ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ"

Transcriptie

1 ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ Wat doet HRM voor de arts-assistent? Verzekeringen, zaak- en letselschade Centrale Opleidings Commissie Arts-assistentenbestuur Model regeling arts-assistenten / Landelijke Instructie arts-assistenten Landelijke Gedragsregels voor artsen Klinische Casuïstiek Bespreking Telefoonoproepsysteem / piepersysteem Privacyreglement GHZ Omgaan met computer Vertrouwenspersoon Kledingvoorschriften Regelingen rondom de patiëntenzorg in GHZ Belangrijke documenten en protocollen Formularium (assortiment) Medisch ondersteunende specialismen en afdelingen Klinische chemie Apotheek Medische Microbiologie & Infectiepreventie Pathologie Nucleaire geneeskunde Radiologie Overige afdelingen / voorzieningen Medische bibliotheek Wetenschap Medisch fotograaf Medisch archief + registratie

2 1. Arts-assistent in het GHZ 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent? De arts-assistenten zijn in dienst van het ziekenhuis. Zaken die verband houden met hun aanstelling en het betalen van hun salaris worden, net als voor alle andere medewerkers van het ziekenhuis, geregeld door de afdeling HRM. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden, is in de cao Ziekenhuizen te lezen hoe e.e.a. geregeld is voor artsassistenten. Ook de regelgeving omtrent de arbeidstijden (arbeidstijdenwet en arbeids-tijdenbesluit) van arts-assistenten is hierin terug te vinden. Een exemplaar van de cao wordt verstrekt bij indiensttreding. Eventueel is een exemplaar af te halen bij de afdeling HRM Servicedesk of terug te vinden op het internet: onder de kop publicaties. 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wordt gewerkt, kan een patiënt van mening zijn dat hij schade heeft ondervonden. Dit kan zijn: schade aan eigendommen (zaakschade) of schade als gevolg van een behandeling (letselschade). De patiënt zal deze schade kenbaar moeten maken bij de Raad van Bestuur van het GHZ. Kleine zaak- of letselschades worden meestal door de afdeling Juridische Zaken van het GHZ zelf afgehandeld. Grote letselschades en grotere zaakschades worden doorgestuurd naar de onderlinge waarborgmaatschappij (Centramed). Het ziekenhuis heeft bij deze verzekeraar een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht de aansprakelijkheid worden erkend dan is het ziekenhuis in veel gevallen gehouden aan betaling van een claim. Alleen wanneer sprake is van grove schuld of opzet, zou het ziekenhuis een eventueel te betalen schadevergoeding op de medewerker kunnen verhalen. Onder de verzekeringsdekking van Centramed valt in ieder geval de juridische ondersteuning tijdens de schikkingsprocedure en in een later stadium de advocaatkosten. Daarnaast is het mogelijk dat de hulpverlener in tuchtrechtelijke en/of strafrechtelijke zin door de patiënt wordt aangesproken. Het GHZ heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten op grond waarvan de rechtsbijstand in deze procedures is verzekerd. Rechtsbijstand wordt in beginsel verleend door de juristen van verzekeringsmaatschappij DAS. Het is niet nodig om zelf (bij) te verzekeren. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier een rechtsbijstandsverzekering. Eventuele opgelegde financiële maatregelen worden door deze verzekering niet gedekt. Als je als hulpverlener rechtstreeks aansprakelijk wordt gesteld, dan dien je de Raad van Bestuur hierover in te lichten. 1.3 Centrale opleidingscommissie Zoals wettelijk verplicht is, fungeert in het GHZ een centrale opleidingscommissie (COC) waarin naast de erkende en beoogde opleiders en een lid van de Raad van Bestuur ook een vertegenwoordiging van de arts-assistenten zitting heeft. Dit overlegorgaan heeft als doel een optimaal opleidingsklimaat voor medischspecialistische opleidingen te bewaken en te bevorderen. Na de invoering van de modernisering van medische vervolgopleidingen is de rol van de COC bij de bewaking van de kwaliteit van de diverse opleidingen nog verder aangescherpt. Als je als arts-assistent problemen ervaart of signaleert op dit gebied, kan dit altijd via de arts-assistentevereniging ingebracht worden in de vergaderingen van de COC. Deze vinden in principe maandelijks plaats. In het GHZ is bovendien besloten om het aandachtsgebied van de COC te verruimen en ook de aspecten die de praktijkperiodes van studenten geneeskunde d.w.z. de co-schappen, semi- artsenstages en vpc s (Vroege Praktijk Contacten) hiertoe te laten behoren. Het volledige reglement en de samenstelling van de commissie is op te vragen bij de ambtelijk secretaris van de Centrale Opleidingscommissie. Deze wordt geleverd door het Landsteiner Instituut, het instituut voor opleiding, ontwikkeling en wetenschap van GHZ, MCH en Bronovo. 1.4 Arts-assistentenbestuur Als arts assistent in het GHZ ben je eigenlijk automatisch lid van de Arts-Assistenten Vereniging (AAV). Je bent van harte welkom bij de AAV! De AAV van het GHZ is een belangenbehartigende vereniging voor de arts assistenten (AIOS én ANIOS) en ziekenhuisapothekers in opleiding. 2

3 De vereniging vervult in analogie met de Vereniging van Medisch Specialisten een belangrijke rol binnen de ziekenhuisorganisatie. Hierbij moet gedacht worden aan onderhandelingen met het ziekenhuis over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, beroepsinvulling en betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het ziekenhuis. Verder vormt het bestuur van de vereniging de officiële vertegenwoordiging van arts assistenten binnen verschillende commissies, zoals de centrale opleidingscommissie, de wetenschapscommissie, reanimatiecommissie en het medisch ethisch platform. Tevens volgen afvaardigingen van de vereniging de ontwikkelingen binnen landelijke organisaties (de Jonge Orde, LVAG) nauwlettend en benutten zij, daar waar mogelijk, het recht op inspraak. Ook werken zij samen met het Landsteiner Instituut voor de organisatie van workshops en de GHZ-wetenschapsmiddag. Naast al deze serieuze zaken is er ook genoeg tijd over borrels en partijen. De AAV organiseert dan ook regelmatig een borrel en probeert eens per jaar een staffeest te organiseren. Houd de aankondigingen per poster, en Facebookpagina (AV Groene Hart Ziekenhuis) goed in de gaten. De contributie voor de Arts-Assistenten Verenging is (vele jaren geleden) door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld op 7,50 per maand en wordt door de Salarisadministratie automatisch ingehouden op je salaris. Mocht je geen lid willen zijn van de AAV, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken, via: Arts Assistenten Verenging (AAV) Groene Hart Ziekenhuis p/a Secretariaat Chirurgie, postbus W0010A Bleulandweg Model regeling arts-assistenten / Landelijke Instructie arts-assistenten Omdat assistent-geneeskundigen onder supervisie werken, is de assistent niet als enige verantwoordelijk voor zijn handelen en nalaten. In beginsel is de arts-assistent aansprakelijk voor al zijn of haar handelen of nalaten. Maar vooral op het gebied van medisch-technische handelingen is de arts-assistent niet de enige die verantwoordelijk is: zijn of haar supervisors en de werkgever zijn (mede)verantwoordelijk voor de verrichtingen van de arts-assistent. Samen met LAD, LVAG, LHV, KNMG en de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft de Orde van Medisch Specialisten een 'Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in ziekenhuizen' (1998) opgesteld ter verduidelijking van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van assistent-geneeskundigen en hun supervisors, waarin rekening wordt gehouden met zowel de bestaande wet- en regelgeving als met de op dit onderwerp betrekking hebbende jurisprudentie. De instructie is naar het oordeel van de betrokken organisaties een evenwichtig stuk waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de assistentgeneeskundige zorgvuldig staan omschreven. De modelinstructie is bijgevoegd als pdf-document op deze site. 1.6 Landelijke Gedragsregels voor artsen KNMG Gedragsregels voor artsen, Groene boekje, Arts en patiëntenrechten, "Vademecum". Deze informatie is voor leden van de KNMG te vinden op de website van de KNMG. Niet-leden kunnen in de medische bibliotheek van het ziekenhuis terecht, waar een CD-rom met het KNMG vademecum is geïnstalleerd op de computers. 1.7 Klinische Casuïstiek Bespreking Minimaal vier keer per jaar vindt er een vergadering van de Vereniging Medische Specialisten (VMS) van het GHZ plaats. De vergadering start met een Klinische Casuïstiek Bespreking (KCB) die 30 minuten duurt en waarin een medisch specialist dan wel A(N)IOS een patiëntencasus presenteert. Arts-assistenten worden geacht deze besprekingen bij te wonen. Een KCB voldoet aan onderstaande kenmerken: 1. Het gepresenteerde ziekteverhaal zelf is leerzaam, hetzij vanwege een atypische presentatie en/of beloop, een afwijkend diagnostisch plan, co-problematiek die voor vertroebeling zorgde bij diagnostiek, beloop en/of behandeling, etc. 2. Het beloop werd gecompliceerd, en de redenen waarom er complicaties optraden geven aanleiding tot gedachtewisseling en het identificeren van verbeterpunten. 3

4 3. Een casus kan een maatschappelijk onderwerp betreffen, vaak met een ethische component zoals het wel/niet fixeren van een verwarde patiënt: is dit toelaatbaar en waarom (niet)?, euthanasie, overplaatsing patiënt bij onvoldoende opnamecapaciteit in eigen ziekenhuis, etc. 4. De casus illustreert het belang van bepaalde medische competenties, zoals communicatie en/of multidisciplinaire samenwerking De voorbereiding van de KCB wordt gecoördineerd door twee leden van het Stafbestuur (SB). Alle specialisten en ook arts-assistenten kunnen casuïstiek aanmelden. Arts-assistenten die vaak als eerste betrokken zijn bij een casus worden actief betrokken bij de voorbereiding en presentatie. Aanmelden van een casus kan per , gericht aan het secretariaat van het bureau medische staf: 1.8 Telefoonoproepsysteem / piepersysteem In het GHZ wordt gebruik gemaakt van draadloze wifi-telefoontoestellen. Hiermee kun je door het hele ziekenhuis, op alle locaties en zelfs daartussen, bellen en gebeld worden. Meer informatie alsmede een gebruiksaanwijzing is te vinden op GHZ Intern. 1.9 Privacyreglement GHZ In het privacyreglement zijn de privacyregels opgenomen die gelden binnen het Groene Hart Ziekenhuis. Dit reglement is te vinden op GHZ Intern onder Serviceloketten/juridische zaken. Van de arts-assistent wordt, net als van alle andere medewerkers verwacht dat ze bekend zijn met de inhoud van dit reglement en zorgvuldig naleven Omgaan met computer Iedere medewerker in dienst van het ziekenhuis heeft een pasje met inlogcode om in te loggen op het voor hem of haar opengestelde gedeelte van het netwerk. Er wordt van je verwacht dat je zorgvuldig met jouw inlogmogelijkheid omgaat en bijvoorbeeld zorgt dat je uitgelogd bent op het moment dat je de computer verlaat. Het reglement m.b.t. het computergebruik is te vinden op GHZ Intern onder Serviceloketten/Informatiebeveiliging. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij het internet- en e- mailreglement kennen en dit zorgvuldig naleven Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon voor arts-assistenten is Hedwig Slot, kinderarts, directeur Landsteiner Instituut. Je kunt haar bereiken op Kledingvoorschriften Het Groene Hart Ziekenhuis hecht veel waarde aan het kledingregelement en gaat er vanuit dat iedereen zich hieraan houdt en er representatief uit ziet. Het kledingregelement staat op GHZ Intern. 2. Regelingen rondom de patiëntenzorg in GHZ De genoemde regelingen en procedures zijn GHZ-specifiek. Zij zijn nagenoeg allemaal terug te vinden op GHZ Intern. Om ervan verzekerd te zijn dat de regelingen up-to-date zijn, volstaan we hier steeds met een verwijzing naar de plaats waar de eigenlijke regeling te vinden is. 2.1 Belangrijke documenten en protocollen Op GHZ Intern zijn onder het kopje Documentcentrum verschillende belangrijke protocollen en documenten te vinden. Hier staan bijvoorbeeld: - het antibioticabeleid; - infectiepreventiebeleid; - richtlijnen consultaanvraag + overdacht patiënt; - documenten die betrekking hebben op orgaan- en weefseldonatie (onder GHZ klinische protocollen); - documenten die te maken hebben met overlijden, ter beschikking stellen aan de wetenschap en niet natuurlijke dood (onder BIG-protocollen); - NRNB(niet reanimeren niet beademen)-beleid; - niet behandelbeleid; - het euthanasie-protocol; - nota voorbehouden handelingen; - informatie over contacten met politie, justitie op de Spoed Eisende Hulp. 4

5 2.2 Formularium (assortiment) In het Elektronisch Voorschrijven medicatie (EVS) wordt verschil gemaakt tussen geneesmiddelen die wel en niet zijn opgenomen in het assortiment. In het assortiment zijn de geneesmiddelen opgenomen die in het ziekenhuis bij voorkeur worden voorgeschreven. Geneesmiddelen die niet in het assortiment zijn opgenomen, worden alleen na overleg met een ziekenhuisapotheker geleverd. De uitgangspunten van en meer informatie over het assortimentsbeleid zijn te vinden op GHZ Intern onder serviceloketten: ziekenhuisapotheek en vervolgens doorklikken naar het Productlijnenboek apotheek. 3. Medisch ondersteunende specialismen en afdelingen 3.1 Klinische chemie Het Klinisch Chemisch Laboratorium van het ziekenhuis houdt zich bezig met onderzoek in brede zin van lichaamsvloeistoffen; ook de bloedtransfusiedienst maakt onderdeel uit van het Klinisch Chemisch Laboratorium. Er wordt naar gestreefd de kwaliteit van het geleverde product, dienstverlening en informatie zo hoog mogelijk te houden zowel van de algemene bepalingen, die in grote aantallen dagelijks worden verricht, als van de gespecialiseerde onderzoeken, die in kleine aantallen in mindere frequentie - wekelijks of tweewekelijks - worden uitgevoerd. De pakketbreedte van het laboratorium omvat ruim 250 verschillende onderzoeken. De klinische dienstverlening strekt zich uit tot 24 uur per dag en zeven dagen per week. Het Klinisch Chemisch Laboratorium bestaat uit vier afdelingen: - Het Preanalytisch Laboratorium Onder deze afdeling van het KCL vallen de administratie, de bloedafname op de polikliniek-laboratoria en op de klinische afdelingen in het Groene Hart Ziekenhuis, het aanmelden van de huisartsaanvragen die via het Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC) binnenkomen, het verdelen van de monsters, inclusief het centrifugeren van de bloedmonsters en het scheiden van de bloedcomponenten voorafgaande aan de analyse en het eventueel verzenden van bloedmaterialen naar externe laboratoria voor gespecialiseerd onderzoek dat niet op het eigen laboratorium kan worden uitgevoerd. - Het Routine Laboratorium Op deze afdeling vindt de geautomatiseerde analyse plaats. De 40 meest gevraagde onderzoeken worden op dit deel van het Klinisch Chemisch Laboratorium dagelijks, meerdere malen per etmaal uitgevoerd op van positieve monster identificatie voorziene geautomatiseerde analyseapparatuur. - Het bloedtransfusielaboratorium Op deze afdeling vinden alle werkzaamheden plaats, noodzakelijk zijn om lege artis en transfusie met bloed en/of bloedproducten voor te bereiden. - Het Speciaal Laboratorium Op deze afdeling vinden alle gespecialiseerde bepalingen plaats. Deze variëren in complexiteit van midden tot hoog complex. Onder de activiteiten van deze afdeling vallen: diagnostiek van ziekten op het gebied van allergie, autoimmuunziekten, eiwitmetabolisme, endocrinologie, hematologie en neurologie. Hierbij worden analysetechnieken gebruikt, die in het algemeen niet geschikt zijn voor gebruik op een routinelaboratorium zoals chromatografie (capillaire GLC, HPLC, TLC), electroforetische scheidingstechnieken, instrumentele analyse als vlamfotometrie, spectrofotometrie, atomaire absorptie spectrofoto-metrie, fluorescentie spectrofotometrie. Verder vinden hier microscopisch onderzoek van perifeer bloed en beenmerg en alle niet geautomatiseerde chemische en hematologische bepalingen plaats, die meest manueel worden uitgevoerd. Daarnaast vindt hier flow cytometrisch onderzoek plaats, o.m. immunologische leukocyttendiferentiatie, lymfocytensubsetsbepaling, immunofenotypering van rijpe B-cel maligniteiten, foetale Hb-bepaling in maternaal bloed, analyse van BAL-vloeistof. 5

6 Cito-beleid Spelregels cito Een cito-aanvraag wordt gehonoreerd indien op grond van de te ontvangen uitslag acuut een beslissing genomen of een diagnose gesteld moet worden met belangrijke consequenties voor de behandeling van de patiënt. Procedure cito-laboratoriumonderzoekaanvragen Het onderzoek wordt door de behandelend arts zelf aangevraagd. Indien de behandelend arts door acute patiëntenzorg daartoe niet in staat is, kan de cito-aanvraag via de verpleegkundige verlopen. In onderling overleg worden werkafspraken gemaakt over de prioritering. prioriteit 1: patiënt direct prikken. prioriteit 2: zo spoedig mogelijk bekend, bloedafname + rapportage binnen 4 uur. Het -sein bellen: tst Doorgeven om welke patiënt het gaat + afdeling. Cito-aanvraag plaatsen via X/Care. De analist kan vragen naar de reden van cito in verband met prioritering bij meerdere cito aanvragen. Rapportage Het laboratorium streeft ernaar om de uitslagen van het cito-pakket binnen 60 minuten na binnenkomst van het materiaal op het laboratorium gerapporteerd te hebben. Doorbelgrenzen voor laboratoriumbepalingen (ook voor niet cito aanvragen) staan vermeld in de bijlage van de procedure doorbellen. Zie voor deze procedure en bijlage GHZ Intern. Bij aanvraag buiten kantooruren van bepalingen die niet tot het cito-pakket behoren, kan de dienstdoende analist de behandelend arts verzoeken contact op te nemen met de dienstdoende klinisch chemicus. Tijdstippen algemene prikronden ± 8 uur ± 15 uur Bloedkweek aanvragen Zie GHZ Intern, documentencentrum. Bloedtransfusie: Code Rood Uitsluitend op verzoek van de behandelend arts, die daarvoor persoonlijk contact opneemt met de dienstdoende KCL-analist tst 3095 (buiten kantooruren), waarbij deze altijd aan het KCL analist meldt: dit is een Code Rood-situatie. Naam en geboortedatum betreffende patiënt (indien bekend). Aantal te leveren ongekruist erytrocytenconcentraat eenheden (max 4) op OK dan wel dat bloedbestelling z.s.m. volgt. Overig materiaal (liquor, arterieel bloedmonster e.d.) Vers materiaal samen met het juiste aanvraagformulier inleveren (beide voorzien van patiëntgegevens). Voor deze materialen buiten kantooruren eerst telefonisch contact opnemen met het laboratorium (tst 3095). Nabepalingen en zogenaamde vergeten onderzoek Onderzoek uit al eerder afgenomen materiaal worden zoveel mogelijk tijdens kantooruren aangevraagd en in behandeling genomen op toestelnr Website Deze informatie is ook te lezen op GHZ Intern. Ga naar Medische ondersteuning, dan naar Klinische Chemie,Beleid,Citobeleid. Welke bepalingen tot het cito-pakket behoren staan vermeld in de bijlage Citopakket (zie GHZ Intern). 6

7 3.2 Apotheek Onderstaande informatie is in uitgebreidere vorm met voorbeelden van aanvraagformulieren beschikbaar op het serviceloket van de ziekenhuisapotheek op GHZ Intern Openingstijden apotheek De ziekenhuisapotheek is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur. Buiten deze openingstijden worden geneesmiddelen alleen verstrekt in spoedgevallen. Voor vragen tijdens de openingstijden is de dienstdoend apotheker bereikbaar via tel Buiten de reguliere openingstijden zijn een dienstdoende apotheker (voor vragen over farmacotherapie en toxicologie) en apothekersassistent (voor vragen en spoedleveringen) oproepbaar via de receptie. Indien je buiten de openingstijden dringend geneesmiddelen nodig hebt, kun je deze betrekken uit de noodvoorraad naast de ziekenhuisapotheek (sleutel via de beveiliging). Geneesmiddeldistributiesysteem Iedere (verpleeg)afdeling beschikt over een eigen afdelingsvoorraad geneesmiddelen. Wanneer voor een individuele patiënt geneesmiddelen nodig zijn die niet in de afdelingsvoorraad zitten, kunnen deze worden aangevraagd via het EVS. Voor het aanvragen van opiaten, bloedproducten, cytostatica, parenterale voeding, niet-geregistreerde geneesmiddelen en euthanatica bestaan aparte procedures en/of aparte aanvraagformulieren. (Zie ook serviceloket ziekenhuisapotheek). Bloedspiegelbepalingen en toxicologisch onderzoek Deze onderzoeken worden aangevraagd via de labaanvraagmodule van Xcare en middels een volledig ingevuld aanvraagformulier klinisch en toxicologisch geneesmiddelenonderzoek. De diverse routinematige bepalingen worden op de daarvoor gereserveerde dagen van de week door het laboratorium van de apotheek uitgevoerd en bij afwijkingen voorzien van een doseeradvies (te zien in Xcare). Gentamicine en vancomycinespiegels worden dagelijks bepaald. De bepalingsfrequentie, afnametijdstip, het benodigde patiëntmateriaal en de referentiewaarden zijn te vinden op de referentiewaardenlijst (serviceloket ziekenhuisapotheek). Voor cito-onderzoek moet vooraf contact worden opgenomen met de ziekenhuisapotheker. Ook farmacotherapieprotocollen (waaronder antibioticabeleid, parenterale voedingsbeleid, behandeling anafylactische shock), werkinstructie voor calamiteiten met cytostatica en nomogram voor berekening van creatinineklaring en lichaamsoppervlakte zijn op GHZ Intern te vinden (serviceloket ziekenhuisapotheek) 3.3 Medische Microbiologie & Infectiepreventie De afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie omvat de Medische Microbiologie (MMB) en de afdeling Infectiepreventie (lp). De voornaamste functies zijn: Consultatie diagnostiek infectieziekten en advisering antimicrobiële therapie Uitvoering diagnostiek infectieziekten Antimicrobial Stewardship: het A-team Consultatie preventie ziekenhuisinfecties (b.v. isolatiebeleid) Opstellen en beheren van protocollen infectiepreventie Het laboratorium is te vinden op de Bleulandweg 3 (schuin tegenover de nachtingang en SEH). Telefoon: 5070, intern postnummer: E Het is van maandag t/m vrijdag geopend van uur. Buiten deze tijden is een analist bereikbaar via de telefoniste van ons ziekenhuis ten behoeve van cito-onderzoek. De arts-microbiologen zijn van maandag t/m vrijdag van uur bereikbaar (tel 5080) voor consulten en het aanvragen van cito bepalingen. Het opschrijven van cito op een aanvraag is onvoldoende om een versnelde procedure in te zetten. Buiten kantooruren is via de telefoniste altijd een dienstdoend arts-microbioloog bereikbaar. De Infectiepreventie is te vinden op de Bleulandweg 10, 6e verdieping. Intern postnummer: B De deskundigen infectiepreventie zijn tijdens kantooruren bereikbaar (tel 5033) voor vragen op het gebied van infectiepreventie. Buiten kantooruren is via de telefoniste de dienstdoende arts-microbioloog hiervoor bereikbaar. Microbiologisch onderzoek Er zijn verschillende aanvraagformulieren beschikbaar: Groen voor kweek (bacterie, TBC, gist/schimmel) Geel voor infectieziekteserologie 7

8 Paars voor MRSA- en BRMO-kweken Blauw voor semen-analyse Graag alle gevraagde gegevens invullen, zodat optimaal onderzoek en advisering mogelijk zijn. Op basis van de vermelde gegevens en informatie van elders kan de arts-microbioloog besluiten bepaalde gevraagde onderzoeken te schrappen, te wijzigen of toe te voegen. Soms wordt er getrapt onderzocht. Een overzicht van hoe materialen in te zenden voor microbiologisch onderzoek is te vinden via GHZ Intern, zie: Afnamekaart kliniek. Uitslagen Cito-onderzoek wordt aan de aanvrager doorgebeld (dus: telefoonnummer op de aanvraag vermelden). Regulier onderzoek dat belangrijk resultaat oplevert (b.v. positieve bloedkweek), wordt door de artsmicrobioloog of door de analist doorgebeld aan de aanvrager. Alle uitslagen zijn via Xcare en Norma te raadplegen. Gemiddelde tijdsduur van onderzoek - Microscopie: is in principe dezelfde dag bekend, maar wordt meestal pas bij de uitslag gerapporteerd - Kweek en determinatie: afhankelijk van het materiaal: 1-7 dagen - Gevoeligheidsbepaling: duurt in principe 1 dag, nadat de bacterie is geïsoleerd - Antigeenbepalingen: kunnen op verzoek dezelfde dag bekend zijn - Antistofbepalingen: worden meestal 1-2 maal per week ingezet; sommigen elke dag - PCR-bepalingen: worden meestal 1-2 maal per week ingezet; sommigen elke dag - TBC-kweek: kan tot 6 weken duren, positieve kweek meestal binnen 3 weken - Schimmelkweek: kan tot 4 weken duren 3.4 Pathologie De openingstijden van het laboratorium zijn op werkdagen van 8.00 tot uur. Buiten deze uren kan voor urgente zaken contact opgenomen worden met één van de klinisch pathologen, via de telefooncentrale van het GHZ ( ). Bij vertraging in aangemelde inzendingen of het uitlopen van een aangemelde operatie dient altijd het laboratorium geïnformeerd te worden. De volledige procedure voor het aanvragen van PA-onderzoek kan men terug vinden in het vademecum. Beschikbaar op de site van de afdeling Klinische Pathologie. Op de homepagina/links van de afdeling Klinisch pathologie zijn tevens informatie/folders te vinden over: Informatie over het onderzoek van weefsel en cellen/wat er gebeurt met de patiëntengegevens Informatie Pathologie m.b.t obductie Mortuarium Overleg bij twijfel altijd met één van de klinisch pathologen (tel. 5055) 3.5 Nucleaire geneeskunde De afdeling Nucleaire Geneeskunde houdt zich bezig met behandeling en onderzoek van patiënten. Met behulp van radiofarmaca, licht radioactief gemaakte geneesmiddelen, kunnen meerdere organen in het lichaam worden onderzocht. De straling die het radiofarmacon uitzendt maakt het mogelijk de werking van een orgaan met zeer gevoelige apparatuur, de gammacamera of PET-camera vast te leggen. Een van de gammacamera s en de PET-camera zijn gecombineerd met een CT-camera, zo kan het afgebeelde (ziekte)proces van het nucleaire deel gecombineerd worden met de anatomische informatie van de CTscan. De behandeling van een beperkt aantal ziekten met behulp van radiofarmaca behoort eveneens tot het terrein van de nucleaire geneeskunde. Daarnaast vindt onderzoek met een botdichtheidsmeter plaats voor het opsporen van botontkalking. De leeftijd van patiënten, die bij op de afdeling Nucleaire Geneeskunde komen voor een onderzoek, varieert van jong (baby s van enkele weken) tot oud. De meest voorkomende onderzoeken zijn die van het hart, skelet, longen, schildklier en nieren. Poliklinische behandeling met radiofarmaca vindt plaats bij bepaalde schildklieraandoeningen, zoals hyperthyreoidie, bij de palliatieve behandeling van pijnklachten bij botmetastasen, bij gewrichtsaandoeningen en bij bloedafwijkingen zoals thrombocytosis. 8

9 Bereikbaarheid De afdeling Nucleaire Geneeskunde is bereikbaar van 8.00 uur tot uur op maandag tot en met vrijdag. Voor spoedonderzoeken buiten deze tijden moet overlegd worden met de nucleair geneeskundigen. Aanvraagformulieren Voor het aanvragen van de nucleair geneeskundige onderzoeken of behandelingen zijn drie formulieren aanwezig. Eén PET-CT aanvraag, een algemeen aanvraagformulier en een aanvraagformulier speciaal voor nucleair cardiologische onderzoeken. Uitslagen Het is gebruikelijk dat de nucleair geneeskundige de uitslag van onderzoeken van klinische patiënten dezelfde dag doorbelt. Het telefoonnummer van de arts-assistent moet dan wel op het aanvraagformulier vermeld staan. De verslagen van de nucleair geneeskundige onderzoeken zijn via Xcare in te zien onder verslaglegging. Folders, procedures en protocollen Voor de meeste onderzoeken zijn informatiefolders aanwezig. Al onze protocollen staan op intranet, zoals de protocollen voor de verpleegkundige waar ook de indicaties voor het onderzoek in staan, de administratieve protocollen etc. 3.6 Radiologie Introductie nieuwe arts-assistenten Elke eerste werkdag van de maand om uur op introductiedag één, komen de nieuwe arts-assistenten op de afdeling Radiologie voor een introductie. De dagcoördinator of teamleider medische beeldvorming van de RVE Radiologie zal de rondleiding verzorgen: - De hele afdeling wordt getoond (alle onderzoekskamers als het mogelijk is incl. administratie), inclusief bespreekruimtes van de radiologen; - Voorstellen aanwezige radiologen. - Bij eventuele vragen bellen met DECT 3456 (nummer dagcoördinator). - Het document klinische aanvragen wordt meegeven (zie hieronder). Onderzoeken Alle onderzoeken gaan volgens afspraak. Deze worden gemaakt door de administratief medewerkers van Radiologie te bereiken via, toestel Voor het leveren van gerichte diagnostiek is het zo volledig mogelijk verstrekken van medische gegevens en een duidelijke vraagstelling noodzakelijk, inclusief de naam van de aanvragend specialist. Deze informatie dient altijd op de aanvraag vermeld te worden. Bij MRI aanvragen moet tevens een screeningsformulier ingevuld worden. Voor aanvang van een onderzoek dient altijd een aanvraag op de röntgenafdeling aanwezig te zijn. Klinische röntgen aanvragen tijdens kantooruren - Gewone foto s zoals (thorax, boz, handen, voeten enz.): Alle gewone foto s van de klinische patiënten kunnen in X-Care gezet worden, er hoeft voor deze standaard onderzoeken niet gebeld te worden naar radiologie tijdens kantooruren. Door de laborant wordt een tijd doorgebeld naar de aanvrager/aanvragende afdeling wanneer de patiënt voor foto kan. - Voor uur: alles wat voor uur in de computer gezet wordt, wordt dezelfde middag gefotografeerd. - Na uur: na uur gaat de volgende ochtend voor foto. - Na uur en toch wil de arts de foto vandaag: mocht het na uur zijn en de arts wil dat de foto toch vandaag gemaakt wordt dan moet toestel 3011 (werkvloer) of DECT 3456 gebeld worden. Voor hierna genoemde onderzoeken dient altijd contact te worden opgenomen met Radiologie: - CT-onderzoeken - CT-onderzoeken zonder haast: Bij CT-onderzoeken moet de secretaresse eerst de aanvraag in X-Care zetten, vervolgens de röntgenadministratie bellen om een afspraak te maken. 9

10 - CT-onderzoeken afspreken voor deze week als er geen gewone plek meer is: Gaat het om CT-onderzoeken die deze week nog plaats moeten vinden dan moet er gebeld worden naar DECT CT-onderzoeken afspreken voor dezelfde dag: Gaat het om CT-onderzoeken die dezelfde dag nog plaats moeten vinden dan moet er door de aanvragend arts of arts assistent overlegd worden met de radioloog van de CT. Hierna de CT bellen om te horen hoe laat de patiënt kan komen. Angio-onderzoeken (deze onderzoeken vinden electief plaats op dinsdag, woensdag, donderdag) - Angio-onderzoeken afspreken voor deze week: Bij angio-onderzoeken moet er door de aanvragend arts of arts-assistent overlegd worden met een radioloog en naar DECT 3456 gebeld worden voor de afspraak. - Angio-onderzoeken zonder haast: Angio s die geen haast hebben kunnen afgesproken worden via DECT Echo-onderzoeken - Echo-onderzoeken zonder haast: Bij echo-onderzoeken moet de secretaresse eerst de aanvraag in X-Care zetten, vervolgens de röntgenadministratie bellen om een afspraak te maken. - Echo-onderzoeken afspreken voor deze week als er geen gewone plek meer is: Gaat het om echo-onderzoeken die deze week nog plaats moeten vinden dan moet er gebeld worden naar DECT Echo-onderzoeken afspreken voor dezelfde dag: Gaat het om echo-onderzoeken die dezelfde dag nog plaats moeten vinden dan moet er door de aanvragend arts of arts assistent overlegd worden met de radioloog van de echo. Hierna de echokamer bellen om te horen hoe laat de patiënt kan komen. MRI-onderzoeken: - MRI-onderzoeken zonder haast: Bij MRI-onderzoeken moet de secretaresse eerst de aanvraag in X-Care zetten, vervolgens de röntgenadministratie bellen om te zeggen dat er een aanvraag in staat. - De MRI-laborant maakt de afspraak voor de patiënt. - MRI-onderzoeken afspreken voor deze week als er geen gewone plek meer is: Gaat het om MRI-onderzoeken die deze week nog plaats moeten vinden dan moet er gebeld worden naar DECT MRI-onderzoeken afspreken voor dezelfde dag: Gaat het om MRI-onderzoeken die dezelfde dag nog plaats moeten vinden dan moet er door de aanvragend arts of arts assistent overlegd worden met de radioloog van de MRI. Hierna de MRI bellen om te horen hoe laat de patiënt kan komen. - Let op dat het screeningsformulier bij MRI-onderzoeken altijd is ingevuld! Doorlicht (bijvoorbeeld maag, colon) onderzoeken: - Doorlicht onderzoeken zonder haast: Bij doorlicht onderzoeken moet de secretaresse eerst de aanvraag in X-Care zetten, vervolgens de röntgenadministratie bellen om een afspraak te maken. - Doorlichtonderzoeken afspreken voor deze week als er geen gewone plek meer is: Gaat het om doorlichtonderzoeken die deze week nog plaats moeten vinden dan moet er gebeld worden naar DECT Doorlichtonderzoeken afspreken voor dezelfde dag: Gaat het om doorlichtonderzoeken die dezelfde dag nog plaats moeten vinden dan moet er door de aanvragend arts of arts assistent overlegd worden met de radioloog van de doorlichtkamer. Hierna DECT 3456 bellen om te horen hoe laat de patiënt kan komen. Mammografieonderzoeken: - Mammografieonderzoeken zonder haast: Bij mammografieonderzoeken moet de secretaresse eerst de aanvraag in X-Care zetten, vervolgens de röntgenadministratie bellen om een afspraak te maken. 10

11 - Mammografieonderzoeken afspreken voor deze week als er geen gewone plek meer is: Gaat het om mammografieonderzoeken die deze week nog plaats moeten vinden dan moet er gebeld worden naar DECT Mammografieonderzoeken afspreken voor dezelfde dag: Gaat het om mammografieonderzoeken die dezelfde dag nog plaats moeten vinden dan moet er door de aanvragend arts of arts-assistent overlegd worden met de radioloog van de mammografie. Hierna DECT 3456 bellen om te horen hoe laat de patiënt kan komen. Onderzoeken buiten de röntgenafdeling Als de patiënt niet in staat is om naar de röntgenafdeling te komen (IC, OK, SEH, te zieke patiënten op klinische afdelingen) kan de OK/IC-laborant gebeld worden (DECT 3028). Klinische röntgenaanvragen buiten kantooruren (tijdens avond- nacht- en weekenddiensten) De dienstdoend laborant is bereikbaar via DECT Er dient altijd een aanvraag te worden geplaatst in X-Care en vervolgens dient er gebeld te worden naar de afdeling Radiologie om het tijdstip van het onderzoek vast te stellen/in te plannen. De uitslag De uitslag van een onderzoek is binnen twee dagen bekend. Uitslagen zijn op te vragen in de computer middels X-Care. Het kan zijn dat het om dringende reden noodzakelijk is dat een foto voortijdig besproken wordt met een radioloog. Dit is (in beperkte mate) mogelijk. Het wordt op prijs gesteld als een nieuwe assistent zich voorstelt. Besprekingen T.b.v. de besprekingen (klinische patiënten) oncologie, chirurgie, interne en mammo zal de administratie Radiologie de aanvragen uit X-Care ophalen en deze laden in de bespreeklijst. De secretaresse van de betreffende afdeling zet de aanvragen in X-Care klaar voor de afdeling radiologie. Voor wat betreft de neurologie- en kinderbespreking en Longonco, zal de afdelingssecretaresse een patiëntenlijst doorfaxen (dezelfde dag voor uur) naar nummer 5538 de afdeling Radiologie. De administratie radiologie zorgt er dan voor dat deze patiënten aan de bespreking worden toegevoegd. Aanvragen CD branden/in PACS plaatsen Deze procedures/aanvraagformulieren zijn terug te vinden op GHZ Intern. 4. Overige afdelingen / voorzieningen 4.1 Medische bibliotheek De Medische bibliotheek vind je op de 6 e etage, in bouwdeel A. Hier kun je o.a. terecht voor: - hulp bij een literatuurstudie/cat; - cursussen PubMed en Reference Manager; - aanvragen van boeken en artikelen bij externe bibliotheken; - informatie over de toegang tot de Digitale Bibliotheek van het LUMC; - attendering op literatuur, bijvoorbeeld via inhoudsopgaven van tijdschriften per mail; - en meer! Je kunt de medewerkers bereiken via toestel 5413.De bibliotheek is 24/7 toegankelijk. Bij afwezigheid van de medewerkers is de deur te openen met een code. Deze is op te vragen bij de medewerkers en de Frontoffice. De aanwezigheid van de medewerkers en meer informatie vind je op de Landsteiner website > Bibliotheek. 4.2 Wetenschap Contactpersoon: Diana Grootendorst, coördinator wetenschap. Toestel I.p. één dag per week aanwezig in de medische bibliotheek op A6 (maandag) of per , 11

12 Voor vragen over wetenschappelijk onderzoek die te maken hebben met bijv: - formuleren van vraagstelling; - advies over de opzet, methoden en uitvoering; - verwerken van gegevens (datamanagement); - statistiek; - verwerken in manuscript/artikel; - etc. kun je terecht bij Diana Grootendorst (zie hierboven). Aanmelden wetenschappelijk onderzoek Alle wetenschappelijk onderzoek, ook statusonderzoek, dient aangemeld te worden bij het wetenschapsbureau ) zodat de lokale uitvoerbaarheid beoordeeld kan worden. Met het wetenschappelijk onderzoek mag gestart worden nadat schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur is ontvangen. Via de website van het leerhuis (www.landsteiner.nl/wetenschap/ghz) is informatie over de procedure te vinden. SPSS In GHZ is het statistische softwarepakket SPSS beschikbaar. Toegang tot SPSS kan aangevraagd worden via de helpdesk ICT. Reference Manager In GHZ is Reference Manager beschikbaar om literatuur/referenties in te verwerken. Toegang tot Reference Manager kan aangevraagd worden via de helpdesk ICT. Good Clinical Practice (GCP) Bij wetenschappelijk onderzoek dat onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen (WMO) valt, moeten hoofdonderzoekers recent een GCP training gevolgd hebben. Het Landsteiner Instituut organiseert, samen met de andere regionale ziekenhuizen (HAGA, Reinier de Graaf en Bronovo) meerdere keren per jaar een GCP training. Wetenschapsmiddag Jaarlijks (najaar) wordt een wetenschapsmiddag georganiseerd door de Centrale Opleiding Commissie, de arts-assistentenvereniging en het Landsteiner Instituut. Tijdens deze wetenschapsmiddag kunnen artsassistenten in opleiding, specialisten, nurse-practitioners, verpleegkundig specialisten en andere geïnteresseerden elkaar informeren over eigen wetenschappelijk werk en elkaar daarmee stimuleren meer onderzoek te doen. Bij voorkeur betreft het abstract een wetenschappelijk onderzoek dat recent is geanalyseerd. Het abstracte mag ook gaan over een interessante case series of wetenschappelijk onderzoek dat in het afgelopen jaar gepubliceerd is. Voorwaarde is wel dat tenminste één van de auteurs op het moment van presenteren werkzaam is in het GHZ. Website Informatie over wetenschap in GHZ is te vinden op de website van het leerhuis: 4.3 Medisch fotograaf De medisch fotograaf fotografeert op aanvraag van de arts: patiënten, operaties, apparatuur etc. Tevens kan er portret-, illustratieve- en sociale fotografie verzorgd worden. De reden om foto s aan te vragen kunnen zijn: Registratie, in kaart brengen (en volgen) van aandoeningen. Overleg met andere artsen. Verzekering (ivm vergoeding). Publicatie. 12

13 Presentatie. De patiëntenfoto s worden in het Norma (EPD) geplaatst. De medisch fotograaf is aanwezig van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot uur en donderdag van 9.00 tot uur en is buiten deze tijden voor spoedgevallen mogelijk oproepbaar via de centralist. De medische fotografie is gevestigd op de 1 e etage van de nieuwbouw route 30 en is bereikbaar op toestel Medisch archief + registratie Het Centraal Medisch Archief distribueert en beheert patiëntendossiers. Hieronder vallen het op (spoed)aanvraag verstrekken en weer innemen van dossiers van Cardiologie. Ook kan het CMA formulieren inscannen zodat deze (via Xcare en Norma) raadpleegbaar worden in het Digitaal Medisch Archief. Je kunt het CMA bereiken via toestel

ANIOS Inwerken. In dienst per: Uit dienst per: Spoedeisende hulp

ANIOS Inwerken. In dienst per: Uit dienst per: Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp ANIOS Inwerken Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 36 uur per week OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com www.olvg.nl Het

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Algemene informatie afdeling radiologie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Algemene informatie afdeling radiologie Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Algemene informatie afdeling radiologie ALGEMENE INFORMATIE AFDELING RADIOLOGIE INLEIDING U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de afdeling radiologie. Op deze

Nadere informatie

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis Klinische Pathologie De patholoog In het ziekenhuis Inleiding In deze folder kunt u meer lezen over het specialisme Klinische Pathologie en de rol die de patholoog speelt bij ziekte en behandeling. Daarnaast

Nadere informatie

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist

Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist Deze Modelinstructie is een evenwichtig document waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist zorgvuldig staan omschreven. Modelinstructie

Nadere informatie

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking NVAVG: instructie arts al dan niet in opleiding tot specialist werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Voorwoord Voor u ligt de Instructie arts werkzaam in de zorg voor mensen

Nadere informatie

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium. Patiënteninformatie. Bloedafname. Slingeland Ziekenhuis

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium. Patiënteninformatie. Bloedafname. Slingeland Ziekenhuis Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Bloedafname i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent doorverwezen voor bloedonderzoek. In deze folder kunt u lezen wat u bij bloedafname

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap

Instructie assistent-geneeskundigen. werkzaam in de zorg voor mensen. met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap Instructie assistent-geneeskundigen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.

Nadere informatie

Omgaan met patiëntengegevens

Omgaan met patiëntengegevens Omgaan met patiëntengegevens Inleiding Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier (ook wel status genoemd) aanlegt. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Als patiënt van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft u na inloggen met uw DigiD toegang tot de beveiligde website

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Hiv-poli. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Hiv-poli. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Hiv-poli U heeft net te horen gekregen dat u hiv-positief bent en bent voor behandeling doorverwezen naar de Hiv-poli in Rijnstate Arnhem. Het is ook mogelijk dat u zelf heeft gekozen om de controlebezoeken

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure SOP: V9 Initiatievisite Auteur Naam: Functie instelling/afdeling Judie van den Elshout Staffunctionaris Wetenschapsbureau Wetenschapsbureau / Cluster Leerhuis Handtekening:...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg PAL48BY01 Versie 2 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Steenbergen Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenbergen telefoon: 0167 569582 De polikliniek Steenbergen is gevestigd bij verpleeghuis

Nadere informatie

Onderzoek naar schildklierzwelling

Onderzoek naar schildklierzwelling Onderzoek naar schildklierzwelling Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De huisarts heeft een knobbel in uw schildklier ontdekt en/of heeft een vergrote schildklier

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Let op: lees eerst de toelichting behorend bij dit formulier (zie pagina 3 t/m 5) Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van)

Nadere informatie

Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen

Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen Bezoekadressen: Meander Medisch Centrum Maatweg 3 3813 TZ Amersfoort Locatie Baarn Molenweg 2 3743 CM Baarn Locatie Barneveld

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING

MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING MODELINSTRUCTIE AIOS EN ANIOS WERKZAAM IN EEN ZORGINSTELLING JANUARI 2017 2 WOORD VOORAF In 2006 is de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot medisch specialist werkzaam in ziekenhuizen tot

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie Patiënteninformatie Spoedeisende Hulp Inleiding U heeft zich zojuist gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia. De SEH biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten

Nadere informatie

Wortelblokkade met corticosteroïden

Wortelblokkade met corticosteroïden Wortelblokkade met corticosteroïden met behulp van een CT-scan Informatie voor patiënten F1025-4410 oktober 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Afdeling dagverpleging

Afdeling dagverpleging Afdeling dagverpleging Wat is dagverpleging? Dagverpleging is bedoeld voor patiënten die een onderzoek, behandeling of operatie ondergaan, waarvoor een korte (bed)opname met verpleegkundige zorg nodig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

Hypertensiepolikliniek

Hypertensiepolikliniek U bent verwezen naar de hypertensiepolikliniek van het MCL door uw huisarts of medisch specialist. In deze brochure kunt u lezen over de gang van zaken op de polikliniek. Het is belangrijk dat u deze brochure

Nadere informatie

Gebruik van lichaamsmateriaal en diagnostische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Gebruik van lichaamsmateriaal en diagnostische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek Gebruik van lichaamsmateriaal en diagnostische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek Lichaamsmateriaal Van toepassing voor lichaamsmateriaal onderzocht in laboratorium klinische chemie en/of medische

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: VC9 Proefpersonen- en aansprakelijkheidsverzekering (centraal) Distributielijst : STZ Datum : 10-03-2014 Revisiedatum : 10-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG

Interne Geneeskunde. De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde De Dialyseafdeling UMCG Interne Geneeskunde Deze folder geeft u praktische informatie over behandeling op de dialyseafdeling. De informatie is bedoeld voor patienten maar ook voor

Nadere informatie

Biopsie met echo/ct-scan

Biopsie met echo/ct-scan Biopsie met echo/ct-scan Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Radiologie mei 2014 pavo 0243 Inleiding Binnenkort heeft u een afspraak voor een biopsie. Bij een biopsie wordt met een naald een zeer klein

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Algemene informatie. Medisch wetenschappelijk onderzoek

Algemene informatie. Medisch wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 Inleiding Artsen verrichten naast hun normale behandelingen soms medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit doen artsen in het Scheper Ziekenhuis Emmen

Nadere informatie

MODELINSTRUCTIE ARTS AL DAN NIET IN OPLEIDING TOT (MEDISCH) SPECIALIST WERKZAAM IN HET ERASMUS MC

MODELINSTRUCTIE ARTS AL DAN NIET IN OPLEIDING TOT (MEDISCH) SPECIALIST WERKZAAM IN HET ERASMUS MC Projectcode Versie Definitief Datum 25 februari 2014 auteur Prof. dr. M. De Hoog E.A.J. Schoonen, MSc Beheerder Centrale Opleidingscommissie Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur Erasmus MC MODELINSTRUCTIE

Nadere informatie

Het Klinisch Laboratorium

Het Klinisch Laboratorium Het Klinisch Laboratorium Het Klinisch Labo als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over het Klinisch Labo 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 2 Organisatie en werkposten 37 2.1 Werkpost receptie

Nadere informatie

Kinderdiabeten poli. Algemene informatie

Kinderdiabeten poli. Algemene informatie Kinderdiabeten poli Algemene informatie Inleiding De kinderarts heeft bij uw kind diabetes mellitus geconstateerd. Dit kan bij u veel vragen oproepen. Middels deze folder willen wij u informatie geven

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Onderzoek naar schildklierzwelling

Onderzoek naar schildklierzwelling Onderzoek naar schildklierzwelling Inleiding De huisarts heeft een knobbel in uw schildklier ontdekt en/of heeft een vergrote schildklier gevoeld. Een knobbel in de schildklier wordt ook wel een schildkliernodus

Nadere informatie

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden Formaliteiten na overlijden Informatie voor nabestaanden Graag willen wij onze deelneming betuigen met het overlijden van uw naaste. Het zal moeilijk zijn om uw aandacht te richten op de formaliteiten

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling D1. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling D1 Locatie Dordwijk Inleiding U bent opgenomen op afdeling D1 van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Op uw kamer ligt een informatieboekje met daarin een aantal

Nadere informatie

De Intensive Care. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

De Intensive Care. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden De Intensive Care Informatie voor patiënten F0299-1130 april 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden Formaliteiten na overlijden Informatie voor nabestaanden Graag willen wij onze deelneming betuigen met het overlijden van uw naaste. Het zal moeilijk zijn om uw aandacht te richten op de formaliteiten

Nadere informatie

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum

Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Interne Geneeskunde Oncologie Dagcentrum Expertisecentrum voor infuustherapie en medische interventies Interne Geneeskunde Oncologie U bent door uw behandelend arts doorverwezen naar het Dagcentrum van

Nadere informatie

Mammacare verpleegkundige

Mammacare verpleegkundige Mammacare verpleegkundige Inleiding Uw specialist heeft met u besproken dat u een operatie moet ondergaan vanwege een afwijking aan uw borst(en). Deze diagnose en de behandeling kunnen een ingrijpende

Nadere informatie

Punctie met behulp van een CT-scan

Punctie met behulp van een CT-scan Punctie met behulp van een CT-scan Verhinderd Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te

Nadere informatie

Verpleegkundig oncologisch spreekuur

Verpleegkundig oncologisch spreekuur Oncologie Verpleegkundige spreekuren Verpleegkundig oncologisch spreekuur i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het verpleegkundig oncologisch spreekuur is er voor mensen waarbij de diagnose

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Uitzonderingen interne afdelingen. Deze afdelingen worden nooit gebeld* IC, REC, SEH, EHH, OK IC, REC, SEH, EHH, OK.

Uitzonderingen interne afdelingen. Deze afdelingen worden nooit gebeld* IC, REC, SEH, EHH, OK IC, REC, SEH, EHH, OK. CDL: doorbelgrenzen Pagina 1 van 5 Hematologie Kenmerk patiënt Patiënt is bekend # of onbekend^ met afwijkende bepaling Bepaling Interne Doorbelgrens* Uitzonderingen interne Deze worden nooit gebeld* Poliklinische

Nadere informatie

Radiologie Röntgenafdeling. Patiënteninformatie. CT-scan. Computer Tomografie. Slingeland Ziekenhuis

Radiologie Röntgenafdeling. Patiënteninformatie. CT-scan. Computer Tomografie. Slingeland Ziekenhuis Radiologie Röntgenafdeling CT-scan i Patiënteninformatie Computer Tomografie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Binnenkort krijgt u een CT-scan. Er zijn verschillende soorten CTonderzoeken. Elk onderzoek vraagt

Nadere informatie

Algemeen. Patiënteninformatie. Een klacht. Slingeland Ziekenhuis

Algemeen. Patiënteninformatie. Een klacht. Slingeland Ziekenhuis Algemeen Een klacht i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen De directie, medewerkers en specialisten van het Slingeland Ziekenhuis vinden het belangrijk dat patiënten tevreden zijn. Iedereen

Nadere informatie

Spoedeisende hulp. Stage SEH voor HAIOS. OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com www.olvg.

Spoedeisende hulp. Stage SEH voor HAIOS. OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com www.olvg. Spoedeisende hulp Stage SEH voor HAIOS OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com www.olvg.nl Stage SEH voor HAIOS Tenminste 6 weken voor de stage De HAIO

Nadere informatie

Cardiologie Radiologie. Patiënteninformatie. CT-Calciumscore. Onderzoek naar het calciumgehalte in de kransslagaders. Slingeland Ziekenhuis

Cardiologie Radiologie. Patiënteninformatie. CT-Calciumscore. Onderzoek naar het calciumgehalte in de kransslagaders. Slingeland Ziekenhuis Cardiologie Radiologie CT-Calciumscore i Patiënteninformatie Onderzoek naar het calciumgehalte in de kransslagaders Slingeland Ziekenhuis De CT-Calciumscore De CT-Calciumscore is een onderzoek naar het

Nadere informatie

Doelmatigheid van de zorg: Verbeteren efficiëntie in order systeem protocollaire en CITO (laboratorium) orders

Doelmatigheid van de zorg: Verbeteren efficiëntie in order systeem protocollaire en CITO (laboratorium) orders Doelmatigheid van de zorg: Verbeteren efficiëntie in order systeem protocollaire en CITO (laboratorium) orders Afdeling Heelkunde Sept 2015 Probleemstelling: Aanvragen van routine labaanvragen en post-operatieve

Nadere informatie

Afdeling Cardiologie

Afdeling Cardiologie Afdeling Cardiologie Wat gebeurt er bij een opname? U bent opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. In deze folder leest u wat er op deze afdeling gebeurt. Zowel de artsen als de verpleging proberen

Nadere informatie

Bezoekers. Informatie en regels

Bezoekers. Informatie en regels 00 Bezoekers Informatie en regels Als bezoeker bent u van harte welkom in SJG Weert. Het is vaak een moment waar patiënten naar toeleven. In deze folder vindt u meer informatie over een bezoek aan de verpleegafdeling.

Nadere informatie

Multidisciplinair team Bij de geheugenpolikliniek zijn de volgende disciplines betrokken:

Multidisciplinair team Bij de geheugenpolikliniek zijn de volgende disciplines betrokken: Geheugenpolikliniek 2 Inleiding Op verzoek van uw huisarts of behandelend specialist heeft u een afspraak op de geheugenpolikliniek. Deze polikliniek is gevestigd op de OZG-locatie Delfzicht en is een

Nadere informatie

Zorg rondom overlijden

Zorg rondom overlijden Algemene informatie Zorg rondom overlijden Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Overlijden in een ziekenhuis Het verzorgen

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens

Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens Patiënteninformatie Afspraken met betrekking tot uw medische gegevens rkz.nl Voor een goede behandeling leggen behandelaars gegevens over u, als patiënt, vast in een dossier. U kunt daarbij denken aan

Nadere informatie

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname of dagbehandeling op afdeling Medische

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Cardioversie Dagopname volwassenen

Cardioversie Dagopname volwassenen Cardioversie Dagopname volwassenen Afdeling dagbehandeling .....dag - - wordt u op verpleegafdeling 165 (dagbehandeling) verwacht. Wanneer de datum van de behandeling nog niet bekend is, wordt u ongeveer

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Maak kennis met het Klant Contact Centrum van Rijnstate Het Klant Contact Centrum (KCC) verzorgt de eerste telefonische opvang voor een groot

Nadere informatie

Obductie Informatie voor nabestaanden

Obductie Informatie voor nabestaanden 00 Obductie Informatie voor nabestaanden 1 Inleiding U heeft deze folder gekregen omdat uw echtgenoot, familielid of dierbare is overleden. De behandelend arts heeft u gevraagd of obductie gedaan mag worden.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum

PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum PRIVACYREGLEMENT Publicatiedatum 05-12-2012 Doel Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Van Santen heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens

Nadere informatie

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis

Dialyse-afdeling. Patiënteninformatie. Polikliniek Predialyse. Slingeland Ziekenhuis Dialyse-afdeling Polikliniek Predialyse i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw behandelend nefroloog heeft u doorverwezen naar de polikliniek Predialyse, omdat uw nierfunctie vermindert.

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Polikliniek Oogheelkunde

Polikliniek Oogheelkunde Polikliniek Oogheelkunde U bent doorverwezen naar polikliniek Oogheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. In deze folder wordt informatie gegeven over de gang van zaken op de polikliniek. Als u na het

Nadere informatie

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC

Polikliniek voor volwassenen met metabole ziekten Onderdeel van het Centrum voor Lysosomale en Metabole Ziekten in het Erasmus MC Deze folder is gericht aan alle nieuwe patiënten van de polikliniek voor metabole ziekten in het Erasmus MC, patiënten die voor het eerst deze polikliniek in het Erasmus MC bezoeken, maar ook aan jongeren

Nadere informatie

Onderzoek door de geriater

Onderzoek door de geriater Geriatrie Onderzoek door de geriater i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderartsen:

Kindergeneeskunde. Kinderartsen: Kindergeneeskunde De kinderafdeling omvat de volgende onderafdelingen: Isolatie (Boxen) Grote kinderen en Kleuters (Algemeen) Medium Care Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Dagbehandeling Poli Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers -

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers - Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis - eerstelijnsaanvragers - Versie 1. Juni 2015 1. Algemeen 2. Klinisch chemici & medisch leider trombosedienst Dr. D. Hardeman 0515-488503

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Welkom op het Observatorium

Welkom op het Observatorium Welkom op het Observatorium Inleiding U bent opgenomen op het Observatorium. Het Observatorium is een opnameafdeling voor maximaal 24 uur. Vanaf deze afdeling gaat u met ontslag naar huis of wordt u overgeplaatst

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

Een klacht Laat het ons weten.

Een klacht Laat het ons weten. Een klacht Laat het ons weten www.nwz.nl Inhoud Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 3 De kortste weg 3 De klachtenfunctionaris 4 Patiënten Klachtencommissie 5 Aansprakelijkstelling 7 Externe instanties

Nadere informatie

Neurologie. Hoofdpijnpolikliniek. Slingeland Ziekenhuis

Neurologie. Hoofdpijnpolikliniek. Slingeland Ziekenhuis Neurologie Hoofdpijnpolikliniek i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent verwezen naar de Hoofdpijnpolikliniek van het Slingeland Ziekenhuis. De Hoofdpijnpolikliniek is bedoeld voor

Nadere informatie

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum.

Borstkanker? meander medisch centrum. Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen. www.meandermedischcentrum. Borstkanker? Snel duidelijkheid door gespecialiseerd onderzoek van borstafwijkingen meander medisch centrum www.meandermedischcentrum.nl Inleiding Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de mammapoli van

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C2. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Echo van de buik. Informatie voor ouders of verzorgers

Echo van de buik. Informatie voor ouders of verzorgers Echo van de buik Informatie voor ouders of verzorgers Binnenkort moet uw zoon of dochter een echo van de buik laten maken. In deze folder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt. Het onderzoek wordt in

Nadere informatie

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker

9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker 9.1 Chemotherapie na een operatie bij borstkanker Uw behandelend chirurg heeft in overleg met u en de internist-oncoloog (internist gespecialiseerd in de behandeling van kanker), besloten om na uw operatie

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK 1023 Inleiding Uw behandelend arts verwijst u door naar de polikliniek Bloedafname van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) voor het

Nadere informatie

Longbiopsie met CT-scan

Longbiopsie met CT-scan Longbiopsie met CT-scan Inleiding Binnenkort heeft u een afspraak voor een longbiopsie. Bij een biopsie wordt met een naald een zeer klein stukje weefsel weggenomen uit uw long. Dit weefsel wordt vervolgens

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

ECHOSCOPIE. Versie 1.0

ECHOSCOPIE. Versie 1.0 ECHOSCOPIE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 15-01-2000 Methodiek Evidence based Discipline Multidisciplinair Verantwoording NVOG 1 Begripsbepaling Met echoscopisch onderzoek wordt in deze kwaliteitsnorm de

Nadere informatie

Polikliniek Chirurgie

Polikliniek Chirurgie Polikliniek Chirurgie Inleiding U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek Chirurgie. In deze folder leest u meer over de gang van zaken op deze polikliniek. Organisatie In het Albert Schweitzer

Nadere informatie

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier IJsselland Ziekenhuis Zorgverleners leggen alle gegevens over hun patiënten vast in een medisch dossier. Het IJsselland Ziekenhuis

Nadere informatie

MRI-onderzoek van het schoudergewricht met contrast

MRI-onderzoek van het schoudergewricht met contrast RADIOLOGIE MRI-onderzoek van het schoudergewricht met contrast Het MRI onderzoek vindt plaats op: dag tijdstip aanwezig zijn aanvang onderzoek U meldt zich 10 minuten voor aanvang van het onderzoek bij

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen bij radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel

Voorzorgsmaatregelen bij radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel Radiologie Röntgenafdeling Voorzorgsmaatregelen bij radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw arts heeft voor u een radiologisch onderzoek

Nadere informatie

Behandeling op de röntgen Dagopname volwassenen

Behandeling op de röntgen Dagopname volwassenen Behandeling op de röntgen Dagopname volwassenen Afdeling dagbehandeling ...dag...-...-... wordt u op verpleegafdeling 165 (dagbehandeling) verwacht. U wordt nog gebeld op... tussen 14.30 en 16.30 uur om

Nadere informatie