Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst op het gebied van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woords, van Bureau Bagage V.O.F., gevestigd te Breda, hierna te noemen Bureau Bagage. 2. De voor deze algemene voorwaarden relevante partijen zullen verder op de volgende wijze worden aangeduid: a. wederpartij: de (rechts)persoon die ten behoeve van zichzelf, zijn werknemers of andere personen met Bureau Bagage een overeenkomst sluit; b. consument: de wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; c. deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de opleiding; d. opleider: (de werknemer van) Bureau Bagage of de door Bureau Bagage ingeschakelde derde die (een deel van) de overeengekomen opleiding verzorgt. 3. Onder opleiding wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een door Bureau Bagage te verzorgen opleiding, training, cursus, workshop e.d. uit het opleidingsaanbod van Bureau Bagage danwel een op verzoek van de wederpartij door Bureau Bagage samengestelde opleiding. Dit kan zowel een individuele opleiding betreffen als een groepsopleiding. 4. Onder vergoeding wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de/het voor de opleiding overeengekomen of verschuldigde betaling of lesgeld. 5. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per , per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 6. Onder documenten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door de wederpartij te verstrekken of verstrekte documenten zoals een geldig legitimatiebewijs, diploma s, certificaten e.d. Deze documenten kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd s, USB-sticks e.d. 7. Onder informatie wordt (tenzij uit de tekst anders blijkt) in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de wederpartij of Bureau Bagage (moeten) worden verstrekt. 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst. 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopleidingen. 11. Indien Bureau Bagage deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Bureau Bagage hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

2 Artikel 2: Aanbod, prijzen en tarieven 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn de in het aanbod of de prijs- of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen en tarieven exclusief: a. BTW; b. reis-, verblijf- en parkeerkosten; c. administratiekosten; d. de kosten voor boeken, syllabi en overig opleidingsmaterialen; e. (de kosten van) het gebruik van lunch, koffie, thee e.d.; f. (de kosten van) het gebruik van eventueel in het kader van de opleiding benodigde faciliteiten zoals hardware, software e.d.; g. eventuele examengelden. 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau Bagage niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen opleidingsaanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 3. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopleidingen of nieuwe opleidingen. 4. Getoonde voorbeelden van opleidingsmateriaal alsmede omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Bureau Bagage zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 5. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Bureau Bagage (kost)prijs- of tariefverhogende omstandigheden voordoen als gevolg wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door Bureau Bagage ingeschakelde opleiders of wijzigingen in de prijzen van de benodigde opleidingsmaterialen e.d., is Bureau Bagage gerechtigd de overeengekomen prijzen of tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Bureau Bagage heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Bureau Bagage er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd. Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Bureau Bagage heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Bureau Bagage schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 2. Bij opleidingen met een aanmeldingsprocedure komt de overeenkomst tot stand nadat Bureau Bagage een van de wederpartij ontvangen aanmelding voor een opleiding schriftelijk heeft bevestigd. 3. Bureau Bagage is pas gebonden aan: a. een aanmelding of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod; b. mondelinge afspraken; c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Bureau Bagage - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opleiding of afspraken is begonnen. Artikel 4: Aanmelding 1. Aanmelding voor een aangeboden opleiding moet gedaan worden op de voor de desbetreffende opleiding aangegeven aanmeldwijze. Bij aanmelding van minderjarigen is de schriftelijke toestemming van (één van) de ouders of de met het gezag voor de minderjarige belaste voogd vereist.

3 2. De wederpartij moet direct bij aanmelding een recente kopie van een geldig identiteitsbewijs van zichzelf of van de door de hem ingeschreven deelnemer(s) overleggen. 3. Bureau Bagage behoudt zich het recht voor afwijzend op een aanmelding te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft of de deelnemer niet voldoet aan de eventueel gestelde toelatingseisen. 4. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt, zal Bureau Bagage de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en - zo mogelijk - een alternatieve opleiding aanbieden. 5. Indien een aanmelding door Bureau Bagage is geaccepteerd en achteraf blijkt dat de bij de aanmelding verstrekte informatie en/of documenten onjuist en/of onvolledig zijn, zal Bureau Bagage de wederpartij hiervan in kennis stellen en deze nog een termijn gunnen om alsnog de juiste en volledige informatie te verstrekken en/of documenten te overleggen. Indien de wederpartij na verloop van voornoemde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Bureau Bagage heeft dan het recht de overeenkomst met betrekking tot de wederpartij of de desbetreffende deelnemer met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. De wederpartij is gehouden de hieruit voortvloeiende schade van Bureau Bagage te vergoeden en vrijwaart Bureau Bagage voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. 6. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is vervanging van een al aangemelde deelnemer slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Bureau Bagage. Daarbij moet de wederpartij alle relevante informatie met betrekking tot deze vervanger, zoals een recente kopie van een geldig identiteitsbewijs, uiterlijk vóór deelname aan Bureau Bagage verstrekken. Een vervanger moet bovendien voldoen aan de eventueel voor de opleiding gestelde toelatingseisen. Artikel 5: Inschakeling derden Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Bureau Bagage vereist, mag zij (bepaalde onderdelen van) de opleiding door derden laten verzorgen. Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en documenten tijdig op de door Bureau Bagage gewenste wijze aan Bureau Bagage ter beschikking stelt. 2. De wederpartij moet ervoor zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door Bureau Bagage gewenste wijze aan Bureau Bagage ter beschikking stelt; b. eventuele door de wederpartij aan Bureau Bagage verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; c. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking aan Bureau Bagage verleent. 3. Bij het uitvoeren van de overeenkomst door Bureau Bagage, op een door de wederpartij aangewezen locatie moet de wederpartij er bovendien voor zorgen dat: a. Bureau Bagage op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de ruimte of locatie waar de overeenkomst zal worden uitgevoerd (de werklocatie). Deze werklocatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; b. de werklocatie in een zodanige staat is dat Bureau Bagage ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en voortzetten; c. Bureau Bagage op de werklocatie kosteloos kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en internet. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van elektriciteit en/of internet zijn voor rekening van de wederpartij;

4 d. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar zaken, hulpmiddelen en/of eigendommen van Bureau Bagage opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal hiervan kan plaatsvinden; e. op de werklocatie de door Bureau Bagage in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden. 4. Bij deelname aan een opleiding moet de wederpartij de door Bureau Bagage in het kader van de opleiding gehanteerde huisregels, aanwijzingen e.d. in acht nemen of er voor te zorgen dat de door of namens hem ingeschreven deelnemers zich hieraan houden. 5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel moet de wederpartij zich altijd op zodanige wijze gedragen dat de overige deelnemers hierdoor niet worden gehinderd of moet hij er voor zorgen dat de namens hem ingeschreven deelnemers zich conform het voorgaande gedragen. 6. De wederpartij moet eventuele door Bureau Bagage aan hem in bruikleen gegeven opleidingsmaterialen of overige eigendommen zorgvuldig en conform de hierbij verstrekte gebruiksaanwijzingen, instructies, handleidingen e.d. behandelen en gebruiken. 7. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Bureau Bagage het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan en/of de wederpartij of de deelnemers - al dan niet tijdelijk - van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 8. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Bureau Bagage nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Bureau Bagage om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. Artikel 7: Vertrouwelijke informatie 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden. 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid. 4. Het is Bureau Bagage te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d., mits daarbij de privacy van de wederpartij en/of de deelnemers gewaarborgd blijft of Bureau Bagage hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij of de deelnemers. 5. Het is Bureau Bagage te allen tijde toegestaan de gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen, opleidingsmaterialen e.d. te hergebruiken. 6. Indien Bureau Bagage een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement. Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst 1. Bureau Bagage zal voor de opleiding gekwalificeerde opleiders in zetten.

5 2. Bureau Bagage zal zich inspannen de opleiding op de geplande of bij aanvang van de opleiding meegedeelde opleidingsdata en/of -tijden te laten plaatsvinden. Indien echter de hoeveelheid aanmeldingen daartoe aanleiding geeft of (een deel van) de opleiding als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen data en tijden kan plaatsvinden, mag Bureau Bagage de geplande data en tijden wijzigen. 3. Bureau Bagage behoudt zich het recht voor om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen dan wel de voor de opleiding beoogde opleider te vervangen indien de omstandigheden daar in redelijkheid aanleiding toe geven, zoals bij ziekte van de opleider. 4. De in de voorgaande leden omschreven wijzigingen geven aan de wederpartij geen recht op vergoeding van schade en/of kosten, tenzij Bureau Bagage genoodzaakt is een deel van de opleiding of de gehele opleiding te annuleren. Een eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde vergoeding zal in dat geval naar evenredigheid van het vervallen deel van de opleiding aan de wederpartij worden terugbetaald. 5. Bureau Bagage zal de wederpartij zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot de opleiding. Artikel 9: Klachten 1. De wederpartij moet de geleverde opleidingsmaterialen direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare beschadigingen, fouten e.d. direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst - aan Bureau Bagage melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. 2. Klachten over (een onderdeel van) de opleiding moeten door de wederpartij zo mogelijk direct tijdens de opleiding - doch uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van de opleiding - schriftelijk aan Bureau Bagage worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Bureau Bagage is gemeld, worden de opleidingsmaterialen geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden of de opleiding conform de overeenkomst te zijn gegeven. 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument. 6. De wederpartij moet Bureau Bagage in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Bureau Bagage verstrekken. De eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 7. Bij een terechte klacht zal Bureau Bagage - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het opleidingsmateriaal, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen vergoeding, dan wel de wederpartij in staat stellen om (nogmaals) kosteloos deel te nemen aan (een deel van) de opleiding of een andere opleiding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. 8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van het opleidingsmateriaal, dan wel om (nogmaals) kosteloos deel te nemen aan (een deel van) de opleiding of een andere opleiding, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Bureau Bagage. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen vergoeding verlangen. Artikel 10: Garanties 1. Bureau Bagage zorgt er voor dat de opleiding naar behoren en conform de in haar branche geldende normen wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze opleiding nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 2. Bureau Bagage garandeert niet dat de opleiding aansluit bij enige door de wederpartij gevolgde vooropleiding of beoogde vervolgopleiding noch dat aan de opleiding de in de branche van de

6 wederpartij gebruikelijke accreditatiepunten zullen worden toegekend, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 3. De door Bureau Bagage ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmaterialen zijn op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Bureau Bagage kan echter nimmer de juistheid en volledigheid van de opleidingsmaterialen garanderen in verband met eventueel na aanvang van de opleiding verschenen nieuwe drukken, andere uitgaven e.d. Artikel 11: Aansprakelijkheid 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Bureau Bagage gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Bureau Bagage geen enkele aansprakelijkheid. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Bureau Bagage alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Bureau Bagage voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 4. Indien Bureau Bagage aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Bureau Bagage te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Bureau Bagage niet uitkeert of de schade niet onder een door Bureau Bagage gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Bureau Bagage beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de opleiding of het factuurbedrag voor geleverde opleidingsmaterialen. 5. De wederpartij dient Bureau Bagage uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 7. Bureau Bagage is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de gegarandeerde kwaliteitseisen en/of resultaten indien de schade is ontstaan: a. door het niet conform de door of namens Bureau Bagage verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d. gebruiken van het opleidingsmateriaal; b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Bureau Bagage verstrekte of voorgeschreven informatie of opleidingsmaterialen; c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; d. door het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleids)beslissingen door de wederpartij al dan niet op basis van de door Bureau Bagage geleverde documenten of verzorgde opleidingen. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen; e. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te volgen opleiding heeft gemaakt; f. doordat het kennisniveau van de wederpartij of een door de wederpartij gevolgde vooropleiding niet goed aansluit bij (het niveau van) de opleiding. 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Bureau Bagage uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bureau Bagage of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Bureau Bagage de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij. Artikel 12: Betaling bij bedrijven onderling 1. Bureau Bagage heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

7 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Bureau Bagage een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 4. Indien na aanmaning door Bureau Bagage betaling alsnog uitblijft, heeft Bureau Bagage bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150, Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Bureau Bagage het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Bureau Bagage eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Bureau Bagage eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 7. De wederpartij mag de vorderingen van Bureau Bagage niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Bureau Bagage heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 8. Voor alle periodieke betalingen en/of betalingsregelingen geldt dat de wederpartij bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding het op dat moment nog verschuldigde restant van de vergoeding verschuldigd blijft en dit restant per direct opeisbaar wordt. Artikel 13: Betaling bij consumenten 1. Bureau Bagage heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen. 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Bureau Bagage een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 4. Indien na aanmaning door Bureau Bagage betaling alsnog uitblijft, heeft Bureau Bagage bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Bureau Bagage de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen. 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste 2.500,00 van de vordering (met een minimum van 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende ,00 van de vordering; e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van 6.775,00.

8 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Bureau Bagage het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente. 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Bureau Bagage het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Bureau Bagage eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen. 8. Door de consument gedane betalingen worden door Bureau Bagage eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 9. Voor alle periodieke betalingen en/of betalingsregelingen geldt dat de consument bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding het op dat moment nog verschuldigde restant van de vergoeding verschuldigd blijft en dit restant per direct opeisbaar wordt. Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud 1. Bureau Bagage behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren opleidingsmaterialen voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bureau Bagage heeft voldaan. 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren opleidingsmaterialen, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 3. De wederpartij is verplicht om de opleidingsmaterialen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bureau Bagage heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Bureau Bagage te bewaren. Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten 1. Bureau Bagage is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Bureau Bagage in het kader van de overeenkomst gegeven opleiding en geleverde opleidingsmaterialen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bureau Bagage voorbehouden. 2. Dit betekent onder meer dat: a. de wederpartij het door Bureau Bagage geleverde of vervaardigde opleidingsmateriaal niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze materialen niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze materialen niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Bagage; b. de wederpartij de door Bureau Bagage geleverde of vervaardigde opleidingsmaterialen of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Bagage. 3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Bureau Bagage verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Bureau Bagage door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Bureau Bagage voor aanspraken van deze derden.

9 Artikel 16: Overmacht 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Bureau Bagage, heeft Bureau Bagage het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Onder overmacht aan de zijde van Bureau Bagage wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Bureau Bagage, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Bureau Bagage. 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Bureau Bagage en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., door wegblokkades, weersomstandigheden e.d. ontstane reismoeilijkheden alsmede ziekte of overlijden van de beoogde opleider waarbij Bureau Bagage in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen. 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al deels is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Bureau Bagage tot aan dat moment na te komen. Artikel 17: Annulering 1. Indien de wederpartij zijn aanmelding voor de opleiding wenst te annuleren, moet hij dit schriftelijk aan Bureau Bagage melden. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering plaats met inachtneming van het volgende: a. annulering kan kosteloos geschieden tot 6 weken voor aanvang van de opleiding. De wederpartij is in dat geval alleen 20,00 administratiekosten aan Bureau Bagage verschuldigd; b. bij annulering vanaf 6 weken tot 1 week voor aanvang van de opleiding is de wederpartij 50% van de overeengekomen vergoeding aan Bureau Bagage verschuldigd; c. bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding is de wederpartij de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd. 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Bureau Bagage voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 3. Indien de wederpartij ten tijde van de annulering de voor de opleiding overeengekomen vergoeding reeds geheel of gedeeltelijk aan Bureau Bagage heeft voldaan, zal Bureau Bagage het betaalde bedrag aan de wederpartij restitueren onder inhouding van de verschuldigde annuleringsvergoeding. Artikel 18: Ontbinding 1. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, heeft Bureau Bagage het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden zonder dat hieruit voor Bureau Bagage een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, winstderving of andere schade of het recht van Bureau Bagage alsnog nakoming te vorderen. 2. Indien Bureau Bagage haar bevoegdheid tot ontbinding gebruikt, zal zij tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn. 3. Bureau Bagage heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

10 b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 4. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 1. Op de tussen Bureau Bagage en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Bureau Bagage is gevestigd, zij het dat Bureau Bagage altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. 3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Bureau Bagage. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Bureau Bagage schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats. 4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Bureau Bagage het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is. Datum: 25 april 2013

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 28071131 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem

Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem Algemene voorwaarden van: M.B. Tjaden h.o.d.n. Van Apeldoorn Elektrotechniek Westergracht 69 G 2013 ZM Haarlem (AS 219-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Amsterdam: 340850390000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13)

Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 (AS 227-13) Algemene voorwaarden van: De Warmtebron v.o.f. Scheijdelveweg 7g 3214 VN Zuidland (AS 227-13) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242183620000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: most frankly t.h.o.d.n. WebAffairs t.h.o.d.n. De Lekkerste Dingen t.h.o.d.n. PHEOS Keyserswey 57 2201 CX Noordwijk Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 273787210000 (AS 116-11)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Vergoeding, prijzen, tarieven

Vergoeding, prijzen, tarieven Artikel 1: Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en elke overeenkomst met betrekking tot het ontwerpen en/of vervaardigen van dan wel het adviseren over logo, brochures, belettering

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Aanvraagformulier dedicated server

Aanvraagformulier dedicated server Aanvraagformulier dedicated server Vul de overeenkomst in en stuur deze per post of fax naar onderstaand adres. U mag de overeenkomst ook inscannen en per e-mail versturen naar verkoop@sitebytes.nl. Sitebytes

Nadere informatie