december 2010 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "december 2010 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!"

Transcriptie

1 6 december 2010 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

2 Het patrimonium van Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM s) is de voorbije decennia sterk toegenomen. Naast de organisatorische impact van deze groei betekent dit vooral een grotere behoefte aan een sterk financieel management om de rendabiliteit van een SHM op korte en lange termijn te garanderen. Finpower heeft een specifieke ervaring in financieel management voor een SHM waarbij rekening wordt gehouden met de combinatie van de specifieke activiteit, de wetgeving en vooral de juridische en de financiële verplichtingen. Sociale Huisvestingsmaatschappijen Financieel management biedt toegevoegde waarde en perspectief De ongeveer 100 SHM s die actief zijn in Vlaanderen kunnen een sterk autonoom beleid voeren binnen de beleidsrichtlijnen en de spelregels van de Vlaamse Overheid. Hierbij speelt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een belangrijke rol. Zij staan in voor de planning van de sociale huisvesting en de financiering en de subsidiëring van de SHM s. De financiële situatie van een SHM wordt dan ook sterk bepaald door de contractuele verplichtingen tegenover de VMSW. Met ongeveer sociale huurwoningen in beheer, vervullen de SHM s een erg kritische maatschappelijke rol in Vlaanderen. Ondanks een constante aangroei van het aantal woningen (ongeveer in 2009), blijven de wachtlijsten constant (in 2009 noteerde men kandidaat huurders). Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat SHM s een belangrijke investeringsportefeuille uit het verleden en de toekomst beheren. Zo vermeldt het jaarverslag van de VMSW dat in 2009 voor ongeveer 325 miljoen euro aan investeringen zijn uitgevoerd door de SHM s. Financieel management is onontbeerlijk De constante investeringsstroom maakt gezond financieel management cruciaal voor een SHM. De povere resultaten van vele SHM s uit het verleden tonen trouwens aan dat een strenge financiële aanpak geen overbodige luxe is maar pure noodzaak. Het team van Finpower Advies en Begeleiding heeft een zeer specifieke ervaring in de financiële begeleiding van SHM s en werkt ondermeer voor de SHM s van Maaseik, Lier, Sint Truiden en Hasselt. Voor Cynthia Verswijvel, managing partner bij Finpower Advies en Begeleiding, is de belangrijkste doelstelling een transparante financiële prognose geven over een lange termijn gebaseerd op historische verplichtingen en toekomstige investeringen. Hierbij hanteert men een perspectief van minstens 20 jaar. Hein Daerden, partner van Finpower, onderstreept het belang van deze lange periode. Vastgoedinvesteringen worden gedragen door lange termijn financieringen en er dient dan ook over gewaakt te worden dat toekomstige cash flow posities niet in het gevaar komen door beslissingen van vandaag. De

3 Een financiële boordtabel moet eenvoudig, betrouwbaar en flexibel in gebruik zijn. s Hein Daerden (Finpower), Noël Vandeboel (CV Ons Dak uit Maaseik), Marc Vanden Eynde (Lierse Maatschappij voor de Huisvesting) en Cynthia Verswijvel (Finpower). s In 2009 investeerden de Sociale Huisvestingsmaatschappijen voor 325 miljoen euro voornamelijk in nieuwbouw- en renovatieprojecten. zwakke resultaten van veel SHM s zijn dikwijls ver - oorzaakt door in het verleden geen oog te hebben voor de financiële positie op langere termijn. Hierdoor worden nieuwe investeringen noodgedwongen uitgesteld of hanteert men een te voorzichtig investeringsbeleid waardoor de maatschappelijke nood aan nieuwe woningen niet wordt ingevuld. Hoewel hun ervaring bij SHM s een nuttige bagage vormen voor de specialisten van Finpower, is het in de praktijk niet eenvoudig om een financiële situatie uit te tekenen voor een SHM. Noël Vandeboel, directeur van de SHM CV Ons Dak uit Maaseik, spreekt uit ervaring: Wij noch de VMSW waren destijds in staat om snel een volledig en gedetailleerd beeld te krijgen van de impact van de bestaande leningen op de toekomstige financiële projecties en terugbetalingscapaciteiten wat natuurlijk essentieel is om een financiële prognose te maken. Het invullen van deze gegevens was zonder twijfel één van de belangrijkste verdiensten van Finpower. Een grondige analyse van de financiële situatie is de basis van een financiële boordtabel. Prognoses voor nieuwe projecten worden hieraan toegevoegd en geëvalueerd. Voordeel is dat deze prognoses erg realistisch zijn omdat SHM s een vrij correcte inschatting kunnen maken van toekomstige inkomsten en uitgaven. Voor Marc Vanden Eynde, directeur van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting is dit van onschatbare waarde. Niet alleen voor de directie, ook voor de Raad van Bestuur zijn de boordtabellen van Finpower essentieel om efficiënt onderbouwde beslissingen te nemen m.b.t. potentiële investeringen en de financiële toekomst van onze organisatie. De aanpak van Finpower voor Sociale HuisvestingsMaatschappijen samengevat: 1. Complementariteit met het team van de SHM: het financieel team van een SHM bestaat naast de algemene directie veelal uit een boekhouder, een accountant die de cijfers interpreteert en beheert en een revisor die toeziet op de juistheid van de cijfers. Dankzij de bijdrage van Finpower aan dit team kunnen de besluitvormers gefundeerde beslissingen nemen voor nieuwe investeringen. 2. Flexibiliteit: de financiële boordtabellen van Finpower zijn gebaseerd op parameters die vrij eenvoudig aanpasbaar zijn, ook achteraf door de SHM zelf. Hierdoor kan de directie van een SHM verschillende mogelijkheden evalueren zoals afbetalingstermijnen, omvang van toekomstige investeringen, intrestvoeten, geplande renovatie en/of onderhoudskosten. 3. Inzichtelijk en visueel maken van de financiële situatie: De constante investeringen van een SHM vragen een efficiënte rapportering naar de Raad van Bestuur en externe partijen zoals de VMSW. Door financiële prognoses visueel en flexibel voor te stellen, wordt de impact van aspecten zoals investeringsbedrag, afbetalingstermijn, evolutie van huurinkomsten snel duidelijk. Voor meer info over de aanpak van Finpower in financiële begeleiding, contacteer Cynthia Verswijvel voor een persoonlijk gesprek op of via

4 Groep Weldimo uit Bree kwam in 2007 in handen van Standard Investment, een Nederlands investeringsfonds. Finpower begeleidde de vroegere eigenaar van Weldimo tijdens de overname. De bestuurders van het Nederlands investeringsfonds: Idgar van Kippersluis (l) en Hendrik Jan ten Have (r). s Weldimo Nederlands investeringsfonds nam Groep Weldimo uit Bree over. Lucky shot of resultaat van een grondige aanpak? Bree is een sterke economische pool in de Noord-Limburgse regio. Weldimo is hier een typisch voorbeeld van. Dit bedrijf is uitgegroeid tot een van de grote spelers in de sector van buiten- en binnenschrijnwerk: ramen, deuren, trappen en veranda s. Naast haar hoofdzetel in Bree en een bijkomende productie-eenheid in Zutendaal beschikt Weldimo over meerdere verdelers in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. De cijfers spreken voor zich. Een omzet van ca 40 mln. euro en bijna 300 werknemers impliceren dat deze groep van vier bedrijven tot één van de grootste spelers in België kan gerekend worden. Oprichter Paul Vliegen leidde de groep sinds eind jaren zestig. Na lang aftasten van de verschillende mogelijkheden, besloot hij dat de beste opvolging voor Weldimo buiten het bedrijf lag. Nadat hij in contact kwam met Finpower M&A, kreeg die de taak om de overname van Weldimo voor te bereiden en in alle discretie de juiste match te vinden. Paul Bertels, managing partner en verantwoordelijk voor fusies en overnames bij Finpower, schetst het volledige proces. Elke onderneming is uniek. De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn immers steeds verschillend. Om deze eigenheid en de belangen van verkoper, koper én onderneming zo goed mogelijk overeen te laten stemmen, hanteren wij een gestructureerde aanpak. Belangrijk hierbij is de zeer grondige voorbereiding. Bij de verkoop van een bedrijf, starten wij met een uitgebreide analyse en vervolledigen deze met diverse waarderingsmethodes. Finpower beperkt zich niet tot de cijfers, maar tracht een globaal beeld van de onderneming te vormen. Vervolgens wordt actief gezocht naar interesse bij potentiële partijen. Hierbij kijkt het Finpower team verder dan sectorgenoten; ook investeerders komen in aanmerking. Voor Finpower M&A is het van belang dat de interesse van een potentiële koper realistisch is en dus ook financieel ingevuld kan worden. Voor Weldimo resulteerde deze zoektocht in een achttal mogelijk geïnteresseerden. Na ondertekening van de geheimhoudingsverklaringen werd meer informatie over het dossier vrijgegeven. Uit deze groep van acht geïnteresseerden werden drie partijen geselecteerd. Eén hiervan was het Nederlandse Standard Investment, een investeringsfonds dat mikt op bedrijven die, dankzij een nieuwe visie en aanpak, potentieel hebben om door te groeien. Idgar van Kippersluis en Hendrik Jan ten Have vertegenwoordigden dit fonds tijdens het overnameproces. Uiteindelijk werd met Standard Investment een overeenkomst bereikt. Weldimo had een geschikt profiel voor de Nederlandse investeerder. De sector voor binnen- en buiten-

5 Een goede analyse van een overnamedossier leidt tot een win-win situatie voor beide partijen. s onderschrift foto s Paul Bertels van Finpower Fusies en Overnames (rechts) is vooral tevreden dat ondanks zijn verkoopsmandaat niet enkel de verkoper maar ook de kopers met voldoening terugkijken op de tussenkomst van Finpower. schrijnwerkerij biedt voldoende ruimte voor professionele spelers en producten. Daarnaast liet de organisatie van Weldimo inderdaad nog ruimte voor optimalisatie. Ook de Nederlandse overnemers appreciëren de tussenkomst van Finpower in het dossier. Voor de koper kan een professionele bemiddelaar langs de zijde van de verkoper eveneens een toegevoegde waarde vormen. Op die manier worden emotionele argumenten gekanaliseerd en verloopt het volledige proces professioneler en meer gestructureerd. Zo bereidde Finpower de data room voor in het kader van de due dilligence. Ook de verschillende managementinterviews werden begeleid door Finpower. Uiteindelijk nam het ganse proces iets meer dan een jaar in beslag. Doelstelling Idgar van Kippersluis en Hendrik Jan ten Have waren duidelijk over de bedoelingen van deze overname: Weldimo zou haar naam bewaren en als zelfstandige entiteit blijven opereren. Dankzij de ervaring van de nieuwe bestuurders van Standard Investment, gekoppeld aan de langdurige begeleiding van verkoper, ontstond een organisatie die klaar was voor verdere groei en verbeterd rendement. Aandeelhouder Standard Investment profileerde zich niet naar klanten of leveranciers, maar zag en ziet vooral toe op een efficiënte interne huishouding. Na meer dan twee en een half jaar kijken de nieuwe bestuurders terug op een boeiend maar ook bewogen parcours. De nieuwe open managementstijl gaf initieel aanleiding tot een afwachtende houding van het personeel. Na verloop van tijd werden de voordelen van deze aanpak duidelijk. Door een open cultuur, transparante communicatie en zin voor initiatief werden verbeteringsprocessen opgestart. Terwijl de opvolging langs de kant van de overnemer in de eerste maanden vrij intensief was, is die gaandeweg afgebouwd zodat de dagelijkse verantwoordelijkheid meer bij het bestaande middelmanagement ligt. Voor Finpower is dit dossier een goed voorbeeld van een win-win situatie. De grondige voorbereiding en analyse van potentiële partijen leverden verkoper Paul Vliegen niet enkel de overnameprijs en een welverdiende rust op. Deze aanpak zorgde tevens voor een overdracht die de continuïteit van het bedrijf verzekert. Dit laatste is uiteraard van fundamenteel belang voor de onderneming en al haar bestaande en nieuwe stakeholders. Voor meer info over de overnameaanpak van Finpower, contacteer Paul Bertels voor een persoonlijk gesprek op of via

6 Binnen enkele weken ronden we het jaar 2010 af. Een goed moment om even terug te blikken was merkbaar verschillend tegenover de periode van de zomer 2008 tot einde Alle fundamenten werden onderuitgehaald door de financiële crisis in de zomer 2008 en dit had een significante impact op de economische situatie in Een aantal van onze klanten hebben deze uiterst moeilijke periode overleefd zonder blijvende schade en hebben in 2010 terug aangeknoopt met de rentabiliteit. Anderen hebben een dermate belang rijke impact ondervonden van de crisis dat dit erg structurele maatregelen vereiste in 2010 om terug aan een gezonde toekomst te kunnen werken. Sommigen zijn nog steeds niet uit deze moeilijke situatie. Een aantal van hen, meestal nieuwe relaties, begeleiden we en hier trachten we erger te voorkomen door van de nieuwe WCO-wetgeving gebruik te maken. Als we naar de toekomst kijken, durven we toch optimistisch zijn. Een hernieuwde crisis kan je nooit uitsluiten, de recente berichtgeving rond de euro en de crisis in Ierland tonen dit aan. Toch durven we ervan uitgaan dat 2011 een jaar van groei kan worden. Waar 2010 ons inziens meer als een overgangsjaar gecatalogeerd zal worden (versterkt door de impact van de strenge winter op de omzet van het eerste trimester), zien we dat een aantal van onze klanten nu terug aanknopen met normaal management. Betekent dit dat alle leed geleden is? Neen! Voor sommige sectoren duurt het nog even alvorens het niveau (omzet en winst) van 2007 terug wordt benaderd. Wellicht gaat het in 2011 over een beperkte groei. Maar daarom zijn er niet minder opportuniteiten: interesten zijn laag en de banken groeien terug naar een normaal kredietverleningsniveau. Een aantal ondernemers willen hun bedrijf verkopen omdat ze nieuwe energie en inzichten nodig achten voor een voorspoedige toekomst, ofwel omdat het samengaan met een (industriële) partner veel meer mogelijkheden biedt. We zien in de activiteiten van Finpower M&A dat de verwachtingen van koper en verkoper (die beiden erg uit elkaar gegroeid waren door de financiële crisis) terug naar elkaar toe groeien. Wil men tot een voor beide partijen bevredigende transactie komen, zien we wel dat de verkoper zijn vertrouwen in de operatie moet concretiseren (vendor loan, assistentie tijdens de overgangsperiode, ). In die context is het verhaal van Weldimo uit deze Finenews, illustratief. Wat onze eigen ambitie betreft, die blijft ongewijzigd: onze klanten begeleiden in een professioneler financieel beheer van hun onderneming. We doen dit ook buiten de klassieke KMO, zoals het artikel illustreert over de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen. Het Finpower-Team wenst u een aangename eindejaarsperiode en een succesvol 2011! Guido Verswijvel CEO Finpower Hemelakkers Brasschaat Tel. 03/ Fax. 03/

7 FinPower News Speakerscorner: De Finpower partners en medewerkers zijn specia listen in hun vak, niet alleen dankzij hun kennis maar vooral door in contact te blijven met ondernemers. Ze zijn ook actief op seminaries en treden op als gastdocent. 28 januari en 8 november 2010: Koen Batsleer gaf een seminarie aan de KMOrelatiebeheerders van de KBC Bank over de recente evoluties in de relatie tussen ondernemer en bankier. 4 mei 2010: Cynthia Verswijvel-Cornelissen heeft deelgenomen aan de Panelsessie Antwerpen van Combi-Fin. Hier werden 4 nieuwe initiatieven getoetst qua haalbaarheid op gebied van financiering. 15 november 2010: Koen Batsleer gaf een seminarie voor de jongerenafdeling van de Confederatie van de Bouw over hoe een bankier de balans van een onderneming bekijkt. 25 november 2010: In het kader van de opleiding Bedrijfsmanagement aan de Hogeschool Gent werd er voor de studenten KMO-Management, Accountancy-Fiscaliteit en Financie- en Verzekeringswezen een workshop georganiseerd waarbij Guido Verswijvel gastspreker was omtrent het thema Venture Capital & Private Equity voor de KMO. Opdrachten / referenties: Finpower Advies en Begeleiding Voor meer info over volgende items, contacteer Koen Batsleer op of via of Cynthia Verswijvel op of via n Penxten Mommen Optimalisatie van de financieringsstructuur van de groep Penxten Mommen, waardoor de overname van het Transportbedrijf Frederix uit Paal kon worden gerealiseerd. n Jans metaalbewerking Jans metaalbewerking is een metaalbewerkende onderneming actief in mijnbouw en de olie/gas industrie. Het is een onderneming die hoofd zakelijk internatio naal actief is. Om haar financiële structuur te ver sterken, heeft de onderneming een beroep gedaan op een Pluslening van LRM a rato van euro. Bij de structurering van deze transactie werd zij begeleid door Finpower. n De groep TDL De groep TDL, waar Finpower het financiële management recurrent ondersteunt, heeft in 2010 het transportbedrijf Vleeschouwers overgenomen. n Vinopolis Baeten Finpower heeft succesvol de familiale overdracht van zowel management als aandeelhouderschap naar de derde generatie van Vinopolis Baeten begeleid. n De groep Maris De groep Maris werd begeleid in haar overname van Boulet nv, een installatiebedrijf uit Tongeren. n Publi Info Benelux In juli 2010 werd Publi Info Benelux, een bedrijf actief in foldermonitoring, overgenomen door de HighCo groep (Fr). De founding father van Publi Info Benelux, Victor Meyvis blijft nog verschillende jaren actief als managing partner van de overgenomen entiteit die verder zal fungeren onder de naam HighCo Publi Info. Finpower stond Publi Info bij tijdens deze overname en het team van Finpower A&B begeleidt hen verder periodiek bij hun financieel management.

8 Finpower Merger & Acquisitions Omwille van discretie en confidentialiteit worden finenews hieronder niet alle namen vernoemd. Wenst u meer info contacteer Paul Bertels op of via n In het kader van een verkoopsmandaat veranderde een bloeiend bedrijf, Bag Plastics (bewerking van kunststoffen) van eigenaar. n We assisteerden bij de dringende verkoop door omstandigheden van een niche-speler uit de bouwsector actief in het Brusselse. n Een gespecialiseerde groep met specifieke grondtechnologie, vooraanstaand in haar sector in België, veranderde door onze interventie van eigenaar - eveneens een technologische hoogvlieger op de Belgische en buitenlandse markt. n Medio 2010 mochten we een deal afsluiten waarbij de aandelen van een industrieel verwarmingsbedrijf (industrial procesheating) uit het Brusselse, overgingen naar een jonge en ambitieuse ingenieur. n Een middelgroot bedrijf uit de voedingssector vond middels onze tussenkomst een geschikte koper. n We assisteerden succesvol bij de moeizame uitkoop door onze opdrachtgever van een medevenoot in een bedrijf uit de entertainment sector. n Ondanks de crisis in de transportsector werd de verkoop van een middelgrote niche-speler afgerond. n Finpower stond het communicatiebureau FBD uit Kontich bij tijdens hun overname van het handelsfonds van Silicon Image, een bedrijf gespecialiseerd in online toepassingen. Qfor certificaat Recent heeft Finpower A&B een Qfor audit ondergaan waarbij gepeild werd naar de klantentevredenheid. Met een klantentevredenheid van 92% werd opnieuw het Qfor certificaat behaald. Wij zijn zeer fier over dit resultaat. Het laat ons ook toe om in sommige van onze opdrachten met overheids subsidie te werken! Bezoek onze website U vindt er uitgebreide informatie over onze diensten, de portefeuille met bedrijven te koop en een toelichting over onze laatste referenties. Neem een kijkje op

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

Overwegingen voor verkoop

Overwegingen voor verkoop VERTROUWELIJK VOOR DISCUSSIE Overwegingen voor verkoop Presentatie Navius Corporate Finance & Strategy Utrecht, februari 2006 AGENDA Introductie Navius Rationale van verkoop Het verkoopproces Enkele suggesties

Nadere informatie

finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! 3 December 2007 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! Finpower in de rol van externe CFO. Onder het financieel wakend oog van Finpower, kan Elmar Peters zich concentreren op productontwikkeling

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

KBC Matchit.be. Waar het ideale bedrijf voor overname er zo uitspringt!

KBC Matchit.be. Waar het ideale bedrijf voor overname er zo uitspringt! Waar het ideale bedrijf voor overname er zo uitspringt! Waar het ideale bedrijf voor overname er zo uitspringt Een bedrijf kopen of verkopen is geen sinecure. Hoe weet u welke bedrijven er te koop staan?

Nadere informatie

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016 Instelling Peeters Advocaten-Avocats Onderwerp Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum 24 oktober 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Verkoop van uw bedrijf

Verkoop van uw bedrijf Verkoop van uw bedrijf Langzamerhand begint het te kriebelen. Wellicht wilt uw bedrijf verkopen, of zou een fusie toch een betere optie zijn? Die overwegingen zijn er omdat u wat ouder wordt, of gewoon

Nadere informatie

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname EEN BEDRIJF KOPEN? EEN BEDRIJF KOPEN Management Buy Out Het overnemen van een bedrijf is zeker geen eenvoudig proces. Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden ingezet. De meeste bedrijfsovernames

Nadere informatie

Op zoek naar een overnemer/overlater? Rol van OvernameMarkt.be

Op zoek naar een overnemer/overlater? Rol van OvernameMarkt.be 28 oktober 2015 Op zoek naar een overnemer/overlater? Rol van OvernameMarkt.be Luc Van Laere Overzicht 1 Algemene context: marktgegevens 2 Belangrijkste resultaten marktonderzoek 2015 3 Werking OvernameMarkt.be

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche Ervaringsdeskundigenoverfoutenbijovernamesindehostingbranche Degrotere jongens indehostingbranchezijnopjacht.zezijnopzoeknaarovernamekandidaten. Groeien wordt door veel providers als enig middel gezien

Nadere informatie

finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! 5 Okober 2009 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! Nood aan goede ondernemers in moeilijke tijden Wat is een goede ondernemer? Het antwoord lijkt eenvoudig: de ondernemer die goede

Nadere informatie

finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie!

finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! December 2008 finenews Gesprekstof van en voor ondernemers met ambitie! Ingrepen in financiële structuur geven Groep Maris opnieuw armslag en ruimte tot groeien. Succesvol ondernemen gaat verder dan beredeneerd

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR BOEKHOUDERS EN ACCOUNTANTS OVER HET OVERDRACHTSPROCES EN DE EMOTIONELE/RELATIONELE ASPECTEN BIJ EEN BEDRIJFSOVERDRACHT

OPLEIDING VOOR BOEKHOUDERS EN ACCOUNTANTS OVER HET OVERDRACHTSPROCES EN DE EMOTIONELE/RELATIONELE ASPECTEN BIJ EEN BEDRIJFSOVERDRACHT OPLEIDING VOOR BOEKHOUDERS EN ACCOUNTANTS OVER HET OVERDRACHTSPROCES EN DE EMOTIONELE/RELATIONELE ASPECTEN BIJ EEN BEDRIJFSOVERDRACHT KMO s begeleiden in alle facetten van een Verzorgd door de Antwerp

Nadere informatie

Praktische aspecten van een FBO

Praktische aspecten van een FBO Praktische aspecten van een FBO Rudi Aerts Verantwoordelijke Wealth Management Vlaanderen Belfius Bank BMFS Gent, 10 februari 2015 Agenda 1. Ben je er klaar voor? 2. Aandachtspunten bij de structurering

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013

Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht. 16 mei 2013 Kennisbijeenkomst Bedrijfsoverdracht 16 mei 2013 Van bedrijf naar kapitaal Vóór en na de bedrijfsoverdracht drsj.j.a. Knol, 06-8197 2288 Agenda 1. Verkoop klaar maken van uw onderneming 2. Bedrijf verkocht:

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Werken aan de continuïteit van uw onderneming is een heel proces en kan verschillende

Nadere informatie

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO)

Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) Prof. Hans Crijns Impulscentrum Groeimanagement 1. Inleiding Dit is de eerste editie van de Entrepreneurial Growth Monitor (EGMO) een overzicht van de trends in ondernemingsgroei

Nadere informatie

Actuele visie van een bankier op PPS projecten. S. De Loecker Financial Engineer Public Finance

Actuele visie van een bankier op PPS projecten. S. De Loecker Financial Engineer Public Finance Actuele visie van een bankier op PPS projecten S. De Loecker Financial Engineer Public Finance Brasschaat, 17 februari 2009 Agenda Huidige context Visie Dexia Bijlagen: Rol Dexia en PPS formules 2 Huidige

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

Inhoud. Stap 1 Denken aan de overdracht 22. Inleiding 13

Inhoud. Stap 1 Denken aan de overdracht 22. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Stap 1 Denken aan de overdracht 22 1. Begin with the end in mind 24 2. Reflecteer en stel uzelf vragen 26 3. Motivatie 27 3.1. Pensioen 28 3.2. Opvolging 28 3.3. MBO 28 3.4. Investeringsbehoeften

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

Welkom bij Vakantie Makelaar. Specialist in recreatief vastgoed

Welkom bij Vakantie Makelaar. Specialist in recreatief vastgoed Welkom bij Vakantie Makelaar Specialist in recreatief vastgoed onze bedrijfsfilosofie Als onafhankelijke makelaardij in recreatief vastgoed verkopen wij nieuwbouw en bestaande recreatiewoningen aan particulieren

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor. Indus_Corp.Broch_Kopers_FC_HiRes.indd 1

Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor. Indus_Corp.Broch_Kopers_FC_HiRes.indd 1 Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor Indus_Corp.Broch_Kopers_FC_HiRes.indd 1 07-02-11 12:50 Indus_Corp.Broch_Kopers_FC_HiRes.indd 2 07-02-11 12:50 INTRODUCTIE Een bedrijf kopen? U staat er niet

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN

BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN BEDACHTZAME EN GEDIVERSIFIEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN OGEO FUND selecteert en houdt in haar portefeuille een belangrijk vastgoedaanbod (maximum 25%) dat is samengesteld uit projecten met een nettorendement

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers.

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers. De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen omzet en 5 à 20 werknemers. Een acute nood aan een structurele, innovatieve en globale aanpak "#$%#&'$(%$) Dit document bevat vertrouwelijke informatie

Nadere informatie

Annex 1. Betreft: Voorstel overname Helvoet Holding B.V. Datum: woensdag 27 mei 2015 INHOUD:

Annex 1. Betreft: Voorstel overname Helvoet Holding B.V. Datum: woensdag 27 mei 2015 INHOUD: Annex 1 Betreft: Voorstel overname Helvoet Holding B.V. Datum: woensdag 27 mei 2015 INHOUD: 1. Doel 2. Helvoet Holding BV (Helvoet) 3. Rationale voor overname 4. Uitgangspunten van de overname 5. Beschrijving

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht

Stappenplan bedrijfsoverdracht Stappenplan bedrijfsoverdracht t.b.v. verkoper FASE 1: ORIËNTATIE 1 Wat wilt u precies overdragen? Het hele bedrijf? Het onroerend goed? Wordt de onderneming na overdracht voortgezet? 2 Hoe lang blijft

Nadere informatie

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw

PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013. Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw PPS roadshow voor lokale overheden Limburg 18 juni 2013 Marc Dillen Directeur Generaal Vlaamse Confederatie Bouw Definitie van PPS Projecten die door publiek- en privaatrechtelijke partijen, gezamenlijk

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor

Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor INTRODUCTIE Een bedrijf kopen? U staat er niet alleen voor U hebt carrière gemaakt. Door de jaren heen hebt u veel kanten van de bedrijfsvoering gezien. Dat

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO

De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO 31.03.2010 Ondernemen 2010 De bedrijfsrevisor: een toegevoegde waarde voor uw KMO Jan VANDERHOEGHT 31.03.2010 Overzicht I. Inleiding II. De bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020

Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020 Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020 VMSW Afdeling PROJECTEN Ir Bernard Wallyn Aanleiding Strategische doelstelling Vlaamse Regering In 2020 zijn er in Vlaanderen geen energieverslindende woningen

Nadere informatie

KvK Overnamedag 10 mei 2012. Max Miltenburg. Het proces van bedrijfsoverdracht

KvK Overnamedag 10 mei 2012. Max Miltenburg. Het proces van bedrijfsoverdracht KvK Overnamedag 10 mei 2012 Max Miltenburg Het proces van bedrijfsoverdracht Introductie MFS Onafhankelijk bedrijfsovernameadvies Focus op het Midden- en Kleinbedrijf Voorbereiding/begeleiding van ondernemers

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet TITREDavid DE Van LA CONFERENCE der Looven Founder & CCO de - Edebex Prénom & Nom l orateur Fonction de l orateur David Van der Looven Co-founder

Nadere informatie

INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL

INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INHOUDSOPGAVE I. Introductie I. Visie ECFG II. Historie III. Activiteiten IV. Waarom ECFG? V. Wie zijn wij? II.

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Aanpak, risico s en waardering

Aanpak, risico s en waardering Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Aanpak, risico s en waardering Hilde WITTEMANS Bedrijfsrevisor Inhoudstafel 1. Trends in de overnamemarkt 2. Overzicht

Nadere informatie

Investeer in uw toekomst. Investeer in grond. Ontwikkeling Floriande Hoofddorp-West (Noord-Holland)

Investeer in uw toekomst. Investeer in grond. Ontwikkeling Floriande Hoofddorp-West (Noord-Holland) Investeer in uw toekomst Investeer in grond Ontwikkeling Floriande Hoofddorp-West (Noord-Holland) Investeer in uw toekomst Als u grond vergelijkt met andere investeringen of met beleggingsproducten, wordt

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Ivan VAN DE CLOOT Chief Economist Itinera Executive professor AMS. www.itinerainstitute.org

Ivan VAN DE CLOOT Chief Economist Itinera Executive professor AMS. www.itinerainstitute.org Ivan VAN DE CLOOT Chief Economist Itinera Executive professor AMS www.itinerainstitute.org Overzicht 1. Determinanten 2. Evidentie over durfkapitaal 3. Belang relatiebankieren p.2 Uiteraard zoveel meer

Nadere informatie

INTERNE OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN

INTERNE OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN INTERNE OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN info@mdseminars.be www.mdseminars.be INHOUDSTAFEL 1. IN HET KORT... 3 2. STERKTES... 3 3. OPLEIDINGSPAKKETTEN... 4 4. EEN GREEP UIT HET OPLEIDINGSAANBOD... 5 5. CONTACT...

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Focus u als bedrijfsleider op deze 11 must do s en uw kansen op een succesvolle overname stijgen aanzienlijk.

Focus u als bedrijfsleider op deze 11 must do s en uw kansen op een succesvolle overname stijgen aanzienlijk. 11 Must do s voor een geslaagde overname Focus u als bedrijfsleider op deze 11 must do s en uw kansen op een succesvolle overname stijgen aanzienlijk. Aan de hand van een 50-tal praktische vragen wordt

Nadere informatie

Due Diligence onderzoeken in de praktijk

Due Diligence onderzoeken in de praktijk Due Diligence (nl) Due Diligence onderzoeken in de praktijk Introductie Due diligence onderzoeken worden door Contzé & Partners benadert van een multidisciplinaire optiek. Onze partners zijn getraind in

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS Financiële Planners www.svbp-financieleplanners.be U bent nu aan zet WEET U HOEVEEL U MOET BEZITTEN om echt financieel onafhankelijk te zijn? Op hoeveel pensioen kan

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie

De sociale huisvesting kan op dat vlak een voorbeeldfunctie vervullen.

De sociale huisvesting kan op dat vlak een voorbeeldfunctie vervullen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 113 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 oktober 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity

Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity how! EDITIE VOORJAAR 2015 FIRMA SOLIDUS RAMEN & DEUREN Reynaers Installer in Lint Ludwig Huysmans, gedelegeerd bestuurder: Niet toevallig kiezen wij bewust voor Reynaers Aluminium Creatief verbouwen Van

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Een praktische kijk op. KMO financiering

Een praktische kijk op. KMO financiering Een praktische kijk op KMO financiering PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100

Nadere informatie

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES GEZAMENLIJK INVESTEREN IN DE TOP VAN HET MKB INFORMATIEBROCHURE AANDELENUITGIFTE 80.000 AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEKOERS VAN 30,- TOTAAL 2.400.000,- ER CAPITAL PARTICIPATIEFONDS

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

UW BEDRIJF OPTIMAAL VERKOPEN

UW BEDRIJF OPTIMAAL VERKOPEN UW BEDRIJF OPTIMAAL VERKOPEN Uw bedrijf optimaal verkopen In 12 stappen van voorbereiding, over waardering, tot overdracht (inclusief overnamescan van uw bedrijf) Eddy CLAESEN en Roger TIEST Antwerpen

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

ARTEVELDEHOGESCHOOL: EEN PERFECTE MATCH MET UW ORGANISATIE! stages - consultancy - vormingen

ARTEVELDEHOGESCHOOL: EEN PERFECTE MATCH MET UW ORGANISATIE! stages - consultancy - vormingen ARTEVELDEHOGESCHOOL: EEN PERFECTE MATCH MET UW ORGANISATIE! stages - consultancy - vormingen Studentenstage De concurrentie een stap voor zijn en blijven. De juiste mensen aantrekken voor uw organisatie.

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

Your partner for all premium & private brands. Nederlandse editie

Your partner for all premium & private brands. Nederlandse editie Your partner for all premium & private brands Nederlandse editie Inhoud Bedrijfsprofiel 2 Facts & Figures 6 Producten 8 Magazijn 14 Distributie 16 Contactgegevens 18 Bedrijfsprofiel Deldo is één van de

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Wat is Waar(de)? & De P van People

Wat is Waar(de)? & De P van People Wat is Waar(de)? & De P van People Door: Tamme de Vries AA RV Register Valuator Blauwzaam Workshop 08 oktober 2015 Mijn winkel; Tamme B.V. Waardering bestaat uit twee componenten: EN Wat is kasstroom?

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower

Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Pitch formulier Small Cap Award: Aandeelhouders verkopen meerderheidsbelang in Salarisprofs aan Manpower Wat is beste Small Cap Deal in de periode 1/11/2013 1/11/2014 (

Nadere informatie

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche JOBDISABILI (ITALIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Sector Werkgebied Diensten aan bedrijven Lokaal, Europa

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie