Onderwerpen scripties departement privaatrecht Alternatieve geschiloplossing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerpen scripties departement privaatrecht 2009. Alternatieve geschiloplossing"

Transcriptie

1 Onderwerpen scripties departement privaatrecht 2009 Alternatieve geschiloplossing ADR en materieel contractenrecht. Conflictoplossing bij rechtbanken: samenwerking rechter en mediator. Gedragscode letselschade. Integratie van mediaton(technieken) in de rechtsgang (evt. vanuit rechtsvergelijkend perspectief). Invloed ADR op het burgerlijk procesrecht. Prikkels in het procesrecht ter bevordering van schikkingen en ADR. (Ontwerpen van) alternatieve geschiloplossing. Vraagsturing. Bouwrecht Aansprakelijkheden binnen bouwteam. Aansprakelijkheidsbeperking binnen een besloten vennootschap. Aansprakelijkheid & verzekering architect. Alliantiecontracten binnen de bouw. Beroepsbescherming architecten gelet op gewijzigde Wet op de Architectentitel. De Nieuwe Regeling. Openbare aanbesteding en de totstandkoming van overheidscontracten. Risicospreiding in het aannemingsrecht. Risicospreiding in het architectenrecht. Samenwerking in de bouw in rechtsvergelijkend perspectief. Burgerlijk Procesrecht Behandeling deelgeschillen. Bewijsrecht. Bewijsbeslag versus fishing expedition. De comparitie na aanbrengen bij het gerechtshof. De effecten van de afschaffing van het procuraat. De eisen aan procesinleidende stukken. De elektronische akte als bewijsmiddel. De personenvennootschap in het procesrecht. De toerekening van fouten van de advocaat aan partijen. De verplichte procesvertegenwoordiging ter discussie. De rol van de Hoge Raad. Harmonisatie van procesrecht in Europa. Het vereiste van voldoende belang in de procedure. Incassovorderingen. Internationaal privaatrecht: o EEX 1

2 Nederlands procesrecht en excessief formalisme volgens het EVRM. Objectieve criteria: heldere verdelingsnormen in het privaatrecht Overdracht van vorderingen (en schulden) gedurende de procedure. Procesrecht en gemeenschap. Procesrecht in eerste aanleg. Proceskostenveroordeling. Partij-autonomie versus case-management. Uitbreiding van de cautio judicatum solvi (verplichte zekerheidstelling voor proceskosten)? Vergoeding van buitengerechtelijke kosten in letselschadezaken. Verloop comparitie van partijen (evt vanuit rechtsvergelijkend perspectief). Verscherping van de eisen voor het leggen van conservatoir beslag. Volkenrechtelijke en andere immuniteiten versus het recht op toegang tot de rechter. Wetsvoorstel griffierechten. Europees privaatrecht Algemeen contractenrecht v. consumentenrecht in Europees perspectief. Amerikaans uniform privaatrecht: een voorbeeld voor Europa? De Draft Common Frame of Reference en de toekomst van het Europees privaatrecht. De Europeesrechtelijke onrechtmatige overheidsdaad. De implementatie van de Dienstenrichtlijn en de regeling van de opdracht. De richtlijn oneerlijke handelspraktijken. De rol van het Europees Gerechtshof in privaatrechtelijke geschillen. Europees privaatrecht en social justice. Mixed legal systems als voorbeeld voor harmonisatie van Europees privaatrecht. Proportionaliteit in de PECL. Remedies in de PECL. Van minimumharmonisatie naar maximum/volledige harmonisatie in het Europees privaatrecht? Vergelijking tussen de Principles of European Contract Law (PECL), de Unidroit Principles en/of het Weens Koopverdrag. Gezondheidsrecht Aansprakelijkheid bij medische experimenten. Aansprakelijkheid binnen de ketenzorg. Aansprakelijkheidsrisico's en het gebruik van digitale informatiesystemen. Aansprakelijkheid van dienstverleners in de zorg. Aansprakelijkheid voor gebrekkige risicovoorlichting bij medische behandelingen. De minderjarige als patiënt en de Wet GBO. De minderjarige en de Wet BOPZ. De minderjarige en de wet op de orgaandonatie. De patiënt; lijdend of leidend? De psychiatrische patiënt en diens rechten in rechtsvergelijkend perspectief. 2

3 Goederenrecht Afgescheiden vermogen krachtens partijbedoeling (eventueel vgl met Engeland). Appartementsrechten. Aspecten van securitisatie (securitisation). Bezit, macht en houderschap in rechtsvergelijkend perspectief. Een nieuw eigendomsbegrip? Financiering volgens de Islam. Grenzen aan de vermenging. Grenzen aan het zaaksbegrip. Hervorming van het executierecht: openbare vs onderhandse verkoop. Het gesloten stelsel (numerus clausus) in het goederenrecht. IE-recht. Internationale transacties. Is het mogelijk een vorderingsrecht te bezitten? Nederlands zekerheidsrecht vs Engels zekerheidsrecht. o Zekerheid op financial collateral. o Zekerheid op (on)roerende zaken. o Zekerheid op IE-rechten. Overmaat aan zekerheden en de belangen van de kredietnemer. Redelijkheid en billijkheid in het goederenrecht. Retentierecht op onroerende zaken. Schatvinding. Verjaring in het goederenrecht: van rechtszekerheid naar belangenafweging? Voldoet het huidige executierecht nog aan de eisen die de praktijk daaraan stelt? Vormerkung bij de koop van registergoederen. Wat is geld? Insolventierecht De invulling van het begrip centrum van voornaamste belangen in de Europese Insolventieverordening. De fiscus als (boedel)schuldeiser binnen faillissement in rechtsvergelijkend perspectief. De kwaliteitsrekening binnen faillissement. De (persoonlijke) aansprakelijkheid van de curator. De storneringsbevoegdheid van de bank in faillissement. De taak en de rol van de rechter-commissaris. De zorgplicht van de curator bij onverschuldigde betaling. Een voorrecht voor milieuclaims tegen de gefailleerde? Faillissementsfraude. Het dwangakkoord. Insolventieverordening in Europees perspectief. Nietigheden en vernietigbaarheden in faillissement: terugdringen? Rechten van derden en de afkoelingsperiode. Voorontwerp Insolventiewet. Werknemersbelangen en misbruik van faillissement. 3

4 Jeugdstrafrecht Criminaliteit van allochtone jeugdigen en eventuele uitzetting. De bijzondere rol van de advocaat in het jeugdstrafrecht. De leeftijdsgrens in het strafrecht in rechtsvergelijkend perspectief. De positie van de gedragdeskundige in het jeugdstrafrecht. De rechtspositie van de jeugdige in de justitiële jeugdinrichting. De vraag naar de zin van de besloten zitting. De vraag of de gedragsbeïnvloedende maatregel meer beidt dan een voorwaardelijke straf/maatregel. De vraag of de PIJ-maatregel (nog) voldoet. DNA afname bij jeugdigen in relatie tot IVRK. Groepscriminaliteit van jeugdigen. Het Veiligheidshuis en de bescherming van de privacy het kind en de ouders. Horen van kinderen in het strafrecht. Juridische aansprakelijkheid van ouders voor hun delinquente kind. Opvoedingsondersteuning als preventie tegen jeugdcriminaliteit. Politie en haar relatie met justitiële jeugdinstellingen. Relatie straf en zorg in het jeugdrecht. Spijbelgedrag en jeugdreclassering. Terug naar de strafrechtelijke ots? Terugkeer van de jeugdrechter. Jeugdrecht (civiel) Formele en materiële handelingsbekwaamheid De positie van het kind in juridische procedures. Een eigen rechtsingang voor minderjarigen. Handelings(on)bekwaamheid in rechtsvergelijkend perspectief. De kinderombudsman. De bijzondere curator. Rechtspositie van minderjarigen Minderjarigen en: o de pleegzorg o euthanasie (levensbeëindiging pasgeborenen) o het IVRK o orgaandonatie o in het gezondheidsrecht o school o het recht op status- en afstammingsvoorlichting. o de rechtspositie van de jeugdige in gesloten jeugdzorg. Kinderbescherming De ontheffing en ontzetting uit het gezag. 4

5 De ondertoezichtstelling (met uithuisplaatsing). Bescherming van de ongeboren vrucht (tegen drugs-, medicijn- of alcoholmisbruik door de moeder). OTS (voor ouders in plaats van het kind). Dwangmiddelen om ouders te dwingen om de opvoeding beter ter hand te nemen. Taken en bevoegdheden van de jeugdbescherming. (Bureau jeugdzorg, Raad voor de kinderbescherming, AMK) (Financieel) prikkelen van ouders tot goede opvoeding. Het Bureau jeugdzorg en het Centrum voor jeugd en gezin. Kindermishandeling. Wet op de jeugdzorg. Minderjarigen en (echt)scheiding Het recht op omgang (ook i.v.m. art. 8 EVRM). Het recht op informatie en consultatie. Minderjarigen en Kinderontvoering. Kinderalimentatie. De (effectuering van) omgangs- consultatie- en informatierechten. De rechtspositie van ouders De pleegouder. De sociale ouder. De stiefouder. De biologische vader. Gezag en voogdij (Gezamenlijke)voogdij. Testamentaire voogdij. Ouderlijk gezag. Gezamenlijk gezag. Personen- en Familierecht Afstammingsrecht Kinderen geboren buiten huwelijk. De erkenning. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Adoptie. Draagmoederschap. Kunstmatige voortplantingstechnieken. Echtscheiding De echtscheidingsprocedure. Echtscheidingsplan. Ouderschapsplan. Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding. 5

6 Alimentatie. De afwikkeling van de huwelijksgemeenschap. De afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden. Echtscheiding en kinderen. Echtscheiding en mediation. Huishoudens met ouders van gelijk geslacht (rechtsvergelijkend): Adoptie. Gezag. Huwelijk. Onderhoudsverplichting. Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap De huwelijkssluiting, huwelijksvereisten en ontbindingsgronden. Rechten en plichten van echtgenoten. Morele verplichtingen in het huwelijksrecht. De huwelijkssluiting. De huwelijksgemeenschap/huwelijkse voorwaarden. Naamrecht Naar een nieuw naam- en adeldomsrecht. Naamswijziging. Overig o Onderhoudsverplichtingen bij nauwe persoonlijke betrekkingen. o Rechterlijke competentie in het personen- en familierecht (de positie van de familierechter). o Rechtsbescherming van wilsonbekwame personen (curator, bewindvoerder). o Vermissing van personen. o Burgerlijke stand en privacy. o Erfrecht. Zelfregulering in het personen- en familierecht Verbintenissenrecht Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid als afweging van mensenrechten. Aansprakelijkheid van instituties. Aansprakelijkheid van de overheid op grond van de onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van de overheid op grond van de rechtmatige daad. Aansprakelijkheid van politie en justitie. Aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van kinderen vanuit een preventief oogpunt. Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders. Aansprakelijkheid voor keurmerken. 6

7 Aansprakelijkheid voor activiteiten in het algemeen belang. Aansprakelijkheid voor milieuschade. Afwikkeling van massaschade. Beperking van hoofdelijkheid bij aansprakelijkheid. Bewuste roekeloosheid als criterium. De betekenis van gebruikelijk gedrag voor aansprakelijkheid. De wijze van toepassing van proportionele aansprakelijkheid. Grondslag voor abstracte schadevergoeding. Punitive damages in Nederland? Reputatieschade. Schadevergoeding wegens gederfd genot. Strict liability in rechtsvergelijkend perspectief. Strooischade. Toerekening en grondslag van aansprakelijkheid in rechtsvergelijkend perspectief. Toerekening en relativiteit versus scope of protection. WCAM. Zorgvuldigheidsplichten in Engels, Frans en Duits onrechtmatige daadsrecht. Algemeen Bescherming van niet-vermogensrechtelijke belangen. Betekenis van persoonlijkheidsrechten in het vermogensrecht. Empirisch onderzoek in het verbintenissenrecht. Internationaal privaatrecht: o Rome I-Verordening (was Wet Conflictenrecht OD) o Rome II-Verordening (was EVO) Machtsverhoudingen in multidisciplinair perspectief. Verval van recht als sanctie. Vervaltermijnen en verjaring. Zelfregulering. Zorgplichten in het verbintenissenrecht. Overeenkomstenrecht Betalingsverkeer op internet. Bruikleen en verbruikleen. Commodification of Contracts. De battle of the forms in rechtsvergelijkend perspectief. De onderhandelingsplicht bij totstandkoming, wijziging en beëindiging van overeenkomsten. De overeenkomst van lening. Dwaling met betrekking tot toekomstige omstandigheden. Eigen schuld in het contractenrecht. Gevolgen en toelaatbaarheid van oneerlijke handelspraktijken. Goede trouw in de pre-contractuele fase in rechtsvergelijkend perspectief. Het nieuwe verzekeringsrecht. Het telefoonabonnement. Klachtrecht in rechtsvergelijkend perspectief. 7

8 Koop en verkoop op afbetaling. Opzegging van duurovereenkomsten. Rechten en plichten van partijen in de post-contractuele fase. Remedies voor wanprestatie: een vergelijking tussen het Duitse recht en een ander rechtssysteem in Europa. Richtlijn colportage (huis-aan-huis verkoop). Schuld- en contractsoverneming. Stilzwijgende verlenging van duurovereenkomsten (evt vanuit een rechtsvergelijkend perspectief). Verzuim en ingebrekstellingen: functie en alternatieven. Verrekening en contractsovergang in driepartijenverhoudingen. Wet oneerlijke handelspraktijken. 8

9 Speciale onderzoeksprojecten met participatie scriptiekandidaten Measuring Access to Justice Toelichting: Er is weinig bekend over de kosten die de gebruikers van het recht maken en wat ze daarvoor terug krijgen. Het project Measuring Access to Justice heeft als doel een instrument te ontwikkelen waarmee de kosten en de kwaliteit van procedures (toegang tot de rechter, de mediator, geschillencommissies, etc.) kunnen worden gemeten vanuit het perspectief van rechtzoekenden. Scriptiekandidaten kunnen op verschillende manieren participeren in het project. Enkele mogelijke scriptie-onderzoeken zijn: o Studenten kunnen zich aansluiten bij een team van onderzoekers dat pilotprojecten uitvoert. In het kader van het project worden concrete metingen uitgevoerd van uiteenlopende procedures (gang naar de rechter, mediation, geschillencommissies, bezwaar- en klachtprocedures, etc.). o Studenten kunnen zelfstandig quick scans van één of meerdere procedures naar keuze uitvoeren en tot aanbevelingen voor verbetering komen. o Studenten kunnen zelfstandig of in teamverband projecten evalueren die gericht zijn op verbetering van toegang tot het recht in ontwikkelde of ontwikkelingslanden. o Studenten kunnen zelfstandig procedures of kernelementen daarvan evalueren op basis van een reeds ontwikkelde best practices methodology. o Studenten kunnen onderzoek verrichten naar de verschillen in perceptie tussen de kwaliteit van juridische diensten en andere diensten. o Studenten kunnen onderzoeken wat de verschillen en de overeenkomsten zijn tussen de kwaliteit van procedures zoals ervaren door twee partijen in een conflict (eisergedaagde; slachtoffer-verdachte). Microjustice Research and Innovation Toelichting: Het Microjustice Research and Innovation Program is gericht op de ontwikkeling van microjustice. Microjustice is een innovatieve benadering van toegang tot het recht, die bouwt op de behoeften aan recht van mensen en de capaciteiten die mensen zelf hebben om hun conflicten met anderen op te lossen. Doel is om toegang tot het recht duurzaam en betaalbaar te organiseren voor de vier miljard mensen op de wereld die van minder dan $2 per dag leven, maar ook voor mensen in ontwikkelde landen. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij vijf essentiële kerntaken van het rechtssysteem en andere geschilsystemen. Meer informatie hierover is te vinden via Scriptiekandidaten kunnen op verschillende manieren participeren in het project. Enkele mogelijke scriptie-onderzoeken zijn: o Studenten kunnen onderzoek verrichten naar lokale informele geschilsystemen die in ontwikkelingsgebieden bestaan. Welke best practices zijn er in de literatuur te vinden op het gebied van een van de vijf kerntaken van geschilsystemen? 9

10 o Studenten kunnen onderzoek verrichten naar heldere verdelingsnormen (denk aan bijvoorbeeld de kantonrechterformule) die mensen met een conflict kunnen gebruiken bij het verdelen van goederen, schade, taken, etc. o Studenten kunnen onderzoek verrichten naar de eigenschappen van een goede en betaalbare rechtshulpverlener in ontwikkelingsgebieden. o Studenten kunnen onderzoek doen naar de mogelijkheden die moderne informatietechnologie biedt voor het codificeren van recht. Hoe ziet een Civil Code 2.0 eruit? o Onder voorwaarden kunnen studenten ook veldonderzoek verrichten in ontwikkelingsgebieden. Studenten kunnen onderzoek verrichten naar best practices of een needs and capabilities assessment uitvoeren. Onderzoek naar effectieve sturingsmechanismen voor samenwerking: contracten(recht) en geschiloplossing Studenten met interesse in dit onderwerp kunnen door een traditionele scriptie of op meer innovatieve manieren bijdragen aan het onderzoek binnen dit thema. In de praktijk werken overheden en private partijen vaak gedurende langere tijd samen. Dat kan zijn in een serie van transacties, in langdurige projecten of in een leverancierafnemer relatie. Tussen partijen die met elkaar contractuele betrekkingen aangaan blijkt de kwaliteit van de relatie een belangrijke factor voor het slagen van transacties of projecten. Vooral bij complexe transacties is dit het geval. Of de juiste producten tijdig worden geleverd en ze voldoen aan de verwachtingen van de koper, of een service adequaat wordt verleend hangt vaak samen met het feit of het lukt over en weer goed samen te werken (ruim gedefinieerd als: the human interaction process between parties in the light of a joint activity, Peter Kamminga 2008, 2). Of samenwerking goed verloopt, heeft weer te maken met zaken als de juiste en voldoende informatie uitwisselen, mogelijke problemen vroeg signaleren, elkaars visie kennen op de inhoud van het contract en op hoe men gedurende de uitvoering met elkaar denkt om te gaan. Als dit niet goed gebeurd is de kans op vertraging, meerkosten en conflicten groot. Samenwerking is iets waar het recht zich van nature maar heel beperkt mee bezig houdt. Het juridisch systeem en ook contracten geven weinig specifieke prikkels tot goed samenwerken, Juridisering is zelfs vaak een aanleiding tot of escalatie van conflicten. Gevolgen zijn vaak hoog oplopende transactiekosten en vertraging. Contractspartijen die de relatie van belang vinden aarzelen daarom vaak lang voordat ze een contract raadplegen of een ingebrekestelling sturen. Dit onderzoek naar sturingsmechanismen richt zich op de rol die het contractenrecht, contracten en ook het procesrecht bij samenwerking speelt. Op welke manieren het faciliteert of juist frustreert. Het doel is 1) een analyse van de huidige kaders voor (contractuele) samenwerking en 2) nieuwe manieren en mogelijkheden verkennen waarop deze kaders samenwerking beter zouden ondersteunen. 10

11 Het onderzoek bouwt voort op een verkennende studie naar samenwerking in complexe projecten. Daarin zijn sociaal psychologische, economische, en juridische factoren geïnventariseerd die samenwerking beïnvloeden en waar men bij het opstellen van juridische sturingsmechanismen (aanbestedingsregels, contracten, gedragscodes) rekening mee zou moeten/kunnen houden om samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het concrete voorbeeld in deze studie is dat van samenwerking tussen contractspartijen in complexe infrastructurele projecten. De bevindingen uit deze interdisciplinaire studie zijn echter in een veel breder kader relevant. (Scriptie)onderwerpen binnen dit onderzoeksveld Een aantal onderwerpen waarop je als scriptiekandidaat een bijdrage aan dit onderzoek kan leveren worden hierna kort omschreven. Het deelonderzoek mag empirisch, interdisciplinair of puur juridisch van karakter zijn. Voor nadere informatie over het precieze onderwerp en de vorm waarin je een bijdrage kan leveren, of als je aanvullende ideeën hebt voor een scriptieonderwerp dat je ook relevant lijkt binnen het thema; neem contact op met De samenvatting van de studie waar binnen dit onderzoek op wordt voortgebouwd zal aan scriptiestudenten beschikbaar worden gesteld. Onderwerp 1: Sturingsmechanismen en samenwerking Wetten, regels en contracten geven zelden specifiek weer hoe partijen dienen samen te werken of hoe ze afgesproken hebben te gaan samenwerken. De sterkste prikkel die bijv. in contracten zit is die van de afdwingbaarheid van beloftes. Die betreffen veelal alleen de prestatie, niet de coördinatie, het samenwerkingsproces, tussen partijen. Binnen dit thema analyseer je één of meer problemen relevant voor samenwerking als hierboven gedefinieerd die spelen in één of meer van de huidige juridische kaders (gedragscodes, brancheregelingen, (standaard)contracten, aanbestedingsregels, geschiloplossingsregels). Voor de uitvoering van dit onderzoek zou je empirisch onderzoek kunnen doen naar een bepaalde contract soort of brancheregeling, of een metaanalyse van reeds gedane (internationale) empirische studies. Concreet zou je voor het kader dat je bestudeert een van de volgende vragen centraal kunnen stellen: Wat voor soort bepalingen (in bijv. bouw en/of ICT contracten) leveren conflicten op of versterken conflicten vaak en waarom? Welke elementen frustreren samenwerking in de aanloop naar een contract toe (de precontractuele fase)? Wat zijn positieve dan wel negatieve effecten van conflictoplossingsbepalingen in standaardcontracten, welke aanpakken werken wel? Etc. 11

12 Partnering, allianties en andere moderne contractsvormen Partnering en allianties zijn moderne samenwerkingsvormen waarbij de relatie tussen partijen en de samenwerking centraal staan. Met deze vormen wordt momenteel in Nederland geëxperimenteerd maar de ervaringen zijn niet onverdeeld positief (net als overigens in de rest van de wereld). Er kleven duidelijk een aantal nadelen en voordelen aan deze vormen. De ideale vertaling van de samenwerkingsprincipes in een contractvorm die samenwerking ondersteunt maar tegelijkertijd ook voldoende prikkels geeft tot optimale prestaties lijkt nog niet gevonden. Denkbaar zou zijn dat je: Een vergelijking maakt van een traditionele contractvorm(en) met de nieuwe partnering en alliantie contracten. Welke factoren zijn anders geregeld, in hoeverre wordt de samenwerking en de relatie concreet in het contract geregeld? Zijn er evaluatie criteria voor samenwerking opgenomen? Wat betekent dit voor risicoverdeling? Welke verschillende prikkels worden er gegeven? Een vergelijk maakt tussen een aantal soorten partnering contracten die er in de wereld bestaan. Vergelijk PPS contracten en DBFM met alliantiecontracten op de factor samenwerking. Een vergelijking trekt tussen partnering contracten in verschillende sectoren (de bouwwereld, R&D allianties, onderhoudsallianties, etc.). Welke rol speelt de jurist bij deze soort samenwerkingsvormen? Etc. Geschiloplossing: preventie, identificatie, management Conflicten kunnen samenwerking eenvoudig frustreren. Belangrijk is daarom de keuzes inn omgang met conflicten. Partijen kunnen preventieve maatregelen treffen, conflicten identificeren, slimme geschiloplossingsbepalingen schrijven en nadenken over welke vorm van geschiloplossing door derden men wil (rechter, arbiter, mediator, etc). Helaas heeft dit onderwerp in allerlei sturingsmechanismen als codes, contracten en regelgeving nog steeds beperkte aandacht. Er wordt simpelweg weinig over na gedacht bij het aangaan van contractuele relaties. Kijk (bijv. vanuit het perspectief van recht, economie en/of sociale psychologie) naar de omgang met conflicten in contractuele relaties: Inventariseer wat de omgang is met conflicten in sturingsmechansmen in verschillende branches (bouw, ICT) en analyseer met welke factoren rekening wordt gehouden en met welke niet. Niet elk conflict is gelijk, is er een differentiatie in aanpak, wanneer welke conflict aanpak? 12

13 Verken de mogelijkheden van combinaties van geschillenprocedures (bijv. medarb) of bijv. Dispute Boards, wanneer zijn deze vormen geschikt, wanneer niet? Waar komen ze vooral voor? Wat zijn de verschillende rollen die juristen gedurende contractuele relaties kunnen spelen. Welke fasen vragen om wat voor rollen? Etc. 13

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23

Afkortingen 13 I PERSONEN- EN FAMILIERECHT 23 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding recht 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Omschrijving en doel 15 1.3 Rechtsgebieden 16 1.4 Materieel recht en formeel recht 19 1.5 Nationaal en internationaal recht 20 1.6 Inhoud

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17

1.3.4 Recente wetswijzigingen... 9 1.3.5 De organisatie van de jeugdhulpverlening... 14 1.3.6 Samenwerkingsvormen... 17 IX 1 Ter oriëntering..................................................................... 1 1.1 Inleiding............................................................................. 2 1.2 Begripsaanduidingen................................................................

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

De Kinderombudsman Erasmus Universiteit Rotterdam. 31 mei 2013

De Kinderombudsman Erasmus Universiteit Rotterdam. 31 mei 2013 De Kinderombudsman Erasmus Universiteit Rotterdam 31 mei 2013 Terugblik Het onderzoek naar de bijzondere curator De stem en het belang van het kind 12 IVRK: het kind heeft het recht om zijn of haar mening

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

Het hedendaagse personen en familierecht

Het hedendaagse personen en familierecht Het hedendaagse personen en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) Prof. mr. P. Vlaardingerbroek Mr. K. Blankman Mw. mr. A. Heida Mr. A.P. van der Linden Mw. mr. E.C.C. Punselie Zesde druk

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben Personen- en Familierecht Samenleven als geliefden in Nederland In Nederland samenleven met partner: 3 mogelijkheden: Huwelijk of Geregistreerd Samenwonen met Samenlevingcontract Samenwonen zonder Samenlevingscontract

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek

Training complexe echtscheidingen. 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen 1 Regio Gooi en Vechtstreek Training complexe echtscheidingen Programma: 13.45 u Inloop 14.00 u Opening Catelijne van der Hoeven, stafarts Jeugd en Gezin 14.05 Juridisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 5

Inhoudsopgave. Maklu 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De familie- en kinderrechter, een duizendpoot? 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Maatwerk in de rechtspraak en finale geschilafdoening 16 1.3 Processuele factoren 18 1.4 Menselijke factoren

Nadere informatie

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht

Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Evoluties in het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht Prof.mr.drs. Mariëlle Bruning Leuven, 28 mei 2015 Inhoud Juridisch kader jeugdbescherming in Nederland Historische evolutie jeugdbescherming Aandachtspunten

Nadere informatie

8 Kind en scheiding. mr. MJ.C. Koens. 2e gewijzigde druk

8 Kind en scheiding. mr. MJ.C. Koens. 2e gewijzigde druk 8 Kind en scheiding mr. MJ.C. Koens 2e gewijzigde druk Sdu Uitgevers 2008 Inhoud Voorwoord / 13 Afkortingenlijst / 15 Inleiding/ 17 1. De verantwoordelijkheid van ouders bij scheiding / 19 1.1. De rechter

Nadere informatie

Het hedendaagse personen en familierecht

Het hedendaagse personen en familierecht Het hedendaagse personen en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) Prof. mr. P. Vlaardingerbroek Mr. K. Blankman Mw. mr. A. Heida Mr. A.P. van der Linden Mw. mr. E.C.C. Punselie Mw. mr. J.A.E.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd Kinderen beschermen we samen Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd 1 juni 2013 Beelden van de Raad 2 Tijd om kennis te maken! Kennismaking met de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

VIDEO FEEDBACK ALS SUCCESVOL INSTRUMENT BIJ OUDERSCHAPSONDERZOEK Versterking van de positie van het kind en beïnvloeding van strijd tussen ouders door het beeld Contactbehoefte van het kind Kwaliteit van

Nadere informatie

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor)

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor) Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten mei 2014 voor raden van toezicht Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten LEERJAAR 1 contacttijd voorbereiding Totale studiebelasting in Beroepsattitude

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van afkortingen / XIX

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Lijst van afkortingen / XIX INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van afkortingen / XIX Hoofdstuk 1 Personen- en familierecht in ontwikkeling: een introductie / 1 1.1 Familie en gezin in Nederland vanuit sociologisch perspectief / 1

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming en jeugdreclassering Een inleiding Adri van Montfoort Bureau Van Montfoort VNG Regioconferenties, mei 2011 avm@vanmontfoort.nl Inhoud presentatie Geschiedenis Huidige situatie Nieuw stelsel:

Nadere informatie

Besluit van het bestuur van de rechtbank Rotterdam ex artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Rotterdam

Besluit van het bestuur van de rechtbank Rotterdam ex artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Rotterdam Besluit van het bestuur van de rechtbank Rotterdam ex artikel 4 van het Bestuursreglement van de rechtbank Rotterdam Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari het overzicht vast welk soort zaken door ieder

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal:

Samenvatting. Vraagstelling. In het onderhavige onderzoek staan de volgende vragen centraal: Samenvatting Naar schatting hebben jaarlijks ongeveer 50 à 60 duizend minderjarige kinderen te maken met een scheiding. Deze kinderen hebben gemiddeld vaker problemen dan kinderen van gehuwde of samenwonende

Nadere informatie

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Machteld Vonk Inleiding Eindelijk is het zover: de regering is gekomen met een conceptwetsvoorstel om het ouderschap van lesbische paren te regelen.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Belang van het onderscheid

Belang van het onderscheid privaatrecht publiekrecht Horizontale relaties in het recht = relaties tussen particuliere personen Verticale relaties in het recht = relaties tussen overheid en privé-personen Belang van het onderscheid

Nadere informatie

Welkom. Algemene Voorwaarden

Welkom. Algemene Voorwaarden Welkom Algemene Voorwaarden Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocaten kantoor. Digitaal dossier Wij bieden de inzet van zeer ervaren onafhankelijke advocaten

Nadere informatie

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28 INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen / XIX Lijst van verkort aangehaalde werken / XXII lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Protocol Gezag en omgang na scheiding. Datum 30 januari 2013

Protocol Gezag en omgang na scheiding. Datum 30 januari 2013 Protocol Gezag en omgang na scheiding Datum 30 januari 2013 Status Definitief Inleiding - 5 1 Doel van het onderzoek - 6 2 Uitgangspunten - 7 3 Werkwijze van de Raad - 8 3.1 Eerste informatieronde - 8

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015

LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015 VU LAW ACADEMY LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015 NIEUW VERRIJK UW KENNIS VAN HET VERMOGENSRECHT OM UW WERK ALS FAMILIERECHT- ADVOCAAT OF MEDIATOR OPTIMAAL TE KUNNEN DOEN Leergang Vermogen bij

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieén Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Zevende druk Deventer - 2004 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek, Boek 1

Burgerlijk wetboek, Boek 1 U gaat scheiden Burgerlijk wetboek, Boek 1 Artikel 150 Echtscheiding tussen echtgenoten die niet van tafel en bed gescheiden zijn, wordt uitgesproken op verzoek van één der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

Aan de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Aan de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Aan de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Rotterdam, 18 november 2004 Betreft : Adviescommissie Familie- en Jeugdrecht Nederlandse Orde van Advocaten Inzake : adviesaanvraag wetsvoorstel

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

VAN CONTACT NAAR CONTRACT

VAN CONTACT NAAR CONTRACT VAN CONTACT NAAR CONTRACT De bijzondere positie van gemeenten in het contractenrecht Prof. mi. A.A. van Rossum VNC uitgeverij Postbus 30435,2500 GK Den Haag Telefax: (070) 346 92 01 Internet: www.vnguitgeverij.nl

Nadere informatie

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtsbescherming Particulier en Verkeer RBP-11-2015

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtsbescherming Particulier en Verkeer RBP-11-2015 Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtsbescherming Particulier en Verkeer RBP-11-2015 Inhoudsopgave Pag. Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland voor Particulieren 3 Artikel 1. Verzekerde(n) 4 1.1 Verzekerde(n)

Nadere informatie

19-3-2013. Over gedragscodes en Innovatie: Wat hebben we geleerd?

19-3-2013. Over gedragscodes en Innovatie: Wat hebben we geleerd? Over gedragscodes en Innovatie: Wat hebben we geleerd? Slachtoffer centraal Schok verwerken Hervinden Ondersteuning Erkenning Geld als middel Premiebetaler centraal 1 Innovatie begint altijd hier Innovatie

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting SAMENVATTING

Nederlandse samenvatting SAMENVATTING SAMENVATTING 1. Doelstellingen van het onderzoek Dit onderzoek heeft tot doel om twee belangrijke wetten uit het Nederlandse familierecht te evalueren, de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd

Nadere informatie

Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg

Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg Een rechtsvergelijking tussen Nederland, Noorwegen en Zweden Child maintenance: a shared responsibility A legal comparison between the Netherlands,

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap Geregistreerd partnerschap Pleidooi voor de institutionalisering van de homoseksuele tweerelatie P. SENAEVE en E. COENE Ten geleide van R. Burggraeve MAKLU Antwerpen-Apeldoorn Inhoud Woord vooraf 13 Lijst

Nadere informatie

inhoudstafel Voorwoord...13 Hoofdstuk 1 (Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers...15

inhoudstafel Voorwoord...13 Hoofdstuk 1 (Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers...15 inhoudstafel Voorwoord...13 Hoofdstuk 1 (Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers...15 1. Het begrip zorgschuld...15 2. De verschillende schuldeisers van (gezondheids)zorgschulden...16

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Echtscheiding. Gezag, omgang en informatie Mw. mr. M. (Marianne) Lautenbach

Echtscheiding. Gezag, omgang en informatie Mw. mr. M. (Marianne) Lautenbach Echtscheiding Gezag, omgang en informatie Mw. mr. M. (Marianne) Lautenbach Hoofdpunten - Gezag - Gezag na echtscheiding - Omgang na echtscheiding - Informatieplicht ouder en professional - Medische behandeling

Nadere informatie

INZICHT IN JEUGDRECHT

INZICHT IN JEUGDRECHT INZICHT IN JEUGDRECHT Ingeborg Galama Juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Onderwerpen 1.Doel en grond voor de ondertoezichtstelling 2.Uithuisplaatsing 3.Gesloten jeugdzorg 4.Ontheffing/ontzetting

Nadere informatie

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M.

Scheidingen 2014. Factsheet 2015-2. Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Aantal scheidingen. Auteur: M. Factsheet 215-2 Scheidingen 214 Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand Auteur: M. ter Voert Oktober 215 Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen.

Nadere informatie

Scheiden en Alimentatie

Scheiden en Alimentatie Scheiden en Alimentatie Dagelijks worden aan CSG Advocatuur tientallen vragen gesteld over Scheiden en Alimentatie. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de aan CSG Advocatuur meest gestelde vragen over

Nadere informatie

Zorg om het kind - bescherming van minderjarigen en het gezondheidsrecht -

Zorg om het kind - bescherming van minderjarigen en het gezondheidsrecht - Zorg om het kind - bescherming van minderjarigen en het gezondheidsrecht - Prof.mr.drs. Mariëlle R. Bruning Najaarslezing Vereniging voor Gezondheidsrecht, 2 november 2012 Thema Zorgverlening aan en het

Nadere informatie

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen

Ik ga scheiden. Wat nu? Informatie over: procedure kosten financiën woning kinderen Ik ga scheiden Wat nu? U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, maar wilt niet langer bij uw partner blijven. In dit geval kunt u gaan scheiden. Een echtscheiding is vaak verdrietig en

Nadere informatie

J.G. Kraaijeveld-Wouters, algemeen voorzitter

J.G. Kraaijeveld-Wouters, algemeen voorzitter Aan de Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum : 2 mei 2005 kenmerk : CR35/1032112/05/TH/TvV betreft : advies:scheiden zonder rechter? Mijnheer de Minister, Op 4 maart bracht de Raad

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling

ABC Echtscheidingsbemiddeling ABC Echtscheidingsbemiddeling MAAK KENNIS MET ONZE DIENSTVERLENING Een goede scheiding is het begin van iets beters ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Een goede scheiding is het begin van

Nadere informatie

ADR en consument. Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing. Kluwer Deventer. W.A.

ADR en consument. Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing. Kluwer Deventer. W.A. ADR en consument Een rechtsvergelijkende Studie naar de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing W.A. Jacobs Kluwer Deventer 1998 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen xv HOOFDSTUK I PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie

Gezag, omgang en informatie. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal privaatrecht: naar een wetboek van internationaal privaatrecht?

Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal privaatrecht: naar een wetboek van internationaal privaatrecht? DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Bestaande lacunes en toekomstperspectieven in het Europees internationaal

Nadere informatie

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan hebt u daarvoor drie mogelijkheden: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Nadere informatie

Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden. van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden. van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Centrale autoriteit internationale kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort

Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort Jeugdbescherming en jeugdreclassering Inleiding Nicis/G32 Den Haag, 15 april 2011 Adri van Montfoort 1 Baby Hendrikus In 2009 wordt Hendrikus geboren Zijn beide ouders zijn zwakbegaafd Hendrikus wordt

Nadere informatie

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl De Haan team personen- en familierecht Het personen- en familierecht is het onderdeel van het recht dat zich, kortweg, bezighoudt met alle juridische vragen

Nadere informatie

Als ouders gaan scheiden

Als ouders gaan scheiden Als ouders gaan scheiden Over de Raad voor de Kinderbescherming September 2009 Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als ouders gaan scheiden Met de meeste kinderen en jongeren

Nadere informatie

Studiemiddag Omgangshuis Noord-Holland 17 december 2015

Studiemiddag Omgangshuis Noord-Holland 17 december 2015 Studiemiddag Omgangshuis Noord-Holland 17 december 2015 Grenzen aan vrijwilligheid en maakbaarheid vanuit juridisch perspectief Toine de Bie, raadsheer hof Amsterdam Van echtscheiding naar vechtscheiding

Nadere informatie

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding Ouderschapsplan opstellen bij scheiding en afschaffing van flitsscheiding Maart 2009 / F&A 9882 Ministerie van Justitie Directie Voorlichting Schedeldoekshaven 100 Postbus 20301 2500 EH Den Haag T 070

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf / 11

Inhoudsopgave. Woord vooraf / 11 Inhoudsopgave Woord vooraf / 11 1 De ondertoezichtstelling 90 jaar: versleten of vitaal? / 13 Mariëlle Bruning & Ton Liefaard 1.1 Inleidende opmerkingen / 13 1.2 De OTS na 1995 / 13 1.3 Aanleiding tot

Nadere informatie

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtsbescherming Particulier en Verkeer RBP

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtsbescherming Particulier en Verkeer RBP Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtsbescherming Particulier en Verkeer RBP-11-2016 Inhoudsopgave Pagina Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland voor Particulieren 2 Artikel 1. Verzekerde(n) 3 1.1 Verzekerde(n)

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding J 5

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding J 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding J 5 1.1 Karakter van het rechtsgebied; grensoverschrijdend 15 1.2 Rechtsverscheidenheid en grensoverschrijdend rechtsverkeer 17 1.3 Internationaal privaatrecht is geen

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

Voorwoord... i Lijst van afkortingen... xiii

Voorwoord... i Lijst van afkortingen... xiii Inhoudsopgave Voorwoord... i Lijst van afkortingen... xiii 1 Inleiding... 1 1 Texaco v. Pennzoil... 1 2 Betrokkenheid van derden bij contractbreuk vanuit Nederlands, rechtsvergelijkend en Europees perspectief...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten versie 1.0 K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd Jos Janssen, Mei 2014 1 Bezwaar en Beroep Jeugdwet Van recht op zorg naar jeugdhulpplicht In het wetsvoorstel

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

Actiepunten voor de versterking van het Kinderrechtenverdrag Geformuleerd op de juridische deelconferentie van de Kinderrechtentop 2009

Actiepunten voor de versterking van het Kinderrechtenverdrag Geformuleerd op de juridische deelconferentie van de Kinderrechtentop 2009 Actiepunten voor de versterking van het Kinderrechtenverdrag Geformuleerd op de juridische deelconferentie van de Kinderrechtentop 2009 Actiepunten algemeen 1. Rechters moeten in iedere uitspraak waarbij

Nadere informatie