Algemeen Werkplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Werkplan 2015"

Transcriptie

1 Algemeen Werkplan Inleiding Het Algemeen Werkplan 2015 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn voor leden, commissies en bestuur van de NVRB, om plannen en afspraken binnen de vereniging vast te leggen, onderling af te stemmen en bekend te maken. Informatie te geven aan toekomstige leden van de NVRB en aan organisaties en/of instellingen, die op enigerlei wijze een samenwerking hebben met de NVRB of dit overwegen. Dit AW is door het bestuur opgesteld op basis van de beleidsplannen van het bestuur en de werkplannen van de verschillende commissies en projectgroepen. Het AW wordt elk jaar bijgesteld. Het AW wordt ieder jaar aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. De Algemene Ledenvergadering stelt het AW definitief vast. Indien het AW strijdig is met de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement (HR), prevaleren de Statuten boven het HR en het HR prevaleert boven het AW. De begroting voor 2015 is afgestemd op dit werkplan Pagina 1 van 13

2 2. Bestuurssamenstelling Voorgesteld wordt het bestuur in 2015 uit de volgende personen te doen bestaan: Bert Knegtering (Voorzitter); Marit Zethof (Secretaris); Leon de Jonge (Penningmeester); Joël Luyk (Programma Commissie); Ronny van den Heuvel (Public Relations); Raphaël Steenbergen (Algemeen Lid). Voor 2015 is er een nieuwe vacature voor het bestuurslid Public Relations (opvolging van Ronny van den Heuvel) en een openstaande vacature voor het bestuurslid Externe Betrekkingen. Pagina 2 van 13

3 3. De visie van de NVRB Het bestuur van de NVRB heeft in 2014 een nieuwe visie opgesteld: De NVRB moet meer en meer acteren en gezien gaan worden als dé vertegenwoordiger van het Risico- en Betrouwbaarheidsdenken in Nederland. De NVRB moet een vakvereniging zijn die leading is. Dit wil zij bereiken door een vakvereniging te zijn die agendeert, kennisontwikkeling aanjaagt, deskundigen samenbrengt in een kennisnetwerk en in (maatschappelijke) discussies de kwantitatieve risicoanalyse naar voren brengt als instrument voor optimale besluitvorming. Agenderen De NVRB wil bij maatschappelijke problemen en discussies gerelateerd aan risicoanalyse actief aanwezig zijn door middel van o.a. organiseren van openbaar toegankelijke symposia waarin concrete aanbevelingen en suggesties worden gedaan. Op dit moment agenderen we dit via thema-avonden/dagen naar aanleiding van actualiteiten. Kennisontwikkeling aanjagen De NVRB wil meer betrokken worden bij de kennisontwikkeling op R&B gebied in Nederland. De TUD heeft het Safety & Security center opgericht, bij andere kennisinstellingen wordt meer lokaal gewerkt aan kennisontwikkeling. De NVRB zou door haar uitstekende connectie en voeling met de praktijk via de bij haar aangesloten bedrijven de grootste kennisvragen kunnen identificeren en kunnen onderbrengen bij kennisinstituten. Ook kan gedacht worden aan het nader betrekken van de kopstukken uit de kennisinstituten. Nadere internationale inhoudelijke banden met ESRA (leden) zal moeten worden aangehaald. Kennisnetwerk vormen De leden van de NVRB bezitten elk een enorme hoeveelheid kennis en ervaring. Door discussie onderling en deling van kennis kan de gezamenlijke kennispositie verder groeien en meer uitstralen. Doel is daarom het stimuleren van actieve participatie tussen onze leden. Dit proberen we op verschillende manieren te bereiken, waaronder het actief betrekken van onze leden bij de organisatie van onze activiteiten (als spreker, gastheer, lid van discussiepanel etc.). De NVRB streeft naar continuïteit van de vereniging door haar ledenbestand te vergroten en zich in het bijzonder te richten op de jonge experts. Onderdeel van een kennisnetwerk zijn ook meer regelmatige publicaties op R&B gebied met vermelding van de naam NVRB in de vakbladen (o.a. Technisch Weekblad / De Ingenieur). Pagina 3 van 13

4 4. Programma Commissie De Programma Commissie (PC) verzorgt en organiseert bijeenkomsten met als doel uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden van de NVRB en het presenteren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risicoanalyse en betrouwbaarheid. Bij het samenstellen van het programma probeert de Programma Commissie een jaarprogramma samen te stellen met activiteiten die passen bij de verschillende doelgroepen binnen de NVRB. 4.1 Ambitie Zoals aangegeven in het werkplan 2014 beogen wij in de komende jaren meer en meer te acteren en gezien te worden als dé vertegenwoordiger van het Risico- en Betrouwbaarheidsdenken in Nederland. Dit willen wij bereiken door te agenderen, kennisontwikkeling aan te jagen en deskundigen samen te brengen in een kennisnetwerk. De activiteiten die wij als vereniging organiseren dragen bij aan het realiseren van deze ambitie. Als Programma Commissie en bestuur hebben wij verschillende ideeën hoe wij hieraan verder invulling kunnen geven. Dit heeft in 2014 ertoe geleid dat er o.a. een tweetal lezingenavonden op locatie (Arcadis en Royal HaskoningDHV) zijn georganiseerd met een iets afwijkende opzet. Doel hiervan is om een proces in gang te zetten om uiteindelijk de mate van interactie tussen de leden onderling te stimuleren en de mate van kennisdeling te vergroten. Terugkijkend op deze lezingenavonden is de conclusie dat de eerste stappen hierin zijn gezet, maar dat het vaak nog lastig blijkt elkaar echt te vinden en te spreken tijdens de lezingenavonden. Dit blijkt ook uit de resultaten van de enquête over de lezingenavonden die in november 2014 is verspreid (zie het jaarverslag 2014 voor een kort overzicht van deze resultaten). Hierin werd ons beeld bevestigd dat deze interactie zeer gewenst is, maar dan wel voornamelijk op basis van de inhoud (d.w.z. discussies over voor ons interessante onderwerpen) en niet zozeer het samenkomen an sich (de netwerkborrel ). In die zin blijven de lezingenavond in een behoefte voorzien en zullen wij ook in 2015 meerdere avonden organiseren. 4.2 Acties Programma Commissie 2015 Concreet stellen wij als bestuur en Programma Commissie ons in 2015 tot doel om de interactie en kennisdeling tussen de leden en overige geïnteresseerden tijdens onze activiteiten te vergroten, waarbij de relevantie en actualiteit van de behandelde onderwerpen worden gewaarborgd. Hieraan gekoppeld zijn de volgende acties: Meer ruimte inruimen voor interactie tussen leden onderling en leden en niet-leden tijdens onze activiteiten; Het actiever proberen te betrekken van leden en bedrijven bij onze activiteiten; Tijdens de twee lezingenavonden die in 2014 op locatie zijn georganiseerd waren we te gast bij leden van de Programma Commissie. Het streven voor 2015 is ook andere leden als gastheer/gastvrouw te laten optreden tijdens een lezingenavond, waarbij er ruimte is voor het desbetreffende bedrijf om zich te presenteren aan de NVRB. Hierbij staat zoals altijd het Pagina 4 van 13

5 onderwerp centraal, maar is er tegelijkertijd tijd gereserveerd in het programma om het bedrijf beter te leren kennen, en dan met name welke activiteiten zoals worden ondernomen op het gebied van bedrijfszekerheid en risicomanagement. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een korte rondleiding ter plaatse of een korte bedrijfspresentatie voor aanvang van het hoofdprogramma; Actievere inbreng van leden op het jaarprogramma 2015; Als Programma Commissie komen wij meerdere keren per jaar bij elkaar om het activiteitenprogramma vast te stellen. De ervaring leert dat het programma gedurende het jaar nog aanzienlijk kan wijzigen doordat andere onderwerpen actueel worden of vanwege schuivende agenda s. NVRB leden zijn te allen tijde welkom om andere onderwerpen aan te dragen voor lezingenavonden, ook op de korte termijn. Dit zullen wij het komende jaar verder benadrukken waar mogelijk; Tijdige aankondiging van activiteiten via de website; Doordat het activiteiten programma gedurende het jaar nogal eens verschuift is het vaak lastig ons te committeren aan onderwerpen en data verder dan een half jaar vooruit. Tegelijkertijd hebben onze leden aangegeven wel behoefte te hebben aan meer inzicht in de agenda, al is deze dus nog deels onzeker. Streven voor 2015 is daarom onze leden beter op de hoogte te houden van de voorlopige jaarplanning. 4.3 Programma 2015 Voor het jaar 2015 worden de onderstaande onderwerpen voorgesteld: Presentatie door prof.dr.ir. Pieter van Gelder (hoogleraar Safety Science) tijdens de ALV 2015 (17 maart 2015); Lezingenavond over de 'zachte' kant van risicomanagement (risk based decision making, ethiek, communicatie over risico's), eventueel gecombineerd met een workshop over risico communicatie (mei/juni); Excursie naar luchtverkeersleiding, dan wel een bezoek aan Schiphol. Mogelijke onderwerpen voor presentaties: betrouwbaarheid van bagage afhandelingssystemen, risico denken in luchtvaart industrie (september/oktober); Mini symposium over de aardbevingen in Groningen (afhankelijk van actuele ontwikkelingen in de tweede helft van het jaar); Lezingenavond over cyber security / informatieveiligheid (november); Mini symposium "Van projectmanagement naar assetmanagement" over de uitdagingen om na de afronding van een project de B&O fase succesvol op te pakken. Organisatie door werkgroep OH optimalisatie (eind 2015/begin 2016). Zoals hierboven al aangegeven kan de invulling van dit plan wijzigen in de loop van het jaar, initiatieven voor andere onderwerpen zijn welkom. Pagina 5 van 13

6 4.4 Vastlegging De Programma Commissie zoekt voor elke bijeenkomst een lid van de vereniging, die een verslag wil schrijven voor de nieuwsbrief. Dit verslag komt ook op de website. Daarnaast worden de sheets van de presentaties, die gegeven zijn, verzameld en na toestemming van de presentatoren op de website geplaatst. 4.5 Samenstelling Programma Commissie De Programma Commissie is in 2015 als volgt samengesteld: Joël Luyk - Voorzitter (tel: , Ben Rijneveld (tel: , ); Paul Heimplaetzer (tel: , Cees Smit (tel: , Hoewel we op dit moment met een beperkter aantal leden de PC vormen, wordt dit niet als extra belastend ervaren door de PC leden. Dit neemt niet weg dat er altijd plaats is voor nieuwe leden in de PC. Voor meer informatie, stuur een mail naar of benader een van de commissie leden. Pagina 6 van 13

7 5. Public Relations Public Relations richt zich op het communiceren met (aspirant-)leden en aan de NVRB verwante organisaties over: Alle verenigingsactiviteiten; Andere activiteiten op het gebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid; De ontwikkelingen binnen de vereniging; De activiteiten op verwante gebieden of van verwante organisaties/verenigingen. Daarnaast beoogt de portefeuillehouder PR het ledenaantal van de vereniging positief te beïnvloeden en de interactie met haar leden te bevorderen. De middelen hiertoe zijn: Het uitbrengen van de NVRB Nieuwsbrief; Het uitgeven van ander informatiemateriaal (folder, USB stick); Het actueel houden van de NVRB website (www.nvrb.nl) Het zichtbaar (o.m. met banner/vlaggen) aanwezig zijn bij cursussen, informatiebijeenkomsten, fora et cetera; Het uitreiken van Awards op het gebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid; Het inhaken op bestaande activiteiten en de actualiteit. 5.1 Nieuwsbrief De NVRB streeft ernaar de nieuwsbrief 5 à 6 keer per jaar uit te brengen. De nieuwsbrief wordt voor de leden gemaakt, met inbreng van de leden zelf. Daarnaast wordt de nieuwsbrief ook gebruikt voor uitwisseling van informatie met onder andere de Interessegroep Risicomanagement van de IPMA en zusterorganisatie het Genootschap voor Risicomanagement. Ad-hoc vindt ook uitwisseling plaats met andere verenigingen en instellingen. Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen op het gebied van samenwerking. De Nieuwsbrief kent met de Pen, Wetenschapswaardigheden en de Risicozoeker/ Column een aantal succesvolle vaste/terugkerende rubrieken. Hiermee biedt de nieuwsbrief ruimte voor informatie over de actualiteit in ons vakgebied en opiniërende artikelen en columns. Verder wordt de nieuwsbrief gevuld met o.a. mededelingen van het bestuur, de agenda van de programma commissie, verslagen van ledenbijeenkomsten, en overige artikelen van leden. In 2014 is gebleken dat het vullen van enkele rubrieken en het verkrijgen van voldoende kopij op momenten moeizaam verloopt. Doel voor 2015 is daarom om ook bedrijfsleden te benaderen om beurtelings een bijdrage aan de nieuwsbrief te leveren. Dit biedt bedrijfsleden de kans om hun specifieke activiteiten op het gebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid aan de overige leden te presenteren. We streven ernaar hierin een handige combinatie te vinden met de voorgestelde lezingenavonden op locatie bij bedrijfsleden. Daarnaast is het doel om een beter overzicht te krijgen van de lopende afstudeer- en PhD onderzoeken op het gebied van Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid. Zo kan gerichter worden gezocht naar input voor de rubriek Wetenschapswaardigheden. Pagina 7 van 13

8 Kopij voor de nieuwsbrief wordt verzameld door de redactie van de nieuwsbrief (Peter Blanker, Ronny van den Heuvel, Het bestuurslid Public Relations heeft tevens zitting in de redactie van de ESRA Newsletter (www.esrahomepage.org/newsletter.aspx). In 2014 is namens de NVRB één artikel geleverd van de hand van Kasper Lendering. In 2015 zullen beschikbare artikelen ook worden doorgezonden naar de ESRA. 5.2 Website en archief Sinds begin 1998 is de NVRB website te bereiken via haar eigen domein. Het adres is Op de Website van de NVRB zijn onder meer de nieuwsbrief, een overzicht van bedrijfsleden en partners en een overzicht van de toekomstige activiteiten te zien. Ook is er een archief ingericht waarin presentaties, verslagen en andere stukken toegankelijk zijn. De presentaties en verslagen van verschillende bijeenkomsten van de laatste 3 jaar zijn op de website te vinden. Na lezingenavonden wordt dit deel van het archief bijgewerkt met de presentaties van de sprekers (indien beschikbaar). Naast de presentaties en verslagen worden ook de nieuwsbrieven digitaal in het archief opgeslagen. Voorheen waren de nieuwste edities van de nieuwsbrief alleen digitaal toegankelijk voor leden. Alleen de oudere nieuwsbrieven waren voor iedereen toegankelijk. In 2015 zullen ook de nieuwste nieuwsbrieven voor iedereen toegankelijk worden gemaakt via de website na de gebruikelijke verspreiding van de hardcopy nieuwsbrief via de post. Daarnaast is er een groeiende vraag naar een digitale vorm van de nieuwsbrief. Voor 2015 is het doel om additioneel aan de hardcopy nieuwsbrief een digitale vorm van de nieuwsbrief uit te brengen. Dit is ook van belang om een betere koppeling te leggen tussen de nieuwsbrief en de website, zodanig dat de informatie op de website ook beter wordt ontsloten. Op welke wijze dit vorm gaat krijgen, zal dit jaar verder worden uitgezocht. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is een zoekfunctie aan de website toe te voegen om de archief functie van de website beter te benutten. De nieuwe functionaliteiten van de website bieden daarnaast de mogelijkheid om via social media informatie te delen en eventueel discussies op gang te brengen. Doel voor 2015 is om social media beter te benutten om informatie over informatie over lezingen, bijeenkomsten en relevante artikelen breder te delen om zo de bekendheid van de NVRB te vergroten. De tijdelijke beheerder van de Website is Ronny van den Heuvel, omdat er na het vertrek van Martijn Flinterman voor deze functie geen opvolger is gevonden. Er is dan ook weer een vacature voor de webmaster. Pagina 8 van 13

9 5.3 Ledenwerving Gezien het dalende ledenaantal in 2014 wordt in het bestuursjaar 2015 actieve ledenwerving voorzien: Bestuur zichtbaar aanwezig bij lezingenavonden en overige bijeenkomsten; Het bestuur opent standaard de NVRB lezingenavonden. Aanwezigen die eventueel interesse hebben in een lidmaatschap weten in dat geval waar ze moeten zijn; Bredere verspreiding van informatie van de NVRB; Het bestuur zal informatie over haar vereniging, zoals verslagen, lezingen en overige bijeenkomsten, onder meer verspreiden via social media en een nieuwe digitale vorm van de nieuwsbrief; Kennis- en informatie-uitwisseling zusterverenigingen; Vergroten focus op informatie-uitwisseling tussen Interessegroep Risicomanagement van de IPMA en zusterorganisatie het Genootschap voor Risicomanagement; Uitbreiden ledenbestand met jong professionals; Meer aansluiting zoeken met jong professionals op het gebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid van diverse bedrijfsleden en overige organisaties om het ledenbestand ook met jong talent uit te breiden; Ruimte bieden tijdens lezingavond commerciële activiteiten gastbedrijf te etaleren; Bij de nieuwe opzet van de lezingenavonden bij bedrijven ook ruimte bieden aan bedrijven om zich wat commerciëler te profileren. Hierbij moet het voor de bedrijven ook mogelijk zijn om derden uit te nodigen waarbij ze zichzelf aan de NVRB kunnen liëren. 5.4 Samenvatting acties Public Relations 2015 Benaderen bedrijfsleden voor een bijdrage aan de nieuwsbrief; Doel voor 2015 is om bedrijfsleden te benaderen om beurtelings een bijdrage aan de nieuwsbrief te leveren. Dit biedt bedrijfsleden de kans om hun specifieke activiteiten op het gebied van risicoanalyse en bedrijfszekerheid aan de overige leden te presenteren. Idee is om de bijdrage te concretiseren met een beschrijving van een voorbeeldproject; Overzicht maken lopende afstudeer- en PhD onderzoeken; Doel voor 2015 is om een beter overzicht te krijgen van de lopende afstudeer- en PhD onderzoeken op het gebied van Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid. Zo kan gerichter worden gezocht naar input voor de rubriek Wetenschapswaardigheden voor de nieuwsbrief. Ook kan dit interessante leads opleveren voor lezingen; Pagina 9 van 13

10 Digitale editie Nieuwsbrief; Doel voor 2015 is om additioneel aan de hardcopy nieuwsbrief een digitale vorm van de nieuwsbrief uit te brengen. Dit is ook van belang om een betere koppeling te leggen tussen de nieuwsbrief en de website, zodanig dat de informatie op de website ook beter wordt ontsloten. Op welke wijze dit vorm gaat krijgen, zal dit jaar verder worden uitgezocht; Zoekfunctie website; Onderzocht zal worden in hoeverre het mogelijk is een zoekfunctie aan de website toe te voegen om de archief functie van de website beter te benutten. Aanvullend hierop zullen de gebruikersaccounts en inloggegevens worden opgeschoond en zullen onze leden geattendeerd worden op hun inloggegevens, zodat iedereen wordt geattendeerd op de reeds aanwezige informatie in het huidige archief; Social media; Doel voor 2015 is om social media beter te benutten om informatie over informatie over lezingen, bijeenkomsten en relevante artikelen breder te delen om zo de bekendheid van de NVRB te vergroten. Pagina 10 van 13

11 6. Externe betrekkingen Het voormalige RD&O, inclusief het contact met werkgroepen, valt hier nu onder Externe Betrekkingen. Op dit moment is er een openstaande vacature voor deze bestuursfunctie. 6.1 Acties Externe Betrekkingen 2015 Bestuursfunctie Externe Betrekkingen Doel voor 2015 is om een extra bestuurslid aan te trekken met als taak het nader aangaan van betrekkingen met bedrijven, overheden, instanties en kennisinstellingen op het gebied van risico en betrouwbaarheid. Binden van kennistrekkers en gebruikers met de NVRB Doel voor 2015 is om de kennistrekkers en gebruikers nader te binden aan de NVRB en hun ideeën van nut te laten zijn binnen de NVRB. Dit vergroot de impact van het risico en betrouwbaarheidsdenken in Nederland doordat kennis en kunde gebundeld wordt en beter ontsloten wordt. Doel is door middel van een aantal gesprekken met beeldbepalende personen uit de wereld van de risico- en betrouwbaarheidsanalyse deze personen nader aan de NVRB te binden en samen te brengen in de NVRB. Organiseren van symposium Doel is om elke twee jaar een symposium te organiseren over een actueel maatschappelijk onderwerp waarin het risico-denken een belangrijke factor is. Het eerste symposium staat voor het einde van 2015 gepland. Pagina 11 van 13

12 7. Financiën Op basis van het werkplan is het bestuur tot de volgende begroting gekomen. 7.1 Begroting Operationele begroting NVRB 2015 Begroting Baten Lasten Contributies ,- Advertenties 200,- Rente spaarrekening 500,- Totale opbrengsten ,- Lidmaatschappen 470,- Bestuurskosten 1.500,- Nieuwsbrief + website 3.000,- Programmacommissie 5.000,- Externe betrekkingen 1.500,- Mini symposium 5.000,- Divers / onvoorzien 50,- Totale Kosten ,- Operationeel resultaat (Opbrengsten - Kosten) 3.020,- Toelichting Op basis van het gestegen banksaldo verwachten wij effectief iets meer rente inkomsten. Daarentegen is de verwachting dat de inkomsten die voortkomen uit contributies licht zullen dalen. De uitgaven gaan dit jaar ietwat omhoog. Dit heeft er hoofdzakelijk mee te maken dat het voorgestelde beleid ten uitvoeren willen brengen door het bestuur uit te bereiden met een extra bestuurslid externe betrekkingen. Onder deze portefeuille zullen ook de werkgroepen hun werk uitvoeren. Aan de werkgroep Onderhoudsoptimalisatie wil het bestuur 1.000,- ter beschikking stellen voor de organisatie van het middag symposium "Van projectmanagement naar assetmanagement". Buiten de ESRA zijn wij zijn lid geworden van de NNR om toegang te krijgen tot een groter netwerk en zorgt voor een kleine verhoging van de lidmaatschappen. Voor het minisymposium hebben wij ,- gebudgetteerd. Dit budget komt tot stand door de in het Jaarplan 2014 voorgestelde reservering van 5.000,- uit de resultaatbesteding van het boekjaar 2014 en 5.000,- in de begroting voor het boekjaar Pagina 12 van 13

13 7.2 Acties Financiën 2015 De penningmeester stelt zichzelf de volgende zaken ten doel voor het boekjaar 2015: Laatste poging debiteuren 2012 en 2013 innen, daarna afschrijven; Ondanks verwoede pogingen, zijn nog niet alle debiteuren van 2012 en 2013 geïnd; Debiteurensaldo terugbrengen tot 2000,- op de datum ; Om het debiteuren saldo verder te blijven terugdringen en daarmee afboekingen voor de toekomst zo veel mogelijk te beperken, stelt het bestuur zich ten doel om voor een maximaal debiteurensaldo te hebben van 1.500,- op de datum Dit debiteursaldo zal, na uitvoering van actie 1, nog slechts uit debiteuren uit 2014 en 2015 bestaan; Verder structureren, ordenen en simplificeren van de Excel boekhoudingsheet; De huidige boekhoudsheet stelt in staat om de boekhouding uit te voeren op een transparante wijze. Ook is er een controle ingebouwd. Toch is het nog steeds mogelijk om, net zoals bij elke andere boekhoudpakket, boekingen fout in te voeren. Met het oog op een eventuele toekomstige overdracht van het penningmeesterschap, en het voorkomen van foute boekingen, zal er een hulpsheet toegevoegd worden aan de boekhoudingsheet waarin allerhande boekingen uitgelegd en weergegeven staan; Verder opschonen van balans; Op de huidige balansen staan nog steeds posten die het resultaat zijn van boekhoudkundige fouten die in het verleden zijn gemaakt. Alle uitzoek acties zijn uitgevoerd om verdere opschoning van de balans verder uit te voeren. Daarmee is als doel geformuleerd om de balans verder te op te schonen en toe te werken naar verdere standaardisatie van de balans. Pagina 13 van 13

Algemeen Werkplan 2013

Algemeen Werkplan 2013 Algemeen Werkplan 2013 1 Inleiding Het Algemeen Werkplan 2013 (AW) is opgesteld met als doelstellingen: Het aangeven van prioriteiten voor de korte termijn (lopende verenigingsjaar). Een leidraad te zijn

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012 Datum: woensdag 8 maart 2012, Utrecht Verslag: Karolina Wojciechowska Aanwezigen: Van het bestuur: Bert Knegtering (Voorzitter), Karolina Wojciechowska (Secretaris),

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014 Datum: Verslag: dinsdag 11 maart 2014, Utrecht Marit Zethof Aanwezigen: Van het bestuur: Bert Knegtering (voorzitter), Marit Zethof (secretaris), Leon de Jonge

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering NVRB

Algemene Ledenvergadering NVRB Algemene Ledenvergadering NVRB Welkom! 3/4/2011 ALV 1 Agenda Opening Notulen ALV 2010 Jaarverslag 2010 en Werkplan 2011: Algemeen Programma Commissie Research Development & Onderwijs Public Relations Goedkeuren

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2014

NVR financieel jaarverslag 2014 NVR financieel jaarverslag 2014 Begrotingen 2015, 2016 en 2017 Mei 2015 Opgesteld door Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR NVR Bestuur: Gerard Blaauw Tanja Masson-Zwaan Barbara ten Berge Lex Meijer Voorzitter

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final Pagina 2 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE VERKOOP... 3 1.3 KAPITAAL... 4 1.4 FONDSEN... 4 1.5 VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2012 EN 2013... 4 2 WINST EN VERLIESREKENING... 5 2.1

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 5 FEBRUARI 2015 over het boekjaar 2014

Algemene ledenvergadering op 5 FEBRUARI 2015 over het boekjaar 2014 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2014 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 5 FEBRUARI 2015 over het boekjaar 2014 In 2014 zijn de

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie)

Beleidsdocument 2010 2014. voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) ITP Patiëntenvereniging Nederland Beleidsdocument 2010 t/m 2014 Beleidsdocument 2010 2014 voor de ITP Patiëntenvereniging Nederland (Immuun Trombocytopenie) Colofon ITP Patiëntenvereniging Nederland Adres:

Nadere informatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie

HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie HalfjaarJaarverslag Enschedese Headbangers Organisatie maart 2013 - november 2013 Enschedese Headbangers Organisatie Gronausevoetpad 165 7533 VG Enschede contact@enschedeseheadbangers.nl www.enschedeseheadbangers.nl

Nadere informatie

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht

Student & Starter. Financiële Prognose. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Financiële Prognose Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents 1. Algemeen... 2 Vereniging... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 2. Balansbegroting... 3 3. Exploitatiebegroting...

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013

Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 Nederlandse Hydrologische Vereniging pagina 1 van 5 TOELICHTING JAARREKENING 2013 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING Algemene ledenvergadering op 20 MAART 2014 over het boekjaar 2013 In 2013 zijn de

Nadere informatie

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni Algemene Ledenvergadering Columni 2009-2010 1 Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni 25 september 2010, locatie: De Harmonie, RuG (Groningen) Bijlage bij agendapunt 2: Verslag secretaris Samenstelling

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 29 oktober 2015, balans per 31-12-2014 Kolommenstaat: begroting 2014, exploitatie 2014 begroting 2015, voorlopige exploitatie 2015 per 29 oktober 2015 en begroting 2016 Toelichtingen

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015

Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Stichting M aaslan d Gilde Oss en omstreken Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss T (0412) 65 32 49 Beleidsplan Maasland Gilde Oss e.o. 2011 2015 Inleiding Dit beleidsplan van Stichting Maasland Gilde Oss e.o.,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2012

NVR financieel jaarverslag 2012 NVR financieel jaarverslag 2012 Begrotingen 2013, 2014 en 2015 Mei 2013 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2009 (Dit huishoudelijk reglement (HR)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 Lelystad, september 2010 Communicatieplatform Flevoland p/a Lindelaan 20 8224 KT Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester Voorlopige balans per 6 oktober 2013, balans per 31 12-2012 Kolommenstaat: begroting 2012, exploitatie 2012, begroting 2013, voorlopige exploitatie 2013 per 6 oktober 2013 en begroting 2014 Toelichtingen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp

Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Djappoleen, te Velp Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 Bestuur...2 Communicatie en Promotie...2 Fondswerving...2 Projecten...2 Plannen...3 Financieel

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015 Begroting 2016 en bijgestelde begroting 2015 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie Hierbij: de begroting 2016 en de bijgestelde begroting 2015. Om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid met Huishoudelijk Reglement150417/1

Dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid met Huishoudelijk Reglement150417/1 Dit huishoudelijk reglement wordt aangeduid met Huishoudelijk Reglement150417/1 Positie en opbouw van dit document Het Huishoudelijk Reglement is op 17 april 2015 door de algemene vergadering vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde

Financieel Jaarverslag 2006. JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Financieel Jaarverslag 2006 JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Breda, 9 mei 2007 Geachte lezer, beste JWG er, Dit is het financieel jaarverslag van de JWG over het jaar 2006. Het is ook het laatste verslag

Nadere informatie

Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg BEGROTING

Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg BEGROTING Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg BEGROTING 2015 Penningmeester: Rob Hubrechsen, Veerweg 39, 4493 AM Kamperland. BEGROTING 2015 HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN Inkomsten Uitgaven Omschrijving

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 In het financieel boekjaar 2013 is er een behoorlijke aanslag gedaan op de kasreserves, echter minder groot dan in de begroting werd voorzien. Het negatief saldo bedraagt 13.621.

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen

Structuurplan en beleidsvoornemens. Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen Structuurplan en beleidsvoornemens Watersportvereniging De Eerste Aanleg, Breukelen 1 Inleiding Voor u ligt een structuurplan met de beleidsvoornemens van de Watersportvereniging De Eerste Aanleg voor

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Algemene vergadering 12-10-2015. Dorpsraad Maria Hoop

Algemene vergadering 12-10-2015. Dorpsraad Maria Hoop Welkom Algemene vergadering 12-10-2015 Dorpsraad Maria Hoop Opening en huishoudelijke mededelingen Interactief Gebruik Microfoon Opname en publicatie Formulieren Eindtijd en agendapunten Telefoon graag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten Huishoudelijk Reglement ZZP Houten De Kleine Alv heeft op dinsdag 22 april 2014 met dit Huishoudelijk Regelement ingestemd, onder toepassing van de tekstuele inbreng van een van de leden. Het betreft de

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde. Huurdersvereniging De Stroken!

Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde. Huurdersvereniging De Stroken! Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde Huurdersvereniging De Stroken! Welkom! Mededelingen Verslag ALV 10 april 2014 Bestuursverkiezing door de leden Proost! Begroting 2015 Contributie

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen 1. Algemeen Naam: werkgroep revalidatieartsen voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) van de VSN. De werkgroep is tevens een geaccrediteerde werkgroep

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie