UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN"

Transcriptie

1 Bladzijde: 1 van 15 UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN Geldig vanaf: 01 september 2008 Auteur: Beoordeeld door: Beoordeeld door: Goedgekeurd door: Functie Project Engineer Supervisor Security Werkgroep Kwaliteit Manager Safety, Quality & Logistics Naam: A. Barendregt S.H. Vrijmoet P. van Woerkom A. Fransen Datum: Paraaf:

2 Bladzijde: 2 van Doel Het kort en krachtig informeren van nieuwe contractors op het KPE-terrein over de huisregels en -afspraken ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu, huisvesting, communicatie, het verrichten van werkzaamheden en de in- en uitvoer van materialen en materieel. 2. Verantwoordelijkheden Een ieder verantwoordelijk voor het door derden laten uitvoeren van werkzaamheden op het KPE terrein zal deze werkinstructie moeten gebruiken. 3. Werkwijze Bijgaand introductiepakket dient minimaal één week voor aanvang van de werkzaamheden in bezit te zijn van de contractor. Een Engelse vertaling van deze procedure is ook te verkrijgen. 4. Referenties - Aanvraagformulier tot verstrekking bedrijfspas (Home > Afdelingen > HR&GS > Security > Formulieren Security > Bedrijfspas 2008 versie 01) - Aanvraagformulier tot verstrekking autopas (Home > Afdelingen > HR&GS > Security > Formulieren Security > Autopas 2008) - Safety Leaflet Bij KPE nemen we de tijd voor veiligheid

3 Bladzijde: 3 van 15 INHOUDSOPGAVE UITVOEREN VAN WERK OP HET KPE-TERREIN: 1. TOEGANGSVEREISTEN TOT HET KPE-TERREIN WEGWIJS OP HET KPE-TERREIN VEILIGHEID EN MILIEU HUISVESTING VOORBEREIDING, UITVOERING EN NAZORG WERKZAAMHEDEN HANDLING MATERIALEN HANDLING MATERIEEL EN GEREEDSCHAPPEN... 15

4 Bladzijde: 4 van TOEGANGSVEREISTEN TOT HET KPE-TERREIN 1.1 Een leverancier of contractor kan alleen toegang krijgen tot het KPE terrein nadat de afdeling Inkoop een geldig contract of order heeft verstrekt. Opdrachten of contracten worden alleen aan goedgekeurde leveranciers verstrekt. Om door KPE inkoop als goedgekeurd leverancier ( approved supplier ) geregistreerd te worden is het volgende tenminste noodzakelijk: a. Bedrijfsbezoek (optie) b. QA/QC c. Algemene inschrijving KvK d. Recent bewijs (<3 mnd) van afdracht premies Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) e. Recent bewijs (<3 mnd) van afdracht belastingen f. Kopie van VCA-certificaat (VCA* voor bedrijven <35 personen en VCA** voor bedrijven >35 personen, VCU voor uitzendbureaus en VAR voor éénmansbedrijven volgens KPE lijst). Er dient een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering volgens KPE standaard te bestaan. De bescheiden c t/m f dienen tenminste één week voor de aanvang der werkzaamheden door afdeling Inkoop te zijn ontvangen; c t/m e zijn vereist conform de wet Ketenaansprakelijkheid. Om goedgekeurd te worden als leverancier wordt door de afdeling Inkoop o.a. op bovenstaande punten gelet. Het bovenstaande geldt eveneens voor evt. subcontractors in dienst van de contractor. 1.2 Uiterlijk 3 werkdagen voor de aanvang der werkzaamheden dient het aanvraagformulier tot verstrekking van een bedrijfspas (derden) (zie intranet onder Home > Afdelingen > HR&GS > Security > Formulieren Security > Bedrijfspas 2008 versie 01 ) volledig ingevuld aan de KPE-contactpersoon te worden toegestuurd samen met alle op het aanvraagformulier aangegeven documenten welke van toepassing zijn. De KPE contactpersoon draagt zorg voor het beschikbaar stellen van het aanvraagformulier, aan de afdeling Security, VOOR het betreden van het KPE terrein van de betreffende contractor. 1.3 Op de eerste dag van de werkzaamheden zal een bedrijfspas gemaakt worden. Wanneer de gegevens van de contractor firma nog niet zijn verwerkt in het KPE MCS systeem dan zal een contractor dagpas verstrekt worden. 1.4 Contractors hebben via KPR&T GEEN toegang tot het KPE terrein. Voor werkzaamheden op het KPR&T terrein gelden afwijkende regels die op te vragen zijn bij de KPR&T Logistics & Safety advisor of diens vervanger. Voor engineering contractors kunnen afwijkende regels gelden. Ook zij hebben geen toegang tot het KPE terrein via KPR&T, tenzij er toestemming is gegeven door de afdeling Security en door de KPR&T Logistics & Safety advisor. Pas na deze toestemming zal de bedrijfspas geschikt gemaakt worden voor toegang tot KPR&T. 1.5 De contractor dient de eerste dag zijn/haar groene Veiligheidspaspoort met de volgende geldige stempels mee te nemen: a. Certificaat basis veiligheid-vca (of bewijs van recente studie-inschrijving). Voor leidinggevenden bestaat een apart certificaat (VOL-VCA). b. Deltalinqs Poort Video Instructie (PVI) c. Deltalinqs H 2 S instructie Eveneens dient men een geldig en officieel legitimatiebewijs, niet zijnde een rijbewijs, te kunnen tonen.

5 Bladzijde: 5 van De Poort Video Instructie (PVI) met bijbehorende toets kan in principe iedere werkdag worden afgelegd. De toets dient met een voldoende te worden afgerond alvorens werkzaamheden bij KPE te kunnen uitvoeren. 1.7 De H 2 S instructie met bijbehorende toets kan in principe iedere werkdag worden afgelegd. De toets dient met een voldoende te worden afgerond alvorens werkzaamheden bij KPE te kunnen uitvoeren. 1.8 Personen waarbij de lengte van het hoofdhaar, baard of sik een risico met zich meebrengt voor wat betreft het verstrikt raken in (roterende) apparatuur, mogen geen werkzaamheden verrichten op het KPE-terrein, tenzij maatregelen zijn genomen om dit risico weg te nemen. Van personen die, vanwege de aard van hun functie, tijdens hun werkzaamheden actief gebruik maken van adembeschermingsmiddelen, moet de gelaatsbeharing dusdanig zijn dat dit geen belemmering kan vormen voor correcte toepassing van deze middelen. Een dergelijke belemmering treedt op indien zich haar of stoppels bevinden op die plaatsen waar het afdichtingsvlak van een vol- of halfgelaatsmasker aansluit op het gelaat. Het is verboden om een baard en/of snor te dragen voor alle KPE employees die werken in de afdelingen Engineering, Maintenance, Inspectie en Operations. Tevens geldt dit voor alle gedetacheerde contractors die deel uitmaken van de reguliere personeelsbezetting van bovengenoemde afdelingen. 1.9 Indien vervoer op het KPE-terrein gewenst is dient het autopas aanvraagformulier (zie intranet onder Home > Afdelingen > HR&GS > Security > Formulieren Security > Autopas 2008) volledig ingevuld aan de KPE-contactpersoon te worden toegestuurd die ervoor zorgt dat deze ter beoordeling bij de Supervisor Security terechtkomt. De autopas zal, na goedkeuring van de Supervisor Security worden afgegeven. Voor speciaal vervoer en materieel geldt dat deze adhoc toestemming kunnen krijgen van de dienstdoende security medewerker Parkeren is slechts toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen; voertuigen mogen niet met een draaiende motor onbemand worden achtergelaten. De auto s dienen omwille van de veiligheid met de voorkant naar de rijbaan te worden geparkeerd. Voor kort geparkeerde voertuigen buiten de vastgestelde parkeerplaatsen gelden de volgende regels: a) aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan b) niet voor in- en uitgangen van fabrieken en gebouwen c) tenminste 5 meter uit de hartlijn, welke haaks getrokken kan worden tot op de rijbaan van hydranten/brandkranen. d) het voertuig moet, zonder tussenkomst van de eigenaar en/of bestuurder, direct te starten en te verplaatsen zijn Bezoekers voor de contractor zullen bij de hoofdpoort moeten worden aangemeld Het is niet toegestaan foto-, video- of filmopnamen te maken of opname apparatuur bij zich te hebben en/of op het terrein aan te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Managing Director. Deze toestemming dient bij het betreden van het terrein aanwezig te zijn of aangetoond te kunnen worden bij de afdeling Security Het bij zich hebben van ingeschakelde draagbare communicatieapparatuur, zoals GSM, is op het gehele KPE terrein verboden m.u.v. (tijdelijke)kantoorgebouwen, de contractor yard en in stilstaande voertuigen.

6 Bladzijde: 6 van WEGWIJS OP HET KPE-TERREIN 2.1 Op de folder, Bij KPE nemen we de tijd voor veiligheid welke bij eerste aankomst wordt uitgereikt staat een plattegrond van het KPE-terrein weergegeven. Deze folder is verkrijgbaar in vier talen. 2.2 In principe is de Construction Coordinator op het KPE terrein algemeen aanspreekpunt voor Contractors. In onderstaande tabel staan de Construction Coordinators, evenals andere contactpersonen/aanspreekpunten vermeld: Functie: Naam: Gebouw Locatie: Tel.nr. Construction Coordinator Projects J. v.d. Ham TP-building Mechanical Construction Coordinator Projects M. De Haan KPR&T 3130A Electrical and Instrumentation Project Engineering Department A. Doves KPR&T Inspection Department E. Jansen NFO Coordinator Loss Prevention A. Harms TP-building Safety Engineer R. Oost TP-building Senior Environmental Coordinator J.M. van der Steen MO Fire Marshal B. Groeneweg NFO Occupational Health Nurse, EH B. van Burik NFO Med Hoofdpoort / KPE Security / EH + 5 shifts Hoofdpoort AED Stores / Magazijn J. Breedveld Stores Planning Department R. v.d. Nol J.H. Dreef C. de Moor M&C Planning Area Leader Maintenance Mechanical H. Venema M&C Area Leader Maintenance Mechanical F. Vervloet M&C Area Leader Maintenance Mechanical R. Kramer M&C Area Leader Maintenance Mechanical C. Vermaat M&C (Rotating) Area Leader Maintenance J. Gaal M&C Instrumentation Area Leader Maintenance T. Brosky M&C Instrumentation Area Leader Maintenance Electrical E t Hart M&C Shift Leader Operations Offsites 5 shifts Oude LCK Shift Leader Operations Lube Oil & 5 shifts CCK-Lube Boiler House Shift Leader Operations Processing 5 shifts CCK Noord Processing Shift Leader Operations Processing 5 shifts CCK Zuid Processing Transport P. v.d. Gijze M&C Planning Waste Coordinator M. Poot MO

7 Bladzijde: 7 van VEILIGHEID EN MILIEU 3.1 Contractors dienen zich te houden aan wet- en regelgeving. Bovendien dienen zij zich op de hoogte te stellen van en te houden aan de KPE-veiligheids- en milieuvoorschriften en afspraken en aan de KPE-vergunningen. Een en ander is, veelal via KPE Intranet, ter inzage bij onder andere de Construction Coordinator, de Safety Engineer, de Coordinator Loss Prevention en de Senior Environmental Coordinator. 3.2 Contractorpersoneel is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid. Indien de werkplek naar oordeel van de contractor niet veilig wordt geacht, behoudt hij/zij altijd het recht om te stoppen met werken. Via de Construction Coordinator, de Coordinator Loss Prevention en/of de Safety Engineer moet dan naar een oplossing worden gezocht. 3.3 Het dragen van veiligheidsbril, brandvertragende werkkleding, veiligheidshelm, veiligheidswerkschoenen, H 2 S pieper en vluchtmasker is verplicht in alle units, inclusief de Offsites. Indien aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn, wordt de Contractor hierop gewezen op de werkvergunning. 3.4 Het veiligheidsbeleid van KPE is erop gericht een veilig en gezond functioneren van alle aanwezige personen en een veilige en optimale functionering van de diverse installaties en fabrieken te waarborgen, zonder schade toe te brengen aan omgeving en milieu. 3.5 Roken op het raffinaderijterrein is verboden, behalve op en in speciaal daarvoor bestemde plaatsen. 3.6 Het bij zich dragen van niet goedgekeurde elektrische apparatuur is op het KPE terrein verboden. 3.7 Het voorhanden c.q. in het bezit hebben en/of nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of drugs is verboden. Bij ontdekking dan wel vaststelling hiervan zal de overtreder door de Supervisor Security, van het KPE terrein verwijderd worden. 3.8 Contractorpersoneel heeft de plicht om alle spills, ongevallen en bijna-ongevallen te rapporteren via het aanwezige meldingensysteem. Het zogenaamde incidentenrapport is onder andere beschikbaar via de Coordinator Loss Prevention, Safety Engineer en de Construction Coordinator. 3.9 Contractorpersoneel is verplicht om overeenkomstig de VCA-eisen toolbox -meetings te houden, waarin in groepsverband uiteenlopende veiligheids- en milieu-items worden besproken. De Construction Coordinator dient hierover te worden ingelicht en zal deze indien mogelijk bijwonen Maandelijks organiseert de Section Head E&I de Contractor Safety & Milieu Meeting. Aanwezig zijn de locatieleiders van de huiscontractors, de Section Head Mechanical en een vertegenwoordiger van de afdeling SHE. De Relevante safety- en milieugebeurtenissen en -ontwikkelingen worden besproken Maandelijks inspecteert een KPE-vertegenwoordiging een huiscontractor op de contractor yard. Dit gebeurt volgens de focusrondejaarplanning en aan de hand van een speciale checklist Maandelijks audit de afdeling SHE een huiscontractor. Dit gebeurt volgens een jaarplanning en aan de hand van een checklist.

8 Bladzijde: 8 van Elke tijdens de aanwezigheid op het KPE-terrein en/of tijdens werkzaamheden aan KPEinstallaties opgelopen verwonding dient gemeld en eventueel behandeld te worden bij de KPE medische dienst. Buiten dagdiensturen dient men zich te vervoegen bij de dienstdoende securitymedewerker aan de hoofdpoort De Coordinator Loss Prevention en de Safety Engineer zijn de veiligheidsdeskundigen binnen de KPE organisatie. Via hen kan aanvullende informatie en advies aangaande veilig werken worden verkregen Het algemene interne alarmnummer van KPE is 112. Dit nummer dient alleen ingeval van calamiteiten te worden gebruikt. PKNS Bij KPE zijn twee soorten alarmen, het lokaal alarm en sirene alarm. = Sirene alarm: Bij sirenealarm moet iedereen die niet direct betrokken is bij de incidentenbestrijding of het bedienen van de fabrieken of installaties zijn werkzaamheden stoppen en zijn werkplek verlaten en zich dwars op de windrichting begeven naar één van de verzamelplaatsen. Deze zijn aangegeven met het onderstaande bord, bijvoorbeeld met:== = = = = = = = ====== = == = = = Lokaal alarm: Bij een lokaal alarm moet iedereen die niet direct betrokken is bij de incidentenbestrijding of het bedienen van de fabrieken of installaties de desbetreffende plant verlaten en zich begeven naar de desbetreffende lokale controlekamer. Verzamelplaatsen worden op de plattegronden met onderstaand symbool aangeduid: =================================================== ============================================================= =

9 Bladzijde: 9 van 15 Betekenis alarmen = BRAND - GAS ALARM: (OOK BERICHT VIA RODE TELEFOONS) LOKAAL ALARM UNITS: VEILIG (OOK BERICHT VIA RODE TELEFOONS) Opmerking: Iedere eerste maandag van de maand om uur wordt een proefalarm gegeven. Ook de Rode Telefoons (ECOS) zullen dan getest worden. Indien de maandag op een christelijke feestdag valt vervalt de test voor die maand Bij een brand/gasalarm dienen bestuurders van motorvoertuigen met uitzondering van hulpverleningsvoertuigen, hun voertuig direct aan de uiterste rechterzijde van de rijbaan tot stilstand te brengen, de motor uit te schakelen en de contactsleutel in het contactslot te laten om vervolgens dwars op de windrichting naar de dichtstbijzijnde evacuatieplaats te lopen. Hulpverleningsvoertuigen, ook van externe diensten, rijden via een vooraf opgegeven aanrijdroute naar de plaats van de calamiteit De vereiste blus- en veiligheidsmiddelen die nodig zijn bij uw werkzaamheden dient de contractor zelf te leveren (tenzij anders met KPE overeengekomen). Deze blusmiddelen moeten door de Brandweer en afdeling Veiligheid zijn goedgekeurd. In noodgevallen kunt u met deze afdelingen een regeling treffen over de beschikbaarheid van blus- en veiligheidsmiddelen Gasflessen moeten op een goedgekeurde laswagen zijn geplaatst en wel zodanig dat ze niet kunnen omvallen. Zuurstof- en acetyleenflessen op een laswagen moeten gescheiden zijn door een stalen vuurschild. Om terugslag van de vlam in het reduceertoestel of zelfs in de fles te voorkomen moet tussen reduceer en brander een vlamdover zijn aangebracht. Tevens dient tussen reduceer en brander een slangbreukbeveiliging te zijn aangebracht. De sleutel voor openen en sluiten van een in gebruik zijnde fles moet steeds op de laswagen aanwezig zijn. Gasflessen mogen niet in besloten ruimten gebruikt worden. Wanneer laswerkzaamheden worden onderbroken of beëindigd moeten de flessen worden gesloten en de slangen worden opgerold op de flessenwagen of van de flessen worden afgekoppeld. Gasflessen dienen na werktijd goed zichtbaar buiten de units of ruimten te worden opgesteld KPE is een zogenaamde ISPS compliant terminal. Dat wil zeggen dat de International Ship and Port facility code (Havenbeveiligingswet) van toepassing is. Op het veiligheidsbord, ter hoogte van de hoofdpoort aan de Moezelweg, wordt bekend gemaakt welk ISPS-level (1,2 of 3) van toepassing is. Aan de hand van deze verschillende levels zijn afwijkende beveiligingsmaatregelen van toepassing. Wanneer level 3 ingetreden is, worden in principe alle activiteiten stilgelegd De contractor is verantwoordelijk voor scheiding van afval (bron benadering). Alle verschillende afvalstromen dienen via de Construction Coordinator aan de Waste Coordinator te worden gerapporteerd. Deze draagt zorg voor de afvoer van het KPEterrein of tijdelijke opslag elders op het terrein. Afvalcontainers kunnen via de Construction Coordinator worden besteld.

10 Bladzijde: 10 van KPE beschikt over een spuitplaats voor schoonmaakwerkzaamheden. De contractor kan hier in overleg met de Construction Coordinator gebruik van maken Aanvullende informatie met betrekking tot milieuzaken en afvalbehandeling kan worden verkregen via de Waste Coordinator Contractors dienen zich te conformeren aan de Good Housekeeping gedachte. Dit houdt onder andere in: doorlopend opruimen en schoonmaken van de werkplek en huisvesting, geordend opstellen van materiaal en materieel, juiste werkplekafzettingen, etc. KPE controleert regelmatig en treft maatregelen indien nodig Alleen door KPE goedgekeurde chemicaliën mogen op het terrein worden gebracht en gebruikt worden. Deze kunnen eventueel worden besteld via de KPE Material / Stores afdeling met een goedgekeurde Materials Issue. Opslag en handling van chemicaliën moet voldoen aan de wettelijke eisen Verder is er een Chemiekaartendatabase op intranet terug te vinden (Home > Afdelingen > SHEQ & Engineering > SHEQ > Safety > Chemiekaarten ), waar alle op de raffinaderij gebruikte chemicaliën uitgebreid in worden behandeld m.b.t. risico, EH (Eerste Hulp) en andere eigenschappen. Dit dient voor aanvang van het werk besproken en bekeken te worden met de Coordinator Loss Prevention of de Safety Engineer.

11 Bladzijde: 11 van HUISVESTING 4.1 Op het KPE-terrein is een contractor yard aanwezig. Een aantal huiscontractors zijn hier gevestigd. Daarnaast bestaat er een algemene contractorkeet met sanitaire voorzieningen, eetlokaal en kleedruimte. Iedere contractor kan hiervan in principe gebruik maken. 4.2 Indien de contractor gebruik wil maken van eigen huisvesting, dan dient deze dat ruim voor plaatsing van de accommodatie te melden aan de Construction Coordinator. De accommodatie moet in overeenstemming zijn met de richtlijn tijdelijke accommodaties van Deltalinqs. Voor het plaatsen van de accommodaties zal er bij de autoriteiten door KPE een aanvraag geplaatst moeten worden. Er zijn tenminste 6 werkweken nodig voor deze toestemming is verkregen. Om deze toestemming te verkrijgen binnen de termijn van 6 weken zal de contractor diverse documenten moeten aanleveren en zijn volledige medewerking moeten geven. Bij de Coordinator Loss Prevention/Safety Engineer en/of de Construction Coordinator is een procedure te verkrijgen die het een en ander nog eens nader toelicht. 4.3 Voorzieningen als water, electriciteit en telefoon kunnen (tijdelijk) op het onderkomen aangesloten worden. De aansluit- en verbruikskosten zijn in principe voor rekening van de contractor, tenzij anders overeengekomen. Alvorens de elektriciteit wordt aangesloten en ingeschakeld zal er een geldig keuringscertificaat van de elektrische installatie overlegd moeten worden aan de Area Leader Electrical. 4.4 Tijdelijke opslag van materialen en materieel is mogelijk op een vooraf overeengekomen, afgeschermde locatie. De locatie wordt vooraf bepaald in overleg met de Coordinator Loss Prevention/Safety Engineer en de Construction Coordinator. Faciliteiten ter afscherming van het materiaal/materieel (bijvoorbeeld hekwerk) dienen door de contractor zelf aangeleverd te worden. Er dient voor binnenmelding bij KPE gezorgd te worden (zie hoofdstuk 7 en 8). 4.5 Iedere contractorkeet dient voorzien te zijn van een EH-trommel, blusmiddelen, geldig keuringscertificaat van de elektrische installatie en een Evacuatie plan met hierop aangegeven: vluchtwegen, brandblusmiddelen, locatie eventuele rookmelders en de locatie van EHBO trommels en andere noodvoorzieningen.

12 Bladzijde: 12 van VOORBEREIDING, UITVOERING EN NAZORG WERKZAAMHEDEN 5.1 Minimaal één week voor aanvang der werkzaamheden dient de Contractor aan de KPE Construction Coordinator in organigramvorm een overzicht te overleggen met daarop gegevens betreffende de functionele structuur van de contractor-organisatie. Alle relevante Construction Supervisors dienen hierin opgenomen te zijn. 5.2 Voor het werken op het KPE-terrein is een werkvergunning conform Deltalinqs richtlijnen noodzakelijk. Deze dient bij de Construction Coordinator tenminste een dag voor aanvang der werkzaamheden om uiterlijk 14:00u te worden aangevraagd. De aard van de werkzaamheden en de te gebruiken gereedschappen moeten duidelijk worden gespecificeerd. 5.3 Instructies en procedures betreffende het gebruik van alle typen werkvergunningen staan vermeld in het Safety Manual dat bij de Construction Coordinator ter inzage ligt. 5.4 Er zijn diverse typen werkvergunningen. Een hot permit wordt verstrekt voor bijvoorbeeld las- en/of slijpwerkzaamheden, een cold permit wordt in de andere gevallen verstrekt. 5.5 Voor langdurige samenhangende werkzaamheden op een en dezelfde locatie kan in enkele gevallen een meerdaagse of een weekvergunning worden verstrekt (maximale duur). 5.6 Tijdens de werkzaamheden dient de werkvergunning op de werkplek aanwezig te zijn. Hierop wordt gecontroleerd. 5.7 Aan het eind van iedere werkdag of na beëindiging van de werkzaamheden dient de permit ingeleverd te worden bij afdeling Operations. Is het werk nog niet gereed, dan dient dit te worden aangegeven op de werkvergunning. 5.8 Voor werkzaamheden in het weekend moeten aparte werkvergunningen via de Construction Coordinator worden aangevraagd. 5.9 Graafvergunningen dienen via de Construction Coordinator tijdig te worden aangevraagd in verband met de toestemmingen die hiervoor nodig zijn Wegblokkades dienen via een formulier te worden aangevraagd bij de Senior Shift Supervisor in het poortgebouw. Locatie van de blokkade en vermoedelijke tijdsduur dienen te worden gespecificeerd. Zie ook hoofdstuk 4.14 van het Safety Manual De contractor dient ter voorbereiding van werkzaamheden een plan van aanpak (planning) op te stellen, dat onder andere met de Construction Coordinator, afdeling Operations, de Project Engineer en eventueel andere contractors tijdens een kick-off meeting zal worden doorgesproken. Pas na goedkeuring door de Construction Coordinator kan worden begonnen met de werkzaamheden Een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding is het inrichten van de werkplek. Deze moet veilig en overzichtelijk worden ingericht voor de uitvoerenden zelf maar zeker ook voor anderen. Indien nodig zullen op de werkplek voorzieningen worden getroffen als afzettingen, waarschuwingslichten, brandbestrijdingsapparatuur, etc. In overleg met de Construction Coordinator zullen deze voorzieningen worden getroffen. Belangrijk is dat er voldoende vluchtwegen aanwezig zijn ingeval van calamiteiten. Hierop wordt regelmatig gecontroleerd De contractor is verantwoordelijk voor de netheid op de werkplek tijdens de werkzaamheden en draagt ervoor zorg dat de werkplek na iedere werkdag opgeruimd wordt achtergelaten.

13 Bladzijde: 13 van De contractor dient gedurende de werkperiode op regelmatige basis tijdens progress meetings de voortgang van de werkzaamheden te rapporteren aan de Construction Coordinator / Project Engineer/ Maintenance Contactpersoon Mogelijke afwijkingen ten aanzien van het originele tekeningenpakket voor constructie dienen altijd door de Construction Coordinator te worden beoordeeld. Continuering van de werkzaamheden kan alleen plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de Construction Coordinator Na oplevering van de werkzaamheden dient de Construction Coordinator het resultaat in het veld te beoordelen en goed te keuren. Indien er nog openstaande items zijn, worden deze op een punchlist vermeld. Pas na opvolging van deze punchlist kan de Contractor het werk opleveren Voor onder andere schoonmaakwerkzaamheden en druktesten kan alleen na toestemming van de Construction Coordinator en de Fire Marshal gebruik worden gemaakt van het KPE brandwaternet Voorzieningen als water, electrische voeding en gassen (inert, zuurstof, etc.) kunnen in overleg met de Construction Coordinator door KPE worden aangeleverd op de werkplek Steigers, kranen, transportvoorzieningen e.d. kunnen via de Construction Coordinator op kosten van de Contractor worden aangeleverd (tenzij anders overeengekomen). De Construction Coordinator zal o.m. aanwijzingen geven over de opstelling Steigers mogen uitsluitend worden betreden wanneer deze zijn voorzien van een groen goedkeuringslabel. Modificaties aan steigers mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de reguliere steigerbouwer(s). Na iedere modificatie dient een steiger opnieuw gekeurd te worden.

14 Bladzijde: 14 van HANDLING MATERIALEN 6.1 Bij het invoeren van materiaal dient de contractor hiervan een inventarislijst op te stellen. Deze lijst dient aan KPE Security te worden overlegd. Samen met een in- en uitvoerformulier met firmastempel en handtekening van een KPE geautoriseerde is in- en uitvoer mogelijk. KPE Security en Stores controleren in- en uitgaande goederen. In het initiële gesprek met de vertegenwoordiger van de Contractor wordt bepaald wie van zijn personeel autorisatie heeft voor de afvoer van materiaal welk het eigendom is van de contractor. 6.2 Aan- en afvoer van KPE materiaal dat bijvoorbeeld voor reparatie of schilderwerk tijdelijk het terrein verlaat (en dus ook weer retour komt), geschiedt via een zogenaamd Shipping Advice. Het formulier dient ondertekend te worden door een KPE geautoriseerde. Controle van in- en uitgaande goederen geschiedt via KPE Security onder verantwoordelijkheid van Stores. 6.3 Door KPE zelf te leveren materialen en/of equipment kunnen door de contractor uit het magazijn worden gehaald door middel van een Advice of Arrival. De bon voor dit nonstock materiaal kan via de Construction Coordinator worden verkregen. 6.4 Stock materialen kunnen met een Material Kwestie bon uit het magazijn worden gehaald. Een KPE geautoriseerde dient deze bon te ondertekenen. 6.5 Materiaalcontrole wordt door KPE toegepast om zeker te stellen dat aangekochte materialen en componenten volgens de door KPE gehanteerde standaards en specificaties zijn besteld, gefabriceerd, geïnspecteerd, afgeleverd en opgeslagen. Per project kunnen de door KPE gehanteerde standaards en specificaties variëren tengevolge van de specifieke toepassing, overheidseisen, materiaalsoorten, etc. 6.6 Alle door de contractor toegepaste materialen dienen via de Construction Coordinator geïnspecteerd en goedgekeurd te worden voor aanvang der werkzaamheden. De materialen moeten in overeenstemming met de specificaties in het goedgekeurde constructiepakket worden toegepast. 6.7 Materiaalcontrole behelst de volgende activiteiten: Specificaties / Standards Gedetailleerde kwaliteitseisen waaraan materialen, componenten, constructies, vakmanschap e.d. dienen te voldoen m.b.t. werkzaamheden in opdracht van KPE. Inkoop / Procurement Alle terzake doende technische details dienen vermeld te zijn op de requisitie, zodat alleen materialen / componenten worden aangeschaft welke voldoen aan de genoemde specificaties. Traceability Identificatie van materialen via permanente merken, het overstempelen van merken, heat nummers in materialen, etc. Kortom de traceerbaarheid van de diverse materialen garanderen gedurende het fabricageproces en bij oplevering. Handling Materiaal conservering, verpakking, transport, afleveren en opslag. Materiaaluitgifte Via een z.g. material issue formulier, voorzien van een werkorder nummer en ondertekend door een KPE geautoriseerde.

15 Bladzijde: 15 van HANDLING MATERIEEL EN GEREEDSCHAPPEN 7.1 Bij het invoeren van materieel en/of gereedschappen dient de contractor hiervan een inventarislijst op te stellen. Deze lijst dient aan KPE Security worden overlegd. Samen met een in- en uitvoerformulier met firmastempel en handtekening van een KPE geautoriseerde is in- en uitvoer mogelijk. KPE Security en Stores controleren in- en uitgaande goederen. 7.2 Tijdelijke onderkomens, werkplaatsen, magazijnen e.d. dienen te voldoen aan de eisen gesteld door de Arbodienst en KPE. Deze eisen zijn op verzoek beschikbaar via de Construction Coordinator. 7.3 Elektrische en motorgedreven gereedschappen zoals boor- en slijpmachines, lasdiesels, generatoren, compressoren e.d. moeten voor aanvang der werkzaamheden ter keuring aan KPE worden aangeboden, en na goedkeuring zijn voorzien van een sticker. 7.4 KPE geeft de voorkeur aan roterende spannings-omvormers teneinde een gelijkmatigere belasting van het electriciteitsnet te bewerkstelligen. 7.5 KPE gereedschappen kunnen worden geleend met een Material Issue bon via het magazijn. Deze bon dient door een KPE geautoriseerde ondertekend te worden. 7.6 Kranen, vorkheftrucks e.d. kunnen worden besteld via de Transport Coordinator. 7.7 Verbruiksmaterialen (consumables) als smeermiddelen, laselectroden, gassen als zuurstof en stikstof, kunnen via het magazijn met een Material Issue bon verkregen worden. Deze bon dient door een KPE geautoriseerde ondertekend te worden.

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10

Huisregels. Previder Datacenters. Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 2013 11 27 [10:24] 2013 Previder Huisregels Previder Datacenters Versie: DA013v4 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Reikwijdte...

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014

Algemene voorwaarden OKTOBER 2014 Algemene voorwaarden V1 OKTOBER 2014 1. Interpretatie, toepassing en aanbieding 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis hebben: Afvoeren:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015.

VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11. Juni 2015. <Firmanaam> VGM- Deel PLAN Onderhoudsproject Revisie Lijn 11 Juni 2015 Documentrevisienummer: 0.5 Naam Paraaf Datum Opstelling: (functie, bedrijf) Controle: (functie, bedrijf) H. Scholte

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Bijlage I; Addendum SABIC Site Geleen op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011

Bijlage I; Addendum SABIC Site Geleen op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011 Bijlage I; Addendum SABIC op het SUPPLEMENTARY EHS CONDITIONS OF CONTRACT, July 2011 CONTENTS 1 INTRODUCTIE... 3 2 GENERIEKE WERK CONDITIES VOOR DE SITE GELEEN... 3 2.1 WERK UREN... 3 2.2 TOEGANGSPASSEN...

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl

Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE. Versie 1-2013. you can. canon.nl Algemene Voorwaarden IMAGE PLACEMENT HERE Versie 1-2013 you can canon.nl Hoofdstuk 1 Definities en Algemene Bepalingen Sub 1 Definities Algemeen: Acceptatie: Het aanvaarden door Klant van de door Canon

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING

Emeni V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN DIENSTVERLENING A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen Emeni: de vennootschap onder firma Emeni, gevestigd aan de Krekelberg 82, 4708 KP Roosendaal (KvK-nummer 20089131), de gebruikster van deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie