Kosten ten gevolge van. verkeersongevallen. in Nederland r 1997

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kosten ten gevolge van. verkeersongevallen. in Nederland r 1997"

Transcriptie

1 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland r 1997 drapprt Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver Bureau Dkuentatie Pstbus BA Rttea Adviesdienst Verkeer en Verver D2105-2

2 De Adviesdienst Verkeer en Verver AW is een van de speialistishe diensten van het Diretraat-eneraal Rijkswaterstaat van het isterie van Verkeer en Waterstaat. De dienst werkt vr het isterie en pdraht daarvan k vr andere verheden. AW zrgt vr deskundige en tijdige breng van kennis bij de ntwikkelg en uitverg van het rijksbeleid vr het verplaatsen van persnen en gederen. Bestellen Adviesdienst Verkeer en Verver Servie Desk telefn Internet

3 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 drapprtage Ry Veellen Adviesdienst Verkeer en Verver, hfdafdelg Basisgegevens Heerlen, april 1999 Natale Hgeshl vr Terise en Verkeer, setr Verkeerskunde, Planlgie en Lgistiek, Breda Interne begeleidg (NHTV): xterne begeleidg (AW): dhr. J. van Grsven dhr.. Banah

4

5 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Saenvattg In dit rapprt wen de (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland vr het jaar 1997 beeld gebraht. Het gebruikte del is grte lijnen gelijk aan hetgeen het bureau MKsey & pany vr het jaar 1983 heeft pgesteld een rapprt uit 1985, getiteld "Naar een slagvaaig verkeersveiligheidsbeleid". De Stihtg Wetenshappelijk nderzek Verkeersveiligheid (SWV) heeft ( 1993) het MKsey-del p sige punten gedifiee. De vrnaaste redenen vr difiatie zijn het behud van vergelijkbaarheid en nsistentie van data. Dit rapprt brengt niet de iateriele shade (verlies aan 'huan value') ten gevlge van verkeersngevallen beeld. Bij de daarvr gebruikelijk gehanteee ethde (de 'willgness-t-pay, zie hfdstuk 2) ntbreken de ndzakelijke Nederlandse data. In dit rapprt wen vrts de ksten ten gevlge van verkeersngevallen tegedeeld naar de bij de Adviesdienst Verkeer en Verver (AW) ndersheiden ngevalsategrieen. Deze ategrieen zijn ahtereenvlgens: verkeersdden; ziekenhuisgewnden; spedeisende hulp gewnden (SH-gewnden) ngevallen et uitsluitend ateriele shade (UMS-ngevallen) Del van dit nderzek is: "Het vaststellen van de ttale (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland ver het jaar 1997, alsede de tedelg daarvan naar de bij AVV ndersheiden slahtfferategrieen." De ksten ten gevlge van verkeersngevallen zijn zwel bij de berekeng ver 1983, 1993 als die ver 1997 nderveeeld vier hfdgrepen: 1. edishe ksten; 2. puktieverlies; 3. ateriele ksten; 4. afhandelgs- en preventieksten. In de navlgende vergelijkgen wen steeds de (dr de SWV) herberekende ksten ver 1983 gehantee. De edishe ksten (hfdstuk 3) zijn tussen 1993 en 1997 van 440 naar 511 iljen tegenen (1983: 349 iljen), ndanks de redutie van het aantal het ziekenhuis pgenen patienten en de afnae van het aantal ligdagen. De tenae van de ksten wt vrnaelijk verrzaakt dr de gestegen ksten per ligdag. Het brut puktieverlies (hfdstuk 4) is gegreid van 4,3 ilja 1993 naar 5,4 ilja 1997 (1983: 3,3 ilja). k het nett puktieverlies vertnt een tenae, naelijk van 3,2 naar 4,3 ilja (1983: 2,0 ilja). Ter berekeng van het nett puktieverlies wt p het brut puktieverlies de verlren nsuptie (van verleden verkeersslahtffers) derg gebraht. De vrnaaste rzaak van de stijgg is de grte tenae van het puktieverlies dr arbeidsngeshiktheid. De ateriele ksten zijn gegreid van 4,2 ilja 1993 tt 4,6 ilja 1997 (1983: 3,4 ilja). rg grte shelgen den zih - dien 1997 vergeleken wt et niet vr. De grtste stijggen 1993 ten pzihte van 1983 hebben zih vrgedaan bij de gebekte shade en de niet dr een verzekergsaatshappij vergede shade aan persnenaut's. Hierbij dient wel pgeerkt te wen dat deze ksten een ndershattg ten pzihte van de werkelijkheid zijn. nderzek van de SWV uit 1995 (Flury, 1995) heeft aangetnd dat de ateriele ksten vr 1993 rui 1 ilja hger waren. Het ttaal van de afhandelgs- en preventieksten (hfdstuk 6) is gestegen van 3,3 ilja 1993 tt 3,8 ilja 1997 (1983: 2,2 ilja). De preventieksten zijn tegenen van Adviesdienst Verkeer en Verver 2

6 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, ,0 tt 3,5 ilja. De vrnaaste rzaken van deze tenae zijn de uitgaven aan rijpleidg en de ksten van veiligheidsvrziengen en aan persnenaut's (dien 1993 en 1997 vergeleken wen et 1983). Vr 1997 ten pzihte van 1993 geldt dat de uitgaven aan frastrutuur aanzienlijk hger waren De afhandelgsksten zijn vrijwel nstant gebleven. De ttale ksten van de verkeersnveiligheid zijn de brut-variant gestegen van 12,3 ilja 1993 tt 14,4 ilja 1997 (1983: 9,2 ilja). In de nett-variant zijn zij gestegen van 11,1 ilja tt 13,2 ilja (1983: 8,0 ilja). Bij de tedelg van de ksten naar de bij AVV ndersheiden ngevalsategrieen (hfdstuk 7) is bij sige kstenpsten - dr gebrek aan Nederlandse data - gebruik geaakt van aannaes en shattgen uit buitenlandse nderzeken (uit het rapprt: 'A fraewrk fr st-benefit analysis f the duth rad safety plan' lvik, 1996). Hierbij wt de brut puktieverlies-ethde tegepast, het verlies aan 'huan value' enigszs te penseren (zie hfdstuk 2). Dr het gebruik van (buitenlandse) aannaes en shattgen, is de tedelg ng wat grf, aar geeft th een druk van de verhudgen van ksten vr de ndersheiden ngevalsategrieen. Indien de ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland vr 1997 wen tegedeeld naar de bij AVV ndersheiden ngevalsategrieen, dan levert dit het vlgende resultaat p. ngevalsategrie Medishe Brut PV' Materiele Afhandelgs Ttale ksten ksten ksten ksten Verkeersdden Ziekenhuisgewnden SH-gewnden UMS-ngevallen n.v.t. n.v.t Ttaal Ksten ten gevlge van verkeersngevallen 1997 tegedeeld naar ngevalsategrie. Bedragen iljenen guldens ' = Puktieverlies Adviesdienst Verkeer en Verver 3

7 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Vrw Het dee leerjaar van de pleidg verkeerskunde aan de Natale Hgeshl vr Terise en Verkeer, bestaat uit vier leerblkken; twee stageblkken en twee lesblkken. en stageblk bestaat uit drie aanden stage. Gedurende de stage wt de student een praktijksituatie geplaatst en et hij bnen het bedrijf een dr de werkgever verstrekte pdraht uitveren. Het del van de stages is tweeledig; ten eerste het tepassen van de verwrven theretishe kennis de praktijk, en ten tweede kennisaken et de praktijk. In het kader van ijn tweede stageperide ben ik gedurende de aanden februari, aart en april werkzaa geweest bij de Adviesdienst Verkeer en Verver (AVV) Heerlen. Bij dezen wil ik, het bijznder, ijn begeleiders dhr. ugene Banah (vanuit AVV) en dhr. Jhn van Grsven (vanuit de NHTV) bedanken vr hun hulp en adviezen tijdens de afgelpen drie aanden. en w van dank gaat k uit naar de verige edewerkers van AVV die een bijdrage hebben geleve aan de ttstandkg van dit rapprt, en veer naar ijn kaergenten vr de gezellige tijd bij AVV. Heerlen, april 1999 Ry Veellen Adviesdienst Verkeer en Verver 4

8

9 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Inhudspgave 1. Inleidg 7 2. nderzeksethden ter bepalg ksten verkeersngevallen 9 3. Medishe ksten Liggeld ziekenhuis Verpleegksten Revalidatieksten peratieksten Geneesiddelen Abulaneksten Plikliek en HB Aanpassg huizen Bezekksten Begrafenisksten Ttale edishe ksten Puktieverlies nkele begrippen Tegevegde waae nsuptieverlies AKTenBB Puktieverlies dr ziekteverzui Puktieverlies dr arbeidsngeshiktheid Puktieverlies dr tijdelijke arbeidsngeshiktheid Puktieverlies dr blijvende arbeidsngeshiktheid Puktieverlies dr verlijden Brut-puktieverlies dr verlijden Nett-puktieverlies dr verlijden Ttaal puktieverlies Materiele ksten nkele begrippen Uitgekeee lai/gebekte shade 'All risk' Niet dr verzekerg gedekte shade Materiele ksten Materiele ksten 1993 en Gebekte shade vierwielige trvertuigen igen risi van'vlledig as'-verzekeen Niet dr verzekerg betaalde shade Tegevegde waae verzekergsaatshappijen Niet gedekte shade aan tweewielers Materiele shade bij letselngevallen Ttale ateriele ksten Afhandelgs- en preventieksten nderzek Vrlihtg beleid Rijpleidg Plitie 28 Adviesdienst Verkeer en Verver 5

10 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, Justitie Brandweer Vertuigen Infrastrutuur Ttale afhandelgs- en preventieksten Uitsplitsg ksten verkeersngevallen naar ngevalsategrie Verantwg brnnen ngevalsategrieen Verkeersdden Ziekenhuisgewnden Spedeisende hulp gewnden (SH-gewnden) ngevallen et Uitsluitend Materiele Shade Ksten per ngevalsategrie Medishe ksten Puktieverlies Materiele shade Afhandelgsksten Ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen naar ngevalsategrie nlusies en aanbevelgen 38 Literatuurlijst 40 Bijlage 1: Defitie verkeersngeval (AVV) 42 Bijlage 2: Medishe ksten 43 Bijlage 3: Puktieverlies 45 Bijlage 4: Materiele ksten 48 Bijlage 5: Afhandelgs- en preventieksten 50 Bijlage 6: Ttaal kstenverziht 1983, 1993 en Bijlage 7: Ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen tegedeeld naar ngevalsategrie (1993 en 1997) 52 Adviesdienst Verkeer en Verver 6

11 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, Inleidg De shade ten gevlge van verkeersngevallen en de daaree gepaa gaande ksten zijn zeer aanzienlijk. In de getriseee westerse landen wt de shade ten gevlge van verkeersngevallen geshat p 3 tt 5% van het Brut Nataal Put (BNP). Drie srten ksten kunnen dit verband wen ndersheiden: 1. De ksten van de verkeersnveiligheid vatten alle ksten ten gevlge van verkeersngevallen en alle ksten ter vrkg van ngevallen; hierte behren nder eer de ksten van verzekeraars, justitie, plitie en brandweer. 2. De ksten ten gevlge van verkeersngevallen vatten alle ksten vr herstel en pensatie van letsel en shade elke vr, alsede alle ksten verband hudende et de shaderegelg. Van alle shade die ntstaat wt een deel niet hersteld f anderszs gepensee. De shade kan dus aanzienlijk hgerzijn dan de ksten. 3. De ksten ter vrkg van verkeersngevallen vatten alle ksten ten beheve van de besluitvrg ver aatregelen en vr de rganisatie, de uitverg en de evaluatie van aatregelen. nderzek naar de shade en/f ksten ten gevlge van verkeersngevallen we Nederland pdraht van de Rijksverheid vr het eerst verriht 1948 en vervlgens herhaald 1963 en streeks 1980 we gedurende enkele jaren een Natale Verkeers- en Ververrekeng (NVVR) pgesteld. De eest uitgebreide en reente nderzeken dateren ehter uit 1983 (dr MKsey) en 1993 (dr de SWV). Het dr MKsey ntwikkelde del vr berekeng van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen is als leidraad gebruikt deze rapprtage ter bepalg van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen De SWV heeft het MKsey-del p sige punten gedifiee. De vrnaaste redenen vr difiatie zijn het behud van vergelijkbaarheid en nsistentie van data. De SWV heeft (evenals deze rapprtage) naelijk zveel gelijk penbare brnnen gebruikt (SWV, 1995). In deze rapprtage wen de (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen tevens tegedeeld naar de bij de Adviesdienst Verkeer en Verver (AVV) ndersheiden ngevalsategrieen (zie bijlage 1 vr de bij AVV gehanteee defitie van een verkeersngeval). Deze ngevalsategrieen zijn ahtereenvlgens: verkeersdden; ziekenhuisgewnden; spedeisende hulp gewnden (SH-gewnden); ngevallen et uitsluitend ateriele shade (UMS-ngevallen). Het Del van dit nderzek luidt dan als vlgt: "Het vaststellen van de ttale (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland ver het jaar 1997, alsede de tedelg daarvan naar de bij AVV ndersheiden slahtfferategrieen." aan deze delstellg te kunnen vlden dienen een aantal nderzeksvragen beantw te wen: Welke ethdes zijn beshikbaar de vang van de ksten van de verkeersnveiligheid te bepalen? Welke kstensrten bepalen preies de ksten ten gevlge van verkeersnveiligheid? Adviesdienst Verkeer en Verver 7

12 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Kunnen deze ksten ndergebraht wen een aantal hfdgrepen? Welke slahtfferategrieen wen bij AVV ndersheiden en he staat het et de registratiegraad van deze gegevens? Kunnen de ksten tegedeeld wen naar de slahtfferategrieen zals die bij AVV wen ndersheiden en welke ethdes zijn daarvr beshikbaar Deze nderzeksvragen kunnen wen saengebraht tt een entrale nderzeksvraag, naelijk de vlgende: "Welke fatren bepalen de vang van de (ateriele) ksten ten gevlge van verkeers-ngevallen en he kunnen deze ksten tegedeeld wen naar de bij AVV-BV ndersheiden slahtfferategrieen?" In dit rapprt zullen slehts de ateriele ksten ten gevlge van verkeersngevallen berekend wen. De iateriele shade (het verlies aan ensenlevens) ten gevlge van verkeersngevallen kan (ng) niet betruwbaar berekend wen. In het buitenland is hier diverse alen nderzek naar verriht (iddels de 'Willgness-t-pay' ethde). Hiervr ntbreken tt p heden ehter ng de Nederlandse data. k vr een ander extern effet ten gevlge van verkeersngevallen (nl. files) kunnen, bij het ntbreken van betruwbare data, ng geen ksten rekeng wen gebraht. Het MKsey-del behandelt de vlgende kstenpsten: edishe ksten, puktieverlies, ateriele ksten, afhandelgs- en preventieksten. De berekeng van deze kstenpsten wen deze rapprtage tegeliht. De pbuw van dit verslag is als vlgt. In hfdstuk 2 wen de eest gebruikte ethdes ter bepalg van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen besprken. In hfdstuk 3 wen de berekengswijzen en uitksten van de edishe ksten behandeld. In het daarp vlgende hfdstuk wt het puktieverlies behandeld. Hierbij wt ndersheid geaakt tussen brut- en nett puktieverlies. Ter berekeng van het nett puktieverlies wt p het brut puktieverlies de verlren nsuptie (van ddelijke verkeersslahtffers) derg gebraht. In hfdstuk 5 ken de rekenethdes ter bepalg van de ateriele shade ten gevlge van verkeersngevallen aan de e. De afhandelgs- en preventieksten wen besprken hfdstuk 6. In hfdstuk 7 wen de ttale (ateriele) ksten ten gevlge van verkeersngevallen tegedeeld naar de bij de AVV ndersheiden ngevalsategrieen. Tensltte wt het rapprt afgeslten et een besprekg van de nlusies, en de daarbij gedane aanbevelgen, hfdstuk 8. Adviesdienst Verkeer en Verver 8

13 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, nderzeksethden ter bepalg ksten verkeersngevallen en grep ternatale experts heeft als ndeeel van het 'ST-researh' prgraa - pgesteld dr de urpese Unie (U) - gedetaillee nderzek uitgeve naar ethdes de ksten ten gevlge van verkeersngevallen te bepalen. Het nderzek is uitgeve de eeste U-lidstaten en enige andere urpese landen, die niet bij de U zijn aangeslten. Het rapprt dat uit deze studie (het prjet ST-313) vrt kwa is 1994 gepubliee (Alfar, hapuis en Fabre, 1994). Naast de huidige ethdes, zals die de landen die bij het nderzek betrkken waren gebruikt wen, wen aanwijzgen gegeven welke ethde het eest geshikt is de diverse kstenpsten te bepalen. De data zals die het ST-313 prjet gebruikt zijn, zijn 1995 ng uitgebreid et fratie uit eeere landen, buiten urpa (lvik, 1995). lvik heeft een analyse geaakt van enishe shade ten gevlge van het aantal verkeersdden 20 welvarende landen. Het analyseren van ethdes ksten behrende bij andere slahtfferategrieen te bepalen is aanzienlijk eilijker. Dit laatste wt verrzaakt dat de betreffende landen deze slahtfferategrieen vershillend gedefiee wen en vanwege het feit dat de registratiegraad van deze ategrieen heel erg vershilt. Het ST-rapprt bevat aanbevelgen ver de kstenpsten die eegenen zuden eten wen de ttale vang van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen te bepalen. k wen de rekenethdes, deze ksten psten te berekenen, tegeliht. Hierbij wen een vijftal hfdgrepen ndersheiden: 1. Medishe ksten 2. Ksten dr puktieverlies 3. Ksten dr verlies aan 'huan value' (de waae van een ensenleven) 4. Materiele shade 5. Afhandelgs- en preventieksten Het grtste vershil bij deze vershillende hfdgrepen kt naar vren bij de kstenpsten 1, 2, 4 en 5 enerzijds en kstenpst 3 - ksten vr verlies aan 'huan value' - anderzijds. Terwijl er vr de vier eerst genede kstenpsten duidelijke arktprijzen aanwezig zijn de vang van deze ksten te bepalen, is dit duidelijk niet het geval vr het verlies aan 'huan value'. Alleen gedurende de laatste 15 jaren, hebben enkele welvarende landen geprbee de ksten dr verlies aan 'huan value' te shatten. De andere vier kstenpsten daarentegen wen al sds jaren de eeste landen bepaald, begnende de jaren '50 de Verenigde Staten, Grt Britannie en Zweden. vereenkstig de vijftal kstenpsten die ndersheiden wen, wt er het STrapprt k ndersheid geaakt naar de drie eest gebruikte ethdes deze kstenpsten te berekenen. Deze drie ethdes zijn: 1. De 'shadelsstellg' ethde 2. De 'huan apital' ethde 3. De 'willgness-t-pay' ethde De 'shadelsstellg' ethde berekent de direte uitgaven, f extra ksten, verrzaakt dr verkeersngevallen. Deze tegevegde ksten wen k wel de direte ksten van verkeersngevallen gened. Deze ksten wen berekend iddels de heersende arktprijzen. De direte ksten van verkeersngevallen bestaan uit de edishe ksten, de ateriele shade en de afhandelgs- en preventieksten. Vandaar dat de 'shadelsstellg' Adviesdienst Verkeer en Verver 9

14 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 ethde gebruikt wt deze kstenpsten te berekenen. Deze ksten wen bijna alle welvarende landen p dezelfde anier berekend. De 'huan apital' ethde wt algeeen gebruikt vr het bepalen van de ksten aan puktieverlies ten gevlge van verkeersngevallen. De ksten aan puktieverlies wen k wel beshuwd als direte ksten van verkeersngevallen. In tegenstellg tt de direte ksten, huden de direte ksten niet een extra stijgg van de ksten, aar eeer een dalg van de ksten f een beperktere vang van de puktie, dan nraal gesprken het geval zu zijn. Deze ksten zijn daar 'der zihtbaar', aar niet der belangrijk dan de direte ksten. rzijn twee anieren de ksten aan puktieverlies te berekenen: het brut-puktieverlies en het nett-puktieverlies. Bij het nett-puktieverlies wt het nsuptieverlies (ten kste van de aatshappij) van het verkeersslahtffer derg gebraht bij het brut-puktieverlies. Deze ethde de ksten aan puktieverlies te berekenen wen ver het algeeen alle welvarende landen tegepast en staat daar het ST-rapprt veer niet ter disussie. De 'willgness-t-pay' ethde, wt vershillende welvarende landen gebruikt het verlies aan 'huan value' te berekenen. De nderzeken - waarbij nder de bevlkg (de steekprefppulatie) ahterhaald we wat en er vr ver heeft het risi het verkeer te beperken - zijn uitgeve Grt Britannie (Jnes-Lee, Haertn en Abbtt, 1983), de Verenigde Staten (Miller en anderen, 1991), Nieuw Zeeland (Millar en Guria, 1991), Zweden (Perssn en edervall, 1991), Frankrijk (Desaigues en Rabl, 1995) en Denearken (Kidhl, 1995). Al deze studies aken gebruik van de 'ntgent valuat' ethde. Krt gezegd hudt deze ethde : uit een steekpref (nder de ttale bevlkg) wen een aantal dividuen gehaald en deze wt gevraagd heveel en er ( geld uitgedrukt) vr ver heeft de kans p ddelijke ngevallen het verkeer te redueren. Het is duidelijk dat dit geen geakkelijke vraag is, waarp ensen gevelige en zeer uiteenlpende antwen geven. De 'ntgent valuat' ethde we vral de Verenigde Staten sterk bekritisee en heeft een aantal tekrtkgen. Meer hierver is terug te vden het rapprt "The value f statistial life New Zealand" (Miller en Guria, 1991). De 'ntgent valuat' ethde is ehter niet de enige ethde de ksten vr verlies aan 'huan value' te berekenen. r wen k ng een aantal andere ethdes gebruikt. In het ST-rapprt wen deze ehter niet veer tegeliht. r wt ehter sterk aanbevlen het verlies aan 'huan value' te berekenen et de 'willgness t pay' ethde en deze kstenpst p te neen de ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen. De aanbevelgen uit het ST-rapprt, ter bepalg van de ksten vrtkend uit verkeersngevallen wen saengevat tabel 2.1 (Alfar, hapuis en Fabre, 1994). Aanbevlen rekenethdes (dr U) Kstenpst Ddelijke slahtffers 'verige' slahtffers Medishe ksten Shadelsstellg ethde Shadelsstellg ethde Puktieverlies Huan apital (nett PV)' Huan apital (brut PV)* Verlies aan 'huan value' Willgness-t-pay Willgness-t-pay Materiele shade Shadelsstellg ethde Shadelsstellg ethde Afhandelg en preventie Shadelsstellg ethde Shadelsstellg ethde Adviesdienst Verkeer en Verver 10

15 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 tabel 2.1: U-aanbevelgen vr berekeng ksten van verkeersngevallen. Kstenpsten en aanbevlen ethdes vr berekenen van elke kstenpst ' (PV) = puktieverlies Zals tabel 2.1 te zien is, dienen alle ethdes vr het berekenen van de ksten gebee te wen de ttale vang van de ksten ten gevlge van verkeersngevallen te kunnen berekenen. Het is belangrijk het vershil tussen de aanbevlen ethde vr het puktieverlies genshuw te neen. Deze is afhankelijk van het feit f het slahtffer het verkeersngeval verleeft f niet. Is er sprake van een ngeval et ddelijke aflp, dan wt aanbevlen het puktieverlies iddels de nettethde te berekenen en daarbij de 'willgness-t-pay' ethde het verlies aan 'huan value' te berekenen. Indien er sprake is van een ngeval waarbij de slahtffers leven blijven, wt aanbevlen het puktieverlies iddels de brut-ethde te berekenen en daarbij de 'willgness-t-pay' ethde het verlies aan 'huan value' te berekenen. Het vershil tussen brut en nett wt verklaa dr een tweetal redenen. In de eerste plaats dr het feit dat verleden verkeersslahtffer niets eer 'nsueren' en slahtffers die het ngeval verleven ng wel blijven 'nsueren'. Vandaar dat de persnlijke nsuptie vr verlevende verkeersslahtffers wel waae heeft en vr verledenen niet (eer). Bij de 'willgness-t-pay' ethde dient, het geval van ngevallen et ddelijke aflp, dan k een waae vr deze 'persnlijke nsuptie' berekend te wen. In het geval van ngevallen waarbij geen ddelijke slahtffers betrkken zijn, heft dit dus niet gedaan te wen. Dit laatste is tevens de tweede reden waar het vershil berekeng van het puktieverlies bepaald wt. Dat bij de berekeng van de ttale ksten ten gevlge van verkeersngevallen (nraal gesprken) de 'willgness-t-pay' ethde wt tegepast vr ngevallen et ddelijke aflp, zu het puktieverlies berekend eten wen iddels de nett-ethde, zdende dubbeltellg van de ksten te vrken. Nederlandse studies naar de ksten ten gevlge van verkeersngevallen ken ehter (ng) niet vereen et de aanbevelgen zals die dr de U gedaan wen. Dit wt verrzaakt dat Nederlandse data ten beheve van de 'willgness-t-pay' ethde (ng) niet vrhanden zijn ( het buitenland varieren deze ksten van 1,06 tt 3,97 ilja). Het verlies aan 'huan value' dient daar p een andere anier berekend te wen. In deze studie zal daar ter berekeng van het puktieverlies de brut-ethde gebruikt wen zdende het verlies aan 'huan value' enigszs te penseren. Vr de verige kstenpsten kunnen de dr de U aanbevlen ethdes wel gebruikt wen. Adviesdienst Verkeer en Verver 11

16

17 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, Medishe ksten MKsey ndersheidt ter bepalg van de ttale edishe ksten de vlgende kstenpsten: plikliek en HB abulane liggeld ziekenhuis peratieksten geneesiddelen bezekksten revalidatieksten aanpassg huizen verpleegksten begrafenisksten Verkeersngevallen zijn naar aflp te ndersheiden ngevallen et uitsluitend ateriele shade (UMS) en ngevallen et letsel, waarbij het algeeen k ateriele shade ntstaat. In dit hfdstuk wt de ateriele shade ten gevlge van verkeersngevallen niet eegenen. Deze ken het vlgende hfdstuk aan de e. Bij een letselngeval kt het slahtffer fwel per 'eigen' verver fwel per abulane aan bij de erste Hulp (H) van een ziekenhuis. De abulaneksten wen als zelfstandige kstenpst geraad. In deze studie geldt de aannae dat alien die et 'eigen' verver het ziekenhuis arriveren, pliklish wen behandeld. Deze slahtffers ken ng drieaal p ntrle de plikliek, de zgenaade herhalgsfatr. De ksten vr deze ategrie verkeersslahtffers bedragen dus vieraal de ksten van een behandelg/nsult (vaak een behandelg, lusief gebruik van de peratiekaer en daarna ng drie ntrles). Niet alle verkeersslahtffers die per abulane arriveren, wen het ziekenhuis pgenen. Degenen die niet wen pgenen, ken ng drieaal ter ntrle de plikliek. Vr deze ategrie bedragen de ksten: de abulanerit plus vieraal de ksten van een behandelg/nsult. De verkeersslahtffers die wen pgenen, blijven een aantal dagen het ziekenhuis. Ze krijgen deze peride geneesiddelen tegediend. Tevens ntvangen zij bezek van failie en kennissen. De aannae van MKsey is dat 90% van deze verkeersslahtffers wt geperee; deze aannae wt dr de SWV en dit rapprt gevlgd. De direte ksten, verbnden aan de traurale (bnen de ziekenhuisuren) verzrgg van verkeersslahtffers een ziekenhuis, zijn: het liggeld, de peratieksten, de ksten van geneesiddelen en de bezekksten. Men kan p vershillende wijzen uit het ziekenhuis wen ntslagen. De grtste grep verkeersslahtffers gaat naar huis. Het erendeel van hen beheft geen veere edishe zrg. en aantal krijgt een edishe diatie vr extraurale revalidatiezrg. en andere grep wt verwezen naar een revalidatie-rihtg; zij krijgen traurale revalidatiezrg. r zijn k verkeersslahtffers die wen drgestuu naar een verpleegtehuis. Adviesdienst Verkeer en Verver 12

18 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, 1997 Vr blijvend gehandiapte verkeersslahtffers is het ss ndzakelijk de direte wngevg aan te passen. k dit zijn te te rekenen ksten. Van de verleden verkeersslahtffers wt het aantal jaren berekend dat zij 'te vreg' zijn verleden. Ter bepalg van het renteverlies p de tekstige begrafenisksten, wen de begrafenisksten naar 1997 veisntee. 3.1 Liggeld ziekenhuis Ter bepalg van het 'liggeld ziekenhuis' wt het aantal een ziekenhuis pgenen verkeersgewnden verenigvuldigd et de geiddelde ligduur het ziekenhuis (LMR, 1997). Het resulterende getal wt verenigvuldigd et de ksten per ligdag. De ksten per ligdag zijn de explitatieksten per verpleegdag algeene ziekenhuizen (BS, 1999). 3.2 Verpleegksten Ter bepalg van de verpleegksten wt het aantal verkeersslahtffers genen dat vanuit het ziekenhuis is drgestuu naar een verpleegtehuis (LMR, 1997), aal de ksten vr een jaar (BS, 1999). 3.3 Revalidatieksten De revalidatieksten zijn de s van de ksten van tra- en extraurale revalidatiezrg vr verkeersslahtffers. MKsey en de SWV neen aan dat alleen patienten die wen drverwezen naar een revalidatie-rihtg (LMR, 1997), traurale revalidatiezrg krijgen. Aangenen wt dat de verhudg tussen tra- en extrauraal behandelde verkeersslahtffers revalidatieentra vr 1997 gelijk is aan die 1993 (SWV, 1995). De traurale revalidatieksten wen berekend als het aantal patienten aal de ksten per dag, verenigvuldigd et 365. De extraurale revalidatieksten wen berekend als het aantal pliklish behandelde patienten (LMR, 1997), aal de ksten per dag, aal het geiddeld aantal behandeldagen, aal 365, gedeeld dr de drlptijd per patient. Het aantal pliklishe patienten - dat een edishe diatie vr extraurale revalidatiezrg krijgt - wt bepaald et de ver 1983 berekende rati trauraal/extrauraal (MKsey, 1985) aal het aantal traurale patienten 1993 en Zwel vr 1983, 1993 als 1997 zijn de ksten per dag klish en pliklish, evenals de drlptijd per pliklishe patient en het geiddeld aantal behandeldagen, verstrekt dr revalidatie-rihtg 'Het Ressgh' nshede. 3.4 peratieksten venals MKsey en de SWV wt aangenen dat 90% van de het ziekenhuis pgenen verkeersslahtffers wt geperee. Ten aanzien van de peratieksten wt verndersteld dat de stijgg ten pzihte van 1993 analg is aan de stijgg van de explitatieksten per verpleegdag algeene ziekenhuizen (BS, 1999). Het aantal verkeersslahtffers dat 1997 het ziekenhuis is pgenen, bedraagt (BS, 1998). 3.5 Geneesiddelen venals bij MKsey en de SWV wt aangenen dat de ksten vr geneesiddelen gelijk zijn aan 1 % van het liggeld ziekenhuis. Adviesdienst Verkeer en Verver 13

19 Ksten ten gevlge van verkeersngevallen Nederland, Abulaneksten De abulaneksten wen berekend dr de ksten van een abulanerit te verenigvuldigen et het aantal naar het ziekenhuis gebrahte verkeersslahtffers (BS, 1998). venals MKsey en de SWV wt aangenen dat alle het ziekenhuis pgenen verkeersslahtffers per abulane verve zijn. De ksten van een abulanerit wen berekend dr de ttale ksten van de abulanediensten te delen dr het aantal geaakte ritten (BS, 1999). 3.7 Plikliek en HB De ksten van plikliek en HB zijn berekend dr de prijs van een behandelg/nsult te verenigvuldigen et het aantal slahtffers dat gebruik aakt van deze vrzieng aal het aantal behandelgen. Aangenen wt dat alle naar het ziekenhuis gebrahte verkeersslahtffers die niet zijn pgenen en/f verleden zijn, pliklish behandeld zijn. Het aantal per abulane vervee verkeersslahtffers wt vr nderregistratie gerrigee. De ate van nderregistratie wt bepaald dr de aantallen pgenen verkeersslahtffers uit de LMR (1997) te delen dr de vereenkstige aantallen uit de Verkeersngevallenregistratie (AVV, 1998). p het gerrigeee aantal per abulane vervee slahtffers wen de pgenen slahtffers uit de LMR (1997), derg gebraht. Aangenen wt dat de prijs vr een behandelg/nsult sds 1993 gestegen is et een gelijk perentage als de ksten van een ligdag een ziekenhuis (BS, 1999). Het aantal behandelgen (vier) per patient is berekend als een plus de herhalgsfatr vr pliklishe patienten (VWS, 1997). 3.8 Aanpassg huizen De ksten vr aanpassg van huizen zijn berekend dr de geiddelde ksten van een aanpassg te verenigvuldigen et het aantal gehandiapten ten gevlge van verkeersngevallen. Het isterie van Vlkshuisvestg, Ruitelijke eng en Milieubeheer (VRM) heeft de geiddelde ksten per wng aanpassg 1997 vershaft: fl ,-. erst is het aantal gehandiapten ten gevlge van een ngeval geshat. Hiervr is het gestrde aantal gehandiapten de leeftijdsategrie van jaar genen (RIG, 1997). Van deze grep is het perentage gehandiapten ten gevlge van een verkeersngeval berekend (18,22 %, zie bijlage 2). 3.9 Bezekksten De bezekksten zijn de ksten aan reisgeld en attenties, verenigvuldigd et het aantal bezeken. venals de SWV wt per bezek vr reisksten en attentie een bedrag van fl. 15,- gerekend. Tevens wt evenals MKsey en de SWV het aantal bezeken per patient p twee per dag gesteld. Het ttale aantal bezeken is het aantal het ziekenhuis pgenen verkeersslahtffers aal het aantal ligdagen aal twee Begrafenisksten De begrafenisksten wen berekend als de gederfde rente p de uitgaven vr een begrafenis, dr verlijden ten gevlge van een verkeersngeval. De ksten vr een Adviesdienst Verkeer en Verver 14

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie