december 2010 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "december 2010 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!"

Transcriptie

1 6 december 2010 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

2 Het patrimonium van Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM s) is de voorbije decennia sterk toegenomen. Naast de organisatorische impact van deze groei betekent dit vooral een grotere behoefte aan een sterk financieel management om de rendabiliteit van een SHM op korte en lange termijn te garanderen. Finpower heeft een specifieke ervaring in financieel management voor een SHM waarbij rekening wordt gehouden met de combinatie van de specifieke activiteit, de wetgeving en vooral de juridische en de financiële verplichtingen. Sociale Huisvestingsmaatschappijen Financieel management biedt toegevoegde waarde en perspectief De ongeveer 100 SHM s die actief zijn in Vlaanderen kunnen een sterk autonoom beleid voeren binnen de beleidsrichtlijnen en de spelregels van de Vlaamse Overheid. Hierbij speelt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een belangrijke rol. Zij staan in voor de planning van de sociale huisvesting en de financiering en de subsidiëring van de SHM s. De financiële situatie van een SHM wordt dan ook sterk bepaald door de contractuele verplichtingen tegenover de VMSW. Met ongeveer sociale huurwoningen in beheer, vervullen de SHM s een erg kritische maatschappelijke rol in Vlaanderen. Ondanks een constante aangroei van het aantal woningen (ongeveer in 2009), blijven de wachtlijsten constant (in 2009 noteerde men kandidaat huurders). Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat SHM s een belangrijke investeringsportefeuille uit het verleden en de toekomst beheren. Zo vermeldt het jaarverslag van de VMSW dat in 2009 voor ongeveer 325 miljoen euro aan investeringen zijn uitgevoerd door de SHM s. Financieel management is onontbeerlijk De constante investeringsstroom maakt gezond financieel management cruciaal voor een SHM. De povere resultaten van vele SHM s uit het verleden tonen trouwens aan dat een strenge financiële aanpak geen overbodige luxe is maar pure noodzaak. Het team van Finpower Advies en Begeleiding heeft een zeer specifieke ervaring in de financiële begeleiding van SHM s en werkt ondermeer voor de SHM s van Maaseik, Lier, Sint Truiden en Hasselt. Voor Cynthia Verswijvel, managing partner bij Finpower Advies en Begeleiding, is de belangrijkste doelstelling een transparante financiële prognose geven over een lange termijn gebaseerd op historische verplichtingen en toekomstige investeringen. Hierbij hanteert men een perspectief van minstens 20 jaar. Hein Daerden, partner van Finpower, onderstreept het belang van deze lange periode. Vastgoedinvesteringen worden gedragen door lange termijn financieringen en er dient dan ook over gewaakt te worden dat toekomstige cash flow posities niet in het gevaar komen door beslissingen van vandaag. De

3 Een financiële boordtabel moet eenvoudig, betrouwbaar en flexibel in gebruik zijn. s Hein Daerden (Finpower), Noël Vandeboel (CV Ons Dak uit Maaseik), Marc Vanden Eynde (Lierse Maatschappij voor de Huisvesting) en Cynthia Verswijvel (Finpower). s In 2009 investeerden de Sociale Huisvestingsmaatschappijen voor 325 miljoen euro voornamelijk in nieuwbouw- en renovatieprojecten. zwakke resultaten van veel SHM s zijn dikwijls ver - oorzaakt door in het verleden geen oog te hebben voor de financiële positie op langere termijn. Hierdoor worden nieuwe investeringen noodgedwongen uitgesteld of hanteert men een te voorzichtig investeringsbeleid waardoor de maatschappelijke nood aan nieuwe woningen niet wordt ingevuld. Hoewel hun ervaring bij SHM s een nuttige bagage vormen voor de specialisten van Finpower, is het in de praktijk niet eenvoudig om een financiële situatie uit te tekenen voor een SHM. Noël Vandeboel, directeur van de SHM CV Ons Dak uit Maaseik, spreekt uit ervaring: Wij noch de VMSW waren destijds in staat om snel een volledig en gedetailleerd beeld te krijgen van de impact van de bestaande leningen op de toekomstige financiële projecties en terugbetalingscapaciteiten wat natuurlijk essentieel is om een financiële prognose te maken. Het invullen van deze gegevens was zonder twijfel één van de belangrijkste verdiensten van Finpower. Een grondige analyse van de financiële situatie is de basis van een financiële boordtabel. Prognoses voor nieuwe projecten worden hieraan toegevoegd en geëvalueerd. Voordeel is dat deze prognoses erg realistisch zijn omdat SHM s een vrij correcte inschatting kunnen maken van toekomstige inkomsten en uitgaven. Voor Marc Vanden Eynde, directeur van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting is dit van onschatbare waarde. Niet alleen voor de directie, ook voor de Raad van Bestuur zijn de boordtabellen van Finpower essentieel om efficiënt onderbouwde beslissingen te nemen m.b.t. potentiële investeringen en de financiële toekomst van onze organisatie. De aanpak van Finpower voor Sociale HuisvestingsMaatschappijen samengevat: 1. Complementariteit met het team van de SHM: het financieel team van een SHM bestaat naast de algemene directie veelal uit een boekhouder, een accountant die de cijfers interpreteert en beheert en een revisor die toeziet op de juistheid van de cijfers. Dankzij de bijdrage van Finpower aan dit team kunnen de besluitvormers gefundeerde beslissingen nemen voor nieuwe investeringen. 2. Flexibiliteit: de financiële boordtabellen van Finpower zijn gebaseerd op parameters die vrij eenvoudig aanpasbaar zijn, ook achteraf door de SHM zelf. Hierdoor kan de directie van een SHM verschillende mogelijkheden evalueren zoals afbetalingstermijnen, omvang van toekomstige investeringen, intrestvoeten, geplande renovatie en/of onderhoudskosten. 3. Inzichtelijk en visueel maken van de financiële situatie: De constante investeringen van een SHM vragen een efficiënte rapportering naar de Raad van Bestuur en externe partijen zoals de VMSW. Door financiële prognoses visueel en flexibel voor te stellen, wordt de impact van aspecten zoals investeringsbedrag, afbetalingstermijn, evolutie van huurinkomsten snel duidelijk. Voor meer info over de aanpak van Finpower in financiële begeleiding, contacteer Cynthia Verswijvel voor een persoonlijk gesprek op of via

4 Groep Weldimo uit Bree kwam in 2007 in handen van Standard Investment, een Nederlands investeringsfonds. Finpower begeleidde de vroegere eigenaar van Weldimo tijdens de overname. De bestuurders van het Nederlands investeringsfonds: Idgar van Kippersluis (l) en Hendrik Jan ten Have (r). s Weldimo Nederlands investeringsfonds nam Groep Weldimo uit Bree over. Lucky shot of resultaat van een grondige aanpak? Bree is een sterke economische pool in de Noord-Limburgse regio. Weldimo is hier een typisch voorbeeld van. Dit bedrijf is uitgegroeid tot een van de grote spelers in de sector van buiten- en binnenschrijnwerk: ramen, deuren, trappen en veranda s. Naast haar hoofdzetel in Bree en een bijkomende productie-eenheid in Zutendaal beschikt Weldimo over meerdere verdelers in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. De cijfers spreken voor zich. Een omzet van ca 40 mln. euro en bijna 300 werknemers impliceren dat deze groep van vier bedrijven tot één van de grootste spelers in België kan gerekend worden. Oprichter Paul Vliegen leidde de groep sinds eind jaren zestig. Na lang aftasten van de verschillende mogelijkheden, besloot hij dat de beste opvolging voor Weldimo buiten het bedrijf lag. Nadat hij in contact kwam met Finpower M&A, kreeg die de taak om de overname van Weldimo voor te bereiden en in alle discretie de juiste match te vinden. Paul Bertels, managing partner en verantwoordelijk voor fusies en overnames bij Finpower, schetst het volledige proces. Elke onderneming is uniek. De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn immers steeds verschillend. Om deze eigenheid en de belangen van verkoper, koper én onderneming zo goed mogelijk overeen te laten stemmen, hanteren wij een gestructureerde aanpak. Belangrijk hierbij is de zeer grondige voorbereiding. Bij de verkoop van een bedrijf, starten wij met een uitgebreide analyse en vervolledigen deze met diverse waarderingsmethodes. Finpower beperkt zich niet tot de cijfers, maar tracht een globaal beeld van de onderneming te vormen. Vervolgens wordt actief gezocht naar interesse bij potentiële partijen. Hierbij kijkt het Finpower team verder dan sectorgenoten; ook investeerders komen in aanmerking. Voor Finpower M&A is het van belang dat de interesse van een potentiële koper realistisch is en dus ook financieel ingevuld kan worden. Voor Weldimo resulteerde deze zoektocht in een achttal mogelijk geïnteresseerden. Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaringen werd meer informatie over het dossier vrijgegeven. Uit deze groep van acht geïnteresseerden werden drie partijen geselecteerd. Eén hiervan was het Nederlandse Standard Investment, een investeringsfonds dat mikt op bedrijven die, dankzij een nieuwe visie en aanpak, potentieel hebben om door te groeien. Idgar van Kippersluis en Hendrik Jan ten Have vertegenwoordigden dit fonds tijdens het overnameproces. Uiteindelijk werd met Standard Investment een overeenkomst bereikt. Weldimo had een geschikt profiel voor de Nederlandse investeerder. De sector voor binnen- en buiten-

5 Een goede analyse van een overnamedossier leidt tot een win-win situatie voor beide partijen. s onderschrift foto s Paul Bertels van Finpower Fusies en Overnames (rechts) is vooral tevreden dat ondanks zijn verkoopsmandaat niet enkel de verkoper maar ook de kopers met voldoening terugkijken op de tussenkomst van Finpower. schrijnwerkerij biedt voldoende ruimte voor professionele spelers en producten. Daarnaast liet de organisatie van Weldimo inderdaad nog ruimte voor optimalisatie. Ook de Nederlandse overnemers appreciëren de tussenkomst van Finpower in het dossier. Voor de koper kan een professionele bemiddelaar langs de zijde van de verkoper eveneens een toegevoegde waarde vormen. Op die manier worden emotionele argumenten gekanaliseerd en verloopt het volledige proces professioneler en meer gestructureerd. Zo bereidde Finpower de data room voor in het kader van de due dilligence. Ook de verschillende managementinterviews werden begeleid door Finpower. Uiteindelijk nam het ganse proces iets meer dan een jaar in beslag. Doelstelling Idgar van Kippersluis en Hendrik Jan ten Have waren duidelijk over de bedoelingen van deze overname: Weldimo zou haar naam bewaren en als zelfstandige entiteit blijven opereren. Dankzij de ervaring van de nieuwe bestuurders van Standard Investment, gekoppeld aan de langdurige begeleiding van verkoper, ontstond een organisatie die klaar was voor verdere groei en verbeterd rendement. Aandeelhouder Standard Investment profileerde zich niet naar klanten of leveranciers, maar zag en ziet vooral toe op een efficiënte interne huishouding. Na meer dan twee en een half jaar kijken de nieuwe bestuurders terug op een boeiend maar ook bewogen parcours. De nieuwe open managementstijl gaf initieel aanleiding tot een afwachtende houding van het personeel. Na verloop van tijd werden de voordelen van deze aanpak duidelijk. Door een open cultuur, transparante communicatie en zin voor initiatief werden verbeteringsprocessen opgestart. Terwijl de opvolging langs de kant van de overnemer in de eerste maanden vrij intensief was, is die gaandeweg afgebouwd zodat de dagelijkse verantwoordelijkheid meer bij het bestaande middelmanagement ligt. Voor Finpower is dit dossier een goed voorbeeld van een win-win situatie. De grondige voorbereiding en analyse van potentiële partijen leverden verkoper Paul Vliegen niet enkel de overnameprijs en een welverdiende rust op. Deze aanpak zorgde tevens voor een overdracht die de continuïteit van het bedrijf verzekert. Dit laatste is uiteraard van fundamenteel belang voor de onderneming en al haar bestaande en nieuwe stakeholders. Voor meer info over de overnameaanpak van Finpower, contacteer Paul Bertels voor een persoonlijk gesprek op of via

6 Binnen enkele weken ronden we het jaar 2010 af. Een goed moment om even terug te blikken was merkbaar verschillend tegenover de periode van de zomer 2008 tot einde Alle fundamenten werden onderuitgehaald door de financiële crisis in de zomer 2008 en dit had een significante impact op de economische situatie in Een aantal van onze klanten hebben deze uiterst moeilijke periode overleefd zonder blijvende schade en hebben in 2010 terug aangeknoopt met de rentabiliteit. Anderen hebben een dermate belang rijke impact ondervonden van de crisis dat dit erg structurele maatregelen vereiste in 2010 om terug aan een gezonde toekomst te kunnen werken. Sommigen zijn nog steeds niet uit deze moeilijke situatie. Een aantal van hen, meestal nieuwe relaties, begeleiden we en hier trachten we erger te voorkomen door van de nieuwe WCO-wetgeving gebruik te maken. Als we naar de toekomst kijken, durven we toch optimistisch zijn. Een hernieuwde crisis kan je nooit uitsluiten, de recente berichtgeving rond de euro en de crisis in Ierland tonen dit aan. Toch durven we ervan uitgaan dat 2011 een jaar van groei kan worden. Waar 2010 ons inziens meer als een overgangsjaar gecatalogeerd zal worden (versterkt door de impact van de strenge winter op de omzet van het eerste trimester), zien we dat een aantal van onze klanten nu terug aanknopen met normaal management. Betekent dit dat alle leed geleden is? Neen! Voor sommige sectoren duurt het nog even alvorens het niveau (omzet en winst) van 2007 terug wordt benaderd. Wellicht gaat het in 2011 over een beperkte groei. Maar daarom zijn er niet minder opportuniteiten: interesten zijn laag en de banken groeien terug naar een normaal kredietverleningsniveau. Een aantal ondernemers willen hun bedrijf verkopen omdat ze nieuwe energie en inzichten nodig achten voor een voorspoedige toekomst, ofwel omdat het samengaan met een (industriële) partner veel meer mogelijkheden biedt. We zien in de activiteiten van Finpower M&A dat de verwachtingen van koper en verkoper (die beiden erg uit elkaar gegroeid waren door de financiële crisis) terug naar elkaar toe groeien. Wil men tot een voor beide partijen bevredigende transactie komen, zien we wel dat de verkoper zijn vertrouwen in de operatie moet concretiseren (vendor loan, assistentie tijdens de overgangsperiode, ). In die context is het verhaal van Weldimo uit deze Finenews, illustratief. Wat onze eigen ambitie betreft, die blijft ongewijzigd: onze klanten begeleiden in een professioneler financieel beheer van hun onderneming. We doen dit ook buiten de klassieke KMO, zoals het artikel illustreert over de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen. Het Finpower-Team wenst u een aangename eindejaarsperiode en een succesvol 2011! Guido Verswijvel CEO Finpower Hemelakkers Brasschaat Tel. 03/ Fax. 03/

7 FinPower News Speakerscorner: De Finpower partners en medewerkers zijn specia listen in hun vak, niet alleen dankzij hun kennis maar vooral door in contact te blijven met ondernemers. Ze zijn ook actief op seminaries en treden op als gastdocent. 28 januari en 8 november 2010: Koen Batsleer gaf een seminarie aan de KMOrelatiebeheerders van de KBC Bank over de recente evoluties in de relatie tussen ondernemer en bankier. 4 mei 2010: Cynthia Verswijvel-Cornelissen heeft deelgenomen aan de Panelsessie Antwerpen van Combi-Fin. Hier werden 4 nieuwe initiatieven getoetst qua haalbaarheid op gebied van financiering. 15 november 2010: Koen Batsleer gaf een seminarie voor de jongerenafdeling van de Confederatie van de Bouw over hoe een bankier de balans van een onderneming bekijkt. 25 november 2010: In het kader van de opleiding Bedrijfsmanagement aan de Hogeschool Gent werd er voor de studenten KMO-Management, Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen een workshop georganiseerd waarbij Guido Verswijvel gastspreker was omtrent het thema Venture Capital & Private Equity voor de KMO. Opdrachten / referenties: Finpower Advies en Begeleiding Voor meer info over volgende items, contacteer Koen Batsleer op of via of Cynthia Verswijvel op of via n Penxten Mommen Optimalisatie van de financieringsstructuur van de groep Penxten Mommen, waardoor de overname van het Transportbedrijf Frederix uit Paal kon worden gerealiseerd. n Jans metaalbewerking Jans metaalbewerking is een metaalbewerkende onderneming actief in mijnbouw en de olie/gas industrie. Het is een onderneming die hoofd zakelijk internatio naal actief is. Om haar financiële structuur te ver sterken, heeft de onderneming een beroep gedaan op een Pluslening van LRM a rato van euro. Bij de structurering van deze transactie werd zij begeleid door Finpower. n De groep TDL De groep TDL, waar Finpower het financiële management recurrent ondersteunt, heeft in 2010 het transportbedrijf Vleeschouwers overgenomen. n Vinopolis Baeten Finpower heeft succesvol de familiale overdracht van zowel management als aandeelhouderschap naar de derde generatie van Vinopolis Baeten begeleid. n De groep Maris De groep Maris werd begeleid in haar overname van Boulet nv, een installatiebedrijf uit Tongeren. n Publi Info Benelux In juli 2010 werd Publi Info Benelux, een bedrijf actief in foldermonitoring, overgenomen door de HighCo groep (Fr). De founding father van Publi Info Benelux, Victor Meyvis blijft nog verschillende jaren actief als managing partner van de overgenomen entiteit die verder zal fungeren onder de naam HighCo Publi Info. Finpower stond Publi Info bij tijdens deze overname en het team van Finpower A&B begeleidt hen verder periodiek bij hun financieel management.

8 Finpower Merger & Acquisitions Omwille van discretie en confidentialiteit worden finenews hieronder niet alle namen vernoemd. Wenst u meer info contacteer Paul Bertels op of via n In het kader van een verkoopsmandaat veranderde een bloeiend bedrijf, Bag Plastics (bewerking van kunststoffen) van eigenaar. n We assisteerden bij de dringende verkoop door omstandigheden van een niche-speler uit de bouwsector actief in het Brusselse. n Een gespecialiseerde groep met specifieke grondtechnologie, vooraanstaand in haar sector in België, veranderde door onze interventie van eigenaar - eveneens een technologische hoogvlieger op de Belgische en buitenlandse markt. n Medio 2010 mochten we een deal afsluiten waarbij de aandelen van een industrieel verwarmingsbedrijf (industrial procesheating) uit het Brusselse, overgingen naar een jonge en ambitieuse ingenieur. n Een middelgroot bedrijf uit de voedingssector vond middels onze tussenkomst een geschikte koper. n We assisteerden succesvol bij de moeizame uitkoop door onze opdrachtgever van een medevenoot in een bedrijf uit de entertainment sector. n Ondanks de crisis in de transportsector werd de verkoop van een middelgrote niche-speler afgerond. n Finpower stond het communicatiebureau FBD uit Kontich bij tijdens hun overname van het handelsfonds van Silicon Image, een bedrijf gespecialiseerd in online toepassingen. Qfor certificaat Recent heeft Finpower A&B een Qfor audit ondergaan waarbij gepeild werd naar de klantentevredenheid. Met een klantentevredenheid van 92% werd opnieuw het Qfor certificaat behaald. Wij zijn zeer fier over dit resultaat. Het laat ons ook toe om in sommige van onze opdrachten met overheids subsidie te werken! Bezoek onze website U vindt er uitgebreide informatie over onze diensten, de portefeuille met bedrijven te koop en een toelichting over onze laatste referenties. Neem een kijkje op

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING

OVERDRACHT VAN EEN ONDERNEMING 2CEO PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN SUCCESVOLLE Met de medewerking van: Mei 2011 VBO VZW Ravensteinstraat 4 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11 F + 32 2 515 09 99 info@vbo-feb.be www.vbo.be Vormgeving en productie

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

best practices in credit management jaarboek 2007

best practices in credit management jaarboek 2007 best practices in credit management jaarboek 2007 best practices in creditmanagement een kwestie van aanpakken Hoe een bedrijf het credit management precies aanpakt, is natuurlijk een zaakkwestie van ervaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Spiegelonderzoek Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 2 MOTIVATIE, DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT # 201 Januari > maart 2013 INGOnderneming ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT Bemiddeling: een doeltreffende conflictbeheersingsmethode

Nadere informatie

Trividend. Jaarverslag 2008. Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen.

Trividend. Jaarverslag 2008. Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen. Jaarverslag 2008 Risicokapitaal, raad en daad voor een menselijke economie steunen en verstevigen, helpen groeien en zich vestigen Trividend Vlaams Participatiefonds voor de Sociale Economie cvba ZEGGEN

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Interview met Van Roey Automation nv

Interview met Van Roey Automation nv Interview met Van Roey Automation nv Jonas Adriaensen Bram Claeys Niels Loomans Olivier Nuyts Riet Sas Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht. wanneer en hoe eraan beginnen?

Stappenplan bedrijfsoverdracht. wanneer en hoe eraan beginnen? Stappenplan bedrijfsoverdracht wanneer en hoe eraan beginnen? 1 voorwoord U werkt elke dag om uw zaak succesvol uit te bouwen en zo mogelijk verder te laten groeien. Uiteraard wilt u die inspanningen laten

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 februari 2014 www.jobat.be Voor de job van je leven Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer Een conflict op de werkvloer wordt in ons land veel vaker via de

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie