Auteur. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur Guy Palmaers en Jan Bleyen Onderwerp Het gewijzigd Wetboek van vennootschappen: een overzicht Datum februari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 1 februari 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 InzichtinZaken Nummer 6 Februari 2003 Inhoud Editoriaal Wat te doen met de wanbetaler? Steeds meer bedrijven komen in financiële problemen doordat afnemers slecht betalen. Wat begint als een ogenschijnlijk incidenteel probleem, blijkt al snel een nauwelijks beheersbare lawine van oorzaak en gevolg te zijn Kostenreductie en procurement - enkele tips uit de praktijk Het economische klimaat noopt tot kostenbesparende maatregelen. Naast de traditionele aanpak van herstructureringen en lineaire besparingen maakt de fundamentele reorganisatie van de bedrijfsaankopen opgang. Tabellen Is outsourcing aangewezen voor boekhoudkundige en financiële processen? Heel wat organisaties en ondernemingen houden er uitgebreide interne diensten op na voor hun boekhoudkundige en financiële processen. Deels onder invloed van nieuwe technologieën en wetswijzigingen verschuift het accent naar de eigen kernactiviteiten en wordt een aantal bedrijfsprocessen strategisch uitbesteed. Agenda PC-privé-plan : voorwaarden voor belastingvrijstelling In het Ontwerp van programmawet heeft de regering verklaard dat Het stimuleren van de nieuwe technologieën en het vormen van netwerken een van haar prioriteiten is. Een maatregel in die zin is een belastingvrijstelling voor werknemers die via hun werkgever kunnen deelnemen aan een zogenaamd PC-privé-plan. Het gewijzigde Wetboek van vennootschappen : een overzicht Ons vennootschapsrecht blijft in beweging. Het nog jonge Wetboek van vennootschappen werd recent gewijzigd door onder meer de corporate governance-wet van 2 augustus 2002, de Wet Financieel Toezicht van dezelfde datum en de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de Faillissementswet, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen. editoriaal Crisissen zijn uitdagingen Meer dan ooit dwingt de economische situatie de meeste bedrijven ertoe om maatregelen te nemen om hun kosten te beheersen en hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Onder druk van de tijd en de omstandigheden leidt dit meestal tot initiatieven die gericht zijn op een lineaire reductie van makkelijk visualiseerbare kosten : het bedrijfsresultaat moet met x procent omhoog, dus worden, wanneer de motor van de markt begint te sputteren, alle budgetten met y procent verlaagd. Aan elke crisis komt een einde. Bedrijven die bij de heropleving van de conjunctuur het snelst uit de startblokken willen schieten, moeten in tijden van crisis overtollig vet wegsnijden en hun spieren ontwikkelen. In deze nieuwsbrief lichten we toe hoe een onderneming haar slagkracht structureel kan vergroten vanuit verschillende invalshoeken, waaronder het beheer van het werkkapitaal en ondersteunende bedrijfsprocessen. Of hoe ze met een correct inzicht een gezonde, toekomstgerichte kostenstructuur kan opbouwen. Wilfried D haese Partner Tax Services 1

3 Wat te doen met de wanbetaler? Nummer 6 - Februari 2003 Wat te doen met de wanbetaler? Steeds meer bedrijven komen in financiële problemen doordat afnemers slecht betalen. Het is een angstwekkende ervaring. Wat begint als een ogenschijnlijk incidenteel probleem, blijkt een lawine van oorzaak en gevolg die je nauwelijks kunt beheersen. Geert Van Lerberghe Senior Manager Corporate Finance & Recovery Harold Vanheel Director Corporate Finance & Recovery Het verhaal van een van onze klanten uit de telecomsector leest als een onvervalste thriller. Eerst kondigde een van de grootste afnemers aan dat uitstaande vorderingen pas negen maanden later zouden worden betaald. Vervolgens liet een andere grote klant weten dat de geplande productafname zou worden gehalveerd, terwijl plots ook van deze kant de betalingen stokten. Van de ene op de andere dag droogden de operationele geldstromen grotendeels op. De sectormalaise was daar natuurlijk mee de oorzaak van; 11 september en de algehele kredietschaarste hebben ook niet geholpen. Iedereen is in paniek en probeert zijn hachje te redden. Als een afnemer het zich kan veroorloven om tijdelijk terug te vallen op kosteloos leverancierskrediet, dan zal hij dat niet laten. Maar de gevolgen waren ingrijpend. Je komt klem te zitten en uiteindelijk beland je in een vicieuze cirkel die een op zich goedlopend bedrijf de kop kan kosten, stelt de zaakvoerder met zekerheid. In de afgelopen periode was ik continu met onze verslechterende liquiditeitspositie bezig. Aan mijn gewone werk kwam ik veel minder toe. Je bent alleen nog maar op cash georiënteerd. Toen duidelijk werd dat de toegekende betalingstermijn ruimschoots zou worden overschreden en de uitstaande vorderingen disproportioneel stegen, werden vooral de banken en de kredietverzekeraars nerveus. Zozeer zelfs, dat ze na enkele maanden dreigden de kredietlimieten van transacties te verlagen of zelfs op te schorten. De huisbankiers zagen hun risico s evenzeer toenemen door de snel verslechterende liquiditeitspositie en eisten een hogere risicopremie en bijkomende waarborgen voor mogelijke overbruggingskredieten en andere financieringsvormen. De fakkel wordt doorgegeven Tegelijkertijd zag onze klant zich genoodzaakt om zijn leveranciers ook veel later te betalen. Dat doorgeven van het betalingsprobleem aan derden leidde in enkele gevallen tot de stopzetting van leveringen. Pijnlijk genoeg betrof het essentiële onderdelen, wat dan weer productieverlies tot gevolg had. Stilaan sloop er een groot aantal inefficiënties het bedrijf binnen; de arbeidsproducti- 2

4 Wat te doen met de wanbetaler? Nummer 6 - Februari 2003 viteit daalde onrustbarend en door de onderbezetting van de productiecapaciteit stegen de loonkosten naar een niveau dat de concurrentiepositie in gevaar bracht. Na enkele maanden vertaalde dit zich in een teruglopende omzet. Angstwekkend Het is een angstwekkende ervaring, verzekert de zaakvoerder. Wat begint als een ogenschijnlijk incidenteel probleem, blijkt een lawine van oorzaak en gevolg die je nauwelijks kunt beheersen. Het is moeilijk om een inschatting te maken van de totale kosten, maar feit is in ieder geval dat we een aantal gedwongen en dure reorganisaties hebben uitgevoerd. Daar komt dan nog de niet-zichtbare schade bij. Noodgedwongen heeft onze telecomklant de voorgenomen investeringen moeten uitstellen, terwijl hij evenmin is toegekomen aan het uitstippelen van een financiële strategie voor de nabije toekomst. Inktvlek Dit is geen alleenstaand verhaal. Terwijl de gemiddelde betalingstermijn in Europa 15 dagen bedraagt, telt deze in België 61 dagen. Daarmee behoort België tot de slechtste betalers van de EU. Daarbovenop kwam de Europese Commissie met de melding dat 25 procent van de faillissementen in de EU direct of indirect te wijten is aan betalingsachterstand bij klanten. Alleen al in België gingen in bedrijven failliet. Dit is het hoogste aantal in 6 jaar en het is ook het derde opeenvolgende jaar dat dit aantal stijgt. Er tekent zich met andere woorden een structureel probleem af. De evolutie dat bedrijven hun facturen later voldoen is al veel langer merkbaar. De groeivertraging van de economie heeft een extra zetje gegeven. Opties De opties zijn beperkt. Het categoriek stopzetten van leveringen is in veel gevallen niet mogelijk omdat dan ook een fors deel van de omzet wegvalt. Het verhogen van de prijzen leidt tot ongewenst concurrentieverlies. Het uitstellen van investeringen is om dezelfde reden geen mogelijkheid, en het afsluiten van een overbruggingskrediet is niet alleen duur, maar wordt doorgaans ook bemoeilijkt door het toenemende risicobewustzijn bij de banken. Een correct klantenbestand blijft een conditio sine qua non. Hiervoor kunnen zowel interne als externe informatiebronnen worden aangesproken. Vervallen facturen worden het best systematisch aangepakt. Bovendien gaat ook hier de bekende 20/80-regel op : 20 procent van de klanten is doorgaans goed voor 80 procent van het totale vorderingenbedrag. Door meer aandacht te besteden aan deze groep, verkleint u uw liquiditeitsrisico s. Voorts is het verkeerd te denken dat het aanmanen van klanten een nefaste invloed heeft op de verkoop. Door een klant proactief te herinneren aan de nakende factuurvervaldagen en door een correcte en consequente aanmaningspolitiek met betrekking tot de vervallen facturen worden klanten immers geconditioneerd, wat op langere termijn vruchten zal afwerpen. Wel veronderstelt dit dat de klachten even professioneel worden aangepakt. De oplossingen op middellange termijn zijn van meer structurele aard. Vooreerst dient veel aandacht te worden besteed aan de te voeren kredietpolitiek en in het bijzonder de risico s en de kostprijs ervan (renteverlies, inflatie, provisies, enzovoorts). Zo kan de hele klanten- 3

5 Wat te doen met de wanbetaler? Nummer 6 - Februari 2003 portefeuille in categorieën worden opgedeeld en krijgt elke categorie een apart risicoprofiel, waardoor aangepaste betalingsvoorwaarden kunnen worden opgelegd. Het credit management wordt het best geïntegreerd in de hele organisatie en dient er een centrale plaats te krijgen, die evenwaardig is aan de plaats van de verkoopafdeling. Een samenwerking tussen sales en credit management kan bevorderend zijn voor zowel de omzet als de cash. Veel bedrijven honoreren hun verkopers door bonussen uit te betalen op basis van gefactureerde omzet. Door zulke beloningen te koppelen aan daadwerkelijk geïnde omzet bereik je een meetbare verbetering van de cashpositie. Verkopers zijn sowieso minder geneigd om vooropgestelde betalingsvoorwaarden te zien als een vast onderdeel van een transactie. Doordat klanten een leverancierskrediet wordt gegund, nemen ze dikwijls een onverantwoorde investeringsbeslissing. Daarvan moet iedereen zich in de organisatie bewust zijn. Tegelijkertijd onderhoudt de verkoper de meeste contacten met de klant en kan hij zo vroegtijdig bepaalde tendensen opmerken. Het is essentieel dat commerciële en financiële afdelingen regelmatig informatie uitwisselen over de positieve en negatieve gebeurtenissen die zich bij de klant voordoen. Besluit Een goed credit management veronderstelt de automatisatie van enkele tijdrovende activiteiten, zoals de facturatie, de aanmaningen, de correcte administratieve verwerking van ontvangen betalingen en het aanleggen van provisies voor dubieuze klanten. De vrijgekomen tijd kan dan worden gebruikt voor een regelmatige opvolging met het oog op een proactieve en gepersonaliseerde klantenbenadering. De Receivables Management Group van PricewaterhouseCoopers biedt op dit vlak een totaaloplossing aan en heeft in België al heel wat verdienstelijke prestaties geleverd. Om op korte termijn de cashpositie te verbeteren stelt de Receivables Management Group een team van ervaren credit collectors ter beschikking die bij en in naam van de klant en met respect voor de commerciële relaties de achterstallige vorderingen incasseren. Door tussenkomst van onze credit management consultants kunnen de procedures rond kredietpolitiek, kredietrisico s, incasso en klachtenbehandeling worden geoptimaliseerd en kunnen de resultaten ervan worden geïntegreerd in de bestaande of nieuw te creëren informaticasystemen. Voor meer informatie : of 4

6 tips uit de praktijk Nummer 6 - Februari 2003 Kostenreductie en procurement - enkele tips uit de praktijk Het huidige economische klimaat brengt logischerwijze allerlei discussies op gang en resulteert uiteraard ook in kostenbesparende maatregelen. Naast de traditionele aanpak van herstructureringen en lineaire besparingen maakt de fundamentele reorganisatie van de bedrijfsaankopen nu opgang. Verklaringen hiervoor gaan van het positieve hefboomeffect van aankoopinspanningen op de bedrijfswinst tot het besef dat de recente hype rond e-procurement louter een vlucht vooruit was en de intrinsieke zwaktes in procurement zelf had blootgelegd. Welke ook de redenen of de context zijn, in deze bijdrage trachten wij uitgaand van onze recente praktijkervaring aan te tonen hoe kostenreductie en procurement-initiatieven kunnen samengaan. Start altijd met een objectief inzicht in uw aankoopomgeving Onze samenwerking met bedrijven die hun procurement gestructureerd aan het optimaliseren waren, leverde systematisch dezelfde conclusies op. omgeving, de groep van personen met functies en verantwoordelijkheden die deze aankopen genereren, uitvoeren en afhandelen. Minder succesvolle projecten zijn de projecten die aan een van beide omgevingen te weinig aandacht schenken in verhouding tot de andere. Karl Godderis Principal advisor Global Risk Management Services Een eerste conclusie is dat procurementinitiatieven het best worden bekeken vanuit de twee omgevingen die deze omkaderen. Er is de externe omgeving, met name de groep van leveranciers bij wie een bedrijf koopt, en de interne Een voorbeeld : Een bedrijf had oorspronkelijk 53 leveranciers voor gereedschappen en aanverwant materiaal. Door een heel grondige leveranciersselectie werd dit aantal herleid van 53 naar een degelijk 5

7 tips uit de praktijk Nummer 6 - Februari 2003 contract met één enkele leverancier. Hierbij werd echter weinig aandacht besteed aan de interne organisatorische factoren die oorspronkelijk tot de inschakeling van die 53 leveranciers hadden geleid. Weliswaar werd de samenwerking met die ene leverancier duidelijk meegedeeld, maar een jaar later bleek slechts 35 procent van de betreffende aankopen via deze leverancier te verlopen. Een tweede conclusie is dat de meeste succesvolle aankoopprojecten systematisch oog hebben voor 5 belangrijke factoren : - correcte en gedetailleerde data; - een objectieve evaluatie van het interne hefboompotentieel ; - een correcte inschatting van de eigen negotiatiecapaciteit; - de opbouw van een bedrijfscultuur die is gericht op naleving van contracten en procedures; - een aangepaste procesomgeving. Deze 5 factoren bespreken we hierna meer gedetailleerd. Gebruik correcte en gedetailleerde data Met data bedoelen we op de eerste plaats een analyse van de leveranciersportfolio. De bedoeling van deze analyse is duidelijk te maken bij wie wat wordt aangekocht, tegen welke prijs en hoe dikwijls dit gebeurt. Dit lijken op het eerste gezicht vrij voor de hand liggende gegevens. Maar de praktijkervaring toont duidelijk aan dat de gebruikelijke met aankoop verband houdende informatie waarover bedrijven vanuit hun interne administratie beschikken, het antwoord op deze vragen schuldig blijft. Veel aankoopgerelateerde rapportering is immers puur financieel van aard en zeker niet aankoop-technisch. Verder is de boekhoudkundige informatie ofwel onvoldoende gedetailleerd (rekeningstelsels zeggen niets over effectieve productcategorieën en leveranciers) ofwel onjuist. Dit laatste slaat vooral op de analytische boekhoudsystemen waar we zien hoe het spel van de interne budgettering dikwijls leidt tot het verwarren van kostensoorten met kostenplaatsen. Bijgevolg blijkt een specifieke analyse van de leveranciersportfolio, of ook spend analysis genoemd, een onontbeerlijke vorm van basisinformatie voor elk evenwichtig procurement-initiatief. Een voorbeeld : De analytische boekhouding koppelt hetzelfde product van dezelfde leverancier aan verschillende kostensoorten. De toegevoegde waarde van een spend analysis is het toewijzen van de leveranciers aan relevante productcategorieën, doorgaans op twee niveaus van detail. Maak een objectieve evaluatie van het interne hefboompotentieel Hierbij verwijzen we naar het eerder vermelde voorbeeld van de 53 gereedschappenleveranciers. Deze succesfactor slaat de brug tussen enerzijds het theoretisch potentieel om 53 leveranciers tot één enkele te herleiden en anderzijds de interne haalbaarheid hiervan op basis van objectieve criteria : het maximale niveau van standaardisatie binnen het bedrijf van producten en diensten, de geografische spreiding van filialen ten opzichte van het actieterrein van de betrokken leveranciers, enzovoorts. Schat de eigen negotiatiecapaciteit correct in Enerzijds duidt dit aspect op een evaluatie van de eigen koopkracht, die wordt ondersteund door een analyse van de leveranciersmarkt. Anderzijds slaat dit ook op het in huis hebben/ halen van competenties die nodig zijn voor de ontwikkeling van een producten leveranciersstrategie en de vertaling hiervan in contracten die evenwichtig zijn voor zowel het bedrijf als de betrokken leverancier. Leverancier Kostensoort analytische boekhouding Category Level 1 Category Level 2 DOUWE EGBERTS COFFEE SYSTEMS NV/SA Exp - Office snacks & drinks Services Services - Food & Drinks DOUWE EGBERTS COFFEE SYSTEMS NV/SA Off - stationery Services Services - Food & Drinks DOUWE EGBERTS COFFEE SYSTEMS NV/SA Site repairs & maintenance Services Services - Food & Drinks ACCOR HOTELS BELGIUM SA/NV* Channel training Expenses Expenses - Travel & Lodging ACCOR HOTELS BELGIUM SA/NV* Exp - Travel & Lodging - Belgium Expenses Expenses - Travel & Lodging ACCOR HOTELS BELGIUM SA/NV* External training - General Expenses Expenses - Travel & Lodging ACCOR HOTELS BELGIUM SA/NV* External training - Network related Expenses Expenses - Travel & Lodging ACCOR HOTELS BELGIUM SA/NV* Site acquisition cost Expenses Expenses - Travel & Lodging 6

8 tips uit de praktijk Nummer 6 - Februari 2003 Richt de opbouw van uw bedrijfscultuur op de naleving van contracten/procedures Overeenkomstig het eerder vermelde voorbeeld mislukken veel procurement-initiatieven doordat ze zich louter concentreren op de vernieuwing van contracten met een beperkt aantal leveranciers in combinatie met een meetpunt voor succes aan het einde van hetzelfde boekjaar. Even kritisch echter is de periode ertussen. Cruciale elementen hierbij zijn onder andere de vastlegging van aankoopspecifieke objectieven, de meting van de naleving van contracten en (nieuwe) procedures, en de verantwoording voor behaalde resultaten. Men zou deze factor ook kunnen omschrijven als de realisering van het subjectieve hefboompotentieel (zie hiervoor) : er wordt voor gezorgd dat wie aankoopt bij andere leveranciers dan de gecontracteerde dit enkel nog kan op basis van objectieve criteria. Zorg voor een aangepaste procesomgeving Ook hier is het eerder vermelde onderscheid tussen de interne en externe aankoopomgeving van toepassing. Succesvolle bedrijven streven hierbij naar een optimaal evenwicht tussen noodzakelijke overhead op het proces enerzijds en de waarde van de transactie en de noodzakelijke controle hierop anderzijds. Voor de externe omgeving betekent dit concreet dat in functie van de optimale relatie met een leverancier naast het contractuele of zuiver prijsmatige, elementen gaan overheersen zoals : prestatiemeting van de leverancier (b.v. vendor management ); verwevenheid van de onderlinge processen (b.v. vendor-managed inventory ); administratieve vereenvoudiging (b.v. maandelijkse en elektronische facturatie). Hierdoor realiseert men een kostenreductie niet louter op de prijs maar ook op wat de Total Cost of Ownership wordt genoemd. Wat de interne omgeving betreft zien we de beste resultaten bij bedrijven die afstappen van een lineaire aanpak van procescontrole (hoe groter de transactiewaarde hoe meer handtekeningen) en procedures kiezen die een evenwicht houden tussen de waarde van een transactie, de context van een transactie, de administratieve kost ervan en de kost van controle. Vele spend analyses die we hebben uitgevoerd hebben immers aangetoond dat in de meeste bedrijven de laagste 1 procent tot 3 procent van de uitgaven goed is voor gemiddeld 35 procent tot 50 procent van de factuurmassa. Met andere woorden : veel transactiekosten voor weinig transactiewaarde. Hier bestaat de oplossing in toepassingen zoals maandelijkse facturatie, self-billing, e-procurement en purchasing-cards. Samenvattend besluit : enkele tips op een rij Begin uw leveranciersportfolio niet te optimaliseren zonder degelijke spend analysis. Deze analyse vergt doorgaans een relatief beperkte inspanning maar is vrij specifiek qua expertise. Denk aan een evenredige verbetering van uw interne aankoopomgeving. Stel een objectieve diagnose met oog voor elementen als processen, organisatie, ondersteunende IT-systemen, strategie en impact op uw leveranciersfacturatie en cashbehoefte. Verkies, bij implementatie, een beperkt maar haalbaar pilootproject boven een onmiddellijke rationalisatie van een breed gamma aan productcategorieën met een besparingspotentieel dat op termijn alleen maar verwatert. Hou het evenwicht tussen langetermijnbesparingen en quick wins die laatste zijn nodig om de aandacht van de mensen binnen de organisatie vast te houden. Heb oog voor de fiscale voordelen die procurement-initiatieven meebrengen (op het vlak van zowel indirecte als directe belastingen). 7

9 Tabellen Nummer 6 - Februari 2003 referenties Tabellen Belangrijkste economische ratio s België Europa Belangrijkste Index van de Jaarlijkse OLO Euribor Eonia economische consumptie- inflatie 10 jaar 3 maanden (Euro overnight ratio s prijzen (*) (*) index average) (*) Januari ,22 2,90% 5,095% 3,371% 3,35% Februari ,40 2,63% 5,180% 3,367% 3,34% Maart ,69 2,67% 5,455% 3,448% 3,39% April ,72 1,81% 5,339% 3,385% 3,30% Mei ,89 1,33% 5,346% 3,488% 3,34% Juni ,58 0,88% 5,157% 3,441% 3,35% Juli ,94 1,28% 4,985% 3,378% 3,30% Augustus ,91 1,26% 4,756% 3,358% 3,34% September ,22 1,26% 4,487% 3,297% 3,31% Oktober ,09 1,29% 4,701% 3,251% 3,29% November ,00 1,10% 4,609% 3,047% 3,38% December ,06 1,37% 4,314% 2,867% 3,03% Januari ,55 1,21% 4,237% 2,811% 2,80% (*) Ratio s op het einde van de maand Vastgoed Voorafbetalingen Voorafbetalingen in 2003 (Aanslagjaar 2004) Verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen : 6,75% Betaald vóór Index voor het kadastraal inkomen Inkomstenjaar Indexeringscoëfficiënt Aanslagjaar (*) Herwaarderingscoëfficiënt , , , , , , , , , , , , , , , ,35 (*) Aanslagjaar = inkomstenjaar voor de onroerende voorheffing, en = inkomstenjaar + 1 voor de inkomstenbelastingen Bonificatievoet 10 april ,00% 10 juli ,50% 10 oktober ,00% 20 december ,50% Voordelen in natura : 1. Renteloze leningen Inkomstenjaar 2. Hypothecaire leningen Jaar waarin de lening wordt afgesloten In aanmerking te nemen rentevoet Lening met een levensverzekering In aanmerking te nemen rentevoet ,25% ,25% ,25% ,00% ,25% ,75% ,90% ,60% Andere leningen ,25% 7,10% ,00% 6,75% ,50% 6,50% ,00% 6,00% ,75% 5,75% ,75% 5,50% ,75% 6,50% ,60% 6,10% 3. Firmawagens PK Jaar 2002 Jaar ,1494 0, ,1753 0, ,1937 0, ,2143 0, ,2338 0, ,2544 0, ,2814 0, ,3085 0, ,3269 0, ,3475 0, ,3604 0, ,3756 0, ,3864 0, ,3940 0, ,4037 0, en meer 0,4113 0,4196 8

10 Outsourcing van financiële processen Nummer 6 - Februari 2003 Is outsourcing aangewezen voor boekhoudkundige en financiële processen? Heel wat organisaties en ondernemingen houden er uitgebreide interne diensten op na die belast zijn met de boekhoudkundige en financiële processen. Elke dag beïnvloeden nieuwe technologieën en wijzigingen in de wetgeving de manier van zaken doen. De nadruk wordt dan ook meer en meer gelegd op de kernactiviteiten van de onderneming terwijl de uitbesteding van de bedrijfsprocessen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie wordt. Outsourcing neemt voortdurend toe De uitbesteding van de financiële en accountingactiviteiten werd vroeger eerder argwanend bekeken en dit vooral door het verlies aan controle. Sinds de invoering van beveiligde oplossingen via het internet en de voortdurend toenemende bandbreedte is uitbesteding niet langer taboe. Ondernemingen kunnen via deze oplossing deze activiteiten volledig of gedeeltelijk uitbesteden maar met behoud van een volledige en onmiddellijke controle op de transacties, de cijfers en de resultaten, die om het even waar en wanneer toegankelijk zijn. De toegevoegde waarde van outsourcing De meeste ondernemingen hebben onvoldoende zicht op de reële interne kosten die een financiële afdeling meebrengt en slagen er meestal onvoldoende in om de hiervoor gebruikte en dure technologieën op een efficiënt en kostenbesparend niveau te brengen. De volgende vraag dringt zich dan ook op : waarom tijd, energie en mensen investeren in het beheer van de boekhoudkundige (of accounting-) en financiële processen als dat beheer beter, sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd door een externe partij die zich in deze diensten heeft gespecialiseerd? Outsourcing werkt kostenbesparend De uitbesteding van de boekhoudkundige en financiële processen houdt tal van voordelen in. Het meest in het oog springende voordeel is zonder meer de kostenbesparing die zich vooral op het vlak van software en hardware situeert geen investeringen meer in dure Dirk Vermussche Partner PricewaterhouseCoopers Accountants 9

11 Outsourcing van financiële processen Nummer 6 - Februari 2003 computers die onmiddellijk verouderd zijn, maar de positieve effecten op personeelsvlak zijn ook niet te onderschatten. Door de uitbesteding zal men uiteraard ook minder te maken krijgen met een aantal bijhorende problemen (zoals de aanwerving en opleiding van personeel), waardoor er meer kostbare tijd kan worden vrijgemaakt om zich op de kernactiviteiten toe te leggen. Transparantie van de kosten Wie heeft nooit gedroomd van beter gecontroleerde en transparante interne kosten? Contracten liegen niet; ze geven weer wat beide partijen op voorhand overeenkomen - dus ook het prijskaartje dat aan de uitbesteding hangt. Bijkomende voordelen van outsourcing Aangezien de uitbestede activiteiten worden toevertrouwd aan specialisten terzake, is een kwalitatieve verbetering van het financiële proces op het vlak van zowel boekhouding, IT als fiscaliteit een positief punt dat ten volle kan worden benut : tijdige en zorgeloze maandelijkse afsluitingen, snellere en efficiëntere rapporteringen, een voortdurende update van de accountingprocessen en ITinfrastructuur, toegang tot verschillende expertisedomeinen van de externe partij, enzovoorts. Met andere woorden : de uitbesteding van het financiële transactieproces maakt een betere en minder stresserende controle mogelijk. PricewaterhouseCoopers Accountants beschikt sinds januari 2002 over een volledig on line kantoor voor accountancydiensten. Klanten kunnen gebruik maken van het eigen beveiligde webaccounting-platform, dat volledig conform de Belgische wetgeving is en een flexibele en selectieve uitbesteding van de boekhoudkundige en financiële processen mogelijk maakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Vermussche, of telefonisch : belangrijke data Agenda Ontbijtsessies Waar? PricewaterhouseCoopers, Wilsonplein, 5G, 9000 Gent Wanneer? Van 8 tot 10 uur Woensdag 19 februari 2003 Woensdag 26 maart 2003 Woensdag 14 mei 2003 Flexibele beloning à la carte Roerende voorheffing bij inkoop van eigen aandelen en liquidatie EU-uitbreiding : wat is de impact voor de Belgische bedrijven? Seminar PricewaterhouseCoopers, Client Business Centre, Brussel Woensdag 12 maart 2003, van 16 tot 18 uur Marketing expenses optimisation (in het Engels) 10

12 PC-privé-plan : voorwaarden voor belastingvrijstelling Nummer 6 - Februari 2003 PC-privé-plan : voorwaarden voor belastingvrijstelling In het Ontwerp van programmawet heeft de regering verklaard dat Het stimuleren van de nieuwe technologieën en het vormen van netwerken een van haar prioriteiten is. De regering tracht deze prioriteit te verwezenlijken langs fiscale weg door een belastingvrijstelling in te lassen voor de werknemers die via hun werkgever de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een zogenaamd PC-privé-plan. Sociale vrijstelling voor de werkgeverstussenkomst in de aankoopprijs van een privé-computer Er komt een belastingvrijstelling (een nieuwe sociale en culture vrijstelling) voor de bijdrage van de werkgever (de werkgeverstussenkomst ) in de kosten die de werknemer maakt voor de aanschaf van een computer. De vrijstelling is afhankelijk van de volgende voorwaarden : Het moet gaan om de aankoop (door de werknemer) van een geheel van pc, randapparatuur en printer, internetaansluiting en internetabonnement, evenals de voor de bedrijfsvoering dienstige software (b.v. software voor tekstverwerking en spreadsheets - software voor spelletjes is uitgesloten). De vrijgestelde tussenkomst van de werkgever is beperkt tot 60% van de aankoopprijs (exclusief BTW) die de werknemer heeft moeten betalen ; de vrijstelling van de werkgeverstussenkomst is beperkt tot EUR per aanbod (dit is een nog te indexeren basisbedrag ; momenteel komt dit neer op circa EUR). Die vrijstelling wordt enkel toegestaan als de werknemer de aankoop heeft gedaan in het kader van een door de werkgever georganiseerd plan (een zogenaamd PC-privéplan), zonder dat de werkgever ooit eigenaar van de computeronderdelen is geweest. Volgens de memorie van toelichting terzake bestaat de taak van de werkgever erin om als tussenpersoon in de nodige contacten en organisatie te voorzien die de werknemer in staat stelt om op een fiscaal gunstige manier een volledige computerinstallatie bij een derdeonderneming aan te kopen. In een bij ministerraad overlegd koninklijk Carlos Gouwy Senior Tax Consultant EWC&B Personal Tax 11

13 PC-privé-plan : voorwaarden voor belastingvrijstelling Nummer 6 - Februari 2003 besluit zal nog een aantal bijkomende voorwaarden voor de vrijstelling worden bepaald die vooral tot doel hebben misbruiken te voorkomen en het sociale belang van de maatregel te onderstrepen. Volgens de memorie van toelichting zal onder meer worden bepaald dat de vrijstelling enkel van toepassing zal zijn als het plan openstaat voor alle personeelsleden en dat alle personeelsleden de aankoop kunnen verrichten in dezelfde omstandigheden en tegen dezelfde gunstvoorwaarden. Bepaalde bedrijfsleiders zijn uitgesloten Verder bepaalt de memorie van toelichting dat de bedrijfsleiders die niet tegelijkertijd werknemer zijn, in principe geen gebruik mogen maken van de maatregel. Forfaitair vastgesteld voordeel van alle aard voor andere voordelen De toegelichte vrijstelling doet geen afbreuk aan de huidige reglementering inzake de waardering van voordelen van alle aard. Om rechtszekerheid te bieden aan werknemers die van hun werkgever gratis of tegen verminderde prijs voor privé-gebruik een computerinstallatie ter beschikking gesteld krijgen, zal het belastbaar voordeel bij koninklijk besluit forfaitair worden gewaardeerd op bijvoorbeeld 180 EUR per jaar. Aftrekbare beroepskost De tussenkomst van de werkgever is aftrekbaar als beroepskost omdat de vrijgestelde tussenkomst als een sociale en culturele vrijstelling wordt beschouwd en niet als een sociaal voordeel. Het bedrag waarmee een tussenkomst de toegestane grens overschrijdt, is in hoofde van de begunstigde een belastbaar voordeel en dus in principe aftrekbaar als bezoldiging in hoofde van de werkgever (op voorwaarde dat het belastbaar voordeel wordt vermeld op de loonfiche en de samenvattende opgave ). Voorts heeft de minister verklaard dat niets verhindert dat een onderneming (eventueel gratis) voorziet in opleiding om haar personeel vertrouwd te maken met het gebruik van het internet. De werkgever zal de kosten van die opleiding fiscaal kunnen aftrekken. Die opleiding zal niet worden beschouwd als een voordeel in natura voor de werknemer, aangezien het bekwaamheden betreft die dienstig zijn voor het bedrijf. Normale socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd Door een navraag bij de kabinetten van de ministers Reynders en Vandenbroucke eind december 2002 hebben wij vernomen dat op het van belasting vrijgestelde bedrag van de werkgeverstussenkomst de normale sociale bijdragen (zowel werkgevers- als werknemersbijdragen) moeten worden betaald. Blijkbaar bestaat er geen intentie om het bedoelde bedrag ook vrij te stellen van socialezekerheidsbijdragen. Inwerkingtreding De fiscale regeling voor PC privé is inmiddels gepubliceerd in de eerste editie van het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002 (artikel 396 van de Programmawet (I) van 24 december 2002). De datum van inwerkingtreding moet nog worden bepaald bij in ministerraad overlegd besluit. De minister heeft verzekerd dat de regering alles in het werk zal stellen om de nieuwe regeling begin 2003 in werking te laten treden. 12

14 een overzicht Nummer 6 - Februari 2003 Het gewijzigde Wetboek van vennootschappen : een overzicht Ons vennootschapsrecht blijft in beweging. Het nog jonge Wetboek van vennootschappen werd recent gewijzigd door onder meer de corporate governancewet van 2 augustus 2002, de Wet Financieel Toezicht van dezelfde datum en de wet van 4 september 2002 tot wijziging van de Faillissementswet, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen. In navolging van al bestaande aanbevelingen beogen de meeste wijzigingen de bevordering van een deugdelijk ondernemingsbestuur (corporate governance) in de ruime zin van het woord. Ze betreffen de werking van zowel de bestuursorganen als de aandeelhouders(vergadering) en de commissaris van de vennootschap. Zonder volledigheid na te streven, zetten wij hierna de belangrijkste wijzigingen kort op een rij. De wijzigingen voor genoteerde vennootschappen worden buiten beschouwing gelaten (b.v. inzake de oproeping van de algemene vergadering en de groepsinterne belangenconflicten). Wijzigingen inzake bestuur Rechtspersoon-bestuurder Het is algemeen aanvaard dat een rechtspersoon een bestuursmandaat kan uitoefenen. Door de afschaffing van het wetsvoorschrift dat een zaakvoerder van een BVBA een natuurlijke persoon dient te zijn, heeft de corporate governancewet deze mogelijkheid nu opengesteld voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Tegelijkertijd heeft de wetgever evenwel paal en perk willen stellen aan het gebruik van rechtspersonen-bestuurders met het oogmerk bestuursaansprakelijkheid te vermijden of minstens te bemoeilijken. Voortaan is men dan ook verplicht een vaste vertegenwoordiger te benoemen die wordt belast met de uitoefening van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Deze verplichting geldt ook bij de benoeming van een rechtspersoon als lid van een directiecomité maar werd niet van toepassing verklaard op het mandaat van dagelijks bestuur. De vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en straf- Guy Palmaers Advocaat-vennoot Bogaert & Vandemeulebroeke Jan Bleyen Associate Bogaert & Vandemeulebroeke 13

15 een overzicht Nummer 6 - Februari 2003 rechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Hij dient te worden gekozen door de rechtspersoon-bestuurder onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers en kan niet worden ontslagen zonder dat tegelijk een opvolger wordt benoemd. Hoewel het niet uitdrukkelijk is vermeld, kan uit de bedoeling van de wetgever worden opgemaakt dat de vaste vertegenwoordiger een natuurlijke persoon moet zijn. De benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger moet de bestuurde vennootschap volgens de gebruikelijke regels bekendmaken. Adviserende comités De raad van bestuur van een NV kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten moet omschrijven. De wetgever bevestigt hiermee een al bestaande praktijk. Het auditcomité zal een belangrijke rol spelen in het kader van de toelating tot het presteren van nevendiensten door de commissaris (zie verder). Directiecomité Grote NV s beschikken in de praktijk, naast een raad van bestuur, dikwijls over een comité met verregaande bestuursfuncties, die niet zelden het dagelijks bestuur overstijgen (doorgaans strategisch comité, directiecomité of directieraad genaamd). Deze comités bevonden zich al snel in een juridisch vacuüm, bijvoorbeeld wat betreft hun vertegenwoordigingsmacht of aansprakelijkheid. Met de corporate governance-wet is deze praktijk voortaan wettelijk geregeld. De statuten van een NV kunnen de raad van bestuur toestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité dat bestaat uit meerdere personen, al dan niet bestuurders. Deze bevoegdheidsoverdracht kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid noch op de door de wet aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden (b.v. opstelling van de jaarrekening en uitkering van interimdividenden). De statuten of de raad van bestuur kunnen de overdraagbare bevoegdheden beperken. Het is niet mogelijk om deze beperkingen of een interne taakverdeling binnen het comité tegenwerpelijk te maken aan derden. Bovendien kunnen de statuten aan een of meer leden van het directiecomité de bevoegdheid toekennen om de vennootschap ten aanzien van derden te vertegenwoordigen. De statuten, of bij stilzwijgen de raad van bestuur, bepalen de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité. Er bestaat nog onduidelijkheid over de vraag of een lid van een directiecomité die functie krachtens een arbeidsovereenkomst kan uitoefenen dan wel in die hoedanigheid altijd als een zelfstandige optreedt. De wet voorziet voor de leden van het directiecomité in een aansprakelijkheidsregime dat in grote mate gelijkloopt met dat van een bestuurder. Ingeval een lid van het directiecomité wordt geconfronteerd met een tegenstrijdig belang, geldt een bijzondere belangenconflictregeling. De raad van bestuur blijft belast met het toezicht op het directiecomité. NV s die op 1 september 2002 al over een directiecomité beschikten, hebben tot 22 augustus 2003 de tijd om hun statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe regeling. Gebeurt dit niet, dan houdt het bestaande comité van rechtswege op te bestaan en kan de naam directiecomité niet langer worden gebruikt. Bestuursaansprakelijkheid voor kennelijk grove fouten Als bij faillissement van een NV of een grote BVBA of CV de schulden de baten overtreffen, kunnen bestuurders, gewezen bestuurders en alle andere personen die werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot het beloop van het tekort, als komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Deze aansprakelijkheid bleef dikwijls dode letter aangezien enkel de curator het initiatiefrecht om de vordering in te stellen had maar hiertoe dikwijls niet geneigd was om een vlotte afwikkeling van het faillissement niet te bemoeilijken. Bovendien wordt het begrip ken- 14

16 een overzicht Nummer 6 - Februari 2003 nelijk grove fout door de rechtbanken zeer eng geïnterpreteerd. Voortaan kunnen naast de curators ook benadeelde schuldeisers, waaronder de fiscus, de rechtsvordering instellen. Ze brengen de curator hiervan op de hoogte. Het bedrag dat de rechter kan toekennen is beperkt tot het nadeel dat werd geleden door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld en komt uitsluitend aan hen toe, ook al zou de curator een vordering in het belang van de boedel hebben ingesteld. Ook heeft de wetgever gepreciseerd dat in elk geval iedere vorm van ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van de witwaswetgeving een kennelijk grove fout uitmaakt. Wijzigingen inzake de algemene vergadering De aandeelhouders van een NV, BVBA of CV kunnen voortaan eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden (b.v. een statutenwijziging). De wet stelt dat de houders van obligaties, warrants en certificaten kennis mogen nemen van deze schriftelijke besluiten maar bepaalt niet hoe dit concreet moet gebeuren. Wijzigingen inzake de commissaris De corporate governance-wet bevat een aantal maatregelen ter versterking van de onafhankelijkheid van de commissaris. Deze bepalingen zijn nog niet in werking getreden en wachten op de nodige uitvoeringsbesluiten. Daarom worden de voornaamste wijzigingen hierna slechts summier aangestipt. Het al bestaande cumulatieverbod wordt uitgebreid en aangevuld met een afkoelingstermijn waarbinnen de commissaris bepaalde functies bij de gecontroleerde vennootschap of daarmee verbonden personen niet kan aanvaarden. Bepaalde nog bij uitvoeringsbesluit vast te leggen prestaties mogen de commissaris en met hem gelieerde personen niet leveren aan de gecontroleerde vennootschap of daarmee verbonden personen. Bij genoteerde vennootschappen of vennootschappen die deel uitmaken van een groep die consolidatieplichtig is, zullen nevendiensten bovendien worden verboden voor zover het totale bedrag van de vergoedingen voor deze nevendiensten hoger ligt dan de gewone bezoldiging van de commissaris. Van dit bijkomend verbod kan worden afgeweken 1) na een gunstige beslissing van het auditcomité wanneer de statuten van de betrokken onderneming voorzien dat binnen de raad van bestuur een dergelijk comité wordt opgericht dat wordt belast met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris, 2) als de commissaris vooraf een positief advies heeft gekregen van het nieuwe Comité voor Advies en Controle of 3) als binnen de vennootschap een college van onderling onafhankelijke commissarissen is opgericht. De wet voorziet tot slot dat de verantwoordingsplicht van het bestuur in het jaarverslag wordt uitgebreid wat betreft de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten voor de commissaris en voor diensten die worden uitgevoerd door met de commissaris gelieerde personen. Ook de uitvoeringsbepalingen van deze verantwoording moeten nog in een uitvoeringsbesluit worden gepreciseerd. 15

17 InzichtinZaken Nummer 6 Februari 2003 De nieuwsbrief Inzicht in Zaken is een uitgave van PricewaterhouseCoopers in samenwerking met het advocatenkantoor Bogaert & Vandemeulebroeke (Landwell). Deze nieuwsbrief wordt driemaal per jaar in het Nederlands en in het Frans gepubliceerd en is gericht aan klanten en zakenrelaties. Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon dan wel met Hugo Verbist of onderstaande personen op het volgende adres : PricewaterhouseCoopers Generaal Lemanstraat Antwerpen Tel. : Fax : Redactieteam Maxime Chalot (Senior Consultant PwC Corporate Tax), Eddy Dams (Partner PwC ABAS), Jean-Yves De Vel (Director PwC Corporate Finance & Recovery), Wilfried D haese (Partner PwC Corporate Tax), Carlos Gouwy (Senior Consultant EWC & B Personal Tax), Vincent Koopman (Director PwC ABAS), Guy Palmaers (Advocaat Bogaert & Vandemeulebroeke), Joan Peeters (Director PwC CAS), Philippe Sergeant (Vertaler), Erik Schmitz (Director PwC Indirect Tax BTW), Leo Van Dyck (Eindredacteur), Hugo Verbist (Senior Manager PwC Corporate Tax) Verantwoordelijke uitgever Lay-out en productie Wilfried D haese Woluwedal Sint-Stevens-Woluwe Seize the Day PricewaterhouseCoopers Tax Consultants BCVBA, Alle rechten voorbehouden. PricewaterhouseCoopers verwijst naar de firma s die deel uitmaken van de wereldwijde PricewaterhouseCoopers-organisatie. http ://www.pwc.be http ://www.landwell.be PricewaterhouseCoopers (www.pwcglobal.com) is s werelds grootste professionele-dienstenorganisatie. De firma doet een beroep op de kennis en vaardigheden van meer dan medewerkers in 150 landen. Ze helpt haar klanten bij het oplossen van complexe bedrijfsproblemen en bij het aanzienlijk vergroten van hun vermogen om waarde te creëren, risico s te beheersen en prestaties te verbeteren in een internetwereld. Als uw adresgegevens niet correct zouden zijn, dan kunt u ons dit laten weten door deze kaart ingevuld terug te sturen. Firma :... Dhr./Mevr. :... Functie :... Adres : Tel. :... Fax :... Ik zou graag de volgende uitgave van de nieuwsbrief Inzicht in Zaken via ontvangen. Mijn adres is :... Ik wens de nieuwsbrief Inzicht in Zaken in het Frans te ontvangen.... Gelieve deze kaart terug te bezorgen aan : PricewaterhouseCoopers - T.a.v. Valérie Vanhamme Woluwedal Sint-Stevens-Woluwe - Fax : De in deze nieuwsbrief opgenomen informatie wordt louter verspreid om algemene informatie te verstrekken over diverse onderwerpen die voor de lezer van belang kunnen zijn. Wetten en reglementen kunnen slechts worden geïnterpreteerd en toegepast in het licht van precieze feiten. Aangezien wetten en reglementen voortdurend evolueren, is het mogelijk dat de in deze nieuwsbrief opgenomen informatie niet up-to-date is of onvolledig of inaccuraat is. De lezer moet er dan ook rekening mee houden dat de auteurs, uitgevers of verdelers met de in deze nieuwsbrief opgenomen informatie geenszins de bedoeling hebben om advies, een opinie of een aanbeveling te geven of een professionele dienst te leveren met betrekking tot onderwerpen die hierin rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod komen. Deze informatie mag dan ook niet worden gebruikt ter vervanging van een raadpleging van gespecialiseerde adviseurs. Lezers die beslissingen zouden nemen op basis van in deze nieuwsbrief opgenomen informatie, doen dit volledig op eigen verantwoordelijkheid zonder deze van de auteurs, uitgevers of verdelers hierbij in het gedrang te brengen. Vooraleer een beslissing te nemen of een handeling te stellen dient de lezer contact op te nemen met een professioneel expert. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten om te verzekeren dat de in deze nieuwsbrief opgenomen informatie van betrouwbare bronnen afkomstig is, kunnen PricewaterhouseCoopers en Bogaert & Vandemeulebroeke niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden noch voor de resultaten waartoe het gebruik van deze informatie zou kunnen leiden. Alle informatie die in deze nieuwsbrief is opgenomen, wordt als zodanig verstrekt, zonder garantie dat ze compleet, accuraat en/of up-to-date is, en zonder enige garantie met betrekking tot de resultaten waartoe het gebruik van deze informatie zou kunnen leiden. Evenmin wordt hiermee enige expliciete of impliciete verbintenis aangegaan, met inbegrip van, maar zonder beperking tot, garanties met betrekking tot prestaties of de relevantie voor een bepaalde verrichting of situatie.

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies v.u.: Baker Tilly Belgium, editie 2, november 2012 Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Tax Audit & Accountancy

Tax Audit & Accountancy Augustus JAARGANG 3 NR. 3 / 2008 VERSCHIJNT 4X PER JAAR (FEB/MEI/AUG/NOV) AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 15 2008 Tax Audit & Accountancy De installatie van de nieuwe ondernemingsraden B&E Business & Economics

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR

BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS MAART 2015 1/2015 BZB, DE KRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE FINANCIËLE BEMIDDELAAR AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Momentum 1 Edito Beste lezer, PAS JIJ IN ONS PLAATJE? Groeien

Nadere informatie