Total Cost of Ownership en Cost to Serve in de Nederlandse zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Total Cost of Ownership en Cost to Serve in de Nederlandse zorgsector"

Transcriptie

1 Total Cost of Ownership en Cost to Serve in de Nederlandse zorgsector Een onderzoek naar kosten in de keten tussen leverancier en zorginstelling Datum : Juni 0 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Vlerick Leuven Gent Management School en Marlyse-Research drs. Mike Lankhorst, dr. Krist l Krols, drs. Frank Kaptein

2 Inhoud. Verantwoording.... Inleiding.... Doelstelling Uitvoering veldwerk en respons... 4 Uitvoering veldwerk... 4 Respons... 4 Representativiteit... 5 Zorginstellingen: Total Cost of Ownership Implementatie van Total Cost of Ownership... 7 Aandeel Total Cost of Ownership-aanpak in totaal aankoopvolume... 7 Betrokkenheid afdelingen... 8 Total Cost of Ownership binnen diverse productgroepen Kostensoorten.... Kostenveroorzakers... 5 Kostenverzoorzakers in aankoopbeslissing... 7 Leveranciers: Cost to Serve.... Stellingen over Cost to Serve.... Het (bij)sturen van klantgedrag Het krijgen en verwerken van een order Kosten van klant-specifieke eisen en wensen Conclusies... Total Cost of Ownership... Cost to Serve... 4

3 . Verantwoording. Inleiding Intrakoop is de grootste inkoopcoöperatie in de gezondheidszorg. Circa 570 zorginstellingen met ruim locaties zijn lid van de coöperatie, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Bij de inkoop van middelen en diensten zijn zorginstellingen doorgaans goed op de hoogte van de aankoopprijs. In welke mate zorginstellingen rekening houden met de indirecte kosten die de aanschaf en het gebruik van een product of een dienst met zich meebrengt gedurende de levensduur is daarentegen minder duidelijk. Best practice in inkoop wordt dan ook gekenmerkt door een Total Cost of Ownership (TCO) benadering. Aan de andere kant van de supply chain bevinden zich de leveranciers die leveren aan deze zorginstellingen. Zij besteden doorgaans veel aandacht aan de beheersing van aankoop- en productiekosten. De totale kosten die gepaard gaan met de dienstverlening aan zorginstellingen (Cost to Serve) zijn daarentegen niet altijd even goed bekend. Met een Cost to Serve-benadering worden deze kosten inzichtelijk gemaakt, waardoor niet alleen de winstmarge per product of dienst beter kan worden bepaald, maar ook de marge per klant. In het najaar van 0 heeft de Vlerick Leuven Gent Management School een onderzoek gehouden naar de implementatie van TCO- en Cost to Serve-benaderingen bij respectievelijk zorginstellingen en leveranciers in Belgie. Dit onderzoek is een vervolg op het eerder gehouden Vlaamse onderzoek, maar nu toegespitst op Nederlandse zorginstellingen en leveranciers. Met het onderzoek willen Intrakoop en Vlerick Management School inzicht krijgen in de mate waarin Nederlandse zorginstellingen inkopen het principe van TCO en leveranciers een Cost to Serve-benadering hanteren.

4 . Doelstelling Het nemen van betere aankoopbeslissingen door zorginstellingen en het verkrijgen van betere aanbiedingen van leveranciers op basis van kostentransparantie in de markt van ingekochte middelen en diensten. Dit wordt bereikt door inzicht te hebben in:. de aandacht van zorginstellingen voor diverse kostensoorten en de mate waarin zij kostenveroorzakers meewegen in hun aankoopbeslissing;. de mate waarin leveranciers bekend zijn met de totale kosten van dienstverlening en deze doorberekenen aan hun klanten.. Uitvoering veldwerk en respons Uitvoering veldwerk In het kader van de implementatie van TCO bij zorginstellingen zijn alle 58 algemeen contacpersonen van Intrakoop-leden benaderd middels een online vragenlijst. De initiële uitnodiging is verzonden op dinsdag mei. Een week later is een reminder verzonden naar de zorginstellingen die op dat moment nog niet hadden deelgenomen. Voor het Cost to Serve-gedeelte zijn in eerste instantie alle leverancies, distributeurs en dienstverleners geselecteerd waarmee Intrakoop een overeenkomst heeft. Hieruit zijn vervolgens alle organisaties gekozen met een directe levering aan zorginstellingen. Dit resulteerde in een doelgroep van 6 organisaties: 44 leveranciers, distributeurs en 6 overige dienstverleners. De intitiële uitnodiging naar deze 6 contactpersonen is verzonden op maandag 7 mei. Een week later is een reminder per verzonden. Respons Van de 58 uitgenodigde contactpersonen van zorginstellingen hebben er uiteindelijk 45 deelgenomen aan het onderzoek. Het responspercentage bedraagt daarmee 5% (45 / 58). Onder de deelnemers bevinden zich 9 zorginstellingen die actief zijn in de care-sector en instellingen actief in de cure-sector. Vijf organisaties worden gerekend tot de categorie overige. Deze laatste categorie betreft onder meer een ROC en een zelfstandig gevestigd laboratorium. Van de 6 uitgenodigde leveranciers hebben er uiteindelijk 6 deelgenomen aan het onderzoek. Het responspercentage bedraagt daarmee 4% (6 / 6). Onder de deelnemers bevinden zich 0 4

5 leveranciers, twee distributeurs en vier overige dienstverleners. Daar waar in deze rapportage melding wordt gemaakt van leveranciers wordt de totale groep van leveranciers, dienstverleners en distributeurs bedoeld, tenzij dit explicitiet anders wordt aangegeven. De mogelijkheid bestaat dat zorginstellingen en leveranciers die minder actief zijn met respectievelijk de implementatie van TCO en Cost to Serve minder geneigd zijn geweest om deel te nemen aan het onderzoek. Daar waar in het onderzoek gevraagd wordt naar de mate waarin een TCO- of een Cost to Serve-benadering wordt toegepast, kunnen de antwoorden hierdoor enigszins geflatteerd zijn. De onderzoeksgegevens van alle deelnemende zorginstellingen en leveranciers zijn anoniem verwerkt door onafhankelijk onderzoeksbureau Marlyse-Research. Representativiteit Om de representativiteit van de verkregen onderzoeksgegevens in het kader van de implementatie van TCO bij zorginstellingen te beoordelen, zijn op basis van een aantal parameters (o.a. instellingssoort) deze gegevens vergeleken met de totale doelgroep. Hierbij zijn geen statistisch significante afwijkingen aangetroffen. De onderzoeksresultaten zijn hiermee representatief voor de totale populatie zorginstellingen in Nederland. Door het betrekkelijk kleine aantal deelnemers, alsmede doordat de doelgroep alleen bestaat uit leveranciers, distributeurs en dienstverleners met een Intrakoop raamovereenkomst, is de representativiteit van de resultaten van het onderzoek naar Cost to Serve beperkt voor de totale populatie leveranciers, distributeurs en dienstverleners actief in de zorgsector. De lezer wordt verzocht de resultaten van dit gedeelte als indicatief te beschouwen. 5

6 Zorginstellingen: Total Cost of Ownership Met een TCO-benadering wordt bedoeld dat binnen de organisatie een brede kennis van diverse kostenaspecten aanwezig is: niet alleen de directe kosten die te maken hebben met inkoop van middelen en diensten worden meegewogen in de aankoopbelissing, maar ook bijvoorbeeld de impact die deze inkoop heeft op andere functies en activiteiten in de organisatie, of de kosten die gepaard gaan met de volledige levenscyclus van een product. In dit onderzoek wordt de volgende definitie van Total Cost of Ownership gehanteerd: Total Cost of Owner (TCO): alle directe en indirecte kosten die de aanschaf en het gebruik van een product of dienst gedurende de levensduur met zich meebrengt. 6

7 . Implementatie van Total Cost of Ownership Aandeel Total Cost of Ownership-aanpak in totaal aankoopvolume Een derde (= 4%) van de zorginstellingen hanteert een TCO-aanpak bij ten minste 40% van zijn aankoopvolume. Bij % van de zorginstellingen wordt daarentegen nagenoeg niet ingekocht met een TCO-aanpak. Hieronder bevinden zich ook enkele grotere instellingen. In zijn algemeenheid kan dan ook worden gesteld dat er bij zorginstellingen nog voldoende ruimte is voor meer nadruk op TCO bij de inkoop van middelen en diensten. Figuur Welk percentage van het aankoopvolume ( ) wordt in uw organisatie ingekocht met een Total Cost of Ownership (TCO)-aanpak? 5% 0% % 5% 0% % 9% 5% 0% 5% % 0% 5% 0% 0% -0% 0 tot 40% 40 tot 60% 60 tot 80% 80 tot 00% % aankoopvolume Indien het percentage dat van het aankoopvolume wordt ingekocht met een TCO-benadering wordt uitgesplitst naar care versus cure-sector, blijkt dat ruim de helft (= 5%) van de cure-instellingen bij ten minste 40% van zijn aankoopvolume een TCO-benadering hanteert. Het percentage care-instellingen dat bij miniaal 40% van zijn aankoopvolume een TCO-benadering kiest ligt met 0% aanzienlijk lager. Wat betreft de eerder genoemde % van de zorginstellingen die geen TCO-benadering hanteren, blijkt dat deze alle actief zijn in de care-sector. Onder hen bevindt zich geen enkele cure-instelling. De cure-sector lijkt hiermee de care-sector een grote stap voor te zijn bij de implementatie van TCO. 7

8 Figuur Welk percentage van het aankoopvolume ( ) wordt in uw organisatie ingekocht met een Total Cost of Ownership (TCO)-aanpak? *** Uitsplitsing naar sector *** 5% % % 0% 5% 0% 4% 0% 4% 5% % 4% 4% 4% 0% 5% 0% 7% % 0% 0% -0% 0 tot 40% 40 tot 60% 60 tot 80% 80 tot 00% Care Cure % aankoopvolume Betrokkenheid afdelingen De implementatie van een TCO-benadering is per definitie een proces dat meerdere afdelingen aangaat. In dit onderzoek is de rol onderzocht die een aantal afdelingen spelen bij de implementatie van een TCO-aanpak. De volgende vier rollen worden onderscheiden: a. Neemt initiatief; b. Actief betrokken; c. Geïnformeerd; d. Niet betrokken. Het initiëren van een TCO-benadering blijkt vooral een activiteit van de afdeling Inkoop. In 44% van de zorginstellingen waar TCO geïmplementeerd wordt komt het initiatief van Inkoop en in 47% van de zorginstellingen is afdeling inkoop actief betrokken. Bij één op de tien zorginstellingen komt het initiatief van de gebruikersafdeling. De overige afdelingen spelen bij het initiëren van een TCOaanpak nauwelijks een rol van betekenis. Bij 7% van de zorginstellingen met een TCO-benadering is de afdeling waar het gebruik van de ingekochte middelen en diensten plaatsvindt actief betrokken bij de implementatie van een TCOaanpak. 7% van de zorginstellingen met een TCO-benadering betrekt de afdeling waar het gebruik plaatsvindt helemaal niet bij de implementatie van een TCO. Hierdoor vermindert evenwel de kans op een succesvolle implementatie. De rol van de logistieke afdeling en de afdeling Administratie/Boekhouding beperkt zich met respectievelijk 44% en 4% vooral tot het geïnformeerd worden. 8

9 Figuur In welke mate worden de verschillende afdelingen doorgaans betrokken bij de implementatie van een TCO-aanpak? 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% Logistieke afdeling % % 9% 47% Inkoop 4% 5% 47% 44% Administratie/boekhouding % 6% 8% 46% ICT 5% 8% 6% 4% De afdeling waar het gebruik plaatsvindt 7% % 0% 7% Niet betrokken Geïnformeerd Actief betrokken Neemt initiatief 9

10 Total Cost of Ownership binnen diverse productgroepen Aan de zorginstellingen met een TCO-benadering is een aantal productgroepen voorgelegd met daaropvolgend de vraag in welke mate een TCO-aanpak binnen deze productgroepen wordt toegepast. Het vaakst wordt een TCO-benadering toegepast bij de inkoop van investeringsgoederen: 65% van de zorginstellingen hanteert bij de aankoop van investeringsgoederen een TCO-aanpak, gevolgd door Medische apparatuur (64%) en Wasserij/textielvoorziening (60%). De inkoop van personeelsdiensten verloopt met 6% het minst via een TCO-benadering. Indien de resultaten worden uitgesplitst naar care en cure-instellingen is een aantal grote verschillen waar te nemen. Zo is het opvallend dat het percentage cure-instellingen dat bij de productgroep voeding een TCO-aanpak hanteert met 0% een stuk lager ligt dan bij zorginstellingen in de caresector (50%). Figuur 4 Hieronder volgt een aantal productgroepen. Wilt u voor iedere productgroep aangeven in welke mate een TCO-benadering wordt toegepast? N.B. getoond wordt het percentage zorginstellingen met TCO-benadering care cure totaal Investeringsgoederen 59% 95% 65% Medische apparatuur 55% 85% 64% Wasserij/textielvoorziening 56% 85% 60% Voeding 50% 0% 45% Medicijnen % 48% 44% Implantaten* n.v.t. 4% 4% Medisch disposables 8% 5% 8% Kantoorbenodigdheden 5% % % Personeelsdiensten 6% 5% 6% * Alleen voorgelegd aan zorginstellingen actief in de cure-sector. Vervolgens is onderzocht of er in de verschillende productgroepen meer of juist minder aandacht zouden moeten wordt besteed aan een TCO-benadering. 6% van de zorginstellingen met een TCO-benadering geeft meer aandacht aan TCO te willen besteden bij de aanschaf van investeringsgoederen. De investeringsgoederen zijn hiermee dus niet alleen de productgroep waar een TCO-benadering het vaakst wordt toegepast, maar ook de productgroep waarvan men vindt dat deze nog meer focus zou moeten krijgen. Andere 0

11 productgroepen die volgens de respondenten meer focus zouden moeten krijgen zijn implantaten, medicijnen en personeelsdiensten. Figuur 5 Wilt u voor iedere productgroep aangeven of u vindt dat er voldoende, meer of juist minder aandacht aan TCO zou moeten worden besteed binnen uw organisatie? Hoger Investeringsgoederen Focus Personeelsdiensten Implantaten* Medicijnen Voeding Medische apparatuur Medische disposables Wasserij- en textielvoorziening Lager Kantoorbenodigdheden Lager Mate van TCO-implementatie Hoger * Alleen voorgelegd aan zorginstellingen actief in de cure-sector.

12 . Kostensoorten De totale kosten die worden gemaakt bij de inkoop en het gebruik van middelen en diensten kunnen worden onderverdeeld in de onderstaande tien kostensoorten, waarvan initiële prijs het meest evident is: a. Initiële prijs (bijv. aankoopprijs, kortingen, bonussen); b. Selectie- en bestelkosten (bijv. transactiekosten, kosten leveranciersselectie); c. Leveranciersmanagement (bijv. bezoeken leverancier, ondersteuning, training); d. Contractvoorwaarden (bijv. betalingsvoorwaarden, prijsstabiliteit); e. Kosten m.b.t. kwaliteit (bijv. klachtenbehandeling, uitval); f. Voorraadkosten (bijv. magazijnkosten, behoefte aan veiligheidsvoorraad); g. Logistieke kosten (bijv. transportkosten, leverfrequentie); h. Kosten m.b.t. handling (bijv. kosten (her)verpakking, levering op afdelingsniveau); i. Onderhouds- en servicekosten (bijv. toebehoren en verbruikscomponenten); j. Kosten m.b.t. de levensduur van het product (bijv. garantie, verwachte levensduur). Aan de zorginstellingen met een TCO-benadering is voor iedere kostensoort de vraag voorgelegd of zij vinden dat deze kostensoort in hun organisatie meer of juist minder aandacht zou moeten krijgen bij de inkoop van middelen en diensten. Van de aspecten die volgens de respondenten meer aandacht zouden moeten krijgen, wordt kosten m.b.t. de levensduur van het product het vaakst genoemd. 65% van de zorginstellingen is van mening dat dit aspect meer aandacht zou moeten krijgen. Daaropvolgend zou volgens de respondenten meer aandacht moeten worden besteed aan leveranciersmanagement, onderhouds- en servicekosten, selectie- en bestelkosten en kosten m.b.t. kwaliteit. Voor al deze aspecten geldt dat meer dan de helft van de zorginstellingen vindt dat deze aspecten meer aandacht zouden moeten krijgen. In het inkoopproces krijgt de initiële prijs uiteraard de meeste aandacht. 60% van de zorginstellingen geeft aan voldoende aandacht voor de initiële prijs te hebben. Een kwart van de zorginstellingen (= 6%) vindt dat de initiële prijs toch nog meer aandacht zou mogen krijgen. Toch vindt ook 4% dat de nadruk minder op de aankoopprijs gelegd moet worden.

13 Figuur 6 Wilt u voor ieder van de onderstaande kostensoorten aangeven of u vindt dat er voldoende, meer of juist minder aandacht aan zou moeten worden besteed binnen uw organisatie? 0% 0% 40% 60% 80% 00% Kosten m.b.t. de levensduur van het product 4% % 65% Leveranciersmanagement 7% 7% 56% Onderhouds- en servicekosten 4% 40% 56% Selectie- en bestelkosten % 4% 54% Kosten m.b.t. kwaliteit 4% 4% 54% Logistieke kosten 7% 47% 46% Contractvoorwaarden 4% 5% 4% Voorraadkosten 9% 49% 4% Kosten m.b.t. handling 9% 50% 4% Initiële prijs 4% 60% 6% Minder aandacht Voldoende Meer aandacht

14 In de care en cure-sector wordt tamelijk verschillend gedacht over de kostensoorten die meer aandacht zouden moeten krijgen. Het grootste verschil is zichtbaar bij de kosten van de levensduur van het product: 7% van de zorginstellingen in de cure-sector vindt dat er meer aandacht zou moeten zijn voor deze kostensoort versus 4% van de zorginstellingen in de care-sector. Figuur 7 Wilt u voor ieder van de onderstaande kostensoorten aangeven of u vindt dat er voldoende, meer of juist minder aandacht aan zou moeten worden besteed binnen uw organisatie? Care-sector versus cure-sector, getoond wordt het percentage meer aandacht Kosten m.b.t. de levensduur van het product 4% 7% Onderhouds- en servicekosten 9% 6% Contractvoorwaarden 9% 48% Initiële prijs 0% 9% Selectie- en bestelkosten 5% 67% Kosten m.b.t. kwaliteit 48% 56% Leveranciersmanagement 55% 6% Voorraadkosten 48% 4% Logistieke kosten 4% 45% Kosten m.b.t. handling 4% 4% 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% Cure Care 4

15 . Kostenveroorzakers In de vorige paragraaf is ten aanzien van de inkoop van middelen en diensten een onderscheid gemaakt in een tiental kostensoorten. Een verdere verbijzondering kan worden gemaakt door te kijken naar de onderliggende activiteiten en keuzes die deze kosten veroorzaken: de kostenveroorzakers. Kostenveroorzakers: factoren die van invloed zijn op de totale kosten die veroorzaakt worden door de inkoop en het gebruik van middelen en diensten. In totaal worden in dit onderzoek 48 kostenveroorzakers onderscheiden, variërend van transactiekosten, betalingsvoorwaarden en kosten van spoedbestellingen tot aan leverbetrouwbaarheid en kosten van preventief onderhoud. Aan de zorginstellingen is gevraagd in welke mate deze kostenveroorzakers worden meegewogen in het nemen van de aankoopbeslissing. Het is evident dat hierin de initiële prijs het vaakst wordt meegewogen. Dit buiten beschouwing latend, blijken prijsstabiliteit, kosten van preventief onderhoud en ondersteuning/support het vaakst gespecificeerd te worden meegewogen bij het nemen van een aankoopbeslissing. Figuur 8 Top-0 kostenveroorzakers die wel gespecificeerd worden meegewogen in de aankoopbeslissing Rangorde: Kostenveroorzaker: % zorginstellingen 0. Initiële prijs > 68%. Prijsstabiliteit 7%. Kosten van preventief onderhoud 65%. Ondersteuning/support 6% 4. Kosten van spoedbestelling 6% 5. Leverfrequentie 60% 6. Betalingsvoorwaarden 59% 7. Leveringstermijn 58% 8. Verwachte levensduur 57% 9. Transportkosten 56% 0. Training 55% Indien de meer verborgen kostenveroorzakers worden beschouwd, dan ontstaat een overzicht waarin de kosten van handling (etikettering, verpakking en controle van de levering) het minst worden 5

16 meegenomen in de aankoopbeslissing. Blijkbaar worden de meerkosten van handlingactiviteiten niet zo hoog ingeschat. Ook de kosten verbonden aan het aanhouden van voorraad worden in geringe mate meegewogen. Figuur 9 Top-0 kostenveroorzakers die niet worden meegewogen in de aankoopbeslissing Rangorde: Kostenveroorzaker: % zorginstellingen. Kosten van (her)etikettering 59%. Kosten van (her)verpakking 58%. Kosten m.b.t. het controleren van de levering 5% 4. Schade 5% 5. Magazijnkosten 48% 6. Relatiekosten 4% 7. Contract/call off 4% 8. Verouderingskosten (t.h.t.) 4% 9. Behoefte aan veiligheidsvoorraad 4% 0. Voorraadrotatie 4% Op de volgende pagina s volgt een overzicht van de diverse kostensoorten en hun kostenverzoorzakers en de mate waarin zij worden meegenomen bij het nemen van een een aankoopbeslissing. Hieruit valt af te leiden dat zorginstellingen het minst kennis hebben van kosten met betrekking tot voorraad en handling. 6

17 Kostenverzoorzakers in aankoopbeslissing Figuur 0 Initiële prijs 0% 0% 40% 60% 80% 00% Aankoopprijs 9% 9% Kortingen 79% 8% % Bonussen 68% % 9% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur Selectie- en bestelkosten 0% 0% 40% 60% 80% 00% Transactiekosten 6% 4% % Contract/call off 8% % 9% Proces voor leveranciersselectie en contractering 5% 4% % Elektronische communicatie 5% 7% 9% Kosten m.b.t. het afwijken van bestelprocedure % 56% % Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen 7

18 Figuur Leveranciersmanagement 0% 0% 40% 60% 80% 00% Ondersteuning/support 6% 0% 8% Training 55% 4% % Aanbod/competenties van de leverancier 5% 9% 8% Samenwerking met de leverancier 45% 45% 9% Beschikbaarheid van samples % 7% % Relatiekosten (reiskosten, bezoeken, etc.) % 7% 4% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur Contractvoorwaarden 0% 0% 40% 60% 80% 00% Prijsstabiliteit 7% 4% 5% Betalingsvoorwaarden 59% 7% % Kosten voor afwijking contract 4% 8% 0% Tussentijdse contractaanpassingen % 45% 4% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen 8

19 Figuur 4 Kosten m.b.t. kwaliteit 0% 0% 40% 60% 80% 00% Klachtenbehandeling 4% 5% 4% Beleid inzake retours/terugname % 50% 7% Uitval % 4% 6% Inspectiekosten % 4% 7% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur 5 Voorraadkosten 0% 0% 40% 60% 80% 00% Behoefte aan veiligheidsvoorraad 7% % 4% Consignatie 4% 4% 4% Voorraadrotatie 0% 9% 4% Verouderingskosten (t.h.t.) 8% 40% 4% Magazijnkosten 7% 5% 48% Schade 9% 40% 5% Kosten m.b.t. het controleren van de levering 6% 4% 5% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen 9

20 Figuur 6 Logistieke kosten 0% 0% 40% 60% 80% 00% Kosten van spoedbestellingen 6% 8% % Leverfrequentie 60% 4% 6% Leveringstermijn 58% 4% 8% Transportkosten 56% % % Leverbetrouwbaarheid 48% 4% 9% Kosten Vendor-Managed Inventory (VMI) 9% 44% 7% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur 7 Kosten m.b.t. handling 0% 0% 40% 60% 80% 00% Levering op afdelingsniveau 5% 5% % Het afwijken van standaard logistieke dragers 0% 4% 7% Kosten van heretikettering 4% 7% 59% Kosten van (her)verpakking % % 58% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen 0

21 Figuur 8 Onderhouds- en servicekosten 0% 0% 40% 60% 80% 00% Kosten van preventief onderhoud 65% % % Reparatiekosten 48% 7% 6% Toebehoren en verbruikscomponenten 44% 45% % Doorlooptijd van reparaties % 4% 7% Nutskosten (elektriciteit, water, etc.) % 4% 5% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen Figuur 9 Kosten m.b.t. de levensduur van het product 0% 0% 0% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Verwachte levensduur 57% % % Garantie 55% 7% 8% Kosten m.b.t. einde levensduur 9% 7% 4% Gespecificeerd meegewogen Niet gespecificeerd meegewogen Niet meegewogen

22 Leveranciers: Cost to Serve Veel leveranciers met leveringen in de Nederlandse zorgsector doen dit in een markt met relatief veel aanbieders van soortgelijke middelen en diensten. Deze marktsituatie zorgt er voor dat leveranciers zich vooral in de additionele dienstverlening nog kunnen onderscheiden van andere aanbieders. Echter, door de competitieve markt waarin veel leveranciers zich bevinden kunnen eisen en wensen van klanten gemakkelijk wellicht soms té gemakkelijk geaccepteerd worden om omzet bij zorginstellingen te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is dat zorginstellingen, in tegenstelling tot klanten in andere sectoren bijvoorbeeld meer eisen stellen aan levering op afdelingsniveau. Dergelijke vormen van additionele dienstverlening kunnen leiden tot een hogere Cost to Serve en daarmee de winstmarge onder druk zetten. Consequentie hiervan kan zijn dat leveranciers deze kosten aan de gehele markt doorberekenen, hetgeen ertoe kan leiden dat zorginstellingen die geen additionele kosten veroorzaken gemiddeld te veel betalen. In dit onderzoek wordt de volgende definitie van Cost to Serve gehanteerd: Cost to Serve: het totaal van alle directe en indirecte kosten die een organisatie maakt om middelen en diensten te leveren aan haar afnemers. Met het schaarser worden van financiële middelen, is het voor leveranciers belangrijk om optimale kennis te hebben van de winstmarge op zowel de geleverde middelen en diensten, alsook op de marge per individuele zorginstelling. Het is duidelijk dat het hebben van een goede kennis van de Cost to Serve hierin een sleutelrol speelt. Transparantie over de wijze waarop eisen en wensen van zorginstellingen leiden tot meerkosten is in het voordeel van zowel de leveranciers als de zorginstelling. Enerzijds levert het leveranciers een scherper beeld op van de winstmarge per product, dienst of per afnemer, hetgeen de leverancier in staat stelt om betere aanbiedingen te doen. Anderzijds realiseert de zorginstelling zich hierdoor beter welke kosten door zijn eisen en wensen worden gegenereerd.

23 . Stellingen over Cost to Serve Een Cost to Serve-benadering wordt gekenmerkt door het vermogen van een leverancier om de kosten van dienstverlening te kwantificeren en in rekening te brengen aan de zorginstelling. Afgaand op de beantwoording van een eerste reeks stellingen lijken leveranciers in het algemeen goed op de hoogte van hun Cost tot Serve. Een manier om de Cost to Serve beheersbaar te houden voor de totale klantengroep van een leverancier is het bundelen van additionele dienstverlening in gestandaardiseerde paketten. Dit blijkt in de praktijk veel voor te komen: leveranciers (= 9%) doen inspanningen om additionele dienstverlening aan te bieden in standaard dienstenpakketten. De keerzijde hiervan is dat standaardpaketten altijd wel onderdelen bevatten die niet gebruikt worden door individuele klanten, maar wel in de prijs zijn opgenomen. Verder geven slechts 6 leveranciers (= 5%) aan een goed beeld te hebben van de winstgevendheid van individuele klanten. Hoewel dit laatste geen reden is om verkopers ook daadwerkelijk op basis van de winstmarge per klant te vergoeden, zijn er toch zeven leveranciers die dit doen. Figuur 0 Onderstaand volgt een aantal stellingen. Wilt u voor iedere stelling aangeven in welke mate u het hiermee eens, of oneens bent? Onze organisatie doet inspanningen om additionele dienstverlening te bundelen in gestandaardiseerde dienstenpakketten. (n=4) Er is een goed beeld van welke klanten het meest winstgevend zijn voor onze organisatie. (n=4) 6 6 Er is een goed beeld van welke producten of diensten het meest winstgevend zijn voor onze organisatie. (n=6) Onze verkopers zijn goed op de hoogte van de commerciële en/of logistieke kosten, verbonden aan de klantenorders. (n=6) 6 7 Op de verkoopafdeling worden grote orders gevierd, ook aan sterk verlaagde prijzen. (n=4) Onze verkopers worden vergoed op basis van de omzet per klant. (n=5) Onze verkopers worden vergoed op basis van de winstmarge per klant. (n=4) 6 7 (Geheel) oneens Niet oneens, niet eens (Geheel) eens

24 . Het (bij)sturen van klantgedrag Het gedrag en het bestelpatroon van de klant heeft een impact op het kostenplaatje van de leverancier. Zo zullen bijvoorbeeld klanten die bereid zijn de prognoses te delen, of hun orders tijdig plaatsen, minder veiligheidsvoorraad en spoedprocessen eisen en dus minder kosten genereren aan leverancierszijde. In het onderzoek worden de volgende vormen van klantgedrag met impact op de Cost to Serve onderscheiden: Uitwisselen van prognoses Volgen van standaard leveringsprocedures Elektronisch bestellen Bestellen in veelvouden van standaard logistieke eenheden Tijdig betalen Tevens is nagegaan in welke mate leveranciers het klantgedrag bijsturen om te komen tot een kostenverlaging. Deze kostenverlaging kan vervolgens vertaald worden in een hogere winstmarge en/of een competitievere prijszetting. Leveranciers met een goede kennis van de kostenstructuur, kunnen de meerkosten van minder gunstig klantgedrag ook afzonderlijk tot uitdrukking brengen op de factuur of klanten financieel belonen bij het hanteren van bestelgedrag met een lage cost to serve. Klanten worden op die manier gesensibiliseerd tot een efficiënter en dus gewenst klantgedrag. Het is opvallend vast te stellen dat slechts een beperkte beïnvloeding van klantgedrag door leveranciers plaatsvindt. Door dit gebrek aan feedback realiseren zorginstellingen zich vaak niet welke meerkosten hun vraagpatroon genereert. Gevolg is dat zorginstellingen beperkt worden gestimuleerd om bijvoorbeeld orders tijdig te plaatsen of te bestellen in veelvouden van logistieke eenheden. Op vlak van bijsturing van het klantgedrag zijn er voor leveranciers dus nog belangrijke mogelijkheden. Het respecteren van de betalingstermijn wordt het vaakst aangemoedigd door leveranciers. leveranciers (= 4%) geven aan het tijdig betalen financieel te belonen. Niet tijdig betalen heeft een direct effect op de liquiditeit van de onderneming en is volledig kwantificeerbaar. Het laat zich bovendien relatief goed monitoren. 4

25 Figuur In welke mate moedigt uw organisatie de onderstaande vormen van klantgedrag aan? de betalingstermijnen te respecteren (n=6) 4 een contract/call off procedure te volgen (n=) te bestellen in veelvouden van logistieke eenheden (n=)* verkoopvoorspellingen te delen met ons (n=4) de orders voldoende lang op voorhand te plaatsen (n=) de standaard levertermijnen te respecteren (n=4) 6 5 de orders elektronisch te plaatsen (n=4) 4 6 Niet in beperkte mate In grote mate, maar financieel niet beloond In grote mate en financieel beloond * Alleen voorgelegd aan leveranciers en distributeurs, niet aan dienstverleners. 5

26 . Het krijgen en verwerken van een order De kosten die worden gemaakt voor het krijgen en het werken van een order zijn uiteraard doorgaans in grote mate op hoofdlijnen bekend bij leveranciers, maar naar verwachting nog onvoldoende op klantniveau. Marketing- en promotiekosten, kosten van verkoopactiviteiten en bezoeken, alsmede de kosten voor orderontvangst en verwerking zijn ongeveer in gelijke mate bekend, maar worden lang niet altijd doorgerekend naar individuele klanten. De kosten die worden veroorzaakt door het aanbrengen van orderwijzigingen zijn bij de leveranciers minder bekend en worden ook in beperkte mate daadwerkelijk bij individuele zorginstellingen in rekening gebracht. Drie leveranciers (= %) geven aan dat de kosten van orderwijzigingen binnen de eigen organisatie niet bekend zijn. Nog eens zeven leveranciers (= 0%) geven aan deze kosten slechts min of meer te kennen. Figuur In welke mate zijn in uw organisatie de onderstaande kosten van het krijgen en verwerken van een order bekend en/of worden deze doorberekend aan de klant? De kostprijs van marketing- en promotiekosten (n=4) 5 5 verkoopactiviteiten/bezoeken (n=4) 4 4 orderontvangst en -verwerking (n=) 5 aanbrengen van orderwijzigingen (n=) 7 Niet bekend Min of meer bekend In grote mate bekend, maar niet in rekening gebracht In grote mate bekend en wel in rekening gebracht 6

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3 februari 2011 AgentschapNL De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Voorraadmanagement in de bouwmaterialengroothandel

Voorraadmanagement in de bouwmaterialengroothandel Voorraadmanagement in de bouwmaterialengroothandel Betere keuzes voor een hoger rendement WWW.INgBANK.NL Voorraadmanagement in de bouwmaterialengroothandel Betere keuzes voor een hoger rendement ING Economisch

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Cyber Security Awareness

Cyber Security Awareness bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Cyber Security Awareness Een

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie