Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. Joint Global Coordinators

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. Joint Global Coordinators"

Transcriptie

1 In het aanbod (het Aanbod ) worden gewone aandelen (de Aandelen ) van Belgacom NV/SA (de Vennootschap ), een Belgische naamloze vennootschap van publiek recht, door ADSB Telecommunications B.V. ( ADSB of de Verkopende Aandeelhouder ) aangeboden. ADSB is van plan om tot maximum al de gewone aandelen die het, onmiddellijk vóór de afsluiting van het Aanbod, bezit in de Vennootschap, aan te bieden (met uitzondering van de gewone aandelen die het voorwerp zullen uitmaken van de Overtoewijzingsoptie). Het Aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België aan particuliere beleggers en een aanbod aan institutionele beleggers in België en in andere landen. Voorafgaand aan het Aanbod bestond er geen publieke markt voor de Aandelen. Een indicatieve prijsvork (de Prijsvork ) voor de prijs per Aandeel bij het initieel publiek aanbod (de Aanbiedingsprijs ) wordt naar verwachting gepubliceerd in de Belgische financiële pers op of omstreeks 8 maart De Aanbiedingsprijs wordt naar verwachting gepubliceerd in de Belgische financiële pers op of omstreeks 22 maart Een aanvraag werd ingediend om alle gewone aandelen in de Vennootschap op de Eerste Markt van Euronext Brussels op te nemen onder de code BELG, en naar verwachting zal deze opneming plaatsvinden op of omstreeks 22 maart Na afsluiting van het Aanbod en nadat de Vennootschap bij ADSB gewone aandelen heeft ingekocht zoals hierin beschreven, zal de Belgische Staat een meerderheid van de gewone aandelen van de Vennootschap in eigendom hebben. Zie Risicofactoren vanaf pagina 23 voor factoren die in overweging dienen te worden genomen alvorens Aandelen te kopen. De Aandelen hebben niet en zullen niet het voorwerp uitmaken van een registratie overeenkomstig de US Securities Act van 1933 (de Securities Act ) noch van een gelijkaardige procedure overeenkomstig de reglementeringen die van toepassing zijn op aanbiedingen van effecten in enig ander land, behoudens België. De Aandelen worden in de Verenigde Staten enkel aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers ( qualified institutional buyers ) overeenkomstig Rule 144A van de Securities Act ( Rule 144A ). Potentiële kopers die gekwalificeerde institutionele kopers zijn worden er hierbij van in kennis gesteld dat verkopers van de Aandelen mogelijks steunen op de vrijstelling van de bepalingen van Section 5 van de Securities Act voorzien door Rule 144A. Voor een beschrijving van deze en bepaalde andere beperkingen op het aanbieden, verkopen en overdragen van de Aandelen en op de verspreiding van dit prospectus, zie Underwriting en Overdrachtsbeperkingen. De Verkopende Aandeelhouder, Dexia Bank NV ( Dexia ) en KBC Bank NV ( KBC ) zullen aan de Underwriters een optie toekennen (de Overtoewijzingsoptie ), uitoefenbaar gedurende 30 dagen vanaf de datum van het begin van de handel in de Aandelen, om bijkomende gewone aandelen, die maximum 10% vertegenwoordigen van het aantal in het Aanbod verkochte Aandelen, te kopen aan de Aanbiedingsprijs, verminderd met de plaatsingscommissies, van toepassing op de institutionele beleggers om mogelijke overtoewijzingen in het kader van het Aanbod te dekken. De levering van de Aandelen zal naar verwachting op girale wijze tegen betaling in onmiddellijk beschikbare fondsen plaatsvinden op of omstreeks 25 maart Joint Global Coordinators Goldman Sachs International Lehman Brothers Morgan Stanley UBS Investment Bank Dexia KBC Lead Managers van het Belgisch Aanbod Dexia KBC Raadgever van de Vennootschap Petercam Dit prospectus heeft als datum 3 maart 2004.

2 Globaal aanbod aan institutionele beleggers Goldman Sachs International Joint Global Coordinators Lehman Brothers Morgan Stanley UBS Investment Bank Dexia KBC Goldman Sachs International Joint Bookrunners Lehman Brothers Morgan Stanley UBS Investment Bank Co-Lead Managers Dexia Fortis Bank ING KBC Petercam Belgisch aanbod aan particuliere beleggers Joint Global Coordinators Goldman Sachs International Lehman Brothers Morgan Stanley UBS Investment Bank Dexia KBC Lead Managers van het Belgisch aanbod Dexia KBC ING Co-Lead Managers Fortis Bank Selling Agents Bank Degroof CBC Banque Petercam Raadgever van de Vennootschap Petercam 2

3 De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van dit prospectus behalve voor (i) de beschrijving van ADSB, haar aandeelhouders, de eigendomstructuur en verrichtingen tussen ADSB en haar aandeelhouders, (ii) de verklaringen van ADSB betreffende haar voornemen om haar aandelen in de Vennootschap te verkopen, (iii) de beschrijving van de Aandeelhoudersovereenkomst (zoals hierin gedefinieerd), (iv) beschrijving van de Overgangsovereenkomst (zoals hierin gedefinieerd), (v) de verklaringen in het hoofdstuk Aanwending van de opbrengsten, (vi) de biografieën van de bestaande bestuurders van de Vennootschap benoemd op voorstel van de Verkopende Aandeelhouders zoals uiteengezet onder het hoofdstuk Bestuur en personeel, (vii) de informatie over de voorwaarden en de structuur van het Aanbod en (viii) de beschrijving van de Overtoewijzigingsoptie toegekend door de Verkopende Aandeelhouder, Dexia en KBC aan de Underwriters, waarvoor de Verkopende Aandeelhouder, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, uitsluitend de verantwoordelijkheid opneemt. De Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouder verklaren elk dat, naar hun weten, de informatie opgenomen in dit prospectus, waarvoor zij, respectievelijk de verantwoordelijkheid opnemen, strookt met de werkelijkheid in elk materieel opzicht en dat er geen gegevens werden weggelaten waardoor dit prospectus in belangrijke mate misleidend zou worden. De Underwriters doen geen uitspraak en geven geen waarborgen, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, over de juistheid of volledigheid van de informatie in dit prospectus. Niets in dit prospectus is, of kan beschouwd worden als, een belofte of verklaring door de Underwriters. Niemand is of werd gemachtigd om naar aanleiding van het aanbod of de verkoop van de Aandelen informatie te verschaffen, of verklaringen te doen die niet in dit prospectus zijn opgenomen. Als andere informatie of verklaringen worden verspreid of gemaakt, mogen deze niet worden beschouwd als zijnde goedgekeurd door de Vennootschap, ADSB, Dexia, KBC of de Underwriters. De aflevering van dit prospectus op enig moment na de datum van dit prospectus ervan zal in geen enkele omstandigheid impliceren dat de toestand van Belgacom ongewijzigd is sinds deze datum, noch dat de informatie opgenomen in dit prospectus correct zou zijn op enig moment na deze datum. Indien zich een feit voordoet dat een wezenlijke invloed zou kunnen hebben op de beoordeling door het publiek van het Aanbod, nadat de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dit prospectus heeft goedgekeurd en vóór het afsluiten van het Aanbod, zal de Vennootschap de informatie vermeld in dit prospectus aanvullen door middel van bekendmakingen in de Belgische financiële pers of enig ander toegelaten communicatiemiddel. Indien de Vennootschap geen aanvullende informatie verschaft met betrekking tot dergelijk feit, kan de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen het Aanbod opschorten totdat dergelijk feit is bekendgemaakt. Naar aanleiding van het Aanbod werd dit prospectus opgesteld in het Nederlands, het Frans en het Engels. Op 23 februari 2004 heeft de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de Nederlandstalige en de Franstalige versies van dit prospectus goedgekeurd voor de doeleinden van het openbaar aanbod in België overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten. De goedkeuring door de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen houdt geen oordeel in over de opportuniteit of de kwaliteit van het Aanbod, de Aandelen of de Vennootschap. In het kader van het openbaar aanbod in België zullen de Nederlandstalige en de Franstalige versies van dit prospectus de enige goedgekeurde prospectussen vormen. Enkel deze twee versies mogen worden verspreid in het kader van het Belgisch openbaar aanbod. De Vennootschap neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de consistentie tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie. Dit prospectus is opgesteld om de aankoop van de Aandelen in overweging te nemen. Wanneer beleggers een investeringsbeslissing maken over de Aandelen aangeboden naar aanleiding van dit prospectus, dienen ze zich te baseren op hun eigen onderzoek van de Vennootschap en de voorwaarden van het Aanbod, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te blijven, de ermee verbonden verdiensten en risico s. Het Aanbod wordt uitsluitend gedaan op grond van dit prospectus. In het kader van dit Aanbod kunnen de Underwriters via Goldman Sachs International overtoewijzen of transacties uitvoeren die de marktprijs van de Aandelen stabiliseren of ondersteunen op niveaus boven wat anders op de open markt zou worden bereikt. Dergelijke transacties mogen worden uitgevoerd op de Eerste Markt van Euronext Brussels, op de over-the-counter-markt of op een andere wijze. Er is geen garantie dat dergelijke stabilisatie zal ondernomen worden en, indien dit het geval is, kan ze te allen tijde worden stopgezet. De verspreiding van dit prospectus en het aanbod en de verkoop van de hierbij aangeboden Aandelen kan in bepaalde landen wettelijk beperkt zijn. Personen in bezit van dit prospectus dienen zichzelf te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze na te leven. Dit prospectus mag niet gebruikt worden voor, of in verband met, en vormt geenszins, enig aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van Aandelen hierbij aangeboden, in landen waar dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig zou zijn. 3

4 De Aandelen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de US Securities and Exchange Commission, door enige dergelijke commissie in de Verenigde Staten op het niveau van de staten, of door enige andere Amerikaanse toezichthoudende autoriteit. Geen enkele van de voorgaande autoriteiten heeft zich uitgesproken over de verdiensten van het Aanbod of de nauwkeurigheid of toereikendheid van dit prospectus, of dit Aanbod of prospectus aanbevolen. Elke hiermee strijdige verklaring is een misdrijf in de Verenigde Staten. De Aandelen worden niet aangeboden of verkocht aan personen in het Verenigd Koninkrijk en zullen niet worden aangeboden of verkocht alvorens een periode van 6 maanden vanaf de verkoop van de Aandelen is verstreken, behalve aan personen waarvan de gebruikelijke activiteiten het verwerven, aanhouden, beheren of verkopen van investeringen (als principaal of als gevolmachtigde) omvatten, voor de uitoefeningvan hun beroepsactiviteit, of anderszins in omstandigheden die niet hebben geleid en niet zullen leiden tot een aanbod aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk onder de Public Offers of Securities Regulations Elke Underwriter zal verklaren, waarborgen en ermee instemmen dat (i) hij alleen maar een uitnodiging of aansporing om te investeren (onder artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (de FSMA )), door hem ontvangen in verband met de plaatsing of verkoop van de Aandelen in omstandigheden waarin artikel 21(1) van de FSMA niet van toepassing is op de Vennootschap, heeft meegedeeld of laten meedelen en zal meedelen of laten meedelen, en (ii) dat hij aan alle bepalingen van de FSMA heeft voldaan en zal voldoen die toepasselijk zijn op alles door hem in verband met Aandelen gedaan in, vanuit, of anderszins betrekking hebbend op het Verenigd Koninkrijk. Noch dit prospectus noch enig ander aanbiedingsmateriaal in verband met de Aandelen werd onderworpen aan de goedkeuringsprocedures van de Autorité des marchés financiers in Frankrijk. De Aandelen werden niet aangeboden of verkocht en zullen niet worden aangeboden of verkocht, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het publiek in Frankrijk. Noch dit prospectus noch enig ander aanbiedingsmateriaal in verband met de Aandelen werd of zal (i) worden uitgebracht, uitgegeven, verdeeld of veroorzaakt te worden uitgebracht, uitgegeven of verdeeld aan het publiek in Frankrijk of (ii) gebruikt worden in verband met een aanbod voor inschrijving op of verkoop van de Aandelen aan het publiek in Frankrijk. Dergelijke aanbiedingen, verkopen en verdelingen zullen in Frankrijk enkel gedaan worden aan gekwalificeerde beleggers ( investisseurs qualifiés ) en/of een beperkte groep van beleggers ( cercle restreint d investisseurs ), die in elk geval telkens voor eigen rekening beleggen, dit alles zoals gedefinieerd in en overeenkomstig met artikel L van de Franse Code monétaire et financier en het Franse decreet nr van 1 oktober Dergelijke Aandelen mogen enkel herverkocht worden mits naleving van artikelen L.411-1, L en L van de Code monétaire et financier. Waar een uitgifte van aandelen wordt uitgevoerd als een uitzondering op de regels in verband met een appel public à l épargne in Frankrijk (regels over openbare aanbiedingen) door middel van een aanbod aan een beperkt aantal beleggers van meer dan 100 beleggers, moeten zulke beleggers een certificering bezorgen betreffende hun persoonlijke, professionele of familiale verwantschap met een lid van het management van de Vennootschap. Van beleggers in Frankrijk en personen die in het bezit komen van aanbiedingsmaterialen wordt vereist dat ze zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze ook naleven. De Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities and Exchange Law van Japan. Niemand mag aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbieden of verkopen in Japan, of aan of voor rekening van enige inwoner van Japan (dit is elke persoon die zijn verblijf in Japan heeft, waaronder elke onderneming of andere entiteit opgericht onder de wetten van Japan), of aan anderen om ze opnieuw aan te bieden of te verkopen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in Japan, of aan, of voor rekening van, enige ingezetene van Japan, behalve (i) op basis van een vrijstelling op de registratieverplichting van de Securities and Exchange Law van Japan en (ii) in overeenstemming met alle andere toepasselijke regels van Japans recht. Het aanbod van de Aandelen werd niet geregistreerd bij de Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanje (de CNMV ). Bijgevolg zullen er geen Aandelen in Spanje worden aangeboden of verkocht noch zal dit prospectus of elk ander materiaal in verband met dit Aanbod worden verdeeld of gericht aan beleggers verblijvend in Spanje behalve in naleving van en overeenkomstig de vereisten van de Spaanse wet 24/1998 betreffende de effectenmarkt, het koninklijk besluit 291/1992 betreffende de uitgifte en de openbare aanbieding van effecten, beide zoals gewijzigd, en elke reglementering die daaruit volgt. De Aandelen mogen niet worden aangeboden, verkocht, overgedragen of geleverd in of vanuit Nederland, als deel van hun initiële verspreiding of als deel van een wederaanbod, en dit prospectus, noch enig ander document in het kader van het Aanbod mag worden verspreid in of vanuit Nederland, behalve aan fysieke personen of rechtspersonen die handelen of investeren in financiële instrumenten in het kader van hun beroepsactiviteit of handel (onder meer banken, investeringsinstellingen, financiële tussenpersonen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, andere institutionele beleggers en thesauriedepartementen en financieringsondernemingen van grote bedrijven), waarbij, vanaf het aanbod en in elk document of elke advertentie waarin een komend aanbod van de Aandelen publiek wordt aangekondigd, duidelijk moet worden gemaakt dat het aanbod uitsluitend wordt gedaan aan dergelijke fysieke personen of rechtspersonen. 4

5 VOORSTELLING VAN FINANCIËLE EN ANDERE INFORMATIE De geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap werden opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards ( IFRS ) en dit met een eerste toepassingsdatum van 1 januari Als een eerste toepasser heeft de Vennootschap ervoor geopteerd IAS 22 ( Bedrijfscombinaties ) niet toe te passen op fusies die plaatsvonden vóór de overgang op 1 januari De geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen voor de boekjaren vermeld in dit prospectus, afgesloten op 31 december 2001, 2002 en 2003, werden gecontroleerd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V.B.A. ( Ernst & Young ). Zie Onafhankelijke Auditors. Voor wettelijke doeleinden houdt de Vennootschap haar officiële boekhouding bij en bereidt ze haar niet-geconsolideerde jaarrekeningen voor in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften in België ( Belgische GAAP ). Zie Bijlage A: Uittreksels uit de niet geconsolideerde (enkelvoudige) jaarrekeningen van de Vennootschap overeenkomstig Belgische GAAP. IFRS verschilt op sommige wezenlijke punten van de in de USA algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ( US GAAP ). Voor een beschrijving van bepaalde belangrijke verschillen tussen IFRS en US GAAP zoals ze op Belgacom toepasselijk zijn, zie Overzicht van belangrijke verschillen tussen IFRS en US GAAP. In dit prospectus vormen referenties naar de Vennootschap een verwijzing naar Belgacom NV, de moedervennootschap van de Groep. Referenties naar Belgacom Mobile vormen een verwijzing naar Belgacom Mobile NV, en referenties naar Belgacom en Groep vormen verwijzingen naar de Vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, met inbegrip van Belgacom Mobile, en al hun dochtervennootschappen en verbonden ondernemingen. Referentie naar België of de Belgische Staat vormen verwijzingen naar het Koninkrijk België en alle referenties naar de Belgische Regering zijn verwijzingen naar de federale regering van het Koninkrijk België. Referenties naar euro of zijn verwijzingen naar de gemeenschappelijke munt van de lidstaten van de Europese Unie of de EU die deel uitmaken van de eurozone. Referenties naar de Verenigde Staten of VS zijn verwijzingen naar de Verenigde Staten van Amerika. Referenties naar Amerikaanse dollars of $ zijn verwijzingen naar de wettelijke munteenheid van de Verenigde Staten. Enkel ter vereenvoudiging van de lectuur bevat dit prospectus vertalingen van bepaalde eurobedragen in Amerikaanse dollars aan vastgestelde wisselkoersen. Dit houdt geen waarborg in dat dergelijke gemakshalve omgezette bedragen waarnaar hier wordt verwezen aan de bepaalde wisselkoersen van euro in Amerikaanse dollar omgezet zijn, zouden geweest zijn of zouden kunnen worden. Tenzij anders aangeduid in dit prospectus zijn eurobedragen omgezet in Amerikaanse dollar aan een wisselkoers van 1,00 = $1.2597, zijnde de middag koopkoers zoals vastgelegd voor douanedoeleinden door de US Federal Reserve Bank (de Middagkoopkoers ) op 31 december Zie Wisselkoersen voor historische informatie over de wisselkoersen over de euro en de Amerikaanse dollar. De Middagkoopkoers op 24 februari 2004 was 1,00 = $1,2692. Behalve waar anders aangegeven zijn marktgegevens, statistieken en andere informatie in dit prospectus in verband met de telecommunicatie-industrie of -markt in België vervat in dit prospectus hoofdzakelijk, gebaseerd op informatie gepubliceerd door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (het BIPT ) en de Internet Service Providers Association ( ISPA ); EMC World Cellular Database met betrekking tot de mobiele communicatiemarkt; TeleGeography Research Group Primetrica, Inc. met betrekking tot de markt voor internationale carrierdiensten en de European Competitive Telecommunications Association Scorecard ( ECTA ) en het Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie met betrekking tot andere cijfers in verband met de Belgische telecommunicatieindustrie. Noch de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouder, Dexia, KBC of de Underwriters hebben deze cijfers onafhankelijk geverifieerd en de snel evoluerende aard van de telecommunicatieindustrie maakt het moeilijk om precieze en accurate statistieken te bekomen. Beleggers zouden niet overmatig mogen steunen op de statistische gegevens aangehaald in dit prospectus. Bepaalde termen uit de telecommunicatie-industrie en andere termen gehanteerd in dit prospectus zijn gedefinieerd in het Glossarium van geselecteerde termen. Tenzij anders aangegeven zijn alle aandelenratios in dit prospectus retroactief aangepast om de 10 voor één aandelensplitsing van de Vennootschap, goedgekeurd op 19 februari 2004 en doorgevoerd met effect op of omstreeks 2 maart 2004, weer te geven. 5

6 TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN Dit prospectus bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen over de overtuigingen en verwachtingen van de Vennootschap. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, schattingen en projecties van de Vennootschap, alsook op haar verwachtingen over externe omstandigheden en gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen houden inherent risico s en onzekerheden in en hebben enkel waarde op de datum waarop ze zijn gemaakt. De Vennootschap verbindt zich er niet toe deze aan te passen, en zal dit niet noodzakelijk doen, in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behalve in zoverre vereist door de Belgische wet. De Vennootschap waarschuwt Beleggers ervoor dat een aantal belangrijke factoren er voor kunnen zorgen dat de eigenlijke resultaten of gevolgen in sterke mate afwijken van de resultaten en gevolgen zoals beschreven in toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: de vraag naar diensten van de Groep, in het bijzonder wat betreft vastelijntelefoondiensten, mobiele communicatiediensten, communicatiediensten gebaseerd op Internet en Internetprotocol ( IP ) en nieuwere producten en diensten; het gedrag van concurrenten van de Groep; ontwikkelingen in de regelgeving, ondermeer veranderingen aan de toegestane tarieven van de Groep, de toegangsvoorwaarden tot het netwerk van de Groep, de interconnectievoorwaarden en andere punten; het succes van haar investeringen en capital expenditure programs; en de andere factoren beschreven onder Risicofactoren en Bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en de resultaten van de activiteiten. BERICHT AAN DE INGEZETENEN VAN NEW HAMPSHIRE NOCH HET FEIT DAT EEN REGISTRATIEVERKLARING OF EEN VERGUNNINGSAANVRAAG IS INGEDIEND BIJ DE STAAT NEW HAMPSHIRE CONFORM HOOFDSTUK 421-B VAN DE NEW HAMPSHIRE REVISED STATUTES ( RSA ), NOCH HET FEIT DAT EEN EFFECT DAADWERKELIJK GEREGISTREERD IS OF EEN PERSOON GEMACHTIGD IS IN DE STAAT NEW HAMPSHIRE VORMEN EEN BEVESTIGING DOOR DE SECRETARY OF STATE VAN DE STAAT NEW HAMPSHIRE DAT EEN ONDER RSA 421-B INGEDIEND DOCUMENT WAARHEIDSGETROUW, VOLLEDIG EN NIET MISLEIDEND IS. NOCH EEN DERGELIJK FEIT, NOCH HET FEIT DAT EEN VRIJSTELLING OF UITZONDERING BESCHIKBAAR IS VOOR EEN EFFECT OF EEN TRANSACTIE IMPLICEERT DAT DE SECRETARY OF STATE ZICH OP WELKE WIJZE OOK ZOU HEBBEN UITGESPROKEN OVER DE VERDIENSTEN OF DE KWALIFICATIES VAN, OF EEN AANBEVELING OF GOEDKEURING HEEFT GEHECHT AAN, EEN PERSOON, EFFECT OF TRANSACTIE. HET IS ONWETTIG OM AAN EEN POTENTIËLE KOPER, KLANT OF CLIËNT VERKLARINGEN AF TE LEGGEN OF TE BEKOMEN DAT VERKLARINGEN WORDEN AFGELEGD DIE NIET STROKEN MET DE BEPALINGEN VAN DEZE PARAGRAAF. 6

7 INHOUDSTAFEL SAMENVATTING... 9 ACHTERGROND VAN HET AANBOD INFORMATIE OVER HET OPENBAAR AANBOD IN BELGIË RISICOFACTOREN DIVIDENDEN EN DIVIDENDBELEID WISSELKOERSEN AANWENDING VAN DE OPBRENGSTEN KAPITALISATIE GESELECTEERDE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE EN OPERATIONELE GEGEVENS BESPREKING EN ANALYSE DOOR HET MANAGEMENT VAN DE FINANCIËLE TOESTAND EN DE RESULTATEN VAN DE ACTIVITEITEN Overzicht Factoren die een impact hebben op de resultaten van de activiteiten Verrichtingen voorafgaand aan het Aanbod Strategische initiatieven Geconsolideerde bedrijfsresultaten Totale opbrengsten Resultaten van de activiteiten volgens business-segment Vooruitzichten Liquiditeit en kapitaalmiddelen Kwalitatieve en kwantitatieve informatie in verband met het marktrisico Assumpties voor toepassing IFRS DE BELGISCHE TELECOMMUNICATIEMARKT ACTIVITEITEN Overzicht Geschiedenis Concurrentiële troeven Strategie Vastelijndiensten Mobiele Communicatiediensten Internationale Carrierdiensten Eigendommen Intellectuele eigendom Onderzoek en ontwikkeling Gerechtelijke procedures REGLEMENTERING Overzicht Reglementair kader Nationale regelgevende instantie Vereisten betreffende licentietoekenning en kennisgeving Bijzonder statuut van operatoren met een aanmerkelijke marktmacht Prijsregulering Nummering Carrierselectie en -preselectie Nummeroverdraagbaarheid

8 Gescheiden boekhouding Ontbundeling van het aansluitnetwerk Toegang tot de andere delen van het netwerk Openbare dienst Doorgangsrechten Aansprakelijkheid van de internet service providers Reglementering inzake pre-paid diensten Gegevensbescherning Mededingingsrecht Operaties in andere landen Statuut van autonoom overheidsbedrijf RELATIE MET DE VOORNAAMSTE EN VERKOPENDE AANDEELHOUDERS EN TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BESTUUR EN PERSONEEL BESCHRIJVING VAN KAPITAAL EN VENNOOTSCHAPSSTRUCTUUR MARKTINFORMATIE BELASTINGSTELSEL IN BELGIË ENKELE BESCHOUWINGEN INZAKE AMERIKAANSE FEDERALE INKOMSTENBELASTINGEN..164 UNDERWRITING OVERDRACHTSBEPERKINGEN GELDIGHEID VAN DE EFFECTEN ONAFHANKELIJKE AUDITORS AFDWINGEN VAN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BESCHIKBARE INFORMATIE OVERZICHT VAN BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN IFRS EN US GAAP GLOSSARIUM VAN GESELECTEERDE TERMEN...G-1 INDEX BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN OPGESTELD VOLGENS IFRS...F-1 INDEX VAN DE UITTREKSELS UIT DE NIET-GECONSOLIDEERDE ENKELVOUDIGE JAARREKENINGEN...A-1 8

9 SAMENVATTING Deze samenvatting dient samen gelezen worden met, en is volledig gekwalificeerd door de meer gedetailleerde informatie en de geconsolideerde financiële verslagen en opmerkingen hierbij die elders in dit prospectus vermeld staan. Het moet ook samen gelezen worden met wat is uiteengezet onder Risicofactoren. Overzicht Belgacom is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider op verschillende gebieden, onder meer de vaste telefoondiensten (retail en wholesale), de mobiele communicatiediensten en de breedbanddata- en internetdiensten. Voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2003 behaalde de groep miljoen aan totale inkomsten en een bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (niet-terugkerende elementen niet meegerekend) van miljoen. Belgacom is actief in de volgende drie business-segmenten: Vastelijndiensten. Belgacom is in België de voornaamste leverancier van telecommunicatiediensten via vaste lijnen en biedt aan zowel residentiële als professionele klanten een uitgebreid gamma spraak-, data- en internetdiensten via vaste lijnen aan. Op 31 december 2003 had Belgacom ongeveer 5,2 miljoen toegangskanalen voor vaste lijnen geleverd op de residentiële en de professionele markt, waaronder ISDN- en particuliere ADSL-toegangskanalen. Belgacom is de voornaamste ISP in België en bood op 31 december 2003 smalband- en breedbandinternettoegang aan ongeveer abonnees. Daarnaast biedt Belgacom gereguleerde en commerciële wholesale-diensten aan aan andere operatoren en service providers in België. Mobiele Communicatiediensten. Belgacom is de voornaamste leverancier van mobiele communicatiediensten in België, met ongeveer 4,2 miljoen actieve klanten op 31 december Belgacom Mobile had een geschat marktaandeel van ongeveer 54% op basis van het aantal actieve klanten op 31 december De Groep biedt mobiele communicatiediensten aan via Belgacom Mobile, dat voor 75% eigendom is van Belgacom en voor 25% van Vodafone Group plc ( Vodafone ). Via de merknamen Proximus en Pay&Go voor respectievelijk post-paid en pre-paid klanten, biedt Belgacom Mobile een breed gamma mobiele communicatiediensten aan, aan zowel residentiële als aan professionele klanten in België, zoals klassieke spraakdiensten, internationale roamingdiensten (in/uit), datadiensten (inclusief SMS en MMS) en wholesale-datadiensten aan derden. Belgacom Mobile heeft recent een akkoord gesloten met Vodafone, onder meer voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Belgacom gelooft dat dit akkoord zal leiden tot een verhoging van het aantal operationele synergieën. Zie Activiteiten Mobiele Communicatiediensten Relatie met Vodafone. Internationale Carrierdiensten. Belgacom levert wereldwijd spraak- en dataconnectiviteit, capaciteit en infrastructuurdiensten aan telecomoperatoren en service providers. Belgacom schat dat zij de 11 de grootste operator ter wereld is op de internationale markt van spraakterminatie in termen van verkeer. De segmenten Vastelijndiensten, Mobiele Communicatiediensten en Internationale Carrierdiensten van de Groep vertegenwoordigden respectievelijk 52%, 37% en 11% van de totale inkomsten van de Groep voor 2003 (vóór eliminaties tussen de segmenten) en 49%, 50% en 1% van het totale bedrijfsresultaat van de Groep vóór afschrijvingen (niet-terugkerende elementen niet meegerekend). Concurrentiële troeven Belgacom denkt dat zij beschikt over een aantal concurrentiële troeven die haar positie als voornaamste telecommunicatiebedrijf in België ondersteunen, waaronder: België is een aantrekkelijke en geavanceerde markt voor telecommunicatiediensten. Belgacom is in België koploper op het gebied van communicatiediensten over vaste lijnen met sterke merkbekendheid. Belgacom Mobile is in België koploper op het gebied van mobiele communicatie en haalt voordeel uit haar strategische relatie met Vodafone, dat 25% van haar aandelen bezit. 9

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Aanbod van 7.500.000 Gewone Aandelen

Aanbod van 7.500.000 Gewone Aandelen Aanbod van 7.500.000 Gewone Aandelen tegen een prijs die via de financiële pers zal worden meegedeeld Opneming in de notering van 45.600.000 bestaande Gewone Aandelen op Euronext Brussels Van de 45.600.000

Nadere informatie

Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang ter waarde van 523 miljoen EUR aan 1

Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang ter waarde van 523 miljoen EUR aan 1 NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht OP ALLE NIET REEDS DOOR DE BIEDER GEHOUDEN

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een

Nadere informatie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt aanzienlijke risico s en onzekerheden in. Potentiële beleggers dienen het gehele document te lezen, en dienen, in het bijzonder, Risicofactoren te raadplegen

Nadere informatie

bpost kondigt de effectieve lancering van zijn beursgang aan

bpost kondigt de effectieve lancering van zijn beursgang aan NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN Deze aankondiging vormt geen aanbieding tot verkoop, noch

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Promotioneel document www.mithra.com Beursintroductie Mithra SA Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Openbaar Aanbod tot inschrijving in het kader van een beursintroductie (het Openbaar

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR WABCO EUROPE BVBA

VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR WABCO EUROPE BVBA VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR WABCO EUROPE BVBA een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht OP ALLE NIET

Nadere informatie

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv Mithra wil een wereldleider worden op het gebied van vrouwengezondheid Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv De belangrijkste kenmerken in een notendop: Mithra werd in 1999 opgericht,

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV ARTWORK SYSTEMS GROUP NV

OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV ARTWORK SYSTEMS GROUP NV OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 9051 GENT, KORTRIJKSESTEENWEG 1095,

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie