn drie soorten gebruikers van het instrument met een verschillend autorisatieniveau: o Instituut gebruiker; mag projectgegevens invoeren, wijzigen en raadplegen van het eigen instituut, mag ook geaccordeerde gegevens van andere instituten raadplegen via een geanonimiseerde export o Kwaliteitsbeheerder; controleert de projectgegevens die aangeboden zijn door instituten voor algemene toepassing. Kan projectgegevens goedkeuren of afwijzen voor algemene toepassing. o Raadplegers van meetresultaten; iedereen kan geaggregeerde informatie ophalen t.a.v. vrijgegeven meetgegevens. Detailinformatie is via deze route niet beschikbaar Voor een verdere beschrijving van deze rollen en hun mogelijkheden, zie Gebruikerstypen. Instrument is geschikt voor meertalig gebruik en zal worden opgeleverd met Nederlands en Engels als ondersteunde taal; Technische eisen Het instrument wordt ontwikkeld voor een Windows IIS server Het instrument maakt gebruik van een Microsoft SQL-Server database 2005 Het instrument maakt gebruik van het DOT.NET framework 2.0 en AJAX 2.0 De exacte hosting locatie is nog onbekend. De programmawerking wordt gegarandeerd voor gebruik bij IE 6.0/IE7met een normaal beveiligingsniveau. Voor het besloten deel wordt er gebruik gemaakt van SSL beveiliging

6 TNO-rapport V / Functionele afbakening - Het beheer en onderhoud van de blootstellingsdatabase valt onder de verantwoordelijkheid van de toekomstige beheerorganistatie en valt dus buiten de scope van dit document. - De keuzelijsten in het systeem kunnen niet on line worden beheerd behalve: branchecode, component (analyte) en taakcode/taakgroep. - Alle functionaliteiten die niet expliciet zijn vermeld worden niet gerealiseerd Privacy De informatie in dit document is van vertrouwelijke aard zolang het Functioneel Ontwerp nog in conceptvorm is. Deze informatie mag niet aan andere personen worden gegeven dan de direct betrokkenen bij het project. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met TNO (Erik Tielemans) of BECO Groep (Joost van Cappellen).

7 TNO-rapport V / FUNCTIONELE BESCHRIJVING Inleiding Beoogde doelstelling van het instrument is het ontsluiten van blootstellingsgegevens via het internet. In het kader van de validatiestudie Stoffenmanager zijn ca 4000 metingen gebundeld. Om toekomstige validatie van het model en modellen die toegepast worden in branchespecifieke systemen te kunnen faciliteren is het de bedoeling om een internetinstrument aan te bieden waar geregistreerde instituten hun projectgegevens van uitgevoerde blootstellingsonderzoeken kunnen vastleggen. Wanneer er gekozen wordt de gegevens beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik, gaan de meetgegevens deel uit maken van de set die aangeboden wordt voor validatie en presentatie in geaggregeerde vorm. De gegevens die via deze route wordt aangeboden is alleen in geanonimiseerde vorm te raadplegen. Gegevens ten aanzien van bedrijven, klanten en medewerkers waar de metingen zijn verricht zijn niet beschikbaar. Allen categorieën, typen werkzaamheden en meetomstandigheden zijn beschikbaar Systeemoverzicht Het instrument maakt gebruik van centrale opslag van gegevens. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende typen gebruikers op verschillende locaties gebruik te laten maken van de informatie. Hoewel de verschillende gebruikers van dezelfde set van gegevens gebruikmaken hebben ze niet hetzelfde detailniveau waarmee de gegevens voor hen beschikbaar worden gemaakt. In het volgende schema wordt dit weergegeven. instituten invoer volledige toegang gegevens exportmodule gedeeltelijk toegang gegevens zoekfunctie volledige toegang gegevens buffer kwaliteitcontrole gekeurd Output beperkt toegang gegevens raadplegers Gebruikerstypen Er zijn vier typen gebruikers die toegang hebben tot het systeem: Projectgebruikers Kwaliteitsbeheerders Raadplegers Applicatiebeheerders

8 TNO-rapport V / 97 Rechten per type gebruiker Hieronder wordt per type gebruiker aangegeven wat de beoogde rechten zijn. Kwaliteitsbeheerder invoeren: - eigen projecten (gelijkwaardig gebruik als instituut invoer) - systeemlijsten (branches, stoffen en taken) - instituten - stoffen (componenten/analytes) genereren: - basis rapportage project; - export van geanonimiseerde projectgegevens van andere instituten die zijn vrijgegeven; overig: - raadplegen van aangeboden projecten door instituten; - goedkeuren of afwijzen van aangeboden projecten. Projectgebruiker invoeren: - aanmaken van projecten met daarin meetgegevens - wijzigen van eigen projecten en meetgegevens zolang deze niet algemeen toegankelijk zijn gemaakt. verwijderen: - verwijderen van niet algemeen toegankelijke, instituut/organisatie eigen projecten en meetgegevens genereren: - basis rapportage project; - export van geanonimiseerde projectgegevens van andere instituten/organisaties die zijn vrijgegeven; Raadpleger bekijken: - geaggregeerde informatie t.a.v. blootstellingsmetingen op basis van gekozen branche/beroep en taak. generen: - grafische weergave van blootstellingscores van meetsets. Applicatiebeheerder a. Functioneel beheerder: verantwoordelijk voor het gebruikersbeheer en beheer van instituut- /organisatiegegevens; deze gebruiker heeft toegang tot alle gegevens en kan nieuwe instituten/ en componenten toevoegen aan het systeem. b. Technisch beheerder: verantwoordelijk voor de tekstuele inhoud van de website en voor het laden van databaseaanpassingen

9 TNO-rapport V / Procesbeschrijving Bij het ontwikkelen van dit instrument is men uitgegaan van gebruikers die het volgende proces doorlopen: Projectgegevens van blootstellingsonderzoek waar metingen zijn verricht worden ingevoerd door een instituut/organisatie. Minimale vereisten zijn de NVvA gegevens. De gebruiker zal geattendeerd worden wanneer de benodigde gegevens voor validatie in het kader van Stoffenmanager niet mogelijk is door het niet invullen van velden; Het instituut/organisatie kan een project aanbieden voor algemeen gebruik (raadplegen vanuit Stoffenmanager oogpunt, export van geanonimiseerde gegevens door overige organisaties); Als een project is aangeboden voor algemeen gebruik en/of is goedgekeurd zijn de gegevens in het project niet meer aan te passen door het instituut/organisatie wat eigenaar is van de gegevens; Bij de kwaliteitscontrole kan bepaald worden of de gegevens van het project toegevoegd worden aan de algemeen toegankelijke set van gegevens. Als de kwaliteit nog als onvoldoende wordt beoordeeld wordt het project teruggegeven aan het instituut/organisatie wat eigenaar is van de gegevens. Eventuele opmerkingen waarin toegelicht wordt op welke punten de gegevens verbeterd/aangevuld moeten worden kunnen door de kwaliteitsbeheerder toegevoegd worden aan de gegevensset. Raadplegers kunnen op basis van een keuze voor een beroep en een handeling/taak een grafisch overzicht raadplegen waarin de spreiding van de blootstelling is weergegeven. Daarbij wordt een overzicht met statistieken gegeven (voor details zie paragraaf ). In de volgende paragrafen wordt per type gebruiker beschreven welke functies beschikbaar zijn in het instrument. Per functie is aangegeven welke informatie opgeslagen kan worden. Met een * is gemarkeerd welke informatie verplicht is. Met een v is gemarkeerd wat door de NVvF als vereist wordt aangegeven. Afbakening Instituten/organisaties die geen gegevens (of niet voldoende gegevens) aanbieden voor algemeen gebruik kunnen geen exports maken van andere projecten. Het precieze criterium waarop dit gestuurd zal worden is nog niet nader vastgelegd; In de nu volgende paragrafen wordt per type gebruiker beschreven welke functies in het systeem worden ondersteund. Deze beschrijving geeft alleen weer wat een gebruiker kan en welke informatie beschikbaar is / ingevoerd en/of aangepast kan worden. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de opbouw van de schermen waarin deze functies beschikbaar worden voor de gebruiker Projectgebruiker Project aanmaken De projectgebruiker kan nieuwe projecten aanmaken in het instrument. De volgende informatie wordt gevraagd: Projectnaam* Code Naam invoerend persoon Invoerdatum Opmerkingen/omschrijving

10 TNO-rapport V / 97 De status van het project wordt bij aanmaken standaard op Invoer gezet. Project wijzigen Alle velden mogen aangepast worden mits de gekozen projectnaam maar uniek is in het systeem. Projecten kunnen alleen verwijderd worden wanneer ze de status invoer hebben. Verwijderen zal achter de schermen neerkomen op inactief zetten. Project aanbieden voor algemene toegang Een projectgebruiker kan een project aanbieden voor algemeen gebruik. Het project zal dan eerst door de kwaliteitsbeheerder gecontroleerd worden. Zodra het instituut/organisatie het project aanbiedt voor controle is het voor de eigenaar niet meer te wijzigen. Alle onderliggende informatie zoals werknemers, metingen, resultaten etc. kunnen dan ook niet meer aangepast worden door de eigenaar. Product aanmaken De projectgebruiker kan nieuwe producten aanmaken in het instrument. De volgende informatie wordt gevraagd: Productnaam* v Toestand (gas, vast, vloeibaar)* indien vast Intrinsieke emissie* indien vloeistof/gas Dampspanning (voor vloeistoffen en gas)* Wijze van blootstelling (Exposure form) Samenstelling van het product uit stoffen v : o CAS-nummer bestanddelen o EINECS-nummer- bestanddelen o Concentraties van de verschillende bestanddelen o Dampspanning bestanddelen o Analysetechniek o Analyseprotocol o Opmerkingen bestanddelen Opmerkingen product Een product is alleen voor de eigenaar (instituut/organisatie) zelf beschikbaar. Bij het invoeren van projectgegevens wordt er uit de instituuteigen lijst van producten geselecteerd. Product wijzigen Het instituut/organisatie kan een product in de loop van de tijd aanpassen. De producteigenschappen die tijdens het gebruik in een project golden, worden binnen het project behouden. Door deze benadering kan een product, wat al onderdeel uitmaakt van een algemeen toegankelijk project, toch worden aangepast zonder dat de uitkomsten in het algemene deel daardoor meewijzingen. Eigenschappen op projectniveau kunnen niet meer worden aangepast als het project algemeen toegankelijk is gemaakt of in de wacht staat voor kwaliteitscontrole.

11 TNO-rapport V / 97 Bedrijfspand aanmaken De projectgebruiker kan nieuwe panden aanmaken waar onderzoek is verricht. De volgende informatie wordt gevraagd: Bedrijfsnaam* v Adres en contactgegevens Activiteit van het bedrijf* Branchecode* Indicatie of de werkruimte goed wordt schoongehouden* Indicatie of de werkruimte en installatie goed worden onderhouden en geïnspecteerd* Opmerkingen pand Bedrijfspand wijzigen Een bedrijfspand is uniek per organisatie. Een organisatie kan een pand hergebruiken in verschillende projecten. Dezelfde benadering wordt gevolgd als bij producten. De eigenschappen van het bedrijfsland tijdens het project blijven behouden. Eigenschappen op projectniveau kunnen niet meer worden aangepast als het project algemeen toegankelijk is gemaakt of in de wacht staat voor kwaliteitscontrole. Locatie aanmaken De projectgebruiker kan locaties aanmaken waar de metingen bij personen of stationaire metingen zijn verricht. De volgende informatie wordt gevraagd: Locatienaam* v Volume van de ruimte Volume categorie van de ruimte* Type ventilatie* v Indicatie werkzaamheid ventilatie Opmerkingen locatie Locatie wijzigen Een locatie is uniek per instituut/organisatie en hoort bij en bedrijfspand. Een instituut/organisatie kan een locatie hergebruiken in verschillende projecten. Dezelfde benadering wordt gevolgd als bij producten en bedrijfpanden. De eigenschappen van de locatie tijdens het project blijven behouden. Eigenschappen op projectniveau kunnen niet meer worden aangepast als het project algemeen toegankelijk is gemaakt of in de wacht staat voor kwaliteitscontrole. Werknemer aanmaken (PIN) De projectgebruiker kan werknemers bij bedrijfspanden aanmaken waar de metingen bij zijn verricht. De volgende informatie wordt gevraagd: Naam werknemer* Beroepsomschrijving* ISCO-code beroep* Opmerkingen werknemer

12 TNO-rapport V / 97 Werknemer wijzigen Zolang het project de status invoer heeft kunnen alle gegevens van de PIN worden aangepast. Nadat het project algemeen toegankelijk is gemaakt of in de wacht staat voor kwaliteitscontrole wordt deze mogelijkheid geblokkeerd. Stationair meetpunt aanmaken (SIN) De projectgebruiker kan stationaire meetpunten bij bedrijfspanden aanmaken waar de metingen zijn verricht. De volgende informatie wordt gevraagd: Code stationair meetpunt* Beschrijving omgeving* Afstand tot de bron in meters* Opmerkingen stationair meetpunt Stationair meetpunt wijzigen Zolang het project de status invoer heeft kunnen alle gegevens van de SIN worden aangepast. Nadat het project algemeen toegankelijk is gemaakt of in de wacht staat voor kwaliteitscontrole wordt deze mogelijkheid geblokkeerd. Meeting invoeren De projectgebruiker kan bij een project metingen invoeren. Het gaat om een behoorlijke set aan gegevens die in een aantal groepen ingedeeld kunnen worden: Monster (omstandigheden waarbij het monster, wat gemeten wordt, is genomen) Soort monster (sample specification) Shift/Taak meting* Meetstrategie (sample strategy) Meetmethode (sample type) Meettechniek (sample technique) Matrix Materiaal matrix Blootstellingspatroon Naam veldwerker Monsternamer toelichting Bemeten persoon en/of ruimte (PIN of SIN)* Monsternummer Monster sub-nummer Code stationair meetpunt* Beschrijving omgeving* Afstand tot de bron in meters* Taak (taak of taken die uitgevoerd werden op het moment van monstername) Code stationair meetpunt* Beschrijving omgeving*

13 TNO-rapport V / 97 Resultaat (metingen) (gemeten waarden van stoffen in et monster) Componentnaam* v Hoeveelheid* v (gemeten concentratie) Eenheid gemeten hoeveelheid* v Afstand tot de bron in meters* Meeting wijzigen Zolang het project de status invoer heeft kunnen alle gegevens van de meting worden aangepast. Nadat het project algemeen toegankelijk is gemaakt of in de wacht staat voor kwaliteitscontrole wordt deze mogelijkheid geblokkeerd. Organisatiegegevens wijzingen Een gebruiker kan de eigen gegevens van het instituut aanpassen. De volgende velden kunnen worden aangepast: Organisatienaam* Adres* Huisnummer* Huisnummer toevoeging Postcode* Plaats* Staat Land Telefoonnummer Faxnummer Website Contactpersoon Een projectgebruiker kan de organisatie niet verwijderen of inactief zetten. Dit kan alleen worden gedaan door de applictiebeheerder Kwaliteitsbeheerder Componenten aanmaken Componenten worden op applicatieniveau beheerd. Alle gebruikers maken van dezelfde lijst van componenten gebruik en mogen daar niet aan wijzigen. De volgende gegevens worden vastgelegd voor een component: Componentnaam* Casnummer Einecsnummer Dampdruk (in pascal) Molmassa (in u) Componenten wijzigen Componenten kunnen gewijzigd worden. Het is van te realiseren dat aanpassingen aan een component doorwerken op alle projecten en metingen waar met het bewuste component is gewerkt. Het wijzigen van componenten moet dus weloverwogen plaatsvinden.

14 TNO-rapport V / 97 Componenten kunnen niet fysiek verwijderd worden. Wanneer een component niet meer aangeboden dient te worden in de schermen kan deze op inactief worden gezet. De keuzelijsten op component die verder in het instrument worden aangeboden worden hierop gefilterd Rapportage en export van gegevens Resultatenrapport project Voor elk project kan een rapport gemaakt worden met de meetresultaten. Per meetresultaat wordt een pagina gemaakt met daarin de volgende informatie: Categorie Gegevenselement Steambase veld BEDRIJF Naam Premises.Name Locatie Premises.naw Arbeidsplaats Location.Name ACTIVITEIT Proces Task.TaskDescription ActionID: VO-Action Taken TaskCodes PRODUCT/STOFIDENTIFICATIE Product Product.Name Naam van de gemeten stof Result.ComponentId Component.Name Stofcode Component.CAS nr., Component.EINECS (via Result.ComponentID Specificatie component Component.VapourPressure, Component.MolMass (via Result.ComponentID Result.LOD, Result.InUseConcentration, Result.ResultRemark DETERMINANTEN VAN BLOOTSTELLING Blootstellingspatroon tijdens de monsternameperiode Patroon van beheersmaatregelen Product.ExposureFormId ExposureForm.Name Name van volgende VO via Task: LocalControl EffectLev Separation LocationVentilation Task Remark Identificatie code werknemer Persoon: Sample.PINId PIN.Name Stationairpunt: Sample.SINId SIN.Name Ademhalingsbescherming in Is niet beschikbaar in gebruik STEAMbase Ruimte Task.LocationID volgende details: Location.Name Location.Volume Location.VolumeCategoryId

15 TNO-rapport V / 97 Categorie Gegevenselement Steambase veld VO Name Location.LocationRemark MEETSTRATEGIE Meetstrategie Sample.SampleStrategyId VO Name MEETPROCEDURE Monstername: Datum van monstername SampleStart (datum) Soort monster SampleTypeId VO Name Monsternametijden Monsternameduur Blootstellingsduur Monsternamemethode Analyse: Analysemethode SampleStart / SampleStop 24-uurs klok tijden Verschil StartStop in Minuten (let op dag) Som TaskTime Sample.SampleTechnique TaskProduct.ProductId- Substance.AnalysesMethode (kunnen er dus meer zijn) RESULTATEN Gemeten concentratie Result.Result eenheid Result.ResultUnit VO Name REFERENTIE Referentie naar meetverslag Niet beschikbaar in STEAmbase Afbakening Het rapport kan alleen worden aangemaakt voor eigen projecten. Het rapport is niet beschikbaar voor publieke projecten die door andere instituten/organisaties beschikbaar zijn gesteld. Export projectgegevens Projectgegevens kunnen in geanonimiseerde vorm geëxporteerd worden. De volgende velden die bij een project worden vastgelegd zullen in de export niet vermeld worden: 1. Projectnaam 2. Bedrijfsnaam 3. Locatienaam 4. PIN naam 5. SIN naam 6. Veldwerker (in sample) 7. Alle basis remark velden in de entiteiten De export zal beschikbaar worden gesteld in een XML format waarbij de hiërarchie die in de database besloten ligt behouden blijft. Afbakening De volgende velden staan naar idee van BECO nog ter discussie: 1. Productnaam 2. Leveranciersnaam (bij product)

16 TNO-rapport V / 97 Raadpleger Projecten waarvan de gegevens toegelaten zijn in het open domein vormen de bron voor de raadpleegfunctie van STEAMbase. Op basis van een keuze op Beroep en Taak wordt een aggregaat van gegevens uit deze set geselecteerd, waarvan de volgende informatie wordt getoond: N: Aantal metingen K: Aantal bedrijven in de meetserie P: Aantal bemeten personen AM: Gemiddelde blootstelling Min: Laagste blootstellingwaarde die is gemeten Max: Hoogste blootstellingwaarde die is gemeten 90%: 90 percentiel van de blootstellingverdeling (10% van de metingen heeft hogere waarde) 95%: 95 percentiel van de blootstellingverdeling (5% van de metingen heeft hogere waarde) GM: geometrische gemiddelde; meetgegevens logtransformeren, gemiddelde berekenen (m), terugtransformeren van dit gemiddelde (expm) GSD: geometrische standaarddeviatie; meetgegevens logtransformeren, standaarddeviatie berekenen (s), terugtransformeren van standaarddeviatie (exps) Daarbij wordt een diagram getoond die de spreiding weergeeft van de gemeten waarden die in de selectie zitten in histogramvorm. Hieronder een voorbeeld van de beoogde weergave van een de spreiding in een histogram: percentage (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) (31-35) (36-40) (41-45) (>45) blootstelling (mg/m3) Een raadpleger is hoeft zich niet speciaal aan te melden in het systeem. Afbakening De selectie van meetresultaten binnen de raadpleegfunctie wordt nu alleen bepaald op Beroep en Taak. Daarbij wordt achter de schermen rekening gehouden of een project ook publiek toegankelijk

17 TNO-rapport V / 97 is gemaakt. Verder zijn er nog geen verfijningen die op de selectie kunnen worden aangebracht. Aandachtspunten die hierdoor ontstaan zijn de volgende: 1. De kwaliteitsbeheerders hebben in de huidige opzet geen andere mogelijkheid om gegevens buiten de selectie op Taak en Beroep te houden dan de publieke toegankelijkheid. Projecten die al erg verouderde informatie bevatten kunnen nu niet worden uitgesloten Applicatiebeheerder Gebruikers aanmaken Gebruikers aanmaken gaat via de standaard.net functionaliteit. Bij het aanmaken van een gebruiker zal bepaald moeten worden welke rechten de gebruiker krijgt. Er bestaan vier typen gebruikers in het systeem: 1. Applicatiebeheerders 2. Kwaliteitsbeheerders 3. Projectgebruikers 4. Raadplegers Voor de eerste drie typen is een vergelijkbare rol in het systeem aanwezig. Deze rol moet aan de gebruiker worden toegekend wanneer deze wordt aangemaakt. De Raadpleger heeft geen rol nodig; deze logt niet aan, maar krijgt zonder beveiliging toegang tot een beperkt deel van het systeem. Bij het aanmaken van een projectgebruiker zal bepaald moeten worden voor welk Instituut/organisatie in het systeem de persoon werkzaam is. Deze koppeling is alleen voor projectgebruikers van belang. De volgende informatie wordt ingevuld voor een gebruiker: Gebruikersnaam* adres* Organisatie (keuze lijst van bestaande actieve instituten/organisatie in het instrument; alleen noodzakelijk voor projectgebruikers Wachtwoord* Rollen (keuze uit projectgebruiker, kwaliteitsbeheerder en applicatiebeheerder) Gebruikers wijzigen De volgende informatie kan worden gewijzigd voor een gebruiker: adres Organisatie Wachtwoord Rollen Afbakening Als het instituut/organisatie, waaraan de gebruiker is verbonden, wordt gewijzigd kan hij/zij alleen nog projecten openen van het nieuw gekoppelde organisatie. Projecten van de oude organisatie, al heeft de gebruiker die zelf aangemaakt, zijn niet meer toegankelijk via de invoerschermen.

18 TNO-rapport V / 97 Organisatie aanmaken De applicatiebeheerder kan instituten aanmaken waar de gebruikers projecten voor kunnen gaan invoeren. De volgende informatie wordt gevraagd: organisatienaam* Adres* Huisnummer* Huisnummer toevoeging Postcode* Plaats* Staat Land Telefoonnummer Faxnummer Website Contactpersoon Activeer/Deactiveer (checkbox) Organisatie wijzigen Alle velden mogen aangepast worden mits de naam maar uniek blijft in het systeem. Weggooien mag niet als er reeds data door het instituut is aangemaakt (projecten etc.). In dat geval kan een instituut alleen gedeactiveerd worden.

19 TNO-rapport V / SCHERMEN BESCHRIJVING Inleiding Aan de hand van een hoofdmenu beschrijving en een beschrijving van de detailschermen wordt duidelijk uit welke (functionele) onderdelen STEAMbase bestaat, inclusief de vastgestelde afbakeningen. In de schermen worden mogelijke functies / handelingen die beschikbaar zijn bij informatie zoveel mogelijk met terugkerende iconen aangeboden. Door een logisch gebruik van de iconen op een herkenbare en vergelijkbare plaats in de schermen zal in verhouding weinig uitleg van de functionaliteit in de schermen direct getoond hoeven worden. Hieronder volgt een lijst met terugkerende iconen in het instrument: - geselecteerde item in een lijst; - voeg nieuw item toe; - wijzig details geselecteerd item; - verwijder geselecteerd item; in bepaalde gevallen zal het gaan om het inactiveren van een item; - grijs icoon wil zeggen dat de functie in dat geval niet beschikbaar is; in dit geval mag er niet verwijderd worden; - sla (gewijzigde) gegevens op; - selectie extra informatie pop up; Scherm 1: Homepage Beschrijving De homepage van de STEAMbase is de startpagina waarop normaliter de (nieuwe) gebruikers binnenkomen. Van hieruit kan worden doorgeklikt naar de onderdelen van het algemene deel of direct naar het inlogscherm om in het besloten deel terecht te komen (hierin zit de kern van de STEAMbase). De URL voor het raadplegen van de Homepage is: Scherm 2: Inloggen Beschrijving Om toegang te kunnen krijgen tot de invoer- en controlefunctionaliteiten van de STEAMbase moet de gebruiker inloggen. De inlogfunctionaliteit kent twee deelfuncties: - opvragen van een vergeten wachtwoord dat vervolgens naar het adres van de gebruiker wordt gestuurd dat in de database is vastgelegd; - daadwerkelijk inloggen in het systeem waarbij de opgegeven gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord worden gecontroleerd op juistheid. Alle gegevensuitwisseling binnen het besloten deel vindt met encryptie plaats (SSL-certificaat). Toelichting onderliggende functies - Opsturen wachtwoord: een gebruiker kan het vergeten wachtwoord opvragen door het adres in te voeren. Vervolgens controleert het systeem automatisch of de gebruiker bekend is. Zo ja, dan wordt naar het desbetreffende adres het wachtwoord opgestuurd. - Controleren login data: een gebruiker wordt toegelaten tot het besloten deel op het moment dat de combinatie van het ingevoerde adres en wachtwoord correct is.

20 TNO-rapport V / 97 Afbakening - Het inloggen geschiedt aan de hand van gebruikernaam en bijbehorende wachtwoord. - Het wachtwoord kan worden gewijzigd door de gebruiker. - Wachtwoorden worden door een beheerder via een beheermodule aangemaakt. Gebruikers kunnen geen wachtwoord ontvangen alleen door aan te vragen via het internet Hoofdmenu Dit is de basis pagina waar de gebruiker komt na te zijn ingelogd. Het hoofdmenu geeft hier toegang tot de verschillende schermen en functies. Organisatie Organisatie eigen gegevens Bedrijfspanden Locaties Producten Leveranciers Projecten Bemonstering Rapportage en output Raadplegen blootstelling Beheer De flow waarin gewerkt wordt is in twee hoofdactiviteiten onder te verdelen: 1. Projecten invoeren en raadplegen/wijzigen; 2. Monstername en resultaten invoeren en raadplegen/wijzigen Van de twee hoofdactiviteiten worden hieronder twee flowschema s weergegeven.

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.4 Versiedatum: 2015-04-15 Status: definitief Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie 8 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Gebruikersadministratie... 2 1.2 Vragen... 2 2 Inloggen en navigeren... 3 2.1 Inloggen op Suwinet-Inkijk...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebouwbeheer Automatisch gemeenschappelijke deuren beheren Gebruikershandleiding Versie:20160404 Inhoud Inleiding... 3 De Gebouwbeheer functie in het Ivana Easy beheerplatform... 4 De functie of rol Gebouwbeheer

Nadere informatie

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s http://anbi.federatiecultuur.nl 1 Inhoud Introductie... 3 Registreren... 4 Organisatie toevoegen... 6 Organisatie wijzigen... 8 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Handleiding RoosterPlaats

Handleiding RoosterPlaats Handleiding RoosterPlaats In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen weergegeven in de Wizard van RoosterPlaats een rooster kunt maken. Deze vijf stappen helpen u bij

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 2.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

Handleiding voor leveranciers

Handleiding voor leveranciers Handleiding voor leveranciers Deze handleiding is bedoeld voor de leveranciers en legt uit hoe de leveranciers hun productportfolio kunnen aanvullen en beheren. Homepagina Via www.softwarecatalogus.nl

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw Een zakelijke relatie wordt aangemaakt als: - een bedrijf klant gaat worden, bijvoorbeeld een eenmanszaak van een klant of het bedrijf van een klant die DGA is van het bedrijf; - met een bedrijf zaken

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

Werken met de Groeps Login app

Werken met de Groeps Login app Werken met de Groeps Login app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Toegang tot Groeps Login/app... 3 2.1 Inloggen app... 4 2.1.1 App installeren, administratie koppelen en inloggen... 4 2.1.2 Administratie koppelen

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 3.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1

Koppeling Nmbrs Workbee Doc nr.: SD 034 Datum: Versie: 1.1 Inhoud van dit document Benodigde gegevens voor de koppeling... 2 Nmbrs - Workbee... 2 Workbee en de Nmbrs integratie... 3 Over Workbee... 3 Over de integratie met Nmbrs... 3 Opzetten integratie Nmbrs

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum

Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Artikel software Behorende bij release vanaf 1 Datum Portal User Guide 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie)

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Ga naar de volgende url in uw browser Ga naar: http://mediamanager.wegener.nl/ (bij voorkeur met: Google Chrome, Firefox of Internet Explorer

Nadere informatie

Verkorte gebruikershandleiding Invis

Verkorte gebruikershandleiding Invis Verkorte gebruikershandleiding Invis Welkom bij INVIS Hartelijk welkom als informatiebeheerder binnen INVIS. INVIS (Interactief Vraaggestuurd InformatieSysteem) heeft als doel aanbod en aanbieders inzichtelijk

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER versie 2.0, 11 december 2009 SURFNET BV, RADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA UTRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer ROB-Net

Handleiding Gebruikersbeheer ROB-Net Beste ROB-Net gebruiker, Eerder hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe eigen inlogportaal van ROB-Net, te vinden op https://login.rob-net.nl. Dit inlogportaal is voor de gebruikers van ROB-Net gratis.

Nadere informatie

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013 Handleiding Kleos ipad oktober 2013 Inhoudsopgave blz. Installatie 3 Inloggen 4 Hoofdmenu 5 Homepage 6 Dossiers 7 Agenda 11 Taken 12 Activiteiten 13 Documenten 14 Relaties 16 Handleiding Kleos ipad Pagina

Nadere informatie

Handleiding Organisatiebeheerders. GHOR4all. Handleiding voor Organisatiebeheerders

Handleiding Organisatiebeheerders. GHOR4all. Handleiding voor Organisatiebeheerders GHOR4all Handleiding voor Organisatiebeheerders Auteur: Orangehill Versie: 1.1 Datum: okt 22, 2013 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Aanmelden in het systeem... 2 2.1 Inloggen... 2 2.2 Wachtwoord vergeten... 2

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Handleiding Dutch Green Building Guide

Handleiding Dutch Green Building Guide Handleiding Dutch Green Building Guide DGBC, november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Registreren voor een gebruikersaccount 4 2.1 Wachtwoord vergeten 5 2.2 Aanmelden voor de website 6 3 Organisatie

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

Quickstart AO-online. Een snelle handleiding voor www.ao-online.nl. Door : Gert van Hardeveld Datum : 29 augustus 2012 Versie : 3.

Quickstart AO-online. Een snelle handleiding voor www.ao-online.nl. Door : Gert van Hardeveld Datum : 29 augustus 2012 Versie : 3. Quickstart AO-online Een snelle handleiding voor www.ao-online.nl Door : Gert van Hardeveld Datum : 29 augustus 2012 Versie : 3.0 INHOUD PAGINA 1 INLEIDING... 3 2 SNEL OP WEG... 4 2.1 VOORDAT U BEGINT...

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Eindhoven, 24 augustus 2007 Gemaakt door: Meulemans, W. Dinkla, K. Coördinator: Sidorova, dr. N. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

Hoofdmenu > Algemeen > Toegangsbeheer. Voor de ervaren gebruikers :

Hoofdmenu > Algemeen > Toegangsbeheer. Voor de ervaren gebruikers : Pag 1 Voor de ervaren gebruikers : De instelmogelijkheden voor Toegangsbeheer zijn fundamenteel uitgebreid zodat de individuele rechten van gebruikers nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld en dat niettoegestane

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

Digitaal planbord Handleiding beheer

Digitaal planbord Handleiding beheer Digitaal planbord Handleiding beheer Inhoudsopgave Rollen en hun mogelijkheden...3 Medewerker...3 Beheerder...3 Uitleg van de mogelijkheden... 5 Activiteiten inzien... 5 Activiteit aanmaken...6 verwijderen

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Handleiding OV Portal

Handleiding OV Portal Handleiding OV Portal iedereen energie Inhoud Inloggen OV Portal 3 Account aanmaken 3 Storingen 3 Filteren 4 Storing melden 5 Storing bekijken 6 Storingen export 7 Gebruikers 8 Gebruiker wijzigen 8 Organisaties

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

LEGIONELLA DOSSIER Handleiding

LEGIONELLA DOSSIER Handleiding LEGIONELLA DOSSIER Handleiding Versie 5.2.4 Status: Definitief Datum: 1-11-2012 Deventer Inhoud 1. LEGIONELLADOSSIER... 4 2. INVENTARISATIE... 5 2.1. Locatie lijst selectie... 5 2.2. Installatie item lijst...

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Handleiding Urenstaat Applicatie

Handleiding Urenstaat Applicatie Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Professional... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Uren boeken en declaraties indienen... 3 1.2 Maandstaat... 3 1.3 Geboekte uren printen en gereed melden... 3 1.4 Jaaroverzichten...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie