ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V. A HOOFDSTUK A: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Inkoop- en Leveringsvoorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle tussen Magazijn de Bijenkorf B.V. ( de Bijenkorf ) en leverancier ("Verkoper") gesloten overeenkomsten, en op alle aanbiedingen van de Bijenkorf aan Verkoper De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die de Bijenkorf sluit door middel van een agent, lasthebber of gevolmachtigde van de Verkoper. De agent is verplicht een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, in voor Verkoper begrijpelijk taal, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen aan Verkoper namens wie hij een overeenkomst sluit met de Bijenkorf. De derde staat naast Verkoper in voor de naleving door Verkoper van de bepalingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden De Bijenkorf heeft te allen tijde het recht deze algemene Algemene Voorwaarden te wijzigen De toepasselijkheid van door Verkoper gebruikte algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen De algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gepubliceerd op De op deze website gepubliceerde voorwaarden zijn van kracht voor de op dat moment geplaatste order. 2. Totstandkoming van de overeenkomst; rangorde 2.1. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door Verkoper van een Bijenkorf-order. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 en 2.3 geschiedt acceptatie door een kopie van de order voor akkoord getekend aan de Bijenkorf te retourneren, dan wel de order langs elektronische weg te bevestigen. Indien Verkoper niet binnen zeven (7) dagen heeft gereageerd, danwel indien Verkoper voor die tijd met de uitvoering van de order is begonnen, wordt hij geacht de order te hebben geaccepteerd en komt de overeenkomst tot stand. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door verzending van een orderbevestiging door de Bijenkorf aan Verkoper Indien tussen partijen een Electronic Data Interchange Overeenkomst is gesloten ("EDI Overeenkomst") komt een overeenkomst tot stand conform de bepalingen van de EDI Overeenkomst. De bepalingen uit de EDI Overeenkomst hebben voorrang boven daarmee strijdige bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Verkoper met wie eenmaal op deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst wordt afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met de Bijenkorf gesloten overeenkomst in te stemmen. Wanneer in een overeenkomst door de Bijenkorf van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen en blijven alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is 1

2 afgeweken onverminderd van toepassing. Voor zover enige bepaling van het navolgende in een bepaald geval niet letterlijk van toepassing is, dient deze aldus te worden uitgelegd dat doel en strekking van de bepaling in het bedoelde geval op overeenkomstige wijze wordt verwezenlijkt als in de wel geregelde gevallen. Dat voor een bepaald geval een regeling is getroffen, mag niet leiden tot a contrario interpretaties voor andere gevallen Bepalingen uit een individuele overeenkomst hebben voorrang boven daarmee strijdige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 3. Kwaliteitseisen 3.1. Verkoper staat er voor in dat alle door hem aan de Bijenkorf geleverde zaken en diensten voldoen aan de door de Bijenkorf gestelde kwaliteitseisen en identiek zijn aan door de Bijenkorf goedgekeurde referentiemonsters en specificaties en voldoen aan hetgeen de Bijenkorf overigens redelijkerwijs mag verwachten. Verkoper staat er tevens voor in dat diensten en zaken aan de Bijenkorf zullen worden geleverd conform de overeenkomst tussen partijen Verkoper staat ervoor in dat de door hem aan de Bijenkorf te leveren en geleverde zaken en diensten voldoen aan de daarvoor ingevolge Europese en Nederlandse wet- en regelgeving geldende eisen, waaronder mede begrepen eisen ter bescherming van de gezondheid, eisen terzake van de veiligheid van een zaak of dienst, de voorgeschreven aanduidingen en etikettering, de milieuaspecten van de verpakking en de productaansprakelijkheid. Verkoper staat er voor in dat alle door hem aan de Bijenkorf geleverde food artikelen voldoen aan de HACCP regelgeving. Verkoper zal de Bijenkorf onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen zodra hij over informatie beschikt dat het geleverde niet voldoet aan één of meerdere van deze eisen Indien naar het oordeel van de Bijenkorf (een deel van) het door Verkoper onder een overeenkomst geleverde niet voldoet aan de door de Bijenkorf gestelde eisen of hetgeen de Bijenkorf redelijkerwijs mag verwachten, niet identiek is aan door de Bijenkorf goedgekeurde referentiemonsters en specificaties of overigens niet is geleverd overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst, dan wel niet voldoet aan de in artikel 3.2 bedoelde eisen, zal de Bijenkorf Verkoper hiervan op de hoogte stellen en is de Bijenkorf gerechtigd het gebrekkig geleverde op kosten van Verkoper te retourneren, dan wel zal Verkoper op eerste schriftelijk verzoek van de Bijenkorf dit op eigen kosten terugnemen. Indien de Bijenkorf reeds heeft betaald voor hetgeen gebrekkig is geleverd, zal Verkoper op eerste verzoek van de Bijenkorf het betreffende bedrag aan de Bijenkorf terugbetalen. Tevens heeft de Bijenkorf het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd alle overige rechten van de Bijenkorf terzake, waaronder het recht op schadevergoeding Voorzover de Bijenkorf in het geval bedoeld in artikel 3.3, eerste zin, nakoming van de overeenkomst verlangt, zal Verkoper binnen een korte, door de Bijenkorf schriftelijk of per aangegeven termijn, alsnog de in de order vermelde zaken en diensten leveren, onverminderd alle overige rechten van de Bijenkorf terzake. Verkoper staat er voor in dat alle belastingen en heffingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot door hen verschuldigde Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, die verband houden met de te leveren goederen en/of diensten door hen aan de daartoe bevoegde 2

3 Europese en Nederlandse autoriteiten zijn afgedragen en dat alle dergelijke belastingen en heffingen volledig voor rekening van Leverancier komen Verkoper staat ervoor in dat hij op verzoek van de Bijenkorf binnen 24 uur testrapporten, herkomstcertificaten en andere relevante documenten levert als bewijs dat de geleverde of te leveren zaken voldoen aan het gestelde in artikel 3.1. of 3.2. Verkoper stemt ermee in dat de Bijenkorf deze documenten toezendt aan de bevoegde autoriteiten en andere derden, indien en voorzover dit naar het redelijk oordeel van de Bijenkorf nodig is om aan te tonen dat het geleverde voldoet aan de relevante eisen. 4. Tekortkoming in de nakoming; gevolgen voor andere orders 4.1. Indien Verkoper tekort komt in de nakoming van enige verbintenis heeft de Bijenkorf het recht door een schriftelijke mededeling of een mededeling per aan Verkoper de desbetreffende overeenkomst en/of één of meer andere met Verkoper gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat de Bijenkorf daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Deze bevoegdheid komt de Bijenkorf toe, ook al bestaat er geen samenhang tussen de tekortkoming en de andere overeenkomsten die de Bijenkorf ontbindt. Indien de Bijenkorf overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2 of 4.1 de overeenkomst ontbindt, dan wel alsnog overeenkomstig artikel 3.4 nakoming van de overeenkomst verlangt, is de Bijenkorf gerechtigd iedere prestatie die zij uit welke hoofde dan ook aan Verkoper verschuldigd is, op te schorten totdat het ontbrekende is geleverd en de uit de tekortkoming voor de Bijenkorf voortvloeiende kosten en schade te verrekenen met enig bedrag dat de Bijenkorf uit welken hoofde ook aan Verkoper verschuldigd is. 5. Ontbinding en beëindiging 5.1. Onverlet hetgeen in de overige artikelen is bepaald aangaande ontbinding en beëindiging, is de Bijenkorf gerechtigd iedere overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel - te harer keuze - de (verdere) uitvoering van die overeenkomst op te schorten, zonder enige gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding, indien: een kredietverzekeraar geen krediet verstrekt voor Verkoper of een voor Verkoper verstrekt krediet intrekt; surséance van betaling, faillissement, liquidatie of curatele van Verkoper is aangevraagd of verleend of een aanbod is gedaan of overeenkomst is gesloten terzake een (buitengerechtelijke) schuldregeling; de activiteiten van het bedrijf van Verkoper worden gestaakt; de activiteiten van Verkoper door een derde geheel of gedeeltelijk worden overgenomen; conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Verkoper; een voor Verkoper voor de uitoefening van een overeenkomst noodzakelijke bevoegdheid vergunning of inschrijving vervalt of aan Verkoper wordt ontzegd of ontnomen of Verkoper handelt in strijd met een wettelijk voorschrift Indien een overeenkomst, ongeacht of deze voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan, dan wel een handelsrelatie tussen de Bijenkorf en Verkoper aangemerkt dient te worden als een duurovereenkomst, is de Bijenkorf te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, deze overeenkomst geheel of 3

4 gedeeltelijk op te zeggen met een opzegtermijn van drie maanden. 6. Overmacht 6.1. Verkoper zal, zodra hij redelijkerwijs kan voorzien dat hij als gevolg van overmacht niet of niet volledig kan voldoen aan enige verplichting uit een overeenkomst, de Bijenkorf hiervan onverwijld schriftelijke mededeling doen met vermelding van de aard van de overmacht, de door hem getroffen en te treffen maatregelen, de vermoedelijke duur van de overmachttoestand, alsmede de gevolgen daarvan voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst Indien Verkoper niet tijdig of niet volledig melding maakt van de overmachtsituatie of anderszins niet voldoet aan de in artikel 6.1 bedoelde meldingsplicht, komt hem geen beroep op overmacht meer toe en raakt hij in verzuim in geval van niet (tijdige) nakoming Wanneer aannemelijk is, of vast staat dat de overmachtsituatie langer dan 14 (veertien) dagen zal duren, heeft de Bijenkorf het recht de overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden. 7. Geheimhouding 7.1. Verkoper zal zowel tijdens als na de looptijd van de overeenkomst, de in het kader van deze koopovereenkomst verstrekte informatie over de Bijenkorf, waaronder mede wordt verstaan informatie over promoties, kwaliteitseisen, voorschriften, modellen, tekeningen, ontwerpen, concepten, wijze van werken, inkoop- en verkoopprijzen, kostencalculaties, werkzaamheden en relaties van de Bijenkorf, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 staat Verkoper er voor in dat hij niet rechtstreeks of indirect informatie zal verschaffen aan concurrenten van de Bijenkorf, met name niet over soort, aantal, samenstelling, uitmonstering, uiterlijk, kwaliteit en prijs van door Verkoper aan de Bijenkorf geleverde of te leveren zaken, en dat hij niet op basis van dergelijke informatie zaken zal vervaardigen voor derden, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bijenkorf Verkoper zal niet zonder voorafgaande toestemming van de Bijenkorf het bestaan en de inhoud van een overeenkomst, enige order of transactie met de Bijenkorf adverteren, publiceren of anderszins openbaar maken, tenzij Verkoper kan aantonen daartoe wettelijk te zijn gehouden Verkoper zal de verplichtingen uit dit artikel opleggen aan zijn werknemers en derden die Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Verkoper zal de Bijenkorf daarvan op eerste verzoek bewijs leveren. Bij schending van de geheimhoudingsplicht door een werknemer of derde zal Verkoper de door de Bijenkorf gewenste (rechts)maatregelen treffen ter voorkoming van verder over-tredingen Verkoper is niet gerechtigd de (merk)naam van de Bijenkorf voor re-clamedoeleinden of publiciteit te gebruiken, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bijenkorf. 8. Intellectuele eigendomsrechten 8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Bijenkorf eigenaar van alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door de Bijenkorf aan Verkoper ter beschikking gestelde en de door Verkoper, al dan niet in opdracht van de Bijenkorf, voor 4

5 de Bijenkorf vervaardigde materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) verpakkingen, etiketten en labels, de vormgeving, de samen-stelling en/of specificaties van producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins. Verkoper draagt hierbij alle rechten op bovenbedoelde materialen en informatie over aan de Bijenkorf. Verkoper staat er voor in dat hij gerechtigd is deze rechten over te dragen en dat hij de daarvoor eventueel vereiste toestemming en rechten van derden heeft verkregen en dat na de overdracht geen rechten meer bij derden verblijven. Op eerste verzoek van de Bijenkorf zal Verkoper al datgene doen dat nodig is om deze overdracht te effectueren Verkoper onthoudt zich van iedere inbreuk op de in artikel 8.1 bedoelde rechten van de Bijenkorf. Verkoper zal in het bijzonder de genoemde materialen en/of in-formatie nimmer zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bijenkorf ter beschikking stellen aan, produceren voor of verkopen of leveren aan enige derde. Verkoper zal de in artikel 8.1 bedoelde materialen en informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en zal door de Bijenkorf ter beschikking gestelde materialen en informatie direct na het benodigde gebruik aan de Bijenkorf retourneren. 9. Inbreuk op rechten van derden 9.1. Verkoper staat er voor in dat de door hem aan de Bijenkorf verkochte en geleverde of te verkopen en te leveren zaken en diensten en het beoogde gebruik daarvan door de Bijenkorf en haar afnemers geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder mede begrepen auteurs-, naburige-, octrooi-, handelsnaam- en merkrechten, alsmede rechten op tekeningen en modellen en rechten op know-how, en dat hij gerechtigd is deze zaken en diensten aan de Bijenkorf te leveren voor het daarmee beoogde gebruik. Verkoper vrijwaart de Bijenkorf voor aanspraken van derden terzake en de Bijenkorf zal Verkoper terstond van dergelijke aanspraken op de hoogte stellen de Bijenkorf is vrij in het voeren van verweer in en buiten rechte tegen de in artikel 9.1 bedoelde aanspraken van derden, het treffen van een minnelijke regeling en het inschakelen van deskundige bijstand. Verkoper zal op zijn kosten de Bijenkorf alle informatie en medewerking geven die naar het oordeel van de Bijenkorf redelijkerwijs nodig is om verweer te voeren tegen een aanspraak van een derde als bedoeld in artikel 9.1. Verkoper vergoedt alle door de Bijenkorf in verband met deze aanspraken gemaakte kosten, waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand, accountantskosten en de kosten van transport, opslag en vernietiging van de zaken, alsmede de door de Bijenkorf geleden schade, waaronder mede begrepen enige vergoeding die de Bijenkorf aan de derde betaalt in het kader van een minnelijke regeling, één en ander ongeacht of vast komt te staan dat de betreffende zaken inbreuk maken op de rechten van derde. Verkoper zal tevens op eerste verzoek de inkoopprijs van door hem geleverde zaken aan de Bijenkorf terugbetalen indien en voorzover de verkoop daarvan wordt bemoeilijkt doordat de derde daarop beslag heeft gelegd of zich verzet tegen verdere verhandeling van deze zaken, en zal niet als voorwaarde voor terugbetaling kunnen stellen dat de zaken aan hem of een derde worden toegezonden of ter beschikking gesteld Artikel 9.1 geldt niet indien en voorzover onder de overeenkomst geleverde zaken zijn vervaardigd op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de Bijenkorf, zoals door de Bijenkorf aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen, dessins of receptuur, en de oorzaak van de inbreuk in die aanwijzingen ligt. Verkoper zal artikel 9.1 en 9.2 opleggen aan door hem ingeschakelde toeleveranciers en zal de Bijenkorf daarvan op 5

6 eerste verzoek bewijs leveren. Verkoper staat er voor in dat deze toeleveranciers aan de betreffende bepalingen zullen voldoen en zal de Bijenkorf conform artikel 9.1 vrijwaren en conform artikel 9.2 schadeloos stellen voor alle kosten en schade die voor de Bijenkorf voortvloeien uit niet-nakoming van artikel 9.1 of 9.2 door een toeleverancier. 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring Verkoper aanvaardt door het accepteren van de order van de Bijenkorf de volledige aansprakelijkheid voor de gevolgen van ondeugdelijke levering of van aan de geleverde goederen klevende gebreken Verkoper vrijwaart de Bijenkorf voor aanspraken van derden, waaronder mede begrepen toezichthouders en consumentenorganisaties, die verband houden met de bewering dat een zaak niet aan een of meer van de in artikel 3.1 of 3.2 bedoelde eisen voldoet en aanspraken tot vergoeding van als gevolg daarvan geleden en te lijden schade. Verkoper zal alle door de Bijenkorf in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand en de kosten van onderzoek, transport, opslag en vernietiging van de zaken en geleden schade, waaronder mede begrepen de inkoopprijs van de betrokken zaken en de door derden geleden schade, volledig vergoeden. Verkoper zal op zijn kosten de Bijenkorf alle informatie en medewerking geven die naar het oordeel van de Bijenkorf redelijkerwijs nodig is om verweer te voeren tegen een aanspraak van een derde als bedoeld in de vorige zin Verkoper zal zijn aansprakelijkheid voor schade en kosten afdoende verzekerd houden en zal hiervan op eerste verzoek aan de Bijenkorf bewijs leveren. 11. Overproductie De Bijenkorf is niet verplicht meer zaken of diensten van Verkoper af te nemen dan is vastgelegd in de betreffende overeenkomst Indien Verkoper op enig moment meer grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingen, labels, etiketten, faciliteiten of diensten heeft besteld of vervaardigd dan nodig is voor de uitvoering van de door de Bijenkorf geplaatste orders, komt dit meerdere voor rekening en risico van Verkoper, tenzij de Bijenkorf uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven voor deze bestelling of vervaardiging van het meerdere Indien Verkoper op enig moment meer eindproducten heeft vervaardigd dan in overeenstemming is met de geplaatste orders (met inbegrip van een eventueel overeengekomen voorraadhoogte) komt het meerdere voor rekening en risico van Verkoper, tenzij de Bijenkorf uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk toestem-ming heeft gegeven voor deze overproductie Voorzover het producten betreft die exclusief voor de Bijenkorf zijn vervaardigd is het Verkoper niet toegestaan eventuele overproductie als bedoeld in artikel 11.2 en 11.3 te verkopen of te leveren aan derden of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bijenkorf. De Bijenkorf kan daaraan voorwaarden stellen, zoals het op kosten van Verkoper verwijderen van alle merken en overige herkenningstekens waar-door de zaken herleidbaar zijn tot de Bijenkorf. Indien bij een derde een zaak wordt aangetroffen die is voorzien van een merk of ander herkenningsteken van de Bijenkorf, wordt deze vermoed te zijn geleverd door of met toestemming van Verkoper in strijd met dit artikel 11.4, behoudens tegenbewijs van Verkoper dat de Bijenkorf voor de betreffende levering toestemming heeft gegeven. De Bijenkorf is gerechtigd dergelijke zaken op kosten van Verkoper in beslag te nemen, in 6

7 bewaring te geven, te vervoeren, aan derden ter beschikking te stellen alsmede te vernietigen. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op diensten en de resultaten daarvan, indien en voorzover deze een merk of ander herkenningsteken bevatten dat herleidbaar is tot de Bijenkorf. 12. Boetebeding Verkoper is aan de Bijenkorf een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van ,- voor iedere overtreding van artikel 7 (geheimhouding), 8 (intellectuele eigendomsrechten) of 9 (inbreuk op rechten van derden) alsmede 1.000,- per zaak, of, in geval van een dienst, 1.000,- per dag dat deze in strijd met artikel 11.4 wordt verkocht, geleverd of anderszins aan een derde ter beschikking wordt gesteld, onverminderd het recht van de Bijenkorf op vergoeding van de geleden schade. 13. Tijdstip van levering De op de order vermelde datum van levering geldt als fatale termijn en de Verkoper is in verzuim indien deze termijn wordt overschreden Indien Verkoper zaken of diensten niet op de overeengekomen datum levert, is de Bijenkorf gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst en onverminderd alle overige rechten van de Bijenkorf terzake, waaronder het recht op schadevergoeding, de overeenkomst geheel of ten aanzien van het niet tijdig afgeleverde deel daarvan te ontbinden en het ontbrekende op kosten van Verkoper door een derde te doen verrichten of te laten afleveren Ongeacht of de Bijenkorf in geval van te late levering de overeenkomst conform artikel 13.2 heeft ontbonden is de Bijenkorf niet verplicht zaken en diensten te accepteren en daarvoor te betalen indien Verkoper nadien alsnog levert, tenzij deze levering plaatsvindt binnen een door de Bijenkorf naderhand schriftelijk of langs elektronische weg gestelde termijn Zodra Verkoper weet of verwacht dat hij door hem te leveren zaken of diensten niet tijdig kan leveren, is hij verplicht de Bijenkorf hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van de oorzaken of omstandigheden die tijdige levering onmogelijk maken Indien de Bijenkorf in geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd door Verkoper, de betreffende zaken of diensten toch wenst af te nemen, is de Bijenkorf gerechtigd Verkoper een korting op de overeengekomen factuurwaarde in rekening te brengen van 5 % voor iedere week (zeven dagen) waarmee de levertijd wordt overschreden, met een maximum van 25 % van de factuurwaarde. De Bijenkorf zal deze korting niet toepassen indien Verkoper aantoont dat de vertraging geheel is veroorzaakt door overmacht. 14 Leveringsinstructies Zaken en diensten dienen te worden geleverd en vervoerd op de in de Leveringsinstructie aangegeven wijze. Deze Leveringsinstructie is omschreven in de hoofdstukken 1,2 3,4 en 5 van de Leveranciershandleiding Indien Verkoper zich niet houdt aan één of meerdere instructies uit de Leveringsinstructies is Verkoper in verzuim en is Verkoper zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst en onverminderd alle overige rechten van de Bijenkorf terzake, waaronder 7

8 het recht op schadevergoeding, de in Bijlage A gespecificeerde boete(s) verschuldigd aan de Bijenkorf De Bijenkorf zal de op grond van dit artikel door Verkoper aan de Bijenkorf verschuldigde boetebedragen verrekenen conform artikel 16.5 van deze Algemene Voorwaarden. 15. Transport Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de order geschieden leveringen van zaken volgens de meest recente ICC INCO terms Bij retourzendingen draagt Verkoper de kosten daarvan en wordt het risico van de zaken geacht steeds bij Verkoper te zijn gebleven Zaken en diensten dienen te worden geleverd en vervoerd op de in de order of anderszins door of namens de Bijenkorf schriftelijk of langs elektronische weg aangegeven wijze, dan wel, in geval van inschakeling door of namens de Bijenkorf van een expediteur of vervoerder ten behoeve van te leveren zaken, op de door de betreffende expediteur of vervoerder aangegeven wijze. Indien instructies van een door of namens de Bijenkorf ingeschakelde expediteur of vervoerder afwijken van een anderszins door of namens de Bijenkorf gegeven instructie, zal Verkoper vooraf met de Bijenkorf overleggen welke instructies moeten worden gevolgd. Eventuele meerkosten als gevolg van afwijking van de overeengekomen wijze van vervoer zijn voor rekening van Verkoper. 16. Prijs en betaling De Bijenkorf betaalt voor de geleverde zaken en diensten de in de overeenkomst vermelde prijs, of een lagere prijs die Verkoper na het plaatsen van de order en voor de levering voor vergelijkbare zaken en diensten heeft vastgesteld. Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3 is de overeengekomen betalingstermijn steeds 30 dagen en vangt aan op het tijdstip van aflevering in het Distributiecentrum te Woerden van de Bijenkorf, of een ander door de Bijenkorf aan te wijzen plaats, óf, bij levering rechtstreeks aan de Bijenkorf-vestigingen, na de dag waarop ook de laatste vestiging de zaken of diensten heeft ontvangen, dan wel op de datum van ontvangst van de factuur, indien deze is gelegen na de (laatste) levering als hiervoor bedoeld. De betalingsdatum is de datum waarop de Bijenkorf haar opdracht tot betaling aan de bank verstrekt. De betalingstermijn begint te lopen op de dag na die van aankomst van de zaken in de magazijnen van de Bijenkorf dan wel vanaf de dag na die van ontvangst van de factuur, indien deze later ontvangen wordt dan de zaken. De factuur dient in overeenstemming met hoofdstuk 6 van de leveranciersinstructies te zijn. De feitelijke betaling vindt plaats op iedere zevende dag van de maand volgend op de datum waarop de factuur vervalt op basis van de overeengekomen betalingstermijn. Als de 7e dag van de maand geen werkdag is dan volgt betaling op de eerstvolgende werkdag De factuur dient in overeenstemming met hoofdstuk 6 van de Leveranciershandleiding te zijn opgesteld Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling door overschrijving op de bankrekening van Verkoper Terugbetaling door Verkoper in verband met retourzendingen (ook van emballage) geschiedt door overschrijving op één van de bankrekeningen van de Bijenkorf uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de retourzending door Verkoper, zonder dat Verkoper 8

9 terzake een beroep kan doen op verrekening of op-schorting De Bijenkorf is te allen tijde gerechtigd om door haar aan Verkoper verschuldig-de bedragen te verrekenen met vorderingen die zij uit welke hoofde dan ook heeft op Verkoper. Ook is de Bijenkorf gerechtigd al dan niet opeisbare vorderingen die de Bijenkorf heeft op Verkoper te verrekenen met vorderingen die Verkoper heeft op met de Bijenkorf gelieerde vennootschappen. 17. Land van oorsprong Verkoper zal bij alle door hem aan de Bijenkorf geleverde zaken opgeven in welk land de zaak is vervaardigd, dan wel vanuit welk land de dienst wordt geleverd. Verkoper zal op verzoek van de Bijenkorf de gebruikelijke oorsprongscertificaten aan de Bijenkorf leveren. 18. Overdracht en onderaanneming Zonder schriftelijke toestemming van de Bijenkorf zal Verkoper de order/opdracht of een gedeelte daarvan niet overdragen, cederen of uitbesteden. 19. Bankgarantie De Bijenkorf is gerechtigd om indien dit noodzakelijk wordt geacht van Verkoper een bankgarantie ten gunste van de Bijenkorf te verlangen om voldoende zekerheid te krijgen voor het geval Verkoper zijn verplichtingen tot levering niet zou nakomen. 20. Toepasselijk recht/forumkeuze Op deze Algemene Voorwaarden en op krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij expliciet utigesloten De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis nemen van alle geschillen tussen de Bijenkorf en Verkoper die voortvloeien uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden. 21. Codes of Conduct Verkoper zal zich houden aan de BSCI Code of Conduct, die is te vinden op (Leveranciershandleiding hoofdstuk 8) Verkoper zal zich houden aan de Ondernemingscode de Bijenkorf die is te vinden op De Bijenkorf zal de in artikel 21.1 en 21.2 genoemde codes op eerste verzoek aan Verkoper toezenden. Verkoper aanvaardt alle consequenties tengevolge van het niet naleven van de in de codes vermelde wet- en regelgeving aangaande arbeidsomstandigheden. 22. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verkoper zal zich houden aan de naleving van de sociale normen zoals omschreven in hoofdstuk 8 van de Leveranciershandleiding en meer specifiek in de ILO Conventies. Verkoper aanvaardt alle consequenties tengevolge van het niet naleven van de in 9

10 hoofdstuk 8 omschreven sociale normen Verkoper zal haar medewerking verlenen aan de in opdracht van de Bijenkorf door derden uitgevoerde BSCI en SA8000 audits De in artikel 21 en 22 gestelde voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Verkoper ingeschakelde derden, waaronder begrepen importeurs en toeleveranciers. B HOOFDSTUK B LEVERANCIERSHANDLEIDING De Leveranciershandleiding maakt als hoofdstuk B integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden en bevat o.a. de volgende bindende instructies: 1. Leveringsinstructie De leveringsinstructie van de Bijenkorf als omschreven in de Leveranciershandleiding in de hoofdstukken 1,2 3,4 en 5 is op alle leveringen van toepassing. Hierin zijn opgenomen de voorschriften m.b.t. aanmelden van de zending, aanleverwijze en documentatie, etc. Bij leveringen die niet aan deze leveringsinstructies voldoen wordt een boete conform Bijlage A verschuldigd. 2. Milieu-instructie Als omschreven in de Leveranciershandleiding in hoofdstuk Maatschappelijk verantwoord ondernemen Als omschreven in de leveranciershandleiding hoofdstuk 8. BIJLAGE A: Procesverstoring Kosten Tabel; 2013 Magazijn de Bijenkorf B.V. 10

11 Bijlage A: Procesverstoringen Kosten Tabel: Verstoring Code Grond van verstoring Details van verstoring Kosten verrekening de Bijenkorf kosten (excl btw) A01 Niet aangekomen Inkoop Order niet op de afgesproken dag geleverd per order / levering 150,00 A02 Niet aangemelde levering Order ontvangen zonder actieve boeking voor die dag of geen goede paklijst ontvangen bij aanmelden per order / levering 150,00 Aanmelden / Uitleveren A03 Late / vroege leveringen Geleverd buiten het afgesproken tijdslot per order / levering 150,00 A04 Aanmelding niet compleet uitgeleverd Aangemelde zending is niet compleet uitgeleverd op de afgesproken dag per order / levering 150,00 A05 Geweigerd Poging tot het leveren van incorrecte, onbekende of geannuleerde order. Verkeerde dag of inhoud van levering onbekend. Niet aangemelde order en geen beschikbare ruimte om zending te verwerken per order / levering 150,00 Een Inkoop Order kan per levermoment met maximaal één van bovengenoemde verstoringen (A01-A05) belast worden P01 Beschadiging aan collo Buitenkant collo (zichtbaar of vermoeden) per collo 20,00 Verpakking & Documentatie P02 P03 Geen / niet bruikbare pakbon Geen / niet bruikbare label op collo Controle by levering: geen/onleesbare pakbon, geen/verkeerde inkoop order, collo met pakbon niet gemarkeerd of verkeerde informatie. Label bevat niet correcte inkoop order, artikel info, aantal stuks en serienummer (1/10, 2/10 etc) per order / levering 60,00 per order / levering 60,00 P04 Gemengde inkoop orders / meerdere inkoop orders in enkele collo Inkoop orders zitten door elkaar, colli niet gesorteerd of meerdere inkoop orders in een collo per order / levering 60,00 Cross-docking X01 Niet gesplitst aangeleverd per filiaal / afleverpunt Cross-dock colli niet gesorteerd/gesplitst per filiaal /afleverpunt Cross-dock en normale orders door elkaar geleverd. per order / levering 60,00 X02 Herstellen van Cross-dock orders Inhoud van de colli klopt niet met de pakbon Uurtarief 25,00 M01 Onnodig veel verpakkingsmateriaal gebruikt Verstoring niet in lijn met de Bijenkorf richtlijnen Uurtarief 25,00 M02 Producten liggen door elkaar in een collo of enkele stijl verdeeld over meerdere colli Stijlen dienen apart of gescheiden door folie/dividers verpakt te worden Uurtarief 25,00 Product Verwerking M03 Product heeft niet de afgesproken referentiecode, barcode, identificatie of labels Product identificatie is niet gelijk aan de kenmerken / omschrijving op de PO Uurtarief 25,00 M04 Incorrect uitprijzen Niet correct uitgeprijsd conform besproken richtlijnen met inkoop per stuk / prijskaartje 0,40 M05 Verkeerde / geen hanger gebruikt of verkeerd opgehangen (opgebeugeld) Niet correct opgebeugeld conform besproken richtlijnen met inkoop per stuk / per hanger 0,40 D01 Manco / tekort Manco / tekort conform de pakbon per stijl/maat variant 55,00 D02 Surplus / te veel - fase 1 : 1-50 stuks per stijl/maat variant 55,00 Uitlever nauwkeurigheid D03 Surplus / te veel - fase 2 : stuks per stijl/maat variant 110,00 Surplus / te veel conform de pakbon D04 Surplus / te veel - fase 3 : stuks per stijl/maat variant 185,00 D05 Surplus / te veel - fase 4 : stuks per stijl/maat variant 250,00 D06 Vervangend - fase 1 : 1-50 stuks per stijl/maat variant 55,00 D07 Vervangend - fase 2 : stuks per stijl/maat variant 110,00 Niet bestelde artikelen / niet op pakbon D08 Vervangend - fase 3 : stuks per stijl/maat variant 185,00 D09 Vervangend - fase 4 : stuks per stijl/maat variant 250,00 Alle kosten zijn excl 21% BTW en maandelijkse Administratie kosten van 75,00. Deze bijlage is onderdeel van de Algemene Inkoop Voorwaarden van de Bijenkorf zoals beschreven op 11

12 Leveranciershandleiding De hoofdtukken 1 t/m 5 uit de leveranciershandleidng beslaan de leveringsinstructies. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Vendor management van de Bijenkorf. 12

13 1. Aanmelden/Uitleveren De leverancier is geheel verantwoordelijk voor het op correcte wijze aanmelden en uitleveren van de goederen op de overeengekomen datum. 1.1 Leveringsconditie waarbij de leverancier de vracht betaald Alle zendingen dienen minimaal twee werkdagen voor levering (voor uur) aangemeld te worden bij het Aankomst Goederen Kantoor van de Bijenkorf Relevante gegevens bij het aanmelden Leverancier verstrekt bij het aanmelden van de zending de volgende gegevens aan de Bijenkorf per mail: Leveranciersnaam Het Bijenkorf ordernummer Totaal aantal pallets, colli en stuks Naam van de vervoerder Samenvatting van de geleverde aantallen per besteld artikel met referentie zoals op de Bijenkorf order vermeld staat, dit kan ook per EDI worden verzonden De Bijenkorf verstrekt na aanmelding door Leverancier de volgende informatie aan Leverancier: datum van leveren tijdslot van leveren levereringsnummer, dit kan als bewijs van aanmelding worden beschouwd en dient bij voorkeur zichtbaar op de meegeleverde documentatie vermeld te worden Uitleveren van de zending Bij het uitleveren aan het distributie centrum in Woerden dient bij aankomst door de chauffeur het leveringsnummer of het Bijenkorf ordernummer overhandigd te worden. Indien deze niet beschikbaar zijn kan het uitleveren vertraging oplopen of zelfs geweigerd worden. Verder zullen uitleveringen die afwijken van de gemaakte afspraken zoals benoemd in gezien worden als een procesverstoringen en kunnen die leiden tot het doorbereken van de verstoringskosten of resulteren in een weigering Contactgegevens voor het aanmelden/uitleveren Aankomst Goederen Kantoor tel.: Het verzendadres voor onze goederen is: Magazijn de Bijenkorf B.V. Middellandbaan 1b 3447 GP Woerden Nederland 13

14 1.2 Leveringsconditie waarbij de Bijenkorf de vracht betaald Voor alle leveringscondities waarbij de Bijenkorf de vracht betaald gelden andere voorschriften betreft het aanmelden van de zending, zie Vervoerders Bij het aanmelden van de zending bij de vervoerder dient de leverancier de paklijst ook te verzenden naar 1.3 Procesverstoringen aanmelden/uitleveren Bij het uitleveren van de goederen vindt er een controle plaats door de Bijenkorf of de procedure zoals omschreven in hoofdstuk 1 van deze Leveringsinstructie is nageleefd. Indien een instructie niet is nageleefd, wordt de verstoring op basis van onderstaande tabel ingedeeld. Verstoring Code Grond van verstoring Details van verstoring Inkoop Order niet op de afgesproken dag A01 Niet aangekomen geleverd Aanmelden / Uitleveren A02 Niet aangemelde levering A03 Late / vroege leveringen A04 Aanmelding niet compleet uitgeleverd A05 Geweigerd Order ontvangen zonder actieve boeking voor die dag of geen goede paklijst ontvangen bij aanmelden Geleverd buiten het afgesproken tijdslot Aangemelde zending is niet compleet uitgeleverd op de afgesproken dag Poging tot het leveren van incorrecte, onbekende of geannuleerde order. Verkeerde dag of inhoud van levering onbekend. Niet aangemelde order en geen beschikbare ruimte om zending te verwerken Een Inkoop Order kan per levermoment met maximaal één van bovengenoemde verstoringen (A01-A05) belast worden Indien de Bijenkorf constateert dat Leverancier niet heeft voldaan aan de Aanmelding- en Uitleverinstructie, behoudt zij zich het recht voor om de kosten die worden gemaakt wegens het niet naleven van deze instructies te verhalen op Leverancier conform Bijlage A. Daarnaast behoudt de Bijenkorf zich het recht voor de zending te weigeren. Een en ander ter keuze van de Bijenkorf. 14

15 2. Verpakking en documentatie De leverancier is verantwoordelijk voor het onbeschadigd, netjes en volgens onderstaande instructies aanleveren van de goederen. 2.1 Pakbon Fysiek dient bij de zending een pakbon aanwezig te zijn. De locatie van de pakbon dient aan de buitenkant van de collo zichtbaar te zijn. Op de pakbon dienen ten tenminste de onderstaande gegevens vermeld te worden: Leveranciersnaam Het Bijenkorf ordernummer Totaal aantal pallets, colli en stuks Collonummer met informatie betreft de inhoud van de collo: Aantallen per besteld artikel met een referentie zoals deze ook op de Bijenkorf order vermeld staat Pakbonnummer(s) Voor een snelle afhandeling van de zending verzoekt de Bijenkorf om het Leveringsnummer dat als bewijs van aanmelding kan worden beschouwd te vermelden op de pakbon (dit is niet verplicht) 2.2 Label op de collo Vereiste informatie die leesbaar op de buitenkant van de collo aanwezig dient te zijn: Afzender (leveranciersnaam) Geadresseerde (De Bijenkorf Woerden) Bijenkorf ordernummer Artikelreferentie zoals op de Bijenkorf order vermeld staat Collonummer op volgorde van pakbon (nummering 1/10, 2/10 etc.) Voor een snelle afhandeling van de zending verzoekt de Bijenkorf om het Leveringsnummer dat als bewijs van aanmelding kan worden beschouwd te vermelden op collo (dit is niet verplicht) 2.3 Aanleveren op pallets De Bijenkorf streeft ernaar alle zendingen op pallets te ontvangen. Uitsluitend leveringen op Europallets worden geaccepteerd (80 x 120 cm). Geleverde europallets worden ter plaatse omgeruild voor lege europallets. De pallets mogen niet hoger gestapeld zijn dan 180 cm. 2.4 Kwaliteit, omvang, gewicht, stapelen en sluiten van de colli Bij levering van één order moeten de colli logisch per artikelnummer bij elkaar gezet worden. Bij levering van meerdere orders moeten de colli logisch per ordernummer en binnen deze order per artikelnummer bij elkaar gezet worden. Het is niet toegestaan om verschillende orders in 1 collo aan te leveren. Liggende confectie en hardwaren De collo moet van stevig karton zijn, aangepast aan de inhoud om openbarsten tijdens het transport en verwerking te voorkomen. De collo dient stapelbaar te zijn, binnen de euroafmeting, zonder dat de collo of inhoud beschadigd. Het gewicht per collo mag om ergonomische redenen niet boven de 15 kg uitkomen, uitzonderingen hierop zijn artikelen met een eigen gewicht boven de 15 kg. 15

16 Voor het sluiten van de collo dient gebruik gemaakt te worden van tape. Het gebruik van metalen nieten, krammen, of metalen omsnoerings-banden is niet toegestaan. Het gebruik van kunststof omsnoerings-banden dient tot een minimum beperkt te worden. Alleen in een restcollo zijn meerdere artikelen per collo toegestaan. Alle artikelnummers en stuks dienen duidelijk zichtbaar op de restcollo vermeld te worden. 2.5 Procesverstoringen Verpakking en Documentatie Bij het uitleveren van de goederen vindt er een controle plaats door de Bijenkorf of de procedure zoals omschreven in hoofdstuk 2 van deze Leveringsinstructie is nageleefd. Indien een instructie niet is nageleefd, wordt de verstoring op basis van onderstaande tabel ingedeeld. Verstoring Code Grond van verstoring Details van verstoring P01 Beschadiging aan collo Buitenkant collo (zichtbaar of vermoeden) Verpakking & Documentatie P02 Geen / niet bruikbare pakbon P03 Geen / niet bruikbare label op collo P04 Gemengde inkoop orders / meerdere inkoop orders in enkele collo Controle by levering: geen/onleesbare pakbon, geen/verkeerde inkoop order, collo met pakbon niet gemarkeerd of verkeerde informatie. Label bevat niet correcte inkoop order, artikel info, aantal stuks en serienummer (1/10, 2/10 etc) Inkoop orders zitten door elkaar, colli niet gesorteerd of meerdere inkoop orders in een collo Indien de Bijenkorf constateert dat Leverancier niet heeft voldaan aan de Verpakking en documentatie instructie, behoudt zij zich het recht voor om de kosten die worden gemaakt wegens het niet naleven van deze instructies te verhalen op Leverancier conform Bijlage A. Daarnaast behoudt de Bijenkorf zich het recht voor de zending te weigeren. Een en ander ter keuze van de Bijenkorf. 16

17 3. Cross-dock Voor bepaalde goederen en/of orders kan cross-docking het meest optimale logistieke proces zijn. Dit betekent dat de goederen wel worden geboden bij het DC in Woerden maar direct door kunnen naar de filialen. Er vindt geen oplsag plaats. Dit vereist dat de goederen per filiaal zijn verpakt. Maar ook de documentatie en communicatie verschilt van de normale stroom. Het crossdock proces wordt alleen gehanteerd na overeenstemming met Inkoop. Voor meer informatie betreffende het logistieke proces, gelieve contact op te nemen met 3.1 Procesverstoringen Cross-dock Bij het uitleveren van de goederen vindt er een controle plaats door de Bijenkorf of de procedure zoals omschreven in hoofdstuk 3 van deze Leveringsinstructie is nageleefd. Indien een instructie niet is nageleefd, wordt de verstoring op basis van onderstaande tabel ingedeeld. Verstoring Code Grond van verstoring Details van verstoring Cross-docking X01 Niet gesplitst aangeleverd per filiaal / afleverpunt Cross-dock colli niet gesorteerd/gesplitst per filiaal /afleverpunt Cross-dock en normale orders door elkaar geleverd. X02 Herstellen van Cross-dock orders Inhoud van de colli klopt niet met de pakbon Indien de Bijenkorf constateert dat Leverancier niet heeft voldaan aan de Cross-dock instructie, behoudt zij zich het recht voor om de kosten die worden gemaakt wegens het niet naleven van deze instructies te verhalen op Leverancier conform Bijlage A. Daarnaast behoudt de Bijenkorf zich het recht voor de zending te weigeren. Een en ander ter keuze van de Bijenkorf. 17

18 4. Productverwerking Vanuit milieuoogpunt eisen wij van onze leveranciers dat wij een absoluut minimum aan verpakkingsmaterialen als plastic, karton en papier tussen de goederen ontvangen. Indien het gebruik van verpakkingsmateriaal onvermijdelijk blijkt, dan moeten deze materialen ten minste milieuvriendelijk zijn. Dubbel verpakken (extra omdoos) is niet toegestaan. 4.1 Inhoud van de collo Per collo dient bij voorkeur 1 variant maat te zitten. Alleen in een restcollo (laatste doos van een levering) zijn meerdere artikelen per collo toegestaan, deze dienen dan duidelijk zichtbaar van elkaar gescheiden te blijven om onnodig uitzoekwerk te voorkomen. 4.2 Pre-price De geleverde artikelen dienen uitgeprijsd binnen te komen zodat deze makkelijk matchbaar zijn met de Bijenkorf inkooporder, dit kan door ze bijvoorbeeld uitgeprijsd te laten binnenkomen met het bijenkorf artikelnummer. Leveranciers die uitprijzen voor de Bijenkorf kunnen de prijskaartjes afroepen bij de firma Checkpoint, indien hiervan wordt afgeweken dient dit schriftelijk met de inkoop overeengekomen te zijn. Registreren en inloggen In de CheckNet Manual is alle informatie te vinden over registratie en inloggen. Voor registratie wordt het Bijenkorf leveranciersnummer gevraagd, deze is op te vragen bij de betreffende inkoopafdeling. Kosten prijskaartjes De kosten van de prijskaartjes inclusief het transport zijn voor rekening van de leverancier. Checkpoint zal de prijskaartjes rechtstreeks in rekening brengen bij de leverancier. De leverancier maakt hierdoor gebruik van de voordelige prijsafspraken die zijn overeengekomen tussen Checkpoint en de Bijenkorf. Bevestigingsplaats De bevestigingsplaats van het prijskaartje of stickertje zal worden afgestemd met de desbetreffende Inkoopafdeling van de Bijenkorf 4.3 Hangend vervoer confectie Voor het type hanger zie Bijlage 1: Kledinghangers Het gebruik van plakband, straps of enig ander bindmiddel rond de hanger is niet toegestaan Als richtlijn hanteren we een staffel waarin de artikelen verdeeld per stijl, kleur en maat aangeleverd dienen te worden én daarnaast met een maximum gewicht van 15 kg per hoes en 40 cm breed per bundel 18

19 artikel aantal artikel aantal Blouses 15 Blazers 10 Rokken Jassen 5 Jurken Jacks 6-8 Pantalons Kostuum 6-8 Het gebruik van één plastic hoes per stuk is uitsluitend toegestaan indien dat gezien de kleur (bijv. witte of ecru artikelen) of gezien het materiaal wenselijk is 4.4 Flat-packed (liggende confectie die voorzien is van een hanger) Voor het type hanger zie Bijlage 1: Kledinghangers De goederen dienen gebundeld te worden per 5 stuks met een maximum van 5 kg per bundel, per stijl, kleur en maat (tenzij anders overeengekomen). Het gebruik van plakband rond de hangers is niet toegestaan. De bundels van 5 stuks (tenzij anders overeengekomen) worden in de doos gelegd, met een maximum van 20 tot 25 stuks 4.5 Procesverstoringen Productverwerking Bij het uitleveren van de goederen vindt er een controle plaats door de Bijenkorf of de procedure zoals omschreven in hoofdstuk 4 van deze Leveringsinstructie is nageleefd. Indien een instructie niet is nageleefd, wordt de verstoring op basis van onderstaande tabel ingedeeld. Verstoring Code Grond van verstoring Details van verstoring Onnodig veel verpakkingsmateriaal Verstoring niet in lijn met de Bijenkorf M01 gebruikt richtlijnen Product Verwerking M02 M03 Producten liggen door elkaar in een collo of enkele stijl verdeeld over meerdere colli Product heeft niet de afgesproken referentiecode, barcode, identificatie of labels M04 Incorrect uitprijzen M05 Verkeerde / geen hanger gebruikt of verkeerd opgehangen (opgebeugeld) Stijlen dienen apart of gescheiden door folie/dividers verpakt te worden Product identificatie is niet gelijk aan de kenmerken / omschrijving op de PO Niet correct uitgeprijsd conform besproken richtlijnen met inkoop Niet correct opgebeugeld conform besproken richtlijnen met inkoop Indien de Bijenkorf constateert dat Leverancier niet heeft voldaan aan de Product Verwerking instructie, behoudt zij zich het recht voor om de kosten die worden gemaakt wegens het niet naleven van deze instructies te verhalen op Leverancier conform Bijlage A. Daarnaast behoudt de Bijenkorf zich het recht voor de zending te weigeren. Een en ander ter keuze van de Bijenkorf. 19

20 5. Uitlevernauwkeurigheid 5.1 Uitlevernauwkeurigheid tov de order Zie artikel 11 van de Algemene inkoopvoorwaarden. 5.2 Uitlevernauwkeurigeheid tov de pakbon De leverancier is verantwoordelijk dat de artikelen en aantallen zoals vermeld op de pakbon ook worden uitgeleverd en dat deze overeenkomen met de bestelde artikelen door de Bijenkorf zoals vermeld op de order. 5.3 Procesverstoringen Uitlevernauwkeurigheid Bij het uitleveren van de goederen vindt er een controle plaats door de Bijenkorf of de procedure zoals omschreven in hoofdstuk 5 van deze Leveringsinstructie is nageleefd. Indien een instructie niet is nageleefd, wordt de verstoring op basis van onderstaande tabel ingedeeld. Verstoring Code Grond van verstoring Details van verstoring D01 Manco / tekort Manco / tekort conform de pakbon D02 Surplus / te veel - fase 1 : 1-50 stuks D03 Surplus / te veel - fase 2 : stuks Surplus / te veel conform de pakbon Uitlever nauwkeurigheid D04 Surplus / te veel - fase 3 : stuks D05 Surplus / te veel - fase 4 : stuks D06 Vervangend - fase 1 : 1-50 stuks D07 Vervangend - fase 2 : stuks D08 Vervangend - fase 3 : stuks D09 Vervangend - fase 4 : stuks Niet bestelde artikelen / niet op pakbon Indien de Bijenkorf constateert dat Leverancier niet heeft voldaan aan de Uitlevernauwkeurigheid instructie, behoudt zij zich het recht voor om de kosten die worden gemaakt wegens het niet naleven van deze instructies te verhalen op Leverancier conform Bijlage A. Daarnaast behoudt de Bijenkorf zich het recht voor de zending te weigeren. Een en ander ter keuze van de Bijenkorf. 20

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden RAVO ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden RAVO ALGEMENE BEPALINGEN Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden RAVO ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. RAVO handelende onder: RAVO Computer & Webservice RAVO Computers RavoNet Ravonet BV Ravonet Ravonet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V.

Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Algemene Voorwaarden voor leveranties en dienstverlening Techem Energy Services B.V. Artikel 1 Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden voor werkzaamheden van de naamloze vennootschap gevestigd te Almelo (Nederland),

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 Artikel 1: Definities Aanbod: Algemene Voorwaarden: Dienst: Gebrek: Honorarium: Levertijd/ Uitvoeringsperiode: Overeenkomst:

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie