Reglement KBC-Termijnbeleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Termijnbeleggingen"

Transcriptie

1 CW2115N1 V /- p. 1 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven, derde kantoor, op Dit reglement vervangt het reglement KBC-Termijnbeleggingen van De contractuele relatie tussen KBC Bank NV (hierna KBC Bank ) en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van het intekenborderel of het ontvangstbewijs. 1. KBC-Deposito s en KBC-termijnrekeningen in EUR 1.1 Algemene bepalingen De bank kan voor de cliënt deposito's (looptijd tot 1 jaar) of termijnrekeningen (looptijd vanaf 1 jaar) openen in EUR. De looptijd, het bedrag, de rentevervaldagen en de wijze van uitkering of kapitalisatie worden vastgelegd bij de opening van de rekening. De cliënt ontvangt een bevestiging van het openen van elk deposito en elke termijnrekening De cliënt moet een minimumbedrag beleggen en rekening houden met bijbehorende veelvouden. Beleggingen vanaf ,52 EUR met een looptijd korter dan één jaar of vanaf ,76 EUR met een looptijd vanaf één jaar worden aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door het Hoofdkantoor van KBC Bank De aanvangsdatum is ten vroegste de datum waarbij op moment van intekening de tegoeden valutamatig aanwezig zijn op de rekening waarop de dekking wordt bezorgd. De cliënt kan opteren voor een latere begindatum De cliënt krijgt een bericht van het feit dat zijn deposito of termijnrekening op eindvervaldag komt. Behoudens andersluidende overeenkomst worden de beschikbare rente en het kapitaal overgeschreven op de opgegeven bestemmingsrekening (zicht- of spaarrekening) Uitzonderlijk kan, voor het einde van de bedongen looptijd, een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling worden aangevraagd. De cliënt geniet echter geen terugkoopgarantie. KBC Bank behoudt zich het recht voor de vervroegde terugbetaling te weigeren, of afhankelijk te stellen van bepaalde voorwaarden. KBC Bank zal eventueel de waarde van de termijnrekening bepalen op basis van de marktvoorwaarden op het ogenblik van de vervroegde vereffening. Door het ondertekenen van het inkoopborderel verklaart de cliënt zich akkoord met de geboden waarde. 1.2 KBC-Deposito's Verworven rente en kapitaal zijn beschikbaar op de vervaldag van het deposito Het kapitaal kan, al dan niet samen met de nettorente, te allen tijde worden herbelegd. De cliënt kan opteren voor een automatische herbelegging, waarbij op de vervaldag een nieuw deposito wordt geopend tegen het tarief voor die bedragklasse op dat ogenblik. Als niet werd gekozen voor automatische herbelegging worden kapitaal en rente op de vervaldag geboekt op de opgegeven bestemmingsrekening. Elke bestemmingsinstructie kan door de cliënt worden gewijzigd tot daags voor de vervaldag. 1.3 KBC-Termijnrekeningen Bij de opening van de rekening moet de cliënt kiezen tussen de volgende mogelijkheden: (i) uitkering van de rente, waarbij de rente beschikbaar wordt gesteld op de vooraf bepaalde rentevervaldagen. Het kapitaal is beschikbaar op de eindvervaldag; (ii) kapitalisatie van de rente, waarbij de verworven brutorente jaarlijks wordt toegevoegd aan het kapitaal en op haar beurt rente opbrengt. Kapitaal en rente zijn beschikbaar op de eindvervaldag. Deze keuze geldt voor de volledige looptijd van de termijnrekening en is niet vatbaar voor wijziging Het kapitaal kan, al dan niet samen met de nettorente op eindvervaldag worden herbelegd. De cliënt kan opteren voor automatische herbelegging, waarbij op de vervaldag een nieuwe termijnrekening wordt geopend tegen het tarief op dat ogenblik. Als niet werd gekozen voor automatische herbelegging worden kapitaal en rente op de vervaldag geboekt op de opgegeven bestemmingsrekening. Elke bestemmingsinstructie kan door de cliënt worden gewijzigd tot daags voor de vervaldag.

2 CW2115N1 V /- p. 2 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen 2. KBC-Deposito s in deviezen 2.1 De bank kan voor de cliënt deposito's (looptijd tot 1 jaar) openen in de volgende deviezen : AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, JPY, NOK,NZD, PLN, SEK, USD en ZAR. De munt, de looptijd, het bedrag en de rentevoet worden contractueel vastgelegd op het ogenblik van de opdracht tot intekening. De cliënt ontvangt een bevestiging van het openen van elk deposito. Een deposito in een bepaalde munt vereist steeds een minimuminlage met bijbehorende veelvouden. 2.2 De aanvangsdatum is steeds een internationale bankwerkdag. De aanvangsdatum ligt twee internationale bankwerkdagen na de datum van de opdracht op voorwaarde dat de tegoeden valutamatig beschikbaar zijn op de rekening waarop de dekking wordt bezorgd. 2.3 De cliënt krijgt een bericht van het feit dat zijn deposito op eindvervaldag komt. Het kapitaal kan, al dan niet samen met de nettorente, te allen tijde worden herbelegd. De cliënt kan opteren voor automatische herbelegging, waarbij op de vervaldag een nieuw deposito wordt geopend tegen het tarief voor die bedragklasse op dat ogenblik. Als niet werd gekozen voor automatische herbelegging worden kapitaal en rente op de vervaldag geboekt op de opgegeven bestemmingsrekening. Elke bestemmingsinstructie kan door de cliënt worden gewijzigd tot 2 bankwerkdagen voor de vervaldag en voor 12 uur. 2.4 Uitzonderlijk kan, voor het einde van de bedongen looptijd, een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling worden aangevraagd. De cliënt geniet echter geen terugkoopgarantie. KBC Bank behoudt zich het recht voor de vervroegde terugbetaling te weigeren of afhankelijk te stellen van bepaalde voorwaarden. KBC Bank zal de waarde van de deposito bepalen op basis van de marktvoorwaarden op het ogenblik van de vervroegde vereffening. De cliënt dient zich vooraf en schriftelijk akkoord te verklaren met de geboden waarde. 3. KBC-RentePlan 3.1 Algemene bepalingen Het KBC-Renteplan is een termijnrekening in EUR, waarbij een inkomen wordt uitgekeerd aan de rekeninghouder of aan de begunstigde. Afspraken m.b.t. de looptijd, de rentevoet, de periodiciteit van de uitkering van het inkomen en het te ontvangen eindkapitaal worden op het ogenblik van intekening gemaakt. De rekeninghouder ontvangt hiervan een bevestiging. Hij kan de overeengekomen voorwaarden m.b.t. de looptijd en de rentevoet na de intekening niet meer wijzigen De minimuminlage voor een KBC-Renteplan bedraagt EUR De looptijd wordt uitgedrukt in jaren met een minimum van 1 jaar een maximum van 15 jaar. Eenmaal vastgelegd, blijft de looptijd ongewijzigd.de aanvangsdatum is steeds de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de opdracht wordt gegeven, op voorwaarde dat de tegoeden valutamatig beschikbaar zijn. De rentevoet van een KBC-Renteplan kan maximaal één maand voor de aanvangsdatum worden bepaald De periodieke uitkeringen worden, behoudens een wijziging van de roerende voorheffing, gewaarborgd gedurende de volledige looptijd van de belegging. De wijziging van de roerende voorheffing wordt opgelegd van overheidswege en is van toepassing op de lopende contracten. De cliënt kan steeds de bestemmingsrekening wijzigen waarop het inkomen moet geboekt worden Het kapitaal is beschikbaar op de vervaldag en wordt overgeschreven op de opgegeven bestemmingsrekening (zicht- of spaarrekening). Die kan worden gewijzigd tot daags voor de vervaldag De cliënt kan opteren voor automatische herbelegging van het kapitaal, waarbij op de vervaldag een nieuw KBC- Renteplan wordt geopend tegen het tarief op dat ogenblik. Als niet werd gekozen voor automatische herbelegging wordt het kapitaal op de vervaldag geboekt op de opgegeven bestemmingsrekening. Elke bestemmingsinstructie kan door de cliënt worden gewijzigd tot daags voor de vervaldag Uitzonderlijk kan, voor het einde van de bedongen looptijd, een gehele vervroegde opvraging worden aangevraagd. De cliënt geniet echter geen terugkoopgarantie. KBC Bank behoudt zich het recht voor de vervroegde opvraging te weigeren of afhankelijk te stellen van bepaalde voorwaarden. KBC Bank zal eventueel de waarde van het KBC-Renteplan bepalen op basis van de marktvoorwaarden op het ogenblik van de vervroegde opvraging. Door het ondertekenen van het inkoopborderel verklaart de cliënt zich akkoord met de geboden waarde. 3.2 KBC-Renteplan met kapitaalbehoud Het periodiek inkomen bestaat alleen uit de gehele rente Het inkomen wordt uitgekeerd aan de rekeninghouder of aan de begunstigde om de 1 of 3 maanden De periodiciteit van de uitkering en het bedrag van het inkomen kunnen na de intekening niet meer wijzigen.

3 CW2115N1 V /- p. 3 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen 3.3 KBC-Renteplan met kapitaalafbouw Het periodiek inkomen bestaat uit rente aangevuld met de terugbetaling van een deel van het kapitaal Het inkomen wordt uitgekeerd aan de rekeninghouder of aan de begunstigde om de 1, 2, 3, 4, 6 of 12 maanden De periodiciteit van de uitkering kan jaarlijks gedurende de looptijd door de rekeninghouder worden gewijzigd. Het bedrag van het inkomen kan op elk moment gedurende de looptijd door de rekeninghouder worden gewijzigd. 4. Emissie KBC-Termijnrekeningen De cliënt kan intekenen op Emissie KBC-Termijnrekeningen die worden uitgegeven in schijven en waarvan KBC Bank de uitgifteperiode en het bedrag kan beperken. De Emissie KBC-Termijnrekeningen brengen rente op vanaf hun ingangsdatum zoals bepaald in de productfiche. De toegepaste tarieven of formules zijn die welke aan het begin van de uitgifteperiode zijn vastgelegd. Voor de voorwaarden van de Emissie KBC-Termijnrekeningen wordt verwezen naar de productfiches ter beschikking in elk kantoor van KBC Bank. 5. KBC-Achtergestelde (Plus) Termijnrekeningen De cliënt kan op welbepaalde tijdstippen intekenen op KBC-Achtergestelde (Plus) Termijnrekeningen. De toegepaste rentevoeten of berekeningsformules zijn die welke op het ogenblik van de intekening van kracht zijn. De ingangsdatum van de toegekende rente is gelijk aan de uitgiftedatum. De houders van KBC-Achtergestelde (Plus) Termijnrekeningen genieten geen deposito- en beleggersbeschermingsregeling zoals uiteengezet in art. I.22 van de Algemene Bankvoorwaarden. Voor de voorwaarden van de KBC-Achtergestelde (Plus) Termijnrekeningen wordt verwezen naar de productfiche ter beschikking in elk kantoor van KBC Bank. 6. KBC-Kasbons 6.1. Algemene bepalingen In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen, zullen de bijzondere bepalingen worden toegepast Uitgifte De cliënt kan doorlopend intekenen op KBC-Kasbons via de kantoren van KBC Bank. De uitgifte gebeurt a pari van de nominale waarde. De coupures zijn veelvouden van 100 EUR met een minimum van EUR en een maximum van EUR. De beursbelasting, eventueel de heffing op materiële levering en kost materiële levering zijn ten laste van de intekenaar Rente De toegepaste rentevoeten of berekeningsformules zijn die welke op het ogenblik van de intekening van kracht zijn. De ingangsdatum van de toegekende rente is gelijk aan de begindatum van de KBC-Kasbon Terugbetaling Het kapitaal is terugbetaalbaar vanaf de (eventueel tussentijdse) kapitaalvervaldag. De terugbetaling gebeurt tegen het pari van de nominale waarde. Een uitgestelde aanbieding voor inning van renten en kapitaal na de rentevervaldag resp. kapitaalvervaldag van KBC-Kasbons aan toonder die niet zijn opgenomen in een effectenrekening, geeft geen recht op vergoeding. Uitzonderlijk kan, voor het einde van de looptijd, een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling worden aangevraagd. De cliënt geniet echter geen terugkoopgarantie. KBC Bank behoudt zich het recht voor de vervroegde terugbetaling te weigeren, of afhankelijk te stellen van bepaalde voorwaarden. KBC Bank zal de waarde van de KBC- Kasbon bepalen op basis van de marktvoorwaarden op het ogenblik van de vervroegde vereffening.

4 CW2115N1 V /- p. 4 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen Ongewilde buitenbezitstelling Bij een ongewilde buitenbezitstelling van KBC-Kasbons aan toonder kan de eigenaar zijn rechten vrijwaren door tijdig de vereiste formaliteiten i.v.m. de verzetsbetekening te vervullen overeenkomstig de gecoördineerde wetten van 24 juli 1921 en 22 juli Vorm KBC-Kasbons worden in regel uitgegeven aan toonder. KBC Bank kan echter ook toestaan, zonder daartoe verplicht te kunnen worden, dat zowel bestaande als nieuwe KBC-Kasbons op naam gesteld worden en in het nominatief register geregistreerd worden KBC-Effectenrekening KBC-Kasbons aan toonder kunnen op verzoek van de bezitter kosteloos in een KBC-Effectenrekening worden opgenomen Verhandelbaarheid KBC-Kasbons in de vorm van effecten aan toonder zijn vrij overdraagbaar zonder tussenkomst van KBC Bank. Ze worden niet op de beurs genoteerd, maar zijn wel verhandelbaar op de openbare veiling binnen de beurs. KBC-Kasbons op naam zijn overdraagbaar. De overdracht moet aan KBC Bank meegedeeld worden, samen met een door KBC Bank aanvaard bewijsstuk van de overdracht Financiële dienst De financiële dienst van de KBC-Kasbons wordt verzekerd door KBC Bank en haar kantoren. Zij kunnen uitsluitend bij KBC Bank worden uitbetaald. Bij de intekening ervan en bij elke andere transactie, zoals de vereffening van het kapitaal of het innen van rente, is de cliënt gehouden zich te identificeren conform art. I.2 tot en met I.6 van de Algemene Bankvoorwaarden.Ingeval vervalsing of namaking wordt vastgesteld, wordt art. I.18 van de Algemene Bankvoorwaarden toegepast Vruchtgebruik De behandeling van een KBC-Kasbon aan toonder op een KBC-Effectenrekening met vruchtgebruik gebeurt zoals bepaald in het Reglement KBC-Effectenrekeningen. In geval van een KBC-Kasbon op naam met vruchtgebruik moeten de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een rekeningnummer op hun respectievelijke naam meedelen aan KBC Bank. De rekening van de vruchtgebruiker wordt gecrediteerd met de rente van de KBC-Kasbon. De rekening van de blote eigenaar wordt gecrediteerd met het vervallen kapitaal. Behoudens andersluidend overeengekomen met KBC Bank, behoudt de blote eigenaar het alleenrecht om te beschikken over de volledige eigendom van de KBC-Kasbon. De blote eigenaar kan te allen tijde een einde stellen aan het storten van de rente op de rekening van de vruchtgebruiker. KBC Bank behoudt zich steeds het recht voor het akkoord van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker te eisen in verband met elke uit te voeren verrichting Kasbons uitgegeven door Fidisco, Bank van Roeselare en Cera Investment Bank Dit reglement is niet van toepassing op de kasbons uitgegeven door het vroegere Fidisco, Bank van Roeselare of Cera Investment Bank, die overgenomen werden door KBC Bank. 6.2 Bijzondere Bepalingen KBC-Maxibon op 13 maanden tot 10 jaar, daartussen alle looptijden mogelijk in volle maanden De renten worden automatisch en zonder inhouding van roerende voorheffing gekapitaliseerd en zijn gelijktijdig met het kapitaal betaalbaar op de eindvervaldag. De roerende voorheffing is verschuldigd op de eindvervaldag KBC-Kasbon jaarlijks opvraagbaar Deze kasbon heeft een totale looptijd van 5 jaar met jaarlijks een kapitaal- en rentevervaldag. De rentevoet wordt jaarlijks vastgelegd voor het volgende jaar. De rente van het eerste jaar wordt bij de intekening bepaald. De houder van de kasbon kan zich vanaf de 16e dag vóór elke jaarlijkse vervaldag, en dit tot en met de vervaldag zelf, aanbieden bij KBC Bank om een tarief vast te leggen voor het volgende jaar. In geval van nietaanbieding kent KBC Bank op de jaarlijkse vervaldag automatisch de rentevoet, van kracht op dat moment, toe voor de volgende renteperiode. De renten zijn betaalbaar op de rentevervaldagen tegen afgifte van het renteverrekeningsblad; de laatste jaarrente is betaalbaar samen met het kapitaal. Op elke jaarlijkse kapitaalvervaldag (vanaf 16 kalenderdagen tot 1 maand na de tussentijdse kapitaalvervaldag) kan de houder tevens kosteloos om de terugbetaling van het kapitaal verzoeken

5 CW2115N1 V /- p. 5 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen voorzover er nog geen tarief werd vastgelegd voor de volgende renteperiode. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt op de kapitaalvervaldag. Indien de bezitter van de kasbon deze keuze maakt, is de kasbon definitief vereffend KBC-Kasbon 5-jaarlijks opvraagbaar Deze kasbon heeft een totale looptijd van 15 jaar met een kapitaalvervaldag om de vijf jaar en een jaarlijkse rentevervaldag. De rentevoet wordt vijfjaarlijks vastgelegd voor de volgende periode van vijf jaar. De rente van de eerste periode van vijf jaar wordt bij de intekening bepaald. De houder van de kasbon kan zich vanaf de 16e dag vóór elke vijfjaarlijkse kapitaalvervaldag, en dit tot en met de kapitaalvervaldag zelf, aanbieden bij KBC Bank om een tarief vast te leggen voor de volgende vijf jaar. In geval van niet-aanbieding kent KBC Bank op de vijfjaarlijkse kapitaalvervaldag automatisch de De renten zijn betaalbaar op de jaarlijkse rentevervaldagen tegen afgifte van het renteverrekeningsblad; de laatste rente is betaalbaar samen met het kapitaal. Op elke vijfjaarlijkse kapitaalvervaldag (vanaf 16 kalenderdagen tot 1 maand na de tussentijdse kapitaalvervaldag) kan de houder tevens kosteloos om de terugbetaling van het kapitaal verzoeken voorzover er nog geen tarief werd vastgelegd voor de volgende renteperiode. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt op de kapitaalvervaldag. Indien de bezitter van de kasbon deze keuze maakt, is de kasbon definitief vereffend KBC-Kasbon 3-jaarlijks opvraagbaar Deze kasbon heeft een totale looptijd van 15 jaar met een kapitaalvervaldag om de drie jaar en een jaarlijkse rentevervaldag. De rentevoet wordt driejaarlijks vastgelegd voor de volgende periode van drie jaar. De rente van de eerste periode van drie jaar wordt bij de intekening bepaald. De houder van de kasbon kan zich vanaf de 16e dag vóór elke driejaarlijkse kapitaalvervaldag, en dit tot en met de kapitaalvervaldag zelf, aanbieden bij KBC Bank om een tarief vast te leggen voor de volgende drie jaar. In geval van niet-aanbieding kent KBC Bank op de driejaarlijkse kapitaalvervaldag automatisch de De renten zijn betaalbaar op de jaarlijkse rentevervaldagen tegen afgifte van het renteverrekeningsblad; de laatste rente is betaalbaar samen met het kapitaal. Op elke driejaarlijkse kapitaalvervaldag (vanaf 16 kalenderdagen tot 1 maand na de tussentijdse kapitaalvervaldag) kan de houder tevens kosteloos om de terugbetaling van het kapitaal verzoeken voorzover er nog geen tarief werd vastgelegd voor de volgende renteperiode. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt op de kapitaalvervaldag. Indien de bezitter van de kasbon deze keuze maakt, is de kasbon definitief vereffend KBC-Maxibon 5-jaarlijks opvraagbaar Deze kasbon heeft een totale looptijd van 15 jaar met een kapitaal- en rentevervaldag om de vijf jaar. De rentevoet wordt vijfjaarlijks vastgelegd voor de volgende periode van vijf jaar. De rente van de eerste periode van vijf jaar wordt bij de intekening bepaald. De houder van de kasbon kan zich vanaf de 16e dag vóór elke vijfjaarlijkse kapitaalvervaldag, en wel tot en met de kapitaalvervaldag zelf, aanbieden bij KBC Bank om een tarief vast te leggen voor de volgende vijf jaar. In geval van niet-aanbieding kent KBC Bank op de vijfjaarlijkse kapitaalvervaldag automatisch de De rente wordt automatisch gekapitaliseerd tot de tussentijdse kapitaalvervaldag. De renten zijn betaalbaar op de vijfjaarlijkse rentevervaldagen tegen afgifte van het renteverrekeningsblad; de laatste rente is betaalbaar samen met het kapitaal. Op elke vijfjaarlijkse kapitaalvervaldag (vanaf 16 kalenderdagen tot 1 maand na de tussentijdse kapitaalvervaldag) kan de houder ook kosteloos om de terugbetaling van het kapitaal verzoeken voorzover er nog geen tarief werd vastgelegd voor de volgende renteperiode. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt op de kapitaalvervaldag. Wanneer de houder van de kasbon deze keuze maakt, is de kasbon definitief vereffend KBC-Maxibon 3-jaarlijks opvraagbaar Deze kasbon heeft een totale looptijd van 15 jaar met een kapitaal- en rentevervaldag om de drie jaar. De rentevoet wordt driejaarlijks vastgelegd voor de volgende periode van drie jaar. De rente van de eerste periode van drie jaar wordt bij de intekening bepaald. De houder van de kasbon kan zich vanaf de 16e dag vóór elke driejaarlijkse kapitaalvervaldag, en wel tot en met de kapitaalvervaldag zelf, aanbieden bij KBC Bank om een tarief vast te leggen voor de volgende drie jaar. In geval van niet-aanbieding kent KBC Bank op de driejaarlijkse kapitaalvervaldag automatisch de De rente wordt automatisch gekapitaliseerd tot de tussentijdse kapitaalvervaldag. De renten zijn betaalbaar op de driejaarlijkse rentevervaldagen tegen afgifte van het renteverrekeningsblad; de laatste rente is betaalbaar samen met het kapitaal. Op elke driejaarlijkse kapitaalvervaldag (vanaf 16 kalenderdagen tot 1 maand na de tussentijdse kapitaalvervaldag) kan de houder ook kosteloos om de terugbetaling van het kapitaal verzoeken voorzover er nog geen tarief werd vastgelegd voor de volgende renteperiode. De terugbetaling van het kapitaal gebeurt op de kapitaalvervaldag. Wanneer de houder van de kasbon deze keuze maakt, is de kasbon definitief vereffend KBC-Groeibon Deze kasbon heeft een looptijd van 5 jaar en een jaarlijkse renteuitkering. De renten zijn betaalbaar op de jaarlijkse rentevervaldagen tegen afgifte van het renteverrekeningsblad; de laatste rente is betaalbaar samen met het kapitaal. De

6 CW2115N1 V /- p. 6 van 6 Reglement KBC-Termijnbeleggingen terugbetaling van het kapitaal gebeurt op de eindvervaldag. De externe rentevoeten zijn progressief. Bij intekening op de KBC-Groeibon betaalt de cliënt een instapkost. 7. KBC-Certificaten De cliënt kan intekenen op KBC-Certificaten die worden uitgegeven in schijven en waarvan KBC Bank de uitgifteperiode en het bedrag kan beperken. De KBC-Certificaten brengen rente op vanaf hun ingangsdatum zoals bepaald in het prospectus. De toegepaste tarieven of formules zijn die welke aan het begin van de uitgifteperiode zijn vastgelegd. Voor de voorwaarden van de KBC-Certificaten wordt verwezen naar het Basisprospectus en Addenda voor KBC- Certificaten. 8. KBC-Achtergestelde (Plus) Certificaten De cliënt kan op welbepaalde tijdstippen intekenen op KBC-Achtergestelde (Plus) Certificaten. De toegepaste rentevoeten of berekeningsformules zijn die welke op het ogenblik van de intekening van kracht zijn. De ingangsdatum van de toegekende rente is gelijk aan de uitgiftedatum. De houders van KBC-Achtergestelde (Plus) Certificaten genieten geen deposito- en beleggersbeschermingsregeling zoals uiteengezet in art. I.22 van de Algemene Bankvoorwaarden. Voor de voorwaarden van de KBC-Achtergestelde (Plus) Certificaten wordt verwezen naar het Basisprospectus en Addenda voor de KBC-Achtergestelde (Plus) Certificaten. 9. Wijzigingen KBC Bank kan de niet-essentiële bepalingen van dit reglement te allen tijde wijzigen. De cliënt wordt schriftelijk of op enig andere gepaste wijze van deze wijziging op de hoogte gebracht. Wijzigingen van essentiële bepalingen van dit reglement worden vooraf en tijdig door KBC Bank aan de cliënt meegedeeld. De cliënt kan van de gewijzigde bepalingen kennisnemen via zijn KBC-kantoor.

De consument stemt in met de onmiddellijke uitvoering van de termijnbelegging door zijn akkoord met de intekening.

De consument stemt in met de onmiddellijke uitvoering van de termijnbelegging door zijn akkoord met de intekening. Voorafgaande informatie m.b.t. termijnbeleggingen op afstand gesloten met consumenten in de zin van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 01.10.2014 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING

PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING PROSPECTUS EN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN TOEPASSING VOOR VERRICHTINGEN UITGEVOERD DOOR NV CENTRALE KREDIETVERLENING TARIEVEN GELDIG VANAF 03.09.201.2015 Onderstaand tarief wordt gepubliceerd in uitvoering

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ 1 REKENING GEOPEND OP NAAM VAN : WIJZIGING MEVROUW CHERLET SOFIE 01-05-1983 VERZENDING DAGAFSCHRIFTEN DAGELIJKS VIA INTERNET VOOR ALLE BEWERKINGEN

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT KBC - LIFE MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 BEHEERSREGLEMENT MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 - is een beleggingsfonds dat wordt aangeboden onder KBC-Life Multinvest, een tak23-levensverzekering. Het is

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Buitenlands betalingsverkeer

Buitenlands betalingsverkeer Buitenlands betalingsverkeer Tijdlijnen en valutering per 1 oktober 2015 Valutering is het toekennen van een rentedatum aan een mutatie op uw rekening. Op basis van deze rentedatum wordt periodiek rente

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

db Inflation Protect Coupon Geen bokaal meer nodig om uw geld te beschermen

db Inflation Protect Coupon Geen bokaal meer nodig om uw geld te beschermen db Inflation Protect Coupon Geen bokaal meer nodig om uw geld te beschermen Wat ons dierbaar is, willen we met goede zorgen omringen en beschermen. Ook voor ons geld zoeken we zekerheid en veiligheid.

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT SPAARREKENINGEN. Bijlage 7 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV

Reglement Transacties Financiële Instrumenten KBC Bank NV KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.920.226 BTW-nummer BE 462.920.226 www kbc.be Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Inschrijvingsmodaliteiten en uitgiftevoorwaarden. Achtergestelde obligatielening ENFORSA III

Inschrijvingsmodaliteiten en uitgiftevoorwaarden. Achtergestelde obligatielening ENFORSA III Uitgiftedatum: 25 juni 2015 Uitgever: Enforsa Foundation Stichting naar Nederlands recht met maatschappelijke zetel te Breda Nederland Bedrijfsnummer:KvK 63657570 Inschrijvingsmodaliteiten en uitgiftevoorwaarden

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY

BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY BELFIUS INVEST BELGIAN ECONOMY Beheersreglement van het intern verzekeringsfonds Belfius Invest Belgian Economy In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance N.V. Het agentschap:

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor een minderjarige Informatie & Advies: T +32 (0)2 548 28 51 E info@triodos.be Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor

Nadere informatie

Omdat u alle voorzorgen wilt nemen

Omdat u alle voorzorgen wilt nemen Omdat u alle voorzorgen wilt nemen Variable Secured Notes II Een uitgifte met de hoogste kwaliteitscore Een eerste coupon van 6,25% A Passion to Perform. Drijfvermogen verzekerd Beleggen op korte of op

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT 1 / 12 Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT Editie 10/07/2015 INHOUD I. OMSCHRIJVING... 2 II. BEHEERDER VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 2 III. KENMERKEN VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN...

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand.

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Variable Secured Notes IV Een uitgifte van de beste kwaliteit Een eerste coupon van 6% Mooie vooruitzichten voor de volgende coupons A Passion to Perform.

Nadere informatie

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN

AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN AARD EN RISICO VAN DE FINANCIELE INSTRUMENTEN 1) DE RISICO S DEFINITIE 1. Risico van insolventie: Het risico van insolventie van de debiteur heeft te maken met de mogelijkheid dat de emittent van de roerende

Nadere informatie

Planning for Pension 1

Planning for Pension 1 Planning for Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV

Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Reglement Effectenrekeningen KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BIC KREDBEBB RPR Brussel BTW BE 0462.920.226 www.kbc.be Verantwoordelijk uitgever: KBC

Nadere informatie

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van het ING Groen Boekje en ING Oranje Boekje (hierna het Reglement ) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK

REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK REGLEMENT EFFECTENREKENINGEN TRIODOS BANK AFDELING 1: INLEIDENDE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 - Algemeen... 3 1.1 Toepassingsgebied... 3 1.2 Kennisneming door de Klant... 3 1.3 Algemene Bankvoorwaarden...

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie