Ketens, knooppunten en netwerken Hoe verk(n)oop je die synergetisch tot een waardevol geheel? WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK. Jan A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketens, knooppunten en netwerken Hoe verk(n)oop je die synergetisch tot een waardevol geheel? WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK. Jan A."

Transcriptie

1 WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK Ketens, knooppunten en netwerken Hoe verk(n)oop je die synergetisch tot een waardevol geheel? Jan A. Jurriëns Lectoraat Bestuurbaarheid

2 Colofon Dr. ing. Jan A. Jurriëns (2005) Ketens, knooppunten en netwerken Hoe verk(n)oop je die synergetisch tot een waardevol geheel? Trefwoorden: ketens, knooppunten, netwerken, kenniskring, zorgketen, ov-netwerk. ISBN: Dit is een uitgave van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090, 8000 GB Zwolle, Nederland Concept en vormgeving: WEDA Design, Leeuwarden Fotografie: Ellis Kuipers, Obbe Deelstra, Dirk W. de Jong Druk: PlantijnCasparie, Zwolle Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 KETENS, KNOOPPUNTEN EN NETWERKEN Hoe verk(n)oop je die synergetisch tot een waardevol geheel? Jan Jurriëns Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat Bestuurbaarheid aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle op maandag 20 mei

4 4 Ketens, knooppunten en netwerken

5 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting Aanleiding Ketens Spanningsveld Oplossingsrichtingen: knooppunten, netwerken en samenwerken Het lectoraat Leeswijzer Inleiding Ontwikkelingen De consequenties Ketens Spanningsveld Knooppunten, netwerken en samenwerken Oplossingsrichtingen Knooppunten Netwerken Samenwerken Twee praktijkvoorbeelden: openbaar vervoer en gezondheidszorg 38 5 Inhoudsopgave 4. Het lectoraat Onderzoeksvragen en -aanpak De filosofie van het lectoraat 50 Dankwoord 53 Literatuur 55 Curriculum Vitae 59

6 6 Ketens, knooppunten en netwerken

7 Samenvatting Aanleiding Klanten worden steeds veeleisender. Hun behoeften worden specifieker en zij willen meer dan alleen basiskwaliteit. Daarnaast is de klant ook niet meer bereid om voor specifieke hoogkwalitatieve producten of diensten extra te betalen. Men accepteert niet meer dat na twee jaar een auto doorgeroest is, of dat men door vertraging bij het openbaar vervoer een half uur te laat aankomt. Tot slot blijkt dat deze trend zich doorzet, behalve in de industrie ook in de dienstverlening alsmede bij de overheid. De kwaliteit van producten is door de jaren heen dan ook alleen maar gestegen. De prijzen van deze producten zijn minder sterk gestegen. Ze zijn soms zelfs gelijk gebleven of gedaald. Wel is het zo dat dit in veel mindere mate geldt voor diensten en nog minder voor maatschappelijke diensten. Elke organisatie die in de toekomst succesvol wil zijn, zal aan de hogere eisen moeten voldoen. Elke organisatie zal zich duidelijk moeten profileren en zodanig ingericht moeten zijn dat ze de vereiste kwaliteit tegen een geaccepteerde prijs kan leveren. Dit betekent onder andere de noodzaak om nog betere (logistieke) prestaties te leveren. Prestaties in de zin van: meer maatwerk in just in time leveringen binnen steeds smallere tijdsvensters, kleinere seriegroottes in de productie en afnemende grootte van zendingen, en het leveren van de prestatie tegen lagere integrale kosten. Het antwoord op deze ontwikkelingen, in de industriële wereld maar ook in de dienstverlenings- én de overheidswereld, is tweeledig: 7 Samenvatting - Veel organisaties trekken zich terug op hun kernactiviteiten en er ontstaan schaalvergrotings- en centralisatietendensen. - Steeds meer organisaties kopen goederen en diensten in of gaan samenwerken in ketenverband. Het goederenaandeel wat ingekocht wordt neemt toe. De industrie koopt tot veertig procent van haar outputwaarde in, terwijl dit voor retail, automotive, consumer electronics en computers tussen de vijftig en tachtig procent ligt 1. 1) Christopher (1998).

8 1.2 Ketens In de industriële wereld heeft men deze organisatieveranderingen ingevuld vanuit het besef dat de klant het uitgangspunt moet zijn voor de productie en distributie. De ultieme vorm voor klantgerichtheid ligt in een ketenbenadering waarbinnen diverse partijen opereren om de klant te beleveren. Daarbij wordt de te leveren prestatie door het totaal gerealiseerd, in onderling verband. Via (waarde)ketens wordt binnen een organisatie de economische waarde gegeneerd 2. Maar er moet ook afstemming van activiteiten tussen organisaties plaatsvinden. Zo ontstaat een efficiënter en effectiever proces, waardoor een hogere waarde gecreëerd wordt voor alle organisaties in de keten. Gerichtheid op de klant geldt daarbij als uitgangspunt. In de praktijk circuleren een groot aantal definities van een keten. Wij hanteren de volgende: een keten is een set van sequentiële, verticaal georganiseerde transacties die na elkaar gefaseerd waarde creëren 3. 8 Ketens, knooppunten en netwerken De organisaties in de keten zijn in principe onafhankelijk van elkaar. Afhankelijkheid ontstaat doordat een product of dienst voor een klant geleverd moet worden 4. In ketenverband worden dus traditionele marktwerking en hiërarchische afhankelijkheid op de lange termijn gecombineerd. Binnen het sociale domein, of het nu gaat om onderwijsgeven of zorgverlenen, blijkt dat slechts zelden een professional en zijn organisatie, hun bijdrage als opzichzelfstaand kunnen zien. De professional is afhankelijk van de inbreng die anderen leveren. Deze afhankelijkheid manifesteert zich met name daar waar mensen en organisaties handelen vanuit een directe betrokkenheid bij de cliënt; daar wordt het meest indringend ervaren dat een goede afstemming met collega s, mogelijk in andere organisaties, relevant is 5. Is het niet de verwijzing van het kastje naar de muur, die in de zorg of het onderwijs vaak voor grote onvrede zorgt? Het bieden van maatwerk, ruimte voor differentiatie, en flexibiliteit worden steeds belangrijkere uitgangspunten. 2) Porter (1985). 3) Van der Vorst (2204). 4) Lazzarini, Chaddad & Cook (2001). 5) Wesseling & Otto (1997).

9 1.3 Spanningsveld Binnen het ketendenken constateren we momenteel een aantal zaken: de schaal en kwaliteiten die klanten eisen, blijken niet of niet tegen een acceptabel kostenniveau gerealiseerd te kunnen worden. Samenwerking in de keten wordt niet meer als samenwerking gezien waarbij wederzijds voordeel voorop staat, maar als een dictaat van de klant, waar de overige partijen in de keten maar aan te voldoen hebben. In het sociale domein zien we een soortgelijke ontwikkeling, zij het van een iets ander karakter. De ketengerichte benadering kan ook binnen het sociale domein een sterke klantgerichtheid teweegbrengen. Dit blijkt nog niet zo n eenvoudige opgave. Deze problemen vereisen andere vormen van samenwerking. Organisaties en personen daarbinnen zullen de faciliteiten en vaardigheden moeten hebben om te kunnen samenwerken. Daarnaast zullen de verticale relaties uitgebreid moeten worden met horizontale relaties, in een aantal gevallen tot samenwerkingsverbanden tussen concurrenten. De horizontale samenwerkingen worden knooppunten genoemd. Horizontale en verticale relaties tezamen vormen een netwerk, waarbij verschillende afhankelijkheden in één setting gelden 6. Samenwerking geeft een ambitie van organisaties weer, om een betere prestatie neer te zetten dan alleen de eigen prestatie. 1.4 Oplossingsrichtingen: knooppunten, netwerken en samenwerking Knooppunten Binnen de verschillende ketens vormen zich knooppunten. Voor die laatste term bestaat nog geen eenduidige definitie. Bekeken vanuit de partijen uit de keten en die in het knooppunt hanteren we als knooppuntomschrijving: 9 Samenvatting 1. Het is een kruispunt van multimodale ketens en stromen, een draaischijf waar goederen of personen van richting kunnen veranderen en producten en diensten af kunnen nemen. 2. Het is een locatie voor organisaties (vanwege bereikbaarheid en dergelijke) die een gezamenlijke en vaak onderling gerelateerde dienstverlening willen aanbieden aan verschillende klantengroepen (ketens). 6) Lazzarini, Chaddad & Cook (2001).

10 Vanuit het knooppunt worden services geleverd naar de verschillende ketens. De functies op de knooppunten moeten dus tevens bekeken worden in relatie tot de overige schakels in de keten. Investeringen op knooppunten zullen dan ook afgewogen moeten worden tegen investeringen in bepaalde ketens. Wat we nu vaker zien, is dat het knooppunt de leiding in de keten overneemt van de oorspronkelijke knooppuntinitiator. Schiphol zien we nu meer als winkelboulevard opereren dan als overslagpunt van goederen en transferpunt voor personen. Netwerken De relatie tussen kopende en leverende organisaties wordt steeds meer gekarakteriseerd door samenwerking en partnership in een netwerk. In het netwerktijdperk neemt het aantal externe relaties toe en worden relaties steeds belangrijker. De ultieme vorm is dan het virtuele netwerk waar per case een netwerk georganiseerd wordt en de klant- en leverancierrol vervagen. De focus verschuift van op efficiency gerichte uitbesteding naar op effectiviteit gerichte samenwerking. De beschikbaarheid van innovatieve ICT is dan een zeer belangrijke drijfveer. 10 Ketens, knooppunten en netwerken Voor een netwerk hanteren we de definitie 7 : een netwerk is een samenwerkingenset vanuit medewerkerskennis, ingebed in de organisatie en bij klanten ( dat een bepaalde organisatie een specifiek merk vertegenwoordigd ), waarbij afhankelijkheid, strategische keuzen en topmanagementbetrokkenheid centraal staan. Netwerken worden opgezet in de bedrijfskolom, binnen branches, waarbij concurrentie blijft bestaan, tussen partijen die gezamenlijk een propositie willen leveren. Samenwerken Samenwerking is de basis voor het succesvol functioneren in ketens, knooppunten en netwerken. Dit samenwerken is moeilijk gezien de vele problemen die bij samenwerkingen ontstaan. De manier van samenwerken en het beschikbaar stellen van de juiste hulpmiddelen, veelal op het gebied van ICT 8, is daarbij essentieel. Niet elke samenwerkingsvorm, en de bijbehorende contractvorm, is geschikt voor elke situatie. Hoe overheid en aannemers met de aanbesteding en contractering van de aanleg van de Betuwelijn zijn omgegaan illustreert dit. 7) Duitser, Heimerik & Jurriëns (2004). 8) Jurriëns (1998).

11 Tegelijkertijd hebben deze nieuwe samenwerkingsvormen effect op arbeid in de totale keten, de knooppunten en de netwerken. Functieverandering, functie-eliminatie en flexibilisering zijn daarbij essentieel. Bijvoorbeeld bij outsourcing 9 alsook bij openbare aanbesteding van openbaar vervoersdiensten verschuiven naast het werk ook mensen mee naar de partner. Human Resource Management (HRM)-aspecten zijn dan van wezenlijk belang. Sterker nog: zonder goede invulling van deze aspecten is een organisatieontwikkeling niet te realiseren. Denk dan aan het behoud van de motivatie van de medewerkers, het zich ontwikkelen van de medewerkers en het voorkómen van ziekteverzuim. Vaak worden deze HRM-aspecten in het voorbereidingstraject voor de samenwerking beperkt ingevuld. Bij dienstenuitbesteding, waarbij het personeel overgaat naar de partij waarmee men gaat samenwerken, worden arbeidsvoorwaarden als loon, loonsuppletie en pensioengat ingevuld, maar andere aspecten als het versterken van het sociaal kapitaal en dergelijke komen vaak niet of beperkt aan de orde. 1.5 Het lectoraat Vanuit het hiervoor gestelde zijn er twee majeure onderzoeksvragen op de weg naar ketens, knooppunten en netwerken te onderkennen. 1. Hoe zal de implementatie van zorgketens in de praktijk geoperationaliseerd moeten worden? Denk daarbij aan ontwerpaspecten, maar denk ook aan functioneringsaspecten en contracteringsaspecten. 11 Samenvatting 2. Hoe kan het functioneren van een keten, knooppunt of netwerk geoptimaliseerd worden en welke hulpmiddelen moeten daarbij ingezet worden? Deze onderzoeksvragen zullen opgepakt worden vanuit een combinatie van inhoud en leervormen. Daarbij wordt VU-Windesheim alsook het werkveld (vakgebied- en regio Zwolle/Flevoland-georiënteerd) als partner gezien. 9) Jurriëns (2001).

12 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaan we in op ontwikkelingen die geleid hebben tot de netwerkgerichte werkwijze alsmede de werking van ketens. Daarna gaan we in hoofdstuk 3 in op de oplossingsrichtingen knooppunten, netwerken en samenwerking. Tot slot gaan we in hoofdstuk 4 in op de relatie van het gestelde met het lectoraat. 12 Ketens, knooppunten en netwerken

13 2 Inleiding Ontwikkelingen Veel organisaties hebben de nodige fusies, overnames en samenwerkingsinitiatieven achter de rug. Het managen van schaalgrootte en complexiteit als gevolg daarvan noodzaakt organisaties om zich zoveel mogelijk te richten op de kerntaken. Eén van de bekendste voorbeelden van samenwerking is die tussen Disney, Coca Cola en McDonald s uit de tweede helft van de vorige eeuw. Figuur 1 geeft deze samenwerking weer. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen Rijkswaterstaat (RWS) en aannemersconsortia waarin de laatste de directievoering over de RWS-werken voeren. 13 Figuur 1: De Disney-McDonald s-coca Cola-trialliantie 10 Inleiding Een aantal algemeen maatschappelijke en logistieke aspecten is van invloed op het netwerk-denken 11 : de netwerkpartijen, logistieke ontwikkelingen en technologische innovaties. De partijen in het netwerk Bij alle (groepen van) partijen binnen een netwerk zijn bepaalde ontwikkelingen gaande die elkaar vaak versterken. Per groep behandelen we de ontwikkelingen. De vraag van consumenten verandert. De vraag van klanten wordt heterogener en veranderlijker. De voorspelbaarheid van de te leveren producten wordt minder. 10) Gebaseerd op The Economist (1998). 11) McKinnon (2002); Raad voor Verkeer en Waterstaat (2003); Jurriëns (2002); Spijkers (2004); Visionary Manufacturing Challenges for 2020 (1998).

14 De greep van overheden op de industrie wordt groter. Met name in de voedingsmiddelenindustrie en langzaam maar zeker ook in andere sectoren, stelt de overheid regels waaraan binnen de keten voldaan moet worden. Vanaf 1 januari 2005 geldt in Europa de European Food Law. Vanaf die datum moeten fabrikanten van voedingsmiddelen binnen vier uur kunnen aangeven waar hun grond- en hulpstoffen vandaan komen, wat ze ermee gedaan hebben en waar de vervaardigde tussen- en eindproducten zijn. Daarnaast lijkt de invloed van de overheid op de bereikbaarheid van organisaties steeds groter te worden. De arbeidsmarkt is krap. Ondanks de momenteel teruglopende economie blijkt het nog steeds moeilijk voldoende gekwalificeerd personeel te werven. Wel gaat het makkelijker dan een paar jaar geleden, het blijft echter nog relatief moeilijk. 14 Ketens, knooppunten en netwerken De logistieke ontwikkelingen Het managen van schaalgrootte en complexiteit ten gevolge van fusies, samenwerking en overnames noodzaakt organisaties om zich zoveel mogelijk te beperken tot de eigen kerntaken. Terugtrekken op de kerntaken 12 impliceert het op afstand plaatsen van ondersteunende processen. De ondersteunende organisatie moet meer op eigen benen kunnen staan en wordt meer bedrijfsmatig aangestuurd. Gedwongen winkelnering wordt niet geaccepteerd en er ontstaat concurrentie met commerciële partijen. Al met al betekent het onzekerheid over het voorbestaan van de ondersteunende organisaties. De globalisering in markten en de felle concurrentie dwingen bedrijven tot het sluiten van strategische allianties. In een groot aantal bedrijfstakken heeft het vervagen van nationale en competitieve grenzen ertoe geleid dat bedrijven grensoverschrijdende allianties aangaan. Dit heeft tot gevolg dat er wereldwijd ingekocht wordt en voorraden verder gecentraliseerd worden. Veranderingen in regelgeving, deregulering en liberalisering maken daarbij samenwerking noodzakelijk en mogelijk. Er ontstaan logistieke netwerken en knooppunten en er worden nieuwe innovatieve productieconcepten bedacht. Zo heeft het Spaanse kledingconcern SARA een leadtime 13 van nieuwe kleding van twee weken. 12) Hamel & Prahalad (1994). 13) De tijd van het bedenken van een nieuw product tot het moment waarop het voor het eerst in de winkel ligt.

15 Distributiekanalen worden geherstructureerd. Hierbij moet gedacht worden aan de dominantie binnen de ketens door grootwinkelbedrijven als Ahold, Hornbach 14 en dergelijke. Deze ontwikkeling vond het eerst plaats in de automotive branche, waardoor een omslag in de macht in de keten te zien was. Toen het just in time concept zijn intrede deed, nam de producent de touwtjes in handen en de leverancier moest zich aanpassen. Een voorbeeld daarvan is Toyota, die het aantal leveranciers reduceerde en duidelijke afspraken maakte. Een leverancier kon eraan voldoen of vertrekken. De macht in de keten lag bij de producent, en de retailers fungeerden als een doorgeefluik van de producenten. In de consumer product-industrie ligt de ketenmacht bij de retail. De producent moet vechten voor een plek op het schap. Er verschijnen nieuwe winkelformules, bijvoorbeeld de category killers waar slechts beperkte productklassen worden verkocht. Naast het traditionele kanaal ontstaat een direct to consumer-kanaal. Het traditionele kanaal heeft betrekking op de keten van producent naar distributiecentrum naar retail-winkel. De uiteindelijke levering van goederen aan de eindconsument volgt rechtstreeks na het moment van aankoop. Dit betekent dat de levering van het product optreedt, wanneer een consument de winkel binnenkomt, een product van de plank kiest, het naar de kassa brengt, en met de producten in het karretje de winkel verlaat. Technologische innovaties De korter wordende productlevenscyclus, veroorzaakt door snelle technologische vooruitgang en innovatie, vraagt om het vormen van partnerschappen. Tot op zekere hoogte koppelt de informatietechnologie voorheen gescheiden bedrijfstakken in versneld tempo aan elkaar. Door deze vervaging van bedrijfstakgrenzen en het groeiend aantal nieuwe markten groeit de behoefte aan strategische allianties. 15 Inleiding 14) Een Duits non food-grootwinkelbedrijf.

16 2.2 De consequenties De sterke gerichtheid op de keten is, zoals hiervoor gesteld, sterk bepaald door de veranderde visie van grote, global organisaties. De consequentie van deze ontwikkelingen betekent een verschuiving van de focus van de organisaties 15 : van efficiënt produceren naar klantgerichtheid. Waar organisaties vroeger sterk productgeoriënteerd waren, zijn ze nu gefocust op services. Momenteel spreken we zelfs over een belevingseconomie, waarin de klant vooropstaat. Een product wordt niet meer gekocht om haar functionaliteit (productgericht) of de service die geboden wordt (servicegericht), maar om de beleving van een product. Een mobieltje geeft bereikbaarheid voor jongeren. De value added zit dus niet meer in de producten, maar in hoe dingen beleefd worden, hoe het voelt. Producten of services zijn vervangen door de mensen die het leveren of communiceren. Elk(e) product of service lijkt specifiek voor een bepaalde, individuele klant gemaakt te worden. Dit heeft grote consequenties voor de interne gerichtheid: die verschuift van een gerichtheid op de eigen competenties naar een gerichtheid op die van anderen. In dit kader zijn een viertal fasen te onderkennen: zie tabel Ketens, knooppunten en netwerken Tabel 1: Ontwikkelingsfasen 16 Dit is in feite de eerste stap in het portfoliodenken. Strategisch denken evolueert van een portfolio met producten, via een met business en een met competenties, naar een portfolio met relaties. Eerst richt de strategie zich op het produceren van producten zodat de klant tevreden gesteld kan worden. Er is veelal een overvloedige vraag. Daarna richt de organisatie zich op de business: niet alleen producten worden verkocht maar ook services. 15) Jurriëns (E) (2001). 16) Jurriëns, R&D (1996).

17 In de praktijk betekent dit dat managers relaties moeten aangaan om de eigen competenties aan te vullen met complementaire. Het portfolio van de competenties loopt dan ook logischerwijze over in het portfolio van de relatienetwerken. Dat deze competenties als basis gelden om een betere aansluiting bij de klant te garanderen moge duidelijk zijn. 2.3 Ketens Definitie Ketens worden het eerst benoemd in de waardeketen van Porter 17. Hij hanteerde de visie dat economische waarde wordt gegeneerd via een waardeketen. Belangrijk daarbij zijn de afstemming tussen de primaire activiteiten (inkomende logistiek, productie, marketing en verkoop, services en uitgaande logistiek) en ondersteunende activiteiten (infrastructuur, HRM, technologieontwikkeling en inkoop). Later ontstaat het beeld dat er niet alleen afstemming tussen deze activiteiten binnen een organisatie moet plaatsvinden maar ook tussen organisaties. Door afstemming over organisaties heen ontstaat een efficiënter en effectiever proces, waardoor een hogere waarde gecreëerd wordt voor alle organisaties in de keten. Gerichtheid op de klant of (in de zorg) de cliënt geldt dan als uitgangspunt. 17 Het begrip keten is de laatste decennia meermaals opgedoken, onder andere in het goederenvervoer 18, de fysieke maakindustrie en in research & development-omgevingen 19. Binnen goederenstromen wordt ook wel het begrip supply (of demand) chain management (SCM) gebruikt 20. Inleiding Binnen elke keten participeren meerdere zelfstandige organisaties. Cooper, Kemperman en Bhakoo 21 geven aan dat dit minstens drie organisaties moeten zijn. Daarnaast is er een onderlinge afhankelijkheid tussen de organisaties waardoor de partijen met elkaar moeten samenwerken. De zelfstandige organisaties zijn in principe onafhankelijk van elkaar. Afhankelijkheid doet haar opgeld op het moment dat een product voor een klant geleverd moet worden 22. In ketenverband worden traditionele marktwerking en hiërarchische afhankelijkheid op de lange termijn gecombineerd. Dit blijkt niet alleen voor profit- maar ook voor non-profitketens te gelden. 17) Porter (2002). 18) Van Goor (1996). 19) Jurriens (1996). 20) Bowersox (1996); van Goor (1998); van der Veen (1999). 21) Cooper, Ellram, Gardner & Hanks (1997); Kemperman, Edelman & Pool (2000); Bhakoo (2004). 22) Lazzarini, Chaddad & Cook (2001).

18 Van der Vorst 23 stelt dat naast bepaalde (goederen)stromen ook informatie of kennis en veelal kapitaal uitgewisseld wordt. Verder is er nog een discussie, aangezwengeld door Verhallen en anderen 24, die stellen dat er ook een relationele stroom te onderkennen is, vertrouwen genoemd. Het ontbreken van vertrouwen verhoogt de kosten van de samenwerking. Dit laatste aspect geldt in het bijzonder voor ketens waarbij professionals een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld binnen de zorg. In de praktijk circuleert een groot aantal definities van een keten. Wij hanteren die van Van der Vorst 25, hij definieert een keten als een set van sequentiële, verticaal georganiseerde transacties die na elkaar gefaseerd waarde creëren. Het waarde creëren is een aspect dat bij zorgketens in hoge mate speelt, gezien het grote kwaliteitsrisico van de sector. In tabel 2 worden een aantal voorbeelden van ketens in de industrie alswel in de dienstverlening benoemd. 18 Ketens, knooppunten en netwerken Industrie: - Bij Philips gloeilampen heet dit van zand tot klant. - In de brouwerswereld heet dit van korrel tot borrel. Dienstverlening: - In de financiële wereld van cent tot cliënt. - In de vervoerswereld van herkomst tot bestemming. - In de medische wereld van pil tot bil. Tabel 2: Voorbeelden van ketens Als we over ketens praten, valt onvermijdelijk de term ketenmanagement, ook wel SCM genoemd. Christopher 26 definieert SCM als de integratie van de kernbedrijfsprocessen gerekend vanuit de eindgebruiker, door de originele toeleveranciers van producten, diensten en informatie waarde te laten toevoegen voor klanten en andere stakeholders. Dit geldt ook voor de zorgketen: 35 tot 45 procent van de totale kosten van een ziekenhuis blijken SCM-kosten te zijn ) Van der Vorst (2004). 24) Verhallen, Gaakeer & Wiegerinck (2004). 25) Van der Vorst (2004). 26) Christopher (1998). 27) Kowalski (2001).

19 Ketenstrategie Onderzoek bij een groot aantal bedrijven en instellingen heeft geleerd dat de meest succesvolle bedrijven zich focussen op een gekozen klantengroep en dat zij hun organisatie daarop inrichten. Hierbij zijn drie waardeproposities mogelijk 28 : organisaties kunnen zich focussen op product leadership, op customer intimacy of op operational excellence (figuur 2). Figuur 2: Waardeproposities De gekozen focus heeft consequenties voor de organisatie-inrichting. Hierbij moet het topmanagement, inclusief het operationele management, zich ervan verzekeren dat alle vijf de onderdelen van het bedrijfsmodel (primaire processen, automatiesystemen, besturingssystemen, cultuur, organisatiestructuur, infrastructuur en hulpmiddelen) op elkaar zijn afgestemd en in lijn zijn met de strategie. 19 Inleiding Klanten worden navenant onderverdeeld in drie categorieën. Klanten die voor de innovatieve producten gaan, worden bediend door bedrijven die product leadership nastreven. De tweede categorie klanten koopt producten van bedrijven die zich volledig richten op de klant, door bijvoorbeeld een sparring partner te zijn en door veel producten en diensten snel en klantspecifiek te leveren. Deze klanten worden bediend door bedrijven die customer intimate zijn. De derde categorie zijn klanten die de prijs belangrijk vinden en goed kunnen leven met standaardproducten en -diensten. Deze klanten worden bediend door bedrijven die zich onderscheiden door operational excellence. Ketenbeheersing of SCM laat zich binnen deze waardeproposities als kostenbesparing benoemen. 28) Treacy & Wiersema (1994).

20 Deze waardepropositieaanpak is ontstaan vanuit industriële en dienstverlenende bedrijven in een profitomgeving. Wat we echter meer en meer zien, is dat deze aanpak ook werkt bij organisaties in een non-profitomgeving. De Nederlandse Spoorwegen heeft deze aanpak al toegepast. Binnen de zorg zien we privé-klinieken ontstaan die een customer intimacy-propositie kiezen. Segmentatie van de logistieke keten Logistieke ketens zijn horizontaal te segmenteren. Deze segmentatie voeren we uit omdat de markt aan de verschillende segmenten andere eisen stelt, die ook weer een verschillend effect op de arbeids- en zeggenschapsverhoudingen kennen. In figuur 3. staat de horizontale segmentatie van de automotive branche weergegeven Ketens, knooppunten en netwerken Figuur 3: Horizontale segmentatie in de automotive-keten Hierin worden de stappen benoemd van jobber (die de basisgrondstof maakt) tot de subdealer (die de aflevering naar de cliënt verzorgd). Elke stap kent daarbij zijn eigen focus op een bepaalde klantengroep met bijbehorende profilering. De jobber is sterk procesgeoriënteerd, wat betekent: goedkoop produceren, in massa en vijfploegendienst. De car producer is al klantgeoriënteerd, wat betekent dat hij zeer flexibel is. Tot slot is er de subdealer, die sterk lokaal opereert. We zien dat de corporate winners 30 binnen een keten veelal verschillende profileringen kennen. Ook dit geldt weer niet alleen voor de profitketens, maar ook voor het sociale domein. De leverancier van medicijnen voor een zorginstelling kan zich focussen op operational excellence, terwijl de zorginstelling customer intimacy nastreeft. 29) Jurriëns (Information) (1996). 30) Corporate winners zijn organisaties die excellent presteren in de markt

21 Ketenintegratie Onderzoek heeft zich de laatste jaren gericht op de vraag hoe effectieve en responsieve ketens kunnen worden ontworpen, vanuit logistiek en ICT-perspectief. Via recente literatuur 31 klinken nieuwe kreten als efficient customer response (ECR) en collaborative planning forecasting and replenishment (CPFR) 32. Figuur 4 plaatst die kreten in een ontwikkelingsverband. Figuur 4. Van electronic data interchange (EDI) naar CPFR 33 De volgorde wil niet zeggen dat concepten van elkaar afhankelijk zijn, CPFR steunt bijvoorbeeld niet op EDI. CPFR kan wel gezien worden als een uitbreiding van het ECR-concept. ECR op zijn beurt kan worden gezien als een opvolgende stap van eerdere logistieke concepten en technische ontwikkelingen. Deze evolutie is een intraorganisatorische uitwisseling van informatie. Moderne concepten als ECR en CPFR brengen ketenintegratie naar het volgende niveau. In tegenstelling tot de uitwisseling van winkelverkopen of winkelorders, vergt het ook dat planning en voorspelling een integraal onderdeel tussen partners in de keten worden. In de medicijnenketen, zeker wanneer medicijnen in de toekomst ook bij DA of Etos verkocht gaan worden, is dit ook een geaccepteerd concept. 21 Inleiding Om tot een generieke indeling te komen voor de mogelijkheden om samen te werken inzake de levering van de goederen, maakt Van Goor 34 een onderscheid in vier integratiedomeinen: uitvoering, informatie, besturing en organisatie. In figuur 5 zijn deze domeinen van ketenintegratie schematisch weergegeven, terwijl figuur 6 de relatie tussen de concepten hiervoor en de integratieniveaus weergeeft. 31) ECR Europe (1997). 32) Samen plannen op basis van uitwisseling van vraagvoorspelling en gesynchroniseerde productie 33) Bron: Syncra Systems & Indsutry (2000) 34) van Goor (1996).

22 Figuur 5: Vier domeinen van ketenintegratie 22 Ketens, knooppunten en netwerken Figuur 6: Volwassenheid van de concepten en technologie De eerste integratievorm, die van de uitvoering, richt zich op het vergroten van de efficiency bij de verwerking van de fysieke goederenstroom. Het resultaat is een verlaging van de totale handelingskosten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van stapelwagens (effecient unit loads) binnen het circuit van bloemenveilingen. Deze rolcontainers worden gebruikt door kwekers, veiling en kopers. De kwekers gebruiken de rolcontainers voor de aanvoer van producten. Op de veiling worden ze gebruikt voor opslag, sortering en intern transport. Tenslotte kan de koper ze gebruiken voor de afvoer van het gekochte product. De fysieke goederenstroom kan in het sociale domein vertaald worden naar de cliëntenstroom, waarbij een persoon natuurlijk niet hetzelfde is als een pakketje.

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Direct Marketing. De Machine, De Mens en De Moraal. Janny C. Hoekstra

Direct Marketing. De Machine, De Mens en De Moraal. Janny C. Hoekstra Direct Marketing De Machine, De Mens en De Moraal Janny C. Hoekstra Groningen 2001 1 Copyright J.C. Hoekstra ISBN 90 367 1560 1 2 Direct Marketing De Machine, De Mens en De Moraal Rede in verkorte en vrije

Nadere informatie

Essentie van Dienstenmarketingmanagement

Essentie van Dienstenmarketingmanagement Essentie van Dienstenmarketingmanagement by mayke373 The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

VAN HOOGGESPANNEN VERWACHTINGEN NAAR CONCRETE ACTIE?!

VAN HOOGGESPANNEN VERWACHTINGEN NAAR CONCRETE ACTIE?! STRATEGISCHE ALLIANTIES IN DE BOUW VAN HOOGGESPANNEN VERWACHTINGEN NAAR CONCRETE ACTIE?! UT, november 1999 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG: Dorée, A.G.; B. van der Veen Strategische allianties

Nadere informatie

Shared Services in Den Haag

Shared Services in Den Haag P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Bestuurskunde Faculteit Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Inhoud PROLOOG... 3 1 ANTICIPEREN OP TRENDS... 5 1.1 TIEN GROTE TRENDS... 5 1.1.1 Globalisering... 5 1.1.2 Geschoold arbeidsaanbod... 5 1.1.3 Markt voor producten

Nadere informatie

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter. MARGEKILLERS Het bouwen van winnende supply chains Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.nl Inleiding

Nadere informatie

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Colofon Auteur Rico Luman ING Economisch Bureau rico.luman@ing.nl 06-83648954 Redactieraad

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners EEN SUPPLY CHAIIN MODEL VOOR INTERHOME ONDERZOEK NAAR EEN OP IICT EN IINTERNET GEBASEERDE DISTRIBUTI IE LLOGI ISTIEK VOOR IINTERHOME N..V.. Affsttudeerrscrri iptti ie geschrreven in i hett kaderr van de

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie